A jogszabály mai napon ( 2018.04.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2018.V.20. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, az ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, továbbá a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Magyarország területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló műszaki egységeire terjed ki. A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(2) *  A rendelet hatálya a külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járműre (a továbbiakban: külföldi jármű) annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(3) * 

(4) * 

Fogalommeghatározások

2. § (1) *  A rendelet alkalmazásában

a) *  „jármű összeépítés”: a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből történő összeszerelése, ha a hazai forgalomba helyezés céljából létrehozott járművek száma nem haladja meg a (11) bekezdésben hivatkozott jogszabályban meghatározott darabszámot, illetőleg az ott meghatározott jogszabályok hatálya alá nem tartozó járműkategóriák esetében járműtípusonként évente legfeljebb 50 db;

b) „egyedi vagy kis sorozatú gyártás”: a járműnek vagy a járművek kis sorozatának a 9/A. §-ban meghatározott feltételek megtartásával végzett összeépítése, amennyiben az alkalmazott technológia és a gyártó által készített összeépítési dokumentáció teljeskörűen biztosítja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR.) foglalt feltételeknek megfelelő, azonos minőségű járművek gyártását.

(2) *  A rendelet alkalmazásában jármű átalakítása a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje.

(3) Nem minősül átalakításnak

a) *  olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését az MR. előírja vagy megengedi;

b) *  a motor azonos típusú motorra történő cseréje;

c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;

d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;

e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;

f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;

g) *  a külön jogszabályban *  meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel MR.-ben foglalt követelményeknek;

h) *  a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít;

i) *  a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő”) utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja;

j) *  a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése esetén.

(3a) *  A rendelet alkalmazásában fejlesztési célú jármű: a 16/B. § feltételeinek megfelelő olyan jármű, amelyen ideiglenesen, kísérleti jelleggel, a forgalomban való részvétellel járó vizsgálatot, műszaki változtatást hajtanak végre.

(3b) *  A rendelet alkalmazásában:

a) fejlesztési célú nem autonóm jármű: olyan fejlesztési célú jármű, amelyben járművezető tartózkodik, aki működés közben mindenkor kézi irányítást gyakorol a jármű felett;

b) fejlesztési célú autonóm jármű: olyan fejlesztési célú jármű, amely részben vagy teljesen automatizált működések fejlesztésére szolgál, és amelyben a jármű vezetőjének minősülő tesztvezető tartózkodik, aki az automatizáltság szintjétől függően vagy bármely, a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetben, a működés közben szükséges mértékben kézi irányítást gyakorol, illetve a kézi irányítást bármikor átveheti a jármű felett;

c) az a) és b) pontban ismertetett meghatározásokat az MR. a 18. melléklet szerint további részekre bontja fel.

(4) *  A rendelet alkalmazásában

a) „forgalomba helyezés”: a jármű első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg,

b) *  „gyártási év”: a jármű forgalomba helyezése során a közlekedési hatóság, illetőleg a forgalmazó által az alvázszám alapján meghatározott naptári év, amely a jármű gyártási időpontjára utal. Az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet megelőzően használatba vett jármű esetében a használatbavétel naptári éve tekintendő gyártási évnek,

c) „első használatba vétel”: a jármű - hazai vagy külföldi - első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja,

d) „új jármű”: az a jármű, amelynek a használatba vétele a c) pont szerint még nem történt meg, * 

e) *  „közösségi jármű”: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban (a továbbiakban: származási ország) nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű,

f) *  „gyártó”: az A. Függelék 3. cikk 27. pontjában meghatározott személy vagy szerv,

g) *  „jármű-honosítási eljárás”: a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárás, amelyben a közlekedési hatóság elismeri a jármű forgalomban tartására a származási országban megszerzett jogosultságot,

h) *  „forgalomba helyezés előtti vizsgálat”: a forgalomba nem helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik,

i) *  „időszakos vizsgálat”: a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik,

j) *  járműfejlesztő: olyan vállalkozás, intézmény, amely a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősül, vagy alkalmazott kutatást, vagy ezzel összefüggésben kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását végzi a járművön vagy egyes járműegységeken, továbbá az EK típusjóváhagyással rendelkező jármű vagy egyes járműegységek gyártója, valamint a típusvizsgáló,

k) *  tesztvezető: olyan járművezető, aki úgy felügyeli valamely fejlesztési célú autonóm jármű tesztelését, hogy a tesztelt autonóm járműben tartózkodik, és képes arra, hogy bármikor haladéktalanul átvegye az irányítást a fejlesztési célú autonóm jármű felett,

l) *  fejlesztési célú autonóm jármű tesztje: a fejlesztési célú autonóm jármű közforgalom elől elzárt úton, zárt tesztpályán vagy a közúti közlekedésben való részvétele, a járműfejlesztő által meghatározott vizsgálatok elvégzésére, a benne járművezetőként helyet foglaló tesztvezető irányításával és felügyeletével,

m) *  e-segélyhívó rendszer: a járműbe épített érzékelők révén automatikusan vagy manuálisan bekapcsolódó vészhelyzeti rendszer, amely fedélzeti berendezésből, valamint az e-segélyhíváshoz szükséges adattovábbítás indítására, kezelésére és lebonyolítására szolgáló eszközökből áll, és amely nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok segítségével minimálisan előírt adatokat továbbít, és a 112-es segélyhívó számon alapuló hangátviteli csatornát hoz létre a jármű utasai és egy e-segélyhívási közbiztonsági válaszpont (KBVP) között.

(5) A rendelet alkalmazásában pótalkatrész az az alkatrész, amelyet nem a gyártás (gyári szerelés) során építettek a járműbe.

(6) *  A rendelet alkalmazásában „gázüzemű jármű”: az MR. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jármű.

(7) *  A rendelet alkalmazásában „járműtípus”: az azonos járműkategóriába tartozó olyan járművek összessége, amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, ugyanolyan alvázuk van és gyártójuk a járműveket ugyanazzal a típusjellel látja el. E rendelet A., B. és C. Függelékei (a továbbiakban: Függelékek), valamint az MR. a járműtípusra további feltételeket határozhat meg. A járműkategória fogalmát az A. Függelékének A/2. számú melléklete és a B. Függelék 1. Cikke határozza meg. Egy járműtípus különböző jármű-változatokat és jármű-kiviteleket tartalmazhat.

(7a) *  E rendelet alkalmazásában „típuscsalád”: olyan járműtípusok összessége, amelyek gyártmánya megegyezik, és a közlekedési hatóság eljárása során vizsgálandó műszaki jellemzőik tekintetében nem térnek el egymástól.

(8) *  A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmakra - az a)-j) pontban foglalt eltéréssel, illetőleg kiegészítésekkel - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a jármű sík úton önerejéből milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadó. A rendelet alkalmazásában:

a) *  „traktor”: a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,

b) „munkagép”: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült,

ba) *  „mezőgazdasági erőgép”: a tervezési sebessége alapján lassú járműnek minősülő, vagy a 29. § (3) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával lassú járműnek minősített önjáró munkagép, amely kizárólag mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, és nem alkalmas közúti teherszállításra (ide nem értve a saját munkaeszközeit és adaptereit), valamint közúton pótkocsit nem vontat;

bb) *  „mezőgazdasági vontatmány”: olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely - a működéséhez szükséges eszközöket ide nem értve - teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági erőgéppel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatnak,

c) „üres tömeg”: a rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű tömege, amely magába foglalja a jármű, annak alkatrészei és önálló műszaki egységei (ideértve a gyártó által biztosított világító és fényjelző berendezéseket is) tökéletes működését biztosító mennyiségű folyadékokat (pl. akkumulátorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, - az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömege azonban nem számít az „üres tömeg”-be,

d) „saját tömeg”: a jármű üres tömege, amelyhez hozzá kell adni az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömegét az üzemanyagtartálynak a gyártó által megadott kapacitása legalább 90%-áig feltöltve, valamint azokat a tartozékokat, amelyeket a gyártó a rendes működtetéshez szükséges eszközökön kívül a járműhöz adott (szerszámkészlet, csomagtartó, szélvédő, védőeszközök stb.),

e) „műszakilag megengedett össztömeg”: a gyártó által meghatározott tömeg, amelyet a jármű saját tömege és a járművön szállított személyek és áru tömege - együttesen - nem haladhat meg,

f) „műszakilag megengedett legnagyobb terhelés”: az a tömeg, amely a műszakilag megengedett össztömeg és a - 75 kg-mal figyelembe vett - menetkész tömeg különbözete,

g) „menetkész tömeg”: a jármű saját tömege, valamint - 75 kg-mal figyelembe véve - a vezető tömege,

h) *  „muzeális jellegű jármű”: a muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban *  meghatározott feltételeknek megfelelő jármű,

i) *  „versenyjármű”: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

j) *  „csuklós lassújármű”: csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak műhelyben, erre használt eszközökkel lehetséges; a több merev tagból álló személyszállító lassújármű abban az esetben is csuklós járműnek tekinthető, ha az utasterek nem átjárhatók és a járműegységek pótkocsi kapcsoló berendezéssel vannak összekapcsolva.

(9) *  A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatóak:

a) „M1 járműkategória”: személygépkocsik,

b) „M2 járműkategória”: legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok,

c) *  „M3 járműkategória”: több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és trolibuszok,

d) „N1 járműkategória”: legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

e) „N2 járműkategória”: több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

f) „N3 járműkategória”: több, mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

g) „O1 járműkategória”: legfeljebb 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik,

h) „O2 járműkategória”: több, mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ideértve),

i) „O3 járműkategória”: több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve),

j) „O4 járműkategória”: több, mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik.

(10) *  A rendelet alkalmazásában járműsorozatnak kell tekinteni az - alvázszámaival egyedileg azonosított - azonos járműtípushoz tartozó

a) kis sorozatú gyártással létrehozott,

b) kifutó sorozatba tartozó, vagy

c) külföldről újként, meghatározott számban együttesen behozott

járműveket azzal a feltétellel, hogy összeépítésük, illetőleg forgalomba helyezésük engedélyezését egy kérelmező közös eljárásban kezdeményezi.

(11) *  E rendelet alkalmazásában „EK típusbizonyítvánnyal ellátott jármű”: az a jármű, amelynek típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága

a) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv vagy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”), illetve e rendelet A. Függeléke alapján, továbbá

b) *  a B. Függelék, illetve a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, vagy

c) *  a C. Függelék, illetve a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján”

„EK típusjóváhagyó okmány”-t adott ki.

(12) *  A rendelet alkalmazásában „bontási információk”: azoknak az ismereteknek az összessége, amelyek biztosítják az elhasználódott jármű szakszerű, a hulladékkezelési szempontokat előnyben részesítő, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szétszerelését, bontását, különös tekintettel a jármű gyártásakor felhasznált veszélyes anyagokra.

(13) *  A két-, három- és négykerekű segédmotoros kerékpár (L1e, L2e és L6e járműkategória), a kétkerekű motorkerékpár (L3e járműkategória), az oldalkocsis motorkerékpár (L4e járműkategória), valamint a három- és négykerekű motoros tricikli (L5e és L7e járműkategória) járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a B. függelék 1. cikk (2) és (3) bekezdése határozza meg.

(14) *  A mezőgazdasági vontatók, valamint egyes mezőgazdasági célú lassú járművek T1.-T5. járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a C. Függelék C/2. számú melléklet A. Fejezete határozza meg.

II. FEJEZET

A JÁRMŰVEK TÍPUSVIZSGÁLATA

Típuskövetelmények * 

3. § *  (1) Nem szabad belföldi üzemben tartás céljából olyan járműtípust gyártani vagy külföldről behozni (a belföldi forgalom számára vámkezelni), illetőleg forgalomba helyezni, amely az MR-ben foglaltaknak nem felel meg.

(2) *  A járműtípushoz a típusbizonyítvány, a járműsorozathoz a sorozat forgalomba helyezési engedély, illetőleg a járműhöz az egyedi forgalomba helyezési engedély abban az esetben adható meg, amennyiben a járműtípus megfelel az MR-ben meghatározott követelményeknek. *  A típusbizonyítványban, a sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az egyedi forgalomba helyezési engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a járműtípushoz vagy a járműsorozathoz tartozó járművek, illetőleg az a jármű, amelynek a forgalomba helyezését engedélyezték, milyen járműfajtaként vehetnek részt a közúti forgalomban.

(3) A jármű belföldi üzemben tartás céljára csak a (2) bekezdésben meghatározott típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély alapján értékesíthető.

(4) *  A (2) és (3) bekezdésnek, valamint a 4-6. §-nak a rendelkezéseit alkalmazni kell a munkagépekre is, ha azok tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja.

(5) *  A jármű-honosítási eljárásban a járműtípus MR.-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét - külön vizsgálat nélkül - teljesítettnek kell tekinteni.

Típusbizonyítvány, forgalomba helyezési engedély * 

4. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(6) *  Az e rendelet Függelékeinek hatálya alá nem tartozó járműtípusra kiadott általános forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a típusbizonyítvány jogosítottja részére három év, a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a kérelmező részére egy év.

(7) * 

(8) *  A jármű egyedi behozatala esetén - igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság hat hónapig érvényes egyedi forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadásakor ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e az MR. 5-8. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 16. § (1)-(2) bekezdésében, 17., 21. §-ában, 30. § (1), (3)-(12) és (16)-(20) bekezdésében, 32. § (2)-(6) és (8) bekezdésében, 34., 36/A., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 55., 57., 59., 61., 63., 65., 69., 71., 75. §-ában, 81. § (1) és (4)-(12) bekezdésében, 93/A. és 93/B. §-ában foglaltaknak, továbbá az MR. 1. számú mellékletében meghatározott jóváhagyási kötelezettségeknek. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése során ellenőrzendő környezetvédelmi rendelkezések köréről a közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - külön jogszabályban eltérően rendelkezhet.

(9) * 

(10) *  A közlekedési hatóság az (1)-(9) bekezdésben foglaltak alapján kiadott típusbizonyítványban, továbbá az egyedi- és sorozat forgalomba helyezési engedélyben meghatározott műszaki adatok alapján megállapítja a járműtípusok műszaki adatait (a továbbiakban: típus-adatbázis).

(10a) *  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) szerint a jármű forgalomba helyezésekor a típus-adatbázisban meghatározott adatokkal vehető nyilvántartásba a jármű. A típus-adatbázis naprakész állapotáról és a közlekedési igazgatási hatóság számára elektronikus úton biztosított közvetlen hozzáférésről a közlekedési hatóság gondoskodik.

(11) *  Az Európai Közösségek tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott „EK típusjóváhagyó okmány” alapján a közlekedési hatóság a gyártó, illetőleg a forgalmazó kérelmére - típusvizsgálat nélkül - típusbizonyítványt ad ki. A típusbizonyítványban, továbbá a „Megfelelőségi tanúsítvány”-on, valamint a „Műszaki Adatlap”-on alkalmazott „EK típusjóváhagyás-szám” számozási rendszerét az A. Függelék A/7. melléklete tartalmazza.

(12) *  Az általános, valamint a sorozat forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező M1 és N1 kategóriájú jármű gyártója, valamint forgalmazója a bontási információt - kézikönyvek vagy elektronikus média útján (CD-ROM, on-line szolgáltatások) a forgalmazás megkezdését követő hat hónapon belül - köteles biztosítani a külön jogszabályban *  meghatározott regisztrált bontó-hulladékkezelők részére. E kötelezettség elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a jármű típusára kiadott típusbizonyítvány, illetőleg sorozat forgalomba helyezési engedély érvényességét megszünteti.

(13) *  Közösségi járműre az egyedi forgalomba helyezési engedélyt a (8) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése nélkül, a jármű forgalomban tartására vonatkozóan a származási országban megszerzett jogosultság igazolása mellett, a 4/C. §-ban meghatározott jármű-honosítási eljárásban kell kiadni.

(14) *  A (13) bekezdés és a 4/C. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Európai Gazdasági Térségben nem részes államban nyilvántartásba vett azon gépjárműre, amely a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 3-11. cikke szerint természetes személyhez tartozó személyes vagyontárgynak minősül.

(15) *  Az egyedileg gyártott, a 2. § (10) bekezdésében meghatározott járműsorozatba nem tartozó, új, különleges ipari vagy szolgáltatási tevékenység gyakorlására szolgáló, áruszállításra nem alkalmas, N2, N3, O3, O4 járműkategóriába tartozó jármű, továbbá az M1 járműkategóriába tartozó járművek közül a lakóautó egyedi behozatala esetében a (8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (8) bekezdésben meghatározott műszaki feltételek tekintetében az EK jóváhagyási kötelezettségek helyett elfogadható az MR. 1. melléklet 5. pontja szerinti nemzetközileg elfogadott minősítési rendszer előírásainak megfelelő, közúti közlekedésre való alkalmasságot igazoló minősítés is.

4/A. § *  (1) * 

(2) *  Az M1, valamint az N1 kategóriába tartozó gépkocsitípushoz kiadott típusbizonyítvány és az új gépkocsi forgalomba helyezési engedély alapján forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az azt módosító 397/2013/EK bizottsági rendeletben, a 333/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az azt módosító 253/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben és az azt módosító 396/2013/EK bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módon történő CO2-kibocsátási adatgyűjtésről, valamint a 293/2012/EU és az azt módosító 410/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, valamint a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott adatgyűjtésről, az adatok karbantartásáról, ellenőrzéséről, hitelesítéséről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a gyártó, illetve képviselője által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,

b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján

a közlekedési hatóság gondoskodik.

(3)-(4) * 

(5) *  A közlekedési hatóság a forgalomba helyezett új személygépkocsik és könnyű haszonjárművek (2) bekezdésben meghatározott összesített adatairól, valamint a 293/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott, nyilvántartásba vett gépjárművek számáról értesíti az Európai Bizottságot.

Típusvizsgálat, típusvizsgálói jegyzék * 

4/B. § *  (1) A járművek típusvizsgálatára - az Európai Közösség jogszabályaival összhangban - a Függelékekben meghatározottak alkalmazandóak. A Függelékek hatálya alá nem tartozó járműtípus esetében a típusvizsgálat az MR.-ben a járműkategóriához meghatározott feltételek teljesülésének vizsgálatára terjed ki.

(2)-(4) * 

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése (jármű-honosítási eljárás) * 

4/C. § *  (1) *  A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra - a (2)-(8) bekezdésben foglalt eltéréssel - az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

(1a) *  Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományok tagjai, valamint azok - a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott - hozzátartozói használatában lévő járművek forgalomba helyezésének engedélyezési, valamint az azt követő időszakos műszaki felülvizsgálati eljárása során mindaddig, amíg a tulajdonos, üzembentartó erre való jogosultságát a nemzetközi katonai parancsnokság igazolja.

(1b) *  Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott személyek és hozzátartozóik használatában lévő járművekre.

(2) *  A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott

a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá

b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

(3) *  A jármű-honosítási eljárás során a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott - a jármű forgalmi engedélyében, vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett - jogosultságokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni, valamint ezeket további vizsgálat mellőzésével megadottnak, vagy megállapítottnak kell tekinteni és a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni.

(4) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott további adatait a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányok figyelembevételével kell megállapítani.

(5) * 

(6) A nyilvántartásba vételhez szükséges típusjellemző adatokat az EK típusjóváhagyással rendelkező járműtípus esetén a járműhöz a gyártó által kiadott „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján, az EK típusjóváhagyással nem rendelkező közösségi jármű esetén a származási ország illetékes hatósága által kiadott forgalmi engedély alapján kell megállapítani.

(7) * 

(8) *  A jármű-honosítási eljárás keretében végzett szemlén kívül a 12. §-ban meghatározott időszakos vizsgálatot abban az esetben kell elvégezni, ha a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása érdekében a tulajdonos ezt kéri.

(9) *  A jármű-honosítási eljárásban kiadott „Műszaki adatlapon” a következő időszakos vizsgálat határidejét a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályával megegyezően, de legfeljebb a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamban kell meghatározni.

(10) * 

Gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálata

5. § (1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálatának ki kell terjednie

a) a járműtípus azonosításához szükséges adatok megállapítására;

b) annak ellenőrzésére, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, továbbá

c) * 

(2) * 

Lassú jármű és pótkocsija típusvizsgálata

6. § (1) Típusvizsgálat és típusbizonyítvány szükséges

a) a közúti személy- vagy teherszállításra, valamint a közúton pótkocsi vontatására készült lassú jármű, továbbá

b) a lassú jármű közúti teherszállításra készült pótkocsija

tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából nem minősül

a) személyszállításra készült lassú járműnek az a jármű, amelyen a vezető ülésén kívül csak egy ülőhely van,

b) teherszállításra vagy pótkocsi vontatására készült lassú járműnek az a jármű, amely csak a rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök, illetőleg berendezések szállítására, vontatására készült.

(3) Nem szükséges típusbizonyítvány az MR. 118. §-ában meghatározott lassú jármű (kerti traktor) forgalomba helyezéséhez.

(4) A lassú jármű típusvizsgálatára az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Segédmotoros kerékpár típusvizsgálata

7. § A segédmotoros kerékpár típusvizsgálatára az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Típusbizonyítvány érvényességének meghosszabbítása, újabb típusbizonyítvány kiadása * 

8. § *  (1) * 

(2) Újabb típusbizonyítvány kiadását kell kérni, ha a gyártó a járműtípuson a típusbizonyítványban meghatározott adatot vagy közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi munkavédelmi jellemzőit érintő változtatást hajt végre. Az újabb típusbizonyítvány kiadása során a típusvizsgálatot csak a változtatás által indokolt terjedelemben kell elvégezni.

III. FEJEZET

JÁRMŰVEK ÖSSZEÉPÍTÉSE

Összeépítés

9. § (1) *  A jármű összeépítése esetén - a 9/A. §-ban meghatározott egyedi és kis sorozatú gyártás esetét kivéve - a közlekedési hatóság igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre összeépítési engedélyt ad ki. Az összeépítési engedély időbeli hatálya egy év. Az összeépítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az 1. számú melléklet I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk részében meghatározott, a közúti közlekedésről szóló törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt.

(2) *  Az összeépítési engedély - a (3)-(6) bekezdésekben meghatározott követelmények betartásával - abban az esetben adható ki, ha a létrehozni kívánt jármű megfelel az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban meghatározott feltételeknek. Az összeépítési engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését - az engedélyben meghatározott esetekben - a közlekedési hatóság az engedély záradékolásával igazolja.

(3) *  Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető: * 

a) az egyedi vagy kis sorozatú gyártásra a 9/A. §-ban meghatározott feltételek szerint,

b) különleges - a közúti áruszállításra nem alkalmas - egyedi rendeltetésű, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó lassú jármű (munkagép),

c) *  legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű fék nélküli vagy ráfutófékes pótkocsi,

d) a 19/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű jármű, továbbá

e) *  az MR. 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű,

f) *  trolibusz.

(4) *  Nem kell előzetes hatósági (összeépítési) engedély a közúton személy- vagy teherszállítást nem végző, pótkocsit nem vontató lassú járműnek és az MR. 118. §-ában említett lassú járműnek, valamint a lassú jármű teherszállítást nem végző pótkocsijának az összeépítéséhez.

(5) Jármű összeépítéséhez, új, felújított, javított, illetőleg bontás során kinyert és javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezekre az alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6) Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria felhasználásával.

(7) *  Az összeépített járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni a közlekedési hatóságnak. Az összeépített jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az érvényes összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek minősül. Ha a közlekedési hatóság az összeépítésre feltételt állapított meg, a feltétel teljesítését is igazolni kell.

Egyedi és kis sorozatú gyártás * 

9/A. § *  (1) *  Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt - igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Kis sorozatú gyártással

a) a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”),

b) a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg

c) a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával - e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával - kialakított egyedi jármű (ún. „kit-car”)

hozható létre.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott járművet kis sorozatú gyártással közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezet hozhat létre.

(4) Kis sorozatú gyártás esetén az előzetes összeépítési engedélyt - a 9. § (1) bekezdésben meghatározott eljárás alkalmazásával és feltételek esetén, a létrehozott járművek számának megfelelően az összeépítés engedélyezésére külön jogszabályban járművenként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében - a közlekedési hatóság abban az esetben adja ki, ha * 

a) a gyártási dokumentáció alapján valószínűsíthetően a jármű kielégíti az MR.-ben meghatározott követelményeket, valamint

b) a gyártó biztosítja a prototípus elkészült mintadarabja esetében, valamint a gyártás meghatározott szakaszaiban a hatósági ellenőrzés feltételeit.

(5) * 

(6) A kis sorozatú gyártás engedélyezésekor a rendelet Függelékeinek a kis sorozatú gyártásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

(7) *  Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

IV. FEJEZET

GÉPJÁRMŰRE, MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓRA ÉS EZEK PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat

10. § (1) *  A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

(2) *  A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell kérni a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható.

(3) * 

(4) *  A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt az új járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, vagy a gyártót képviselő hazai forgalmazó értékesít, ha

a) a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a Függelékek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási eljárásban, vagy

b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó

az EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget igazoló okmányt (a továbbiakban: COC okmány) adott ki.

(4a) *  A forgalomba helyezés előtti megvizsgálás alól történő mentesítés feltételeként meghatározott követelmények teljesítését a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(4b) *  A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére, az eredeti COC okmány benyújtása esetén adja ki a Műszaki adatlapot.

(4c) *  A közlekedési hatóság a COC okmány alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi. Ezen eljárás során a „Műszaki adatlap” kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.

(4d) *  Ha az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala a közlekedési hatóság vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson (a továbbiakban együtt: vizsgáló állomás) történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott Műszaki adatlap adatainak kiegészítésével kiadott új Műszaki adatlapon - a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával - a vizsgabiztos megállapíthatja * 

a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány alapján vontatásra alkalmas, valamint

b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.

(5) *  Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá - az MR 5-8., 17., 19., 21. §-okban foglaltak kivételével - az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(6) *  A sorozat és az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a forgalomba helyezési engedélyben, illetőleg az összeépítési engedélyben foglalt adatokkal való egyezést, az azokban foglalt feltételek teljesítését, továbbá - az MR 5-8., 17., 19., 21. §-aiban foglaltak kivételével - az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(7) *  A használt gépjármű és a gépjármű pótkocsija forgalomba helyezés előtti vizsgálata során - a muzeális jellegű jármű kivételével - külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén előzetes eredetiségvizsgálatot is kell végezni.

(8) * 

(9) *  A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson (a továbbiakban: vizsgáló állomás) a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos (a továbbiakban: vizsgabiztos) végzi.

(10) *  A forgalomba helyezés előtti vizsgálathoz biztosítandó tárgyi feltételeket, a technológiát, és az ügyrendet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(11)-(12) * 

(13) * 

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

11. § (1) *  Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve a 10. § (4) bekezdésben meghatározott esetben ki kell adni a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”, amely tartalmazza:

a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,

b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint

c) a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét, valamint - gépjárművek esetén - a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.

(2) *  A „Műszaki adatlap” a jármű forgalomba helyezéséhez a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot követő hat hónapig, de legfeljebb a forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig használható fel.

(3) *  Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított

a) *  az autóbusznál, a trolibusznál a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben,

b) *  a motorkerékpárnál, a T1b, T2b, T3b, T4b és T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a „méhesházas” különleges felépítményű gépkocsinál és ilyen felépítményű pótkocsinál, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi és a T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál

ba) új jármű esetében négy évben,

bb) használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben,

c) a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult járműnél egy évben,

d) minden egyéb járműnél a jármű első használatba vételének évét követő

da) 4 naptári éven belül két évben,

db) 4 naptári éven túl egy évben,

e) *  „OT” betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, T4 és T4a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,

f) *  versenyjármű esetében 1 évben

kell meghatározni.

(3a) *  Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély időbeli hatályának (műszaki érvényességi idejének) lejárta előtt legfeljebb 30 napon belül végzik, a forgalmi engedély hatályának megállapításánál a (3) bekezdésben meghatározott időtartamot nem az időszakos vizsgálat napjától, hanem a forgalmi engedély időbeli hatályának lejárta napjától kell számítani.

(4) *  Ha az (1) bekezdésben említett jármű a forgalomba helyezés előtti, vagy az időszakos vizsgálat időpontját követően hatályba lépő - az MR.-ben meghatározott - üzemeltetési műszaki feltételnek nem felel meg, akkor a következő időszakos vizsgálat határidejeként az MR.-ben meghatározott új követelmény hatálybalépési időpontját kell megállapítani.

(5) *  Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni. A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

(6) *  A forgalomban való részvétel korlátozása és az (5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhetnek a jármű:

a) megengedett sebességére,

b) * 

c) konstrukciós jellemzői által meghatározott használati korlátozásra, így különösen:

ca) a kiegyenlítőmű nélküli hajtott tengellyel rendelkező L7e kategóriájú jármű esetében 40 km/óra sebességkorlátozásra, továbbá

cb) a járműgyártó által előírt üzemeltetési korlátozásra,

cc) *  a versenyjárművek használatára.

(7) *  Ha a jármű a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a műszaki, közlekedésbiztonsági, vagy környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg, a forgalomban való részvételt a közlekedési hatóság nem engedélyezi.

Versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásához szükséges versenyjármű szemle eredményén alapuló intézkedések * 

11/A. § *  (1) *  A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett versenyjármű szemlén, az országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség által a járműre kiállított gépkönyv és szakvélemény alapján történik.

(2) A versenyjármű szemle során ellenőrizni kell, hogy a versenyjármű megfelel-e az MR.-ben foglalt feltételeknek.

(3) *  Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásához szükséges „Műszaki Adatlap”-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg.

A környezetkímélő gépkocsikkal kapcsolatos hatósági vizsgálat * 

11/B. § *  (1) Az MR. 2. §-ában meghatározott környezetkímélő gépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása és a környezetkímélő jelleg megállapítása csak gyári kivitelű gépkocsi esetében végezhető el

a) a típusbizonyítványban meghatározott adatok,

b) a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett adatok, amennyiben ez a gépkocsihoz rendelkezésre áll,

c) a járműimportőr vagy az adott járműtípus hazai kereskedelmi képviselete által rendelkezésre bocsátott adatok, vagy

d) az a)-c) pontokban meghatározott adatok hiányában típusvizsgáló szakértői intézmény szakvéleménye alapján.

(2) *  Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett szemle során az üzembentartó kérheti a korábban megállapított 5. környezetvédelmi osztályba sorolás módosítását, amennyiben a gépkocsi az MR. 2. § (8) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsik körébe tartozik.

(3) Ha az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat 5. számú kódjával megjelölt járműkörbe tartozó hibrid hajtású gépkocsit az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb osztályba sorolták, akkor az üzembentartó kérheti a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását.

Időszakos vizsgálat

12. § (1) *  A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a KR. alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelőségéért fennálló - felelősségét.

(2) *  Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.

(3)-(4) * 

(5) Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

(6) *  Az időszakos vizsgálaton az MR. 5-8., 17., 19. és 21. §-a kivételével az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni kell, továbbá a gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - rögzíteni kell a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is.

(7) *  Időszakos vizsgálaton kell bemutatni a vizsgáló állomáson a 2. § (3) bekezdés e), f), g), h) és i) pontjában említett járműveket. Az időszakos vizsgálaton az MR. üzemeltetési műszaki feltételeit - kivéve az MR. 5-8. §-ait és 19. §-át - és az MR. megfelelő további műszaki feltételeit is ellenőrizni kell.

(8) *  Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,

a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,

b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat

ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy

bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.

(9) *  Kizárólag a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,

c) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,

d) átalakították,

e) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint - átalakításnak nem minősülő módon - megváltoztatták,

f) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,

g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy

h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.

(9a) *  A (9) bekezdés e) pontja alól kivételt képez az a járműre felhelyezett autóüveg fólia, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt adott.

(9b) *  A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint az egyéb állami feladatot ellátó szervek által üzemeltetett, valamint a CD betűjelű rendszámtáblával ellátott járművek időszakos műszaki vizsgálata a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson is elvégezhető.

(10) * 

(11) *  Az időszakos vizsgálat során a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel vagy hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás járhat el.

(12) *  A vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező vizsgabiztos végzi.

(13) *  A vizsgáló állomáson az időszakos vizsgálat tárgyi feltételeit, technológiáját és az ügyrendet az 5. számú melléklet határozza meg. A kizárólag környezetvédelmi tanúsítást végző vizsgáló állomáson (a továbbiakban: környezetvédelmi vizsgáló állomás) biztosítandó tárgyi feltételekre, technológiára és ügyrendre a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes rendeletben meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

(14) *  Az időszakos vizsgálat során a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása szemrevételezéssel történik.

(15) *  A járműazonosítók ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat alkalmazásával kell elvégezni:

a) ha a jármű üzemben tartója az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezi, továbbá

b) *  a KR.-ben meghatározott esetben.

(16) *  A vizsgáló állomáson biztosítani kell - a (15) bekezdésben meghatározott esetekben elvégzendő előzetes eredetiségvizsgálathoz - az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeket is.

(17) * 

(18) *  Az időszakos vizsgálatot megelőzően elvégeztethető a jármű környezetvédelmi felülvizsgálata környezetvédelmi vizsgálóállomáson is.

(19) *  A környezetvédelmi vizsgálóállomás a felülvizsgált jármű környezetvédelmi jellemzőit a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében rögzíti és - a „Műszaki adatlap” részét képező „Környezetvédelmi adatlap”-ot kiállításával - tanúsítja a jármű környezetvédelmi felülvizsgálaton való megfelelőségét.

(20) *  A közlekedési hatóság az időszakos vizsgálat során a környezetvédelmi követelmények megtartása tekintetében elfogadja a környezetvédelmi vizsgálóállomáson 30 naptári napnál nem régebben kiállított, megfelelt minősítést tartalmazó „Környezetvédelmi adatlap”-ot.

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek * 

12/A. § *  (1) *  Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időre szól.

(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és

c) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és

d) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint

e) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

(2a) *  A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a hatóság a (7) bekezdés f) és g) pontjában szereplő okból a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:

a) nevét,

b) születési helyét, idejét,

c) anyja nevét,

d) lakcímét,

e) állampolgárságát,

f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,

g) vezetői engedély számát,

h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,

i) jelenlegi beosztását (munkakörét),

j) munkáltatójának megnevezését és címét.

(4) * 

(5) *  A közlekedési hatóság által a vizsgabiztosokról vezetett, a Kkt.-ben meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) tartalmazza a vizsgabiztos:

a) nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja nevét,

d) állampolgárságát,

e) lakcímét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím),

f) munkahelyének megnevezését és címét,

g) az iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve a vizsgabiztosi alaptanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat számát, kiállításának keltét,

h) a szakmai gyakorlat időtartamát,

i) a legutóbbi továbbképzés időpontját,

j) a vizsgabiztosi tevékenység felfüggesztéséről, az engedély visszavonásáról rendelkező határozat számát, időpontját, a felfüggesztés megszüntetésének időtartamát.

(6) *  A (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

(7) A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha

a) azt a vizsgabiztos kéri,

b) a vizsgabiztos elhalálozott,

c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) az engedély iránti kérelmében vagy annak mellékletében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,

e) e rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy ha azt, a közlekedési hatóság elutasította,

f) *  az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit - az első megszegéstől számított - 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte,

g) *  a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.

(8) A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos tevékenységét, ha:

a) * 

b) e rendeletben foglalt előírásokat megszegte,

c) *  a (6) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.

(9) A felfüggesztés a (8) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztést megalapozó okok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.

(9a) *  A műszaki vizsgabiztos részére a Nyilvántartásba vételt követően a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.

(9b) *  Az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány és az igazolvány kiállítójának megnevezését,

b) az igazolvány érvényességét,

c) az igazolvány számát,

d) a vizsgabiztos nevét, valamint

e) a vizsgabiztos azonosító számát.

(9c) *  A közlekedési hatóság

a) az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén,

b) amennyiben a műszaki vizsgabiztos teljesítette a továbbképzési vizsgakötelezettségét,

kérelemre igazolványt állít ki.

(9d) *  A műszaki vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles jól láthatóan magánál tartani a műszaki vizsgabiztosi igazolványát.

(10) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait a 12. számú melléklet tartalmazza.

A vizsgáló állomásra vonatkozó feltételek * 

12/B. § *  Vizsgáló állomási tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amely a következő feltételeknek megfelel:

a) a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást,

b) az időszakos vizsgálatok elvégzéséhez az e rendelet alapján előírt feltételeket biztosítja,

c) a közlekedési hatóság Nyilvántartásában szereplő vizsgabiztost alkalmaz a teljes vizsgáztatási időszakban,

d) * 

Az időszakos vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

13. § (1) *  Az időszakos vizsgálat eredményéről a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) is tartalmazó - az 5/A. mellékletben meghatározott tartalmú - Műszaki vizsgálati bizonyítványt ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel:

a) a 11. §-ban meghatározottak szerint megállapítja a következő időszakos vizsgálat időpontját,

b) a KR.-ben meghatározottak szerint a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként a forgalmi engedélybe bejegyzi,

c) a rendszámtáblán korábban rögzített rendszám érvényesítő körcímkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja,

d) az időszakos vizsgálat elvégzését, a kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt azonosító adatokat, az időszakos vizsgálatkor rögzített kilométer-számláló állást, továbbá a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(1a) *  A jármű átalakítását, alkalmazási engedély alapján történő megváltoztatását, vagy egyéb okból bekövetkezett műszaki adatváltozását követő időszakos vizsgálata esetén Műszaki adatlapot is ki kell adni. A Műszaki adatlapon - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - fel kell tüntetni az átalakításra, utaló záradékot és a megváltozott műszaki adatokat. A Műszaki adatlap adattartalmáról a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíteni kell.

(2) *  Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(3) *  Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, azonban

a) forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, illetőleg

b) a forgalmi engedély adataitól a tényleges adatai eltérnek, vagy

c) a külön jogszabály *  szerint vagy egyéb okból a forgalmi engedély cseréje szükséges,

a jármű adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni.

(4) *  A 11. §-ban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott „Műszaki adatlap” kiadását helyettesítheti a jármű adatainak elektronikus úton történő átadása a Nyilvántartó részére.

Az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésének engedélyezésére vonatkozó intézkedések * 

13/A. § *  (1) *  Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító - az MR. 112/A. §-ában meghatározott - engedélyt (a továbbiakban: engedély) a közlekedési adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát a (3) és az (5)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek alapján. Az engedély kiadása, időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű-honosítási eljárásához, a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához, vagy a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történhet. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval.

(2) * 

(3) *  Az engedély időbeli hatályát az időszakos vizsgálat határidejével megegyezően kell megállapítani.

(4) *  Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását - az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeken túl - az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni. Az autóbusz gyártási évét tizenkét naptári évvel meghaladó korú autóbusz esetében az engedély időbeli hatálya meghosszabbításának további feltétele a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet 2. számú mellékletében előírt további műszaki feltételeknek való megfelelőség is.

(5) *  A 4/A. § szerinti típusvizsgálót, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott - a közlekedési hatóság által elfogadott szakértőt alkalmazó - felhatalmazott autóbusz-fenntartót, kérelmére a közlekedési hatóság jogosítja fel a (2) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiállítására. Csak a típusvizsgáló végezheti el az MR. 15. számú mellékletének 3. és 7. pontja szerinti vizsgálatokat, amennyiben azok elvégzése a (6) bekezdésben foglaltak alapján kötelező.

(6) A szakértő intézmény az emelt sebességgel történő közlekedéshez tartozó jogszabályi feltételek teljesülését egyedi szakértői vizsgálat keretében - az autóbusz üzembentartójának költségére - ellenőrzi. A szakértő intézmény a vizsgálata során figyelembe veszi:

a) az autóbusz típusához rendelkezésére álló típusbizonyítványban vagy nemzetközi jóváhagyási okmányban foglalt adatokat, valamint

b) más kijelölt vizsgálóállomás által készített, emelt sebességű közlekedésre vonatkozó és egyéb szakvéleményeket,

amennyiben azok az MR. 15. számú mellékletének tartalmával összhangban állnak és a vizsgált járműre vonatkoztathatók.

Közúti ellenőrzés * 

14. § *  (1) *  A járművek (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a közlekedési hatóság a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság szemrevételezéssel és a rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel megvizsgálja: * 

a) a jármű és a jármű kötelező tartozékai közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi (a továbbiakban együtt: műszaki) megfelelőségére (műszaki ellenőrzés),

b) a járművezetőre (a jármű személyzetére), illetőleg a vezetési és pihenőidőre (AETR ellenőrzés),

c) a veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre (ADR ellenőrzés),

d) *  a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység (árufuvarozás vagy díj ellenében végzett személyszállítás) és sajátszámlás áruszállítás, illetve személyszállítás végzésére (tevékenység ellenőrzés),

e) a nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire (nemzetközi ellenőrzés),

f) a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására (ellenőrző mérlegelés),

g) a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére (rakomány biztonsági ellenőrzés),

h) *  az MR.-ben meghatározott alternatív üzemanyaggal hajtott és intermodális szállítást végző járművekre

vonatkozó - jogszabályban, továbbá a nemzetközi forgalomban közlekedő járműre nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban foglalt - követelmények teljesítését.

(3) *  A (2) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzési módok különállóan és összevontan is végezhetők. A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott ellenőrzési módokra vonatkozóan a külön jogszabályokban *  előírt feltételek alkalmazandók. A jármű és kötelező tartozékai műszaki megfelelőségére vonatkozó részletes feltételeket, továbbá az ellenőrzések során általánosan használt okmányok mintáját és az ellenőrzött adatok körét a 10. számú melléklet határozza meg.

(4) *  A közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság a járművet, továbbá a járműre és a jármű vezetőjére vonatkozó, valamint a jármű közúti forgalomban való részvételéhez, a tevékenység végzéséhez és a szállításhoz előírt okmányokat vizsgálja át. Ha az ellenőrzés során szabálysértés alapos gyanúja merül fel, a közlekedési hatóság az okmányokat bevonja és legkésőbb a következő munkanapon - szabálysértési eljárás kezdeményezésével - az eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak megküldi.

(5) *  A közlekedési hatóság a szabálysértési eljárás kezdeményezésétől elállhat és a helyszínen elvett okmányokat visszaadhatja, amennyiben a szabálysértési eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény megszűnését - az okmányoknak a szabálysértési hatósághoz történő továbbítást megelőzően - igazolják.

(6) *  A (2) bekezdés a), b), c) és f) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

(7) A közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy * 

a) a jármű a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

b) *  a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után a közlekedési hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be,

c) a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

(8) *  A (7) bekezdés alapján elvégzett vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az időszakos vizsgálatra vonatkozó szabályok az irányadók.

(9) *  Ha a (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság súlyos vagy ismételt szabálysértést állapít meg, akkor - szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett - a külön jogszabály *  szerinti eljárást is lefolytatja.

(10) *  Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy

a) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, vagy

b) a járművel az előírt hatósági engedély nélkül végeznek közúti közlekedési szolgáltatást

a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval. * 

(11) *  A közlekedési hatóság a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lakóhelyig vagy a telephelyig történő közlekedésre jogosít. A közúti ellenőrzés során elvett forgalmi engedélyt - szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezésével - a közlekedési hatóság legkésőbb a következő munkanapon megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(12) A (7)-(11) bekezdések rendelkezései a külföldi járművekre nem alkalmazandók.

(13) Ha a külföldi jármű közúti ellenőrzése során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy * 

a) a jármű műszaki állapota nem felel meg a nemzetközi egyezményben *  a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozó műszaki feltételeknek,

b) * 

c) a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményben meghatározott engedéllyel nem rendelkezik a jármű,

a közúti forgalomban való részvételt megtilthatja és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(14) *  E § rendelkezései alapján a közúti ellenőrzés keretében meghozandó döntéseket a közlekedési hatóság eljáró tagja hozza meg.

Telephelyi ellenőrzés

15. § (1) *  A közlekedési hatóság a jármű telephelyén is ellenőrizheti az olyan jármű műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát (az MR. üzemeltetési műszaki feltételek megtartását), amelyet az üzembentartó menetkésznek nyilvánított. A közlekedési hatóság elnöke a végrehajtás egységessége érdekében a részletes műszaki feltételekről - a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával - szabályzatot ad ki.

(2) A jármű üzembentartója köteles az (1) bekezdésben említett vizsgálatot lehetővé tenni és a vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre bocsátani.

(3) *  Ha a közlekedési hatóság a telephelyen végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű

a) a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet vizsgálatra rendeli,

b) *  ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(4) *  Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, de az - a vizsgálati feltételek hiányában - egyértelműen nem állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti be.

(5) *  A jármű telephelyén végzett ellenőrzés - az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott műszaki ellenőrzésen kívül - kiterjedhet:

a) a hatósági engedély alapján végezhető, illetőleg bejelentési kötelezettség alá tartozó közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű üzemeltetésére vonatkozó feltételek, valamint

b) a nemzetközi forgalomban (is) résztvevő járműre és annak személyzetére vonatkozó - jogszabályban, továbbá nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban meghatározott - követelmények,

c) a telephelyet elhagyni kívánó jármű esetében az előírt tömeg- és mérethatárok (ellenőrző mérlegelés),

d) *  az üzemben tartott járművekre vonatkozó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben előírt biztosítási kötelezettség

megtartásának ellenőrzésére.

(6) *  A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására.

(7) *  A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat - indokolással ellátott, tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb 5 nap időtartamra - bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható szabálysértés alapos gyanúja merül fel.

(8) *  E rendelet alkalmazásában telephelyi ellenőrzésnek minősül a (7) bekezdésben meghatározottak szerint bevont okmányoknak és adatoknak a közlekedési hatóság saját hivatalában elvégzett vizsgálata is.

(9) *  A telephelyi ellenőrzés alapján a közlekedési hatóság - a szabálysértés jellegétől függően - a járművel a telephely elhagyását megtilthatja, közigazgatási hatósági eljárást folytathat le, szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezheti, továbbá a külön jogszabályban *  meghatározottak szerint eljárhat.

A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata * 

15/A. § *  (1) *  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezése szerint a biztosító által küldött értesítés alapján - a jármű műszaki vizsgálatának helyszíneként a jármű üzemben tartója által a kárfelvételi eljárás során adott nyilatkozatban megjelölt vizsgáló állomást, vagy ennek hiányában egyéb, az üzembentartó lakóhelyétől (székhelyétől) közúton 50 km távolságon belüli vizsgáló állomást jelöl ki.

A jármű üzembentartójának kérelmére a jármű műszaki vizsgálatára kijelölhető - vizsgáló állomásnak nem minősülő - egyéb gépjármű fenntartó szervezet telephelye is, amennyiben a jármű a sérülése miatt üzemképtelen vagy a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan, és a megjelölt helyszínen rendelkezésre állnak a (3) bekezdés szerinti vizsgálathoz szükséges eszközök.

(2) *  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal a Kkt. 24/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést a műszaki vizsgálatra meghatározott időpontot követő 8 napon belül teszi meg.

(3) A műszaki vizsgálatot a vizsgabiztos - a biztosítótól származó, a jármű sérülésére vonatkozó adatokra is figyelemmel - szemrevételezéssel végzi, valamint a vizsgálat helyszínén rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel ellenőrzi, hogy

a) a futóművek bekötési pontjai és a kormánymű rögzítési pontjai nem sérültek-e meg szilárdsági szempontból veszélyes mértékben oly módon, hogy javításuk csak a kapcsolódó teherviselő szerkezeti részek cseréjével lenne elvégezhető,

b) az alváz, a fenékváz és a karosszéria (kocsiszekrény) teherviselő elemei olyan mértékben nem deformáltak-e, hogy cseréjük szükséges legyen, valamint

c) a jármű megfelel-e a műszaki biztonsági jellemzőkre vonatkozó, az MR.-ben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek.

(4) *  Ha a jármű a közúti forgalomban való részvételre a (3) bekezdés a) vagy b) pontjaiban meghatározottak miatt műszakilag alkalmatlan, a járművet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti, a jármű forgalomban tartását megtiltja, és a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

(5) *  Ha a jármű a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott műszaki feltételek szerint nem alkalmatlan a közúti forgalomban való részvételre, azonban a (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak nem felel meg, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal a jármű forgalomban tartását megtiltja, és a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

(6) *  Ha a jármű a (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra kiterjedő műszaki vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmas, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

Átalakítás

16. § (1)-(2) * 

(3) Az átalakítás során a jármű fajtája *  csak abban az esetben változtatható meg, ha

a) - különleges indokolt esetben - speciális rendeltetésű tehergépkocsi keletkezik,

b) 3500 kilogrammot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi átalakítása során lakófelépítményű gépkocsi keletkezik,

c) az átalakítás során keletkező járműfajta az átalakításra kerülő típus gyári változataként is létezik; motorkerékpár segéd-motorkerékpárrá ebben az esetben sem alakítható át,

d) *  65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó mezőgazdasági vontató átalakítása során lassú jármű keletkezik,

e) *  az N1 kategóriába tartozó tehergépkocsi átalakítása során olyan személygépkocsi keletkezik, amely teljesíti az M1 kategóriára vonatkozóan az MR.-ben előírt további műszaki feltételeket. E rendelkezés nem érinti a külön jogszabályban *  előírt egyéb feltételek teljesítésének kötelezettségét,

f) *  autóbusz átalakítását követően trolibusz keletkezik.

(4) * 

(5) Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezen alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6) *  A gépkocsi alvázszámát megváltoztató átalakításához csak gyári új alváz, karosszéria, illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti elem használható fel. Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.

(7) *  Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint a 12. § (6) bekezdésben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti kategóriába sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának adatait - a 10. § (12) bekezdésében foglaltakat alapul véve - a műszaki adatlapon rögzíteni kell.

(8) *  Ha a nem sorozatszerűen átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a közlekedési hatóság a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe bevezeti. Az átalakított jármű vizsgálatának eredményén alapuló intézkedésekre egyebekben a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9) *  Öt évig érvényes sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedély alapján, az engedélyben meghatározott technológia megtartásával az átalakítást elvégezheti más - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben feltételeknek megfelelő - gépjárműfenntartó szervezet is, amennyiben rendelkezik a sorozat átalakítási engedély jogosultja által az átalakítani kívánt járműhöz kiadott hozzájárulással.

(10) *  A sorozatszerűen átalakított járműveket a vizsgáló állomáson kell vizsgálatra bemutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezetet a közlekedési hatóság - meghatározott feltételekkel - feljogosíthatja. A vizsgálatot - a sorozat átalakítási engedélyben meghatározott szerkezeti elemekre (részegységekre) kiterjedően - kell elvégezni. Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe be kell vezetni.

Részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítése * 

16/A. § *  (1) A részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítésére jogosító alkalmazási engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelemhez csatolni kell

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban kiadott, a részecske kibocsátást csökkentő rendszerre vonatkozó jóváhagyást, vagy típusvizsgáló által két évnél nem régebben kiállított olyan szakvéleményt, amely igazolja, hogy a részecske kibocsátást csökkentő rendszer megfelel az MR.-ben foglaltaknak, továbbá

b) a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését végző gépjárműfenntartó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a beépítéshez szükséges feltételekkel és technológiával.

(2) Az alkalmazási engedély alapján a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését az alkalmazási engedélyben megjelölt gépjármű fenntartó szervezet végezheti.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban elvégzett részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítés esetén - a részecskeszűrő gyártója és a beépítést végző által kiadott, a részecskeszűrő és a beépítés megfelelőségét igazoló okirat alapján - a közlekedési hatóság az általa üzemeltetett vizsgáló állomáson elvégzett időszakos vizsgálat keretében ellenőrzi az MR.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

(4) A részecskeszűrő utólagos beépítése esetén az időszakos vizsgálatról kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a részecskeszűrű beépítésére és a részecske osztályra (PMO) utaló záradékot.

Fejlesztési célú jármű * 

16/B. § *  (1) A járműfejlesztő a tevékenység megkezdését a közlekedésért felelős miniszter részére - a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú bejelentőlap benyújtásával - bejelenti. A bejelentett adatokat a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásba veszi. A 2. § (3b) bekezdésében meghatározott fejlesztési célú járművek közúti tesztje abban az esetben végezhető, ha a bejelentés alapján nyilvántartásba vett adatok azokra kifejezetten vonatkoznak.

(2) A fejlesztési célú autonóm járművek közúton történő tesztelését végző járműfejlesztő akkor vehető nyilvántartásba, ha valamely tevékenységét az ISO 26262 szabvány szerint végzi, illetve valamely tevékenységre vonatkozó, folyamatban levő ISO 26262 szabvány szerinti tanúsítási folyamat részese, vagy az ISO 26262 szabvány tanúsítására feljogosított valamely tanúsító szervezet szakvéleménye alátámasztja az autonómjármű-technológia funkcionális biztonságára vonatkozó, a járműfejlesztőnél alkalmazott fejlesztési gyakorlat megfelelőségét. Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, a közlekedésért felelős miniszter a 2. § (3b) bekezdés b) pontjában meghatározott járművek tekintetében a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetve az azokra vonatkozó adatokat törli a nyilvántartásból.

(3) A közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásában szereplő járműfejlesztő kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a fejlesztési célú járműre a járműfejlesztési tevékenysége végzéséhez ideiglenes rendszámtáblát ad ki.

(4) A járműfejlesztő kérelmére a már forgalomba helyezett járművet a jármű vizsgálatát végző közlekedési hatóság - az (5)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén - fejlesztési célú járművé minősíti. Az engedélyt - a jármű szemléje keretében - a közlekedési hatóság „fejlesztési célú jármű” záradékkal ellátott „Műszaki adatlap”-on adja meg, amelyet elektronikus úton is átad a Nyilvántartónak.

(5) A járműfejlesztő a (4) bekezdés szerinti fejlesztési célú jármű üzemeltetése során naprakészen dokumentálni köteles a járművön végrehajtott, az MR.-ben meghatározott követelményeket érintő műszaki változtatásokat. E dokumentációt a járműfejlesztő a fejlesztési célú jármű üzemeltetésének befejezését követően öt évig köteles megőrizni.

(6) A (4) bekezdés szerinti fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás nem eredményezheti a jármű eredeti környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tulajdonságainak romlását. Ha a fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás a jármű eredeti környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tulajdonságai romlását eredményezi, a közlekedési hatóság a jármű fejlesztési célú minősítését visszavonja, és a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott járműfejlesztői kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a járműfejlesztő neve és címe,

b) a jármű gyártmánya, típusa, kategóriája, a felépítmény típusa,

c) a jármű forgalmi rendszáma,

d) a jármű alvázszáma és motorszáma (motorkódja),

e) a járművön tervezett fejlesztés, módosítás vagy műszaki beavatkozás céljának és műszaki terjedelmének bemutatása.

(8) A fejlesztési célú jármű üzemeltetési felelősségét a járműfejlesztő viseli.

(9) Ha a fejlesztési célú jármű a 2. § (3b) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztési célú autonóm járműnek minősül, úgy a járműfejlesztőnek teljesítenie kell a fejlesztési célú autonóm járművek tesztelésére vonatkozó, 13. mellékletben meghatározott feltételeket is.

(10) A járműfejlesztőnek az autonóm jármű vezetésére a 13. melléklet 2. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő tesztvezetőt kell kijelölni, és a vezetési tevékenységéről nyilvántartást kell vezetni.

V. FEJEZET

LASSÚ JÁRMŰRE ÉS PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat, közúti és telephelyi ellenőrzés

17. § (1) *  A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni - az MR. 118. §-ában említett jármű kivételével - azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba kíván helyezni, vagy a KR.-ben meghatározott M betűjelű rendszámtáblával ellátva ideiglenesen forgalomban kíván tartani.

(2) E § alkalmazása szempontjából

a) személyszállításnak minősül a vezetővel együtt kettőnél több személy szállítása,

b) nem minősül teherszállításnak, illetőleg pótkocsi vontatásnak, ha a lassú jármű kizárólag saját eszközeit és berendezéseit szállítja illetőleg vontatja.

(3) *  Lassú járművel személyszállítást csak abban az esetben szabad végezni, ha a közlekedési hatóság azt a lassú jármű igazolólapján engedélyezi.

(4) *  A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését a közlekedési hatóságtól kell kérni.

(5) *  Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye alapján a jármű - a 10. § (5), illetőleg (6) bekezdése szerint - a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmasnak minősül, akkor ki kell adni az erről szóló igazolást, meghatározva abban az Igazolólapon feltüntetendő műszaki adatokat, a gyártási évet és az első időszakos vizsgálat határidejét.

(6) *  Az időszakos vizsgálat határidejét

a) a személyszállításra alkalmas lassú járműnél három évben,

b) a veszélyes áru szállítására készült lassú járműnél és pótkocsijánál egy évben,

c) minden egyéb lassú járműnél és a lassú jármű pótkocsijánál öt évben

kell meghatározni. A vizsgálatot végző szerv a jármű műszaki állapota alapján az a)-c) pontokban foglaltaknál rövidebb érvényességi határidőt is megállapíthat.

(7) *  A lassú járműnek és pótkocsijának

a) forgalomba helyezés előtti vizsgálatára a 10. §-ban,

b) időszakos vizsgálatára a 12. és 13. §-ban,

c) közúti műszaki ellenőrzésére a 14. §-ban,

d) telephelyi ellenőrzésére a 15. §-ban

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Lassú jármű átalakítása

18. § (1) A 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú jármű és pótkocsija átalakításához előzetesen engedély szükséges. Az engedélyezési eljárásra a 16. § (1), (2), (5) és (7) bekezdéseinek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Lassú jármű gépjárművé nem alakítható át.

VI. FEJEZET

SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLAT

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat és közúti műszaki ellenőrzés

19. § *  (1) *  A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából a közlekedési hatóságnál be kell mutatni. Ha a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárokat - a típusbizonyítvány alapján - a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.

(3) *  A két- és háromkerekű segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó, illetőleg a közlekedési hatóság ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.

(4) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálatakor a 10. §-ban meghatározott rendelkezéseket a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a járműkategória besorolást megalapozó műszaki jellemzőket a jármű gyári adatai, a járművön a gyártó által feltüntetett adatok, illetve - ezen adatok hiányában - ellenőrző mérések alapján kell meghatározni,

b) a vizsgálat technológiáját a járműkivitel sajátosságai határozzák meg,

c) *  eredetiségvizsgálatot nem kell végezni,

d) a külön jogszabályban a segédmotoros kerékpárokhoz meghatározott rendszámtábla típust kell megállapítani.

(5) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálata eredményén alapuló intézkedésekre a 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy soron következő időszakos vizsgálat időpontját nem kell megállapítani.

(6) A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az MR. 1. mellékletének 1/B. táblázata szerint a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek és az MR. 114. §-ban foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.

(7) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

VI/A. FEJEZET * 

A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK * 

19/A. § *  (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon, a muzeális jellegű jármű összeépítésének és forgalomba helyezésének engedélyezését, valamint a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatát a (6)-(10) bekezdésekben meghatározott módon, illetőleg eltéréssel kell végezni.

(2) A muzeális jellegű jármű a gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó:

a) az 1905. év előtt gyártott jármű az antik (A),

b) az 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű a veterán (B),

c) az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I. (C),

d) az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II. (D),

e) az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I. (E),

f) az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),

g) az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G) kategóriába tartozik.

(3) A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.

(4) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:

a) gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,

b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,

c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.

(4a) *  A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az MR.-ben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólag felszerelt vagy kiegészítő világító- és fényjelző berendezéseket.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.

(6) *  A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal vizsgabiztosa által a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a - (4)-(5) bekezdésben meghatározott - muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.

(7) *  A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.

(8) *  A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése - a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett - abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű - az eredeti, gyári műszaki jellemzői miatt - nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek.

(9) A muzeális jellegű jármű forgalmi engedélyének érvényességi idejét a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani.

(10) A Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz kiadott - a (8) bekezdés szerinti esetleges korlátozásokat is tartalmazó - „Műszaki adatlap” alapján a Nyilvántartó a járművet a külön jogszabály *  szerinti hatósági engedéllyel és jelzéssel látja el.

(11) *  A Muzeális Minősítő Bizottság egy-egy tagját a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal, a Közlekedési Múzeum, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: F.I.V.A.  * ) nemzeti képviselő szervezete *  és a Magyar Autóklub jelöli ki. A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub feladata.

(12) A Muzeális Minősítő Bizottság - a F.I.V.A. szabályaival összhangban - szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen:

a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati és minősítés technológiai rendjét,

b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait,

c) a muzeális jellegű jármű tulajdonos változása során a muzeális minősítést érintően követendő eljárást, valamint a minősítés visszavonásának rendjét,

d) a F.I.V.A. minősítés honosításának rendjét,

e) * 

(13) * 

VII. FEJEZET

KÜLÖNLEGES FELÉPÍTMÉNYŰ JÁRMŰRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Különleges felépítményű gépjárműre és mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint ezek különleges felépítményű pótkocsijára vonatkozó külön rendelkezések

20. § (1) E § rendelkezései olyan gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, ezek pótkocsijára, továbbá a 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú járműre és pótkocsijára vonatkoznak, melyek a (2) bekezdésben foglaltak alapján különleges felépítményű járműnek minősülnek.

(2) Különleges felépítményű az olyan jármű, amelyre állandó jelleggel felszereltek:

a) *  darut vagy egyéb emelőberendezést, ide nem értve a külön jogszabály *  alapján kevésbé veszélyes gépnek minősülő, 40 000 Nm billentőnyomatékot meg nem haladó, önrakodásra szolgáló emelőberendezést,

b) létrát,

c) olyan erőgépet, amely nem a jármű meghajtására szolgál,

d) munkavégző berendezést,

e) erősáramot előállító, vagy erősárammal működő berendezést,

f) veszélyes (tűzveszélyes, robbanó, fertőző, mérgező, maró, sugárzó stb.) környezetszennyező vagy undort keltő anyag szállítására szolgáló tartályt (tartálybattériát, tartálykonténert),

g) olyan nem veszélyes anyag szállítására szolgáló tartályt, amelyben az üzemszerű használat (töltés, szállítás, ürítés) során a légköri nyomástól eltérő nyomás keletkezik, illetőleg keletkezhet,

h) külső hőmérséklettől eltérő hőfokon való szállításra szolgáló tartályt vagy egyéb berendezést,

i) élelmiszer szállítására szolgáló tartályt vagy zárt felépítményt,

j) *  olyan más berendezést, amelynek üzembe helyezését vagy üzemben tartását jogszabály külön tanúsítványhoz, alkalmassági nyilatkozathoz vagy engedélyhez (a továbbiakban együtt: engedély) köti.

(3) A különleges felépítményű jármű vizsgálata során azt is ellenőrizni kell, hogy a különleges felépítmény befolyásolja-e a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit.

(4) Ha a különleges felépítmény olyan berendezés, amelynek üzembe helyezését, illetőleg üzemben tartását jogszabály külön engedélyhez köti, ezt az engedélyt a különleges felépítményű jármű minden egyedi hatósági vizsgálata során be kell mutatni. Ilyen engedély hiányában a jármű egyedi vizsgálatát lefolytatni nem szabad.

(5) Ha a különleges felépítmény vizsgálatára (felülvizsgálatára) jogszabály vagy a (4) bekezdésben említett engedély határidőt állapít meg, a jármű hatósági engedélye legfeljebb e határidő lejártáig terjedő időre érvényesíthető.

(6) *  A közlekedési hatóság a különleges felépítményű jármű üzemeltetését feltételhez kötheti, vagy annak közlekedésére korlátozást állapíthat meg. A megállapított feltételt, illetőleg korlátozást a jármű hatósági engedélyében, illetőleg a 13. § (3) bekezdésében említett Műszaki adatlapon fel kell tüntetni, valamint nyilvántartásba kell venni.

(7) *  Az MR 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények teljesítését a felépítmény fajtája szerinti szakirányú - külön jogszabály *  alapján e tevékenység ellátására jogosult - szakértő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során igazolni.

A gázüzemű járművekre vonatkozó külön rendelkezések * 

20/A. § *  (1) *  A gázüzemű jármű minden egyedi hatósági vizsgálata során be kell mutatni a gáz-üzemanyag-ellátó berendezés megfelelőségét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított tanúsítást. A tanúsítást a gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására - a műszaki-biztonsági hatóság által - alkalmasnak minősített gépjárműfenntartó szervezet nevében, a gépjárműfenntartó szervezet vezetője által felhatalmazott dolgozója - a külön jogszabály szerint elvégzett gázbiztonsági szemle alapján - állítja ki. * 

(2) A gáz-üzemanyag-ellátó berendezést csak az (1) bekezdésben meghatározott gépjárműfenntartó szervezet javíthatja.

(3) A gázüzemű jármű hatósági engedélye legfeljebb a gáztartályhoz kiállított megfelelőségi tanúsítvány érvényességéig terjedő időre érvényesíthető.

A trolibuszra vonatkozó külön rendelkezések * 

20/B. § *  (1) A trolibuszok forgalomba helyezés előtti vizsgálata, forgalomba helyezésének engedélyezése során a közlekedési hatóság az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget vizsgálja. A trolibusz a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedély és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott megfelelt minősítésű „Műszaki adatlap”-pal és pályaszámmal ellátva vehet részt a forgalomban. Az MR. 109. § rendelkezéseinek való megfelelőség vizsgálata során a 20. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, az erősárammal működő berendezésekre vonatkozóan a 20. § (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A trolibusz forgalomba helyezésének engedélyezése során a kérelemhez csatolni kell a trolibusz felsővezeték hálózat üzemeltetőnek nyilatkozatát is arról, hogy a trolibusz-típus elektromos- és biztosító berendezései az energiaellátó rendszerrel kompatibilisek.

(3) A trolibusz forgalomba helyezés előtti vizsgálata az üzembentartó által rendelkezésre bocsátott, a trolibusz vizsgálatára alkalmas és az 5. számú mellékletben lévő vizsgáló eszközökkel ellátott telephelyen végezhető.

(4) A trolibuszok jármű-honosítási eljárása során az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban forgalomban való részvételre jogosító hatósági engedéllyel, jelzéssel rendelkező jármű „közösségi jármű”-nek minősül.

(5) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a trolibusz a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősül, a közlekedési hatóság kiadja a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”, meghatározza és nyilvántartásba veszi a trolibusz pályaszámát, amely alapján az üzembentartó a trolibuszt üzembe helyezheti. A trolibusz műszaki érvényességét a „Műszaki adatlap” igazolja.

(6) A trolibuszok időszakos vizsgálatának határidejét az autóbuszokra vonatkozó rendelkezések szerint kell meghatározni. A trolibuszok időszakos vizsgálata során az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget kell ellenőrizni.

(7) A trolibusz felsővezeték használata nélküli közlekedésre szolgáló belsőégésű motorjára 20. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott erőgépre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

VIII. FEJEZET

JÁRMŰALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉS JÁRMŰTULAJDONSÁGOK JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyás

21. § (1) Az 1960. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a gépjárműalkatrészek és tartozékok jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt nemzetközi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt, és Magyarország részéről elfogadott előírásokat (a továbbiakban: előírás) az MR. 2. számú melléklete sorolja fel.

(2) *  Az MR. 2. számú mellékletében felsorolt előírások hatálya alá eső járműalkatrészekre, tartozékokra és járműtulajdonságokra a közlekedési hatóságtól - a 67. és 110. számú Előírás tekintetében a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól - jóváhagyási jel használatának engedélyezését lehet kérni. Ilyen kérelmet a belföldi gyártó, illetőleg olyan külföldi gyártó terjeszthet elő, amelynek Magyarországon telephelye vagy meghatalmazottja van.

(3) *  A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát abban az esetben engedélyezi, ha a járműalkatrész, tartozék, illetőleg járműtulajdonság a vonatkozó előírásokban foglalt követelményeknek - az ott meghatározott vizsgálati módszer szerint - megfelel. A vizsgálat elvégzésére engedéllyel rendelkező szervezetek nevét és székhelyét, valamint a szervezetek által végezhető vizsgálatok körét a közlekedési hatóság a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(4) *  A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély érvényességét a jóváhagyottal egyező gyártási minőség időszakos, vagy folyamatos ellenőrzéshez kötheti. Az ellenőrzés módját - a járműalkatrész, tartozék vagy jármű-tulajdonság sajátosságaihoz igazodóan - az engedélyben kell meghatározni. Az ellenőrzés költségei a jóváhagyási jel jogosítottját terhelik.

(5) *  Azok a járműalkatrészek és tartozékok, illetőleg jármű-tulajdonság esetén azok a járművek, amelyeket az Egyezményben részes valamely külföldi állam illetékes hatósága által engedélyezett jóváhagyási jellel láttak el, a közlekedési hatóság által engedélyezett jóváhagyási jellel ellátott alkatrészekkel, tartozékokkal, járművekkel azonos értékűek.

(6) *  A közlekedési hatóság a jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező alkatrészek és tartozékok alkalmazását - járműtulajdonságok esetében a járműtípust -, gyártmányuk és típusuk szerint engedélyezheti, ha azok vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból a jóváhagyási jellel ellátottnak megfelelő műszaki értékűek. A járművek zajkibocsátására és légszennyezésére vonatkozóan a közlekedési hatóság által elfogadható vizsgálatok és dokumentumok körét a közlekedési hatóság javaslatára a közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - határozza meg, amelyet „Tájékoztató”-ként a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter honlapján közzé kell tenni.

(7) * 

(8) *  Az Egyezményhez csatolt és Magyarország által elfogadott előírásokat magyar nyelven hivatalos kiadványként a közlekedési hatóság teszi közzé.

A jóváhagyási jel használata

22. § *  (1) *  Az a gyártó vállalat, amelynek részére a közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát engedélyezte, az engedély lejártáig vagy visszavonásáig jogosult a jóváhagyási jelet az engedélyezett típusú járműalkatrészen és tartozékon (valamint azok egyedi és gyűjtőcsomagolásán), illetőleg járműtulajdonságok esetében a járművön feltüntetni. A jóváhagyási jel leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) *  A jóváhagyási jel járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg - járműtulajdonság esetében - a járművön való feltüntetésének (használatának) jogosságát a közlekedési hatóság ellenőrzi. Ha a közlekedési hatóság a gyártás egyenletességének ellenőrzése, a felhasználás vagy az üzemeltetés során végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy magyar jóváhagyási jelet

a) engedély nélkül használnak, a jóváhagyási jel használatát megtiltja,

b) a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg járművön használja, az engedélyt visszavonja.

(3) *  A jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg - járműtulajdonság esetében - a jármű forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.

(4) *  A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatának engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, valamint a jóváhagyási jel használatának megtiltásáról, illetőleg a járműalkatrész, tartozék, valamint a jármű forgalomba hozatalának megtiltásáról nyilvántartást vezet.

(5) *  A közlekedési hatóság a (4) bekezdésben említettek tekintetében az Egyezményben részes és a vonatkozó előírást alkalmazó államoktól kapott tájékoztatást nyilvántartja.

(6) *  A közlekedési hatóság a (4)-(5) bekezdésekben foglaltak tekintetében az Egyezményben meghatározott módon tájékoztatja az Egyezményben részes országokat.

22/A. § *  A Függelékek hatálya alá tartozó járműtulajdonságok, járműalkatrészek, önálló műszaki egységek és tartozékok jóváhagyására a 21. §, a 22. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IX. FEJEZET

EGYES PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA

Minősítő vizsgálat * 

23. § *  (1) *  Az MR 9. § (4) bekezdésében meghatározott, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok - a (4)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - belföldi felhasználásra abban az esetben gyárthatók, forgalmazhatók és építhetők be a járművekbe, ha a minősítő vizsgálaton megfeleltek.

(2) * 

(3) *  A minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített pótalkatrészhez és tartozékhoz a közlekedési hatóság a 4. számú mellékletben meghatározott minősítő jel használatát engedélyezi.

(4) *  A közlekedési hatóság minősítő vizsgálat mellőzésével - gyártmány és típus szerint - engedélyezheti a minősítő jel használatát a pótalkatrészhez, illetőleg tartozékhoz, ha vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból az eredeti, gyári beépítésű alkatrésznek, illetőleg a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő műszaki értékűek.

(5) Nem kell a minősítő vizsgálatot elvégezni azon a pótalkatrészen és tartozékon,

a) amely a jármű gyártójától származik,

b) amelyet a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, vagy más - hitelt érdemlő - módon a gyári eredeti helyett használhatónak elismert,

c) amelyet jóváhagyási jellel láttak el.

(6) Minősítő jel használatára jogosító engedély csak akkor adható ki, ha a minősített mintadarabbal mindenben azonos tulajdonságú további darabok gyártásának vagy forgalmazásának a feltételei biztosítottak. A minősítő vizsgálattal egyidejűleg vizsgálni kell

a) a gyártónak a minőség-ellenőrzéshez szükséges mérő- és vizsgálóberendezéseinek meglétét és megfelelőségét,

b) a gyártás egyenletességének ellenőrzésére kialakított rendszerét, továbbá

c) a forgalmazónál a műbizonylatok és minőségi tanúsítványok kezelésére kialakított rendszert.

(7) *  A (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak teljesítéseként el kell fogadni, ha a gyártó a terméket erre alkalmas vizsgálóintézettel rendszeresen ellenőrizteti, és a vizsgálóintézet az ellenőrzések eredményéről a közlekedési hatóság tájékoztatja. Nem kell a (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak teljesülését vizsgálni, ha a gyártó vagy a forgalmazó minőségbiztosítási rendszere akkreditált minősítő szervezet által kiadott tanúsítvány szerint folyamatosan érvényes.

(8) * 

(9) A minősítő vizsgálaton megfelelőnek bizonyult pótalkatrészen, illetőleg tartozékon - ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán - fel kell tüntetni a minősítő jelet. A minősítő jel csak a minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített mintadarabbal mindenben egyező pótalkatrészen, illetőleg tartozékon alkalmazható.

(10) *  Az (5) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó pótalkatrész és tartozék minden darabját azonosításra alkalmas jelzéssel kell ellátni. Az azonosítás módjára vonatkozóan a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg.

(11) *  A közlekedési hatóság által elfogadott intézmény folyamatosan érvényes tanúsítványa szerinti minőségbiztosítási rendszerben gyártott és/vagy forgalmazott pótalkatrészre és tartozékra kiadott minősítő jel használatára vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. A minősítő jel használatára vonatkozó engedély egyéb esetben a kibocsátásától számított öt évig, illetve az 1998. január 1. napja előtt kibocsátott engedély 2002. december 31. napjáig érvényes.

Minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek és tartozékok hatósági ellenőrzése

24. § (1) *  A közlekedési hatóság a 23. §-ban meghatározott követelmények teljesítését a gyártó, a felújító, a forgalmazó és a javító telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges feltételeket az ellenőrzött biztosítani köteles.

(2) Az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek és tartozékok gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság - a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig - megtilthatja, és a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt is megállapíthat.

(3) *  Ha az előírt minősítő vizsgálatot a (2) bekezdés szerint megállapított határidőig nem végzik el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési hatóság a pótalkatrész, illetőleg tartozék megsemmisítését rendelheti el.

(4) *  A közlekedési hatóság a pótalkatrész, tartozék ismételt vizsgálatát rendelheti el, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az nem felel meg a követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, tartozék a követelményeknek nem felel meg, vagy a vizsgálatot az erre megadott határidőre nem végeztetik el, a közlekedési hatóság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az elrendelt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, illetőleg tartozék a követelményeknek megfelel, a vizsgálat költségeit a közlekedési hatóság viseli.

(5)-(7) * 

24/A. § *  A Függelékek hatálya alá tartozó pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatára (jóváhagyására) és ellenőrzésére a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

X. FEJEZET

PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

Műbizonylat

25. § (1) A gépjármű és pótkocsija pótalkatrészeinek és tartozékainak megfelelőségét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - műbizonylattal kell tanúsítani.

(2) Nem kell a megfelelőséget tanúsítani

a) az általános használatú szabványos alkatrészek és szerelési anyagok, (csapágyak, kötőelemek, ékszíjak, vezetékek, csatlakozók, izzólámpák stb.) esetében,

b) az alárendelt szerepű pótalkatrészek és tartozékok (díszítőelemek és kényelmi felszerelések stb.) esetében, amelyek a jármű rendeltetésszerű használatára befolyással nincsenek,

c) saját üzemeltetésű járműhöz, az üzemeltető által előállított (gyártott, felújított) pótalkatrészek, tartozékok esetében.

(3) A pótalkatrész és tartozék megfelelőségére vonatkozó tanúsítási kötelezettség

a) hazai gyártás illetőleg felújítás esetén az előállítót,

b) import esetén az importőrt, illetőleg a forgalmazót,

c) bontás esetén - közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrészekre és tartozékokra vonatkozóan - a bontót, illetőleg a forgalmazót

terheli.

(4) Műbizonylat nélkül

a) belföldi gyártó illetőleg felújító pótalkatrészt és tartozékot sem közvetlen felhasználásra, sem további forgalmazásra nem értékesíthet,

b) forgalmazó pótalkatrészt és tartozékot nem vehet át és nem értékesíthet.

(5) A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a pótalkatrész, tartozék megnevezése,

b) a járműtípus(ok) megnevezése, amely(ek)nél a pótalkatrész, tartozék alkalmazható,

c) *  a gyártó (felújító, forgalmazó) neve, címe,

d) minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrész, tartozék esetében a minősítő vizsgálatot végző intézmény által meghatározott adatok,

e) bontásból származó alkatrész esetén a felhasználhatóságot meghatározó osztályozást (minősítést) tartalmazó nyilatkozat.

(6) A műbizonylat adatai a pótalkatrészen, tartozékon vagy annak csomagolásán is feltüntethetők.

(7) Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincs minden darabja műbizonylattal ellátva, a vásárló és a hatóság kérésére a forgalmazó, illetőleg a javító köteles azt felmutatni.

(8) Műbizonylatként kell elfogadni a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett gyártói jelet, szabványszámot, vagy az alkatrészkatalógusban szereplő cikkszámot, ha

a) a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy

b) a gyártó azt első beépítésű alkatrészként is használja, illetőleg más, hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismerte.

(9) *  A gumiabroncsokat az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerint kell megjelölni. A közlekedési hatóság a bejelentett üzemanyag-hatékonysági és nedves tapadási osztályok, valamint a külső gördülési zaj bejelentett osztályának és bejelentett mért értékének megfelelőségét minden gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport esetében értékeli az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározott hitelesítési eljárás szerint. A közlekedési hatóság a gumiabroncs-beszállítók, gumiabroncs-forgalmazók, valamint a járműbeszállítók és járműforgalmazók tekintetében ellenőrzi az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 5. és 6. cikkében foglaltak betartását.

A műbizonylat hatósági ellenőrzése

26. § (1) *  A közlekedési hatóság a gyártó, a felújító és a forgalmazó telephelyén ellenőrizheti, hogy az általa gyártott, felújított, forgalmazott pótalkatrész és tartozék rendelkezik-e műbizonylattal.

(2) *  Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincsen műbizonylata, vagy az ellenőrzés eredménye szerint az nem felel meg a műbizonylatban foglaltaknak, a közlekedési hatóság a gyártást, felújítást, forgalmazást - a megfelelő műbizonylat kiállításáig - megtiltja. * 

XI. FEJEZET * 

27. § * 

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

28. § *  (1) *  Az a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztos, aki 2013. január 1-jén az őt alkalmazó szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban állt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül 2014. december 31-éig folytathatja.

(2) A közlekedési hatóság a 2013. január 1-je és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése között a Nyilvántartásból törölt, a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztost - amennyiben az e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel - a vizsgabiztos nyilatkozatának beszerzését követően hivatalból nyilvántartásba veszi.

29. § (1) *  A közlekedési hatóság kérelemre lassú járműnek minősítheti az olyan járművet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült. Ebben az esetben a járműtípus megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítványban, illetőleg a forgalomba helyezési engedélyben - legfeljebb 25 km/h értékben - meg kell határozni. Az ilyen járműtípushoz tartozó minden járművet be kell mutatni a közlekedési hatóságnál forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából és a megengedett legnagyobb sebességet a „Műszaki adatlapon”, valamint ennek alapján a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

(2) *  A közlekedési hatóság kérelemre mezőgazdasági vontatónak minősítheti az olyan lassú járművet, amely a mezőgazdasági vontatóra meghatározott műszaki feltételeknek megfelel.

(3) *  A közlekedési hatóság vizsgálat alapján, kérelemre mezőgazdasági erőgépnek (lassú járműnek) minősítheti az olyan munkagépet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/óránál nagyobb sebességgel haladni, de egyéb tekintetben megfelel a 2. § (8) bekezdés bl) alpontjában meghatározott feltételeknek és üzembentartója Μ betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátva jogosult azt ideiglenesen forgalomban tartani. A mezőgazdasági erőgép megengedett legnagyobb sebességét a vizsgálat alapján kiadott „Műszaki adatlap”-on, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kiadott „Indítási napló”-ban fel kell tüntetni.

Hatálybaléptetés

30. § (1) Ez a rendelet 1990. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott típusbizonyítványok visszavonásáig, vagy lejáratukig érvényben maradnak.

(3) A 17. § rendelkezéseit a 17. § (1) bekezdésében említett - a rendelet hatálybalépésekor igazolólappal és azonosítási táblával nem ellátott - lassú járműre és pótkocsira 1992. július hó 1. napjától kell alkalmazni. A 17. § (1) bekezdésében említett 11 kW-nál nem nagyobb motorteljesítményű lassú járműnek és lassú jármű teherszállító pótkocsijának a rendelet hatálybalépése előtt kiadott igazolólapja 1992. július hó 1. napján jár le. Az érvényességi határidő - kérelemre vagy berendelés alapján - időszakos vizsgálat alkalmával meghosszabbítható.

(4) A 26. § rendelkezéseit a

- a gyártóra, felújítóra 1991. január hó 1. napjától,

- forgalmazóra 1991. július hó 1. napjától

kell alkalmazni.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokat az eljárás megindulásának időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell lefolytatni.

(6) *  A rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja alatti rendelkezést trolibuszok időszakos vizsgálatára 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7) *  A rendelet 20/B. § (1) bekezdés szerinti forgalomba helyezés előtti vizsgálatot nem kell elvégezni a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet alapján 2011. december 31. napját megelőzően pályaszámmal ellátott trolibuszok esetében.

(7a) *  A 2011. december 7-ét megelőzően külföldről behozott autóbuszt a trolibusszá történő átalakítás engedélyezési eljárás során - autóbuszként történő forgalomba helyezése nélkül - már forgalomba helyezett járműnek kell tekinteni és a jármű trolibuszként az átalakítást követő időszakos vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott trolibuszok időszakos vizsgálatát első alkalommal 2012. december 31-ig kell elvégezni.

(9) *  A 16. § alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott sorozat átalakítási engedélyek érvényességi ideje:

a) 2012. december 31., amennyiben az engedélyt 2010. évet megelőzően adták ki,

b) az engedély kiadásától számított öt év, amennyiben az engedélyt 2009. december 31-ét követően adták ki.

(10) *  A Módr. hatálybalépését megelőzően, a nem szaktanfolyami képzés keretében megszerzett képesítéseket a szaktanfolyami képzés keretében szerzett képesítésnek kell tekinteni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

31. § *  (1) Ez a rendelet

1. *  a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 2013/15/EU tanácsi irányelvnek, az 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU, 1229/2012/EU, 1230/2012/EU, 143/2013/EU és a 195/2013/EU bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,

2-3. * 

4. *  a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/48/EU bizottsági irányelvnek,

5. *  a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2003/26/EK és 2010/47/EU bizottsági irányelvnek,

6. az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 8. cikk (3) és (4) bekezdésének,

7. az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2 kibocsátását ellenőrző rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat 4., 9. és 10. cikkének,

8. *  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

1. *  A könnyű haszongépjárművek széndioxid kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet,

2. *  a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 18., 19. cikk és 20. cikk negyedik bekezdése, valamint az azt módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendeletek,

3. *  a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2010. november 8-i 1003/2010/EU bizottsági rendelet,

4. *  a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 8-i 1005/2010/EU bizottsági rendelet,

5. *  az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1008/2010/EU bizottsági rendelet,

6. *  az egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1009/2010/EU bizottsági rendelet,

7. *  a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 249/2012/EU rendelet,

8. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelet,

9. *  az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító 2014. február 26-i 253/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014. február 17-i 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

10. *  a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 8-i 566/2011/EU bizottsági rendelet,

11. *  a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

12. *  az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

13. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet,

14. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet,

15. *  az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

16. *  a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet,

17. *  az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre alkalmazandó fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékektől való eltérés iránti kérelmekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. november 6-i 114/2013/EU bizottsági rendelet,

18. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

19. *  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek széndioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

20. *  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet és 2015. január 14-i 2015/45 (EU) bizottsági rendelet,

21. *  az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 396/2013/EU bizottsági rendelet,

22. *  a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet,

23. *  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a kibocsátási határértékek tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2014. január 31-i 133/2014/EU bizottsági rendelet,

24. *  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról szóló 2014. február 11-i 136/2014/EU bizottsági rendelet,

25. *  a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., IV., XI., XII. és XVIII. mellékletének módosításáról szóló 2014. február 25-i 214/2014/EU bizottsági rendelet,

26. *  a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2014. március 11-i 333/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

27. *  a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2014. április 23-i 410/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

28. *  az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 12-i 627/2014/EU bizottsági rendelet,

29. *  a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

30. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet,

31. *  a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

32. *  a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

33. *  a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

34. *  a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

35. *  a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendele,

36. *  a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

37. *  a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

38. *  a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

39. *  a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

40. *  a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

41. *  a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

42. *  a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet,

43. *  a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i 2016/1004 (EU) bizottsági rendelet,

44. *  a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/758 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk

1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.

2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal kiegészített részletrajzai.

3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.

4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.

5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.

6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.

7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.

8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.

10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.

II. *  Műszaki adatlap

1. *  A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):

(P.3) Hajtóanyaga:

(P.4) Névleges fordulatszám (ford/min):

(P.5) Motorszám:

Motorkód:

Jármű minősítése:

Dátum:

Aláírás:

2. *  A környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(3) Nyeregterhelés:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedése:

Járműszín 2:

Elhelyezkedése:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

Környezetvédelmi osztály (KVO):

A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti környezetvédelmi osztály (RKVO):

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):

(P.3) Hajtóanyaga:

(P.4) Névleges fordulatszám (ford/min):

(P.5) Motorszám:

Motorkód:

Feltöltött, füstkorlátozó nélküli: (igen/nem)

(U) zajszint:

(U.1.) álló helyzeti (dB(A))

(U.2.) motor méréskori fordulatszáma (ford/min)

(U.3.) elhaladási (dB(A)-ban)

(V) a szennyezőanyag kibocsátás:

(V.1.) CO (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.2.) HC (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.3.) NOx (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.4.) HC + NOx (g/km-ben)

(V.5.) PM (dízelmotornál) a részecskék (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.6.) dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min -1-ben)

(V.7.) CO2 (g/km-ben)

(V.8.) összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben)

(V.9.) környezetvédelmi osztályba sorolás

Mért jellemzők:

Szikragyújtású motor esetén:

Alapjáraton:

Fordulatszám (l/min) CO (%) CH (ppm) λ (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti határérték:

Emelt üresjáraton:

Fordulatszám (l/min) CO (%) CH (ppm) λ (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti határérték:

Kompresszió gyújtású motorok esetén:

Alapjárati
fordulatszám
(l/min)
Leszabályozási fordulatszám
(l/min)
Mért „K”
érték * 
Rendeleti „K”
határérték

Jármű minősítése.

Dátum.

Aláírás

3. A trolibusz „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Hatósági jelzés (pályaszám):

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Km számláló állása:

A villamos berendezésre vonatkozó adatok:

Az önjárást biztosító berendezésre vonatkozó adatok:

Hivatalos feljegyzések, záradékok (kitöltés nem kötelező):

Műszaki érvényesség időbeni hatályának vége:

Jármű minősítése:

Dátum:

Aláírás:

2. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

3. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

A jóváhagyási jel leírása

A jóváhagyási jel körbe írt nyomtatott, álló, nagy E betű és a betű után indexként írt - a jóváhagyó államot meghatározó - egy vagy kétjegyű jelzőszám és a kiadásának alapjául szolgáló ENSZ-EGB előírás számjele, az előírás változatának számjele, továbbá egyéb jelzések.

A jóváhagyási jel méretéről, a mellette feltüntetendő egyéb jelzésekről és adatokról a vonatkozó ENSZ-EGB előírás, illetőleg a jóváhagyási jel használatát engedélyező határozat rendelkezik.

Az egyezményben részes államok és jelzőszámaik a következők:

1. Németország

2. Franciaország

3. Olaszország

4. Hollandia

5. Svédország

6. Belgium

7. Magyarország

8. Csehország

9. Spanyolország

10. Jugoszlávia

11. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság

12. Ausztria

13. Luxemburg

14. Svájc

15. -

16. Norvégia

17. Finnország

18. Dánia

19. Románia

20. Lengyelország

21. Portugália

22. Észtország

23. Görögország

26. Szlovénia

27. Szlovákia

4. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A minősítő vizsgálat jelének leírása

A minősítő jel négyzetbe írt, nyomtatott, álló nagy H betű. A négyzet és a betű mérete arányos a jelzéssel ellátott pótalkatrész, illetőleg tartozék méretével, de a négyzet oldalhosszúsága 6 mm-nél kevesebb nem lehet. A minősítő jel mellett feltüntetendő a minősítő vizsgálatot végző intézmény megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentésének száma.

5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje

1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei

1.1. Általános követelmények

1.1.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzéséhez az e mellékletben meghatározott tárgyi feltételekről a vizsgáló állomás üzemeltetője gondoskodik.

1.1.2. A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhető, amely megfelel az e mellékletben foglalt és a külön jogszabályokban meghatározott (munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi stb.) előírásoknak, továbbá rendelkezik az 1.2. pontban meghatározott vizsgáló eszközökkel.

1.1.3. A vizsgáló állomáson az 1.2. pontban meghatározott vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.

1.1.4. A vizsgáló állomáson csak e mellékletben meghatározott, illetőleg a közlekedési hatóság által azzal egyenértékűnek elfogadott jellemzőkkel rendelkező, munkavédelmi, telepítési, valamint mérésügyi szempontból kifogástalan, rendszeresen karbantartott mérőeszköz használható.

1.1.5. A mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának (pontosság ellenőrzésének) dokumentumait a helyszínen kell tárolni.

1.1.6. A dokumentálási, illetőleg értékelési funkcióval rendelkező mérőeszköz abban az esetben alkalmazható, ha annak e funkciói működőképesek.

1.1.7. A vizsgáló állomáson biztosítani kell a vizsgabiztos számára a tevékenység végzéséhez, valamint az ügyfelek fogadásához a megfelelő körülményeket. Gondoskodni kell továbbá az adminisztrációs tevékenység végzéséhez szükséges, informatikai eszközökről, megfelelően zárható helyiségről és a hatósági eszközök biztonságos tárolásáról.

1.1.8. A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-elszívó, szellőztető, fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- vagy lassulásmérés, illetőleg zajmérés kivételével) egész évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen. A túlméretes, illetőleg a hosszúsági méretükben a jogszabályi határértéket megközelítő járművek, szerelvények vizsgálata során a vizsgálat egyes műveletei - nyitott ajtók mellett, de a jármű közterületre kinyúlása nélkül is - elvégezhetők.

1.1.9. Gépjárművek és pótkocsik időszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhető, amely a közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internet kapcsolattal, publikus internet felől fix IP címmel, valamint az adatcserét végző számítástechnikai eszközökkel.

1.2. A forgalomba helyezés előtti, időszakos és az előzetes eredetiségvizsgálat eszközei

1.2.1. Vizsgálóakna:

a) gépi működtetésű aknaperem-emelővel,

b) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

c) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés

1.2.3. Mérő-adatgyűjtő berendezés a jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.

Az időszakos vizsgálathoz alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét a közlekedési hatóság elnöke - a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával - állapítja meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.

1.2.4. Fényszóró ellenőrző készülék

1.2.5. Gázelemző műszer:

a) a mérésügyi szerv által I. vagy 0 osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) mérő és a lambda-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,

b) infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,

c) infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer.

Megjegyzés: Az a) pontban meghatározott műszer biztosítása esetén a b) pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.

1.2.6. Füstölésmérő berendezés

A füstölésmérő berendezés jellemzői:

a) a kipufogógázok fényátvilágítása elvén működik,

b) a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

c) időállandója: T90= 900 ms és 1100 ms közötti értékű.

d) motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

e) nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.

1.2.7. Fordulatszámmérő

A kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin- és/vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.

1.2.8. Zajmérő berendezés

Precíziós hangnyomásszint mérő készülék, mely rendelkezik beépített „A” súlyozó szűrővel.

1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.10. Pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék

1.2.11. Pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszer

1.2.12. Etalon gömbfej

1.2.13. Tolómérő

A tolómérő idomszerekkel helyettesíthető, amelyek a vizsgált járműkategóriákba tartozó járművekre szerelt vonógömb vagy a csapos vonóberendezés, vonószem, valamint a nyeregszerkezet ellenőrzéséhez készültek.

1.2.14. Mélységmérő

A gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben.

1.2.15. Fénymérő

A fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgálatához

a) állvánnyal és fényforrással, vagy

b) a fényáteresztő képesség közvetlen mérésére és kijelzésére gyártott - saját belső fényforrással rendelkező -

hitelesített mérőberendezéssel.

1.2.16. A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök:

a) mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa), nagyító, kézitükör, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy,

b) gumiabroncs légnyomását ellenőrző- és töltő műszer,

c) mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács,

d) UV-lámpa,

e) kézi gázszivárgás-ellenőrző.

1.2.17. * 

1.2.18. Menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés

A menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés legyen alkalmas a járműbe épített berendezés működésének és beszabályozási jellemzőinek a járműből történő kiszerelés nélküli vizsgálatára. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közlekedési hatóság elnöke határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.

1.2.19. A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás feltételei

a) telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP cím,

b) internet böngésző program (Firefox 2.x, vagy Internet Explorer 7.x.)

c) Windows, vagy azzal egyenértékű rendszerek,

d) Acrobat Reader 8.x.

e) Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas legalább 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, DVD olvasó, Operációs rendszer és környezete:Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17" TFT -1280*1024) 600 dpi lézernyomtató, 1200dpi scanner, billentyűzet pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép, vizsgasori fékpad szoftver által vezérelt digitális kép (640*480 jpeg) készítésére alkalmas eszköz,

f) azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).

1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.

1.3. A meghatározott járműkategóriák vagy járműkivitelek vizsgálatát, illetve csak meghatározott vizsgálato(ka)t végző vizsgáló állomásokra vonatkozó eltérések, valamint helyettesítő vizsgáló eszközök

1.3.1. *  Kizárólag motorkerékpárok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén vizsgálóakna nem szükséges. A gépkocsi vizsgálata esetén a 1.2.1. pont szerinti vizsgálóakna helyettesíthető olyan gépi működtetésű emelőpaddal (oszlopos vagy ollós emelővel), amely rendelkezik:

a) a vizsgálószemély részére szolgáló feljáróval,

b) gépi működtetésű kiegészítő emelővel,

c) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

d) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.3.2. Azokon a vizsgáló állomásokon, amelyeken kizárólag típusbizonyítvány alapján történő forgalomba helyezés előtti vizsgálatot végeznek, nem kell biztosítani:

a) a 1.2.1. pont c) pontja szerinti futómű mozgatót,

b) a 1.2.8. pont szerinti zajmérő berendezést,

c) a 1.2.9. pont szerinti lengéscsillapító vizsgáló próbapadot,

d) a 1.2.12. pont szerinti etalon gömbfejet,

e) a 1.2.13. pont szerinti tolómérőt, valamint

f) a 1.2.14. pont szerinti mélységmérőt.

1.3.3. A 1.2.3. pontban meghatározott mérő-adatgyűjtő berendezést csak a légfékes gépkocsik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.4. A lassújármű, a mezőgazdasági vontató és pótkocsijaik vizsgálata esetén a vizsgáló állomáson a 1.2.2-1.2.3. pontban meghatározott fékberendezés vizsgáló eszközök helyettesíthetőek - a pótkocsi fékkivezérlést is megjelenítő - kiírószerkezetes, vagy adattárolós lassulásmérő berendezéssel.

1.3.5. A 1.2.5. pont a) pontjában előírt gázelemző műszert csak a külső gyújtású benzinmotorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.6. A 1.2.5. pont c) pontjában előírt gázelemző műszert csak az Otto-rendszerű, kétütemű motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.7. A 1.2.6. pontban előírt füstölésmérő berendezést csak a kompressziós gyújtású (dízel) motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.8. Az 1.2.6. pontban előírt jellemzőkkel rendelkező füstölésmérő berendezés helyettesíthető olyan attól eltérő egyéb füstölésmérő berendezéssel, amelyet a füstkibocsátás ellenőrzéséhez a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alkalmazni enged.

1.3.9. *  Az 1.2.9. pontban előírt lengéscsillapító vizsgáló próbapadot csak a gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.10. Az 1.2.10. pontban előírt pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készüléket csak a gépkocsik, mezőgazdasági vontatók vagy lassújárművek vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.11. A 1.2.15. pontban előírt fénymérőt csak a gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.12. A 1.2.11. pontban előírt pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszert csak a légfékes gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.13. *  A 1.2.12. pontban előírt etalon gömbfejet csak a pótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.14. A 1.2.14. pontban előírt mélységmérőt csak a használt gépkocsik forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.15. A 1.2.16. pont e) pontjában előírt kézi gázszivárgás ellenőrző készüléket csak a gázüzemű gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.16. A 1.2.17. pontban előírt erőmérőt (kormányzási erőmérőt) csak azokon a vizsgáló állomásokon kell biztosítani, ahol az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadására irányuló eljárást, illetőleg az átalakítást követő időszakos vizsgálatokat (is) végzi a vizsgabiztos.

1.3.17. A 1.2.18. pontban előírt menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezést csak a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget, illetve járműszerelvény együttes össztömeget meghaladó tehergépkocsik és az autóbuszok vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.18. *  Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2.1. b), c), az 1.2.3., az 1.2.5.-1.2.13., az 1.2.16. d), e), valamint az 1.2.18. pontokban meghatározottak teljesítése.

1.3.19. *  A trolibuszok vizsgálata esetén a vizsgáló állomásnak rendelkeznie kell kiíró szerkezetes vagy adattároló egységgel rendelkező lassulásmérő berendezéssel.

1.3.20. *  A T1.-T4. kategóriájú mezőgazdasági vontatóknak, lassú járműveknek, valamint e járművek által vontatható pótkocsiknak a 12. § (10) bekezdése alapján az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság által kijelölt telephelyen végzett időszakos vizsgálata esetében az 1.2. pontban meghatározott eszközök közül

a) az 1.2.1. pontban meghatározott vizsgálóakna helyettesíthető sík, száraz, kemény burkolatú, a vizsgálat céljára lezárt útfelülettel, valamint a vizsgálat jármű tengelyeinek emelésére szolgáló emelővel és kerékmozgató kézi eszközzel,

b) az 1.2.2. pontban meghatározott görgős fékerőmérő berendezés helyettesíthető olyan szilárd burkolatú, száraz és pormentes közúti forgalomtól elzárt útszakasszal (a fékpróbára kijelölt területtel), amely alkalmas a vizsgált jármű által elérhető legnagyobb sebesség 80%-áról, de legfeljebb 25 km/óra kezdősebességről elvégzett fékpróbára oly módon, hogy eközben ellenőrizhető a fékezett kerekek állóra fékezhetősége, a haladási irány megtartása, valamint a lefékezett pótkocsi kerekeinek az elmozdítással szembeni ellenállása,

c) az 1.2.19. pontban meghatározott informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit a közlekedési hatóság biztosítja,

d) nem kell biztosítani az 1.2.3.-1.2.9. pontban, az 1.2.12. pontban, az 1.2.15. pontban, az 1.2.16. pont e) alpontjában, az 1.2.18. pontban és az 1.2.20. pontban meghatározott eszközöket.

1.4. Átmeneti rendelkezések a vizsgáló eszközök biztosításához

1.4.1. A 1.2.3. pontban előírt mérő-adatgyűjtő berendezést a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomásokon kell biztosítani.

1.4.2. A 1.2.20. pontban meghatározott feltételt a vizsgálóállomásoknak 2010. január 1. napjától kell teljesíteni.

1.5. Bejelentési kötelezettség

A 1.2. pontban felsorolt vizsgáló eszközök megváltozását a vizsgálati technológiában történő alkalmazásba vétele előtt - jóváhagyás végett - a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni.

2. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat ügyrendje

2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatra jelentkezés

2.1.1. A közlekedési hatóság a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le a forgalomba helyezés előtti, valamint az időszakos vizsgálatot.

2.1.2. *  A közlekedési hatóság, valamint a vizsgáló állomás köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon megvizsgálni és dokumentálni a képviselő képviseleti jogosultságát. Időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét - külön okirat kiállítása nélkül - elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint

b) az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

2.1.3. A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, illetőleg a képviselő azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármű vizsgálatához kapcsolódóan - a közlekedési hatóságnál vagy a tanúsító vizsgáló állomáson - az informatikai rendszeren rögzíteni kell.

2.1.4. A forgalomba helyezés előtti, illetőleg az időszakos vizsgálat a jármű tulajdonosára egyébként irányadó általános illetékességi szabálytól függetlenül, a jármű kategóriája, illetőleg gyártmánya tekintetében feljogosított vizsgáló állomáson, illetőleg a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson lefolytatható.

2.2. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése

2.2.1. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat az ügyfél, vagy képviselője tájékoztatását követően benyújtott kérelemre indul.

2.2.2. A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd a kérelmet a kinyomtatása után az ügyféllel, illetve képviselőjével aláíratni.

2.2.3. Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni.

2.2.4. *  A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság vizsgabiztosa a jármű adatainak ellenőrzése és az előírt technológia alkalmazása során a 4.1. pont szerint megállapított adatokat és a 4.2. pont szerint minősített hibákat az informatikai rendszerben elektronikusan rögzíti.

2.2.5. *  A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság, és az adatokat rögzítő vizsgabiztos egyetemlegesen felelős az általuk az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért.

2.3. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatot követő ügyintézés, irattározás rendje

2.3.1. *  A forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt kell kiadni. A bizonyítványnak legalább az 5/A. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező Műszaki vizsgálati bizonyítványnak kell lennie. A bizonyítványnak az ügyfél vagy az ügyfél képviselője részére történő kiadását a vizsgálóállomás végzi.

2.3.2. *  A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványon a vizsgálóállomás ügyintézője rögzíti a kiadásra kerülő forgalmi engedély időbeli hatályát. A forgalmi engedély időbeli hatályának megállapítása a következő időszakos vizsgálat határidejének bejegyzésével és a sorszámcsík beragasztásával történik.

2.3.3. Az irattározás ideje veszélyes anyagot szállító járművek esetén 10 év, egyéb járművek esetén az adott jármű- és vizsgafajta alapján az időszakos vizsgálat határidejeként megállapítható leghosszabb időnél egy évvel több. A digitálisan tárolt dokumentumokról papír alapú másolatot megőrizni nem kell.

3. Az általános technológia

3.1. *  A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során az 1. számú táblázatban foglalt tárgyban és körben, illetve - a vizsgáló állomáson elvégzett vizsgálat esetében - a meghatározott eszköz és módszer alkalmazásával kell ellenőrizni, hogy a vizsgált jármű meghatározott jellemzői megfelelnek-e a 10. és 12. §-ban foglalt követelményeknek.

3.2. A vizsgálatok során a jármű egyes műszaki jellemzőire vonatkozó követelményeket az MR. tartalmazza, azonban egyes - az 1. számú táblázatban meghatározott - esetekben a külön jogszabályokban foglalt előírások teljesülését is vizsgálni kell.

3.3. Az egyes vizsgálati tárgyak és vizsgálati körök esetében az általánosan előforduló hibákat, hiányosságokat a 2. számú táblázatban meghatározott minősítés szerint kell értékelni.

3.4. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során:

3.4.1. a kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott járműfajta besorolást, továbbá - az M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi, továbbá az L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében záradék alkalmazásával - a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti besorolást (a továbbiakban: VTSZ besorolás),

3.4.2. a 3.4.1. pontban említett járművek esetében a VTSZ besorolásakor digitális fényképen rögzíteni és informatikai eszközzel archiválni kell a besorolás alapját adó kiviteli jellemzőket.

4. Meghatározások

4.1. A vizsgálati módszerek értelmezése

4.1.1. Szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjének, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét - szükség szerint - működtetik.

4.1.2. Mechanikai vizsgálat (mech. vizsg.): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli.

4.1.3. Egyeztetés: a vizsgált járműre vonatkozó valamely okmányban (engedély, műbizonylat, igazolólap, stb.) rögzített adat jellemző összevetése a jármű vonatkozó adatával, jellemzőjével.

4.1.4. Próba: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítményének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése.

4.1.5. Mérés: a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért érték dokumentálása.

4.1.6. Megfelelőség ellenőrzése: a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása.

4.2. A járművön feltárt hibák minősítése

4.2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során „Hibá”-nak kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti az MR. vagy külön jogszabály egyes kötelező rendelkezését, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.

4.2.2. A vizsgálat során a feltárt hibákat a 2. számú táblázatban foglalt minősítések alkalmazásával kell értékelni abból a szempontból, hogy

a) a hiba a jármű közúti forgalomban való részvétele esetén közvetlen balesetveszélyt okozhat-e, vagy a hiba szakműhelyben történő kijavíttatása szükséges ahhoz, hogy a jármű további üzemeltetése során megőrizze üzem- és forgalombiztonsági jellemzőit, az ilyen jármű minősítése: a hiba miatt ALKALMATLAN a közúti forgalomban való biztonságos részvételre (minősítése: „A”),

b) a hiba nem befolyásolja érdemi módon a jármű közúti forgalomban való részvételének biztonságát (minősítése: „H”).

4.2.3. A 2. számú táblázatban feltüntetett „hiba” megnevezés mellett a szokásos előfordulására jellemző minősítés van feltüntetve, a vizsgabiztos ettől eltérő minősítés mellett is dönthet, azonban azt írásban részletesen indokolni köteles.

4.2.4. Olyan hibák feltárása esetében, amelyek esetében a 2. számú táblázat több minősítést is meghatároz (A/H), a minősítést - a 4.2.2. pontban meghatározott szempontok mérlegelésével - a „hiba” helye, mértéke és egyéb megnyilvánulási jellemzői alapján kell megállapítani.

5. A jármű minősítése a hibák minősítése alapján

5.1. A járművön feltárt hibák együttesen határozzák meg a jármű forgalmi engedélyének meghosszabbításáról hozott döntést, a következők szerint:

a) a jármű minősítése: ALKALMATLAN („A”), ha a feltárt hibák között „A” minősítésű hiba van,

b) a jármű minősítése MEGFELELŐ („M”), ha az a) pontban foglalt feltétel nem áll fenn.

5.2. A 2. számú táblázatban M(R) jellel jelölt minősítés esetén a jármű forgalmi engedélye érvényességét a kijelölt vizsgálóállomáson nem lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben az időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság - az azonosító adatok rögzítése és a Nyilvántartó egyidejű értesítése mellett - Műszaki adatlapot ad ki, megállapítva azon a forgalmi engedélybe bejegyzendő következő időszakos vizsgálat határidejét.

5.3. Az időszakos vizsgálat keretében a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott technológia alkalmazásával a jármű környezetvédelmi jellemzőit is értékelni kell. Amennyiben az MR.-ben előírt határértéket meghaladja a gépkocsi szennyezőanyag kibocsátása, akkor a jármű minősítése: ALKALMATLAN („A”).”

1. számú táblázat
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazandó követelmények, eszközök és módszerek

Vizsgálat tárgya Köre MR § Eszköz Módszer
00 Okmányok 1. Forg. eng. / lassújármű ig. lap 3 UV-lámpa, nagyító Szemrevételezés / egyeztetés
2. Egyéb okmányok / engedély 3,5 Szemrevételezés / egyeztetés
01 Jármű 1. Alvázszám 25 Ipari kézitükör, kézilámpa, rétegvastagságmérő Szemrevételezés / egyeztetés / mérés
2. Motorszám 25 Ipari kézitükör, kézilámpa Szemrevételezés / egyeztetés
3. Hatósági jelzés 27, 97 Mérőszalag Szemrevételezés / egyeztetés / mérés
10 Tükrök 1. Visszapillantó tükrök 78 Mérőszalag Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés / próba
2. Előretekintő tükör 78 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
11 Hangjelzés 1. Hangjelző berendezés 72 Zajszintmérő Próba / megfelelőség ell. / mérés
2. Megkülönböztető hangjelzés 72 Zajszintmérő Próba / megfelelőség ell. / mérés
12 Műszerek 1. Sebességmérő 92 Szemrevételezés / próba
2. Menetíró (tachográf) 92 Ell. műszer Szemrevételezés/
Műszeres ellenőrzés
3. Sebességkorlátozó 93/A Ell. műszer Szemrevételezés/
Műszeres ellenőrzés
13 Zavarszűrés 1. Rádiófrekvenciás sugárzás 13 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
14 Fűtés 1. Fűtés / szellőzés 88 Próba
15 Tartozékok 1. Tűzoltó készülék 107 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
2. Elsősegélynyújtó felszerelés 106
113
Szemrevételezés / megfelelőség ell.
3. Elakadásjelző háromszög 103 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
4. Kerékkitámasztó ék 104 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
20 Világító berendezés 1. Fényszóró üveg / tükör állapota 41 Szemrevételezés / megfelelőség ell.
2. Tompított fényszóró / működés 43 Fényszóró ellenőrző, mérőszalag Próba / műszeres ell. / mérés
3. Távolsági fényszóró / működés 41 Fényszóró ellenőrző, mérőszalag Próba / műszeres ell. / mérés
4. Ködfényszóró / működés 45, 46 Fényszóró ellenőrző, mérőszalag Próba / műszeres ell. / mérés
5. Pótlólagos lámpa 37 Szemrevételezés
21 Fényjelző berendezés 1. Helyzet / várakozás jelző / belső ill. / működés 53, 54, 56 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
2. Méretjelző lámpa / működése 60, 111 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
3. Féklámpa / működés 64 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
4. Rsz. megvilágító lámpa / működés 49 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
5. Hátsó ködlámpa / működés 58 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
6. Hátrameneti lámpa / működés 47 Mérőszalag Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
7. Irányjelző lámpa / elakadásjelzés / működés 37, 62 Stopperóra Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
8. Munkahely megvilágító lámpa 51 Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell.
22 Visszajelzés / kapcsoló 1. Kapcsolók / biztosítékolás 9 Próba / szemrevételezés
2. Visszajelző lámpa / működés 68 Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell.
3. Dugasz / aljzat / vezeték / működés 68 Ellenőrző lámpacsoport (pótkocsi csatlakozó ell.) Próba / szemrevételezés
23 Fény-
visszaverők
1. Fényvisszaverő prizmák 70, 111 Mérőszalag Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
24 Áramforrás 1. Akkumulátor 9 Szemrevételezés
30 Kormányoz-
hatóság
1. Elkormányozhatóság / működés 33 Emelő, mérőszalag Szemrevételezés / mérés / próba / egyeztetés
2. Kormány holtjáték 33 Szemrevételezés / próba
3. Kormánykerék / kormányszarv / működés 33 Mérőszalag Szemrevételezés / próba / mérés
4. Kormányoszlop / csuklók 33 Szemrevételezés / próba
5. Kormányzár / működés 94 Szemrevételezés / próba
31 Kormánymű / rásegítő 1. Kormányberendezés / működés 33 Futómű mozgató, emelő Szemrevételezés / próba
2. Kormányrásegítő berendezés / működés 33 Erőmérő Próba / szemrevételezés / mérés
3. Kormányrásegítő csővezeték 33 Szemrevételezés
4. Kormánymű rögzítés 33 Futómű mozgató Szemrevételezés / próba
5. Kormánymű porvédők 33 Szemrevételezés
6. Kormánymű tömítettség 33 Szemrevételezés
32 Kormányrudazat / csuklók 1. Kormányrudazat / gömbcsuklók 33 Futómű mozgató Szemrevételezés / próba
2. Kormánytolórúd / nyomtávrúd 33 Szemrevételezés / próba
3. Kormány irányítókar 33 Futómű mozgató Szemrevételezés / próba
4. Kormányrudazat / kötél 33 Futómű mozgató Szemrevételezés / próba
5. Kormány lengéscsillapítás 33 Futómű mozgató Szemrevételezés
6. Forgózsámoly 9 Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.
40 Üzemi / biztonsági /
rögzítőfék
1. Fékhatásosság 29, 31 Görgősfékpad / lassulásmérő Mérés
2. Rögzítőfék hatásosság 29 Görgősfékpad / lassulásmérő Mérés
3. Fék fokozatosság (motoros jármű) 29 Görgősfékpad / lassulásmérő Mérés
4. Fék fokozatosság (pótkocsi) 29, 31 Görgősfékpad / lassulásmérő Mérés
5. Fékrendszer tömítettség 29 Szemrevételezés / próba
6. Visszatartófék 9 Szemrevételezés / próba
7. ABS (blokkolásgátló) 9 Szemrevételezés / próba
41 Fékműködés 1. Fékpedál / fékkar működés 29 Szemrevételezés / próba
2. Kézifékkar / kézifékszelep működés 9 Szemrevételezés / próba
3. Ráfutó fék - mechanizmus 31 Szemrevételezés / próba
4. Fékhenger / légfékszelep / fékrásegítő 29 Szemrevételezés / próba
5. Fékkötelek / rudazat 9 Szemrevételezés / próba
6. Légsűrítő 29 Szemrevételezés / próba
7. Légtartályok 29 Szemrevételezés
8. Fékerőszabályozó 29 Szemrevételezés
42 Jelzések 1. Fékerőszabályozó adattáblája 29 Szemrevételezés
2. ABS figyelmeztető lámpa 68 Szemrevételezés
3. Nyomásesés figyelmeztető 9 Szemrevételezés / próba
43 Fékcsövek 1. Merev csővezeték 29 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
2. Féktömlők 29 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
3. Légféktömlő / kapcsolófej 29 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
44 Kerékfék-
szerkezet
1. Fékmunkahenger / fékkamra 29 Szemrevételezés
2. Rögzítőfék / rugóerő tároló berendezés 29 Szemrevételezés / próba
3. Fékkar / fékkulcstengely / automatafék-utánállító 29 Szemrevételezés / próba
4. Fékdobok / féktárcsák / fékbetétek / féktuskók 29 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
5. Fékszerkezet szabad mozgása 29 Szemrevételezés / próba
6. Fékszerkezet vizsgáló csatlakozók 29 Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba
50 Tengelyek / felfüggesztés 1. Futómű tengelytest / felfüggesztés 9 Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
2. Rugózás állapota 9 Szemrevételezés
3. Rugók / bekötési pontok 9 Emelő, futómű mozgató, mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
4. Lengéscsillapítók / bekötési pontok 9 Lengéscsillapító vizsgáló Szemrevételezés / mérés
5. Stabilizátor / bekötési pontok 9 Futómű mozgató Szemrevételezés
51 *  Gumiabroncsok 1. Gumiabroncs állapota 36 Szemrevételezés
2. Gumiabroncs mintázat magassága 36 Mélységmérő Megfelelőség ell.
3. Gumiabroncs típusa / mérete 36 Megfelelőség ell.
4. Gumiabroncs szerelés / párosítás 36 Szemrevételezés
52 Keréktárcsák 1. Keréktárcsák mérete, kivitele 36 Mérőszalag Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mérés
2. Keréktárcsák sérülése 36 Szemrevételezés
3. Keréktárcsák rögzítése 36 Szemrevételezés
53 Csapágyazás 1. Kerékagy csapágyak 36 Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.
60 Alváz / segédalváz 1. Alváz hossztartók 9 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
2. Alváz kereszttartók 9 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
3. Alváz csavarzat / szegecs / hegesztés 9 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
4. Önhordó alváz 9 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
5. Vezetőfülke / bukókeret 80, 97 Mech. vizsgáló eszköz Szemrevételezés / mech. vizsg.
6. Aláfutásgátló 9 Mérőszalag Mérés / szemrevételezés
61 Vezetőtér / utastér 1. Ülések / lábtartók 80, 113 Szemrevételezés / próba
2. Vezetőtér kilátás / üvegezés / napellenző 78, 84, 90 Fénymérő, mérőszalag, Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés
3. Vezetőtér kilátás / üvegezés állapot / fólia 78, 84, 97 Fénymérő Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
4. Szélvédő törlő / mosó / páramentesítő 88 Próba
5. Biztonsági öv / bekötési pontok 80, 95 Szemrevételezés / megfelelőség ell. / próba
6. Pedálzat 9 Szemrevételezés / próba
62 Külső kialakítás 1. Veszélyes járműrészek 9,
111
Szemrevételezés
2. Kerékborítás / sárvédő 86 Szögmérő Szemrevételezés / mérés
3. Légterelő / hálókabin / mkp. légterelő 9 Szemrevételezés
4. Küszöb 9 Szemrevételezés
5. Ajtó / fedél / zárak 82 Szemrevételezés / próba
6. Pótkerék rögzítése 99 Szemrevételezés / próba
63 Raktér / rakfelület 1. Raktér kivitel 113 Szemrevételezés
2. Raktér padozat / falak / zár állapot 9 Szemrevételezés / próba
3. Raktér ponyva / ponyvatartó / rakonca 9 Szemrevételezés
4. Billenős rakodószerkezet 9 Szemrevételezés
5. Önrakodó berendezés 111 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
6. Mkp. állvány / csomagtartó 9 Szemrevételezés
7. Motorkerékpár oldalkocsi / utánfutó 9 Szemrevételezés
64 Vontatás 1. Vonóberendezés / nyeregszerk. kivitel 23 Mérőszalag, mech. vizsgáló eszköz Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.
2. Vonóberendezés rögzítés 23 Mech. vizsgáló eszköz Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.
3. Vonóberendezés sérülés / kopás 23 Etalon, tolómérő Szemrevételezés / mérés / próba
4. Vonóberend. magasság / támasztókerék 23 Mérőszalag Szemrevételezés / mérés
5. Vontatás / másodlagos kapcsolószerkezet 23 Mérőszalag Mérés / szemrevételezés
65 Erőátvitel 1. Motor / hajtómű felfüggesztés 9 Szemrevételezés
2. Motor / hajtómű olajfolyás 9 Szemrevételezés
3. Tengelykapcsoló / sebességváltó 9 Szemrevételezés
4. Kardántengely / láncvédő 9 Szemrevételezés
5. Vontatókötél rögzítési pont 9 Szemrevételezés
66 Méretek 1. Szélesség 5 Mérőszalag Szemrevételezés / mérés
2. Magasság 5 Mérőszalag Szemrevételezés / mérés
3. Hosszúság 5 Mérőszalag Szemrevételezés / mérés
70 Tüzelőanyag-
ellátó berendezés

1. Tüzelőanyagtartály

74

Mérőszalag

Szemrevételezés / mérés
2. Gáz-üzemanyagellátó 74 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
3. Tüzelőanyag-vezetékek 74 Szemrevételezés
80 Kipufogó rendszer / Körny. véd. 1. Kipufogó kivitele 76 Megfelelőség ell. / szemrevételezés
2. Kipufogó berendezés állapota 76 Szemrevételezés
3. Otto-rendszerű motor kipuf. gázelemzés 15 Gázelemző Mérés / megfelelőség ell.
4. Dízelrendszerű motor füstkibocsátás-mérés 15 Füstölésmérő
berendezés
Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés
5. Közeltéri zaj 11 Zajmérő berendezés, ford.szám mérő Méré
6. Katalizátor 15 Gázelemző Mérés
90 Autóbusz 1. Autóbusz feliratok / esztétika 67, 97 Szemrevételezés
2. Autóbusz beszállás / kiszállás 80 Szemrevételezés
3. Autóbusz padlóborítása / utasülések 9 Szemrevételezés
4. Autóbusz utastéri napellenző 9 Szemrevételezés
5. Autóbusz korlátok / kapaszkodók 9 Mérőszalag Mérés / szemrevételezés
6. Autóbusz vészkijárat 9 Szemrevételezés
7. Autóbusz világítás (ajtók, csom.tér, utastér) 53 Szemrevételezés / próba
8. Autóbusz jelzései / jelzési lehetőségek 67, 113 Szemrevételezés / próba
9. Autóbusz ajtó pozíció jelzője 53 Szemrevételezés / próba
91 Mozgás-
korlátozott jármű
1. Segédberendezések 4 Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba
92 Megkülön-
böztető, figyelmeztető lámpák
1. Villogó kék/piros lámpa 66 Stopperóra Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés
2. Villogó sárga lámpa 66 Stopperóra Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés

2. számú táblázat
A vizsgált jármű egyes hibáinak minősítése

A vizsgálat Hiba Minősítés
tárgya köre
0 AZONOSÍTÁS 0 Okmányok 1 Forg. eng. / lassújármű ig.lap 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik A/H
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 031. nem eredeti / hamis A
0 047. olvashatatlan A
3 Egyéb okmány / engedély 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik A/H
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
1 Jármű 1 Alvázszám 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 031. nem eredeti / hamis A
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A
0 039. nem típusazonos / eng. nélküli alvázcsere A
0 042. sérült / deformált A/H
0 046. típusazonos / eng. nélküli alvázcsere A
2 Motorszám 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 031. nem eredeti / hamis A
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
0 040. nem típusazonos / eng. nélküli motorcsere A
3 Hatósági jelzés 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik A
0 022. előírásnak nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
0 008. államjelzés nem megfelelő A/H
1 FELSZE-
RELÉSEK
0 Tükrök 1 Visszapillantó tükör 0 015. nem megfelelő A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
2 Előretekintő tükör 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
1 Hangjelzés 1 Hangjelző berendezés 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
2 Megkülönböztető hangjelzés 0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
2 Műszerek 1 Sebességmérő műszer 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 043. sérült, de működőképes A/H
2 Menetírókészülék (tachográf) 0 015. nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 057. sérült / működésképtelen A
0 043. sérült, de működőképes A/H
3. Sebességkorlátozó 0 015 nem megfelelő A
0 022 előírásnak nem megfelelő A
0 023 hiányzik / hiányos A
0 057 sérült / működésképtelen A
3 Zavarszűrés 1 Rádiófrekvenciás sugárzás 0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A/H
4 Fűtés 1 Fűtés / szellőzés 0 037. nem működik / hibásan működik A/H
5 Tartozékok 1 Tűzoltó készülékek 0 012. kapacitás nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
2 Elsősegélynyújtó felszerelés 0 022. előírásnak nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
3 Elakadásjelző háromszög 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A/H
0 042. sérült / deformált A/H
4 Kerékkitámasztó ék 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
2 VILÁGÍTÁS 0 Világító berendezések 1 Fényszórók üveg / tükör állapota 0 036. helytelen szerelés A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 048. tömítettség nem megfelelő A/H
0 049. törött A/H
0 054. szennyezett A/H
2 Tompított fényszóró / működés 5 1xx érték A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 035. beállítási hiba A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
3 Távolsági fényszóró / működés 5 2xx érték A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 035. beállítási hiba A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
4 Ködfényszóró / működés 0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
5 Pótlólagos lámpák 0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
1 Fényjelző berendezések 1 Helyzet- / várakozásjelző / 0 019. darabszám nem megfelelő A/H
belső vill. / működés 0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 036. helytelen szerelés A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
2 Méretjelző lámpa / működés 0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
3 Féklámpa / működés 0 036. helytelen szerelés A
0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
4 Rendszámtábla megvilágító lámpa / működés 0 036. helytelen szerelés A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 042. sérült / deformált A/H
5 Hátsó ködlámpa / működés 0 036. helytelen szerelés A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
6 Hátrameneti lámpa / működés 0 036. helytelen szerelés A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A/H
0 035. beállítási hiba A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
7 Irányjelző lámpa/elakadásjelzés/mű-
ködés
0 036. helytelen szerelés A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 030. láthatóság nem megfelelő A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 053. színeltérés / fakult A/H
8 Munkahely megvilágító lámpa 0 027 elektromos kapcsolás nem megfelelő A
2 Visszajelzés / kapcsolók 1 Kapcsolók / biztosítékolás 0 015. nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 042. sérült / deformált A/H
2 Visszajelző lámpa / működés 0 023. hiányzik / hiányos A/H
3 Dugasz / aljzat / vezeték / működés 0 022. előírásnak nem megfelelő A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
3 Fényvisszaverők 1 Fényvisszaverő prizmák 0 015. nem megfelelő A/H
0 019. darabszám nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 030. láthatóság nem megfelelő A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A/H
4 Áramforrás 1 Akkumulátor 0 007. akku saru sérült A/H
0 036. helytelen szerelés A/H
0 041. repedt A/H
0 049. törött A
0 011. áramforrás kimerült A/H
3 KORMÁNY-
ZÁS
0 Kormányozhatóság 1 Elkormányozhatóság / működés 0 022. előírásnak nem megfelelő A
0 037. nem működik / hibásan működik A
2 Kormány holtjáték 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
3 Kormánykerék / kormányszarv / működés 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 042. sérült / deformált A
4 Kormányoszlop / csuklók 0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 042. sérült / deformált A
5 Kormányzár / működés 0 037. nem működik / hibásan működik A
1 Korm.mű / rásegítő 1 Kormányberendezés / működés 0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
0 045. szorul A
0 006. akad / sérült A
2 Kormányrásegítő berendezés / működés 0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 017. elektromos biztosítékolás nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 045. szorul A
3 Kormányrásegítő csővezeték 0 018. szivárog A
0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő A
0 036. helytelen szerelés A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 044. sérült / dörzsölt A/H
4 Kormánymű rögzítés 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 029. korrodált A/H
0 042. sérült / deformált A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
5 Kormánymű porvédők 0 015. nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 044. sérült / dörzsölt A/H
6 Kormánymű tömítettség 0 018. szivárog A/H
2 Korm.rudazat / csuklók 1 Kormányrudazat / gömbcsuklók 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
2 Kormánytolórúd / nyomtávrúd 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 042. sérült / deformált A
3 Kormány irányítókar 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 042. sérült / deformált A
4 Kormányrudazat / kötél 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 006. akad / sérült A
0 042. sérült / deformált A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
5 Kormány lengéscsillapítás 0 037. nem működik / hibásan működik A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
0 042. sérült / deformált A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
6 Forgózsámoly 0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 049. törött A
4 FÉKBEREN-
DEZÉS
0 Üzemi fék / biztonsági / 1 Fékhatásosság 9 1xx érték A
Rögzítőfék 9 2xx érték A
0 015. nem megfelelő A
0 056. fékerő felosztás nem megfelelő A
0 050. túlfékezett A
0 009. alulfékezett A
2 Rögzítőfék hatásosság 9 1xx. érték A
0 015. nem megfelelő A
0 009. alulfékezett A
3 Fékfokozatosság (motoros jármű) 0 015. nem megfelelő A
0 006. akad / sérült A
4 Fékfokozatosság (pótkocsi) 0 015. nem megfelelő A
0 006. akad / sérült A
5 Fékrendszer tömítettség 0 018. szivárog A
0 048. tömítettség nem megfelelő A
6 Visszatartó fék 0 015. nem megfelelő A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 023. hiányzik / hiányos A
7 ABS (blokkolásgátló) 0 015. nem megfelelő A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 023. hiányzik / hiányos A
1 Fékműködés 1 Fékpedál / fékkar működés 0 006. akad / sérült A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 042. sérült / deformált A
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
2 Kézifékkar / kézifékszelep működés 0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 042. sérült / deformált A
0 045. szorul A
0 006. akad / sérült A
3 Ráfutófék mechanizmus 0 006. akad / sérült A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
4 Fékhenger / légfékszelep / fékrásegítő 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 018. szivárog A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
5 Fékkötelek / rudazat 0 006. akad / sérült A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
6 Légsűrítő 0 012. kapacitás nem megfelelő A
0 037. nem működik / hibásan működik A
7 Légtartályok 0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 029. korrodált A
0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 015. nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A
8 Fékerőszabályozó 0 023. hiányzik / hiányos A
0 029. korrodált A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A
2 Jelzések 1 Fékerőszabályozó adattáblája 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
2 ABS figyelmeztető lámpa 0 037. nem működik / hibásan működik A
3 Nyomásesés figyelmeztető 0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
3 Fékcsövek 1 Merev csővezeték 0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 029. korrodált A
0 036. helytelen szerelés A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
0 042. sérült / deformált A
0 054. szennyezett A/H
2 Féktömlők 0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 015. nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
0 042. sérült / deformált A
0 054. szennyezett A/H
3 Légféktömlő / kapcsolófej 0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A
0 042. sérült / deformált A/H
4 Kerékfékszerkezet 1 Fékmunkahenger / fékkamra 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
0 045. szorul A
2 Rögzítőfék / rugóerő tároló berendezés 0 015. nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
0 045. szorul A
3 Fékkar / fékkulcstengely / automata fékutánállító 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 029. korrodált A/H
0 035. beállítási hiba A
0 045. szorul A
4 Fékdobok / féktárcsák / fékbetétek / féktuskók 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A
0 042. sérült / deformált A
5 Fékszerkezet szabad mozgása 0 015. nem megfelelő A
0 045. szorul A
6 Fékszerkezet vizsgáló csatlakozók 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 042. sérült / deformált A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
5 *  FUTÓMŰ / KERÉK 0 Tengelyek / felfügg. 1 Futómű tengelytest / felfüggesztése 0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 006. akad / sérült A
0 045. szorul A
0 042. sérült / deformált A
2 Rugózás állapota 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
3 Rugók / bekötési pontok 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 036. helytelen szerelés A
0 042. sérült / deformált A
4 Lengéscsillapítók / bekötési pontok 8 1xx EUSAMA érték A
8 2xx BOGE érték A
8 3xx egyéb érték A
0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 018. szivárog A/H
0 042. sérült / deformált A
0 049. törött A
5 Stabilizátor / bekötési pontok 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 042. sérült / deformált A
1 Gumiabroncsok 1 Gumiabroncs állapota 0 015. nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 042. sérült / deformált A
2 Gumiabroncs mintázat magassága 0 015. nem megfelelő A
3 Gumiabroncs típusa / mérete 0 015. nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 005. a típustól eltérő méret A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
4 Gumiabroncs szerelés / párosítás 0 015. nem megfelelő A
0 036. helytelen szerelés A
2 Keréktárcsák 1 Keréktárcsák mérete, kivitele 0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
2 Keréktárcsák sérülése 0 049. törött A
0 042. sérült / deformált A/H
3 Keréktárcsák rögzítése 0 015. nem megfelelő A
0 020. deformált A
0 023. hiányzik / hiányos A
3 Csapágyazás 1 Kerékagy csapágyak 0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 036. helytelen szerelés A
0 045. szorul A
0 006. akad/sérült A
6 ALVÁZ, FELÉPÍTM. 0 Alváz / segédalváz 1 Alváz hossztartók 0 015. nem megfelelő A
0 020. deformált A
0 029. korrodált A/H
0 041. repedt A
0 042. sérült / deformált A/H
2 Alváz kereszttartók 0 029. korrodált A/H
0 015. nem megfelelő A
0 041. repedt A
0 042. sérült / deformált A/H
3 Alváz csavarzat / szegecs / hegesztés 0 015. nem megfelelő A
0 020. deformált A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 042. sérült / deformált A
4 Önhordó alváz 0 015. nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 041. repedt A
0 042. sérült / deformált A
5 Vezetőfülke / bukókeret 0 015. nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
6 Aláfutásgátló 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
1 Vezetőtér / utastér 1 Ülések / lábtartók 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A/H
2 Vezetőtér kilátás / üvegezés / napellenző 0 015. nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 041. repedt A/H
3 Vezetőtér kilátás / üvegezés állapot / fólia 0 015. nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A/H
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 042. sérült / deformált A/H
4 Szélvédő törlő / mosó / páramentesítő 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
5 Biztonsági öv / bekötési pontok 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A
6 Pedálzat 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 035. beállítási hiba A/H
2 Külső kialakítás 1 Veszélyes járműrészek 0 010. antenna / hűtő díszfigura A/H
0 015. nem megfelelő A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
2 Kerékborítás / sárvédők 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 029. korrodált A/H
0 036. helytelen szerelés A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
3 Légterelő / hálókabin / mkp. légterelő 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 036. helytelen szerelés A/H
4 Küszöb 0 015. nem megfelelő A/H
0 029. korrodált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
5 Ajtó / fedél / zárak 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 029. korrodált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
6 Pótkerék rögzítése 0 015. nem megfelelő A/H
3 Raktér / rakfelület 1 Raktér kivitel 0 015. nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
2 Raktér padozat / falak / zár állapot 0 015. nem megfelelő A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 042. sérült / deformált A/H
0 049. törött A
0 051. veszélyes éles szélek A/H
3 Raktér ponyva / ponyvatartó / rakonca 0 015. nem megfelelő A/H
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
4 Billenős rakodószerkezet 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 042. sérült / deformált A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 049. törött A
5 Önrakodó berendezés 0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 015. nem megfelelő A
0 018. szivárog A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A
6 Mkp. állvány / csomagtartó 0 015. nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 042. sérült / deformált A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
7 Motorkerékpár oldalkocsi / utánfutó 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
4 Vontatás 1 Vonóberendezés / nyeregszerkezet kivitel 0 015. nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
2 Vonóberendezés rögzítés 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 042. sérült / deformált A
3 Vonóberendezés sérülés / kopás 0 015. nem megfelelő A
0 028. kopott / nagy holtjáték A
0 042. sérült / deformált A
4 Vonóberendezés magasság / támasztókerék 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 042. sérült / deformált A
5 Vontatás / másodlagos kapcsolószerkezet 0 015. nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
5 Erőátvitel 1 Motor / hajtómű felfüggesztés 0 015. nem megfelelő A/H
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 042. sérült / deformált A/H
2 Motor / hajtómű olajfolyás 0 018. szivárog A/H
3 Tengelykapcsoló / sebességváltó 0 015. nem megfelelő A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
4 Kardántengely / láncvédő 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 028. kopott / nagy holtjáték A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 044. sérült / dörzsölt A/H
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
5 Vontatókötél rögzítési pont 0 015. nem megfelelő A/H
0 042. sérült / deformált A/H
0 023. hiányzik / hiányos A/H
6 Méretek 1 Szélesség (nem eredeti állapot) 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 005. a típustól eltérő méret A
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
2 Magasság (nem eredeti állapot) 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 005. a típustól eltérő méret A
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
3 Hosszúság (nem eredeti állapot) 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 005. a típustól eltérő méret A
0 014. bizonylat / engedély hiányzik A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
7 TÜ.A.
ELLÁTÓ BER.
0 Tüzelőanyag-ellátó 1 Tüzelőanyag-tartály 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
berendezés 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 018. szivárog A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 036. helytelen szerelés A/H
0 042. sérült / deformált A/H
2 Gáz-üzemanyag ellátó 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 048. tömítettség nem megfelelő A
0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
3 Tüzelőanyag-vezetékek 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 018. szivárog A
0 022. előírásnak nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 036. helytelen szerelés A
8 KIPUF.R. / KÖRNY.VÉD. 0 Kipufogó-
rendszer /
1 Kipufogó kivitele 0 015. nem megfelelő A/H
körny.védelem 0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 023. hiányzik / hiányos A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 036. helytelen szerelés A/H
0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag A/H
0 048. tömítettség nem megfelelő A/H
2 Kipufogó berendezés állapota 0 015. nem megfelelő A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A/H
0 029. korrodált A/H
0 036. helytelen szerelés A/H
0 048. tömítettség nem megfelelő A/H
0 042. sérült / deformált A/H
3 Otto-rendszerű motor 7 1xx CO érték A
kipufogógáz elemzés 7 2xx CH érték A
7 3xx CO2 érték A
7 4xx O2 érték A
7 5xx érték A
4 Dízelrendszerű motor 6 1xx A mód K1 érték A
füstkibocsátás mérés 6 2xx A mód K2 érték A
6 3xx B mód K1 érték A
6 4xx B mód K2 érték A
0 025. emisszió nem megfelelő A
0 026. füstölés nem megfelelő A
5 Közeltéri zaj 0 015. nem megfelelő A
6 Katalizátor 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 029. korrodált A/H
0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel A
0 036. helytelen szerelés A/H
9 EGYEBEK 0 Autóbusz 1 Autóbusz feliratok / esztétika 0 015. nem megfelelő A/H
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 034. nem magyar nyelvű A/H
0 033. nem érvényes / olvashatatlan A/H
2 Autóbusz beszállás / kiszállás 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A/H
3 Autóbusz padlóborítás / utasülések 0 015. nem megfelelő A
0 029. korrodált A/H
0 051. veszélyes éles szélek A
0 042. sérült / deformált A
4 Autóbusz utastéri napellenzők 0 015. nem megfelelő A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
0 051. veszélyes éles szélek A/H
5 Autóbusz korlátok / kapaszkodók 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő A
0 051. veszélyes éles szélek A
0 037. nem működik / hibásan működik A
6 Autóbusz vészkijárat 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A
0 042. sérült / deformált A
7 Autóbusz világítás / ajtók, csomagtér, utastér 0 015. nem megfelelő A
0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
8 Autóbusz jelzései / jelzési lehetőségek 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
9 Autóbuszajtó pozíció jelző 0 023. hiányzik / hiányos A/H
0 037. nem működik / hibásan működik A
1 Mozgáskorlátozott jármű 1 Segédberendezések 0 022. előírásnak nem megfelelő A
2 Megkülönböztető, figyelm. A
lámpák 1 Villogó kék/piros lámpa 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 015. nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A
0 030. láthatóság nem megfelelő A/H
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A
2 Villogó sárga lámpa 0 004. a járműhöz nem engedélyezett A
0 015. nem megfelelő A
0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő A/H
0 030. láthatóság nem megfelelő A
0 032. nem jóváhagyott / nem minősített A
0 037. nem működik / hibásan működik A/H
3 Segédmotoros kerékpár 0 Tervezési sebesség 0 015 nem megfelelő A
1 Maximális teljesítmény 0 015 nem megfelelő A
2 Hengerűrtartalom 0 015 nem megfelelő A
9 Általános hiba 0 Közlekedésbiztonságot veszélyeztető hiba 0 099. kódszótárban nem szereplő A
1 Környezetvédelmet veszélyeztető hiba 0 099. kódszótárban nem szereplő A
3 Közlekedésbiztonságot és környezetvédelmet nem veszélyeztető hiba 0 099. kódszótárban nem szereplő H

5/A. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

A MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY TARTALMA

A műszaki vizsgálati bizonyítvány az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat után kerül kiállításra és legalább a következő adatokat tartalmazza a megfelelő harmonizált uniós kódokhoz rendelve:

MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) A műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma.

(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám).

(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése.

(3.) A vizsgálat helye és időpontja.

(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll.

(5.) A jármű osztálya, amennyiben rendelkezésre áll.

(6.) Azonosított hibák és minősítésük.

(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése.

(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja.

(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója.

(10.) *  Egyéb információk

- a jármű jellegkódja,

- az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója.

6. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

7. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

8. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

9. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

10. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

I. Fejezet

Közúti műszaki ellenőrzés * 

1. Fogalom meghatározások

a) E fejezet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében az M2, az M3, az N2, és az N3 jármű-kategóriába sorolt gépkocsi, továbbá az O jármű-kategória valamelyikébe sorolt pótkocsi.

b) *  E fejezet alkalmazásában „közúti műszaki ellenőrzés” a közúton közlekedő (ideértve a várakozó- vagy tárolóhelyen menetkész állapotban tartózkodó) járműveknek a közlekedési hatóság által a rendelet 14. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján - váratlanul, előre be nem jelentett módon - végzett műszaki ellenőrzése és állapotvizsgálata.

c) E fejezet alkalmazásában a „közlekedésre alkalmassági vizsgálat” a rendelet IV. fejezetében meghatározott forgalomba helyezés előtti és/vagy időszakos vizsgálat.

2. A közúti műszaki ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések

2.1. A közúti műszaki ellenőrzést a járművet vezető személy nemzeti hovatartozására, valamint a jármű nyilvántartásba vételének helyére vonatkozó bármilyen megkülönböztetés nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt és a költségek lehetséges kíméletével kell elvégezni.

2.2. A közúti műszaki ellenőrzés a következőkre terjedhet ki:

a) a jármű műszaki és karbantartottsági állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata és értékelése a jármű álló helyzetében;

b) a korábban végzett közúti műszaki ellenőrzésről kiadott közúti műszaki ellenőri jelentésben (jegyzőkönyvben) foglaltak ismételt ellenőrzése, vagy a jármű közlekedésre alkalmasságát bizonyító iratokban foglaltak ellenőrzése, különös tekintettel - abban az esetben, ha a járművet az Európai Unió valamelyik tagállamában vették nyilvántartásba, illetve helyezték forgalomba - annak vizsgálatára, hogy a jármű megfelel az ER. 5. számú mellékletében *  meghatározott közlekedésre alkalmassági vizsgálatnak;

c) az ellenőrzési listán (2.7. pont) található, az ellenőrzés tárgyát képező tételek bármelyikére vonatkozó ellenőrzés.

2.3. A fékrendszer és a kipufogógáz kibocsátás ellenőrzését a 4. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

2.4. Az egyes tételek ellenőrzésének megkezdése előtt az ellenőr megvizsgálja a jármű közlekedésre alkalmassági bizonyítványát és/vagy az utolsó közúti műszaki ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvet, amelyet a járművezető az ellenőr kérésére bemutat.

2.5. Az ellenőr figyelembe veheti a járművezető által bemutatott egyéb, a jármű biztonságosságát igazoló okmányt.

2.6. Ha az okmányok és/vagy a jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ellenőrzést megelőző három hónap folyamán a vizsgált jármű beállításának vagy beszabályozásának ellenőrzése megtörtént, az érintett tételt indokolt esetben, illetőleg nyilvánvaló hiba és/vagy szabálytalanság esetén kell ismételten megvizsgálni.

2.7. *  A közúti műszaki ellenőrzésről a közlekedési hatóság (közúti ellenőr) közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvet (a jegyzőkönyv mintáját a 3. pont tartalmazza) állít ki. Az ellenőrizendő tételekre vonatkozó ellenőrzési lista mintáját a 3. pont tartalmazza. Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzési listán az ellenőrzött tételeket bejelöli és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egy példányát átadja a jármű vezetőjének.

2.8. Amennyiben az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a jármű karbantartási hiányosságai - különösen a fékek tekintetében - a biztonságos közlekedést veszélyeztetik, és ezért további részletes ellenőrzés (vizsgálat) indokolt, a jármű legfeljebb 15 km távolságban lévő kijelölt vizsgálóállomáson történő alaposabb vizsgálatnak vethető alá.

2.9. Amennyiben a vizsgálóállomáson és/vagy a mobil ellenőrző állomáson elvégzett alaposabb vizsgálat során nyilvánvalóvá válik, hogy a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszélyt jelent, a jármű az észlelt műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.

2.10. *  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal minden naptári év február 15. napjáig megküldi a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium részére az előző két évben összegyűjtött adatokat tartalmazó jelentést az ellenőrzött járművek darabszámáról, a megadott jármű-kategóriák, a nyilvántartásba vétel helye, az ellenőrzött tételek és az észlelt hiányosságok szerint csoportosítva. Az első jelentés a 2003. január 1-jével kezdődő kétéves időtartamot öleli fel.

2.11. *  A közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium az adatokat tartalmazó jelentést - a méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait kivéve - minden második naptári év március 20. napjáig megküldi az Európai Bizottság részére.

A méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium legkésőbb az adott kétéves időszak végét követő év szeptember 30-ig megküldi a Bizottság részére, amelyek tartalmazzák

a) az előző két naptári évben elvégzett ellenőrzések számát, valamint

b) azon túlterhelt járművek vagy jármű-kombinációk számát, amelyeket azonosítottak.

2.12. *  A közlekedési hatóság az ellenőrzések lefolytatásának előmozdítása és a kölcsönös segítségnyújtás érdekében együttműködik az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságaival, amelynek során kölcsönösen ellátják egymást az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságok adataival (ellenőrző szervek) és a kapcsolattartó személyek nevével.

2.13. *  Külföldi állampolgár tulajdonában lévő járműben észlelt súlyos hiányosságokról, különösen azokról, amelyek a jármű további közlekedésének megtiltását eredményezték, a közlekedési hatóság 5 napon belül értesíti - a 3. pont szerinti jegyzőkönyv minta segítségével - annak az országnak az illetékes hatóságát, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették (bejegyezték), vagy ahol forgalomba helyezték, és felkérheti arra, hogy a hiányosságok megszüntetésére tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Az értesítés a hiányosság megszüntetésére tett egyéb intézkedéseket, illetőleg eljárások lefolytatását nem érinti.

2.14. *  A közlekedési hatóság minden szükséges intézkedést megtesz az észlelt hiányosságok megszüntetésének elősegítésére.

3. *  Közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyv és ellenőrzőlista - minta

1. Ellenőrzés helye: ................................................................................................................

2. Dátum: ................................................................................................................................

3. Időpont: ..............................................................................................................................

4. Jármű felségjelzése és rendszáma: .....................................................................................

5. Jármű azonosító száma (VIN): ...........................................................................................

6. Jármű-kategória

a) N2(a) (3,5 t és 12 t között)
b) N3(a) (12 t felett)
c) O3(a) (3,5 t és 10 t között)
d) O4(a) (10 t felett)
e) M2(a) (> 9 ülés(b), legfeljebb 5 t)
f) M3(a) (> 9 ülés(b), 5 t felett)
g) Egyéb jármű-kategória [E rendelet 10. számú melléklet I. fejezetének 1.a) pontja]

7. A szállítást végző vállalkozás

a) Neve és címe: ..........................................................................................................

b) Közösségi engedélyének(c) száma (1072/2009/EK rendelet): ................................

8. Állampolgárság (a járművezetőé): ........................................................................................

9. A járművezető neve: ..............................................................................................................

10. Ellenőrzőlista...

Ellenőrizve(d) Nem ellenőrizve Nem felelt meg(e)
(0) azonosítás(f)
(1) fékberendezések
(2) kormányzás(f)
(3) láthatóság(f)
(4) világító berendezések és elektromos rendszer(f)
(5) tengelyek, kerekek, gumiabroncsok, felfüggesztés(f)
(6) alváz és az alvázra erősített részek(f)
(7) egyéb berendezések, ezen belül menetíró készülék(f) és sebességkorlátozó készülék
(8) környezetterhelés, ezen belül kibocsátások és tüzelőanyag- és/vagy olaj szivárgás

11. Az ellenőrzés eredménye:

Súlyos hiányosságokkal rendelkező jármű használatának tilalma

12. Egyéb/megjegyzések: ..........................................................................................................

13. Ellenőrzést végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr

Aláírások:

A vizsgálatot végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr Járművezető
...

Megjegyzések:

a) Jármű-kategória a rendelet A. függelék A/2. melléklete szerint.

b) Az ülések száma a vezetőülést is tartalmazza (a forgalmi engedély S.1. rovata).

c) Ha rendelkezésre áll.

d) Az „Ellenőrizve” azt jelenti, hogy a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt ellenőrzések közül az adott csoporton belül legalább egy (vagy több) megtörtént.

e) Hibák megjelölése a hátoldalon.

f) Vizsgálati módszerek és útmutatás a hibák megállapítására a rendelet 5. számú mellékletében.

(hátoldal)

0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA
0.1. Rendszámtáblák
0.2. Járműazonosító szám (VIN)/alvázszám/sorozatszám
1. FÉKBERENDEZÉSEK
1.1. Műszaki állapot és üzemképesség
1.1.1. Üzemi fékpedál forgáspontja
1.1.2. A pedál állapota és a fékműködtető berendezés útja
1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok
1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés
1.1.5. Kézi működtetésű fékszelep
1.1.6. Rögzítőfék-működtető eszköz, kezelőkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű
1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)
1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)
1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya
1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)
1.1.11. Merev fékcsövek
1.1.12. Féktömlők
1.1.13. Dob- és tárcsafékbetétek
1.1.14. Fékdobok, féktárcsák
1.1.15. Fékbowden-huzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok
1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)
1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep
1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzők
1.1.19. Tartós fékrendszer (ha be van szerelve vagy szükséges)
1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése
1.1.21. Teljes fékrendszer
1.1.22. Tesztelő csatlakozások
1.2. Üzemi fék működési jellemzői és hatásossága
1.2.1. Működési jellemzők
1.2.2. Hatásosság
1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága
1.3.1. Működési jellemzők
1.3.2. Hatásosság
1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága
1.4.1. Működési jellemzők
1.4.2. Hatásosság
1.5. Tartós fékrendszer működési jellemzői
1.6. Blokkolásgátló fékrendszer
2. KORMÁNYZÁS
2.1. Műszaki állapot
2.1.1. Kormánymű állapota
2.1.2. Kormánymű ház
2.1.3. Kormányrudazat állapota
2.1.4. Kormányrudazat üzemképessége
2.1.5. Szervokormány
2.2. Kormánykerék és -rúd
2.2.1. Kormánykerék állapota
2.2.2. Kormányrúd
2.3. Kormány holtjátéka
2.4. Kormánykerék beállítása
2.5. Pótkocsi kormányzott tengelyének forgózsámolya
3. LÁTHATÓSÁG
3.1. Látómező
3.2. Üvegek állapota
3.3. Visszapillantó tükrök
3.4. Szélvédőtörlők
3.5. Szélvédőmosók
3.6. Páramentesítő rendszer
4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
4.1. Fényszórók
4.1.1. Állapot és üzemképesség
4.1.2. Beállítás
4.1.3. Bekapcsolás
4.1.4. Követelményeknek való megfelelés
4.1.5. Szintbeállító eszközök
4.1.6. Fényszóró tisztító eszköz
4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó méretjelző lámpák és hátsó méretjelző lámpák
4.2.1. Állapot és üzemképesség
4.2.2. Bekapcsolás
4.2.3. Követelményeknek való megfelelés
4.3. Féklámpák
4.3.1. Állapot és üzemképesség
4.3.2. Bekapcsolás
4.3.3. Követelményeknek való megfelelés
4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák
4.4.1. Állapot és üzemképesség
4.4.2. Bekapcsolás
4.4.3. Követelményeknek való megfelelés
4.4.4. Villogási gyakoriság
4.5. Első és hátsó ködlámpák
4.5.1. Állapot és üzemképesség
4.5.2. Beállítás
4.5.3. Bekapcsolás
4.5.4. Követelményeknek való megfelelés
4.6. Hátrameneti lámpák
4.6.1. Állapot és üzemképesség
4.6.2. Bekapcsolás
4.6.3. Követelményeknek való megfelelés
4.7. Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa
4.7.1. Állapot és üzemképesség
4.7.2. Követelményeknek való megfelelés
4.8. Fényvisszaverők, láthatósági jelzések és hátsó jelzőtáblák
4.8.1. Állapot
4.8.2. Követelményeknek való megfelelés
4.9. Világítóberendezések kötelező jelzőkészülékei
4.9.1. Állapot és üzemképesség
4.9.2. Követelményeknek való megfelelés
4.10. Elektromos összeköttetések a vontató jármű és a pótkocsi vagy nyerges között
4.11. Elektromos vezetékek
4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverő prizmák
4.13. Akkumulátor
5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS
5.1. Tengelyek
5.1.1. Tengelyek
5.1.2. Első kerék-féltengelyek
5.1.3. Kerékcsapágyak
5.2. Kerekek és gumiabroncsok
5.2.1. Kerékagy
5.2.2. Keréktárcsák
5.2.3. Gumiabroncsok
5.3. Függesztési rendszer
5.3.1. Rugók és stabilizátorok
5.3.2. Lengéscsillapítók
5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztő karok
5.3.4. Felfüggesztő pontok
5.3.5. Légrugózás
6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK
6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek
6.1.1. Általános állapot
6.1.2. Kipufogócsövek és hangtompító
6.1.3. Tüzelőanyag-tartály és vezetékei (fűtőanyagtartály és vezetékei is)
6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlók
6.1.5. Pótkeréktartó
6.1.6. Kapcsolómechanikák és vontató berendezés
6.1.7. Átvitel
6.1.8. Motorfelfüggesztések
6.1.9. Motor működési jellemzői
6.2. Vezetőfülke és karosszéria
6.2.1. Állapot
6.2.2. Rögzítés
6.2.3. Ajtók és ajtóütközők
6.2.4. Padlózat
6.2.5. Vezetőülés
6.2.6. Egyéb ülések
6.2.7. A vezetést segítő kontrollszerkezetek
6.2.8. Vezetőfülke fellépői
6.2.9. Egyéb belső és külső felszerelések és berendezések
6.2.10. Sárvédők (sárhányók), felcsapódó víz elleni védelem
7. EGYÉB BERENDEZÉSEK
7.1. Biztonsági övek és mechanikák
7.1.1. Beszerelés biztonságossága
7.1.2. Állapot
7.1.3. Biztonsági öv terhelhetősége
7.1.4. Biztonsági öv előfeszítői
7.1.5. Légzsák
7.1.6. SRS-rendszerek
7.2. Tűzoltó készülék
7.3. Zárak és lopásgátló eszközök
7.4. Elakadásjelző háromszög
7.5. Elsősegélynyújtó készlet
7.6. Kerékféktuskók (ékek)
7.7. Hangos riasztóberendezés
7.8. Sebességmérő
7.9. Menetíró készülék
7.10. Sebességkorlátozó berendezés
7.11. Kilométer-számláló
7.12. Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
8. KÖRNYEZETTERHELÉS
8.1. Zajcsökkentő rendszer
8.2. Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1. Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések
8.2.1.2. Kipufogó gázkibocsátás
8.2.2. Dízelmotorból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.2.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések
8.2.2.2. Füstölés
8.3. Elektromágneses interferencia kiszűrése
8.4. Egyéb, a környezettel összefüggő ellenőrzések
8.4.1. Látható füst
8.4.2. Folyadékszivárgások

4. *  Fékrendszer és a kipufogógáz szennyezőanyag kibocsátásának vizsgálata és/vagy ellenőrzése szabályai

4.1. BEVEZETÉS
4.2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
1. Fékberendezések
8. Környezetterhelés

4.1. BEVEZETÉS

Ez a melléklet a fékrendszereknek és a kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátásoknak az országúti műszaki ellenőrzés során történő vizsgálatára és/vagy ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az országúti ellenőrzések alkalmával nem kötelező mérőberendezéseket használni, mivel azonban ezáltal növelhető az ellenőrzés minősége, használatuk lehetőség szerint mégis javasolt.

A kizárólag mérőeszköz segítségével elvégezhető ellenőrzéseket „(E)” betű jelöli.

Ha az ellenőrzés módjaként szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott elem megtekintése mellett az ellenőr azt lehetőség szerint üzembe is hozza, felméri zajhatását, vagy egyéb megfelelő, mérőberendezést nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

4.2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az országúti műszaki ellenőrzések az alábbiakban felsorolt ellenőrzésekre terjedhetnek ki és az alábbiakban megjelölt módszerekkel élhetnek. A „Hiányosságok” oszlopban megjelölt problémák kimutatható hiányosságokra vonatkozó példák.

Ellenőrzés Módszer Hiányosságok
1. FÉKBERENDEZÉSEK
1.1. Műszaki állapot és üzemképesség
1.1.1. Üzemi fékpedál forgáspontja Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: A szervo fékrendszerrel ellátott járműveket a motor kikapcsolt állapotában kell ellenőrizni.
a) Csapszeg túl szoros.
b) Túl nagy kopás vagy holtjáték.
1.1.2. A pedál állapota és a fékműködtető berendezés útja Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: A szervo fékrendszerrel ellátott járműveket a motor kikapcsolt állapotában kell ellenőrizni.
a) Túl nagy úthossz vagy elégtelen tartalék úthossz.
b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.
c) A fékpedálon hiányzik, laza vagy simára van kopva a csúszásgátló.
1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok Alkatrészek szemrevételezése normál üzemi nyomás mellett. A vákuum vagy légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges időtartam, valamint a figyelmeztető jelző, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működőképességének ellenőrzése. a) A figyelmeztető jelző működésbe lépése után (vagy ha a manométer a veszélyzónában van) nincs legalább két fékezéshez elegendő nyomás vagy vákuum.
b) A légnyomás/vákuum biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges időtartam nem teljesíti a követelményeket(a).
c) A többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep nem működik.
d) Levegőelszökés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.
e) Olyan külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.
1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés Funkcionális ellenőrzés A manométer vagy a jelzőműszer hibásan működik.
1.1.5. Kézi működtetésű fékszelep Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A működtető berendezés repedezett, sérült vagy túlságosan kopott.
b) A szabályozó nem biztonságosan helyezkedik el a szelepen vagy a szelep nem biztonságos.
c) Laza csatlakozások vagy szivárgások a rendszerben.
d) Nem kielégítő működés.
1.1.6. Rögzítőfékműködtető eszköz, kezelőkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A reteszelő kilincsmű nem tart megfelelően.
b) Túlzott kopás a kar csapágyazásánál vagy a reteszelő kilincsműben.
c) Túlzott karút-hossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt.
d) Az eszköz hiányzik, sérült vagy nem működőképes.
e) Helytelen működés. A figyelmeztető jelzőberendezés hibás működésre utal.
1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek) Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) Sérült szelep vagy túlzott levegőszivárgás.
b) Túlzott olajkifolyás a kompresszorból.
c) A szelep nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.
d) A hidraulikus folyadék kifolyik vagy szivárog.
1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus) A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti valamennyi csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása. a) A levegő-, ill. elektromos csatlakozó vagy automatikusan záródó szelep hibás.
b) A levegő-, ill. elektromos csatlakozó vagy szelep nem biztonságos vagy nem megfelelően van beszerelve.
c) Túl nagy szivárgás.
d) Helytelen csatlakozás vagy csatlakozás hiánya ott, ahol ez szükséges lenne.
e) Nem megfelelő működés.
1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya Szemrevételezés. a) A tartály sérült, korrodált vagy tömítetlen.
b) A vízmentesítő berendezés nem működik.
c) A tartály nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.
1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben) Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.
b) A főfékhenger sérült vagy tömítetlen.
c) A főfékhenger nem biztonságos.
d) A fékfolyadék nem elegendő.
e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.
f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.
g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.
1.1.11. Merev fékcsövek Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) Meghibásodás vagy törés egyértelmű veszélye.
b) A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás észlelhető.
c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.
d) A csövek helytelenül vannak elhelyezve.
1.1.12. Féktömlők Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) Meghibásodás vagy törés egyértelmű veszélye.
b) A tömlők sérültek, ki vannak dörzsölődve, meg vannak csavarodva vagy túl rövidek.
c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető.
d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.
e) A tömlők porózusak.
1.1.13. Dob- és tárcsafékbetétek Szemrevételezés. a) A betét túlságosan kopott.
b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).
c) A betét hiányzik.
1.1.14. Fékdobok, féktárcsák Szemrevételezés. a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopott, korrodált, barázdálódott vagy repedezett, nem biztonságos vagy törött.
b) A dob vagy tárcsa elpiszkolódott (olaj, zsír stb.).
c) A dob vagy tárcsa hiányzik.
d) A féktartó lapok nincsenek megfelelően rögzítve.
1.1.15. Fékbowden-huzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A bowdenhuzal sérült vagy összecsomózódott.
b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.
c) A huzal, rúd vagy csatlakozás nem biztonságos.
d) A bowdenvezeték sérült.
e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozva van.
f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.
1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is) Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A fékműködtető készülék repedezett vagy sérült.
b) A fékműködtető készülékben szivárgás észlelhető.
c) A fékműködtető készülék nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.
d) A fékműködtető készülék túlságosan korrodált.
e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza.
f) A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.
1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben. a) A rudazat sérült.
b) A rudazat rosszul van beállítva.
c) A szelep szorul, vagy nem működik.
d) A szelep hiányzik.
e) Az adattábla hiányzik.
f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem teljesítik a követelményeket(a).
1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzők Szemrevételezés. a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.
b) A hézagállító sérült.
c) Helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.
1.1.19. Tartós fékrendszer (ha be van szerelve vagy szükséges) Szemrevételezés. a) Nem biztonságos csatlakozók vagy összeszerelés.
b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányos.
1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása. A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor.
1.1.21. Teljes fékrendszer Szemrevételezés. a) Egyéb rendszerkomponensek (pl. fagytalanító szivattyú, légpárátlanító stb.) külsőleg sérültek vagy olyannyira túlságosan korrodáltak, hogy az már kedvezőtlen hatással van a fékrendszerre.
b) A levegő vagy fagyásgátló túlzott mértékű szivárgása.
c) Valamely alkatrész nem biztonságos vagy nem megfelelően van beszerelve.
d) Valamely alkatrész helytelenül lett megjavítva vagy módosítva.
1.1.22. Tesztelő csatlakozások (ha be vannak szerelve vagy szükségesek) Szemrevételezés. a) Hiányoznak.
b) Sérültek, használhatatlanok vagy szivárognak.
1.2. Üzemi fék működési jellemzői és hatásossága
1.2.1. Működési jellemzők
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen. Fékek fokozatos alkalmazása a maximális fékhatás eléréséig. a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.
b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.
c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).
d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.
e) A fékerő túlzott ingadozása teljes kerékfordulatoknál.
1.2.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen, a tényleges tömeg mellett. a) Nem éri el legalább az alábbi minimális értékeket:
b) M1, M2 és M3 kategória -50%(1)/
c) N1 kategória - 45%
d) N2 és N3 kategória - 43%(2)/
e) O2, O3 és O4 kategória - 40%(3)/
1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)
1.3.1. Működési jellemzők
(E)
Ha a másodlagos fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pont szerint kell eljárni. a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.
b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon meghatározott tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.
c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).
1.3.2. Hatásosság
(E)
Ha a másodlagos fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pont szerint kell eljárni. A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a megengedett maximális tömeg (nyerges pótkocsi esetén a megengedett tengelyterhelések összege) mellett meghatározott üzemi fékhatás 50%-a(4)/.
1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága
1.4.1. Működési jellemzők
(E)
A fék működtetése statikus fékvizsgáló gépen. A fék egy vagy több keréknél nem működik.
1.4.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen, a tényleges tömeg mellett. A lefékezettségi arány az összes járművet tekintve nem éri el a 16%-ot a megengedett maximális tömeghez viszonyítva (illetve gépjárművek esetében, ha az nagyobb, a 12%-ot a jármű kombinációs maximális megengedett tömegéhez viszonyítva).
1.5. Tartós fékrendszer működési jellemzői Szemrevételezés és, amennyiben lehetséges, a rendszer üzemképességének ellenőrzése. a) A hatásosság nem fokozatosan változik (nem alkalmazandó a kipufogófékrendszerekre).
b) A rendszer nem működik.
1.6. Blokkolásgátló fékrendszer A kontrolleszköz szemrevételezése. a) A kontrolleszköz hibásan működik.
b) A kontrolleszköz a rendszer hibás működését jelzi.
8. KÖRNYEZETTERHELÉS
8.2. Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1. Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések Szemrevételezés. a) A gyártó által beszerelt kibocsátás-szabályozó berendezés hiányzik vagy nyilvánvalóan hibás.
b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kibocsátásmérést.
8.2.1.2. Kipufogógáz kibocsátás
(E)
Mérés kipufogógáz-elemző készülék segítségével, a követelményeknek(a) megfelelően. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) felszerelt jármű esetén a károsanyag-kibocsátó rendszer megfelelő működése az üresjáraton mért károsanyag-kibocsátás helyett - a gyártó által a megfogalmazott ajánlásoknak és az egyéb követelményeknek(a) megfelelően, a vonatkozó tűrések figyelembevételével - az OBD által mutatott megfelelő érték leolvasásával és az OBD-rendszer megfelelő működésének ellenőrzésével is vizsgálható.
Vagy: mérés távérzékelő berendezéssel, amelyet utólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőriztek.
a) a gázkibocsátások meghaladják a gyártó által megadott fajlagos értékeket,
b) vagy, ha ilyen jellegű információ nem áll rendelkezésre, a CO-kibocsátás meghaladja az alábbi értékeket:
1. korszerű kibocsátáscsökkentő rendszerrel el nem látott jármű esetében:
- a 4,5%-ot, vagy
- a 3,5%-ot.
az első nyilvántartásba vétel vagy az első használat napjának megfelelően, a követelmények(a) szerint;
2. korszerű kibocsátás csökkentő rendszerrel ellátott jármű esetében:
- alapjáraton a 0,5%-ot,
- üresjáraton, emelt üresjárati fordulatszám mellett a 0,3%-ot,
vagy
- üresen járó motorral a 0,3%-ot(5),
üresjáraton, emelt üresjárati fordulatszám mellett a 0,2%-ot,
az első nyilvántartásba vétel vagy az első használat napjának megfelelően, a követelmények (a) szerint;
c) a lambda értéke az 1 ± 0,03 tartományon kívül esik, vagy a gyártó előírásának nem megfelelő,
d) az OBD-leolvasás jelentős mértékű működési hibára utal,
e) a távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.
8.2.2. Dízelmotorból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.2.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések Szemrevételezés. a) A gyártó által beszerelt kibocsátás szabályozó berendezés hiányzik vagy nyilvánvalóan hibás.
b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kibocsátásmérést.
8.2.2.2. Füstölés
(E)
a) Kipufogógáz füstölés mérése szabad gyorsulás mellett (terhelés nélkül, üresjáratból a maximális fordulatszámig) üresjáraton, kuplunghasználat mellett.
b) A jármű előkészítése:
1. A járművek előkészítés nélkül is vizsgálhatók, bár ajánlatos ellenőrizni a motor hőmérsékletét és műszaki állapotát.
2. Az előkészítés követelményei:
i. A motor üzemmeleg legyen. Amely ellenőrizhető például a motorolajnak az olaj szintjelző pálca csövébe helyezett mérőszondával. A hőmérséklete legyen legalább 80 °C vagy érje el a rendes üzemi hőmérsékletet, ha ez az alacsonyabb, vagy a motorblokknak az infravörös sugárzás szintjével mért hőmérséklete amely legyen legalább ezzel azonos. Ha a jármű kialakítása miatt ez a mérés a gyakorlatban nem megvalósítható, a motor rendes üzemi hőmérséklete egyéb módszerrel, például a motorhűtő ventilátor működtetésével is megállapítható.
ii. A kipufogórendszert legalább három szabadgyorsulási ciklus alkalmazásával vagy ennek megfelelő módszer segítségével meg kell tisztítani.
a) A követelményekben(a) meghatározott időpont után nyilvántartásba vett vagy első alkalommal üzembe helyezett járművek esetében:
a) a füstölés meghaladja a gyártó által a járművön elhelyezett táblán megadott értéket.
b) Ha ilyen információ nem áll rendelkezésre vagy a követelmények(a) nem teszik lehetővé a referenciaértékek figyelembevételét:
- természetes szívású motorra: 2,5 m-1,
- turbófeltöltésű motorra: 3,0 m-1,
vagy a követelményekben (a) meghatározott járművek, valamint a követelményekben (a) meghatározott időpont után első alkalommal nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett járművek esetében:
- 1,5 m-1(6).
c)
A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.
c) Vizsgálati eljárás:
1. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok megkezdésekor a motornak és az esetleges turbótöltőkompresszornak üresjáraton kell lennie. Nagy teljesítményű dízelmotorok esetében ez azt jelenti, hogy a gázpedál felengedése után legalább 10 másodpercet várni kell.
2. Az egyes szabad gyorsítási ciklusok megkezdésekor a gázpedált teljes mértékben, gyorsan, egyenletesen, de nem erőszakosan be kell nyomni (kevesebb, mint egy másodperc alatt) ahhoz, hogy a tüzelőanyag-befecskendező szivattyú maximális mértékben fecskendezze be az üzemanyagot.
3. Az egyes szabad - gyorsítási ciklusok során a gázpedál felengedése előtt a motornak el kell érnie a maximális fordulatszámot, automata sebességváltóval ellátott jármű esetében a gyártó által megadott fordulatszámot, vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a maximális fordulatszám kétharmadát. Ez a motorfordulatszám figyelemmel kísérésével vagy a gázpedál benyomása és felengedése között kellő időt - M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében lehetőleg legalább két másodpercet - hagyva ellenőrizhető.

4. A jármű akkor nem megfelelő, ha az utolsó három szabad gyorsítási ciklus számtani közepe meghaladja a határértéket. A számítások során a mérések számtani közepétől vagy a mérési eredmények szórását figyelembe vevő más statisztikai jellemzőtől jelentős mértékben eltérő mérési eredmények elhagyhatók. A vizsgálati ciklusok száma korlátozható.

5. Nem megfelelő az a jármű, amelynek mért értékei háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus után vagy a tisztítási ciklusok után jelentősen meghaladják a határértékeket. Megfelelőnek nyilvánítható az a jármű, amelyek mért értékei a megfelelő tűrések figyelembevételével háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus után vagy a tisztítási ciklusok után jelentős mértékben a határértékek alatt maradnak.
Vagy: mérés távérzékelő berendezéssel, amelyet utólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőriztek.”

(1) 48% akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-sel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1. előtt történt.
(2) 45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.
(3) 43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.
(4) 2,2 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében.
(5) A típusjóváhagyás az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) A vagy B sorában szereplő határértékek szerint, vagy a járművet 2002. július 1. után vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba első alkalommal.
(6) A típusjóváhagyás az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) B sorában található határértékek szerint, az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet I. Rész 1. és 2. táblázat (1999/96/EK irányelvvel módosított 88/77/EGK irányelv I. mellékletének 6.2.1. pontjához tartozó) Bl, B2 vagy C sorában található határértékek szerint, vagy a járművet 2008. július 1. után vették először nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

Megjegyzés:

(a) A „követelményeket” az első nyilvántartásba vétel vagy az első üzembe helyezés napján hatályos típus-jóváhagyási követelmények, valamint a nyilvántartásba vevő ország átalakításra vonatkozó kötelezettségei és nemzeti jogszabályai alkotják.

5. *  A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

5.1. Ellenőrizni kell az MR. 93/A. és 93/B. §-ában előírt követelményeknek megfelelően a sebességkorlátozó berendezés felszerelését és megfelelését.

5.2. Ellenőrizni kell a sebességkorlátozó berendezés beszerelési táblájának érvényességét.

5.3. Amennyiben lehetséges, ellenőrizni kell a berendezés ólomzárjainak, és ahol szükséges, egyéb olyan eszközöknek az épségét, amelyek a csatlakozásokat védik az illetéktelen beavatkozás ellen.

5.4. Amennyiben lehetséges, ellenőrizni kell, hogy a sebességkorlátozó meggátolja-e az MR. 93/A. §-ban felsorolt járműkategóriákba tartozó gépkocsik esetében előírt sebességhatár túllépését.

II. Fejezet * 

11. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

12. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

A vizsgabiztosok szakmai képzése

1.1. A műszaki vizsgabiztosok alapszintű és kiegészítő szintű alapképzése és továbbképzése szaktanfolyam keretében történik.

2.1. A járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki alapszintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.2. A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.3. A műszaki vizsgabiztos tevékenysége folytatásához kétévente köteles továbbképző szaktanfolyamon részt venni és azt követően sikeres vizsgát tenni.

3.1. Felsőfokú szakirányú végzettség esetén a 12/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítése alól a közlekedési hatóság ‒ indokolt esetben ‒ felmentést adhat.

3.2. Középfokú szakirányú végzettségként elfogadható az autószerelő szakirányú végzettség, vagy a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben e végzettséggel egyenértékűnek minősített végzettség és az általános középiskolai érettségi egyidejű megléte.

3.3. *  A 2010. január 1-jét megelőzően a műszaki vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek, akivel szemben a hatóság a 12/A. § (7) bekezdés c)-g) pontjában szereplő okból a Nyilvántartásból való törlést nem alkalmazta, a 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt teljesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása nem biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező vizsgabiztos által, akkor azt a jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján kell biztosítani.

4.1. *  Alapszintű képzésre az jelentkezhet, aki legalább „B” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Kiegészítő szintű képzésre az jelentkezhet, aki a műszaki vizsgabiztosi alapszintű tanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

4.2. * 

5. A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott „tanterv és vizsgakövetelmények” tartalmazza:

5.1. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.1.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.1.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.1.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d) Járművizsgálat - szóbeli.

5.1.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a) Járművizsgálat - gyakorlat.

5.2. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.2.1. Elméleti tantárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - szóbeli.

5.2.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - gyakorlat.

5.3. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.3.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.3.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.3.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.4. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.4.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

d) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.4.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.4.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.5. Az alapképzés során a tantárgyaknak az alábbiakban szereplő valamennyi témakört le kell fedniük. Továbbképzés esetén a megadott témaköröknél elsősorban a technikai fejlődésre és a jogszabályi változásokra kiterjedve kell az oktatást megtartani.

5.5.1. Jármű-technológia.

a) Fékrendszerek.

b) Kormányrendszerek.

c) Látómező.

d) Világítóberendezések és elektronikai alkatrészek.

e) Tengelyek, kerekek és gumiabroncsok.

f) Alváz és karosszéria.

g) Környezetterhelés és kibocsátások.

h) Különleges járművekre vonatkozó további követelmények.

5.5.2. Járművizsgálat.

a) Vizsgálati módszerek.

b) Hiányosságok értékelése.

c) A vizsgálattal és az adminisztrációval kapcsolatos informatikai alkalmazások.

5.5.3. Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

a) A járművek jóváhagyásának feltételeivel kapcsolatos jogszabályi követelmények.

b) A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával kapcsolatos jogszabályi követelmények.

c) A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával, a járművek nyilvántartásba vételével és jóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív rendelkezések.

5.5.4. A 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

a) Az 5.5.1., 5.5.2. és 5.5.3. pontokban szereplő témakörök 3,5 t feletti össztömegű járművekre vonatkozó speciális ismeretei.

b) Veszélyes áru szállítására jóváhagyott járművek vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések.

c) Menetíró berendezésekre vonatkozó előírások.

d) Nemzetközi forgalomban részt vevő teherjárművekre és autóbuszokra vonatkozó rendelkezések.

13. melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

1. Bejelentőlap - minta

Bejelentőlap
(a járműfejlesztő miniszter általi nyilvántartásba vételére)

I. Általános adatok

A járműfejlesztő megnevezése: .........................................................................................................

A járműfejlesztő székhelyének címe: ................................................................................................

A járműfejlesztő telephelyének címe: ...............................................................................................

A járműfejlesztő cégjegyzék- vagy alapítóokirat-száma: ..................................................................

A járműfejlesztő ügyvezetője vagy képviselője: ...............................................................................

A járműfejlesztő részéről kapcsolattartásra kijelölt neve, elérhetőségei: ..........................................

A járműfejlesztő fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos tevékenységeinek felsorolása: ..............

A fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos fejlesztési, kutatási tevékenységek célkitűzései: ..........

II. A fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó adatok

A projektekre vonatkozó szakmai tapasztalatok várható eredményei és annak összefoglalása, hogy ezek a projektek milyen haszonnal járnak a közúti közlekedés biztonságának növelésében:

............................................................................................................................................................

A fejlesztési célú autonóm járműveket irányító és felügyelő tesztvezetők (járművezetők) névsora és beosztása:

............................................................................................................................................................

III. A fejlesztési célú járművekre vonatkozó adatok

A fejlesztési célú járművek járműkategóriái az ER. 2. § (9) bekezdés szerint:

............................................................................................................................................................

A forgalomba helyezett fejlesztési célú járművek darabszáma a forgalmi rendszámok felsorolásával:

............................................................................................................................................................

Az egy időben, ideiglenes forgalmi rendszámmal tesztelni kívánt fejlesztési célú járművek legnagyobb darabszáma:

…........................................................................................................................................................

A fejlesztési célú járművek besorolása az MR. 18. melléklete szerint: 0, 1, 2, 3, 4, 5 * szint.

A közforgalomban, vagy közforgalom elöl el nem zárt területen tesztelni kívánt fejlesztési célú járművek besorolása az MR. 18. melléklete szerint: 0, 1, 2, 3, 4, 5 * szint.

* a megfelelők jelölendők

IV. Az MR. 18. melléklete szerint 2, 3, 4 és 5 szintű fejlesztési célú járművek közforgalom elől elzárt területen vagy zárt tesztpályán történő tesztelésére vonatkozó adatok

A közforgalom elől elzárt terület megnevezése: ...............................................................................

A tesztpálya üzemeltetőjének megnevezése: .....................................................................................

A tesztpálya pontos címe, elérhetőségei: ...........................................................................................

A tesztpálya napi nyitvatartási ideje (nap, órától óráig): ...................................................................

V. A járműfejlesztő nevében tett nyilatkozatok

A járműfejlesztő kijelenti, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A járműfejlesztő vállalja, hogy elektronikus úton haladéktalanul közli a közlekedésért felelős miniszterrel, amennyiben a megadott adatokban változás történik.

A járműfejlesztő vállalja, hogy a járművek üzemeltetése során okozott károkért a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján felelősséggel tartozik.

A járműfejlesztő vállalja, hogy a közforgalom elől elzárt úton és zárt tesztpályán végzett tesztek adatai alapján félévenként közli a közlekedésért felelős miniszterrel - a közforgalom elől elzárt út és a zárt tesztpálya szerinti bontásban - a tesztelt járművek darabszámát járműkategóriánként, az MR. 18. mellékletében szereplő 2, 3, 4 és 5 besorolási szintenként, továbbá a tesztek során érintett járműegységeket, illetve járműtulajdonságokat.

A járműfejlesztő kijelenti, hogy az MR. 18. mellékletében szereplő 2, 3, 4 és 5 besorolási szintű fejlesztési célú járművei a közúti forgalomban végzett tesztek során folyamatosan megfelelnek az MR. 17. mellékletében meghatározott további feltételeknek, a megvalósítani kívánt tesztekkel kapcsolatos kockázatelemzést elvégezte, és a vonatkozó autóipari szabványoknak megfelelő kockázatkezelési stratégiákat kidolgozta. A járműfejlesztő a járművek üzemeltetése során fellépő, másokat veszélyeztető meghibásodás, zavar esetében alkalmazott biztonsági tervvel rendelkezik, amely a teszt folyamán biztosítja a közúti közlekedés többi résztvevőjének védelmét.

A járműfejlesztő kijelenti, hogy amennyiben a fejlesztési célú járművet kivonják a tesztelés alól, a járműfejlesztő indokolt esetben azonnal helyreállítja a jármű eredeti állapotát, vagy a járművet leselejtezi.

VI. A bejelentőlaphoz csatolandó mellékletek:

- az MR. 18. mellékletben szereplő 2, 3, 4 és 5 besorolási szintű fejlesztési célú jármű közúton vagy közforgalom elől el nem zárt területen történő tesztelése esetében az ER. 16/B. § (2) bekezdése által előírt követelményt igazoló irat másolata

VII. A járműfejlesztő további megjegyzései:

............................................................................................................................................................

Kelt: ............................................

bélyegzőlenyomat helye

............................................................
az aláírásra jogosult aláírása

2. A járműfejlesztő által, a közúti forgalomban kijelölhető tesztvezetőkre vonatkozó feltételek

A járműfejlesztő a fejlesztési célú autonóm jármű közúti forgalomban végzett járművezetői (tesztvezetői) feladatainak ellátásával azt a személyt bízhatja meg, aki:

- az adott járműkategóriára érvényes, legalább három éve szerzett vezetői engedéllyel és legalább egy év fejlesztési célú járművön szerzett tesztelési gyakorlattal,

- PÁV I. kategóriára vonatkozó alkalmassággal - vagy a járműfejlesztő által meghatározott, az elektronikus menetstabilizáló rendszerek nagy sebességű tesztelésére jogosító vezetési tréning eredményes elvégzését igazoló dokumentummal - és

- a járműfejlesztő autonóm járművek közúti tesztelésére vonatkozó oktatói programját sikeresen teljesítette, valamint a járműfejlesztő által adott, az adott járműre vonatkozó tesztvezetői feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megbízással rendelkezik.

3. A fejlesztési célú autonóm járművek tesztvezetői képzésére vonatkozó feltételek

A képzésnek legalább az alábbi elméleti és gyakorlati témakörökre kell kiterjednie:

- a tesztelni kívánt fejlesztési célú autonóm jármű szerkezeti felépítése;

- a járműfejlesztő által meghatározott, a tesztelés során felmerülő lehetséges váratlan események;

- a vészhelyzetek megakadályozása, megoldása;

- a bekövetkezett rendkívüli események esetében szükséges intézkedések;

- a gépjárművezetői reakciókészség fejlesztése;

- a tesztekhez szükséges dokumentumok;

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, a közúti közlekedés szabályairól, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról és a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló, fejlesztési célú járműveket érintő jogszabályi előírások ismerete.

4. A közúti forgalom elöl elzárt területen és zárt tesztpályán végzett tesztre vonatkozó feltételek

A járműfejlesztőnek a teszteket minden körülmények között a közforgalom elől elzárt terület vagy tesztpálya üzemeltetője által meghatározott szabályok és utasítások betartásával kell végeznie.

5. A közúti forgalomban végzett tesztre vonatkozó feltételek

5.1. A tesztvezetőnek minden körülmények között képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan figyelemmel tudja kísérni a jármű működését, és másokat veszélyeztető meghibásodás vagy zavar esetében képes legyen haladéktalanul átvenni annak irányítását.

5.2. A tesztvezető - függetlenül attól, hogy a jármű kézi vagy automatikus üzemmódban működik-e - felel a jármű biztonságos működéséért.

5.3. A tesztvezetőnek ismernie és értenie kell a tesztelés alatt álló rendszereket, azok képességeit és korlátait, valamint képesnek kell lennie arra, hogy el tudja dönteni, mikor kell beavatkozni és átvenni a kézi irányítást.

5.4. A tesztvezetőnek a járműfejlesztő engedélyével kell rendelkeznie a feladat ellátásához.

5.5. A járműfejlesztőnek a tesztvezetőket illetően jól kidolgozott kockázatkezelési, folyamatelemzési és képzési eljárásokkal kell rendelkeznie, és biztosítania kell, hogy a tesztelést végzők a 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkezzenek.

5.6. A tesztvezetőnek figyelembe kell vennie a fejlesztési célú autonóm jármű közúti tesztelésére meghatározott szabályokat.

5.7. A tesztvezető járművezetői magatartására vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt abban az esetben is alkalmazni kell, ha a jármű automatikus üzemmódban működik.

5.8. A járműfejlesztőnek jól kidolgozott eljárásokat kell megalkotnia annak biztosítására, hogy a tesztvezetők megfelelően éberek legyenek feladataik ellátása folyamán, és ne legyenek fáradtak.

A. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a függelék olyan harmonizált keretet hoz létre, amely a hatálya alá tartozó valamennyi új járműnek, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásához szükséges eljárási szabályokat és általános műszaki követelményeket tartalmazza nyilvántartásba vételük, értékesítésük és forgalomba helyezésük megkönnyítése érdekében.

Ez a függelék megállapítja továbbá az ezen függelékkel összhangban jóváhagyott járművekhez szánt alkatrészek és tartozékok értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.

A járművek típus-jóváhagyási eljárása során, azok tulajdonságaira és működésére vonatkozó konkrét műszaki követelmények listáját e függelék A/4. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a függeléket a közúti forgalomban való részvételre egy vagy több lép csőben tervezett és gyártott járművek, valamint az ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási eljárása során kell alkalmazni.

E függeléket az ilyen járművek egyedi jóváhagyására is alkalmazni kell.

Ezt a függeléket a hatálya alá tartozó járművekhez szánt alkatrészekre és berendezésekre is alkalmazni kell.

(2) E függelék rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következő járműtípusok/járművek típus-jóváhagyása, illetve egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárása (a továbbiakban: egyedi jóváhagyása) során:

a) az e rendelet C. függelékének hatálya alá tartozó mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, valamint a kifejezetten ezek általi vontatásra tervezett és gyártott pótkocsik;

b) az e rendelet B. függelékében meghatározott négykerekű motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok;

c) lánctalpas járművek.

(3) Az ezen függelék szerinti típusjóváhagyás vagy egyedi jóváhagyás kérhető a következő járművek esetében is:

a) az elsősorban építési területeken vagy bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített járművek;

b) az olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek; továbbá

c) az önjáró munkagépek,

abban az esetben és olyan tekintetben, amennyiben ezen járművek megfelelnek ezen függelék követelményeinek. Az e bekezdés szerinti - nem kötelező - jóváhagyások nem érintik a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály alkalmazását.

(4) Az e függelék szerinti egyedi jóváhagyás nem kötelező a következő járművek esetében:

a) a kizárólag az utakon való versenyre szolgáló járművek;

b) egyedi tesztelési program végrehajtásához a gyártó felelőssége mellett az utakon használt járműprototípusok, feltéve, hogy ezeket kifejezetten erre a célra tervezték és gyártották.

(5) *  E Függelék, valamint a B. és C. Függelék egyes rendelkezései - a 2007/46/EK irányelvvel összhangban - a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2014. november 1-jével hatályon kívül helyezett európai uniós irányelveket átültető MR. A. Függelék valamely mellékletének rendelkezésére hivatkoznak. E hivatkozások alkalmazása esetében azokat a 2014. október 31-én hatályos MR. A. Függelék rendelkezéseire történő hivatkozásként kell értelmezni (a függelékek tekintetében a továbbiakban: „MR. A. függelék”-ként hivatkozva).

3. cikk

Fogalom meghatározások

Ezen függelék és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozások alkalmazásában, kivéve ha ezek másképp rendelkeznek:

1. *  „jogi szabályozás”: az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv, vagy közösségi rendelet, illetve a felülvizsgált 1958-as egyezményhez csatolt ENSZ-EGB előírás

2. *  „az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet”: az A/4. melléklet I. részében felsorolt jogi szabályozási rendelkezés, közösségi irányelv vagy rendelet. Ez a meghatározás magában foglalja ezek végrehajtási aktusait is;

3. „típus-jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy a jármű típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló műszaki egysége megfelel a vonatkozó eljárási szabályoknak és műszaki követelményeknek;

4. „nemzeti típusjóváhagyás”: valamely tagállam nemzeti jogában meghatározott típus-jóváhagyási eljárás, melynek érvényessége az adott tagállam területére korlátozódik;

5. „EK-típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa megfelel ezen függelék és az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt jogi szabályozások vonatkozó eljárási szabályainak és műszaki követelményeinek;

6. „egyedi jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy egy adott jármű - akár egyedi gyártású, akár nem - megfelel a vonatkozó eljárási szabályoknak és műszaki követelményeknek;

7. „többlépcsős típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy vagy több tagállam igazolja, hogy - a gyártási állapottól függően - egy nem teljes vagy befejezett jármű típusa megfelel ezen függelék vonatkozó eljárási szabályainak és műszaki követelményeinek;

8. „lépésenkénti típusjóváhagyás”: olyan jármű-jóváhagyási eljárás, amely a járműhöz kapcsolódó rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre érvényes EK-típusjóváhagyások teljes körének lépésenkénti összegyűjtéséből áll, ami végeredményben a teljes jármű jóváhagyását eredményezi;

9. „egylépéses típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amely a jármű egészének egyetlen művelettel, egy eljárásban történő jóváhagyásából áll;

10. „vegyes típusjóváhagyás”: olyan lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, amely eredményeképpen a teljes jármű jóváhagyásának utolsó szakaszában egy vagy több rendszerjóváhagyás szerezhető meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre EK-típusbizonyítványokat kellene kiállítani;

11. „gépjármű”: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát;

12. „pótkocsi”: olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

13. „jármű”: a 11. és 12. pontban meghatározott valamennyi gépjármű vagy pótkocsi;

14. „hibrid gépjármű”: a jármű meghajtásának céljára legalább két különböző energia-átalakító berendezéssel és két különböző (a járműben található) energiatároló rendszerrel ellátott jármű;

15. „hibrid elektromos jármű”: olyan hibrid jármű, amely a gépi meghajtás céljára a járműben található, a tárolt energia/teljesítmény mindkét alábbi forrásából energiát nyer:

- éghető üzemanyag,

- elektromos energia/teljesítménytároló berendezés (pl. akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor stb.);

16. „önjáró munkagép”: olyan jármű, amelyet kifejezetten munka elvégzésére terveztek és gyártottak, és amely szerkezeti jellemzői miatt nem alkalmas személy- vagy áruszállításra. A gépjármű alvázára szerelt gép nem tekintendő önjáró munkagépnek;

17. „járműtípus”: adott járműkategóriába tartozó járművek, amelyek legalább az A/2. melléklet B. szakaszában meghatározott főbb jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól. Egy járműtípus az A/2. melléklet B. szakaszában meghatározott változatokból és kivitelekből állhat;

18. „alapjármű”: minden olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;

19. „nem teljes jármű”: minden olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási fokozaton kell keresztülmennie ahhoz, hogy az ezen függelékben meghatározott műszaki követelményeknek megfeleljen;

20. „befejezett jármű”: olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásnak vetettek alá, és amely ezen függelékben meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

21. „teljes jármű”: minden olyan jármű, amelyet már nem kell befejezni az ezen függelék vonatkozó műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében;

22. „kifutó sorozatú jármű”: olyan, a készlet részét képező jármű, amelyet nem lehet nyilvántartásba venni vagy értékesíteni vagy forgalomba helyezni azon új műszaki követelmények életbe lépése következtében, amelyek szerint a jármű nem került jóváhagyásra;

23. „rendszer”: berendezéseknek a járműben egy vagy több meghatározott funkció ellátására történő összeállítása, amelyre bármely jogi szabályozás követelményei vonatkoznak;

24. „alkatrész”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre a járműtől függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályozás azt kifejezetten előírja;

25. „önálló műszaki egység”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályozás azt kifejezetten előírja;

26. „eredeti alkatrészek vagy berendezések”: olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyeket a jármű gyártója által a kérdéses jármű összeszereléséhez szükséges részek vagy berendezések gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak. Ez a meghatározás magában foglalja azokat az alkatrészeket és berendezéseket is, amelyeket ezen alkatrészekkel és berendezésekkel azonos gyártósoron gyártanak. Amennyiben az ellenkezőjét nem bizonyítják, ezek az alkatrészek eredeti alkatrészeknek vélelmezhetők, ha az alkatrész gyártója igazolja, hogy az alkatrészek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének, és azokat a jármű gyártójának előírásai és gyártási szabványai szerint gyártották;

27. „gyártó”: az a személy vagy szerv, aki vagy amely a jóváhagyó hatóságnak felelős a jármű-típusjóváhagyás vagy az engedélyeztetési eljárás valamennyi vonatkozásáért, valamint a gyártás-megfelelőség biztosításáért. Nem alapvető fontosságú, hogy az érintett személy vagy szerv közvetlenül részt vegyen az engedélyeztetési eljárás tárgyát képező jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi szakaszában;

28. „a gyártó képviselője”: az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban (a továbbiakban: EGT tagállam) letelepedett természetes vagy jogi személy, akit a gyártó szabályszerűen kinevez, hogy a jóváhagyó hatóság előtt képviselje és az ezen függelék által szabályozott kérdésekben a nevében eljárjon, és amennyiben a „gyártó” kifejezésre hivatkozás történik, azt vagy a gyártóra vagy annak képviselőjére való hivatkozásként kell érteni;

29. *  „jóváhagyó hatóság”: Magyarország tekintetében a közlekedésért felelős miniszter, amely külön jogszabály alapján hatáskörrel rendelkezik egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának jóváhagyása vagy egy jármű egyedi jóváhagyása, az engedélyezési eljárás lefolytatása, a jóváhagyó okmányok kiadása vagy adott esetben visszavonása tekintetében, és más tagállamok jóváhagyó hatóságai vonatkozásában a kapcsolattartó szerepét tölti be; hatáskörrel rendelkezik továbbá a vizsgáló intézmények kijelölése és annak biztosítása tekintetében, hogy a gyártó a gyártás-megfelelőséggel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tegyen;

30. *  „illetékes hatóság”: Magyarország tekintetében a közlekedésért felelős miniszter.

31. „vizsgáló intézmény”: a jóváhagyó hatóság által vizsgáló laboratóriumnak vagy megfelelőség-értékelő szervnek kinevezett szervezet vagy szerv, amelynek feladata a jóváhagyó hatóság nevében vizsgálatok, illetőleg a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése. E feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elláthatja.

32. „virtuális vizsgálati módszer”: számításokat magában foglaló számítógépes szimuláció, amely bemutatja, hogy az adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel valamely jogi szabályozásban meghatározott műszaki követelménynek. A virtuális vizsgálati módszer alkalmazásakor nincs szükség valódi jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység vizsgálatára.

33. „típusbizonyítvány”: típus-jóváhagyó okmány, vagyis az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa jóváhagyást kapott;

34. „EK-típusbizonyítvány”: az e Függelék A/6. mellékletében vagy az MR A. Függelékének megfelelő mellékleteiben meghatározott okmány, amellyel az A/4. melléklet I. vagy II. részében felsorolt valamely ENSZ-EGB előírás mellékletében meghatározott jóváhagyási értesítő is egyenértékűnek tekintendő;

35. „egyedi jóváhagyási bizonyítvány”: egyedi forgalomba helyezési engedély, vagyis az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy az adott jármű jóváhagyásban részesült;

36. „megfelelőségi nyilatkozat”: az A/9. mellékletben meghatározott, a gyártó által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy az ezen függelékkel összhangban jóváhagyott típussorozathoz tartozó jármű megfelelt valamennyi jogi szabályozásnak a gyártása idején;

37. *  „adatközlő lap”: az A/1. vagy az A/3. melléklet, továbbá az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet szerinti dokumentum, amely előírja azokat az adatokat, amelyeket a kérelmezőnek közölnie kell. Az adatközlő lap elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

38. „adatközlő mappa”: a kérelmező által benyújtott teljes mappa, amely tartalmazza az adatközlő lapot, a fájlt, az adatokat, rajzokat, fényképeket stb. Az adatközlő mappa elektronikus fájl formájában való benyújtása megengedett;

39. „információs csomag”: az adatközlő mappa, valamint a vizsgálati jegyző-könyvek és minden más dokumentum, amelyet a vizsgáló intézmény vagy a jóváhagyó hatóság feladatköre gyakorlása során az adatközlő mappához csatolt. Az információs csomag elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

40. „információs csomag tartalomjegyzéke”: az információs csomag tartalmát felsoroló, az oldalak egyértelmű azonosítása érdekében megfelelő számozással vagy egyéb jelzéssel ellátott dokumentum, amelynek formája lehetővé teszi az EK-típusjóváhagyás kezelése egymást követő lépéseinek, különösen a változtatások és a frissítések időpontjainak nyilvántartását.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A jóváhagyó hatóság kötelezettségei

(1) A jóváhagyó hatóság csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket hagyja jóvá, amelyek megfelelnek ezen függelék követelményeinek.

(2) A jóváhagyó hatóság csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket veszi nyilvántartásba, illetve csak azok értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezi, amelyek megfelelnek ezen függelék követelményeinek.

A jóváhagyó hatóság nem tiltja meg, korlátozza vagy akadályozza a járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek nyilvántartásba vételét, értékesítését, forgalomba helyezését és közúti forgalomban való használatát az ezen függelék által szabályozott szerkezeti vagy működési kérdésekkel kapcsolatos okokból, amennyiben azok megfelelnek e függelékben meghatározott követelményeknek.

5. cikk

A gyártó kötelezettségei

(1) A gyártó teljes körűen felelős a jóváhagyó hatósággal szemben a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a gyártási eljárások megfelelőségért, függetlenül attól, hogy a gyártó közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység valamennyi gyártási lépcsőjében.

(2) A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásban minden egyes gyártó felelős az általa irányított gyártási lépcsőben hozzáadott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásáért és a gyártási eljárások megfelelőségért.

A korábbi lépcsőkben már jóváhagyott alkatrészeket vagy rendszereket módosító gyártó felelős ezen alkatrészek és rendszerek jóváhagyásáért és a gyártási eljárások megfelelőségért.

(3) Ezen függelék alkalmazásában az EGT tagállamokon kívül letelepedett gyártónak a jóváhagyó hatóság előtti képviselete céljából az EGT tagállamban letelepedett képviselőt kell kineveznie.

III. FEJEZET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

6. cikk

A járművek EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárások

(1) A gyártó az alábbi eljárások valamelyikét választhatja:

a) lépésenkénti típusjóváhagyás;

b) egylépéses típusjóváhagyás;

c) vegyes típusjóváhagyás.

(2) A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemnek tartalmazni kell az A/3. mellékletben előírt adatokat tartalmazó adatközlő mappát, és csatolni kell hozzá az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi szabályozások alapján előírt típusbizonyítványok teljes csomagját. Rendszer vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetén a jogi szabályozások szerint, a jóváhagyó hatóság a jóváhagyás kibocsátásáig vagy megtagadásáig hozzáféréssel rendelkezik a kapcsolódó információs csomaghoz.

(3) Az egylépéses típusjóváhagyás iránti kérelem az A/1. melléklet alapján előírt, az A/4. vagy az A/11. mellékletben, és adott esetben az A/3. melléklet II. részében meghatározott jogi szabályozásokkal kapcsolatos vonatkozó információt tartalmazó adatközlő mappából áll.

(4) Vegyes típus-jóváhagyási eljárás esetén a jóváhagyó hatóság felmentheti a gyártót a rendszerre vonatkozó egy vagy több EK-típusbizonyítvány bemutatása alól, feltéve hogy az adatközlő mappába belefoglalják az A/1. mellékletben meghatározott, a rendszereknek a jármű-jóváhagyási szakasz során való jóváhagyásához szükséges adatokat, amely esetben minden egyes EK-típusbizonyítványt, amelynek bemutatása alól felmentést adtak, vizsgálati jegyzőkönyvvel kell felváltani.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül többlépcsős típusjóváhagyás céljára az alábbi információt kell benyújtani:

a) az első lépcsőben az adatközlő mappának az a része és azok az EK-típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha ezek az alapjármű gyártási állapotát érintik;

b) a második és minden további lépcsőben az adatközlő mappa és az EK-típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási fokozat tekintetében relevánsak, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási fokozatban kiadott EK-típusbizonyítványok másolata; továbbá a gyártó teljes körű információt szolgáltat az általa a járművön végzett változtatásokról és kiegészítésekről.

Az a) vagy b) pontban említett információt be lehet nyújtani a (4) bekezdésben leírt vegyes típus-jóváhagyási eljárás szerint.

(6) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott járműtípus tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tag államban.

Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(7) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(8) A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a típus-jóváhagyási eljárás kielégítő elvégzéséhez szükséges számú járművet.

7. cikk

A rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárás

(1) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott rendszer- vagy alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tagállamban. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(2) *  A kérelemhez csatolni kell az adatközlő mappát, amelynek tartalmát az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet által meghatározottak szerint.

(3) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(4) A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó külön függelékekben vagy rendeletekben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.

IV. FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK ELVÉGZÉSE

8. cikk

Általános rendelkezések

(1) A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg az EK-típusjóváhagyást, amíg nincs biztosítva, hogy a 12. cikkben említett eljárásokat szabályszerűen és kielégítően végrehajtották.

(2) A jóváhagyó hatóság az EK-típusjóváhagyásokat a 9. és a 10. cikkel összhangban adja meg.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű-, rendszer- alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa, annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel, súlyosan veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát vagy súlyosan károsítja a környezetet vagy a közegészséget, visszautasíthatja az EK-típusjóváhagyás kiadását. Ilyen esetben azonnal részletes dossziét küld a többi tagállamnak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntés indokolását és a megállapított tények bizonyítását.

(4) A kiadott EK-típusbizonyítványokat az A/7. mellékletben meghatározott módszernek megfelelően kell számozni.

(5) *  A jóváhagyó hatóság a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak 30 napon belül megküldi a jármű EK-típusbizonyítvány másolatát annak mellékleteivel együtt minden egyes jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

(6) A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait minden járműjóváhagyás megtagadásáról vagy visszavonásáról, a döntés indokolásának mellékelésével.

(7) A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak az általa az előző időszakban kiadott, módosított, megtagadott vagy visszavont, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék az A/14. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8) *  Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam kérésére a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül elküldi a szóban forgó EK-típusjóváhagyás másolatát a mellékletekkel együtt. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

9. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad ki az alábbiak vonatkozásában:

a) olyan járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

b) olyan különleges rendeltetésű járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és az A/11. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

Az A/5. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(2) A jóváhagyó hatóság többlépcsős típusjóváhagyást ad ki az olyan nem teljes, vagy befejezett járműre, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és amely, gyártási állapotától függően, megfelel az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt műszaki követelményeknek.

A többlépcsős típusjóváhagyás alkalmazandó a más gyártó által átalakított vagy módosított teljes járművekre is.

Az A/17. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(3) A jóváhagyó hatóság minden egyes járműtípus esetében:

a) az A/8. mellékletben meghatározott mintának megfelelően tölti ki az EK-típusbizonyítvány megfelelő szakaszait, beleértve a csatolt vizsgálati eredménylapot is;

b) összeállítja vagy ellenőrzi az információs csomag tartalomjegyzékét;

c) a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(4) Az olyan EK-típusjóváhagyás esetében, amelynek érvényességét korlátozták vagy amellyel kapcsolatban a jogi szabályozások bizonyos rendelkezései alól felmentést adtak a 20. vagy a 22. cikkel vagy az A/11. melléklettel összhangban, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni e korlátozásokat vagy felmentéseket.

(5) Amennyiben az adatközlő mappa különleges rendeltetésű járművekre vonatkozóan az A/11. mellékletben megadott rendelkezéseket határoz meg, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni ezeket a rendelkezéseket.

(6) Amennyiben a gyártó a vegyes típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság az adatközlő lap - amelynek mintája az A/3. mellékletben található - III. részében feltünteti a jogi szabályozásokban meghatározott azon vizsgálati jegyzőkönyvekre vonatkozó hivatkozásokat, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre EK-típusbizonyítvány.

(7) Amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság létrehozza az alkalmazandó jogi szabályozások jegyzékét, amelynek formanyomtatványa az A/6. melléklet függelékében található, és az EK-típusbizonyítványhoz csatolja.

10. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad azon rendszer tekintetében, amely az adatközlő mappa adatainak megfelel, és amely az A/4. vagy az A/11. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesíti.

(2) A jóváhagyó hatóság alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyást ad azon alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek az A/4. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesítik.

(3) Ha az alkatrészekre vagy az önálló műszaki egységekre - függetlenül attól, hogy javításra, szervizelésre vagy karbantartásra szánják-e azokat - a jármű rendszer-típusjóváhagyása is vonatkozik, nincs szükség kiegészítő, az alkatrészre vagy az önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyásra, kivéve ha a vonatkozó jogi szabályozás előírja azt.

(4) Ha az alkatrész vagy az önálló műszaki egység csak a jármű más részeivel együtt tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői, és ezáltal a követelmények betartásának ellenőrzése csak akkor lehetséges, amikor az alkatrész vagy az önálló műszaki egység az említett többi jármű-résszel kapcsolatban működik, akkor az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Ezekben az esetekben az EK-típusbizonyítvány meghatározza a felhasználására vonatkozó esetleges korlátozást, és megjelöli a beszerelésére vonatkozó különleges feltételeket. Ha az ilyen alkatrészt vagy önálló műszaki egységet a járműgyártó szerelte be, akkor a felhasználásra vonatkozó alkalmazandó korlátozások vagy a beszerelésre vonatkozó feltételek betartását a jármű jóváhagyásának időpontjában kell ellenőrizni.

11. cikk

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

(1) Az ezen függelékben és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki előírások betartását a kijelölt vizsgáló intézmények által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni.

(2) A szükséges vizsgálatokat olyan járműveken, alkatrészeken és önálló műszaki egységeken kell elvégezni, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó típusnak.

A gyártó azonban - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - olyan járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet is választhat, amely bár nem felel meg a jóváhagyandó típusnak, de a teljesítmények szükséges szintje tekintetében számos nagyon kedvezőtlen jellemzőt kombinál. A döntéshozatal támogatása érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati eljárások helyett a jóváhagyó hatóság hozzájárulásával, a gyártó kérésére virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni, tekintettel az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokra.

(4) A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó általános feltételeket az A/16. melléklet 1. függeléke tartalmazza.

Az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozások mindegyikére vonatkozó különleges vizsgálati feltételeket és azok kapcsolódó eljárási szabályait az A/16. melléklet 2. függeléke határozza meg.

12. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

(1) Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges intézkedéseket az A/10. számú. melléklet szerint, és megvizsgálja, hogy megfelelő lépéseket tettek-e annak biztosítására, hogy a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártása - az esettől függően - megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

(2) Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket az A/10. számú. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedések megfelelőek maradjanak, és a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártása - az esettől függően -továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

A termékek jóváhagyott típussal való megegyezőségének igazolása az A/10. számú. mellékletben, valamint az egyedi követelményeket tartalmazó említett jogi szabályozásokban foglalt eljárásokra korlátozódik. E célból az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatósága a gyártó telephelyén - beleértve a gyártólétesítményeket is - vett mintákon elvégezhet bármilyen, az A/4. vagy az A/11. számú. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban előírt ellenőrzést vagy vizsgálatot.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedéseket nem alkalmazzák, vagy jelentősen eltérnek a közösen megállapodott intézkedésektől és ellenőrzési tervektől, vagy amelyeknek alkalmazása annak ellenére megszűnt, hogy a gyártás folytatódik, akkor meg kell tennie a szükséges intézkedéseket - beleértve a típusjóváhagyás visszavonását is - annak biztosítása érdekében, hogy pontosan betartsák a gyártás-megfelelőségi eljárást.

V. FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

13. cikk

Általános rendelkezések

(1) A gyártó késedelem nélkül köteles tájékoztatni az EK-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot az információs csomagban rögzített adatok minden változásáról. Az említett jóváhagyó hatóság az e fejezetben meghatározott szabályoknak megfelelően eldönti, hogy melyik eljárást kell követni. Adott esetben a jóváhagyó hatóság a gyártóval konzultálva eldöntheti, hogy szükség van-e új EK-típusjóváhagyás megadására.

(2) Az EK-típusjóváhagyás módosítási kérelmét kizárólag ahhoz a jóváhagyó hatósághoz lehet benyújtani, amely az eredeti EK-típusjóváhagyást megadta.

(3) Amennyiben ez a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a módosításhoz új ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség, akkor ennek megfelelően tájékoztatja a gyártót. A 14. és 15. cikkben említett eljárások csak a szükséges új ellenőrzések és új vizsgálatok sikeres elvégzése után kerülnek alkalmazásra.

14. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni.

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság - amennyiben szükséges - kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyen egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, frissített változatát - a változtatások részletes leírásával kiegészítve olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2) A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a) további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c) a jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan új követelmények lépnek életbe.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

(4) Nincs szükség a járműtípus jóváhagyásának módosítására, amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában említett új követelmények műszaki szempontból lényegtelenek az említett járműtípus tekintetében, vagy más járműkategóriákat érintenek, mint amely kategóriához a járműtípus tartozik.

15. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság - amennyiben szükséges - kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyeken egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változatát - a változtatások részletes leírásával kiegészítve - olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2) A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a) további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c) az alkalmazandó jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan új követelmények lépnek életbe.

A jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik. Azokban az esetekben, amikor a módosítást a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása teszi szükségessé, a jóváhagyási szám harmadik szakaszát naprakésszé kell tenni.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

16. cikk

A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés

(1) Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság naprakésszé teszi az EK-típusbizonyítvány valamennyi vonatkozó rovatát, annak mellékleteit, valamint az információs csomag tartalomjegyzékét. A naprakésszé tett bizonyítványt és annak mellékleteit indokolatlan késedelem nélkül kell kiadni a kérelmezőnek.

(2) Felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság a felülvizsgált dokumentumokat vagy az egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatot - adott esetben az információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is beleértve - indokolatlan késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(3) A jóváhagyó hatóság a 8. cikkben említett eljárásoknak megfelelően értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait az EK-típusjóváhagyás módosításairól.

VI. FEJEZET

AZ EK-JÁRMŰTÍPUSJÓVÁHAGYÁS HATÁLYA

17. cikk

A hatály megszűnése

(1) Az EK jármű-típusjóváhagyás hatálya a következő esetekben szűnik meg:

a) a jóváhagyott járműre alkalmazandó jogi szabályozásokban új követelmények válnak kötelezővé az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése vagy forgalomba helyezése tekintetében, és nem lehetséges a jóváhagyás ennek megfelelő naprakésszé tétele;

b) a jóváhagyott jármű gyártását önként és végérvényesen megszüntetik;

c) a jóváhagyás érvényessége különleges korlátozás következtében lejár.

(2) Amennyiben csak a típuson belüli egy változat, vagy a változaton belüli egy kivitel válik érvénytelenné, az EK-típusjóváhagyás hatálya csak abban az esetben szűnik meg, ha arról a bizonyos változatról vagy kivitelről van szó.

(3) *  Amennyiben egy bizonyos járműtípus gyártása végérvényesen megszűnik, a gyártó értesíti azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK jármű-típusjóváhagyást megadta. Az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az említett hatóság ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

A 27. cikk csak az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett körülmények esetén bekövetkező megszüntetés esetén alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor esedékes, hogy az EK jármű-típusjóváhagyás hatálytalanná válik, a gyártó értesíti a jóváhagyó hatóságot, amely az EK-típusjóváhagyást megadta.

A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül közöl valamennyi vonatkozó információt a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, hogy - adott esetben - lehetővé tegye a 27. cikk alkalmazását. Az említett közlemény különösen a legutolsó legyártott jármű gyártási dátumát és azonosítási számát határozza meg közelebbről.

VII. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

18. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

(1) A gyártó, mint a járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyás tulajdonosa minden, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott teljes, nem teljes vagy befejezett járműhöz megfelelőségi nyilatkozatot mellékel.

a) A megfelelőségi nyilatkozat a jármű gyártója által a vásárlónak annak biztosítása érdekében tett nyilatkozatot jelent, hogy az általa vásárolt jármű a gyártása időpontjában megfelel az Európai Unió hatályos jogszabályainak.

A megfelelőségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóság számára a járművek nyilvántartásba vételét anélkül, hogy a kérelmező számára kiegészítő műszaki dokumentáció benyújtását kellene előírniuk.

E célok érdekében a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

aa) járműazonosító szám;

ab) a jármű pontos műszaki jellemzői (azaz a különböző rovatokban értéktartományok feltüntetése nem megengedett).

b) A megfelelőségi nyilatkozat két oldalból áll.

ba) 1. oldal, amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazza. Ez a sablon ugyanaz minden járműkategóriára.

bb) 2. oldal, amely a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása. A 2. oldalon szereplő sablon az egyes járműkategóriákhoz igazodik.

c) A megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 x 297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállítani.

d) A bb) pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második oldalon feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabályozási aktusok típus-jóváhagyási dokumentációjában megadott értékeknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelelőségének ellenőrzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított módszereknek megfelelően kell ellenőrizni. Az említett szabályozási aktusokban megengedett tűréshatárokat figyelembe kell venni.

Nem teljes vagy befejezett jármű esetén a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a megfelelőségi nyilatkozat 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és adott esetben mellékeli a bizonyítványhoz a megelőző szakaszra vonatkozó valamennyi megfelelőségi nyilatkozatot.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatot a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni. A tagállamok kérhetik a megfelelőségi nyilatkozat saját nyelvükre vagy nyelveikre történő lefordítását.

(3) A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell megtervezni, hogy védett legyen a hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell használni, amely vagy színes grafikai ábrákkal, vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel van védve.

(4) A megfelelőségi nyilatkozatot teljes egészében ki kell tölteni, és a bizonyítvány a jogszabályban előírt korlátozásokon kívül nem tartalmazhat korlátozásokat a jármű használata tekintetében.

(5) Az A/9. számú. melléklet I. részében leírt, a 20. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti „A teljes/befejezett járművekbe szánt, a 20. cikk szerint jóváhagyott típus (ideiglenes jóváhagyás)” szöveget.

(6) Az A/9. számú melléklet I. részében leírt, a 22. cikknek megfelelően jóváhagyott járműtípusokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti a „a kis sorozatban típusjóváhagyott teljes/befejezett járművekbe szánt” kifejezést, valamint ennek közvetlen közelében a gyártás évét, amelyet az 1-es számjegy és az A/12. számú mellékletben szereplő táblázatban feltüntetett határérték között elhelyezkedő sorszám követ, minden egyes gyártási évre vonatkozóan megjelölve az említett jármű sorszámát az adott évben gyártott sorozaton belül.

(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a gyártó a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt adatokat vagy információkat a tagállam nyilvántartási hatóságához elektronikus úton is továbbíthatja.

(8) A megfelelőségi nyilatkozat másolatát csak a gyártó adhatja ki. A „másolat” szónak világosan láthatónak kell lennie a bizonyítvány másolatainak előlapján.

(9) A megfelelőségi nyilatkozat A. mintája (teljes jármű) olyan járművekre vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyásukhoz további gyártási lépcsőt igényelnének.

(10) A megfelelőségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcsőn mentek át.

Ez a többlépcsős jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. jármű-gyártó által épített alvázra második lépcsős gyártó által épített busz).

A többlépcsős folyamat során hozzáadott további jellemzőket röviden kell ismertetni.

(11) A megfelelőségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcső szükséges (pl. tehergépkocsi-alváz).

A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriába tartozó, vezetőfülkés, alvázzal ellátott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatoknak a C. minta szerintinek kell lenniük.

19. cikk

EK típus-jóváhagyási jel

(1) Valamely alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártója - függetlenül attól, hogy előbbiek egy rendszer részét képezik-e vagy sem - valamennyi, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott alkatrészt vagy egységet EK-típusjóváhagyási jellel lát el, a vonatkozó külön melléklet vagy rendelet előírásainak megfelelően.

(2) Amennyiben az EK típus-jóváhagyási jel feltüntetése nem előírás, a gyártónak rögzítenie kell legalább kereskedelmi nevét vagy márkanevét, valamint a típusszámot és/vagy az azonosítási számot.

(3) Az EK típus-jóváhagyási jel meg kell, hogy feleljen az A/7. számú melléklet függelékének.

VIII. FEJEZET

A FÜGGELÉK MELLÉKLETEIVEL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS KONCEPCIÓK

20. cikk

Mentesség az új technológiák és koncepciók számára

(1) A jóváhagyó hatóság - a gyártó kérelmére - a Bizottság engedélyével adhatja ki az EK-típusjóváhagyást rendszerek, alkatrészek vagy önálló mű-szaki egységek olyan típusa tekintetében, amely az A/4. számú melléklet I. részében felsorolt egy vagy több jogszabállyal összeegyeztethetetlen technológiák vagy koncepciók felhasználásával készült.

(2) *  Az engedély megadásáról szóló döntés megszületéséig a jóváhagyó hatóság ideiglenes, kizárólag Magyarország területén érvényes jóváhagyást adhat ki a kérelmezett mentesség tárgyát képező járműtípus tekintetében, feltéve hogy erről a Bizottságot és a többi tagállamot késedelem nélkül tájékoztatja egy olyan dokumentáció formájában, amely a következő elemeket tartalmazza:

a) azon okok ismertetése, amelyek miatt az érintett technológiák vagy koncepciók az adott rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység követelményekkel való összeegyeztethetetlenségéhez vezetnek;

b) a vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szempontok leírása és a megtett intézkedések;

c) az elvégzett kísérletek és azok eredményeinek leírása annak igazolásával, hogy - összehasonlítva azon követelményekkel, amelyek tekintetében a mentességet kérelmezik - legalább egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi feltételek biztosítottak.

(3) Más tagállamok dönthetnek úgy, hogy területükön elfogadják a (2) bekezdésben említett ideiglenes jóváhagyást.

(4) A Bizottság dönt arról, hogy engedélyezi vagy nem a jóváhagyó hatóság számára az adott járműtípus tekintetében az EK-típusjóváhagyás megadását.

Adott esetben a döntés azt is meghatározza, hogy a jóváhagyás érvényessége - például időben - korlátozott-e. A típusjóváhagyás érvényessége minden esetben legalább harminchat hónap.

Amennyiben a Bizottság az engedély megtagadása mellett dönt, a jóváhagyó hatóság haladéktalanul értesíti az e cikk (2) bekezdésében említett ideiglenes típusjóváhagyás jogosultját arról, hogy az ideiglenes jóváhagyás hat hónappal a bizottsági döntés napját követően visszavonásra kerül. Ugyanakkor az ideiglenes jóváhagyásnak megfelelően - annak visszavonását megelőzően - gyártott járművek tekintetében engedélyezni kell azok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését minden olyan tagállamban, amely az ideiglenes jóváhagyást elfogadta.

(5) Ez a cikk nem alkalmazható olyan esetekben, amikor az adott rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel valamely olyan ENSZ-EGB előírásnak, amelyhez a Közösség csatlakozott.

IX. FEJEZET

KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMŰVEK

22. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyása

(1) A gyártó kérésére és az A/12. számú melléklet A. részének 1. szakaszában meghatározott mennyiségi korlátokon belül a jóváhagyó hatóság - a 6. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban - megadhatja az EK-típusjóváhagyást olyan járműtípus tekintetében, amely legalább az A/4. számú melléklet I. részének függelékében felsorolt követelményeket teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a különleges rendeltetésű járművekre.

(3) Az EK-típusjóváhagyásokat a 11. mellékletnek, illetve az A/7. számú mellékletnek megfelelően kell számozni.

23. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása

(1) Az A/12. számú melléklet A. részének 2. szakaszában meghatározott mennyiségi korlátokon belül gyártott járművek esetében a jóváhagyó hatóság eltekinthet az A/4. vagy az A/11. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásban foglalt egy vagy több rendelkezés alkalmazásától, feltéve, hogy megfelelő alternatív követelményeket állapítanak meg.

Az „alternatív követelmények” kifejezés alatt olyan eljárási szabályok és műszaki követelmények értendők, amelyek célja a közúti közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely az A/4., illetve az A/11. számú melléklet rendelkezéseiben előírt szinttel a lehető legteljesebb mértékben megegyezik.

(2) A jóváhagyó hatóság az (1) bekezdésben említett járművek esetében a rendelet 9/A. §-ában és az A/4. melléklet Kiegészítésében meghatározottak szerint jár el.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezését a jóváhagyó hatóság csak kellően indokolt esetben alkalmazhatja.

(4) A járművek e cikk szerinti típusjóváhagyása céljából a jóváhagyó hatóság elfogadja az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásokkal összhangban jóváhagyott rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket.

(5) A típusbizonyítvány feltünteti, az (1) és (2) bekezdés szerint megadott mentességek jellegét.

A típusbizonyítványon - amelynek mintája az A/6. számú mellékletben található - nem szerepel az „EK jármű-típusbizonyítvány” fejléc. A típusbizonyítványok számozása ugyanakkor a A/7. számú melléklet szerint történik.

(6) A típusjóváhagyás érvényessége Magyarország területére korlátozódik. A gyártó kérésére azonban a jóváhagyó hatóság ajánlott levél vagy elektronikus levél útján megküldi a típusbizonyítvány és a csatolt dokumentumok másolatát a gyártó által megjelölt más tagállam jóváhagyó hatósága számára.

E másolat kézhezvételét követő 60 napon belül az érintett tagállam döntést hoz a típusjóváhagyás elfogadásáról. Döntéséről a jóváhagyó hatóságot hivatalosan tájékoztatja.

A más tagállam jóváhagyó hatósága abban az esetben tagadhatja meg a típusjóváhagyás elfogadását, ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások az államában alkalmazottakkal nem egyenértékűek.

(7) Amennyiben egy kérelmező másik tagállamban kívánja értékesíteni, nyilvántartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni a járművet, kérelmére a jóváhagyó hatóság a másik tagállam jóváhagyó hatóságának rendelkezésére bocsátja az információs csomagot is tartalmazó típusbizonyítvány másolatát.

A más tagállam jóváhagyó hatóság az említett jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését abban az esetben tagadhatja meg, ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások az államában alkalmazottakkal nem egyenértékűek.

X. FEJEZET

EGYEDI JÓVÁHAGYÁSOK

24. cikk

Egyedi jóváhagyások

(1) A jóváhagyó hatóság mentességet biztosíthat valamely konkrét - adott esetben egyedi - jármű számára, vagy az A/4. vagy az A/11. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozások egy vagy több rendelkezésének teljesítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak.

Az első bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásától a jóváhagyó hatóság csak kellően indokolt esetben tekinthet el.

Az „alternatív követelmények” kifejezés alatt olyan eljárási szabályok és műszaki követelmények értendők, amelyek célja a közúti közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely az A/4, illetve az A/11 számú melléklet rendelkezéseiben előírt szinttel a lehető legteljesebb mértékben megegyezik.

(2) A jóváhagyó hatóság nem végeztet roncsoló jellegű kísérleteket. Az alternatív követelmények teljesítésének megállapítására a kérelmező által megadott releváns információkat használja fel.

(3) A jóváhagyó hatóság az alternatív követelmények teljesítése helyett elfogad bármely, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást.

(4) Az egyedi jóváhagyás iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy a nevükben eljáró - EGT tagállam területén letelepedett - személy nyújtja be.

(5) A jóváhagyó hatóság megadja az egyedi jóváhagyást, amennyiben a jármű megfelel a kérelemhez csatolt leírásnak, és teljesíti az alkalmazandó mű- szaki követelményeket, majd késedelem nélkül kibocsátja az egyedi forgalomba helyezési engedélyt.

Az egyedi forgalomba helyezési engedély formátuma az A/6. számú mellékletben foglalt EK-típusbizonyítvány mintáját követi, és tartalmazza legalább azokat az információkat, amelyeket külön jogszabály a járművek nyilvántartásba vételéhez előír.

Az egyedi forgalomba helyezési engedélyben nem szerepelhet az „EK-járműjóváhagyás” fejléc, azonban az tartalmazza a jármű azonosítási számát (VIN).

(6) Az egyedi jóváhagyás érvényessége Magyarország területére korlátozódik.

Amennyiben egy kérelmező másik tagállamban kíván értékesíteni, nyilvántartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni egyedi jóváhagyással bíró járművet, kérelmére a jóváhagyást megítélő jóváhagyó hatóság a rendelkezésére bocsát egy, a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki követelményeket ismertető nyilatkozatot.

Amennyiben egy jármű tekintetében a jóváhagyó hatóság e cikk rendelkezéseinek megfelelően egyedi jóváhagyást ad ki, a többi tagállam engedélyezi a jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, kivéve ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások a sajátjaival nem egyenértékűek.

(7) A gyártó vagy a jármű tulajdonosa kérelmére a jóváhagyó hatóság egyedi jóváhagyást ad ki azon jármű részére, amely megfelel ezen függelék rendelkezéseinek és az A/4., illetve az A/11. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásoknak.

Ilyen esetben a tagállamok elfogadják az egyedi jóváhagyást, és engedélyezik a jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.

(8) E cikk rendelkezéseit alkalmazni lehet az ezen függelék szerint típusjóváhagyásban részesült, és első nyilvántartásba vételüket vagy forgalomba helyezésüket megelőzően módosított járművek vonatkozásában.

25. cikk

Különleges rendelkezések

(1) A 24. cikkben előírt eljárást alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típusjóváhagyási eljárásnak megfelelően.

(2) A 24. cikkben előírt eljárás nem léphet a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazható valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.

XI. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÉRTÉKESÍTÉS ÉS FORGALOMBA HELYEZÉS

26. cikk

A járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése

(1) A 29. és 30. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a jóváhagyó hatóság kizárólag akkor vesz nyilvántartásba egy járművet, és engedélyezi annak értékesítését vagy forgalomba helyezését, ha az a 18. cikknek megfelelően kibocsátott, érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

A nem teljes járművek esetében a jóváhagyó hatóság engedélyezheti azok értékesítését, azonban megtagadhatja tartós nyilvántartásba vételüket és forgalomba helyezésüket arra az időszakra, ameddig e járművek nem teljesek.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelmény alól mentességet élvező járművek kizárólag akkor vehetők nyilvántartásba, értékesíthetők vagy helyezhetők forgalomba, amennyiben teljesítik ezen függelék megfelelő műszaki követelményeit.

(3) A kis sorozatban gyártott járművek esetében a nyilvántartásba vett, értékesített, vagy forgalomba helyezett járművek száma évente nem haladja meg az A/12. számú melléklet A. részében feltüntetett mennyiséget.

27. cikk

A kifutó sorozatú járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése

(1) Az A/12. számú melléklet B. szakaszában megadott mennyiségi korlátokra is figyelemmel, és kizárólag korlátozott ideig a jóváhagyó hatóság nyilván tartásba vehet olyan járműveket, valamint engedélyezheti azok értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek olyan járműtípushoz tartoznak, amelynek EK-típusjóváhagyása már nem érvényes.

Az első bekezdés kizárólag olyan, a Közösség területén található járművekre alkalmazandó, amelyek gyártásuk idején érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkeztek, azonban az érvényesség lejárta előtt nem kerültek nyilvántartásba vagy forgalomba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőséghez teljes járművek esetében az EK-típusjóváhagyás lejárta napját követő tizenkét, befejezett járművek esetében pedig tizennyolc hónapon keresztül lehet folyamodni.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseivel élni kívánó gyártó a jóváhagyó hatósághoz az adott járművek forgalomba helyezéséig kérvényt nyújt be. A kérelemben ismertetni kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek az új műszaki követelményeknek nem felelnek meg.

A jóváhagyó hatóság - a kérvény kézhezvételét követő három hónapon belül - dönt arról, hogy engedélyezi-e és milyen darabszámban ezen járművek nyilvántartásba vételét.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó azon járművekre, amelyek nemzeti típusjóváhagyással rendelkeztek, ám a jóváhagyás érvényességének megszűnését megelőzően - a 45. cikket alkalmazva - az EK-típus-jóváhagyási eljárás kötelező végrehajtása következtében nem kerültek nyilvántartásba vagy forgalomba.

(5) A jóváhagyó hatóság megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítja az e cikk szerinti eljárás keretében nyilvántartásba vételre kerülő vagy forgalomba helyezendő járművek számának eredményes ellenőrzését.

28. cikk

Alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítése és forgalomba helyezése

(1) A jóváhagyó hatóság abban az esetben engedélyezi az alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítését vagy forgalmazását, ha azok a vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelnek, és a 19. cikk szerinti megfelelő jelöléssel vannak ellátva.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon alkatrészek vagy önálló műszaki egységek esetében, amelyeket kifejezetten olyan új járművek számára készítettek vagy terveztek, amelyekre ez a függelék nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a jóváhagyó hatóság engedélyezheti olyan alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek a 20. cikket alkalmazva mentesültek valamely jogi szabályozás egy vagy több rendelkezése alól, vagy amelyeket a 22., 23. vagy 24. cikk szerinti, az adott alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket érintő mentességeket élvező járművekbe kívánnak beszerelni.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, és amennyiben valamely jogi szabályozás másképp nem rendelkezik, a jóváhagyó hatóság engedélyezheti olyan alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amelyeket olyan járművekbe kívánnak beszerelni, amelyek tekintetében forgalomba helyezésük időpontjában az EK-típusjóváhagyás az ER. A. függeléke szerint 2009. ápr. 29 előtt nem volt követelmény.

XII. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

29. cikk

Az ezen függeléknek megfelelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek

(1) Ha a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy egyes új járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek - bár az alkalmazandó követelményeknek megfelelnek, vagy megfelelő jelöléssel vannak ellátva - a közúti közlekedést súlyosan veszélyeztetik, a környezetet vagy a közegészséget súlyosan károsítják, akkor a jóváhagyó hatóság legfeljebb hat hónapra megtagadhatja az ilyen járművek nyilvántartásba vételét vagy az ilyen járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítésének vagy forgalomba helyezésének engedélyezését.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság erről haladéktalanul értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot, tájékoztatva azokat döntése okairól, különösen arról, hogy a döntés:

- a vonatkozó jogi szabályozások hiányosságainak, vagy

- a vonatkozó követelmények helytelen alkalmazásának eredménye-e.

30. cikk

A jóváhagyott típusnak meg nem felelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek

(1) Ha az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy azok az új járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg az általa jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve, szükség esetén, a típusjóváhagyás visszavonását is, annak biztosítására, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek minden esetben megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. Ez a jóváhagyó hatóság a megtett intézkedésekről értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az EK-típusbizonyítványban vagy az adatközlő lapon szereplő adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való megfelelés hiányának minősül.

A jármű nem tekintendő a jóváhagyott típustól eltérőnek, amennyiben a jármű meghatározott műszaki jellemzőjére vonatkozó követelményt a jogi szabályozás tűréshatárral állapítja meg, és a jármű műszaki jellemzője a tűréshatárt nem haladja meg.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság bebizonyítja, hogy olyan új járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, attól a jóváhagyó hatóságtól, amely az EK-típusjóváhagyást megadta, kérheti annak ellenőrzését, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Ilyen kérelem esetén az érintett jóváhagyó hatóság a lehető leghamarabb, de minden esetben a kérelem keltétől számított hat hónapos határidőn belül meghozza a szükséges intézkedéseket.

(4) Az alábbi esetekben a jóváhagyó hatóság, attól a jóváhagyó hatóságtól, amely a rendszerre, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre a típusjóváhagyást megadta, kérheti a szükséges intézkedések megtételét annak biztosítására, hogy a legyártott járművek ismét megfeleljenek a jóváhagyott típusnak:

a) EK-jármű-típusjóváhagyás, amennyiben a jármű megfelelésének hiányát kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelelésének hiánya okozza;

b) többlépcsős típusjóváhagyás, amennyiben a befejezett jármű megfelelésének hiányát kizárólag a nem teljes jármű részét képező rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység, vagy maga a nem teljes jármű megfelelésének a hiánya okozza.

Ilyen kérelem esetén a megkeresett jóváhagyó hatóság - szükség esetén a kérelmet benyújtó jóváhagyó hatósággal együttműködve - a lehető leghamarabb, de minden esetben a kérelem keltétől számított hat hónapos határidőn belül meghozza a szükséges intézkedéseket. Amennyiben megállapítják a megfelelés hiányát, akkor a rendszerre, alkatrészre, önálló mű-szaki egységre vagy a nem teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság megteszi az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(5) *  A jóváhagyó hatóság az EK-típusjóváhagyás visszavonásáról és a visszavonás okairól 30 napon belül értesíti az EGT tagállamok jóváhagyó hatóságait.

(6) Ha az EK-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság vitatja a megfelelés hiányát, amelyről értesítést kapott, az érintett jóváhagyó hatóságok igyekeznek a vitás esetet rendezni. A Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell, hogy szükség esetén megfelelő konzultációkat tarthasson a vita rendezése érdekében.

31. cikk

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működésének jelentős mértékű veszélyeztetésére alkalmas alkatrészek vagy berendezések értékesítése és üzembe helyezése

(1) A jóváhagyó hatóságok csak abban az esetben engedélyezik a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben veszélyeztető alkatrészek vagy berendezések értékesítését, értékesítésre kínálását vagy üzembe helyezését, ha ezen alkatrészeket vagy berendezéseket az (4)-(8) bekezdéssel összhangban jóváhagyó hatóság engedélyezte.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően engedélyezendő alkatrészeket és berendezéseket fel kell venni az A/13. számú mellékletben meghatározott jegyzékbe. Az ilyen határozat értékelésen alapul, és méltányos egyensúlyra törekszik a következő elemek között:

a) a kérdéses alkatrészekkel vagy berendezésekkel felszerelt járművek biztonságára vagy környezetvédelmi tulajdonságaira nézve komoly veszély fennállása; és

b) a kérdéses alkatrészekre vagy berendezésekre egy e cikk szerinti engedélyeztetési kötelezettség esetleges előírásának hatása az értékesítés utáni piacon jelen lévő fogyasztókra és gyártókra.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a járműre vonatkozóan elvégzett rendszer-típusjóváhagyás alá tartozó eredeti alkatrészekre vagy berendezésekre, valamint az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozások valamelyikének előírásaival összhangban típusjóváhagyással ellátott alkatrészekre és berendezésekre, kivéve abban az esetben, ha a jóváhagyások az (1) bekezdésben említettektől eltérő szempontokat érintenek. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag versenyjárművekhez gyártott, nem közúti forgalomban történő használatra szánt alkatrészekre vagy berendezésekre. Ha az A/13. számú mellékletben található alkatrészeket vagy berendezéseket versenyzési és közúti célból egyaránt használják, ezeket az alkatrészeket vagy berendezéseket csak akkor szabad értékesítésre kínálni a lakosság számára közúti járművekben való felhasználás céljából, ha megfelelnek e cikk követelményeinek.

(4) E követelmények körébe tartoznak a biztonsági és a környezetvédelmi elő-írások, és szükség szerint a vizsgálati szabványokra vonatkozó előírások is. Azok az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokon alapulhatnak, vagy a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi és vizsgálati technológia alapján alakíthatóak ki, vagy ha ez a megkívánt biztonsági vagy környezetvédelmi cél elérését megfelelően segíti, a résznek vagy berendezésnek az eredeti jármű - vagy adott esetben annak valamely része - környezetvédelmi és biztonsági tulajdonságaival való összehasonlításából állhatnak.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában az alkatrészek vagy berendezések gyártója a kijelölt vizsgáló intézmény által készített vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a jóváhagyó hatóságnak, amely tanúsítja, hogy az engedélyeztetni kívánt alkatrészek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek. A gyártó típusonként csak egy jóváhagyó hatósághoz, és csak egy kérelmet nyújthat be.

A kérelem tartalmazza az alkatrészek vagy berendezések gyártójára vonatkozó adatokat, az engedélyeztetni kívánt alkatrészek vagy berendezések típusát, azonosítóját és számjelét, valamint azon jármű tekintetében, amelybe az adott alkatrészeket vagy berendezéseket be kívánják szerelni, a gyártó nevét, a jármű típusát és adott esetben a gyártási évét vagy más, az azonosítását lehetővé tévő információt.

Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyvet és egyéb bizonyítékokat figyelembe véve a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a kérdéses alkatrészek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben foglalt követelményeknek, késedelem nélkül bizonyítványt ad ki a gyártónak. Ez a bizonyítvány - a (9) bekezdés második bekezdésére is figyelemmel - feljogosít az alkatrészeknek vagy berendezéseknek az EGT tagállamban történő értékesítésére, értékesítésre kínálására vagy járműbe szerelésére.

(6) Az ezen cikk alkalmazásával engedélyezett összes alkatrészt vagy berendezést megfelelően jelölni kell.

(7)

(8) A gyártó haladéktalanul értesíti a bizonyítványt kiadó jóváhagyó hatóságot bármely olyan változásról, amely hatással van azokra a feltételekre, amelyekkel a bizonyítványt kiadták. Az adott jóváhagyó hatóság határoz arról, hogy felül kell-e vizsgálni a bizonyítványt, vagy új bizonyítványt kell-e kiadni, valamint arról, hogy szükség van-e új vizsgálatokra.

A gyártó felel annak biztosításáért, hogy az alkatrészeket és berendezéseket azoknak a feltételeknek megfelelően gyártsák az adott időpontban és a továbbiakban is, amelyekkel a bizonyítványt kiadták.

(9) A jóváhagyó hatóság az engedélyezést megelőzően megbizonyosodik a gyártás-megfelelőség hatékony ellenőrzését biztosító, kielégítő intézkedések és eljárások meglétéről.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, felkéri a gyártót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alkatrészek és berendezések ismét megfeleljenek a feltételeknek. Amennyiben szükséges, az engedélyt visszavonja.

(10) A tagállamok közötti, a (4) bekezdésben említett bizonyítványokkal kapcsolatos bármely nézeteltérést a Bizottság tudomására kell hozni. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghozza a szükséges intézkedéseket, beleértve - amennyiben szükséges - az engedély visszavonásának elrendelését.

(11) Ez a cikk nem alkalmazandó alkatrészre vagy berendezésre addig, amíg az A/13. számú mellékletben nem szerepel. Minden újabb alkatrésznek vagy berendezésnek, vagy azok csoportjának az A/13. számú mellékletbe történő felvétele esetén ésszerű átmeneti időszak kerül megállapításra annak érdekében, hogy az alkatrész vagy berendezés gyártója engedélyezés iránti kérelmet adhasson be, és engedélyt kaphasson. Ugyanakkor - adott esetben - időpont határozható meg, amely időpontot megelőzően típusjóváhagyásban részesült járművekhez tervezett alkatrészek és berendezések mentesülnek e cikk alkalmazása alól.

(12) Amíg nem születik döntés arról, hogy egy alkatrészt vagy berendezést fel kell-e venni az (1) bekezdésben említett jegyzékbe, a jóváhagyó hatóság a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működésének jelentős veszélyeztetésére alkalmas alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket tarthat fenn.

A kérdéses alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezések hatályukat vesztik, amint e döntés megszületik.

32. cikk

Járművek visszahívása

(1) Az EK-típusjóváhagyással rendelkező gyártónak - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vagy annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseivel összhangban - haladéktalanul értesítenie kell a jármű típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóságot, ha a már értékesített, nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett járműveket - a járműbe szerelt egy vagy több rendszernek, alkatrésznek vagy önálló műszaki egységnek a közúti közlekedés biztonságára, a közegészségre vagy a környezetvédelemre gyakorolt komoly kockázata miatt vissza kell hívnia, függetlenül attól, hogy azt ezzel a függelékkel összhangban jóváhagyták-e vagy sem.

(2) A gyártó a jóváhagyó hatóságnak az (1) bekezdésben említett kockázat semlegesítésére megfelelő orvoslási lehetőségeket javasol. A jóváhagyó hatóság a javasolt intézkedésekről késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam hatóságait annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok saját területükön biztosíthassák az intézkedések hatékony végrehajtását.

(3) *  Amennyiben az intézkedéseket az érintett hatóságok elégtelennek ítélik, vagy azok végrehajtása késedelmes, haladéktalanul értesítik azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK jármű-típusjóváhagyást kiadta.

A jóváhagyó hatóság ezt követően tájékoztatja a gyártót. Ha az EK jármű-típusjóváhagyást kiadó hatóság maga sem elégedett a gyártó intézkedéseivel, akkor meghozza a szükséges intézkedéseket, beleértve az EK jármű-típusjóváhagyás visszavonását is, amennyiben a gyártó nem javasol és nem hajt végre hatásos korrekciós intézkedéseket. Az EK jármű-típusjóváhagyás visszavonása esetén az érintett jóváhagyó hatóság 30 napon belül, ajánlott levél vagy azzal egyenértékű elektronikus eszköz útján értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, valamint a Bizottságot.

(4) E cikket azokra az alkatrészekre is alkalmazni kell, amelyekre nem vonatkozik jogi szabályozásban előírt követelmény.

33. cikk

A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről szóló értesítés

Valamennyi határozatot, amelyet az ezen függelék végrehajtása során elfogadott rendelkezések értelmében hoznak, és valamennyi határozatot, amellyel egy típusjóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, amellyel a nyilvántartásba vételt megtagadják, vagy amellyel értékesítési tilalmat mondanak ki, részletes indokolással kell ellátni.

Az érintett felet értesíteni kell minden ilyen határozatról, és ugyanakkor a hatályos jogi szabályozások szerint számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint az ezen jogorvoslati lehetőségek igénybevételére engedélyezett határidőkről is.

XIII. FEJEZET

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK

34. cikk

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-EGB előírások

(1) Azok az ENSZ-EGB előírások, amelyekhez a Közösség csatlakozott, és amelyeket az A/4. számú melléklet I. része és az A/11. számú melléklet sorol fel, részét képezik az EK jármű-típusjóváhagyásnak, ugyanolyan feltételek mellett, mint a külön mellékletek vagy rendeletek. Ezeket az előírásokat az A/4. számú melléklet I. részében és az A/11. számú mellékletben található táblázat vonatkozó oszlopaiban felsorolt járműkategóriákra kell alkalmazni.

35. cikk * 

Az ENSZ-EGB előírások mellékletekkel vagy rendeletekkel való egyenértékűsége

Az A/4. számú melléklet II. részében felsorolt ENSZ-EGB előírások az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelvekkel vagy rendeletekkel egyenértékűnek tekintendők annyiban, amennyiben hatályuk és tárgyuk azonos.

A jóváhagyó hatóság elfogadja az ezen ENSZ-EGB előírásokkal összhangban megadott jóváhagyásokat, és adott esetben az ezekhez tartozó jóváhagyási jeleket az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelvek vagy rendeletek alapján megadott megfelelő jóváhagyások és/vagy jóváhagyási jelek helyett.

XIV. FEJEZET

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA

37. cikk

A felhasználóknak szánt információ

(1) A gyártó nem szolgáltathat ki olyan, az ebben a függelékben vagy az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban előírt adatokhoz kapcsolódó műszaki információt, amely eltér a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott adatoktól.

(2) Külön jogi szabályozás rendelkezése alapján a gyártó a felhasználók rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt és szükséges útmutatást, amely valamely jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység használatához kapcsolódó különleges feltételeket vagy korlátozásokat ír le.

Ezt az információt az EGT tagállamok hivatalos nyelvein kell rendelkezésre bocsátani. Ezt - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - megfelelő használatot támogató dokumentumban, mint például a használati útmutatóban vagy a karbantartási útmutatóban kell közzétenni.

38. cikk

Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak szánt információ

(1) A jármű gyártója az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat - beleértve, adott esetben, a jogi szabályozás mellékletében vagy függelékében külön felsorolt rajzokat is -, amelyek az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK- típusjóváhagyásához vagy a 31. cikk szerinti engedély megszerzéséhez szükségesek.

A jármű gyártója az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóira nézve kötelező érvényű megállapodást köthet, minden nem nyilvános - többek között a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó - információ bizalmas kezelése érdekében.

(2) Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója a 10. cikk (4) be kezdésével összhangban a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételei re vagy mindkettőre vonatkozóan korlátozásokat magában foglaló EK- típusbizonyítvány tulajdonosaként az említettekről minden részletes információt a jármű gyártójának rendelkezésére bocsát.

Amennyiben egy jogi szabályozás rendelkezik róla, az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója a legyártott alkatrészekhez vagy önálló műszaki egységekhez a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételeire vagy mindkettőre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban útmutatót mellékel.

XV. FEJEZET

VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNYEK KIJELÖLÉSE ÉS BEJELENTÉSE

41. cikk

A vizsgáló intézmények kijelölése

(1) A kijelölt vizsgáló intézmény köteles megfelelni ezen függelék rendelkezéseinek.

(2) A vizsgáló intézmények az ezen függelékben, vagy valamely, az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásban meghatározott, jóváhagyáshoz vagy ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat vagy maguk végzik el, vagy felügyelik, kivéve, ahol alternatív eljárások külön engedélyezettek. A vizsgáló intézmények nem végezhetnek olyan vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket, melyekre megfelelő módon nem lettek kijelölve.

(3) A vizsgáló intézmények hatáskörüktől függően a következő négy tevékenységi kategória közül egybe vagy többe tartoznak:

a) A kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek saját létesítményeikben végzik el az ezen függelékben és az A/4. számú mellékletében felsorolt jogi szabályozásokban említett vizsgálatokat;

b) B kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek felügyelik az ezen függelékben és az A/4. számú mellékletében felsorolt jogi szabályozásokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatokat;

c) C kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek a gyártó gyártásmegfelelőséget biztosító eljárásainak kezdeti vizsgálatát és nyomon követését végzik;

d) D kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek a gyártásmegfelelőség felügyeletének keretében vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket felügyelnek vagy végeznek.

(4) A vizsgáló intézmények igazolják, hogy az ezen függelék és az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozások alá tartozó konkrét területeken megfelelő szakértelemmel, konkrét szakismeretekkel és bizonyított szak mai tapasztalattal rendelkeznek.

Továbbá a vizsgáló intézmények kötelesek megfelelni az A/5. számú melléklet 1. függelékében felsorolt, az általuk végzett tevékenységekre vonatkozó előírásoknak. Ez a követelmény azonban nem vonatkozik a 25. cikk (1) bekezdése szerinti többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás utolsó lépcsőjének alkalmazására.

(5) A jóváhagyó hatóság vizsgáló intézményként járhat el a (3) bekezdésben említett tevékenységek közül egy vagy több esetén.

(6) Az A kategóriájú tevékenységekhez a gyártó vagy a nevében eljáró alvállalkozó is kijelölhető vizsgáló intézményként az A/15. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozások vonatkozásában.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett jogalanyok kötelesek megfelelni e cikk rendelkezéseinek.

(8) A nem a (6) bekezdés értelmében kijelölt, harmadik országbeli vizsgáló intézményeket csak a Közösség és a kérdéses harmadik ország közötti kétoldalú egyezmény keretében lehet bejelenteni a 43. cikkel összhangban.

42. cikk

A vizsgáló intézmények szakértelmének elbírálása

(1) A 41. cikkben említett szakértelmet egy illetékes hatóság által kiállított értékelő jelentéssel kell igazolni. Ez egy akkreditációs testület által kiállított akkreditációs bizonyítványt is magában foglalhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapját képező értékelést az A/5. számú melléklet 2. függelékének rendelkezései szerint folytatják le.

Az értékelő jelentést legalább hároméves időszakonként felül kell vizsgálni.

(3) Az értékelő jelentést kérésre közölni kell a Bizottsággal.

(4) A vizsgáló intézményként eljáró jóváhagyó hatóság a megfelelést köteles dokumentumokkal igazolni.

Ebbe beletartozik egy olyan értékelés, melyet az értékelt tevékenységtől független auditorok végeznek. Az ilyen auditorok tartozhatnak ugyanahhoz a szervezethez, feltéve hogy őket az értékelt tevékenységet végző személyzettől autonóm módon elválasztva irányítják.

(5) A vizsgáló intézményként kijelölt gyártónak vagy a nevében eljáró alvállalkozónak, be kell tartania e cikk vonatkozó előírásait.

43. cikk

Bejelentési eljárások

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal minden egyes kijelölt vizsgáló intézmény nevét, címét - beleértve az elektronikus címet - a felelős személyeket és a tevékenységi kategóriákat. Értesítik továbbá a Bizottságot ezek minden utólagos módosításáról.

A bejelentésben szerepel, hogy mely előírások szerinti vizsgálatokra jelölték ki a vizsgáló intézményeket.

(2) A vizsgáló intézmény a 41. cikkben szereplő tevékenységeket csak akkor folytathatja típus-jóváhagyási célra, ha ezt előzetesen bejelentették a Bizottságnak.

(3) Több tagállam ugyanazt a vizsgáló intézményt is kijelölheti és bejelentheti, függetlenül az általa folytatott tevékenységek kategóriájától.

(4) Amennyiben egy jogi szabályozás alkalmazásakor egy olyan szervezetet vagy hatáskörrel rendelkező szervet szükséges kijelölni, melynek tevékenysége nem szerepel a 41. cikkben említettek között, a bejelentést e cikk rendelkezéseivel összhangban kell megtenni.

(5) A jóváhagyó hatóságok és a vizsgáló intézmények jegyzéke és adatai az Európai Bizottság honlapján kerülnek közzétételre.

XVI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Amíg ezen függelék szükséges módosításai az ezen függelék hatálya alá még nem tartozó járművekre történő kiterjesztés, vagy a nem M1-es, kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív és műszaki rendelkezések teljessé tétele, és az egyedi jóváhagyási eljárásra vonatkozó összehangolt adminisztratív és műszaki rendelkezések meghatározása érdekében nem történnek meg, valamint amíg a 45. cikkben meghatározott átmeneti időszakok le nem járnak, a jóváhagyó hatóság ezen járművekre továbbra is a nemzeti jóváhagyási rendszert alkalmazza, feltéve hogy az ilyen jóváhagyások az ezen függelékben meghatározott összehangolt műszaki követelményeken alapulnak.

(2) A jóváhagyó hatóság a gyártó vagy egyedi jóváhagyás esetén a jármű tulajdonosa kérésére és a megkövetelt információk beterjesztése után kitölti és kibocsátja a típusbizonyítványt vagy az egyedi jóváhagyást. A bizonyítványt a kérelmező számára kell kibocsátani.

Azonos típusú járművekre vonatkozóan a többi tagállam a hitelesített másolatot elismeri annak bizonyításaként, hogy a szükséges vizsgálatokat elvégezték.

(3) Ahol egy egyedi jóváhagyás alá eső járművet másik tagállamban kell nyilvántartásba venni, az a tagállam megkövetelhet az egyedi jóváhagyást kibocsátó jóváhagyó hatóságtól bármilyen kiegészítő tájékoztatást, mely részletesen leírja az adott jármű által teljesített műszaki követelményeket.

(4) Mindaddig, amíg a tagállamokban az ezen függelék által szabályozott járművekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi és adóztatási rendszerek harmonizálása nem történik meg, a jóváhagyó hatóság használhat nemzeti kódokat a nyilvántartásba vétel és az adóztatás megkönnyítése céljából. E célból a jóváhagyó hatóság feloszthatja az A/3. számú melléklet II. részében szereplő változatokat, feltéve hogy a felosztáshoz használt jellemzők az információs csomagban kifejezetten fel vannak tüntetve vagy abból egy egyszerű számítással levezethetők.

45. cikk

Az EK-típusjóváhagyás alkalmazási időpontjai

(1) Az EK-típusjóváhagyást illetően a tagállamok az A/19. számú mellékletben meghatározott időponttól kezdve adják meg az új típusú járművek számára az EK-jóváhagyást.

(2) A jóváhagyó hatóság az új típusú járművekre a gyártó kérésére adhatja ki az EK-jóváhagyást.

(3) Az A/19. számú melléklet táblázatának negyedik oszlopában meghatározott időpontokig a 26. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó olyan új járművekre, melyekre a harmadik oszlopban meghatározott időpontok előtt nemzeti jóváhagyást adtak ki, vagy amelyekre nem volt jóváhagyás.

(4) A gyártó kérelmére az A/19. számú mellékletben szereplő táblázat 6. és 9. sorának 3. oszlopában meghatározott időpontokig a jóváhagyó hatóság azzal a feltétellel folytatja a nemzeti típusjóváhagyások kiadását a járművek közösségi típusjóváhagyásának alternatívájaként az M2 vagy M3 kategóriájú járművekre, hogy e járművek és rendszereik, alkatrészeik és önálló műszaki egységeik típusjóváhagyása az ezen függelék A/4. számú mellékletének I. részében felsorolt jogi szabályozásoknak megfelelően megtörtént.

(5)

(6)

(7) A jóváhagyó hatóság 2010. május 1. napjától kezdődően csak e függelék A/9. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozatot fogad el, míg ezen idő-pont előtt megengedett és elfogadandó a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletében meghatározott minta szerinti megfelelőségi nyilatkozat is.

46. cikk

Szankciók

A jóváhagyó hatóság megtesz minden szükséges intézkedést az ezen függelék rendelkezései és különösen a 31. cikkben szereplő vagy a 31. cikkből adódó tilalmak, valamint az A/4. számú melléklet I. részében felsorolt jogi szabályozások végrehajtásának biztosítása érdekében, valamint külön jogszabályban meghatározott bírságot szab ki ezek megszegése esetén.

47. cikk

A jóváhagyó hatóság a típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatairól 2011. április 29-ig tájékozatja az Európai Bizottságot, különös tekintettel a többlépcsős típusjóváhagyási eljárás alkalmazására.

A/1. melléklet * 

A járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke (a) * 

Az e mellékletben és az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelvben vagy rendeletben szereplő valamennyi adatközlő lap csak az e melléklet szerinti teljes körű jegyzékből vett kivonatokból állhat, és követnie kell a teljes körű jegyzék számozási rendszerét.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

A jóváhagyó hatóság 2013. január 1-jétől érvényesnek tekinti a 143/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő megfelelőségi nyilatkozatot.

0. Általános

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.0.1. Alváz: ...

0.2.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.2.2. *  A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)

Típus: .............................................................................................................

Változat(ok): ....................................................................................................

Kivitel(ek): ......................................................................................................

Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma: ................................................

0.3. *  Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (b): .......................................................

0.3.0.1. Alváz: ...

0.3.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.3.1.1. Alváz: ...

0.3.1.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.4. Járműkategória (c): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. *  A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.5.1. *  A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe .........................................................................

0.6. A hatóságilag előírt táblák rögzítésének helye és módja, a jármű azonosító számának helye: ...

0.6.1. Az alvázon: ...

0.6.2. A felépítményen: ...

0.7. (Nem meghatározott)

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. *  Általános szerkezeti jellemzők

1.1. *  Egy reprezentatív járműről/alkatrészről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (1): ......

1.2. A teljes jármű méretezett rajza: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.5. Hossztartó anyaga (d): ...

1.6. Motor helye és elrendezése: ...

1.7. Vezetőfülke (motor feletti vezetőfülkés vagy hagyományos motorházas) (e): ...

1.8. Vezető helye: bal/jobb (1).

1.8.1. A jármű a jobboldali/baloldali (1) közlekedésre van kialakítva.

1.9. *  Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. *  Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ...

2. Tömegek és méretek (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra) * 

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1)

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek

2.1.1.1. *  Három- vagy többtengelyes járművek

2.1.1.1.1. *  A tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: ...

2.1.1.1.2. *  Teljes tengelytávolság: ...

2.2. Nyerges járművek (nyerges vontató, félpótkocsi)

2.2.1. Félpótkocsik esetén

2.2.1.1. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi leghátsó vége közötti távolság: ...

2.2.1.2. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi elejének tetszőleges pontja közötti legnagyobb távolság: ...

2.2.1.3. Félpótkocsi speciális tengelytávja (az MR. A. Függelékének A/48. mellékl