A jogszabály mai napon ( 2018.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában, valamint (5) bekezdés c) pont cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a 2. § (5) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Egészségügyi szakértői engedély

1. § A szakértői tevékenységre jogosító engedély az egészségügy területén az 1. mellékletben felsorolt szakterületekre adható ki.

2. § (1)-(4) * 

(5) *  Az engedély kiadása iránti eljárásért fizetendő díjat Budapest Főváros Kormányhivatala számlájára kell befizetni. A díj mértéke szakterületenként megegyezik az általános tételű eljárási illeték összegének kétszeresével. A díj megfizetésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére a népjóléti ágazatba tartozó egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról rendelkező külön jogszabály előírásai az irányadók.

3. § Szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy kaphat, aki

a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal, vagy

b) középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik azon a szakterületen, amelyben szakértőként kíván működni.

4. § * 

5. § Az egészségügyi szakértő vizsgálatának az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie, a szakértőnek a tudomány mindenkori állásának figyelembevételével a szóba jövő vizsgálati eljárásokat és módszereket alkalmaznia kell, és azok alapján körültekintően és részrehajlás nélkül kell megadnia szakvéleményét.

6. § * 

Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység

7. § (1) * 

(2) *  Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy végezheti, aki

a) a szakterülethez kapcsolódó egyetemi (főiskolai) végzettséggel és az adott szakterületen legalább 5 éves gyakorlattal, vagy

b) a szakterülethez kapcsolódó középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és az adott szakterületen legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik.

(3)-(6) * 

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §-nak az egyetemi (főiskolai) végzettség követelményére vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni annál a személynél, aki e rendelet hatálybalépése előtt legalább öt éven keresztül az 1. mellékletben felsorolt szakterületen a szakértők foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartó jegyzékébe felvett szakértőként működött.

(3) * 

(4) Aki e rendelet hatálybalépésekor az egészségügy területén szakértői tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik, a szakértői névjegyzékből való törlésig végezhet szakértői tevékenységet.

(5) * 

(6) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Az egészségügy területén engedélyhez kötött szakértői tevékenység szakterületei

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Farmakológiai-toxikológia

Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök

Foglalkozás-egészségügy

Gyógyászati segédeszközök

Gyógyszer analitika

Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése

Gyógyszerellátás

Gyógyszerellenőrzés

- kémiai (fizikai-kémiai),

- biológiai,

- mikrobiológiai,

- farmakognózia

szakágban

Gyógyszertechnológia

Ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

Kémiai biztonság

Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése

Kórházhigiéne, infekciókontroll tevékenység

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

Környezetegészségügy

Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia

Lézersugárzás elleni védelem

Megelőző orvostan

Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása

Munkaegészségügyi szaktevékenység

Munkahigiéne

Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

Népegészségügy

Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök

Orvosi entomológia

Orvosi mikrobiológia

Orvosi virológia

Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása

Radiofarmakonok

- gyártástechnológiája,

- farmakológiája,

- toxikológiája,

- ellenőrzése

Rovar- és rágcsálóirtás

Sürgősségi ellátás

Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

Toxikomorphológia

Üzemorvostan

2. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez * 

3. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység szakterületei

EBM alapú orvosi és szakdolgozói továbbképzések szervezése

Egészségbiztosítás

Egészségfejlesztés

Egészségügyi ellátásszervezés

Egészségügyi igénybevételi és pénzügyi adatelemzés

Egészségügyi intézmények pénzügyi ellenőrzése

Egészségügyi igazgatás

Egészségügyi jog

Egészségügyi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

Egészségügyi közgazdaságtan, technológia elemzés

Egészségügyi munka- és ügyvitelszervezés

Egészségügyi szakdolgozók szakképzése és továbbképzése

Egészségügyi szolgáltatók működtetése

Egészségügyi vezetői információs rendszerek

Egészségügyi szociális intézményi gép-műszerfelszerelés

Egészségügyi szociális intézményi konyhaüzem és technológia

Egészségügyi szociális intézményi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi mosoda és textilgazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi munka és ügyvitelszervezés

Egészségügyi szociális intézményi szakági technológiai gépészet

Egészségügyi szociális intézményi technológiai épületgépészet

Építési-egészségügyi és üzemi egészségügyi tevékenység

Hulladékminősítés, higiénés talajvizsgálat

Iskolaberendezés és felszerelés egészségügyi követelményei

Levegőszennyeződés, zajártalom, a települések védelme

Munkaegészségtan

Munkahelyi fény- és megvilágításmérés

Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata

Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem

Pályaalkalmasság orvosi követelményei

Peszticidek egészségügyi vonatkozásai

Prevenció, közösségi egészségfejlesztés, egészségkommunikáció

Projektmenedzsment

Repülőorvostan

Természetes gyógytényezők

Vízellátás, szennyvíztisztítás, ipari vízgazdálkodás

Zajártalom (zajmérés és zajexpozíció meghatározása)

Zárt és szabadtéri munkahelyek klímajellemzőinek vizsgálata


  Vissza az oldal tetejére