A jogszabály mai napon ( 2018.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

Díjfizetési kötelezettség

1. § (1) Az iparjogvédelmi eljárásokért e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) *  E rendelet alkalmazásában iparjogvédelmi eljárások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi eljárások, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások.

Díjmentesség

2. § * 

Szabadalmi díjak

3. § *  (1) A szabadalmi bejelentési és kutatási díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(2) Az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés (a továbbiakban: írásos vélemény) iránti kérelem díja 30 800 forint, amelyet a szabadalmi bejelentési és kutatási díjon, illetve a megosztásra irányuló kérelem díján [15. § (3) bekezdés] felül kell megfizetni.

(3) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 63 800 forint.

(4) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj 44 000 forint, ha a (2) bekezdésben említett kérelem alapján írásos vélemény készült.

(5) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a megadási díj 35 200 forint, amely a leírás és a rajz hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(6) Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó szabadalmi bejelentés esetén a szabadalmi leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat után fizetendő megadási díj a szekvencialista, illetve a táblázat oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő számára kedvezőbb mint az (5) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a szabadalmi leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

(7) A szabadalmi fenntartási díj összege

a) az elsőtől a harmadik évig évente 17 600 forint;

b) a negyedik évre 88 000 forint;

c) az ötödik évre 110 000 forint;

d) a hatodiktól a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;

e) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;

f) a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;

g) a tizenkilencediktől a huszadik évig évente 165 000 forint.

(8) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmi fenntartási díj összege évente 165 000 forint.

4. § (1) *  Európai szabadalmi bejelentés esetében az igénypont-közzétételi díj 23 500 forint, amely az igénypontok magyar fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(2) *  Európai szabadalom esetében a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom szövegének hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik. Az oldalak számának kiszámításánál az európai szabadalom szövegeként a következők valamelyikének az együttes terjedelmét kell figyelembe venni:

a) ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve az angol volt, az igénypontok magyar nyelvű fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege (a leírás és a hozzá kapcsolódó rajzok) azzal, hogy ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását az igénypontok magyar nyelvű fordításával együtt nyújtották be, akkor a szöveg magyar nyelvű fordításának terjedelme az irányadó;

b) ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az igénypontok magyar nyelvű fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar vagy angol nyelvű fordítása.

(2a) *  Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege magyar nyelvű fordítását a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84/H. § (10a) bekezdése szerinti nyújtják be, a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(3) *  Európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom esetében a kijavítás közzétételi díj 23 500 forint, amely a kijavított igénypontok vagy az európai szabadalom szövege kijavított fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(4) *  Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai szabadalom esetében az európai szabadalom szövegének vagy kijavított szövegének részét képező szekvencialista, illetve táblázat után fizetendő fordításmeghirdetési díj, illetve a kijavítás-közzétételi díj a szekvencialista, illetve táblázat vagy azok fordításának oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő, illetve a szabadalmas számára kedvezőbb mint a (2) vagy a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

(5) *  Az európai szabadalom hatályossá válásához szükséges fordítás pótdíj megfizetése mellett történő benyújtása esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a fordítás-meghirdetési díjon felül kell megfizetni.

(6) *  A (2)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti felszólalási és korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalomra is.

5. § (1) *  A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának díja 11 800 forint.

(2) *  A Hivatal megjelölt hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(3) *  A Hivatal kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 950, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 1900, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 2800 forinttal emelkedik.

(4) *  A Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

(5) *  A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja 117 700 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

(6) *  A kutatási nemzeti pótdíj - függetlenül attól, hogy a Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el - a (2) bekezdésben meghatározott összegeknek a fele.

A kiegészítő oltalmi tanúsítványok díjai

6. § (1) *  A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés és a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem díja 235 400 forint.

(2) *  A tanúsítvány fenntartási díjának összege:

a) az első évre 293 700 forint;

b) a második évre 352 000 forint;

c) a harmadik évre 411 400 forint;

d) a negyedik évre 469 700 forint;

e) az ötödik évre 528 000 forint;

f) a hatodik évre 620 400 forint.

(3) Ha a tanúsítvány időtartamának utolsó éve tört évet alkot, a fenntartási díj összege a tört évre eső minden megkezdett naptári hónap számának és a tört év sorszámával azonos sorszámú teljes évre a (2) bekezdésben megállapított fenntartási díj egytizenkettedének a szorzata.

Növényfajta-oltalmi díjak

7. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentés díja 32 000 forint.

(2) A növényfajta-oltalmi fenntartási díj összege az elsőtől a tizedik évig évente 53 400 forint.

(3) A tizenegyedik évtől az oltalom lejárat miatti megszűnéséig a növényfajta-oltalmi fenntartási díj évente 106 800 forint.

(4) Ha a növényfajta-oltalom tárgya szőlő vagy fa, a növényfajta-oltalmi fenntartási díj a (2) bekezdésben meghatározott összegnek a fele, illetve a (3) bekezdésben meghatározott összegnek a háromnegyede.

(5) A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

(6) *  A közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének évére eső fenntartási díj összege a felélesztett növényfajta-oltalom fenntartása tekintetében minden megkezdett naptári hónap számának és a növényfajta-oltalom felélesztése évének sorszámával azonos sorszámú teljes évre megállapított fenntartási díj egytizenkettedének a szorzata.

Használati mintaoltalmi díjak

8. § (1) A használati mintaoltalmi bejelentés díja 17 000 forint, amely a tizenegyedik és további igénypontok után igénypontonként 1100 forinttal emelkedik.

(2) A használati mintaoltalmi fenntartási díj összege:

a) az elsőtől az ötödik évig, évente 21 400 forint,

b) a hatodiktól a tizedik évig, évente 32 000 forint.

(3) *  A használati mintaoltalmi leírás és rajz hatodik és további oldalai után az első évi fenntartási díj oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(4) *  Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés Magyarországon mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására irányul, a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyedik és további igénypontok után igénypontonként 1200 forinttal emelkedik; a nemzeti díjon felül fizetendő pótdíj összege 58 700 forint.

(5) *  A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja akkor is az 5. § (5) bekezdésében meghatározott - a nemzeti díjon felül fizetendő - összeg, ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés Magyarországon mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására irányul.

A fenntartási díjak megfizetése

9. § (1)-(3) * 

(4) Újra érvénybe helyezési kérelem esetén az adott évre szóló szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi fenntartási díj kétszeresét, illetve a kiegészítő oltalmi tanúsítvány adott évre szóló fenntartási díjának kétszeresét kell megfizetni a türelmi idő leteltét követő három hónapon belül.

(5) * 

Formatervezési mintaoltalmi díjak

10. § (1) A formatervezési mintaoltalmi bejelentés díja 32 000 forint, amely - egynél több mintára is oltalmat igénylő bejelentés esetén - a további mintánként 6400 forinttal emelkedik.

(2) * 

(3) A formatervezési mintaoltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) az első megújítás esetén 64 000 forint,

b) a második megújítás esetén 85 400 forint,

c) a harmadik megújítás esetén 107 000 forint,

d) a negyedik megújítás esetén 160 000 forint.

(4) A formatervezési mintaoltalom részleges megújítása esetén is a (3) bekezdésben meghatározott díjakat kell megfizetni.

(5) A közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

(6) A nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

Védjegydíjak

11. § (1) *  A védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja egyaránt 74 800 forint, amely háromnál több osztályba tartozó árujegyzék esetén a negyedik és minden további osztály után 32 000 forinttal emelkedik osztályonként.

(2) *  Együttes és tanúsító védjegy esetén a védjegybejelentés és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja 320 000 forint, amely háromnál több osztályba tartozó árujegyzék esetén a negyedik és minden további osztály után 32 000 forinttal emelkedik.

(3) A kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog jogosultjának a későbbi védjegybejelentésről váló értesítés iránti kérelme esetén a kérelemben megjelölt időszak minden naptári hónapja után 6400 forint díjat kell megfizetni.

(4) A felszólalás díja 64 000 forint.

(5) A gyorsított eljárás iránti kérelem díja a védjegybejelentésnek az (1) bekezdésben meghatározott díjával megegyező összeg.

(6) * 

(7) A közösségi védjegybejelentés nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni. A közösségi védjegy nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén a bejelentési díj az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele.

(8) A nemzetközi védjegybejelentés és megújítási kérelem, valamint a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztésére és a nemzetközi védjegybejelentéssel vagy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos bármely más változás bejegyzésére irányuló kérelem továbbításának díja 10 700 forint.

(9) A nemzetközi lajstromozás nemzeti védjegybejelentéssé való átalakításának díja az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összege, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 76/Z. §-ának (3) bekezdésében szabályozott esetben pedig az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj felével megegyező összeg.

Földrajzi árujelző-oltalmi díjak

12. § (1) A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés díja 107 000 forint.

(2) Az eredetmegjelölés nemzetközi bejelentése továbbításának díja 10 700 forint.

Topográfiaoltalmi díjak

13. § A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés díja 32 000 forint.

Megsemmisítési, megszüntetési, törlési, megszűnés-megállapítási, érvénytelenség-megállapítási, megvonási, nemleges megállapítási és a kényszerengedélyekkel kapcsolatos díjak * 

14. § (1) *  Szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és topográfiaoltalmi ügyben a megsemmisítésre és a nemleges megállapításra, kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a tanúsítvány megszűnésének vagy érvénytelenségének megállapítására, időtartama meghosszabbításának megvonására és a nemleges megállapításra, szabadalmi és kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a kényszerengedély megadására, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintésre, növényfajtaoltalmi ügyben a megsemmisítésre, a megszüntetésre és a fajtanév törlésére, valamint védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi ügyben a törlésre és a megszűnés megállapítására irányuló kérelem díja 140 800 forint.

(2) *  A gyorsított megsemmisítési, nemleges megállapítási és törlési eljárás iránti kérelem díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyező összeg.

A módosítási, a határidő-hosszabbítási, a megosztási és az eljárás folytatása iránti kérelem díja * 

15. § (1) *  Az oltalom megadására irányuló bármely iparjogvédelmi ügyben a módosítási, valamint az ilyen és a 14. §-ban említett eljárásokban az adott cselekménnyel kapcsolatos határidő-hosszabbítási kérelem díja az első kérelem esetén 5300 forint, a második kérelem esetén 9350 forint, a további kérelmek esetén 17 600 forint.

(2) *  A szabadalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900 forinttal, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800 forinttal, a harmincegyedik igényponttól igénypontonként 5600 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben meghatározott összeghez képest. A használati mintaoltalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a tizenegyedik igényponttól igénypontonként 1070 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben meghatározott összeghez képest.

(3) *  A megosztásra irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként szabadalmi ügyben az érdemi vizsgálatra irányuló kérelmet megelőzően 37 400 forint, azt követően 101 200 forint, növényfajta-oltalmi ügyben 32 000 forint, használati mintaoltalmi ügyben pedig 18 700 forint.

(4) A formatervezési mintaoltalmi bejelentés vagy a formatervezési mintaoltalom megosztására irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként vagy oltalmanként 32 000 forint.

(5) A védjegybejelentés vagy a védjegyoltalom megosztására irányuló kérelem díja

a) az árujegyzék szétválasztásával történő megosztás esetén a keletkező további bejelentésenként, illetve védjegyenként 74 800 forint, együttes vagy tanúsító védjegy esetében pedig a keletkező további bejelentésenként, illetve védjegyenként 320 000 forint;

b) az oltalmat több megjelölésre igénylő bejelentés megosztása esetén a keletkező további bejelentésenként a bejelentési díjnak [11. § (1) és (2) bek.] megfelelő összeg.

(6) Földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés esetén a megosztási kérelem díja a keletkező további bejelentésenként 107 000 forint.

(7) *  Iparjogvédelmi ügyben az eljárás folytatása iránti kérelem díja 38 500 forint.

(8) *  Ha az elmulasztott határidő díj fizetésére vonatkozott, a (7) bekezdésben meghatározott díjat e díjon felül kell megfizetni.

Jogutódlás, jelzálogjog és licencia tudomásulvételének díja

16. § *  Bármely iparjogvédelmi ügyben a jogutódlás és a hasznosítási, illetve használati engedély tárgyában a tudomásulvételre, jelzálogjog esetén a bejegyzésre irányuló kérelem díja ügyenként 16 500 forint; a szolgálati találmány és használati minta feltalálójának, a szolgálati növényfajta nemesítőjének, valamint a szolgálati formatervezési minta és topográfia szerzőjének jogszerzése esetén 3500 forint.

A másolat, kivonat és hitelesítés díja

17. § Az iparjogvédelmi eljárásban az iratról (pl. jegyzőkönyvről) készített másolat, illetőleg kivonat díja oldalanként 300 forint. A hitelesítés díja iratonként 3000 forint. Ha a másolat számítógéppel olvasható, elektronikus adathordozóról ugyanilyen adathordozóra készül, a másolat, illetve a kivonat díja az oldalszámtól függetlenül 1000 forint.

A feltaláló, a nemesítő és a szerző kedvezményei

18-20. § * 

A díjfizetés módja

21. § (1) *  Az iparjogvédelmi eljárásokért a díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével.

(2) *  A Hivatal elnöke engedélyezheti a díjaknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon történő megfizetését, ideértve a letéti számla útján történő díjfizetést is.

A díjak kezelése és nyilvántartása

22. § A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint - a 24-26. §-okban szabályozott esetek kivételével - visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A díjfizetés elmaradása

23. § * 

A díjak visszafizetése

24. § (1) *  A Hivatal az esedékessé nem vált díjat, valamint a türelmi idő kezdetéig az azt több mint két hónappal megelőzően, illetőleg az oltalom megszűnése esetén az előírtnál kisebb összegben vagy az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén a 9. § (4) bekezdése alapján befizetett fenntartási díjat - kérelemre - visszatéríti, illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként átvezeti.

(2) *  Ha az átmeneti szabadalmi oltalom olyan alapszabadalom, amelyre a Hivatal kiegészítő oltalmi tanúsítványt adott, az átmeneti szabadalmi oltalom utolsó évében esedékes fenntartási díjának az oltalom lejártát követő időszakra eső - a 6. § (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kiszámított - összegét kérelemre vissza kell téríteni, illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként kell átvezetni, feltéve, hogy a tanúsítvány első évében esedékes fenntartási díjat megfizették.

(3) *  A Hivatal a 11. § (3) bekezdésében meghatározott díj azzal arányos részét téríti vissza, amilyen arányban állnak a kérelemben megjelölt időszakon belül azok a kutatási jelentések, amelyekkel kapcsolatban a kérelemnek megfelelő értesítés elmaradt, azokhoz a kutatási jelentésekhez képest, amelyekkel kapcsolatban a Hivatal a korábbi jog jogosultját a kérelmének megfelelően értesítette.

(4) *  A Vt. 61/H. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetekben a Hivatal a felszólalás díjának kétharmadát téríti vissza a felszólaló kérelmére.

25. § (1) *  Ha a Hivatal részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetőt a Hivatal hiánypótlásra hívja fel.

(2) *  Ha a befizető nem azonosítható vagy nem értesíthető, illetve a hiánypótlás eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

26. § (1) *  Az írásos vélemény iránti kérelem díjának kérelemre történő visszafizetése esetén - Szt. 69/A. § (8) bekezdés d) pontjában szabályozott eset kivételével - továbbá az Szt. 75. § (5) bekezdésében, valamint e rendelet 24. § (1) bekezdésében és 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Hivatal a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően csökkenti a Hivatalnak a Magyar Államkincstárban vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak, illetve a postai pénzforgalmi megbízások után a posta által felszámított díjaknak az összegével.

(2) *  A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést, amelynek összege nem éri el a 300 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 71/2004. (IV. 28.) GKM rendelet.

(2) E rendelet 3. §-ának (2) és (4) bekezdése, valamint 7. §-ának (5) bekezdése 2005. november 1-jén lép hatályba.

(3) *  A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 28.) KIM rendelettel megállapított 4. § (2), (4) és (5) bekezdését azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

(4) * 

(5)-(6) * 


  Vissza az oldal tetejére