A jogszabály mai napon ( 2018.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben * 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)-(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

1.1. A költségvetési szerv rövid neve: Szentannai Középiskola

1.2. A költségvetési szerv angol neve: Szentannai Sámuel Grammar School, Secondary School and Students Hostel

1.3. A közvetlen jogelőd: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)

2. Székhelye: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.

3. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közfeladatai:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (2) bekezdése alapján létrejött közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

4. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium irányító, fenntartó és működtető szerve és székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

6. A költségvetési szerv működési köre: országos

7. A költségvetési szerv működésének időtartama:

2011. szeptember 1. napjától 4 év határozott időre, 2015. augusztus 31. napjáig

8. A költségvetési szerv törvényességi felügyeleti szerve:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

9. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működési rendje:

A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

10. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:

A költségvetési szerv igazgatóját az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv főigazgatója gyakorolja.

11. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

12. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alaptevékenysége:

A Szentannai Középiskola alaptevékenységébe tartozik a gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő gimnáziumi, szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

854211 Felsőfokú szakképzés

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

13. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:

A Szentannai Középiskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Szentannai Középiskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

14. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám, az oktatás munkarendje:

Nappali képzésben: 600 fő
Levelező képzésben: 140 fő
Esti képzésben: 30 fő
ebből kollégiumi férőhely: 30 fő

15. Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

9-12. szakközépiskolai általánosan képző érettségire felkészítő évfolyam

13-14. szakképző szakközépiskolai képzés

13. szakképző szakközépiskolai évfolyam levelező munkarend

Szakképesítések:

Gépészet szakmacsoport

OKJ 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Informatika szakmacsoport

OKJ 54 481 02 0010 54 04 Szoftverfejlesztő

OKJ 55 810 01 0010 55 11 Műszaki informatikai mérnökasszisztens

Mezőgazdaság szakmacsoport

OKJ 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

OKJ 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus

OKJ 54 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető

Közgazdaság szakmacsoport

OKJ 54 621 01 0000 00 00 Agrár áruforgalmazó technikus

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

OKJ 54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus

2013/2014. tanévtől:

9-12. évfolyam a nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan folyó az ágazati szakképzési kerettanterv szerinti elméleti és gyakorlati oktatás

Szakképesítések:

Informatika szakmacsoport

OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus

Turisztika szakmacsoport

OKJ 54 812 02 Lovastúra-vezető

Mezőgazdaság szakmacsoport

OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

OKJ 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

OKJ 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

OKJ 55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus

16. A vagyonkezelés módja:

Karcag Város Önkormányzat és a Vidékfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a Karcag Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a Vidékfejlesztési Minisztérium által használatra átvett ingó és ingatlan vagyont a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a feladatainak ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghatározott módon használja. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium KGF/1352/2/2011. számú, 2011. augusztus 24-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.

Budapest, 2013. június 24.

KGF/67/3/2013.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratához

Kimutatás
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

Helység, utca Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése
külterület 01111 szántó
külterület 01113 szántó
külterület 01116 erdő
belterület 4810/6 szántó
belterület 4810/9 szántó
belterület 4810/10 szántó
belterület 5310 beépítetlen terület
belterület 5313 lakóház udvar
belterület 5319 beépítetlen terület
belterület 4815/1 iskola
belterület 4815/2 beépítetlen terület
belterület 4818 sporttelep

  Vissza az oldal tetejére