A jogszabály mai napon ( 2018.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a légszennyezőkre, amelyek az emberi tevékenység következményeként kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves szénhidrogéneket (a továbbiakban: VOC) és ammóniát (a továbbiakban együtt: légszennyező anyagok) bocsátanak ki.

(2) E rendelet hatálya - a le- és felszállási ciklusok kivételével - nem terjed ki a repülőgépek által kibocsátott légszennyező anyagokra.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) országos összkibocsátási határérték: egy légszennyező anyagnak az ország területén egy naptári évben kibocsátható mennyisége kilotonnában (kt/év) kifejezve;

b) nitrogén-oxidok: jelenti a nitrogén-monoxidot és a nitrogén-dioxidot nitrogén-dioxidban kifejezve;

c) repülőgépek le- és felszállási ciklusa: az alábbi időtartamokkal jellemzett periódus minden egyes üzemelési módnál: bevezetés 4 perc; gurulás/földi üresjárat 26 perc; felszállás 0,7 perc; emelkedés 2,2 perc;

d) *  emissziókataszter: az együttes EMEP/EEA légszennyező anyag kibocsátási leltár kézikönyv előírásainak megfelelően számított, légszennyező anyagokra vonatkozó éves összkibocsátásokat tartalmazó dokumentum.

3. § (1) A légszennyező anyagok országos összkibocsátási határértéke:

a) kén-dioxid esetén 500 kt/év,

b) nitrogén-oxidok esetén 198 kt/év,

c) VOC esetén 137 kt/év,

d) ammónia esetén 90 kt/év.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott határértékeket 2010-ig kell teljesíteni, amelyek elérésének ütemezését, végrehajtásával kapcsolatos feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) és annak éves intézkedési tervei tartalmazzák. Az NKP 2015. évvel kezdődően tartalmazza az elfogadott és előirányzott intézkedéseket, valamint azok szennyezőanyag kibocsátásra gyakorolt várható hatásainak számszerűsített becslését, jelentős változás esetén annak földrajzi eloszlását is.

(3) *  A környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott légszennyező anyagokra vonatkozó emissziókataszter kidolgozásáról, annak évenkénti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, valamint az évenkénti, a 2010. évre vetített, számszerűsített kibocsátási előrejelzés elkészítéséről.

(4) *  Az emissziókatasztert és az előrejelzést a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározott módszerekkel kell elkészíteni, az együttes EMEP/EEA légszennyező anyag kibocsátási leltár kézikönyv előírásainak figyelembevételével.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács egyes légszennyező anyagok nemzeti összkibocsátási határértékeiről szóló 2001/81/EK irányelvével.


  Vissza az oldal tetejére