A jogszabály mai napon ( 2018.09.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2) *  A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés az időskorúak járadékáról a 11. számú melléklet, az ápolási díjról és az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjról a 12. számú melléklet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 13. számú melléklet, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról a 14. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával történik.

(3) *  A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.

(4) A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. § *  (1) Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2)-(4) * 

3-4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 4. és 5. pontjának d) alpontjai, valamint a 9. számú melléklet 3. és 4. pontjának d) alpontjai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)-(4) * 

(5) * 

8/A. § *  (1) A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatásra, a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatásra, valamint az ehhez kapcsolódó előrefizetős fogyasztásmérő készülék költségeire kifizetett összeg visszaigénylésére - az ellátások megállapított időtartamának lejártáig vagy a jogosultság megszűnéséig - a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2)-(4) * 

8/B-8/C. § * 

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap időskorúak járadékához

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Egyedülálló
Nem egyedülálló (Szt. 32/B. § (1) bek. a) pont) 75 év alatti
(Szt. 32/B. § (1) bek.
b) pont)
75 életévüket betöltött (Szt. 32/B. § (1) bek. c) pont) Támoga-
tásban
Tárgy-
hónapban
Igényelt összeg
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
részesülők száma
összesen
(fő)
történt visszafizetés
az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
Előző havi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
mind-
összesen (Ft)
(2)+(4)+(6)-
(8)+(9)+
(10)-(11)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott
Megjegyzések:
A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően véglegessé vált döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap ápolási díjhoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□

20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről

Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: ......................................................................................................................

Alanyi
[Szt. 44. § (1) bek. a) pont]
Fokozott ápolást igénylő
[Szt. 44. § (1) bek. c) pont]
Kiemelt
[Szt. 44. § (1) bek. b) pont]
Sor-
szám
Járási
hivatal megnevezése
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
Támoga-
tásban részesülők száma összesen
(fő)
Tárgy-
hónapban történt vissza-
fizetés az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
Előző havi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
Igényelt összeg mind-
összesen (2)+(4)+
(6)-(8)+
(9)+(10)+
(11)-(12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
2
3
[...]
... Összesen

Kelt: .........................................., □□□□. év □□. hó □□. nap

P. H.

...........................................................
gazdasági vezető
...........................................................
kormánymegbízott

Megjegyzések:

A (11) oszlopban az igénylés időpontját követően véglegessé vált döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.

A (12) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

13. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (Szt. 35. § (1) bek.)
Azon személyek száma, akik
Támogatásra
Tárgy-
hónapban
Igényelt összeg


Sor-
szám


Járási hivatal megnevezése

személyek
száma
(fő)

kifizetendő
összeg
(Ft)
esetében az ellátás tárgyhónapban szünetel
(Szt. 36. § (1) bek.) (fő)
jogosultak száma összesen (fő)(1)+(3)
történt visszafizetés az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség (Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg (Ft) Előző havi kifizetéshez igényelt előleg (Ft) mindösszesen (Ft)


(2)-(5)+(6)+
(7)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető kormánymegbízott

Megjegyzés:

(7) oszlop: Az igénylés időpontját követően véglegessé vált döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.

(8) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatáshoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sor-
szám
Járási hivatal megnevezése


Egészségkárosodott
(Szt. 37. § (1) bek.
a) pont)


Gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani (Szt. 37. § (1) bek. b) pont)
Azon személyek száma, akik esetében az ellátás tárgy-
hónapban szünetel


Támogatásra jogosultak száma összesen
(fő)

Tárgy-
hónapban történt visszafize-
tés az Szt. 17. §-aPosta-
költőség (Ft)


Tárgyhavi kifizetés-
hez igényelt előleg (Ft)


Előző havi kifizetés-
hez igényelt előleg (Ft)

Igényelt összeg mind-
összesen (Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(Szt. 36. § (1) bek.) (fő)
(1)+(3)+(6)
alapján
(Ft)
(2)+(4)-
(8)+(9)+
(10)-(11)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□□□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető kormánymegbízott

Megjegyzés:

(10) oszlop: Az igénylés időpontját követően véglegessé vált döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.

(11) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.


  Vissza az oldal tetejére