Hatály: közlönyállapot (2017.XII.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.”

2. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év június 30-áig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt. A fejezetet irányító szerv a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltöltött éves költségvetési beszámolót a fenti határidőt követő tíz napon belül felülvizsgálja és - annak javításának, kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően - jóváhagyja. A Kincstár általi felülvizsgálat során jóváhagyott éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.”

3. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 56. §-sal egészül ki:

„56. § Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy az megfeleljen az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelettel megállapított, 2018. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.”

4. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 56. §-sal egészül ki:

„56. § A könyvviteli számlák 2018. évi nyitása során a 2017. december 31-i a 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számla záró egyenlegét a 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai számlán kell megnyitni.”

5. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 2. melléklete a 2. melléklet,

2. 4. melléklete a 3. melléklet,

3. 4. melléklete a 4. melléklet,

4. 15. melléklete az 5. melléklet,

5. 15. melléklete a 6. melléklet és

6. 17. melléklete a 7. melléklet

szerint módosul.

6. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában az „a)-d), f) és g)” szövegrész helyébe az „a)-g)” szöveg,

2. 44. § (2) bekezdés b) pontjában a „48. § (9) bekezdése és (10) bekezdés g) pontja” szövegrész helyébe a „48. § (9) bekezdése” szöveg,

3. 47. § (3) bekezdésében a „vagyonkezelői jogot létesít,” szövegrész helyébe a „vagyonkezelői jogot létesít - ideértve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is -,” szöveg,

4. 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sorában a „kapcsolatos adatok” szövegrész helyébe a „kapcsolatos adatok. A vállalkozások folyó támogatásához kapcsolódó követelések és kötelezettségvállalások.” szöveg,

5. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában az „EXIM Export Bank Biztosító” szövegrész helyébe a „Magyar Exporthitelt Biztosító Zrt.” szöveg,

6. 3. melléklet F) pontjában a „B*0,1”szövegrész helyébe a „B*0,09” szöveg,

7. 6. melléklet 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei pontjában a „pénzeszközök mérlegfordulónapi” szövegrész helyébe a „pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi” szöveg,

8. 6. melléklet 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai pontjában a „pénzeszközök mérlegfordulónapi” szövegrész helyébe a „pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi” szöveg,

9. 12. melléklet 4. pont 4.9. alpontjában az „a Kapott (járó) kamatok és” szövegrész helyébe az „az Egyéb kapott (járó) kamatok és” szöveg,

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K3. DOLOGI KIADÁSOK pont, K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások alpont, K341. Kiküldetések kiadásai pont b) alpontjában a „kiadásokat (például külszolgálatra rendelt ingóságainak szállítási költségei),” szövegrész helyébe a „kiadásokat,” szöveg,

11. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K42. Családi támogatások alpont i) pontjában a „támogatását a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével” szövegrész helyébe a „támogatását” szöveg,

12. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K48. Egyéb nem intézményi ellátások alpont h) pontjában a „nyugdíjsegélyek,” szövegrész helyébe a „nyugdíjsegélyek, művészjáradék,” szöveg,

13. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont, K501. Nemzetközi kötelezettségek alpont b) pontjában az „Uniós” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg,

14. 15. melléklet BEVÉTELEK (B) pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B352. Fogyasztási adók pont c) alpontjában az „az energiaadót” szövegrész helyébe az „a turizmusfejlesztési hozzájárulást” szöveg,

15. 16. melléklet 6. pontjában az „ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK” szövegrész helyébe a „KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK” szöveg,

16. 16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont, 69. alpontjában az „ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK” szövegrész helyébe a „KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK” szöveg,

17. 16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont, 69. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ÁTVEZETÉSI SZÁMLA alpont, 691. Általános költségek átvezetési számla pontjában az „Általános költségek” szövegrész helyébe a „Költséghelyek, általános költségek” szöveg,

18. 16. melléklet 7. pontjában a „SZAKFELADATOK” szövegrész helyébe a „TEVÉKENYSÉGEK” szöveg,

19. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont, 85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI alpont, 855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai pont, 8552. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége alpontjában a „pénzeszközök” szövegrész helyébe a „pénzeszközök és sajátos elszámolások” szöveg,

20. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont, 93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI alpont, 935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei pont, 9352. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége alpontjában a „pénzeszközök” szövegrész helyébe a „pénzeszközök és sajátos elszámolások” szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontja,

2. 48. § (10) bekezdés g) pontja,

3. 56. §-a,

4. 5. melléklet FORRÁSOK pont, G) Saját tőke alpont, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása alpontja, 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása alpontja és 3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpontja,

5. 5. melléklet FORRÁSOK pont, H) Kötelezettségek alpont, III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások pont, 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása alpontja,

6. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ pont c) alpontja,

7. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások alpont c) és d) pontja,

8. 15. mellélet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások alpont c) pontja,

9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK alpont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont, B34. Vagyoni típusú adók pont b) alpontja,

10. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont, 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont, 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások pont, 3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása alpontja,

11. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása alpontja,

12. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása alpontja,

13. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. 17. melléklet 4. pont a) és c) alpontjában foglalt táblázatban a „3677.,” szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1) bekezdés 3. pontja 2017. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4. §, az 5. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdés 3. és 5. pontja, a 6. § 1., 2. és 14. pontja, a 7. § (1) bekezdés 1. és 2., valamint 4-13. pontja, a 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet, a 4. melléklet és a 6. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1-3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok és

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1 cím, 3. alcím 1. jogcímcsoportjában és a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága)
„4. XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 8. jogcím, 3. jogcímcsoport 8. jogcím fővárosi és megyei kormányhivatalok A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban”

3. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,

- egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,

- egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,

- fiatal szakorvosok támogatása,

- működési és egyéb támogatás.

6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- járóbeteg szakellátás,

- aktív fekvőbeteg szakellátás,

- krónikus fekvőbeteg szakellátás,

- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP),

- várólista csökkentés,

- extrafinanszírozás,

- nagyértékű gyógyszerfinanszírozás,

- speciális finanszírozású szakellátás.”

4. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- praxisfinanszírozás,

- indikátorrendszer finanszírozása,

- eseti ellátás díjazása,

- ügyeleti szolgálat.”

„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók 2017. évi béremelésének fedezete,

- egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,

- egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,

- fiatal szakorvosok támogatása.”

5. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont, K502. Elvonások és befizetések alpont, K5023. Egyéb elvonások, befizetések pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen a rovaton kell elszámolni)

b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést,

c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget és”

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont, K502. Elvonások és befizetések alpont K5023. Egyéb elvonások, befizetések pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(Ezen a rovaton kell elszámolni)

d) a központi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb fizetési kötelezettségeket.”

6. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont a következő c) ponttal egészül ki:

(Ezen a rovaton kell elszámolni)

c) a kivételes rokkantsági ellátást [2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-a],”

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet BEVÉTELEK (B) pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont B36. Egyéb közhatalmi bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a cégnyilvántartás bevételeit,

b) az eljárási illetékeket,

c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,

d) a felügyeleti díjakat,

e) az ebrendészeti hozzájárulást,

f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,

g) a környezetvédelmi bírságot,

h) a természetvédelmi bírságot,

i) a műemlékvédelmi bírságot,

j) az építésügyi bírságot,

k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,

l) az egyéb bírságokat,

m) a vagyoni típusú települési adókat,

n) a jövedelmi típusú települési adókat,

o) az egyéb települési adókat,

p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,

q) az előrehozott helyi adót és

r) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)-q) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.”

7. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan)

c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott
055052. számla egyenlege
-
a 055053. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
055112. számla egyenlege
-
a 055113. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05832. számla egyenlege
-
a 05833. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05882. számla egyenlege
-
a 05883. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591112. számla egyenlege
-
a 0591113. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591132. számla egyenlege
-
a 0591133. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591232. számla egyenlege
-
a 0591233. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591242. számla egyenlege
-
a 0591243. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591252. számla egyenlege
-
a 0591253. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591262. számla egyenlege
-
a 0591263. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059142. számla egyenlege
-
a 059143. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059172. számla egyenlege
-
a 059173. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059232. számla egyenlege
-
a 059233. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059242. számla egyenlege
-
a 059243. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059252. számla egyenlege
-
a 059253. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05942. számla egyenlege
-
a 05943. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
055052. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
055112. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05832. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05882. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591112. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591252. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591262. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059142. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059172. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059232. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059242. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059252. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05942. számla egyenlege
= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege

  Vissza az oldal tetejére