A jogszabály mai napon ( 2018.04.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2018.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. A költségvetési támogatást igénylők köre

1. § Az e rendelet szerinti költségvetési támogatásokat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény) 35. §-ában meghatározott, nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó nem állami intézményfenntartók (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartók) vehetik igénybe.

2. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

2. § (1) E rendeletben meghatározott szabályok szerint illeti meg a fenntartót a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének (a továbbiakban: törvény 5. melléklet) 5. pont a) és b) alpontja szerinti jogcímeken, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: működési támogatás). A költségvetési támogatás igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító óvodában, iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a működési támogatás.

(3) A törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda, illetve iskola - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi támogatások aránya ne érje el a hatvan százalékot.

(4) A működési támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes időtartamában minden nemzetiségi program szerint működő csoportban biztosítva van a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. melléklet 21. pontjában vagy a 99. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő főállású óvodapedagógus alkalmazása.

(5) A működési támogatás a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.

3. § A működési támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehető igénybe.

4. § A működési támogatás a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a működési támogatás nem használható fel.

5. § (1) A működési támogatás mértéke - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító iskolára tekintettel legfeljebb az iskola - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - tárgyévi költségvetésének és a 2013. évi köznevelési célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatásoknak a különbözete,

b) az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben a 2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette, az iskola - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése,

c) a nemzetiségi óvodára, nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel gyermekenként, tanulónként legfeljebb 50 000 forint.

(2) A működési támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelés- oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

3. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

6. § (1) A törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, illetve nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

(2) A tankönyvtámogatás mértéke

a) az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek, továbbá az általános iskolai 1. osztályos tanulók munkatankönyvei és munkafüzetei esetében megegyezik a beszerzési árral,

b) a 2-12. osztályos tanulók munkatankönyvei és munkafüzetei esetében a beszerzési árnak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott tanulói árral csökkentett összege.

(3) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdése, a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.

7. § (1) A tankönyvek beszerzését - a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 2013/2014-2016/2017-es tanévek tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet támogatni.

(2) A középiskolai tankönyvek és szöveggyűjtemények beszerzése - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel - olyan példányszámban támogatható, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.

(3) A munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzése a 2013/2014. tanév várható tanulólétszáma alapján támogatható.

8. § A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt - a 6. § (3) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével - további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

4. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

9. § (1) A törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban: pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és a nemzetiségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos, az Nkt. 19. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhető.

(2) Olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatás, amelyet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésben meghatározott pedagógiai intézet lát el. A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az adott nemzetiségi nevelés-oktatásban gyakorlattal rendelkező, az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember is elláthatja.

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.

5. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása

10. § (1) A támogatási kérelmet legkésőbb 2013. augusztus 15-ig lehet benyújtani.

(2) A nem állami intézményfenntartó által 2013. szeptember 1-jei fordulónappal átvett köznevelési intézmények fenntartói a 2013. szeptember-december hónapokra szóló működési támogatási igényüket 2013. szeptember 1-ig nyújthatják be.

(3) A fenntartó a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan kinyomtatott igénylés két eredeti példányának postai úton a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő megküldésével.

(4) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet a benyújtási határidő utolsó napján postára adtak.

(5) Ha a nem állami intézményfenntartó az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül a (3) bekezdésben meghatározott szervhez, amely az igazolási kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

11. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési támogatás jogcímének megfelelő, a 2-4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.

(2) A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezőjét kötelező kitöltenie.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

12. § (1) A támogatási kérelemhez a működési támogatás esetén csatolni kell az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelés-oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés-oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát.

(2) A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell

a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) a 6. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást a 7. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3) A támogatási kérelemhez a pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatása esetén csatolni kell

a) a nemzetiségi nevelés-oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát, és

c) ha a feladatot nem pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet látja el, az érintett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlását, javaslatát.

13. § (1) Az Igazgatóság az igénylés egy eredeti példányát és a kérelmekről készített összesítő adatokat fenntartónként intézményenkénti bontásban, megyénként külön összesítve, elektronikus úton 2013. augusztus 29-ig, a 10. § (2) bekezdés szerinti igényléseket 2013. szeptember 25-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter 2013. szeptember 20-ig, a 10. § (2) bekezdés szerinti igénylések esetében 2013. október 20-ig dönt a költségvetési támogatásról. Döntését a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(3) A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.

14. § (1) A költségvetési támogatást a 2013. évi költségvetési törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a miniszter utalványozása alapján a döntést követő húsz munkanapon belül a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(2) A működési támogatás január-szeptember hónapokra eső, a törvény 5. melléklet 5. pontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján folyósított előleggel csökkentett összege szeptemberben, a fennmaradó összeg azt követően havi egyenlő részletekben kerül folyósításra.

(3) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának folyósítása egy összegben történik.

(4) A 10. § (2) bekezdés szerinti működési támogatás 50%-ának folyósítása a döntést követő 20 munkanapon belül, a fennmaradó összeg két egyenlő részletben, novemberben és decemberben történik.

6. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok

15. § A költségvetési támogatást 2013. december 31-éig kell felhasználni, elszámolása a 2013. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

16. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényről haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot. Ebben az esetben a fenntartó a működési támogatás időarányos részére jogosult.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan intézménynek, amely megállapodásban vállalja, hogy a 2014/2015. tanévi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül az Igazgatóság részére megküldi. A szakmai szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) A működési támogatás esetében - a 2013-ban jogutód nélkül megszűnt intézmény kivételével - az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló és a 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő által elkészített értékelést kell csatolni. Az értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.

(4) A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül, de legkésőbb 2014. január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.

17. § (1) A fenntartói jog átadásával is járó megszűnés vagy átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A fenntartók által hitelesített megállapodás másolatát a jogelőd fenntartónak az Igazgatósághoz be kell nyújtania legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül. A költségvetési támogatás teljes összegéről a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(2) A működési támogatás időarányos része az intézmény jogutóddal történő megszűnéséig a jogelőd, azt követően a jogutód fenntartót illeti meg.

18. § A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrizheti.

7. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

ADATLAP
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:

1. Megye:
2. Fenntartó neve:
3. Címe:
4. Képviselő neve:
5. Adószáma:
6. Bank:
7. Számlaszáma:
8. Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
9. PIR törzsszáma:
10. ÁHT azonosító:
11. Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma):

A nemzetiségi nevelés-oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)

12. Az intézmény neve:
13. Oktatási forma:
14. Érintett nemzetiség:
15. OM azonosító száma:
16. Az intézmény címe:
17. Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
18. Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem
19. Az igénylés jogcímei
Fenntartói támogatás
2-5. §
Tankönyv-támogatás
6-8. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §
12. Az intézmény neve:
13. Oktatási forma:
14. Érintett nemzetiség:
15. OM azonosító száma:
16. Az intézmény címe:
17. Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
18. Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem
19. Az igénylés jogcímei
Fenntartói támogatás
2-5. §
Tankönyv-támogatás
6-8. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §
12. Az intézmény neve:
13. Oktatási forma:
14. Érintett nemzetiség:
15. OM azonosító száma:
16. Az intézmény címe:
17. Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
18. Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem
19. Az igénylés jogcímei
Fenntartói támogatás
2-5. §
Tankönyv-támogatás
6-8. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H. .................................

aláírás

..........................................

aláíró beosztása, titulusa

Kitöltési útmutató:

A 11. sor kivételével az adatlap valamennyi sorát kötelező kitölteni. A 11. sort az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük.

8. és 17. sorok: A hivatalos elérhetőségeket kell megadni, a kapcsolattartás az itt megadott elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.

13. sor: Az oktatási forma megjelöléséhez válasszon az alábbiak közül: nemzetiségi anyanyelvű óvoda, nemzetiségi kétnyelvű óvoda, nemzetiségi anyanyelvű iskola, nemzetiségi kétnyelvű iskola nemzetiségi nyelvoktató iskola, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola.

18. sor: Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.

19. sor: Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

A 6. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Beküldendő:

A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

2. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

ADATLAP
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez

(az intézmény, illetve többcélú intézmény esetén a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)

1. A fenntartó neve:

2. Az intézmény neve:

Megnevezés 2013. évi terv
3. Felhalmozási kiadások (eFt)
4. Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (eFt)
5. Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (eFt)
6. A köznevelési célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások (eFt)
7. Óvodai csoportok száma
8. Nemzetiségi program szerint működő óvodai csoportok száma
9. Iskolai tanulócsoportok száma
10. Nemzetiségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma
11. Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma
12. Az iskolai nevelés-oktatásban résztvevő tanulók száma
13. A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma
14. A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma
15. Az anyanyelvű, kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma
16. Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok száma

17. Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H. .................................

aláírás

..........................................

aláíró beosztása, titulusa

Kitöltési útmutató:

A 16. sor kivételével az adatlap valamennyi sorát kötelező kitölteni. A 16. sort csak az óvodát érintő pályázatok esetében kell kitölteni.

6. sor: Az intézményi feladat mutatók alapján a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 38. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti jogcímen a fenntartó részére 2013-ban biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.

11., 13., 14., 15. sorok: A 2013. februári létszámadatot kell megadni.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés-oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.

Beküldendő:

A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

3. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz

1. A fenntartó neve:

2. Az intézmény neve:

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sorszám A tankönyv kiadói kódja A tankönyv címe Besorolása A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma
(fő)
Megrendelt példány-szám
(db)
Ára
(Ft)
Tanulói ár
(Ft)
Támogatás
(Ft)

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H. .................................

aláírás

..........................................

aláíró beosztása, titulusa

Kitöltési útmutató:

Az adatlap valamennyi sorát, oszlopát kötelező kitölteni. Valamennyi oszlop adatát az e rendelet 5. mellékletében megadott tartalommal kell kitölteni.

5. oszlop: Válasszon a következők közül: tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet

7. oszlop: Az adott évfolyamon nemzetiségi programban résztvevő összes tanuló száma

9. oszlop: Az 5. mellékletben meghatározott fogyasztói ár.

10. oszlop: Az 5. mellékletben meghatározott tanulói ár.

11. oszlop: A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) a 6. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást a 7. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

Beküldendő:

A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton.

A rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indoklást a 7. melléklet felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!

A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Az adatlapot és a 7. mellékletet elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

4. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

1. A fenntartó neve:

2. Az intézmény neve:

3. A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma: ........... fő

4. 5. 6. 7.
Feladat megnevezése Szolgáltató neve Szolgáltató árajánlata (Ft) Kért támogatás összege
(Ft)
8. Igényelt támogatás mindösszesen:

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H. .................................

aláírás

..........................................

aláíró beosztása, titulusa

Kitöltési útmutató:

Az adatlap valamennyi sorát, oszlopát kötelező kitölteni.

3. sor: A 2013. februári létszámadatot kell megadni.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell

a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát és

c) ha a feladatot nem pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet látja el, az érintett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlását, javaslatát.

Beküldendő:

A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

5. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Megrendelhető tankönyvek

I. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói ára és fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fő út 194.

Tel: 26-373 367

Raktári száma Címe Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói ár
KT-0602/A Liedersammlung. Übungsheft 1-4. munkafüzet - 725
KT-1201/M Idem, idem do školičky munkafüzet - 1 925
KT-1203 Písmenká sú ako deti munkafüzet 520 2 940
KT-1205 Svet je nádherná kniha munkafüzet 520 3 110
KT-1207 Do srdca vlož munkafüzet 520 2 945
KT-1305 Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1-2. munkafüzet - 3 950
KT-1306 Bunte Welt. Schreibheft 1-2. munkafüzet - 1 090
KT-1308/A Bunte Welt. Arbeitsheft 2. munkafüzet 620 3 100
KT-1310/A Bunte Welt. Arbeitsheft 3. munkafüzet 620 2 650
KT-1312/A Bunte Welt. Arbeitsheft 4. munkafüzet 620 2 650
KT-1322 „Omas Fotoalbum erzählt” Arbeitsbuch 7-8 munkafüzet 660 5 300
KT-1324 Ohne Vergangenheit keine Zukunft
Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht
Klasse 9-12
munkafüzet 660 5 300
KT-1325 Kombi Spielheft. Arbeitsheft munkafüzet - 1 500
KT-1326 Kombi Mini. Arbeitsheft munkafüzet 540 1 500
KT-1327 Kombi Midi. Arbeitsheft munkafüzet 600 2 540
KT-1328 Kombi Maxi. Arbeitsheft munkafüzet 620 2 750
KT-1335 Geographie 7 Arbeitsheft munkafüzet 730 4 990

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53-55.

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói
kód
Cím Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói
ár
MI-0002 Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského
jazyka
munkafüzet 420 5 250
MI-0013 Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá -
pracovný zošit
munkafüzet 320 4 620
MI-0042 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6. munkafüzet 320 2 625
MI-0044 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7. munkafüzet 320 2 625
MI-0005 Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. -
Pracovný zošit
munkafüzet 320 4 620
MI-0028 Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja - Pracovný zošit munkafüzet 320 4 620
MI-0046 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8. munkafüzet 320 2 625
MI-0040 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5. munkafüzet 320 2 625
MI-0037 Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať. Pracovný
zošit
munkafüzet ---- 6 510

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.

1065 Budapest, Nagymező utca, 68.

Tel:1-269 1974

Kiadói kód Cím Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói ár
CT-6111/m Juricskay Istvánné - Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret munkafüzet 1.-4. munkafüzet - 10.000
CT-6101/m Bolgár nyelv munkafüzet 1. munkafüzet - 15.000
CT-5111/m Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4. munkafüzet
munkafüzet - 10.000
CT-5115/m Görög nyelvtan munkafüzet munkafüzet 800 15.000
CT-3117/m Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5. munkafüzet 600 10.000
CT-3122/m Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6. munkafüzet 600 10.000
CT-3116 Neubauer Ibolya - Lázár Éva - Faschingné
Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.
munkafüzet 600 11.500
CT-3124 Neubauer Ibolya - Lázár Éva - Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.
munkafüzet 600 11. 000
CT-3125/m Neubauer Ibolya - Lázár Éva - Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.
munkafüzet 600 11. 000
CT-3119 Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9. munkafüzet 600 10. 000
CT-3121 Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10. munkafüzet 600 10. 500
CT-1131/M Torjánácz Anna: Radna bilježnica 1. munkafüzet - 14. 000
CT-1132/M Torjánácz Anna: Radna bilježnica 2. munkafüzet 600 10. 500
CT-1138/M Torjanac Anna: Radna bilježnica 3. munkafüzet 600 10. 000
CT-1139/M Torjanac Anna: Radna bilježnica 4. munkafüzet 800 10. 500
CT-1134 Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilježnica 5. munkafüzet 600 10. 500
CT-1136/M Tislér Jolán: Moj hrvatski 6. munkafüzet 800 13. 500
CT-1137/M Tislér Jolán: Moj hrvatski 7. munkafüzet 800 14. 000
CT-1111/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 1. munkafüzet - 9.500
CT-1112/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 2. munkafüzet 700 9.500
CT-1113/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 3. munkafüzet 700 9.500
CT-1114/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 4. munkafüzet 700 9.500
CT-1115/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Vjezbanica gramatike 5. munkafüzet 600 10. 500
CT-1116/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 6. munkafüzet 600 12. 000
CT-1117/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 7. munkafüzet 600 12. 500
CT-1126/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8. munkafüzet 800 10 000
CT-7111/m Băjsescsé irkă dă lukru 1. munkafüzet - 10.000
CT-7112/m Băjsescsé irkă dă lukru 2. munkafüzet 800 10.000
CT-7121/m E rromani shib thaj e literatura - Irka 1. munkafüzet - 10.000
CT-7122/m E rromani shib thaj e literatura - Irka 2. munkafüzet 800 10.000
CT-4115/m Román nyelv és irodalom 5. munkafüzet munkafüzet 800 10.000
CT-4116/m Román nyelv és irodalom 6. munkafüzet munkafüzet 800 10.000
CT-4117/m Román nyelv és irodalom 7. munkafüzet munkafüzet 800 12.000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

Tel: 95/525-024

Kiadói kód Szerző, Cím Munkatankönyv Munkafüzet Tanulói ár Fogyasztói ár
AP-010929 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 1. évf. (szlovén)
munkafüzet 1 400 11 000
AP-020929 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2. évf. (szlovén)
munkafüzet 1 400 11 000
AP-030929 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3. évf. (szlovén)
munkafüzet 1 400 11 000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerző, Cím Munkatankönyv Munkafüzet Tanulói ár Fogyasztói ár
NT-30266/M/1 Mária Jakabová: Slovenčina. Pracovný zošit pre
10-11. ročnik
munkafüzet 380 9 370
NT-30312/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 5
munkafüzet 800 8 000
NT-30318/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 6 munkafüzet 600 8 000
NT-30329/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 7 munkafüzet 630 8 000
NT-30331/M/1 Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 1 munkafüzet ---- 7 780
NT-30335/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 8 munkafüzet 630 8 000
NT-30342/M/1 Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 2 munkafüzet 670 6 180
NT-30351/M Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo
slovenčina 3
munkafüzet 655 8 000
NT-30374/M Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo
slovenčina 4
munkafüzet 630 8 000
NT-30375 Magda Pažická: Katka v lese munkafüzet ---- 7 430
NT-30376 Magda Pažická: Ahoj, dobrý deň munkafüzet ---- 8 320
NT-30381/M Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja čítanka 4 munkafüzet 450 8 900
NT-30384 C. Neményi Eszter - Oravecz Márta: Matematika 1 munkatan- könyv ---- 12 760
NT-30384/M C. Neményi Eszter - Oravecz Márta: Matematika
pracovný zošit 1
munkafüzet ---- 12 760
NT-30386 C. Neményi Eszter - Oravecz Márta: Matematika 2 munkatankönyv 1 080 12 760
NT-30386/M C. Neményi Eszter - Oravecz Márta: Matematika
pracovný zošit 2
munkafüzet 1 220 12 760
NT-30388 Simon Krisztina - Németh Józsefné: Zázračný
svet 1-2
munkafüzet ---- 16 580
NT-30394 Németh Józsefné - Simon Krisztina: Zázračný
svet 3
munkatankönyv 1 080 15 890
NT-30406 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Technika a spősob života 1 munkafüzet ---- 11 560
NT-30408/M Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov - pracovný
zošit 7
munkafüzet 670 7 890
NT30409/M Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z prírodopisu 4 munkafüzet 720 11 500
NT-30410 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Technika a spősob života 2 munkafüzet 620 12 550
NT-30411 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 9-10. ročník
munkafüzet 1 780 2 150
NT-30411/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 9-10. ročník munkafüzet 780 980
NT-30412 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 11. ročník
munkafüzet 1 480 1 780
NT-30412/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 11. ročník munkafüzet 540 710
NT-30413 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 12. ročník
munkafüzet 1 740 2 090
NT-30413/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 12. ročník munkafüzet 780 980
NT-30418/M Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7. Pracovný zošit munkafüzet 530 11 000
NT-30429/F Horváth Péter: Dejepis - pracovné listy 5 feladatlap 570 8 280
NT-30429/M Horváth Péter: Dejepis - pracovný zošit 5 munkafüzet 620 10 690
NT-30430/M Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8. Pracovný zošit munkafüzet 500 10 880
NT-30431/M Kaposi József - Száray Miklós: Dejepis 11. Pracovný zošit munkafüzet 1 140 14 690
NT-30434/M Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný
zošit 1
munkafüzet ---- 3 090
NT-30435/M Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný
zošit 2
munkafüzet 320 3 090
NT-30439/M Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5. Pracovný zošit munkafüzet 900 10 690
NT-31283/M/1 Ivan Mokuter: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred gimnazije munkatan-
könyv
555 11 500
NT-31521/1 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 1 munkafüzet ---- 4 560
NT-31522/1 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 2 munkafüzet 620 5 060
NT-31523/1 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 3 munkafüzet 760 6 750
NT-31525 Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna knjiga za 1. razred munkafüzet ---- 17 000
NT-31528 Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred. munkafüzet 800 11 500
NT-31535 Zlata Gergič: Nudim ti slova 1 munkafüzet ---- 18 690
NT-31535/F Zlata Gergič: Pisanka za 1. razred munkafüzet ---- 4 090
NT-31535/M Zlata Gergič: Učim čitati. Radna bilježnica za 1. razred munkafüzet ---- 4 520
NT-31540 Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski Čitanka za 3. razred munkafüzet 800 11 500
NT-31540/M Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna pisanka za gramatiku 3. razred munkafüzet 600 7 640
NT-31544 C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 1. razred munkatan- könyv ---- 12 760
NT-31544/M C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica 1. razred munkafüzet ---- 12 760
NT-31546/M Zlata Gergič: Radna bilježnica za 2. razred munkafüzet 600 3 090
NT-31547 Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Radni udžbenik za 2. razred munkafüzet 870 8 130
NT-31548/M Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna pisanka za gramatiku 4. razred munkafüzet 600 8 050
NT-31552 C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 2 munkatan- könyv 1 270 12 760
NT-31552/M C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica 2. razred munkafüzet 1 270 12 760
NT-31554/M Zlata Gergič: Radna bilježnica za 3. razred munkafüzet 430 4 470
NT-31555/M Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica munkafüzet 1 020 10 500
NT-31558 Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo 1. razred munkatan- könyv ---- 7 850
NT-31559/M Zlata Gergič: Radna bilježnica 4 munkafüzet 430 5 140
NT-31560/M Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. Radna bilježnica munkafüzet 850 9 370
NT-31569/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - radna bilježnica 5 munkafüzet 600 8 140
NT-31571/F Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5 munkafüzet 570 5 970
NT-31571/M Horváth Péter: Zadaci, križaljke iz povijesti 5 munkafüzet 620 11 500
NT-31574 Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred munkatan- könyv 770 11 500
NT-31577/F Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci - Povijest 6 munkafüzet 500 11 000
NT-31577/M Csepela Jánosné: Zadaci, križaljke iz povijesti 6 munkafüzet 720 11 500
NT-31580 Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2 munkatan- könyv 680 7 040
NT-31581/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode radna bilježnica 6 munkafüzet 720 7 620
NT-31582/M Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 6 munkafüzet 900 8 410
NT-31583 Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i društva 3 munkatankönyv 1 000 11 140
NT-31585 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9-10 munkafüzet 1 780 2 120
NT-31585/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9-10
munkafüzet 780 950
NT-31586 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11. munkafüzet 1 480 1 750
NT-31586/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11
munkafüzet 540 670
NT-31587 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 12 munkafüzet 1 740 2 060
NT-31587/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti12
munkafüzet 780 950
NT-31588/M Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike
hrvatskoga jezika 7
munkafüzet 1 000 8 730
NT-31589/M Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-
Vízvári: Zemljopis 7. Radna bilježnica
munkafüzet 570 4 840
NT-31591/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode 4. Radna bilježnica munkafüzet 620 11 500
NT-31593/M Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike
hrvatskoga jezika 8
munkafüzet 980 9 370
NT-31594/M Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. Radna biljeznica munkafüzet 660 10 690
NT-31598/M Kaposi józsef-Száray Miklós:Povijest 9. Radna
biljeznica
munkafüzet 1 090 11 350
NT-32502/F Snežana Došić-Pavle Ilić: Zvuci jezika srpskog 2. munkafüzet 530 10 200
NT-32502/M/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Sunce na mom dlanu 2. munkafüzet 600 11 500
NT-2503/M/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Svežanj zlatnih
ključeva 3.
munkafüzet 555 11 500
NT-32504F/M Snežana Došić-Pavle Ilić: Najbolje znam što uradim
sam 4.
munkafüzet 620 4 200
NT-32504/M/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Putevi do tajni 4. munkafüzet 1 250 10 170
NT-32536/M Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode -
radna sveska 5.
munkafüzet 555 11 500
NT-32557 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 9-10. munkafüzet 1 780 2 160
NT-32557/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 9-10 godina nastave
munkafüzet 780 1 010
NT-32558 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 11. munkafüzet 1 480 1 800
NT-32558/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 11. godina nastave munkafüzet 540 720
NT-32559 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 12. munkafüzet 1 740 2 110
NT-32559/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 12. godina nastave munkafüzet 780 1 010
NT-32574/M Vesna Čaplar: Vežbanka uz bukvar 2. munkafüzet 620 5 360
NT-32575/M Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3. munkafüzet 620 4 970
NT-32576/M Krisztina Bekic: Radna sveska uz čitanku 5. munkafüzet 620 6 260
NT-32577/M Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Radna sveska uz čitanku 7. munkafüzet 620 7 540
NT-32585 Hartdégenné Rieder Éva: Okolina 1/I munkafüzet ---- 7 670
NT-32586 Hartdégenné Rieder Éva: Okolina 1/II munkafüzet ---- 7 670
NT-32587 Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I munkafüzet ---- 11 420
NT-32587/M Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M. munkafüzet ---- 14 300
NT-32588 Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II munkafüzet ---- 11 420
NT-33273/M Mihai Cozma: Cultivarea limbii române. Caietul elevului munkafüzet 760 10 160
NT-33308/M Lucia Borza: Limba română. Caiet de scriere 1. munkafüzet ---- 3 640
NT-33314/M Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. Caietul elevului munkafüzet ---- 7 070
NT-33315/M Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. Caietul elevului munkafüzet 620 7 070
NT-33337/M Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română 5. Caiet de lucrări munkafüzet 640 7 060
NT-33339 Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 1. munkafüzet ---- 6 470
NT-33340/M Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli
Ilona: Cunoştinţe despre natură 5. Caietul elevului
munkafüzet 600 10 360
NT-33342 Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 2 munkafüzet 620 6 840
NT-33343 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anii 9-10 munkafüzet 1 780 2 120
NT-33343/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul
anilor 9-10
munkafüzet 780 960
NT-33344 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 11-lea munkafüzet 1 470 1 760
NT-33344/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 11-lea munkafüzet 540 680
NT-33345 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea munkafüzet 1 740 2 060
NT-33345/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al12-lea munkafüzet 780 960
NT-33347/F Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5 . Teste recapitulative feladatlap 700 5 230
NT-33348/F Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste recapitulative feladatlap 700 5 230
NT-33349/M Tamasics Katalin: Geografia continentelor. Caietul elevului munkatankönyv 700 8 280
NT-34191/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara-Uhrinyiné Hajdú Etelka: Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft munkafüzet ---- 2 040
NT-34195/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara-Uhrinyiné Hajdú Etelka: Mein zweites Deutschbuch 2. Arbeitsheft munkafüzet 1 100 1 680
NT-34198/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 3. Arbeitsheft munkafüzet 1 300 3 910
NT-34199/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Rund um das
Jahr 3. Arbeitsheft
munkafüzet 1 300 4 560
NT-34206/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 4. Arbeitsheft munkafüzet 1 300 4 560
NT-34207/M Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Lesebuch 4. Arbeitsheft munkafüzet 1 300 4 560
NT-34251 Gerhard Dorn - Wolfgang Goldhammer: Wie spricht der Geograph über...? munkafüzet 420 1 100
NT-34261 Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der Lupe munkafüzet 760 3 670
NT-34262/M/2 Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 1.
munkafüzet ---- 930
NT-34265 Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1. munkafüzet ---- 4 230
NT-34266/M Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 2.
munkafüzet 980 980
NT-34269/M Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 3.
munkafüzet 600 780
NT-34271/M Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 5. munkafüzet 770 2 690
NT-34271/II/M Radnai Katalin: Erdkunde für die 5. Klasse der
Grundschule. Arbeitsheft
munkafüzet 600 2 870
NT-34273/M Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 4.
munkafüzet 600 860
NT-34277 Mária Péter-Faidt - Erzsébet Knipf: Mach mit! 6. munkafüzet 870 2 220
NT-34284/M Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 6. munkafüzet 660 3 190
NT-34285 şszné Szigeti Vass Erzsébet - Farkas Brigitta: Umweltkunde 2. munkafüzet 1 840 1 840
NT-34289 Medgyes Sándorné: Physik 9. tankönyv +munkafüzet 930 11 460
NT-34291 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9.-10. Klasse munkafüzet 1 780 2 080
NT-34291/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 9-10 munkafüzet 780 930
NT-34292 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse munkafüzet 1 470 1 710
NT-34292/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 11.
munkafüzet 540 640
NT-34293 Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach
Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Klasse
munkafüzet 1 740 2 020
NT-34293/E Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós:
Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12.
munkafüzet 780 930
NT-34297/M Kaposi József - Száray Miklós: Geschichte 9 Arbeitsheft munkafüzet 1 050 11 000

II. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fő ut 194.

Tel: 26-373 367

Raktári
száma
Címe Tankönyv Fogyasztói
ár
KT-0320/N Abituraufgabensammlung. Mathematik I. (Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I.) tankönyv 6550
KT-0321/N Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II.)
tankönyv 6550
KT-0601/A Liedersammlung 1-4. tankönyv 1 870
KT-1201 Idem, idem do skolicky tankönyv 3 390
KT-1202 Písmenká sú ako deti tankönyv 3 845
KT-1204 Svet je nádherná kníha tankönyv 3 950
KT-1206 Do srdca vloz tankönyv 3 620
KT-1301/A Kombi Spielheft. Lesebuch tankönyv 2 010
KT-1302/A Kombi Mini. Lesebuch tankönyv 2 530
KT-1303/A Kombi Midi. Lesebuch tankönyv 2 930
KT-1304/A Kombi Maxi. Lesebuch tankönyv 2 930
KT-1307/A Bunte Welt. Lesebuch 2. tankönyv 2 020
KT-1309/A Bunte Welt. Lesebuch 3 tankönyv 3 050
KT-1311/A Bunte Welt. Lesebuch 4 tankönyv 3 050
KT-1321 „Omas Fotoalbum erzählt“ Textsammlung 7-8 tankönyv 4 060
KT-1323 Ohne Vergangenheit keine Zukunft Textsammlung zum Volkskundeunterricht Klasse 9-12 tankönyv 4 060
KT-1334 Geographie 7 tankönyv 1 0170
KT-1340 Litera Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht
der deutschen Literatur in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien
tankönyv 11 860

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53-55.

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár
MI-0001 Horváth - Kmeť -Pecsenya - Pestiová: Szlovák nyelv - Slovenský jazyk tankönyv 7 240
MI-0009 Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať tankönyv 9 450
MI-0004 Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo tankönyv 9 450
MI-0041 Kraszlán Erika: Slovenčina 6. tankönyv 6 500
MI-0043 Kraszlán Erika: Slovenčina 7. tankönyv 6 500
MI-0027 Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja tankönyv 9 450
MI-0045 Kraszlán Erika: Slovenčina 8. tankönyv 6 500
MI-0039 Kraszlán Erika: Slovenčina 5 tankönyv 6 500
MI-0038 Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá. Čítanka 2. tankönyv 6 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.

1065 Budapest, Nagymező utca. 68.

Tel:1-269 1974

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár
CT-5111 Nagyné Szabó Antigoné: Görög népismeret 1-4. tankönyv 14. 000
CT-5112 Agárdi Elektra: Görög nyelv 3-4. tankönyv 15. 000
CT-5113 Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9-12. tankönyv 15. 000
CT- 5114 Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5-6. tankönyv 14.000
CT-6111 Juricskay Istvánné - Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret tankönyv 15. 000
CT-3117 Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5. tankönyv 13. 000
CT-3122 Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6. tankönyv 12. 000
CT-3115 Lázár Éva - Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2. tankönyv 11. 500
CT-3123 Neubauer Ibolya - Lázár Éva - Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.
tankönyv 11. 000
CT-3125 Neubauer Ibolya - Lázár Éva - Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.
tankönyv 11. 000
CT-3118 Glanz Lászlóné: Berilo 9. tankönyv 11. 000
CT-3120 Glanz Lászlóné: Berilo 10. tankönyv 10. 000
CT-1131 Torjánácz Anna: Slikovnica 1. tankönyv 10. 500
CT-1132 Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2. tankönyv 10.500
CT-1138 Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3. tankönyv 10. 500
CT-1139 Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4. tankönyv 10. 500
CT-1133 Tislér Jolán: Moj hrvatski 5. tankönyv 13. 500
CT-1136 Tislér Jolán: Moj hrvatski 6. tankönyv 10. 500
CT-1137 Tislér Jolán: Moj hrvatski 7. tankönyv 14. 000
CT-1120 Stipan Pančić: Pjesmarica 1. tankönyv 10. 500
CT-1121 Stipan Pančić: Pjesmarica 2. tankönyv 10. 500
CT-1122 Stipan Pančić: Pjesmarica 3. tankönyv 10. 500
CT 1123 Stipan Pančić: Pjesmarica 4. tankönyv 12.000
CT-1135 Páncsity István: Pjesmarica 5. tankönyv 11. 500
CT-1111 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 1. tankönyv 13. 000
CT-1112 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 2. tankönyv 12. 500
CT-1113 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 3. tankönyv 12. 000
CT-1114 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 4. tankönyv 12. 000
CT-1115 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 5. tankönyv 13. 000
CT-1116 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 6. tankönyv 12. 500
CT-1117 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 7. tankönyv 12. 500
CT-4111 Veronica Garami: Cînt şi muzică 3-4. tankönyv 2.000
CT-4112 Veronica Garami - Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 5. tankönyv 2.000
CT-4113 Veronica Garami - Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 6. tankönyv 2.000
CT-3111 Marija Kozar - Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 1-4. tankönyv 10. 500
CT-3112 Francek Mukić - Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala tankönyv 10. 500
CT-3113 Marija Kozar - Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 7-10. tankönyv 11. 000
CT-1127 Frankovics György: Narodopis 1-4. tankönyv 14. 000
CT-1129 Frankovics György: Narodopis 7-8. tankönyv 10. 000
CT-1130 Heka László: Narodopis 9-10. tankönyv 9.000
CT-7111 Băjsescsé kényvé1. tankönyv 10.000
CT-7112 Băjsescsé kényvé2. tankönyv 10.000
CT-7131 Cigány népismeret tankönyv 6.500
CT- 7121 E rromani shib thaj e literatura - Pustik 1. tankönyv 10.000
CT-7122 E rromani shib thaj e literatura - Pustik 2. tankönyv 10.000
CT-3126 Spoznavanje slovenstva 5-6. tankönyv 15.000
CT-4115 Román nyelv és irodalom 5. tankönyv tankönyv 13.000
CT-4116 Román nyelv és irodalom 6. tankönyv tankönyv 14.000
CT-4117 Román nyelv és irodalom 7. tankönyv tankönyv 12.000
CT-1126 Tímárné Skrapits Anna - Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 8. tankönyv 14. 000
CT-6101 Bolgár nyelv tankönyv 1. tankönyv 10.000
CT-5115 Görög nyelvtankönyv 7-8. tankönyv 12.000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

Tel: 95/525-024

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv Fogyasztói
ár
AP-010928 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1. évf. (szlovén)
tankönyv 13 000
AP-020928 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2. évf. (szlovén)
tankönyv 17 000
AP-030928 Dr. mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3. évf. (szlovén)
tankönyv 17 000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv Fogyasztói ár
NT-30305/3 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5. tankönyv 10 270
NT-30308/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6. tankönyv 6 250
NT-30312/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5. tankönyv 9 690
NT-30314/1 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7. tankönyv 11 000
NT-30316/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8. tankönyv 3 850
NT-30318/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6. tankönyv 9 690
NT-30329/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7. tankönyv 10 000
NT-30331/2 Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina 1. tankönyv 13 650
NT-30335/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8. tankönyv 10 000
NT-30336 C. Neményi Eszter - Káldi Éva: Matematika 4. tankönyv 16 500
NT-30342/1 Miloslava Némethová: Obrázkový slovenčina 2. tankönyv 11 730
NT-30351/2 Miloslava Némethová: Slovenčina 3. tankönyv 11 420
NT-30370/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9-10. tankönyv 9 450
NT-30374/1 Miloslava Némethová: Slovenčina 4. tankönyv 9 700
NT-30381/1 Kormos Katalin: Svet okolo nás - Moja čítanka 4. tankönyv 10 880
NT-30390 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9. tankönyv 8 780
NT-30391 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9. tankönyv 7 660
NT-30392 Mária Sutyinszká: Učíme sa po slovensky 1-4. tankönyv 12 490
NT-30398 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10. tankönyv 8 110
NT-30399 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10. tankönyv 7 640
NT-30402/1 Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9. tankönyv 10 880
NT-30403/1 Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10. tankönyv 8 930
NT-30404 Dr. Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla: Geográfia 10. tankönyv 12 760
NT-30405 Horváth Péter - Hámori Péter: Dejepis 6. tankönyv 20 000
NT-30407 Oláh Zsuzsa: Biológia 10. tankönyv 17 000
NT-30408 Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7. tankönyv 17 000
NT-30409 Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4. tankönyv 12 760
NT-30414 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11. tankönyv 3 640
NT-30415 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11. tankönyv 4 010
NT-30416 Kaposi József - Száray Miklós: Dejepis 12. tankönyv 21 880
NT-30417 Nemerkényi Antal - Bora Gyula - Tamasics Katalin: Zemepis 8. tankönyv 14 700
NT-30418 Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7 tankönyv 16 160
NT-30419 Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Technika a spősob života 3. tankönyv 9 000
NT-30420 Száray Miklós: Dejepis 9. tankönyv 20 000
NT-30421 C. Neményi Eszter - Wéber Anikó: Matematika 3. tankönyv 13 220
NT-30422 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12 tankönyv 12 510
NT-30423 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12 tankönyv 11 500
NT-30424 Száray Miklós: Dejepis 10. tankönyv 21 390
NT-30425 Anna Kondacsová - Monika Szabová - Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 7-8. tankönyv 3 790
NT-30426 Anna Kondacsová - Monika Szabová - Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 5-6. tankönyv 3 790
NT-30427 Helméczy Mátyás: Dejepis 7. tankönyv 18 750
NT-30429 Horváth Péter: Dejepis 5. tankönyv 15 510
NT-30430 Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8 tankönyv 16 330
NT-30431 Száray Miklós: Dejepis 11 tankönyv 22 420
NT-30434 Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1. tankönyv 5 100
NT-30435 Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2. tankönyv 5 100
NT-30436 Hornokné Uhrin Erzsébet-Kiss Szemán Róbert-Lászik Mihály-Zsilák Mária: Szlovák népismeret 9-10 tankönyv 18 860
NT-30439 Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó - Tamás: Matematika 5. tankönyv 17 900
NT-30439/F Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó - Tamás: Matematika 5. Zbierka feladat-
gyűjtemény
10 690
NT-31491/1 Helméczy Mátyás: Povijest 7. tankönyv 20 000
NT-31503 Melania-Larisa Fabčič: Slovensko-madžarski slikovni slovar 1-4. tankönyv 12 760
NT-31511/1 Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Fizička geografija 9. tankönyv 19 410
NT-31534 Marta Mészáros - Živko Mandić: Riječ hrvatska Slikovnica 1-4. tankönyv 12 760
NT-31543/1 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 4. tankönyv 12 610
NT-31546 Zlata Gergič: Pod duginim lukom. Udžbenik za 2. razred tankönyv 14 610
NT-31548 Marija Fülöp-Huljev - Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski Čitanka za 4. razred tankönyv 11 500
NT-31549 Matilda Bölcs: Antologija hrvatske književnosti tankönyv 11 420
NT-31554 Zlata Gergič: U zemlji snova. Udžbenik za 3. razred tankönyv 12 550
NT-31555/1 Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred tankönyv 13 000
NT-31559 Zlata Gergič: Mjesečeva priča. Udžbenik za 4. razred tankönyv 15 660
NT-31560/1 Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. tankönyv 13 000
NT-31567 Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti tankönyv 8 320
NT-31569 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 5. tankönyv 17 000
NT-31572 Josip Šibalin: Vilinska svirala. Hrvatska čitanka 5. tankönyv 11 500
NT-31576 Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred tankönyv 17 000
NT-31577 Horváth Péter - Hámori Péter: Povijest 6. tankönyv 20 000
NT-31578 Josip Šibalin: Pružite dlan -- čitanka 6. tankönyv 11 500
NT-31579/1 Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred tankönyv 11 290
NT-31581 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 6. tankönyv 14 710
NT-31582 Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred tankönyv 9 870
NT-31588 Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred tankönyv 8 730
NT-31589 Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7, udžbenik tankönyv 14 700
NT-31590 Probáld Ferenc: Regionalna geografija tankönyv 17 900
NT-31591 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4. tankönyv 15 230
NT-31592 Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12. tankönyv 22 840
NT-31593 Janja Živković-Mandić: Gramatika 8 tankönyv 12 510
NT-31594 Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. tankönyv 16 520
NT-31597 Helméczy Mátyás: Povijest 8. tankönyv 16 710
NT-31598 Száray Miklós: Povijest 9 tankönyv 18 750
NT-32502/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Čarolije vragolije 2. tankönyv 12 760
NT-32503/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Tajne beskrajne 3. tankönyv 12 760
NT-32503/F Snežana Došić-Pavle Ilić: Umilna reč maternja 3. tankönyv 7 650
NT-32504/1 Snežana Došić-Pavle Ilić: Zlatne rukoveti 4. tankönyv 12 710
NT-32504/F Snežana Došić-Pavle Ilić: Jezik naš blagorodni 4. tankönyv 10 100
NT-32519 Nemerkényi Antal: Fizička geografija 9. tankönyv 12 760
NT-32534 Cveta Vuković: Školski rečnik iz istorije 5-8. tankönyv 11 500
NT-32536 Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode 5. tankönyv 12 760
NT-32542 Milan Nedeljkov: Školski rečnik iz fizike 5-8. tankönyv 11 000
NT-32546 Zlata Jukić: Korak po korak 1. tankönyv 12 760
NT-32551 Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Književnost 9. tankönyv 16 500
NT-32552 Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Hrestomatija 9. tankönyv 10 810
NT-32554 Lénárd Gábor: Biologija 10. tankönyv 17 000
NT-32555 Dr Petar Milošević: Književnost 10. tankönyv 16 500
NT-32556 Dr Petar Milošević: Hrestomatija 10. tankönyv 15 000
NT-32560 Száray Miklós: Istorija 9. tankönyv 25 000
NT-32572 Szabó Péter - Závodszky Géza: Istorija 10. tankönyv 25 000
NT-32574 Vesna Čaplar: Bukvar 2. tankönyv 16 830
NT-32575 Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3. tankönyv 13 950
NT-32576 Krisztina Bekic: Čitanka szrpszkog jezika 5. tankönyv 16 830
NT-32577 Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Čitanka 7. tankönyv 17 000
NT-32579 Kaposi József-Száray Miklós: Istorija 12. tankönyv 24 690
NT-32580 Dr Petar Milošević: Književnost 11. tankönyv 19 790
NT-32581 Dr Petar Milošević: Hrestomatija 11. tankönyv 15 000
NT-32582 Dr Petar Milošević: Književnost 12. tankönyv 19 790
NT-32583 Dr Petar Milošević: Hrestomatija 12. tankönyv 15 000
NT-32584 Száray Miklós: Istorija 11. tankönyv 22 720
NT-32598 Dr Predrag Stepanović: Gramatika szrpszog jezika 5-6. tankönyv 19 790
NT-32600 Krisztina Bekic: Čitanka 6. tankönyv 16 100
NT-32601 Julijana Kotorčević-Andrea Apjok-Mešter: Čitanka 8 tankönyv 17 000
NT-32602 Zlata Jukić: Udzsbenik szrpszkog jezika 4. tankönyv 16 770
NT-32701 Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9. tankönyv 19 120
NT-33273/2 Mihai Cozma: Cultivarea limbii române tankönyv 11 420
NT-33282/1 Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7-8. tankönyv 11 000
NT-33308 Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba română.Prima mea carte tankönyv 12 430
NT-33313 Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română. A doua mea carte tankönyv 14 690
NT-33314/1 Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. tankönyv 8 210
NT-33315/1 Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. tankönyv 8 210
NT-33316 Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2-4 tankönyv 16 240
NT-33317/1 Iulia Olteanu: Literatura română. Culegere de texte literare pentru
clasele 5-8
tankönyv 4 560
NT-33318 Lucia Borza: Cunoştinţe de gramatică. Manual pentru şcolile generale tankönyv 5 170
NT-33321 Lucia Borza: Román nyelvkönyv tankönyv 6 060
NT-33322 Mihaela Bucin - Florica Szántó: Limba română.
A treia mea carte
tankönyv 11 500
NT-33330 Mihai Cozma: Limba română. Cunoştinţe generale.
Fonetică. Lexicologie. Gramatică
tankönyv 12 790
NT-33333 Marta Mészáros - Viorica Orosz Fábián: Limba română. Dicţionar ilustrat. Vocabular român-maghiar tankönyv 9 500
NT-33334 Rodica Müller - Teodor Cosma: Literatura română.
Antologie de texte literare I.
tankönyv 12 760
NT-33335 Rodica Müller: Literatura română. Antologie de texte literare II. tankönyv 11 340
NT-33337 Mihaela Bucin - Florica Szántó: Limba română 5. tankönyv 7 970
NT-33340 Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5. tankönyv 17 000
NT-33341 Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 6. tankönyv 16 330
NT-33346 Kaposi József - Száray Miklós: Istorie 12. tankönyv 21 880
NT-33347 Horváth Péter: Istorie 5. tankönyv 18 750
NT-33348 Horváth Péter - Hámori Péter: Istorie 6. tankönyv 18 750
NT-33349 Tamasics Katalin: Geografie 7. tankönyv 17 900
NT-33350 Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Geografie fizică generală 9. tankönyv 20 000
NT-33351 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 3-a tankönyv 9 180
NT-33352 Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 4-a tankönyv 10 000
NT-33353 Száray Miklós: Istorie 9. tankönyv 20 000
NT-33354 Mihaela Bucin - Florica Szántó: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească. Manual pentru clasele 5-8 tankönyv 7 080
NT-33356 Helméczy Mátyás: Istorie 7. tankönyv 20 000
NT-33358 Olteanu Florea: Cunoştinţinte despre poporul român 9-10 tankönyv 6 240
NT-34191/2 Edina Rieder-Erdőfy - Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1. tankönyv 2 040
NT-34192/1 Heves Ferenc: Musik 1-2. tankönyv 2 030
NT-34195/2 Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2. tankönyv 1 680
NT-34197/1 Heves Ferenc: Musik 3-4. tankönyv 1 740
NT-34198/2 Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 3. tankönyv 3 910
NT-34199/2 Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Rund um das Jahr. Lesebuch 3 tankönyv 4 560
NT-34206/2 Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 4. tankönyv 8 160
NT-34207/2 Maria Bencze-Tóth: Lesebuch 4. tankönyv 9 030
NT-34213/1 Theresia Klinger: Deutsch 5. tankönyv 940
NT-34214/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 5. tankönyv 940
NT-34215/1 Heves Ferenc: Musik 5-6. tankönyv 1 370
NT-34220/1 Theresia Klinger: Deutsch 6. tankönyv 940
NT-34221/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 6. tankönyv 940
NT-34225/1 Heves Ferenc: Musik 7-8. tankönyv 2 930
NT-34226/1 Edina Rieder-Erdőfy: Lesebuch 7. tankönyv 4 470
NT-34227/1 Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 7. tankönyv 860
NT-34244/1 Helméczy Mátyás: Geschichte 8. tankönyv 10 820
NT-34245/1 Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie tankönyv 3 420
NT-34246/1 Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie tankönyv 11 730
NT-34250/1 Knipf Erzsébet - Vágyi Vata: Wortschatztruhe 11-12 tankönyv 9 810
NT-34254/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 10. tankönyv 12 110
NT-34255/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 11. tankönyv 6 320
NT-34262 Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 1. tankönyv 1 300
NT-34264 Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen tankönyv 4 760
NT-34266/1 Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 2. tankönyv 1 690
NT-34267 Probáld Ferenc: Regionale Geographie tankönyv 2 560
NT-34269 Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 3. tankönyv 1 260
NT-34271/I Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde 5. tankönyv 4 030
NT-4271/II/1 Radnai Katalin: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule tankönyv 7 380
NT-34273 Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 4. tankönyv 1 460
NT-34278 Meisterfeld - Scheyhing - Szabados - Englender: Bunte Erde I. tankönyv 2 180
NT-34279 Elisabeth Knipf: Von Wort zu Wort 9 tankönyv 7 960
NT-34280 Bernd Meisterfeld - Michael Szabados: Bunte Erde II. tankönyv 2 150
NT-34282 Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie I. tankönyv 1 850
NT-34284 Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde 6. tankönyv 6 650
NT-34288 Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie II. tankönyv 1 990
NT-34294 Medgyes Sándorné: Physik 10. tankönyv 12 720
NT-34295 Medgyes Sándorné: Physik 11. tankönyv 14 580
NT-34296 Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12. tankönyv 18 630
NT-34297 Száray Miklós: Geschichte 9. tankönyv 14 315
NT-34298 Horváth Péter: Geschichte 5. tankönyv 13 810
NT-34300 Száray Miklós: Geschichte 10. tankönyv 19 250
NT-34301 Horváth Péter - Hámori Péter: Geschichte 6. tankönyv 15 560
NT-34302 Száray Miklós: Geschichte 11 tankönyv 20 570
NT-35106 Izbor pesmi 1-2. tankönyv 13 000
NT-35107 Izbor pesmi 3-4. tankönyv 11 000
NT-35108 Izbor pesmi 5-6. tankönyv 11 000
NT-36002 Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1-2. tankönyv 16 510

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fő út 197.

Tel: 26-373 367

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv
munka-
tankönyv
munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói ár
KT-0605 Varga Ilona: Beás-magyar, magyar-beás szótár tankönyv - 2 300
KT-0612 Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-12. o. tankönyv - 2 490

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53-55

Tel., 06 30 620 5379

Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv Tanulói ár Fogyasztói ár
MI-0003 Fazekas Sándorné dr: Slovenčina - Kezdők és középhaladók szlovák nyelvkönyve tankönyv ------- 3 500
MI-0023 Kraszlán Erika: Čitanka 7. tankönyv ------- 6 300
MI-0012 Fazekas Sándorné dr: Cestička belavá tankönyv ------- 9 450
MI-0031 Kraszlán Erika: Čitanka 8. tankönyv ------- 6 270
MI-0034 Kraszlán Erika: Čitanka 5. tankönyv ------- 5 270
MI-0035 Kraszlán Erika: Čitanka 6. tankönyv ------- 5 860
MI-0036 Monika Glücková-Szabóová: Slovenská vzdelanosť (Népismeret) tankönyv ------- 10 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.

1065 Budapest, Nagymező utca. 68.

Tel:1-269 1974

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv munka-
tankönyv munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói ár
CT 3128 László Domján: Priročnik tankönyv 2.500
CT-1119 Horváth Csaba: Čitanka 2-4. tankönyv 10 500
CT 1124 Horváth Csaba: ČITANKA 5-6 tankönyv 12.000
CT 1125 Horváth Csaba: ČITANKA 7-8 tankönyv 12.000
CT-3114 Cvetko Marieta: Slikanica za pouk slovenskega jezika 1. osztály tankönyv 15.000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerző, Cím Tankönyv munkatankönyv munkafüzet Tanulói ár Fogyasztói ár
NT-30287/1 Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3-4 munkatankönyv 690 9 260
NT-30313/1 Mária Jakabová: Čítanka 5 tankönyv ------- 11 420
NT-30317/1 Mária Jakabová: Čítanka 6 tankönyv ------- 11 420
NT-30320/1 Mária Jakabová: Literárna výchova 7 tankönyv ------- 11 420
NT-30324/1 Mária Jakabová: Literárna výchova 8 tankönyv ------- 11 420
NT-30336/M Káldi Éva - Varga Tamás: Pracovný zošit z matematiky 4 munkafüzet 830 830
NT-30378/M Száray Miklós: Dejepis I - Pracovný zošit munkafüzet 570 11 500
NT-30380 Helméczy Mátyás: Dejepis 8 tankönyv ------- 7 610
NT-30385 Hartdégenné Rieder Éva - Köves József: Prírodopis 5 tankönyv ------- 12 550
NT.30396 Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Geográfia 9 tankönyv ------- 12 780
NT-30405/F Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu pre6. ročník munkafüzet 560 9 000
NT-30405/M Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu pre6. ročník munkafüzet 810 11 420
NT-31447/M/1 Suták Mihályné - Varga Tamás: Radna biljeznica iz matematike 3 munkafüzet 730 11 420
NT-31470 C. Neményi Eszter - Suták Mihályné: Matematika 3. razred tankönyv ----- 11 420
NT-31498/1 Závodszky Géza: Povijest III tankönyv ----- 17 350
NT-31539 Anica Petreš-Németh: Zbirka stručnih izraza iz biologije tankönyv -------- 3 740
NT-31545 Bora Gyula-Nemerkényi Antal: Geografija
Mađarske
munkatankönyv 840 6 330
NT-31550 Győrvári Gábor: Zbirka stručnih izraza iz informatike i računalstv tankönyv ------- 4 340
NT-31553 Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla: Drustvena tankönyv ----- 6 960
geografija za gimnazije
NT-31556 Győrvári Gábor: Nazivlje iz matematike tankönyv ------- 4 340
NT-31561 Janja Živković-Mandić: Horvát nyelvkönyv
alapfokon
munkatankönyv 850 1 010
NT-31561/M Janja Živković-Mandić: Horvát nyelv alapfokon. Munkafüzet munkafüzet 720 1 070
NT-31566 Szabó Péter: Povijest 10 tankönyv ------- 8 320
NT-31571 Horváth Péter: Povijest 5. tankönyv ------- 12 760
NT-31579/M Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz
gramatike hrvatskoga jezika 5
munkafüzet 870 9 070
NT-32500 Georgije Mesaros: Slikovnica 1-4 tankönyv ------- 12 770
NT-32512 Szabó Péter: Istorija 6 tankönyv ------- 6 330
NT-32513 Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes - Sebestyén Zoltán: Fizika 6 tankönyv ------- 6 330
NT-32522 Helméczy Mátyás: Istorija 8 tankönyv ------- 7 610
NT-32535 Dr Jovanka Lastić: Školski rečnik iz biologije 5-8 tankönyv ------- 11 360
NT-32539 Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes - Sebestyén Zoltán: Fizika 7 tankönyv ------- 580
NT-32578 Jasmina Stanković: Srpska gramatika 5. tankönyv ------- 11 740
NT-32578/M Jasmina Stanković: Srpska gramatika - radna
sveska 5.
munkafüzet 620 5 360
NT-32700 Rosica Penkova-Katus Elvira: Bolgarski ezik 0. tankönyv ------- 12 170
NT-33325 Helméczy Mátyás: Istorie 8 tankönyv ------- 7 610
NT-33331 Liana Pop: Dezvoltarea competenţei de
comunicare în limba română
munkatankönyv 370 4 340
NT-33332/1 I. Mureşanu - V. Moldovan - M. Gurzău
Ceglédi: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească
tankönyv ------- 7 040
NT-33338 Lucia Borza: Cunoştinţe despre românii din
Ungaria. Manual pentru clasele 1-4
tankönyv ------- 8 760
NT-33341/M Hartdégenné Éva - Dr. Köves József: Cunoştinţe despre natură. Caiet de lucrări pentru clasa a 6-a munkafüzet 700 6 380
NT-34189/3 Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8 tankönyv ------- 3 260
NT-34212 Heves Ferenc: Geographische und wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6-8 tankönyv ------- 4 780
NT-34230 Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 6 tankönyv ------- 10 170
NT-34230/M Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 6
munkafüzet 630 5 360
NT-34232 Regine Horváth: Lesebuch 8 tankönyv ------- 2 520
NT-34233 Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie 7 tankönyv ------- 11 420
NT-34233/M Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie
Arbeitsheft 7
munkafüzet 630 5 360
NT-34238/1 Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender:
Bunte Erde 9
tankönyv ------- 6 330
NT-34239 Hollós Lajos: Musik I-II-III tankönyv ------- 5 940
NT-34240 Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 8 tankönyv ------- 6 210
NT-34240/M Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 8
munkafüzet 630 5 360
NT-34242/1 Helméczy Mátyás: Geschichte 7. tankönyv ------- 11 050
NT-34249 Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke tankönyv ------- 5 050
NT-34257 Farkas Józsefné: Unsere Feste tankönyv ------- 2 530
NT-34257/M Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft munkafüzet --------- 1 900
NT-34258 Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen tankönyv ------- 2 530
NT-34260 Monika Jäger-Manz: „Ich sag’ dir was!” tankönyv ------- 1 900
NT-34263 János Almási: Geschichte der Deutschen in Ungarn tankönyv ------- 3 810
NT-34270 Márkus - Buglák - Bankó: Arbeitsbuch für den Literaturunterricht 11-12 munkatankönyv 1 180 2 560
NT-34272 Szabadka Zita: Mal anders tankönyv ------- 11 460
NT-34274 Katharina Donovald: Ungarndeutsche
Volkskunde 1-4
tankönyv ------- 7 020
NT-34275 Eva Angeli: Volkskunde der Ungarndeutschen 5-6 tankönyv ------- 7 030
NT-34276 Takács - Böröczki - Borda: Mach mit! 5. munkatankönyv 640 1 420

IV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint - az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján - 2011. szeptemberéig megjelenő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2519 Piliscsév, Topol u. 3.

Tel: 33-473-473

Raktári száma Címe Tankönyv
Munkafüzet
Tanulói ár Fogyasztói ár
KT-1313/2 Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5 tankönyv - 3 050
KT-1313/M Deutsch Freu(n)de Arbeits- und Sprachbuch 5 munkafüzet 620 2 650
KT-1350 Entdecke deine Welt Buch Klasse 1-2 tankönyv - 4 900
KT-1350/M Entdecke deine Welt Arbeitsbuch Klasse 1-2 munkafüzet - 4 200
KT-1319/M1 Schatztruhe - Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht 1 munkafüzet - 3 900

6. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról nemzetiségi támogatások igényléséhez

Alulírott .................................... (a támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a(z) ............................................................ (fenntartó, a támogatás igénylője) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H. .................................

aláírás

..........................................

aláíró beosztása, titulusa

7. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Indoklás
A nemzetiségi tankönyvek pótlólagos beszerzésének okairól

Alulírott .................................... (a fenntartó képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

1. az általunk fenntartott .............................................. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

2. az általunk fenntartott .............................................. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

3. az általunk fenntartott .............................................. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

4. az általunk fenntartott .............................................. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

5. az általunk fenntartott .............................................. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..........................................

Fenntartó képviselőjének aláírása

Megjegyzés:

A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként négy évig kell használni.

Az indoklást csak abban az esetben kell benyújtani, és papír alapon két példányban mellékelni az igényléshez, ha a fenntartó a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése. a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése és a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez kér támogatást.

Az adatokat úgy kell benyújtani, hogy a korábbi megrendelésekkel összehasonlítható legyen:

- több intézmény fenntartása esetén a pótrendelésben érintett intézményenként

- több érintett tagintézmény esetén intézményenként vagy tagintézményenként, attól függően, hogy a korábbi években intézményenként vagy tagintézményenként igényelték a támogatást a tankönyvbeszerzéshez.


  Vissza az oldal tetejére