Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak.

(2) A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási stb.) közösségen belüli jelentőségére.

2. § (1) A kategóriába sorolást - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - régészeti lelőhelyek és műemlékek esetén a védettségre vonatkozó miniszteri rendelet, kulturális javak esetén a védetté nyilvánítást kimondó határozat tartalmazza.

(2) A bírság megállapítása szempontjából a Kövt. 46. §-ában meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. kategóriába tartoznak.

(3) Az 1998. január 1-je előtt műemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolását e rendelet melléklete tartalmazza, az e körbe tartozó, de a mellékletben nem szereplő műemlékek a III. kategóriába tartoznak.

(4) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik.

3. § (1) A bírságot - a Kövt. 82. §-ára tekintettel - e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Ha a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó határozatot a kötelezettségszegő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a bírságot ismételten ki kell szabni.

(3) A Kövt. 23/C. § (1) bekezdése, 24. § (3) bekezdése és 52. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltűnt.

4. § A bírság összege

a) az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig,

b) a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig,

c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig,

d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.

5. § (1) Védett tárgy- vagy műemlékegyüttes, illetőleg védett gyűjtemény esetén az 1. § szerinti kategóriába sorolás a teljes tárgy- vagy műemlékegyüttesre, illetve a védett gyűjtemény egészére vonatkozik.

(2) A valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy forgalmi értéküktől.

(3) A bírság megfizetése nem mentesít a bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő védekezés kialakítására, a védettségi állapot vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

5/A. § (1) A bírság kiszabása során meg kell állapítani a bírság alapját.

(2) A bírság alapját

a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége,

b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke,

c) az okozott kár mértéke

figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat sértő magatartástól visszatartsa.

(2a) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak megállapításához az eljáró hatóság a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ szakvéleményét kikérheti.

(3) Régészeti lelőhelyek esetén a bírságalap meghatározásakor - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - figyelembe kell venni a jogsértő tevékenységgel érintett területnek a lelőhely kiterjedéséhez viszonyított mértékét is.

(4) A bírságalap legmagasabb összege:

a) az I. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint,

b) a II. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 12,5 millió forint,

c) a III. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 2,5 millió forint,

d) a IV. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint.

5/B. § (1) Az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni

a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése esetén 1,5-del,

b) a kulturális örökségi elem megrongálása esetén 3-mal,

c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése esetén 6-tal,

d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése (eltűnése) esetén 10-zel.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni.

(3) Amennyiben a hatósági engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett tevékenységet megelőző, vagy a kulturális örökségi elem sérelme nélküli állapot létrehozása az erre vonatkozó hatósági kötelezésben megállapított határidőben, vagy a hatóság jóváhagyásával megtörtént, a bírság az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalap %-os értéke:

a) engedély nélkül végzett tevékenység esetén 10-50%,

b) engedélytől eltérően végzett tevékenység esetén 10-40%.

(4) Műemléken

a) építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;

b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet is tartalmazó, engedély nélkül vagy attól eltérően végzett tevékenység esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;

c) örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén e rendelet szabályai szerint kell eljárni.

5/C. § (1) Az 5/A-5/B. §-ok alapján meghatározott bírság különösen indokolt esetben - az eset sajátosságaira vagy kötelezett személyi körülményeire figyelemmel - annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető.

(2)

6. § (1) A bírság összegét 10 000 forintra, kulturális javak esetén 1000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(2) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 90 nap.

(3) A határidő kezdő napja a bírságot kiszabó határozat jogerőssé válásának napja.

(4) A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb 90 napra.

7. § A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ állapítja meg.

8. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése utáni kötelezettségszegésekre kell alkalmazni.

(2)

Melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

BUDAPEST I. KATEGÓRIA

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

I. kerület 15885 Apród u. 1-3.
Sándor Móric lépcső 2.
Semmelweis Ignác szülőháza

I. kerület 15109 Batthyány tér 7.
Bem rakpart 27.
Aranyhal u. 1.
Plébániaépület

I. kerület 15108 Batthyány tér 7.
Fő u. 39.
Szent Anna-plébániatemplom

I. kerület 15112 Clark Ádám tér Alagút keleti bejárata

I. kerület 15141 Clark Ádám tér
Lánchíd hídfő lépcsők
Lánchíd

I. kerület 15886 Döbrentei tér 9.
Szent Gellért rakpart
Rudas fürdő

I. kerület 15155 Fő u. 41.
Bem rakpart 29.
Volt Erzsébetiek temploma

I. kerület 15156 Fő u. 41.
Batthyány tér 1.
Bem rakpart 28.
Volt Erzsébetiek kórháza

I. kerület 15153 Hadnagy u. 8-10.
Hegyalja út mentén
Rácfürdő

I. kerület 15131 Ybl Miklós tér 2-6.
Öntőház u. 11.
Sándor Móric lépcső 1.
Várkert bazár 148X

15130 Ybl Miklós tér 9-11. Várkert kioszk I. kerület

I. kerület, Budai vár 15009 Anjou bástya
Tóth Árpád sétány
Dísz tér 2.
Dísz tér 6.
Dísz tér 7.
Babits Mihály sétány
Bécsi kapu tér
Budavár falai

I. kerület, Budai vár 15002 Anna u. 1.
Tárnok u. 18.
Emeletes barokk sarokház

I. kerület, Budai vár 15016 Dísz tér 15. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15034 Halászbástya Halászbástya

I. kerület, Budai vár 15036 Hess András tér 1-2.
Szentháromság tér 5.
Ibolya u. 2.
Szent Miklós-templom maradványa

I. kerület, Budai vár 15037 Hess András tér 2.
Ibolya u. 2.
Szentháromság tér 5.
Domonkos kolostor maradványa

I. kerület, Budai vár 15042 Kapisztrán tér 2-4.
Anjou bástya 8.
Tóth Árpád sétány 40.
Nándor-laktanya

I. kerület, Budai vár 15043 Kapisztrán tér 6.
Úri u. 55.
Mária Magdolna-templom maradványai

I. kerület, Budai vár 15849 Szent György tér 1-23. Sándor-palota

I. kerület, Budai vár 15848 Szent György tér 6. Királyi palota

I. kerület, Budai vár 15850 Szentháromság tér Mátyás-templom

I. kerület, Budai vár 15059 Színház u. 1-3. Volt Karmelita-templom, Várszínház

I. kerület, Budai vár 15060 Színház u. 5-11. Karmelita rendház

I. kerület, Budai vár 15061 Táncsics Mihály u. 1.
Ibolya u. 1.
Emeletes barokk lakóház, OMvH székháza

I. kerület, Budai vár 15066 Táncsics Mihály u. 7. Erdődy-palota

I. kerület, Budai vár 15068 Táncsics Mihály u. 9. József-kaszárnya

I. kerület, Budai vár 15093 Úri u. 49. Országház u. 28. Templom és kolostor

I. kerület, Budai vár 15096 Úri u. 53.
Országház u. 32.
Kolostor

I. kerület, Budai vár 15097 Úri u. 55.
Kapisztrán tér 6.
Templomtorony

II. kerület 15163 Bem József u. 20.
Ganz u. 15.
Ganz törzsgyár

II. kerület 15171 Budakeszi út 91-93-95.
Hárshegyi út
Pálos kolostor és templom romjai

II. kerület 15202 Fekete István u. 11.
Szajkó u. 14-16.
Nyék középkori templomromja

II. kerület 15174 Fő u. 82-86.
Ganz u. 4.
Királyfürdő

II. kerület 15176 Frankel Leó u. 25-29.
Zsigmond köz 2.
Árpád fejedelem útja 5-6.
Lukács fürdő

II. kerület 15177 Frankel Leó u. 31-37.
Zsigmond köz 1.
Árpád fejedelem útja 7-8.
Császár fürdő

II. kerület 15206 Hűvösvölgyi út 78.
Fekete István u. 1-3.
Mátyás király vadászkastélyának romjai

II. kerület 15197 Mecset u. 14. Török síremlék

III. kerület 15238 Fő tér 1.
Hajógyár u. 2.
Szentlélek tér 7.
Óbudai rakpart 31.
Volt Zichy-kastély

III. kerület 15246 Kiscelli u. 108.
Kolostor u. 33.
Kolostor és templom

III. kerület 15280 Meggyfa u. 19-21. előtt Római épület maradványai

III. kerület 15249 Pacsirtamező u. 2-14.
Nagyszombat u. 5.
Viador u.
Szőlő u. 1-5.
Amfiteátrum

III. kerület 15289 Szentendrei út Amfiteátrum romjai

III. kerület, Aquincum 15222 Szentendrei út 133. Római polgárváros maradványainak együttese

III. kerület, Óbudai sziget 15242 Hajógyári sziget Az aquincumi helytartó palotájának maradványai

V. kerület 15452 Szabadság híd

V. kerület 15307 Alkotmány u. 8.
Szemere u. 6.
Saroképület

V. kerület 15333 Deák Ferenc tér 4.
Bárczy István u. 10.
Paplak és iskola

V. kerület 15334 Deák Ferenc tér 5. Ev. templom

V. kerület 15367 Ferenciek tere 6.
Reáltanoda u. 2.
Egyetemi Könyvtár

V. kerület 15366 Ferenciek tere 9. R. k. templom

V. kerület 15350 Ferenciek tere 10.
Petőfi Sándor u. 2-4.
Irodaház

V. kerület 15441 Hold u. 4.
Kiss Ernő u. 4.
Perczel Mór u. 3.
Banképület

V. kerület 15359 Honvéd u. 24-30.
Markó u. 8-12.
Stollár Béla u. 7-11.
Volt VALERO selyemgyár

V. kerület 15361 József Attila u. 6.
Nádor u. 2.
Klasszicista ház

V. kerület 15925 József nádor tér 2-3-4.
Szende Pál u. 6.
Dorottya u. 5-7.
Pénzügyminisztérium

V. kerület 15368 Károlyi Mihály u. 12.
Reáltanoda u. 1-3.
Sarokház

V. kerület 15369 Károlyi Mihály u. 16.
Ferenczy István u. 1.
Henszlmann Imre u. 2.
Volt Károlyi-palota

V. kerület 15375 Kossuth Lajos tér 1-3.
Széchenyi rakpart 11.
Országház

V. kerület 15376 Kossuth Lajos tér 11.
Alkotmány u. 1.
Báthory u. 2.
Kozma Ferenc u. 2.
Földművelésügyi Minisztérium

V. kerület 15377 Kossuth Lajos tér 12.
Alkotmány u. 2.
Vajkay u. 2.
Szalay u. 1.
Magyar Néprajzi Múzeum

V. kerület 15389 Margit híd Margit híd

V. kerület 15396 Március 15. tér Belvárosi templom, r. k. templom

V. kerület 15395 Március 15. tér Contra Aquincum maradványai

V. kerület 15415 Nádor u. 9.
Zrínyi u. 8-10.
Volt Festetics-palota

V. kerület 15426 Október 6. u. 7.
Sas u. 8.
Zrínyi u. 13.
Volt Marczibányi-palota

V. kerület 15346 Papnövelde u. 5-7. Hittudományi Akadémia

V. kerület 15341 Papnövelde u. 9. Egyetemi templom, r. k.

V. kerület 15429 Pesti Barnabás u. 2.
Galamb u. 1.
Volt Péterffy-palota

V. kerület 15433 Petőfi tér 2/B
Galamb u. 4/B
Gör. kel. templom

V. kerület 15439 Roosevelt tér 5-6.
Mérleg u. 2-4.
Zrínyi u. 1.
Volt Gresham biztosító székháza

V. kerület 15440 Roosevelt tér 9.
Akadémia u. 2.
Széchenyi rakpart 1.
Magyar Tudományos Akadémia

V. kerület 15457 Szent István tér R. k. templom

V. kerület 15459 Szerb utca 4.
Veres Pálné u. 23.
Gör. kel. szerb templom

V. kerület 15394 Szervita tér 7.
Városház u. 20.
R. k. templom

V. kerület 15476 Váci u. 47.
Nyáry Pál u. 2.
R. k. templom

V. kerület 15477 Váci u. 47.
Molnár u. 6.
Zárda

V. kerület 15483 Váci u. 62-64. Újvárosháza

V. kerület 15486 Városház u. 7.
Vitkovits Mihály u. 1.
Vármegye u. 2.
Semmelweis u. 6.
Egykori megyeháza

V. kerület 15487 Városház u. 9-11.
Bárczy István u. 1-5.
Gerlóczy u. 2-6.
Károly körút 28-30.
Középület

V. kerület 15494 Vigadó tér 2.
Deák F. u. 2-4.
Vigadó u. 1-3.
Pesti Vigadó

VI. kerület 15542 Andrássy út 22.
Dalszínház u. 3-9.
Hajós u. 4-10.
Lázár u. 19.
Magyar Állami Operaház

VI. kerület 15544 Andrássy út 25.
Dalszínház u. 1.
Hajós u. 2.
Paulay Ede u. 36-40.
Állami Balettintézet

VI. kerület 15557 Andrássy út 67.
Vörösmarty u. 35.
Régi Zeneakadémia

VI. kerület 15559 Andrássy út 69. A régi Műcsarnok

VI. kerület 15560 Andrássy út 71.
Izabella u. 54-56-58.
Sarokház

VI. kerület 15506 Bajza u. 41.
Kmetty u. 26.
Munkácsy Mihály u. 18.
Szondy u. 71.
Kálvária-kápolna

VI. kerület 15521 Liszt Ferenc tér 8.
Király u. 64.
Dohnányi u. 1.
Zeneművészeti Főiskola

VI. kerület 15519 Teréz körút 55-57. Nyugati Pályaudvar

VII. kerület 15581 Dohány utca 8. Zsinagóga

VII. kerület 15589 Erzsébet körút 9-11.
Dohány u. 51-53.
Osvát u. 10-12.
Volt New York-palota

VII. kerület 15588 Kazinczy u. 29-31. Izraelita imaház és lakóház

VII. kerület 15604 Rumbach Sebestyén u. 11-13. Zsinagóga

VII. kerület 15585 Városligeti fasor 5-7. Ref. templom és parókia

VIII. kerület 15912 Baross tér Keleti Pályaudvar

VIII. kerület 15611 Bródy Sándor u. 4. Lakóház

VIII. kerület 15612 Bródy Sándor u. 8. Képviselőház

VIII. kerület 15619 Illés u. 25.
Tömő u. 41.
Korányi Sándor u. 2/C
Balassa u. 6. (SOTE)
Volt Festetics-villa és pálmaház

VIII. kerület 15624 Kerepesi temető Vécsey János síremléke a Kerepesi temetőben

VIII. kerület 15625 Kerepesi temető Haggenmacher család síremléke

VIII. kerület 15626 Kerepesi temető Krecsányi család síremléke

VIII. kerület 15627 Kerepesi temető Egry-síremlék

VIII. kerület 15628 Kerepesi temető Kaudelka-síremlék

VIII. kerület 15629 Kerepesi temető Eisele család síremléke

VIII. kerület 15630 Kerepesi temető Malosik család kriptája

VIII. kerület 15631 Kerepesi temető Rupp család mauzóleuma

VIII. kerület 15632 Kerepesi temető Temetőépületek

VIII. kerület 15633 Kerepesi temető Batthyány család mauzóleuma

VIII. kerület 15634 Kerepesi temető Deák Ferenc mauzóleuma

VIII. kerület 15636 Kerepesi temető Gozsdu család síremléke

VIII. kerület 15638 Kerepesi temető Kossuth Lajos mauzóleuma

VIII. kerület 15637 Kerepesi temető Jókai Mór síremléke

VIII. kerület 15639 Kerepesi temető Lyka Anasztáz síremléke

VIII. kerület 15640 Kerepesi temető Schlik család síremléke

VIII. kerület 15908 Kerepesi temető Kasselik család síremléke

VIII. kerület 15635 Kerepesi temető Ganz Ábrahám mauzóleuma

VIII. kerület 15646 Múzeum körút 4.
Puskin u. 5.
Tudományegyetem

VIII. kerület 15647 Múzeum körút 6-8.
Puskin u. 5.
Tudományegyetem

VIII. kerület 15648 Múzeum körút 14-16.
Bródy Sándor u. 1.
Múzeum u. 2.
Pollack Mihály tér 2.
Magyar Nemzeti Múzeum

VIII. kerület 15910 Múzeum u. 11. Volt Károlyi-palota

VIII. kerület 15927 Ötpacsirta u. 2.
Múzeum u. 13.
Volt Almássy-palota

VIII. kerület 15652 Pollack Mihály tér 3.
Bródy Sándor u. 3.
Volt Festetics-palota

VIII. kerület 15651 Pollack Mihály tér 8. Esterházy-palota

VIII. kerület 15650 Pollack Mihály tér 10. Volt Károlyi-palota

VIII. kerület 15659 Szabó Ervin tér 1.
Baross u. 16.
Reviczky u. 1.
Volt Wenckheim-palota

VIII. kerület 15663 Üllői út 80-82.
Ludovika tér 1.
Ludovika

IX. kerület, Ferencváros 15664 Bakáts tér R. k. plébániatemplom

IX. kerület, Ferencváros 15668 Fővám tér 7-9.
Sóház u. 1-9.
Volt Fővámház

IX. kerület, Ferencváros 15665 Kálvin tér 7. Ref. templom

IX. kerület, Ferencváros 15679 Üllői út 33-37.
Hőgyes Endre u. 10-12.
Kinizsi u. 31.
Iparművészeti Múzeum

IX. kerület, Ferencváros 15680 Üllői út 45-51.
Ferenc körút 45.
Liliom u. 62.
Volt laktanya

IX. kerület, Ferencváros 15675 Vámház körút 1-3.
Csarnok tér 1.
Pipa u. 1.
Sóház u. 2.
Vásárcsarnok

X. kerület, Kőbánya 15686 Szent László tér Kőbányai r. k. plébániatemplom

XI. kerület 15694 Hunyadi János út
Mezőkövesd u.
Római tábor maradványai

XI. kerület 15700 Műegyetem rakpart 1-6.
Budafoki út 4-6.
BME Könyvtárépület

XI. kerület 15702 Szent Gellért tér 2.
Kelenhegyi út 2-4.
Kemenes u. 1-5.
Gellért Szálló és fürdő

XI. kerület, Gellérthegy 15692 Citadella

XII. kerület 15717 Csaba u. 5. R. k. kápolna

XII. kerület 15718 Csaba u. 5. R. k. templom és torony

XIV. kerület 15764 Hősök tere
Dózsa György út 39-41.
Állatkerti út
Szépművészeti Múzeum

XIV. kerület 15765 Hősök tere
Olaf Palme sétány 1.
Dózsa György út 37.
Műcsarnok

XIV. kerület 15766 Hősök tere Millenniumi emlékmű

XIV. kerület 15770 Stefánia út 14.
Szabó József köz 2.
Földtani Intézet

XIV. kerület 15771 Városliget
Vázsonyi Vilmos sétány
Vajdahunyad Vára

XVII. kerület, Rákoskeresztúr 15780 Pesti út 115. Volt Podmaniczky-Vigyázó-kastély

XXII. kerület, Nagytétény 15824 Kastélymúzeum u. 4. Volt Rudnyánszky-kastély

XXII. kerület, Nagytétény 15831 Nagytétényi út 284/B
Szabadság út 1/A
Templom u. 6/A
R. k. templom

XXII. kerület, Szigetköz 15837 Szent Flórián tér
Zsák u.
MÁV vasútvonal között
Római tábor maradványai

BARANYA MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Bükkösd 250 Kossuth u. 34. Volt Petrovszky-kastély

Bükkösd 251 Kossuth u. 36. Kápolna

Cserkút 256 Alkotmány u. R. k. templom

Drávaiványi 357 Rákóczi u. Ref. templom

Hosszúhetény-Püspökszentlászló 289 Templom tér Volt püspöki kastély és parkja

Hosszúhetény-Püspökszentlászló 290 Templom tér R. k. templom

Kásád 9272 Rákóczi út 28. Lakóház Tájház

Magyaregregy 339 Márévár Márévár-rom

Mánfa 196 Melegmányi völgy R. k. templom

Mohács 200 Szepessy tér Püspöki palota

Mohács 199 Szepessy tér R. k. püspöki templom

Nagyharsány 414 Kossuth Lajos tér Ref. templom

Pécs 8809 Apáca u. 14. Lakóház és ókeresztény sírkápolna

Pécs 195 Aradi vértanúk útja 55.
(Szt. István tér 21.
Hunyadi János u.
Vak Bottyán u.
Káptalan u. stb.)
Vár- és városfalak

Pécs 4 Ágoston tér Templom

Pécs 25 Eötvös József u. 3. Várfal

Pécs 28 Esze Tamás u. 2.
Szent István tér
Barbakán

Pécs 51 Janus Pannonius u. 4. Lakóház, egykori kanonoki ház

Pécs 67 Káptalan u. 2. Zsolnay Múzeum

Pécs 69 Káptalan u. 4. Lakóház, (múzeum), képtár

Pécs 79 Király u. 19. Lakóház, ún. Vasváry-ház

Pécs 11 Mária u. 11. Lakóház

Pécs 13 Mária u. 13. Lakóház, ún. Majláth-ház

Pécs 129 Nyár u. 8. Idrisz Baba türbéje

Pécs 94 Papnövelde u. 1. Volt Papnevelde

Pécs 96 Papnövelde u. 3. Lakóház

Pécs 97 Papnövelde u. 5. Múzeum és irodaház

Pécs 135 Rákóczi út 2. Dzsámi

Pécs 137 Rákóczi út 15. Néprajzi Múzeum Várfal

Pécs 170 Szent István tér Ókeresztény mauzóleum

Pécs 171 Szent István tér Püspöki palota

Pécs 169 Szent István tér Székesegyház

Pécs 172 Szent István tér 14.
(Káptalan u. 8.)
Levéltár és plébánia

Pécs 108 Szepesy Ignác u. 3. Egyetemi Könyvtár

Pécs 179 Széchenyi tér Belvárosi plébániatemplom

Pécs-Mecsekalja 131 Jakabhegyi út Templomrom

Pécsvárad 303 Vár Vár, apátság és temploma

Siklós 425 Vajda János tér R. k. templom

Siklós 426 Vajda János tér Vár

Siklós 8166 Vajda János tér 2. Volt ferences kolostor

Szászvár 349 Templom tér 2. Vár

Szigetvár 477 Vár Vár, kastély

Szigetvár 476 Zrínyi tér R. k. plébániatemplom

BÁCS-KISKUN MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Apostag 627 Iskola u. Zsinagóga

Baja 526 Bartók Béla u. R. k., volt ferences templom

Baja 525 Bartók Béla u. 3. Volt ferences rendház

Baja 533 Szentháromság tér 11. Lakóház

Dunapataj 649 Béke tér Ref. templom

Hajós 660 Jókai M. u. 2. Gyermekotthon, egykori Érseki kastély

Hajós 661 Köztársaság tér R. k. templom

Hercegszántó 9155 Karapancsa Vadászkastély

Hercegszántó 9156 Karapancsa Kiskastély

Kalocsa 584 Asztrik tér 1. MTTSZ székház és óvoda

Kalocsa 567 Hunyadi u. 2. Képtár

Kalocsa 579 Szentháromság tér Székesegyház

Kalocsa 580 Szentháromság tér 1. Érseki Palota

Kalocsa 583 Szentháromság tér 4. Volt érseki jószágkormányzóság

Kalocsa 568 Szent István u. 1-3. Lakóház, művelődési ház

Kecskemét 481 Arany János u. 1. Ev. templom

Kecskemét 494 Jókai u. 1. R. k., volt piarista templom

Kecskemét 495 Jókai u. 1. Papnevelde, volt piarista rendház

Kecskemét 497 Katona József tér Szentháromság-oszlop

Kecskemét 499 Kálvin tér 1. Volt Jogakadémia, ún. Református Kollégium

Kecskemét 503 Kéttemplom köz 1-3.
Katona J. tér 2.
Kodály-intézet, volt ferences kolostor

Kecskemét 505 Kossuth tér R. k. plébániatemplom, ún. Nagytemplom

Kecskemét 502 Kossuth tér R. k., volt ferences templom

Kecskemét 501 Kossuth tér Ref. templom

Kecskemét 504 Kossuth tér 1. Városháza

Kecskemét 9987 Műkert Műkert (Művésztelep)

Kecskemét 514 Rákóczi u. 2. Régi és új zsinagóga

Kecskemét 513 Rákóczi út 1. Városi Galéria, ún. Cifra-palota

Kecskemét 515 Szabadság tér 3. Lakóház, ún. ev. bérház, illetve Luther-palota

Kecskemét 516 Szabadság tér 7. Iskola, volt Ref. Újkollégium

Kecskemét 517 Széchenyi tér Gör. kel. templom

Kiskunfélegyháza 585 Béke tér R. k. ótemplom

Kiskunfélegyháza 10067 Kossuth L. u. 1.
Petőfi tér
Városháza

Kiskunhalas 10342 Petőfi u. 1. Zsinagóga és építészeti környezete

Lajosmizse 8475 Alsóbene 225. Tanya-múzeum

Tiszaalpár 679 Alpár, Várkert R. k. templom

Tompa 6828 Bárómajor Szt. Anna-kápolna

Tompa 692 Szabadföld u. 47.
(Bárómajor)
Volt Redl-kastély

BÉKÉS MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Békés 777 Széchenyi tér Ref. templom

Békéscsaba 702 Széchenyi tér Evangélikus kistemplom

Gyula 721 Gróza park (Miklósváros) Gör. kel. templom

Gyula 744 Harruckern tér R. k. templom

Gyula 727 Kossuth L. u. 15.
(Szigeterőd, Kastélypark)
Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély

Gyula 728 Várfürdő út 2.
(Kastélypark)
Uszoda, volt lovarda

Gyula 726 Várfürdő út
(Szigeterőd, Belső vár)
Várkastély

Gyula 729 Várfürdő út
(Szigeterőd, Belső vár)
Kerek ágyúbástya-rondella

Mezőberény 786 Luther tér 1. Szlovák ev. templom

Mezőhegyes 9298 Csekonits park Víztorony és szivattyúház

Mezőhegyes 4311 Hild János tér Központi magtár

Mezőhegyes 9306 Kossuth u. 43-45.
(a törvény szerint 41-43.)
Volt sütöde-pekeráj-szárazmalom

Mezőhegyes 802 Kozma Ferenc u. Lovarda

Mezőhegyes 9286 Kozma F. u. 6.
(Ómezőhegyes)
Csikóscsárda

Mezőhegyes 9289 Kozma F. u. 14. Szállásépület, volt kettős tiszti lak

Mezőhegyes 9308 Kozma F. u. 28. Lakóház, ún. déli reprezentatív kaszárnya

Mezőhegyes 9309 Kozma F. u. 28. Déli Nagydiadalív

Mezőhegyes 9310 Kozma F. u. 30. Volt ménesparancsnoki épület

Mezőhegyes 9312 Kozma F. u. 32. Északi Nagydiadalív

Mezőhegyes 9311 Kozma F. u. 32. Hotel Nónius

Mezőhegyes 9315 Kozma F. u. 32. Fa harangláb

Mezőhegyes 9300 Posta u. 1. Volt Vadászvendéglő

Mezőhegyes 9316 18-as major Gabonaüzemi zabsilótorony

Mezőhegyes 4288 18-as major
Ómezőhegyes 25.
Földbe süllyesztett apsziskonyhás csikóslak

Mezőhegyes 4289 18-as major
Ómezőhegyes 25.
2. sz. földbe süllyesztett csikóslak

Mezőhegyes 9317 18-as major
(Újmezőhegyes)
Sertéstelepi zabsilótorony

Mezőhegyes 9328 21-es major
(Csatókamarás)
Fa harangláb

Mezőhegyes 9318 21-es major
(Kamarás)
Kerületközponti magtár

Mezőhegyes 9319 23-as major
(Fűregpuszta)
Zabsilótorony

Mezőhegyes 9321 39-es major
(Árokospuszta)
Zabsilótorony

Mezőhegyes 9322 48-as major
(Külsőperegpuszta)
Földbe süllyesztett, boltozott csikóslak

Mezőhegyes 9323 56-os major Zabsilótorony

Mezőhegyes 9324 57-es major
(Peregpuszta)
Gluzek Gyula elevátormagtár

Mezőhegyes 9325 57-es major
(Peregpuszta)
Komlószárító

Mezőhegyes 9326 57-es major
(Peregpuszta)
Fa harangláb

Mezőhegyes 9327 66-os major
(Csatókamrás)
Zabsilótorony

Mezőhegyes 9329 79-es major
(Komlósfecskés-puszta)
Zabsilótorony

Orosháza 751 Győri Vilmos tér Ev. templom

Szabadkígyós 798 Tangazdaság 22-23. Volt Wenckheim-kastély

Szarvas 10851 Anna-liget
(Külterület)
Csáky-kastély

Szarvas 827 Szabadság u. 2. Volt Bolza-kastély

Szarvas 831 Vajda P. u. Ev. ótemplom

Szeghalom 839 Kossuth tér Ref. templom

Tótkomlós 805 Hősök tere Ev. templom

Vésztő 8801 Mágori domb Csolt-monostor alapfalai

Vésztő 9123 Wesselényi u. 30. Gazdaház

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Abaújszántó 1393 Szent István tér R. k. templom

Bánhorváti-Bánhorvát 1227 Szabadság u. Ref. templom

Bodrogkeresztúr 1394 Felső u. R. k. templom

Bodrogolaszi 1277 Fő u. 1. R. k. templom

Boldogkőváralja 1043 Várrom

Boldogkőváralja 1041 Kossuth u. 2. Volt Péchy-Zichy-kastély

Boldva 965 Szabadság tér 7. Ref. templom

Edelény 972 Borsodi út 7. Volt L Hullier-Coburg-kastély

Fáj 1046 Bolt u. 1. Volt Fáy-kastély

Felsőregmec 1284 Petőfi u. Ref. templom

Forró 1052 Kossuth tér 2. R. k. templom

Füzér 1290 Várhegy Várrom

Füzérradvány 1296 Kossuth u. 2. Volt Károly-kastély

Golop 1406 Rákóczi u. 34. Volt régi Vay-kastély

Gönc 1060 Dobogó-hegy Templom- és kolostorrom

Gönc 8646 Kossuth u. 85. Lakóház Huszita-ház

Hejce 1070 Béke tér 1. Kastély

Hejce 1071 Béke tér 5. R. k. templom

Karcsa 1303 Táncsics u. Ref. templom

Kéked-Alsókéked 1087 Fő u. 21. Volt Melczer-kastély

Komlóska 1311 Rákóczi u. 50. Lakóház

Korlát 1090 Kossuth u. 26. Ref. templom

Köröm 1200 Kossuth u. 23. R. k. plébániaház

Kurityán 990 Külterület Templom- és kolostorrom

Martonyi 992 Háromhegy Templom- és kolostorrom

Mád 1411 Rákóczi u. 75. Zsinagóga

Miskolc 848 Avas Ref. templom

Miskolc 849 Avas Harangtorony

Miskolc 902 Bükkszentlélek Kolostorrom

Miskolc 851 Deák Ferenc tér 7. Magyar ortodox templom

Miskolc 852 Déryné u. 1.
Széchenyi u. 23.
Nemzeti Színház

Miskolc 869 Mindszent tér R. k. templom

Miskolc 875 Papszer u. 1. Herman Ottó Múzeum

Miskolc-Diósgyőr 901 Vár utca Várrom

Miskolc-Hámor 900 Újmassa Őskohó

Monok 1421 Kossuth u. 18. Kossuth Lajos szülőháza

Monok 1423 Széchenyi u. 12. Monoki-várkastély

Ónod 1204 Várrom

Ózd-Szentsimon 1261 Barátság út 2. R. k. templom

Pácin 1328 Kossuth kert 1. Várkastély

Ragály 996 Rákóczi u. Ref. templom

Rakacaszend 998 Rózsadomb út Ref. templom

Regéc-Mogyoróska 1107 Külterület Várrom

Rudabánya 999 Temető u. Ref. templom

Sajószentpéter 1213 Béke tér 13. Ref. templom

Sárospatak 1335 Kádár Kata u. 3-19.
Béla király tér 2-14.
Rákóczi u. 47-75.
Kossuth u. 69.
Városfalak

Sárospatak 1342 Kádár Kata u. 21. Várkastély

Sárospatak 1347 Kádár Kata u. 26. Volt Trinitárius kolostor

Sárospatak 1354 Rákóczi u. 1. Nagykollégium

Sárospatak 1353 Szent Erzsébet tér
Kádár Kata u.
R. k. templom

Sátoraljaújhely 919 Deák u. 14. R. k. templom

Sátoraljaújhely 920 Deák u. 14. Rendház

Selyeb 1109 Kossuth tér Nepomuki Szt. János-szobor

Szalonna 1004 Kossuth u. Ref. templom és fa harangtorony

Szendrő 1008 Gát u. 12. R. k. templom Nepomuki Szt. János-szobor

Szerencs 1429 Kossuth u. Ref. templom

Szerencs 1425 Rákóczi u. 96. Rákóczi-várkastély

Szikszó 1113 Szabadság tér Ref. templom

Szomolya 9583 Toldi u. 28-30. Barlanglakás

Taktabáj 1432 Kossuth L. u. 5. Ref. templom

Tard 8865 Béke u. 55. Lakóház

Tard 8864 Béke u. 57. Lakóház

Tállya 1444 Rákóczi u. 11. Rákóczi-kúria

Tokaj 1457 Bethlen G. u. 7. Karácsony-Sasarát-ház

Tornaszentandrás 1021 Szabadság u. R. k. templom

Vizsoly 1118 Szent János út 80. Ref. templom

Zubogy 1025 Dózsa Gy. út 60. Ref. templom

CSONGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Csongrád 2730 Kossuth tér R. k. templom

Fábiánsebestyén 2771 Külső dűlő 44.
Gádorosi műút
Szélmalom

Hódmezővásárhely 2724 Andrássy út 11. R. k. templom

Hódmezővásárhely 2719 Kálvin János tér Ref. újtemplom

Hódmezővásárhely 2721 Kossuth tér Ref. ótemplom és magtár

Kiszombor 2758 Szent István tér R. k. kerektemplom

Makó 2736 Kálvin tér Ref. ótemplom

Makó 2742 Szent István tér R. k. plébániatemplom

Makó 2739 Széchenyi tér 22.
Megyeház u.
Volt Csanád-megyeháza, ma Városháza

Nagymágocs 10819 Szentesi út 2. Volt Károlyi-kastély

Szeged 2652 Dóm tér
Belváros
Palánk
Dóm tér építészeti együttese

Szeged 2653 Dóm tér
Somogyi u. 3/A
Révay u. 3.
Belváros
Palánk
Ortodox templom

Szeged 2651 Dóm tér
Belváros
Palánk
Szent Dömötör-torony

Szeged 2681 Mátyás király tér
Alsóváros
R. k. templom

Szeged 2682 Mátyás király tér
Alsóváros
Kolostor

Szeged 2683 Munkácsy Mihály u. 7.
Felsőváros
R. k. templom

Szeged 2700 Szent György tér 4.
Munkácsy u. 7-9.
Felsőváros
Rendház

Szeged 2703 Széchenyi tér 10.
Feketesas u. 6-8.
Kiss Ernő u. 1.
Városház u. 1.
Belváros
Városháza

Szeged 8470 Tisza Lajos krt. 56.
Belváros
Palota

Szeged-Tápé 2768 Kossuth u. R. k. templom

Szegvár 2779 Kossuth tér 1. Károlyi-kastély

Szentes 2751 Kossuth tér Ref. templom

FEJÉR MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Aba 1692 Béke tér R. k. templom

Alcsútdoboz-Alcsút 1591 Egykori Habsburg-kastély ép. parkja, kápolna

Alcsútdoboz-Alcsút 9864 Hatvan puszta major Magtár

Bicske 1596 Kossuth u. 42. Volt Batthyány-kastély és parkja

Csákvár 1598 Kastélypark
Szt. Vince u. 1.
Volt Esterházy-kastély és parkja

Csókakő-Külterület 1646 Várrom Várrom

Dég 1677 Hunyadi J. u. 11. Volt Festetics-kastély és parkja

Dég 10462 Külterület Hollandi ház

Enying 1696 Kossuth u.
Szabadság tér
R. k. templom

Ercsi 1630 Templom tér R. k. templom

Fehérvárcsurgó 1649 Petőfi u. R. k. templom

Fehérvárcsurgó 1648 Petőfi u. 2. Volt Károlyi-kastély és parkja

Füle 1703 Széchenyi u. 107. Lakóház

Iszkaszentgyörgy 1708 Kossuth tér 1. Amade-Bajzáth-Pappenheim-(Károlyi)-kastély és parkja

Lovasberény 1716 Fehérvári u.
Vörösmarty út
Volt Cziráky-kastély és parkja, kápolna

Martonvásár 1719 Emlékezés tere 1. Volt Brunszvik-kastély és parkja

Mór 1662 Szent István tér 5. Volt Lamberg-kastély és parkja

Nádasdladány 9263 Kastélypark
Április 4. u.
Volt Nádasdy-kastély és parkja

Seregélyes 1736 József A. u. Volt Zichy-Hadick-kastély és parkja

Soponya-Nagyláng 1737 Dózsa Gy. u. 13.
Petőfi S. u.
Volt Zichy-kastély és parkja

Székesfehérvár 1474 Arany János u. R. k. templom, püspöki székesegyház

Székesfehérvár 1475 Arany János u. Hentel (tévesen Szt. Anna)-kápolna

Székesfehérvár 1534 Fő u. 5. Egykori Fekete Sas Patika

Székesfehérvár 1535 Fő u. 6. Volt cisztercita rendház

Székesfehérvár 1536 Fő u. 6.
János köz 2.
R. k., volt cisztercita templom

Székesfehérvár 1512 Jókai u. 1-3.
Oskola u. 2-4.
Ún. Hiemer-ház

Székesfehérvár 1514 Jókai u. 3.
Oskola u. 2-4.
Zeneiskola

Székesfehérvár 1551 Koronázó tér
Várkörút 5.
Romkert

Székesfehérvár 1555 Városház tér Volt ferences rendház

Székesfehérvár 1554 Városház tér R. k. templom

Székesfehérvár 1493 Megyeház u. 17. Volt megyeháza

Székesfehérvár 1574 Oskola u. 2-4.
Jókai u. 1-3.
Ún. Font-Caraffa-ház

Székesfehérvár 1576 Oskola u. 6. Lakóház

Székesfehérvár 1544 Petőfi u.
Kossuth u. sarok
R. k., volt karmelita templom

Székesfehérvár 1545 Petőfi u. 2. Papi otthon, karmelita rendház

Székesfehérvár 1550 Rác u. Gör. kel. szerb templom

Székesfehérvár 1509 Szent István tér 9. Egykori megyeháza

Székesfehérvár 1556 Városház tér 5. Püspöki palota

Tác-Fövenypuszta 1742 Gorsium, római település romjai

Vál 1618 Vajda János u. 1. Volt Ürményi-kastély és parkja

Vál-Temető 1617 Ürményi-mauzóleum

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Árpás 3453 R. k. plébániatemplom

Csorna 3478 Szabadság tér 5. R. k. templom, volt premontrei templom

Csorna 3480 Szabadság tér 16. Tanácsháza, volt premontrei prépostság

Dénesfa 3593 Fő u. 19. Ideggyógyintézet, volt Cziráky-kastély

Fertőd 3596 Bartók B. u. Volt Esterházy-kastély

Fertőd 3599 Bartók B. u. Híd

Fertőd 3598 Bartók B. u. Magtár, volt Marionett-színház

Fertőd 3597 Bartók B. u. 1. Egykori őrségépület

Fertőd 9939 Bartók B. u. 2. Áruház, egykori őrségépület

Fertőd 3600 Fő u. Szálloda és vendéglő

Fertőd 3603 Gábor Á. u. Internátus

Fertőd 3604 Madách I. sétány 1. Tanácsház, ún. Muzsikaház

Fertőd 3605 Madách sétány Konzervüzem, volt lovarda

Fertőrákos 3807 Mithras-szentély maradványai

Fertőrákos 3798 Fő u. 153. Volt Püspöki kastély

Fertőszéplak 3650 Hősök tere Kálvária

Győr 2944 Apor Vilmos tér
Káptalandomb
Püspöki Székesegyház

Győr 2913 Bécsi kapu tér R. k., volt karmelita templom

Győr 2914 Bécsi kapu tér Mária-szobor

Győr 2916 Bécsi kapu tér 2. Püspökvári kazamaták

Győr 2924 Bécsi kapu tér 5. Püspökvári kazamaták, ma múzeum

Győr 2834 Gutenberg tér Frigyláda-szobor

Győr 2859 Kazinczy u. 21.
Szabadsajtó u. 22.
Lakóház, ún. Rozália-ház

Győr 2861 Kálvária-domb Kálvária

Győr 2868 Káptalandomb 1. Püspökvár és együttese

Győr 2935 Liszt F. u. 13. Irodaház, volt megyei tanácsház

Győr 2940 Liszt F. u. 20. Irodák, ún. Zichy-ház

Győr 2955 Rákóczi út 6. R. k., volt magyar ispita templom

Győr 2956 Rákóczi út 6.
Gorkij u. sarok
Lakóház, volt magyar ispita

Győr 3011 Széchenyi tér Mária-oszlop

Győr 3018 Széchenyi tér Bencés-templom

Győr 3015 Széchenyi tér 4. Lakóház

Győr 3016 Széchenyi tér 5. Xantus János Múzeum

Győr 3019 Széchenyi tér 9. Bencés Rendház

Győr 2824 Zechmeister u. 1.
Aradi vértanúk útja 2.
Szálloda, volt karmelita kolostor

Hédervár 9431 Felszabadulás u. 34. Gazdasági épület, volt uradalmi magtár

Hédervár 3738 Felszabadulás u. 49. Alkotóház, volt Khuen-Hédervári-kastély

Hédervár 3740 Fő utca R. k. templom (Boldogasszony-kápolna)

Hidegség 3823 R. k. templom (Rotunda)

Lébény 3744 Templom tér 1.
Damjanich J. u.
R. k. templom

Mihályi 3702 Korona u. 1. Volt Dőry-kastély és parkja

Mosonmagyaróvár 3030 Fő u. 2. Kollégium

Mosonmagyaróvár 3083 Pozsonyi út Vár és erődrendszer

Mosonmagyaróvár 3072 Szt. László tér 1. R. k. plébániatemplom

Nagycenk 3848 Kiscenki út 3. Széchenyi emlékmúzeum, volt Széchenyi-kastély

Nagycenk 3842 Széchenyi tér 5. R. k. plébániaház

Nagycenk 3843 Temető Széchenyi sírkápolna

Nagycenk 3845 Templom tér R. k. templom

Nemeskér 3858 Ev. templom

Pannonhalma 3559 Kálvária

Pannonhalma 3557 Főapátság parkja A főapátság parkja, kerti ház

Pannonhalma 3555 Várkerület 1. Bencés főapátság és temploma

Pannonhalma 3556 Várkerület 1. Bencés apátsági templom

Rajka 3765 Ifjúság u. 30. R. k. templom

Rajka 3766 Ifjúság u. 30.
Templomkert
Kálvária-szoborcsoport

Sopron 3442 Városfalak

Sopron 3111 Balfi út Pihenőkereszt

Sopron 3121 Bécsi domb Római amfiteátrum maradványai

Sopron 3122 Bécsi u. 7. Szt. János-templom

Sopron 3112 Fő tér Szentháromság-oszlop

Sopron 3113 Fő tér Tűztorony

Sopron 3115 Fő tér 3.
Új u. 2.
Ún. Gambrinus-ház

Sopron 3118 Fő tér 6. Fabricius-ház

Sopron 3119 Fő tér 7. Ún. Tábornok-ház

Sopron 3120 Fő tér 8. Storno-ház

Sopron 3324 Szent György u. Szt. György-templom

Sopron 3179 Szent Mihály út R. k. Szt. Mihály-templom

Sopron 3378 Templom u.
Fő tér
R. k., volt ferences, majd bencés templom

Sopron 3380 Templom u. 1. Ún. Káptalanterem

Sopron 3381 Templom u. 1. Kollégium, volt ferences, majd bencés rendház

Sopron 3382 Templom u. 2-4. Bányászati múzeum, volt Esterházy-palota

Sopron 3407 Új u. 11. Lakóház, zsinagóga

Sopron 3416 Új u. 22-24. Zsinagóga

Sopron 3204 Várkerület 7. Ún. Reipál-ház

Sopron-Sopronbánfalva 3443 Mária-Magdolna-templom

Sopron-Sopronbánfalva 3444 Kolostorhegy u. R. k., volt karmelita templom

Sopron-Sopronbánfalva 3445 Kolostorhegy u. 2. Elmebeteg otthon, volt karmelita kolostor

Sopronhorpács 3886 R. k. templom

Szany 3507 Kossuth Lajos u. 2.
Dózsa György u. 1.
Községi Könyvtár, volt püspöki kastély

Zsira 3909 Rákóczi Ferenc u. 12. Volt Gyülevizy-Pejacsevich-kastély

HAJDÚ-BIHAR MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Debrecen 1772 Déri tér 1. Déri Múzeum

Debrecen 9663 Egyetem tér 1. Kossuth Lajos Tudományegyetem épülete

Debrecen 1779 Kálvin tér 1. Ref. Nagytemplom

Debrecen 1780 Kálvin tér 16. Ref. Kollégium

Debrecen 1786 Kossuth u. 10. Csokonai Színház

Debrecen 10613 Piac u. 11-15. Aranybika Szálloda és mozi

Debrecen 1814 Piac u. 35. Ref. kistemplom

Debrecen 1763 Szt. Anna u. 15. R. k. Szt. Anna-templom

Hajdúböszörmény 1817 Bocskai tér
Kossuth u. 1.
Múzeum, egykori Hajdúszékház

Hajdúdorog 1855 Tokaji u. 2. Gör. kat. templom

Hajdúdorog 1856 Tokaji u. 2-4. Gör. kat. templom kerítésfala

Hortobágy-Nagyhortobágy 1851 Petőfi tér 2. Nagyhortobágyi csárda

Hortobágy-Nagyhortobágy 8150 Hortobágyi kőhíd mellett
Petőfi tér 1.
Pásztormúzeum

Hortobágy-Nagyhortobágy 1852 33-as számú közlekedési út
(71+879 szelv.)
Nagyhortobágyi kőhíd

Monostorpályi 1887 Kossuth u. 28. Magtárépület és két ún. tubus magtár

Nagykereki 1846 Bocskai tér 1. Bocskai vár

Nyíracsád 1860 Petőfi tér Ref. templom

HEVES MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Bélapátfalva-Kőalja dűlő 2131 Külterület Ciszterci apátsági templom

Eger 2038 Csiky Sándor u. 2.
Széchenyi u. 19.
Jezsuita Gimnázium
Dobó István Gimnázium

Eger 1940 Dobó István tér 4. Minorita-templom

Eger 1942 Dobó István tér 6. Minorita rendház

Eger 2025 Eszterházy Károly tér 1. Líceum

Eger 1982 Knézich Károly u. Minaret

Eger 1999 Kossuth Lajos u. 14. Ferences kolostor

Eger 2000 Kossuth Lajos u. 14-16. között Ferences-templom Nagyboldogasszony-templom

Eger 2023 Pyrker tér Székesegyház

Eger 2059 Vár Vár és erődrendszer romjai

Eger-Belváros 1958 Dózsa György tér 1-3.
Kossuth Lajos u. 19.
Valide szultána fürdő

Eger-Belváros 1990 Kossuth Lajos u. 4. Kispréposti palota

Eger-Belváros 1995 Kossuth Lajos u. 9. Vármegyeháza

Eger-Belváros 1996 Kossuth Lajos u. 9. Megyei börtön

Eger-Belváros 2001 Kossuth Lajos u. 16. Nagypréposti palota

Eger-Belváros 2029 Széchenyi u. 1-3. Érseki palota

Eger-Belváros 2030 Széchenyi u. 5. Érsekudvar

Eger-Belváros 2035 Széchenyi u. 15. Jezsuita templom
Ciszterci templom

Eger-Belváros 2036 Széchenyi u. 17. Jezsuita rendház

Eger-Belváros 2046 Széchenyi u. 55. Rác plébániaház

Eger-Belváros 2045 Vitkovics u. 32.
Széchenyi u. 55. mögött
Rác templom
Görögkeleti templom

Feldebrő 2169 Szabadság tér 1. R. k. templom

Gyöngyös 2106 Barátok tere R. k., volt ferences templom

Gyöngyös 2107 Barátok tere 1. Volt ferences kolostor

Gyöngyös 2101 Fő tér R. k. Szt. Bertalan-templom

Gyöngyöspata 2193 Kossuth u. R. k. templom

Hatvan 2123 Kossuth tér Volt Grassalkovich-kastély

Kisnána 2202 Béke u. 1. Vár

Noszvaj 2146 Dobó u. 10. De La Motte-kastély és parkja

Parád 2275 Sziget u. 8. Népi lakóház

Sirok-Külterület 2281 Várrom

Tarnaszentmária 2156 Egri út R. k. templom

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Jánoshida 3989 Fő u. 2. R. k., volt premontei templom

Jászberény 3940 Ferencesek tere Szociális otthon, volt ferences rendház

Jászberény 3939 Ferencesek tere R. k. templom

Jászberény 3951 Lehel vezér tér 15. Bíróság, volt Jászkun Kapitányság

Jászberény 3952 Lehel vezér tér 15. Volt börtön

Jászberény 3948 Szentháromság tér 4. R. k. plébániatemplom

Karcag 3971 Kossuth tér 2. Ref. templom

Karcag 3974 Vágóhíd u. 22. Szélmalom

Karcag-Külterület 3972 Zádor híd

Kunhegyes 4055 Ady E. u. 11. Ref. templom

Mezőtúr 3979 Kossuth tér 7. Ref. templom

Szolnok 3920 Koltói A. u. 8. Diákotthon, volt ferences kolostor

Szolnok 3919 Koltói A. u. 8. R. k., volt ferences templom

Újszász 9395 Abonyi u. 1. Kórház, volt II. sz. Orczy-kastély

Újszász 4034 Akácfa u. 90. Orczy-kastély

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Bajna 2472 Május 1. tér 15. Volt Sándor-Metternich-kastély

Bajna 2473 Rákóczi F. u. 20. Volt istállóépület

Dömös 2490 Felsőfalu dűlő Prépostsági romok

Esztergom 2329 Jókai u. 1. Sándor-palota Kamenszky-ház

Esztergom 02342 Majer István u. Sötétkapu

Esztergom 2302 Mindszenty tér 1. R. k. (vízivárosi) plébániatemplom

Esztergom 2304 Mindszenty tér 2. Érseki Palota és Keresztény Múzeum

Esztergom 2350 Szent István tér 1. Főszékesegyház

Esztergom 2379 Szent István tér 2. Vár

Esztergom 2310 Szent István tér 4., 5., 6., 7., 8., 9. Kanonoki házsor

Esztergom 2309 Szent István tér 10. Szeminárium

Esztergom-Pilisszentlélek 2520 Falun kívül Pálos kolostorrom

Komárom 9736 Csillagerőd

Komárom 8831 Igmándi erőd

Komárom 10723 Külterület Monostori erőd

Oroszlány 2380 Majkpuszta Volt kamanduli remeteség

Oroszlány 2381 Vértesszentkereszt Bencés templom- és kolostorrom

Tata 2450 Hősök tere 7. Kórházi laboratórium, volt kastély melléképület

Tata 2451 Hősök tere 8. Egykori lakóház

Tata 2452 Hősök tere 9/A Volt Esterházy-kastély

Tata 2438 Kossuth tér R. k. plébániatemplom

Tata 2447 Néppark Műrom

Tata 2446 Néppark Esterházy kerti lak

Tata 2448 Néppark Mecset

Tata 2396 Tanoda tér 5. Volt piarista rendház

Tata 2467 Váralja u. 1-3. Vár

Várgesztes 2641 Várhegy Vár

NÓGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Alsópetény 5436 Fűzfa sor 2.
Temető
R. k. templom

Alsópetény 5437 Temető Harangtorony

Balassagyarmat 5668 Madách u. 2. Büntetés-végrehajtási Intézet

Bátonyterenye-Nagybátony, Maconka 5842 Rákóczi út R. k. templom

Cserhátsurány 5679 Dobó Katica u. 4. R. k. templom

Drégelypalánk 5692 Börzsöny hegység Várrom

Egyházasdengeleg 5739 Temető R. k. templom

Egyházasgerge 5863 Temető Lenin út 90. R. k. templom

Erdőtarcsa 5745 Petőfi S. út 1. Volt Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély

Hollókő 5879 Kossuth L. u. 82. Egykori lakóház Palóc Múzeum

Hollókő 5864 Külterület Várrom

Mátraszőlős 5754 Gyöngyvirág u. 8. R. k. templom

Mátraverebély 5848 Dózsa György út 4. R. k. templom

Mátraverebély 5850 Szentkút Remetebarlang

Mohora 5711 Kossuth L. u. 2. Volt Zichy-Vay-kastély

Nógrád 5794 Várrom

Nógrádsáp 5795 Nézsai út Alsósápi r. k. templom

Pásztó 5764 Múzeum tér 1. R. k. plébániatemplom

Salgótarján 5664 Külterület Salgó várrom

Szécsény 5927 Ady E. u. 4-7.
Rákóczi u. 67-103.
Somogyi B. u. 2-16.
Marx K. u. 2-9.
Várfalak

Szécsény 5928 Ady E. u. 7. Volt Forgách-kastély

Szécsény 5930 Haynald Lajos u. 9. Volt ferences kolostor

Szécsény 5929 Haynald Lajos u. 9. R. k. templom

Szirák 5425 Petőfi u. 24-26. Volt Teleki-Dengenfeld-kastély

Tar 5430 Petőfi u. 7. R. k. templom

Tereske 5814 Kossuth u. R. k. templom

PEST MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Abony 6875 Deák Ferenc u. 4. Zsinagóga

Abony 6888 Tószegi u. 51. Volt Vigyázó-kúria

Acsa 6892 Petőfi u. Volt Prónay-kastély

Aszód 6902 Szabadság tér 7. Volt újabb Podmaniczky-Széchenyi-kastély és parkja

Aszód 6901 Szabadság tér 8. Volt régi Podmaniczky-kastély

Dabas-Gyón 6972 Kossuth L. u. 479. Volt Halász Móric-kúria

Érd 7012 Mecset u. Minaret

Fót 7015 Vörösmarty tér 2. Volt Károlyi-kastély

Fót 7019 Vörösmarty u. R. k. templom

Fót 10620 Vörösmarty u. 1. Volt zárdaépület

Fót 7020 Vörösmarty u. 2. R. k. plébániaház

Gödöllő 7036 Szabadság tér 1. Volt Grassalkovich-kastély

Gödöllő 7047 Vasútállomás Volt királyi váróterem

Gödöllő-Babatpuszta 7033 Volt istállókastély

Gödöllő-Erzsébet park 7046 Táncsics u. Kálvária-szoborcsoport

Gödöllő-Máriabesnyő 7035 Kapucinusok tere Volt Kapucinus rendház

Gödöllő-Máriabesnyő 7034 Kapucinusok tere R. k., volt Kapucinus templom

Gyömrő 7049 Teleki u. Volt Teleki-kastély

Márianosztra 7103 Rákóczi tér Volt pálos kolostor

Márianosztra 7102 Rákóczi tér R. k. templom

Nagybörzsöny 7114 Petőfi u. Szt. István-templom

Nagykőrös 8582 Kecskeméti u. 27/B Volt Halász-Tanárky-kúria

Ócsa 7156 Bercsényi u. 2. Ref. templom

Pécel 7180 Kálvin tér 1. Volt Ráday-kastély

Pilis 7187 Kossuth u. 48. Volt Beleznay-Nyáry-kastély

Pilisszentkereszt-Külterület 7200 Romterület Volt cisztercita apátság romjai

Pomáz 7213 Templom tér 3. Volt Teleky-kastély

Pusztazámor-Zámorhegy 7215 Temető Remeteség

Ráckeve 7224 Kossuth u. 95. Volt Savoyai-kastély

Ráckeve 7229 Viola u. 1. Gör.kel. szerb templom

Szentendre 7255 Alkotmány u. Gör.kel. püspöki székesegyház

Szentendre 7290 Fő tér Blagovesztenszka-templom

Üröm 7401 Temető Gör.kel. sírkápolna

Vác 7410 Budapesti út Híd

Vác 7421 Géza király tér R. k. templom

Vác 7420 Géza király tér 10-12. Volt ferences kolostor

Vác 7425 Konstantin tér Püspöki székesegyház

Vác 7436 Köztársaság u. (közterület) Diadalív

Vác 7441 Március 15. tér 4. Volt nagypréposti palota

Vác 7470 Vak Bottyán tér 1. Püspöki palota

Váchartyán 7480 Veres Pálné u. 5. Rudnay-kastély

Visegrád 7503 Fő u. 23-25. Múzeum

Visegrád 7504 Fő u. 27-29. Királyi palota

Visegrád 8792 Fő u. 35. Lakóház

Visegrád 8793 Fő u. 39. Lakóház

Visegrád 7506 Fő u. 41. Múzeum

Visegrád 7512 Várkert dűlő Római villa

Visegrád-Alsóvár 7513 Vízibástya

Visegrád-Alsóvár 9944 Salamontorony u. Lakótorony

Visegrád-Sibrik domb 7511 Római castrum

Visegrád-Várhegy 9945 Fellegvár

Zsámbék 7525 Régi templom u. Volt premontei prépostság

Zsámbék 7519 Zichy Miklós tér 3. Volt várkastély

SOMOGY MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Andocs 4614 Szabadság tér 6. R. k., volt ferences templom

Andocs 4615 Szabadság tér 6. R. k. plébánia és általános iskola

Balatonkeresztúr 4405 Ady E. u. R. k. templom

Balatonszemes 4583 Fő u. 35. R. k. templom

Balatonszentgyörgy 4419 Csillagvár u. 68. Népművészeti tájház

Balatonszentgyörgy-Külterület 4420 Irtási dűlő Csillagvár

Berzence 4378 Szabadság tér R. k. templom

Istvándi 4368 Kossuth L. u. 59. Lakóház

Kaposvár-Kaposszentjakab 4339 Szent Jakab bencés apátság romjai

Kőröshegy 4586 József A. u. 1. R. k., volt ferences templom

Lengyeltóti 4436 Templom tér
József Attila u. 20.
R. k. templom

Mesztegnyő 4519 Kossuth u. 33. R. k., volt ferences templom

Mesztegnyő 4520 Kossuth u. 34. Volt ferences kolostor

Nagyberki 4484 Fő u. 11. Volt Vigyázó-kastély

Segesd-Felsősegesd 4555 József A. u. R. k., volt ferences templom

Segesd-Felsősegesd 8896 József A. u. 2. Volt ferences kolostor

Somogysárd 4490 Szabadság tér 7. R. k. templom

Somogyvár 4443 Várhegy Szt. Egyed-bazilika és bencés apátság

Szántód 6869 Majorsági épületegyüttes

Szenna 8271 Árpád u. 38. Lakóház

Tab 4638 Ságvári u. 6. R. k. plébániatemplom

Törökkoppány 4641 Szabadság tér R. k. templom

Zamárdi 4607 Fő u. 83. Tájház

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Csaroda 6209 Kossuth u. Ref. templom

Csaroda 6210 Kossuth u. Ref. fa harangláb

Csenger 5970 Hősök tere Ref. templom

Csengersima 5974 Fő út Ref. templom

Fehérgyarmat 6001 Kossuth tér 29. Ref. templom

Kisvárda 6070 Vár u. Várrom

Máriapócs 6138 Kossuth tér Gör. kat. templom

Máriapócs 6139 Kossuth tér 13. Gör. kat. kolostor

Nagyszekeres 6024 Petőfi u. Ref. templom és fa harangláb

Nyírbátor 6140 Báthori u. Ref. templom

Nyírbátor 6141 Báthori u. 24. Ref. fa harangtorony

Nyírbátor 6142 Édesanyák útja Szülőotthon

Nyírbátor 6143 Károlyi Sándor u. R. k. volt minorita templom

Nyírbátor 6144 Károlyi Sándor u. 17. Rendház

Nyírbátor 6145 Vár u. 1. Vár

Nyírbéltek 6146 Széchenyi u. 33. R. k. templom

Ófehértó 5955 Alkotmány u. R. k. templom

Szabolcs 6183 Földvár u. Földvár

Szabolcs 8690 Petőfi u. Ref. templom

Szamostatárfalva 5991 Ady Endre u. Ref. templom

Szamostatárfalva 6003 Ady Endre u. Fa harangláb

Tarpa 6230 Árpád u. Szárazmalom

Tarpa 6229 Kossuth u. Ref. templom

Tákos 6231 Bajcsy-Zsilinszky u. Ref. templom és fa harangláb

Tuzsér 6096 Ady Endre u. 2. Lónyay-kastély

Túristvándi 6043 Zrínyi u. Vízimalom

Vaja 5962 Damjanich u. 75-79. Vay-kastély

Vámosatya 6237 Szabadság út 101. Ref. templom

Vámosatya 6238 Szabadság út 101. Ref. fa harangtorony

Vámosoroszi 6056 Zrínyi u. Ref. templom

Zsurk 6099 Kossuth tér Ref. fa harangtorony

TOLNA MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Dunaföldvár 4158 Rákóczi u. R. k. templom

Dunaföldvár 4159 Rákóczi u. 3. Rendház, freskók

Dunaföldvár 4160 Rátkai köz 2. Török-torony

Grábóc 4108 Gör.kel. templom

Grábóc 9946 Gör.kel. kolostor

Ozora 4246 Ozorai Pipo vára

Simontornya 4258 Szt. István u. R. k. templom

Simontornya 4259 Szt. István u. 4. Rendház

Simontornya 4261 Vár tér 10. Vár

Szekszárd 4063 Béla tér 1. Megyeháza és templomrom

VAS MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Acsád 7606 Semmelweis tér 1. Volt Szegedy-kastély, betegotthon

Bozsok 7632 Rákóczi F. u. 1. Volt Sibrik-kastély és parkja

Bozsok 7625 Rákóczi F. u. 101. Volt Batthyányi-kastély romjai

Bük 7638 Felsőbükk, Gyár u. 29. Kastélyszálló, volt Szapáry-kastélyegyüttes és parkja

Bük 7637 Középbük Petőfi S. u. 29. R. k. templom

Cák 7640 Gesztenyés 3. Gesztenyés-pince

Cák 7641 Gesztenyés 4. Gesztenyés-pince

Cák 7642 Gesztenyés 5-6. Gesztenyés-pince

Cák 7643 Gesztenyés 28. Gesztenyés-pince

Cák 7644 Gesztenyés 29. Gesztenyés-pince

Cák 7645 Gesztenyés 30. Gesztenyés-pince

Cák 7646 Gesztenyés 31. Gesztenyés-pince

Cák 7647 Gesztenyés 32. Gesztenyés-pince

Celldömölk-Kiscell 7650 Hollósy tér R. k., volt bencés templom

Celldömölk-Kiscell 7652 Szentháromság tér Tanácsház, volt bencés kolostor

Csákánydoroszló-Nagycsákány 7659 Fő u. 9-13. Volt Battyány-kastély és parkja

Csempeszkopács-Kopács 7665 Kopács Árpád tér 11. R. k. templom

Dozmat 7676 Szabadság u. 29. R. k. templom

Hegyhátszentpéter 7730 Béke u. 86. Múzeum, egykori lakóház

Hegyhátszentpéter 9083 Béke u. 88. Egykori kovácsműhely

Ikervár 7740 Gróf Batthyány Lajos u. 2. Volt Batthyány-kastély

Ják 7755 R. k., volt bencés apátsági templom

Jánosháza 7763 Vár u. 50-54. Múzeum, volt Erdődy-Choron-kastély

Körmend 7785 Szabadság tér 2-4.
Gróf Batthyány L. u. 3-9.
Rákóczi u. 13-17.
Sport u. 2.
Volt Batthyány-Strattmann-kastélyegyüttes és parkja

Kőszeg 7822 Chernel u. 10. Lakóház, ún. Chernel-ház

Kőszeg 7826 Chernel u. 16. Kiállítóterem, ún. Öreg-Zwinger

Kőszeg 7879 Fő tér Szentháromság-szobor

Kőszeg 7850 Gyöngyös u. 29. sz. ház udvarán Ev. templom

Kőszeg 7853 Jurisics tér R. k. Szent Imre-templom

Kőszeg 7856 Jurisics tér 1. Lakóház

Kőszeg 7857 Jurisics tér 2. Városi Levéltár, volt Bálház

Kőszeg 7858 Jurisics tér 3. Lakóház, ún. Palocsay-ház

Kőszeg 7860 Jurisics tér 4-6. Jurisics Miklós Múzeum, ún. Tábornok-ház

Kőszeg 7859 Jurisics tér 5. Orvosi rendelő és könyvesbolt

Kőszeg 7861 Jurisics tér 7. Ifjúság háza, ún. Sgraffitos-ház

Kőszeg 7862 Jurisics tér 8. Városi Tanácsház, egykori Városháza

Kőszeg 6545 Jurisics tér 9. Lakóház, ún. Batthyány-ház

Kőszeg 7863 Jurisics tér 10. Lakóház, ún. Meskó-ház

Kőszeg 7864 Jurisics tér 11. Patika Múzeum, egykori Arany Angyal vendéglő

Kőszeg 7865 Jurisics tér 12. R. k. plébániaház

Kőszeg 7866 Jurisics tér 13. Lakóház

Kőszeg 7867 Jurisics tér 14. Lakóház, ún. Ambrózy-, majd Szovják-ház

Kőszeg 7868 Jurisics tér 15. Lakóház

Kőszeg 7885 Rájnis József u. R. k. Szt. Jakab-templom

Kőszeg 7886 Rájnis József u. 1. Lakóház és házasságkötő terem

Kőszeg 7887 Rájnis József u. 2. Rendház

Kőszeg 7894 Rájnis József u. 9. Jurisics-vár

Kőszeg 7928 Várkör Városfalak

Kőszeg 7810 Várkör 27. Lakóház és bástya

Kőszeg 7923 Várkör 38. Volt zsinagóga

Magyarszecsőd-Egyházasszecsőd 7942 Fő u. 6. R. k. templom

Mikosszéplak 7951 Mikosdpuszta SZOT-gyermeküdülő, volt Mikosd-kastély

Nagygeresd 7954 Petőfi S. u. R. k. templom

Őriszentpéter 7985 Templomszer 16. mögött R. k. templom

Pankasz 7988 Keletiszer Petőfi S. u. 23. Szoknyás harangláb

Pápóc 7990 Rába u. 8. R. k. temetőkápolna

Rábatőttős-Gutaháza 7713 Temetőkert R. k. templom

Répceszentgyörgy 8021 Fő u. 1. Volt Szentgyörgyi-Horváth-kastélyegyüttes

Sárvár 8044 Várkerület 1. Volt Nádasdy-várkastély

Szalafő 8071 Pityerszer 1-2. Múzeum, volt Visontai-féle lakóház

Szalafő 8072 Pityerszer 3. Múzeum, volt Zsoldos-féle kerített ház

Szalafő 8160 Pityerszer 13. Lakóház

Szentgotthárd 8089 Széll Kálmán tér 25. R. k., volt ciszterci templom

Szentgotthárd 8090 Széll Kálmán tér 25. Rendház

Szentpéterfa 8093 Temetődomb R. k. templom

Szombathely 7544 Aréna u. 1.
Szt. Márton u. 2.
Volt ferences kolostor

Szombathely 7543 Aréna u. 1/A R. k. Szent Erzsébet, volt ferences templom

Szombathely 7548 Berzsenyi D. tér 1. Megyeháza és levéltár

Szombathely 7549 Berzsenyi D. tér 3. Püspöki Palota

Szombathely 10759 Bogáti u. Festetics-kastély

Szombathely 7528 Szily János u. 1. Volt szeminárium

Szombathely 7568 Szily János u. 1-3. Járdányi Paulovics István romkert

Szombathely 7595 Templom tér Püspöki Székesegyház

Szombathely 7605 Zrínyi Ilona u. 9.
Rákóczi Ferenc u. 2.
Iseumi romterület

Vassurány 8115 Vasút u. 2. Volt Schilson-kastély és parkja

Vasszécseny 8120 Munkás u. 3. Volt Ó-Ebergényi-kastély és parkja

Vasvár 8126 Kossuth Lajos u. 1.
Bartók B. út 3.
Volt domonkos rendház

Vasvár 8127 Március 15. tér 4. R. k. templom

Velemér 8135 Paprét R. k. templom

Zsennye 8139 Szabadság tér 5. Volt Bezerédi-kastély

VESZPRÉM MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Alsóörs 5364 Petőfi köz (4.) 9. Lakóház, ún. Török Adószedő-ház

Badacsonytomaj 5121 Szegedy Róza u. 137. Szegedy Róza háza

Bakonybél 8840 Fő u. 15. Néprajzi múzeum

Balatonalmádi-Vörösberény 5611 Veszprémi u. R. k. templom

Balatonalmádi-Vörösberény 5608 Veszprémi u. Ref. templom

Balatonalmádi-Vörösberény 5612 Veszprémi u. 7. Volt jezsuita rendház

Balatonfüred 5396 Blaha Lujza u. 1. R. k. kerektemplom

Berhida 5471 Kossuth u. R. k. templom

Csesznek 5631 Kültelek 9. Várrom

Csopak 9036 Kisfaludy u. 28. Vízimalom

Dabronc 5158 Ötvös Volt Szegedy-kúria

Dabronc 5157 Ötvös Szegedy-kastély

Devecser 4937 Petőfi tér Volt Esterházy-kastély

Doba 4941 Volt Erdődy-kastély

Doba 4940 Somlóvár Várrom

Dörgicse-Alsódörgicse 5486 Templomrom

Dörgicse-Felsődörgicse 5488 Kettős templom romjai

Dörgicse-Kisdörgicse 5505 Pusztemplomi dűlő Templomrom

Felsőörs 5491 Dózsa tér R. k., volt prépostsági templom

Gyulakeszi 6755 Csobánchegy Csobánc várrom

Kékkút 5183 Fő u. 55. Tájház

Kővágóörs 5189 Ecséri szőlőhegy Templomrom

Kővágóörs 9598 Petőfi u. 18. Tájház

Magyarpolány 6709 Petőfi u. 4. Lakóház Tájház

Nagyvázsony 5520 Barátipuszta Pálos templom- és kolostorrom

Nagyvázsony 5521 Bercsényi u. 21. Schumacher-ház

Nagyvázsony 5532 Rákóczi u. Szt. István-templom

Nagyvázsony 5533 Vázsonykő Vár u. Kinizsi-vár romjai

Nemesvámos 10806 Balácapuszta Római villa romjai

Örvényes 5537 Felsőmalom Szt. Imre u. 1. Vízimalom

Öskü 5547 Mecset u. Körtemplom

Pápa 4811 Fő tér R. k. plébániatemplom

Pápa 4812 Fő tér 1-2-3. Kultúrközpont, volt Esterházy-kastély

Pápa 4832 Fő u. R. k., volt Pálos, majd Bencés templom

Pápa 4830 Fő u. 6. Ref. Öregtemplom

Pápa 4863 Március 15. tér 12. Kékfestő múzeum, egykori Kluge-féle kékfestőüzem

Pula 9930 Kinizsi forrás Tálodi kolostorrom

Sümeg 5296 Szent István tér 10. Volt Püspöki palota

Sümeg 5269 Széchenyi György u. R. k. plébániatemplom

Sümeg 5310 Vár Várrom

Szigliget 5341 Várhegy Várrom

Taliándörögd 5345 Magyar dűlő Templomrom

Tés 5648 Táncsics M. u. 17. Szélmalom

Tés 8845 Táncsics M. u. 32. Szélmalom

Tihany 5574 Batthyány u. 18. Halász céh-ház

Tihany 5575 Batthyány u. 20. Lakóház

Tihany 5567 Batthyány u. 34.
I. András tér 1.
R. k., volt bencés apátsági templom

Tihany 5568 Batthyány u. 36.
I. András tér 1.
Bencés apátság

Tihany 8451 Major u. 23. és 25. Lábas-szín, juhhodály

Tihany 5569 Óvár Ún. barátlakások

Városlőd 5602 Szabadság tér R. k. templom

Várpalota 4898 Szabadság tér 1. Vegyészeti múzeum, Thury György egykori vára

Veszprém 4734 Vár Gizella-kápolna

Veszprém 4732 Vár Püspöki székesegyház

Veszprém 4733 Vár Szt. György-kápolna alapfalai

Veszprém 4707 Vár u. 1. Ún. tűztorony

Veszprém 4716 Vár u. 16. Püspöki palota

Veszprém 4719 Vár u. 18. Nagypréposti ház

Veszprém 4697 Veszprémvölgyi u. Jezsuita templom romja

Veszprém 4698 Veszprémvölgyi u. Apácakolostor romjai

Veszprém-Gyulafirátót 5493 Kolostor u. R. k., volt premontei templom- és kolostorrom

Veszprémfajsz 10805 Balácapuszta Templomrom

Zirc 5656 Rákóczi tér R. k., volt cisztercita templom

Zirc 5657 Rákóczi tér 1. Volt cisztercita apátság

ZALA MEGYE I. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Búcsúszentlászló 6418 Arany J. u. R. k., volt ferences templom

Búcsúszentlászló 6419 Arany J. u. Áll. szociális otthon, volt ferences kolostor

Egervár 6434 Vár út Várkastély

Hévíz-Egregy 4999 Hegyrétaljai dűlő Templom

Kallósd 6509 Temető Kerektemplom

Keszthely 4773 Bercsényi u. 65.
Georgikon u. 20. sz. mögött
Georgikon major

Keszthely 4768 Fenékpuszta Gazdasági épület

Keszthely 4769 Fenékpuszta Római kori épületek maradványai

Keszthely 4767 Fenékpuszta Festetics-kúria

Keszthely 4793 Fő tér R. k. plébániatemplom

Keszthely 4796 Fő tér 10.
Jókai u. 1.
Premontei rendház

Keszthely 4771 Georgikon u. 1. Lakóház

Keszthely 9574 Georgikon u. 1. sz. ház udvarában Istálló

Keszthely 4772 Georgikon u. 20. Georgikon

Keszthely 9575 Georgikon u. 21/B Pálmaház, üvegházak

Keszthely 9576 Georgikon u. 23. Magtár

Keszthely 4804 Kastély u. Immaculata-szobor

Keszthely 4770 Kastély u. 1. Szt. Ilona-szobor

Keszthely 4799 Kastély u. 1.
Georgikon u. 1., 21., 21/A, 21/B, 21/C
Soproni u. 2.
Lehel u. 2.
Bástya u. 2-4-6.
Festetics-kastély és parkja

Keszthely 4801 Kastély u. 11. Szabadság, volt Amazon Szálló

Keszthely 4791 Lehel u. 2. Lakóház

Rezi 5005 Kültelek Várrom

Türje 6519 Szabadság tér 20. R. k., volt premontei prépostsági templom

Türje 6520 Szabadság tér 20. Szociális otthon, volt premontrei rendház

Türje 9490 Szabadság tér 22. Magtár és gazdasági épület

Zalaegerszeg 6256 Szabadság tér 7. Megyei bíróság, ún. törvényház

Zalaszántó 5026 Kültelek Tátika várrom

Zalaszentgrót 6541 Hatamov híd

Zalaszentgrót 6539 Zala u. 1. Gyógypedagógiai nevelőintézet Volt Batthyány-kastély és parkja

Zalavár 5028 Récéskút Bazilika romjai

Zalavár 5029 Vársziget Vár és apátság romjai

BUDAPEST II. KATEGÓRIA

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

I. kerület 15101 Attila út 11. Tabáni r. k. templom

I. kerület 15106 Batthyány tér 3. Emeletes lakóház

I. kerület 15107 Batthyány tér 4.
Gyorskocsi u. 3.
Volt Fehérkereszt vendégfogadó

I. kerület 15110 Batthyány u. 25. Emeletes lakóház

I. kerület 15114 Corvin tér 2.
Bem rakpart 16.
Emeletes lakóház

I. kerület 15115 Corvin tér 3. Emeletes lakóház

I. kerület 15116 Corvin tér 4. Emeletes lakóház

I. kerület 15117 Corvin tér 5. Emeletes lakóház

I. kerület 15128 Döbrentei u. 9.
Apród u. 10.
Emeletes lakóház

I. kerület 15157 Fő u. 30-32.
Corvin tér 14.
Ponty u. 1-3.
Volt kapucinus templom és kolostor

I. kerület 15154 Fő u. 43.
Bem rkp. 28.
Csalogány u. 2.
Volt Marczibányi-féle menház

I. kerület 15150 Iskola u. 14. Emeletes lakóház

I. kerület 15142 Krisztina tér Krisztinavárosi r. k. templom

I. kerület 15139 Pala u. 8. Emeletes lakóház

I. kerület 15138 Szalag u. 12. Emeletes lakóház

I. kerület 15137 Szalag u. 18. Emeletes lakóház

I. kerület 15136 Szalag u. 20. Emeletes lakóház

I. kerület 15135 Szarvas tér 1.
Váralja u. 49.
Emeletes sarokház

I. kerület 15134 Szilágyi Dezső tér Ref. templom

I. kerület 15132 Toldy Ferenc u. 9.
Donáti u. 30.
Franklin u. 6.
Iskolaépület

I. kerület, Budai vár 15003 Anna u. 2.
Tárnok u. 16.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15004 Bécsikapu tér 1. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15005 Bécsikapu tér 5.
Peterman bíró u. 2.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15006 Bécsikapu tér 6. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15007 Bécsikapu tér 7. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15008 Bécsikapu tér 8.
Kard u. 1.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15010 Dísz tér 3. Batthyány-palota

I. kerület, Budai vár 15011 Dísz tér 4-5. Emeletes irodaépület

I. kerület, Budai vár 15012 Dísz tér 10.
Tóth Árpád sétány 8.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15013 Dísz tér 11.
Tóth Árpád sétány 7.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15014 Dísz tér 12.
Tóth Árpád sétány 6.
Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15015 Dísz tér 13.
Tóth Árpád sétány 5.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15017 Fortuna u. 3. Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15018 Fortuna u. 4.
Fortuna köz 1.
Fortuna szálló

I. kerület, Budai vár 15019 Fortuna u. 5. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15020 Fortuna u. 6. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15021 Fortuna u. 7. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15022 Fortuna u. 8. Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15023 Fortuna u. 9. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15024 Fortuna u. 10. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15025 Fortuna u. 11. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15026 Fortuna u. 12. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15027 Fortuna u. 13. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15028 Fortuna u. 14. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15029 Fortuna u. 17. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15030 Fortuna u. 18.
Kard u. 2.
Épületmaradványok

I. kerület, Budai vár 15031 Fortuna u. 19. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15032 Fortuna u. 23. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15033 Fortuna u. 25. Földszintes lakóház

I. kerület, Budai vár 15038 Hess András tér 3.
Fortuna u. 1.
Táncsics M. u. 2.
Vörös Sün vendégfogadó

I. kerület, Budai vár 15039 Hess András tér 4.
Szentháromság tér 6.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15041 Kapisztrán tér 1.
Anjou bástya 7.
Országház u. 34.
Állami Nyomda

I. kerület, Budai vár 15035 Kard u. 4. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15044 Móra Ferenc u. 2-4.
Dísz tér 9.
Tóth Árpád sétány 9.
Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15054 Országház u. 13. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15055 Országház u. 14.
Dárda u. 2.
Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15056 Országház u. 16.
Dárda u. 1.
Lakóház

I. kerület, Budai vár 15057 Országház u. 17. Földszintes lakóház

I. kerület, Budai vár 15058 Országház u. 18 Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15839 Országház u. 19.
Kard u. 6.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15840 Országház u. 20. Vörös Ördög vendéglő

I. kerület, Budai vár 15841 Országház u. 21.
Kard u. 5.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15842 Országház u. 22. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15843 Országház u. 23. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15844 Országház u. 24. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15845 Országház u. 26. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15846 Országház u. 28., 30., 32. Egykori Országház, kétemeletes copf középület

I. kerület, Budai vár 15045 Országház u. 2. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15046 Országház u. 4. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15047 Országház u. 5.
Fortuna köz 3.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15048 Országház u. 6. Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár 15049 Országház u. 7. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15050 Országház u. 8. Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15051 Országház u. 9. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15052 Országház u. 10. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15053 Országház u. 11. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15847 Petermann bíró u. 9.
Országház u. 31.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15852 Szentháromság u. 2.
Tárnok u. 28.
Úri u. 21.
Régi budai városháza

I. kerület, Budai vár 15851 Szentháromság tér Szentháromság-szobor

I. kerület, Budai vár 15853 Szentháromság u. 5. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15854 Szentháromság u. 7. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15077 Táncsics Mihály u. 25. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15080 Táncsics Mihály u. 26. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15081 Táncsics Mihály u. 27. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15070 Táncsics Mihály u. 12. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15074 Táncsics Mihály u. 17.
Babits köz 1.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15062 Táncsics Mihály u. 3. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15063 Táncsics Mihály u. 4. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15064 Táncsics Mihály u. 5. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15065 Táncsics Mihály u. 6. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15067 Táncsics Mihály u. 8. Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15069 Táncsics Mihály u. 10. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15079 Táncsics Mihály u. 13. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15071 Táncsics Mihály u. 14. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15072 Táncsics Mihály u. 15. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15073 Táncsics Mihály u. 16. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15078 Táncsics Mihály u. 18. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15075 Táncsics Mihály u. 21-23.
Babits köz 2.
Zichy-palota

I. kerület, Budai vár 15076 Táncsics Mihály u. 24.
Fortuna u. 21.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15082 Tárnok u. 1. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15083 Tárnok u. 3. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15855 Tárnok u. 5. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15856 Tárnok u. 6.
Úri u. 5.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15857 Tárnok u. 7. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15858 Tárnok u. 10. Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15859 Tárnok u. 13.
Tárnok u. 9-11.
Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár 15860 Tárnok u. 14. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15861 Tárnok u. 20.
Balta köz 2.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15862 Úri u. 6.
Tóth Árpád sétány 12.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15863 Úri u. 8.
Tóth Árpád sétány 13.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15864 Úri u. 9. Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15865 Úri u. 13.
Tárnok u. 14.
Anna u. 4.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15866 Úri u. 14.
Tóth Árpád sétány 16.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15867 Úri u. 16.
Tóth Árpád sétány 17.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15868 Úri u. 17.
Balta köz 4.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15869 Úri u. 18.
Tóth Árpád sétány 18.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15870 Úri u. 19.
Balta köz 3.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15871 Úri u. 20.
Tóth Árpád sétány 19.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15872 Úri u. 22.
Tóth Árpád sétány 20.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15873 Úri u. 24.
Tóth Árpád sétány 21.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15874 Úri u. 25. Lakóház

I. kerület, Budai vár 15875 Úri u. 27. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15876 Úri u. 29. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15877 Úri u. 31. Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15878 Úri u. 32.
Tóth Árpád sétány 24.
Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár 15879 Úri u. 33. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15880 Úri u. 34.
Tóth Árpád sétány 25.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15881 Úri u. 35. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15882 Úri u. 36.
Tóth Árpád sétány 26.
Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15883 Úri u. 37. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15084 Úri u. 38.
Nőegylet u. 2.
Tóth Árpád sétány 27.
Kétemeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15085 Úri u. 39.
Dárda u. 4.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15086 Úri u. 40.
Nőegylet u. 1.
Tóth Árpád sétány 28.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15087 Úri u. 41.
Dárda u. 3.
Falmaradványok

I. kerület, Budai vár 15088 Úri u. 42-44.
Tóth Árpád sétány 29.
Emeletes barokk lakóház

I. kerület, Budai vár 15089 Úri u. 43. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15090 Úri u. 45. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15091 Úri u. 47. Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15092 Úri u. 48-50.
Tóth Árpád sétány 30.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15094 Úri u. 51.
Országház u. 30.
Hivatali épület

I. kerület, Budai vár 15095 Úri u. 52.
Tóth Árpád sétány 31.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15884 Úri u. 58.
Tóth Árpád sétány 33.
Palota

I. kerület, Budai vár 15098 Úri u. 62.
Lant u. 2.
Tóth Árpád sétány 35.
Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár 15099 Úri u. 64-66.
Tóth Árpád sétány 36.
Középkori épület maradványa

I. kerület, Budai vár 15100 Úri u. 70.
Tóth Árpád sétány 38.
Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár 15907 Úri u. 72.
Tóth Árpád sétány 39.
Emeletes sarokház

II. kerület 15162 Áldás u. 1.
Szemlőhegy u. 12.
Általános iskola

II. kerület 15165 Bécsi út 34.
Felhévizi u. 1.
Újlaki r. k. templom

II. kerület 15169 Budakeszi út 71.
Hárshegyi út 28-30.
Villa

II. kerület 15170 Budakeszi út 73/C Csendilla, klasszicista villa

II. kerület 15178 Frankel Leó u. 36. Lakóház

II. kerület 15179 Frankel Leó u. 46. Lakóház

II. kerület 15180 Frankel Leó u. 50-52. Volt Fekete Sas vendégfogadó

II. kerület 15182 Frankel Leó u. 54. Kórház

II. kerület 15181 Frankel Leó u. 54.
(kórházudvar)
Szent István-kápolna

II. kerület 15209 Hűvösvölgyi út 116.
Lipótmezei út 1.
Lipótmezei elmegyógyintézet

II. kerület 15187 Kacsa u. 9. Lakóház

II. kerület 15189 Lorántffy Zsuzsanna út 3. Iskola

II. kerület 15192 Margit körút 15-17.
Rómer Flóris u. 1-3.
Lakóház

II. kerület 15193 Margit körút 23. Ferences templom

II. kerület 15194 Margit körút 23. Ferences rendház

II. kerület 15195 Margit körút 55. Lakóház, filmszínház

II. kerület 15221 Napraforgó u. 6-8. Villa

II. kerület 15207 Napraforgó u. 11. Villa

II. kerület 15208 Napraforgó u. 19. Villa

II. kerület 15201 Pasaréti út 100.
Pasaréti út 137.
Csévi u. 2.
R. k. templom, rendház

II. kerület 15204 Trombitás út 19. Villa

III. kerület 15237 Flórián tér 3-5.
Kórház u. 14.
Római katonai fürdő maradványai

III. kerület 15244 Harrer Pál u. 44-46.
Miklós tér 6.
Miklós u. 31.
Volt Selyemgombolyító

III. kerület 15228 Kálvin köz 6. Ref. paplak

III. kerület 15269 Lajos u. 170.
Templom u. 5.
Óbudai u. 7.
R. k. plébániatemplom

III. kerület 15264 Lajos u. 158. Kereskedőház

III. kerület 15265 Lajos u. 163.
Árpád fejedelem útja 108.
Tél u.
Zsinagóga

III. kerület 15266 Lajos u. 168.
Templom u. 4.
Óbudai u. 4.
Plébániaház

III. kerület 15281 Raktár u.
Hunor u. sarka
Körte u.
Kunigunda u.
Cella trichora romjai

III. kerület 15287 Szentendrei út 135. Elektromos Művek alállomása

III. kerület, Óbudai sziget 15930 Óbudai sziget, Hajógyár Régi gépműhely

III. kerület, Óbudai sziget 15931 Óbudai sziget, Hajógyár Központi irodaépület

III. kerület, Óbudai sziget 15932 Óbudai sziget, Hajógyár Nyugati kazánház

V. kerület 15304 Akadémia u. 1.
Vigyázó Ferenc u. 2.
Sarokház

V. kerület 15305 Akadémia u. 3.
Arany János u. 3-5.
Sarokház

V. kerület 15312 Apáczai Csere János u. 3. Klasszicista ház

V. kerület 15901 Apáczai Csere János u. 5. Klasszicista ház

V. kerület 15313 Apáczai Csere János u. 7.
Türr István u. 3.
Sarokház

V. kerület 15430 Bástya u.
Kálvin tér
Ferenczy u.
Múzeum körút
Városfal maradványai

V. kerület 15324 Bástya u. 27-29. Városfal

V. kerület 15325 Bástya u. 33. Városfal

V. kerület 15331 Deák Ferenc tér Földalatti Múzeum

V. kerület 15332 Deák Ferenc tér 2.
Erzsébet tér 9-10.
Deák Ferenc u. 16-18.
Miatyánk u. 1.
Irodaház

V. kerület 15339 Dorottya u. 6/A-B
Szende Pál u. 4.
Apáczai Csere János u. 15.
Banképület

V. kerület 15342 Erzsébet tér Danubius-kút

V. kerület 15344 Erzsébet tér Autóbusz-pályaudvar

V. kerület 15348 Ferenciek tere Néreidák kútja

V. kerület 15351 Ferenczy István u. 5.
Magyar u. 16.
Városfal

V. kerület 15354 Ferenczy István u. 28.
Múzeum körút 11.
Városfal

V. kerület 15308 Hercegprímás u. 3. Klasszicista ház

V. kerület 15363 József nádor tér 1.
József Attila u. 5.
Sarokház

V. kerület 15328 Kálvin tér 1.
Kecskeméti u. 19.
Középkori városfal

V. kerület 15329 Kálvin tér 5. Városfal, az U alaprajzú udvari szárnynál

V. kerület 15373 Királyi Pál u. 13/B Középkori városfal

V. kerület 15374 Királyi Pál u. 18. Középkori városfal

V. kerület 15382 Magyar u. 20. Középkori városfal

V. kerület 15383 Magyar u. 24. Középkori városfal

V. kerület 15386 Magyar u. 36. Középkori városfal

V. kerület 15388 Magyar u. 52. Középkori városfal

V. kerület 15403 Múzeum körút 5. Romantikus ház

V. kerület 15404 Múzeum körút 7.
Magyar u. 8-10.
Átjáróház

V. kerület 15405 Múzeum körút 9. Városfal

V. kerület 15406 Múzeum körút 19. Városfal

V. kerület 15408 Múzeum körút 23-25. Városfal

V. kerület 15409 Múzeum körút 29. Városfal

V. kerület 15410 Múzeum körút 31-33. Városfal

V. kerület 15412 Nádor u. 5.
Mérleg u. 10.
Volt Tigris szálló

V. kerület 15413 Nádor u. 6.
Mérleg u. 8.
Banképület

V. kerület 15414 Nádor u. 7.
Zrínyi u. 7.
Sarokház

V. kerület 15416 Nádor u. 12.
Zrínyi u. 6.
Sarokház

V. kerület 15417 Nádor u. 18.
Arany J. u. 11.
Sarokház

V. kerület 15418 Nádor u. 19.
Arany J. u. 13.
Sarokház

V. kerület 15419 Nádor u. 20.
Arany János u. 12.
Sarokház

V. kerület 15420 Nádor u. 22.
Széchenyi u. 9.
Sarokház

V. kerület 15421 Nádor u. 30.
Zoltán u. 15.
Sarokház

V. kerület 15422 Nádor u. 32.
Zoltán u. 14.
Sarokház

V. kerület 15445 Semmelweiss u. 1-3.
Kossuth L. u. 20.
Városfal

V. kerület 15446 Semmelweiss u. 9. Városfal

V. kerület 15447 Semmelweiss u. 12.
Vitkovics Mihály u. 14.
Nemzeti Zenede

V. kerület 15448 Semmelweiss u. 13. Városfal

V. kerület 15449 Semmelweiss u. 15. Városfal

V. kerület 15451 Sütő u. 1.
Bárczy István u. 6-8.
Általános iskola

V. kerület 15455 Szabadsajtó út 5.
Ferenciek tere 1.
Duna u. 6.
Váci u. 36.
Klotild-palota

V. kerület 15456 Szabadsajtó út 6.
Ferenciek tere 12.
Kígyó u. 5.
Váci u. 34.
Klotild-palota

V. kerület 15454 Szabadság tér 8-9.
Kiss Ernő utca 1.
Hold utca 2.
Magyar Nemzeti Bank székháza

V. kerület 15392 Szervita tér 3. Volt Török-bankház

V. kerület 15393 Szervita tér 5. Lakóház

V. kerület 15463 Szép u. 6.
Reáltanoda u. 6.
Volt Szapáry-palota

V. kerület 15475 Váci u. 11/A
Aranykéz u. 3.
Ún. Thonet lakó- és üzletház

V. kerület 15468 Vámház körút 2.
Fővám tér 6.
Só u. 1.
Klasszicista épület

V. kerület 15950 Veres Pálné u. 17-19.
Kollégium

V. kerület, VI. kerület, XIV. kerület 15990 Vörösmarty tér
Andrássy út
Bajcsy-Zsilinszky út
Opera
Vörösmarty u.
Kodály körönd
Bajza u.
Oktogon
Hősök tere
A Millenniumi Földalatti Vasút állomásai

VI. kerület 15532 Andrássy út 3.
Paulay E. u. 4.
Lakóház

VI. kerület 15535 Andrássy út 9.
Káldy Gyula u. 12.
Sarokház

VI. kerület 15541 Andrássy út 21.
Székely Mihály u. 13.
Paulay Ede u. 30.
Lakóház

VI. kerület 15543 Andrássy út 23.
Dalszínház u. 4.
Sarokház

VI. kerület 15545 Andrássy út 28. Lakóház

VI. kerület 15952 Andrássy út 29. Lakóház, cukrászda

VI. kerület 15546 Andrássy út 33.
Nagymező u. 16.
Lakóház

VI. kerület 15547 Andrássy út 39.
Paulay Ede u. 54.
Divatcsarnok

VI. kerület 15548 Andrássy út 45.
Liszt Ferenc tér 1.
Lakóház

VI. kerület 15549 Andrássy út 47.
Liszt Ferenc tér 12.
Sarokház

VI. kerület 15550 Andrássy út 52.
Eötvös u. 18.
Sarokház

VI. kerület 15552 Andrássy út 54-58.
Csengery u. 52.
Eötvös u. 17.
Háztömb

VI. kerület 15554 Andrássy út 59.
Csengery u. 50.
Sarokház

VI. kerület 15556 Andrássy út 63-65.
Hunyadi tér 13-14.
Vörösmarty u. 26-28.
Iskola

VI. kerület 15566 Andrássy út 88-90.
Aradi u. 47-51.
Szinyei Merse u. 2.
Kodály körönd 1.
Eklektikus ház

VI. kerület 15567 Andrássy út 92-94.
Aradi u. 53-55.
Szinyei Merse u. 1.
Kodály körönd 4.
Eklektikus ház

VI. kerület 15569 Andrássy út 98. Eklektikus ház

VI. kerület 15508 Eötvös u. 7. Lakóház

VI. kerület 15526 Nagymező u.
Király u.
Plébániatemplom

VI. kerület 15518 Teréz körút 13. Neoreneszánsz ház

VII. kerület 15591 Király u. 9. Copf ház

VII. kerület 15597 Király u. 47.
Csányi u. 12-14.
Sarokház

VII. kerület 15602 Rottenbiller u. 50.
Dob u. 111.
Volt leányárvaház

VII. kerület 15962 Rózsák tere R. k. templom

VII. kerület 15938 Rózsák tere 6-7.
Rottenbiller u. 14.
Péterffy S. u. 4.
Óvoda

VII. kerület 15972 Rózsák tere 8. R. k. plébánia

VIII. kerület 15618 Horváth Mihály tér R. k. plébániatemplom

VIII. kerület 15620 József körút 6.
Népszínház u. 4-10.
Csokonai u. 5.
Volt Technológiai Iparmúzeum

VIII. kerület 15642 Könyves Kálmán körút 40.
Elnök u. 13.
Villám u. 1-9.
Győrffy István u. 4.
Iskola

VIII. kerület 15615 Ötpacsirta u. 4.
Reviczky u. 2.
Sarokház

VIII. kerület 15658 Rákóczi tér 7-8.
Vásár u. 1.
Víg u. 23-27.
Déry Miksa u. 2.
Vásárcsarnok

VIII. kerület 15656 Rákóczi út 31-33-35.
Gyulai Pál u. 2.
Márkus Emília u. 1.
Stáhly u. 6-8-10.
Rókus-kápolna

VIII. kerület 15662 Vas u. 9-11. Kereskedelmi iskola

IX. kerület, Ferencváros 15666 Kálvin tér 8.
Török Pál u. 4.
Romantikus ház

IX. kerület, Ferencváros 15667 Kálvin tér 9.
Ráday u. 1-3.
Török Pál u. 6.
Volt Két Oroszlán fogadó

X. kerület, Kőbánya 15892 Albertirsai út 6. Galopp versenypálya tribünje

X. kerület, Kőbánya 15682 Harmat u. 41.
Gitár u. 1.
Csősztorony

X. kerület, Kőbánya 15915 Kozma u. 6. Schmidl-síremlék

X. kerület, Kőbánya 15685 Kőrösi Csoma út 28-32.
Liget u. 39-41.
Ónodi u. 12-16.
Szent László Gimnázium

XI. kerület 15697 Bencés kolostor maradványai

XII. kerület 15707 Béla király út 2/A Városkút forrásháza

XII. kerület 15709 Béla király út 28-30. Béla király kútja

XII. kerület 15710 Béla király út 61.
Csermely u. 3.
Volt Fácán vendéglő

XII. kerület 15918 Diana u. 4. Elemi népiskola

XII. kerület 15721 Diana u. 23/B
Lóránt u. 25.
Ún. Óra-villa

XII. kerület 15734 Városmajor u. 24. Romantikus ház

XII. kerület 15737 Városmajor u. 44. Villa

XIII. kerület, Margitsziget 15745 Ferences templom és kolostor romjai

XIII. kerület, Margitsziget 15746 Premontrei templom és kolostor romjai

XIII. kerület, Margitsziget 15747 Domonkos apácák kolostorának romjai

XIII. kerület, Margitsziget 15748 Palatinus Strandfürdő

XIII. kerület, Margitsziget 15749 Víztorony

XIII. kerület, Margitsziget 15750 Nemzeti Sportuszoda

XIV. kerület 15759 Ajtósi Dürer sor 37.
Hermina út 9-15.
Ida u. 6.
Iskola

XIV. kerület 15760 Ajtósi Dürer sor 39.
Hungária körút 158.
Ida u. 8.
Vakok iskolája

XIV. kerület 15761 Amerikai út 57.
Laky Adolf u. 44-46.
Szeretetház

XIV. kerület 15984 Állatkerti út Állatkert

XIV. kerület 15983 Állatkerti út 11. Széchenyi fürdő

XIV. kerület 15762 Cházár András u. 10.
Abonyi u. 7.
Iskola

XIV. kerület 15767 Hermina út 23. Hermina-kápolna

XIV. kerület 15768 Hermina út 47. Villa

XIV. kerület 15769 Mexikói út 60.
Mexikói út 63-64.
Korong u. 2.
Általános iskola

XV. kerület 15976 Pozsony u. 36. Iskola

XVI. kerület, Cinkota 15774 Batthyány Ilona u. 23.
Jövendő u. 1.
R. k. templom

XVI. kerület, Cinkota 15775 Rózsalevél u. 46. Ev. templom

XVI. kerület, Sashalom 15776 Egyenes u. 21-23.
Cziráky u.
Gizella-kastély

XIX. kerület, Wekerle-telep 15792 Kós Károly tér 11. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15784 Kós Károly tér 3. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15785 Kós Károly tér 4. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15786 Kós Károly tér 5. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15787 Kós Károly tér 6. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15788 Kós Károly tér 7. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15789 Kós Károly tér 8. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15790 Kós Károly tér 9. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15791 Kós Károly tér 10. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15793 Kós Károly tér 12-13. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15794 Kós Károly tér 14. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15795 Kós Károly tér 15. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15796 Kós Károly tér 16. R. k. templom

XIX. kerület, Wekerle-telep 15782 Kós Károly tér 1. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15783 Kós Károly tér 2. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15797 Nádasdy u. 27. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15798 Nádasdy u. 28. Lakóház

XIX. kerület, Wekerle-telep 15799 Mészáros Lőrinc u. 49.
Mátyás király u. 3.
Lakóház

XXI. kerület, Csepel 15806 Szent Imre tér Nepomuki Szent János-szobor

XXII. kerület, Budafok 15817 Sarló u. 6. Törley-mauzóleum

XXII. kerület, Budafok 15809 Savoyai Jenő tér R. k. templom

XXII. kerület, Budafok 15818 Szikla u.
Merengő u. sarok
Kálvária

XXIII. kerület, Soroksár 15802 Hősök tere R. k. templom

BARANYA MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Adorjás 353 Petőfi Sándor u. 45. Ref. templom

Bakonya 245 Fő u. R. k. templom

Bakóca 327 Béke u. 1. Volt Majláth-kastély

Beremend 9652 Kossuth Lajos u. Gör.kel. szerb templom

Bogdása 354 Fő u. R. k. templom

Borjád 9503 Deák Ferenc u. 1. Vízimalom

Bóly 216 Hősök tere 6. Volt Batthyány-kastély

Bóly 9504 Széchenyi tér Volt Batthyány uradalmi magtár

Bükkösd-Megyefa 9893 Kert u. 4. Volt Jeszenszky-kastély

Dunaszekcső 9650 Rév u. Gör.kel. szerb templom

Egyházaskozár 332 Fő tér Ev. templom

Hetvehely 336 Rákóczi u. R. k. templom

Himesháza 226 Hősök tere R. k. templom

Kővágószőlős 266 Rákóczi u. 73. R. k. templom

Kővágótőttős 267 Dózsa György u. R. k. templom

Magyarlukafa 8386 Fő u. 16. Lakóház Múzeum

Máriakéménd 291 Rákóczi út R. k. kegytemplom

Mecseknádasd 301 Kápolna és kálvária

Mecseknádasd 295 Liszt Ferenc u. Kápolna

Mecseknádasd 8371 Liszt Ferenc u. 71. Lakóház

Mecseknádasd 296 Liszt Ferenc u. 73. Magtár

Mecseknádasd 294 Liszt Ferenc u. 75. Püspöki kastély-nyaraló

Mecseknádasd 297 Mecsek u. Kápolna

Mecseknádasd 298 Templom tér Plébániatemplom

Mecseknádasd-Várhegy 8740 A 6-os út felett Várfalmaradványok Schlossberg

Mohács 204 Kossuth Lajos u. 66. R. k. templom (volt ferences)

Mohács 205 Kossuth Lajos u. 66. Kolostor (volt ferences)

Mohács 208 Szentháromság u. 33. Gör.kel. szerb templom

Mozsgó 447 Mátyás király u. 1. Magtár

Nagydobsza 450 Fő utca 68. Lakóház

Ófalu 8299 Kossuth Lajos u. 38. Lakóház Múzeum

Peterd 272 Fő u. Ref. templom

Pécs 39 Apáca u. 3. Lakóház

Pécs 40 Apáca u. 4. Lakóház

Pécs 41 Apáca u. 5. Lakóház

Pécs 42 Apáca u. 8. Könyvtár és lakások

Pécs 43 Apáca u. 21. Óvoda

Pécs 44 Apáca u. 23/A Diákotthon

Pécs 45 Apáca u. 23/B R. k. zárdatemplom

Pécs 5 Ágoston tér 6. Iskola

Pécs 6 Boltív köz 3. Lakóház

Pécs 7 Boltív köz 5. Lakóház

Pécs 8 Citrom u. 16-18. Kolostor és templom maradványai

Pécs 17 Dischka Győző u. 2. Lakóház, volt árvaház

Pécs 18 Dischka Győző u. 4-6. Ev. templom és lelkészlak

Pécs 19 Dischka Győző u. 8. Lakóház

Pécs 63 Dömörkapui út
Dömörkapu-Sikonda
turista út mellett erdőben
Kantavár romjai

Pécs 32 Felsőmalom u. 9. (Koller u.) Lakóház, egykori tímárház

Pécs 35 Felsőmalom u. 19. (Koller u. 3.) Lakóház

Pécs 9244 Felsővámház u. (Zsolnay-telep) Zsolnay-mauzóleum

Pécs 9437 Ferencesek utcája Fürdőromok

Pécs 155 Ferencesek utcája R. k. templom

Pécs 140 Ferencesek utcája 10. Lakóház

Pécs 141 Ferencesek utcája 12. Lakóház

Pécs 142 Ferencesek utcája 14. Lakóház

Pécs 143 Ferencesek utcája 16. Lakóház

Pécs 144 Ferencesek utcája 17. Lakóház és üzlet

Pécs 145 Ferencesek utcája 20. Lakóház

Pécs 146 Ferencesek utcája 21. Lakóház és üzlet

Pécs 147 Ferencesek utcája 22. Lakóház, üzlet és klub

Pécs 148 Ferencesek utcája 24. Lakóház, üzlet és vendéglő

Pécs 149 Ferencesek utcája 25. Lakóház

Pécs 150 Ferencesek utcája 27. Lakóház

Pécs 151 Ferencesek utcája 30. Lakóház

Pécs 152 Ferencesek utcája 31. Lakóház

Pécs 153 Ferencesek utcája 33. OTP és Nemzeti Bank irodaház

Pécs 154 Ferencesek utcája 35. Szálloda és étterem

Pécs 157 Ferencesek utcája 39. Lakóház

Pécs 158 Ferencesek utcája 42. Lakóház

Pécs 159 Ferencesek utcája 44. Lakóház

Pécs 160 Ferencesek utcája 52. Irodák

Pécs 37 Garay János u. 1. Kórház

Pécs 38 Garay János u. 3. Kórház

Pécs 10038 Gólya dűlő 1. Johann-villa

Pécs 46 Havihegyi út Kápolna és szobor

Pécs 20 Hungária u. 2. Lakóház, fogadó

Pécs 48 Hunyadi u. 3. Stróbl-ház

Pécs 49 Hunyadi u. 8. Lakóház

Pécs 8734 Hunyadi u. 72. Templom és kolostor

Pécs 10317 Irgalmasok utcája 1. Széchenyi tér 5. Volt irgalmasrendi kórház

Pécs 52 Janus Pannonius u. 6. Lakóház Kanonoki ház

Pécs 53 Janus Pannonius u. 8. Lakóház

Pécs 5200 János u. 13. Lakóház

Pécs 55 Jókai tér 1. Lakóház

Pécs 56 Jókai tér 2. Lakóház

Pécs 57 Jókai tér 3. Lakóház

Pécs 58 Jókai tér 4. Lakóház

Pécs 59 Jókai tér 5. Lakóház

Pécs 60 Jókai tér 6. Volt lakóház, ún. Elefántos-ház

Pécs 61 Jókai tér 7. Lakóház

Pécs 10355 Jókai tér 11-13. Lakóház

Pécs 62 Jókai u.-Dischka Győző u.
vonalától délre
Római maradványok

Pécs 65 Kazinczy u. 4. Dzsámi

Pécs 66 Kazinczy u. 6. Lakóház és iroda

Pécs 192 Kálvária u. Kápolna és kálvária

Pécs 193 Kálvária u. 18. Lakóház és szobor

Pécs 68 Káptalan u. 3. Vasarelly Múzeum

Pécs 70 Káptalan u. 5. Lakóház és múzeum

Pécs 71 Káptalan u. 6. Lakóház és múzeum

Pécs 8815 Károlyi Mihály u. (Mecsek) Szálloda

Pécs 74 Király u. 1. Lakóház és üzlet

Pécs 75 Király u. 3. Lakóház és üzlet

Pécs 76 Király u. 6. Lakóház és üzlet

Pécs 77 Király u. 8. Lakóház

Pécs 10895 Király u. 11. Levéltár

Pécs 78 Király u. 17. Lakóház és üzlet

Pécs 80 Király u. 21. Lakóház és üzlet

Pécs 10904 Király u. 23-25. Egykori Kölcsönös Segélyző Egylet épülete

Pécs 81 Király u. 32. Lakóház és üzlet

Pécs 82 Király u. 33. Lakóház

Pécs 83 Király u. 35. Lakóház

Pécs 84 Király u. 36. Lakóház

Pécs 85 Király u. 39. Lakóház

Pécs 86 Király u. 41. Lakóház

Pécs 88 Király u. 44. Volt Líceum

Pécs 87 Király u. 44. R. k. templom

Pécs 89 Király u. 50. Lakóház

Pécs 90 Király u. 55. Lakóház

Pécs 91 Király u. 58. Lakóház

Pécs 92 Király u. 59. Lakóház

Pécs 93 Király u. 61. Lakóház

Pécs 72 Kossuth Lajos tér Zsinagóga

Pécs 106 Lapisi út Őrtoronymaradvány

Pécs 111 Líceum u. 4. Irodák

Pécs 112 Líceum u. 7. Irodák

Pécs 161 Majorossy Imre u. 1. Lakóház

Pécs 162 Majorossy Imre u. 2. Lakóház

Pécs 163 Majorossy Imre u. 8. TV stúdió

Pécs 164 Majorossy Imre u. 10. Óvoda

Pécs 9 Mária u. 1. Lakóház

Pécs 10 Mária u. 2-4. Gimnázium

Pécs 12 Mária u. 12. Lakóház

Pécs 14 Mária u. 14. Lakóház

Pécs 15 Mária u. 15. Lakóház

Pécs 16 Mária u. 16. Lakóház

Pécs 117 Mátyás király u. 15. Zeneművészeti Főiskola

Pécs 118 Mátyás király u. 17. Általános iskola

Pécs 119 Megye u. 7. Lakóház

Pécs 120 Megye u. 9. Lakóház

Pécs 121 Megye u. 18. Lakóház

Pécs 123 Munkácsy Mihály u. 2. Klinika

Pécs 124 Munkácsy Mihály u. 3. Lakóház és vendéglő

Pécs 125 Munkácsy Mihály u. 8. Lakóház és klub

Pécs 126 Munkácsy Mihály u. 30. Lakóház

Pécs 127 Munkácsy Mihály u. 31. Lakóház és terrárium

Pécs 167 Nagy Jenő u. 38. Óvoda

Pécs 10039 Pacsirta u. 35. Sikorszky-villa

Pécs 95 Papnövelde u. 2. Lakóház és iskola

Pécs 98 Papnövelde u. 13-15. Volt püspöki jószágkormányzóság

Pécs 101 Papnövelde u. 39. Lakóház

Pécs 132 Perczel u. 10. Lakóház

Pécs 133 Perczel u. 12. Lakóház

Pécs 134 Perczel u. 21. Lakóház

Pécs 136 Rákóczi út 2. Megyei kórház, egykori Rudolfineum

Pécs 24 Rigóder út 17. Kút

Pécs 139 Rókus domb Török kút és mosdó

Pécs 168 Szabadság út 34. Lakóház

Pécs 175 Szent István tér 6. Nevelők háza

Pécs 10868 Szent István tér 9. Lakóépület

Pécs 10867 Szent István tér 9. (udvarában) Lakóépület

Pécs 176 Szent István tér 15. Lakóház és irodák

Pécs 177 Szent István tér 17. (udvarában) Pavilon

Pécs 107 Szepesy Ignác u. 1. Egyetemi Könyvtár

Pécs 109 Szepesy Ignác u. 6. Lakóház

Pécs 110 Szepesy Ignác u. 8-10. Lakóház

Pécs 5201 Szepesy Ignác u. 12. Kollégium

Pécs 180 Széchenyi tér Zsolnay-kút

Pécs 8736 Széchenyi tér 5. R. k. templom

Pécs 181 Széchenyi tér 11. Rendház

Pécs 182 Széchenyi tér 12. Janus Pannonius Múzeum

Pécs 183 Széchenyi tér 13. (Hunyadi u. 2.) Lakóház

Pécs 184 Széchenyi tér 14. Bíróság

Pécs 185 Széchenyi tér 16. Lakóház

Pécs 186 Széchenyi tér 17. (Király u. 1.) Lakóház

Pécs 187 Széchenyi tér 18. Lakóház, üzlet, iroda

Pécs 189 Színház tér 2. (Király u. 18.) Templom

Pécs 190 Tettye tér (Tettye) Palotarom

Pécs 122 Tettye u. 14. (Majorossy u.) R. k. templom és sírkövek

Pécs 188 Vörösmarty Mihály u. 1. Ún. Zsolnay-ház

Pécs 10412 Zsolnay Vilmos u. 46. Balokány fürdőegyüttes

Pécs-Málom 116 Szentegyház u. R. k. templom

Pécs-Mecsekalja 130 Benczúr u. 1. (Patacs) R. k. templom

Pécs-Mecsekalja 114 Fülemüle u. (Magyarürög) R. k. templom

Pécs-Üszögpuszta 9682 Majorsági istálló

Pécs-Üszögpuszta 9683 Majorsági épület

Pécs-Üszögpuszta 9684 Volt Batthyány-kastély

Pécsdevecser 273 Fő u. R. k. templom

Pécsvárad 305 R. k. plébániatemplom

Pécsvárad 309 Iskola u. 2. Általános iskola

Pécsvárad 304 Kossuth Lajos tér Kápolna

Pécsvárad 310 Kossuth Lajos tér 16. R. k. plébániaház

Pécsvárad 311 Kossuth Lajos u. 2. Kollégium, volt laktanya

Sellye 378 Köztársaság tér 7. Kastély

Siklós 8810 Kossuth Lajos tér 15. Dzsámi

Siklós 424 Táncsics u. Gör. kel. templom

Siklós-Máriagyűd 407 R. k. kegytemplom

Siklós-Máriagyűd 412 Dózsa György út 32. Volt ferences rendház

Somberek 9651 Gör. kel. szerb templom

Szentegát 9105 Almás u. 47. Volt Biedermann-kastély

Szentlőrinc 275 Szabadság tér 1. Volt Esterházy-kastély

Szigetvár 463 Bástya u. 3. Lakóház (Korán iskola)

Szigetvár 470 Vár u. 1. Szálloda és múzeum

Szigetvár 472 Zárda u. Zeneiskola, volt ferences kolostor

Szigetvár 473 Zárda u. R. k. templom (volt ferences)

Szigetvár 474 Zrínyi tér 1. Városháza

Szigetvár-Zsibót 10040 Domolospuszta Kastély, szálloda

Szilágy 9278 Templom u. 7. R. k. templom

Túrony 431 Kossuth Lajos u. Ref. templom

Villány 433 Mathiasz János u. R. k. templom

Zengővárkony 8695 Kossuth Lajos u. 6. Lakóház és gazdasági épület Múzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Akasztó 669 Iskola u. R. k. templom

Apostag 626 Damjanich u. R. k. templom

Baja 523 Arany János u. 1. Képtár, volt Vojnich-kúria

Baja 524 Árpád u. 13. Lakóház

Baja 534 Dalmady Győző u. 21. Lakóház

Baja 537 Eötvös u. 1. Lakóház

Baja 544 Kölcsey u. 23-25. Magtár

Baja 551 Munkácsy u. 7-9. Volt zsinagóga

Baja 10672 Szegedi út Zsidótemető

Baja 528 Szentháromság tér Szentháromság-szobor

Baja 564 Szent Imre tér R. k. plébániatemplom

Baja 562 Szent Imre tér 6. R. k. plébániaház

Baja 557 Táncsics Mihály u. 21. Gör. kel. szerb templom

Baja 559 Táncsics Mihály u. 29. Lakóház

Bácsborsód 608 Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Irodaház, volt Latinovits Frigyes-kúria

Dávod 610 Dózsa György u. 49. R. k. templom

Dunaegyháza 629 Marx u. Ev. templom

Dunapataj 10142 Kossuth Lajos u. 2. R. k. templom

Dunapataj 10143 Petőfi Sándor u. 20. Tanácsház

Dunavecse 630 Templom tér Ref. templom

Foktő 657 Fő u. 79. Ref. templom

Foktő 658 Fő u. 91. R. k. templom

Gara 614 Kossuth u. R. k. templom

Géderlak 659 Kossuth u. 93. R. k. templom

Hajós 662 Köztársaság tér 7. R. k. plébániaház

Harta 632 Templom u. 50. Ev. templom

Harta 631 Templom u. 71. Ref. templom

Hercegszántó 8803 Alkotmány tér 9. Gör. kel. templom

Izsák 666 István tér 1. Piet...-szobor

Jánoshalma 685 Béke tér R. k. templom

Jánoshalma 9514 Dózsa György út 141. Hengermalom

Jánoshalma 10341 Petőfi u. 3. Zsinagóga és iskolaépület

Kalocsa 576 Asztrik tér 3-5. Volt Miasszonyunk Nővérek Zárdája

Kalocsa 6800 Eszperantó u. Volt érseki magtár

Kalocsa 566 Hunyadi u. 5. Lakóház, zeneiskola

Kalocsa 578 Szentháromság tér Szentháromság-oszlop

Kalocsa 581 Szentháromság tér 2. Lakóház

Kalocsa 582 Szentháromság tér 3. Lakóház

Kalocsa 569 Szent István u. 2-4. Lakóház

Kalocsa 570 Szent István u. 6. Lakóház

Kalocsa 572 Szent István u. 16-18. Volt jezsuita rendház

Kalocsa 573 Szent István u. 20-24. Gimnázium szertárai és lakások

Kecel 672 Szabadság tér 12. R. k. templom

Kecskemét 483 Batthyány u. 4. Lakóház

Kecskemét 489 Czollner tér Szt. Erzsébet-templom

Kecskemét 490 Czollner tér 3. Iskola, volt lovarda

Kecskemét 9473 Dömötör u. 1. Kékfestő műhely és lakóház

Kecskemét 506 Hock János u. 1. R. k. plébániaház

Kecskemét 10663 Izsáki út Volt Rudolf laktanya

Kecskemét 10902 Izsáki út 4. Volt Erzsébet laktanya

Kecskemét 10026 Katona József tér 8. Volt Ortodox Zsinagóga

Kecskemét 9071 Kápolna u. 1/A Lakóház

Kecskemét 500 Klapka u. 34. Lakóház, ún. Klapka-ház

Kecskemét 10908 Kölcsey Ferenc u. 3. Orvos- és Gyógyszertörténeti Múzeum

Kecskemét 10922 Kölcsey Ferenc u. 7. Lakóház

Kecskemét 507 Lechner Ödön u. 1. Lakóház

Kecskemét 508 Lestár tér 1. Lakóház

Kecskemét 493 Petőfi u. 11. Naiv festők múzeuma, volt népi lakóház

Kecskemét 10768 Rákóczi út 3. Volt Városi Kaszinó épület

Kecskemét 10677 Rákóczi út 7. Megyei Bíróság

Kecskemét 9449 Serfőző u. 19. Lakóépület, volt Serház

Kecskemét 10813 Széchenyi tér 7. Volt Iparos Otthon

Kecskemét 521 Szőlők Sarlós Boldogasszony-kápolna

Kiskőrös 673 Petőfi tér 5. Petőfi Sándor szülőháza

Kiskunfélegyháza 586 Béke tér 2. R. k. plébániaház

Kiskunfélegyháza 595 Dr. Holló L. u. 9. Városi Múzeum, volt kerületi Tanácsház

Kiskunfélegyháza 588 Kálvária Kálvária

Kiskunfélegyháza 590 Kossuth u. 4. Lakóház, ún. Klazsik-ház

Kiskunfélegyháza 10442 Petőfi tér 1. (Korona u. 3.) Volt Korona Szálló

Kiskunfélegyháza 592 Petőfi tér 2. (Pázmány P. u. 1.) Lakóház, ún. Kisvárosháza

Kiskunfélegyháza 594 Szt. János tér 4. Volt Szabó-kúria

Kiskunfélegyháza 593 Szt. János tér 9. Könyvtár, ún. Hattyú-ház

Kiskunhalas 601 Fő tér Szilady Áron u. sarok Ref. templom

Kiskunhalas 600 Fő tér 1. Városháza

Kiskunhalas 599 Fő tér 2. Ref. paplak

Kiskunhalas 598 Gimnázium u. 4. Lakóház, volt Fridrich-ház

Kiskunhalas 603 Köztársaság u. 1. Irodák, ún. Kvartély-ház

Kiskunhalas 604 Köztársaság u. 9. Általános iskola

Kiskunhalas 9867 Sóstó Sóstó csárda

Kiskunhalas 6673 Szentháromság tér Kálvária

Kiskunhalas 605 Szent Imre u.
Szentháromság tér
R. k. templom

Kisszállás 688 Felszabadulás u. 19. Iskola, volt Boncompagni-kastély

Kunszentmiklós 633 Kálvin tér Ref. templom

Kunszentmiklós 10882 Kálvin tér 3. Gimnázium

Kunszentmiklós 635 Kálvin tér 12. Községi Tanácsház, egykori Városháza

Kunszentmiklós 634 Marx tér 2-3. Múzeum, egykori Virágh-, később Tóth-kúria

Kunszentmiklós 10343 Tass Vasútállomás

Lajosmizse 667 Káposztás Mihály dűlő Ún. Pusztatemplom rom

Mélykút 690 Petőfi tér R. k. templom

Pálmonostora 682 Bánhidi-dűlő 137. Volt Orczy-kastély

Solt 637 Vécsey tér 1. Vécsey könyvtár, volt Vécsey-kastély

Soltszentimre 675 Bárómajor Templomrom

Soltvadkert 676 Bocskai u. Ref. templom

Szabadszállás 639 Kálvin tér Ref. templom

Szalkszentmárton 641 Jókai u. 2. Községi Tanácsház

Szalkszentmárton 642 Petőfi tér Ref. templom

Szalkszentmárton 643 Petőfi tér 14. Ún. Petőfi-ház, Petőfi Emlékmúzeum

Szeremle 622 Fő u. Ref. templom

Tass 9956 Dózsa Gy. u. 18. Lakóépület

Tass 644 Kálvin tér Ref. templom

Tass 646 Széchenyi út 3. Kultúrotthon, volt Földváry-kúria

BÉKÉS MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Battonya 9492 Hunyadi János u. 42. Román ortodox templom

Battonya 799 Hunyadi János u. 56. Szerb pravoszláv templom

Békés 760 Durkó u. 8. Tájház

Békés 761 Durkó u. 10. Népi gazdaház

Békés 9124 Kispince u. 44. Előtornácos gazdaház

Békés 771 Petőfi u. 1. Zeneiskola, volt ref. kollégium

Békés 774 Petőfi u. 41. Iskolamúzeum

Békés 778 Széchenyi tér R. k. Szentháromság-templom

Békés-Újváros 767 Kossuth Lajos u. Görög alapítású ortodox templom

Békéscsaba 709 Andrássy út 1. Jókai Színház

Békéscsaba 8606 Bartók Béla u. 51-53. Ortodox templom

Békéscsaba 694 Gyulai út 2. Beliczay-kúria

Békéscsaba 693 Gyulai út 5. Volt Steiner-, majd Omaszta-kúria

Békéscsaba 10042 Sallai u. 8. Hatszintes malomház és magtár

Békéscsaba 704 Szent István tér 7. Városi Tanácsház

Békéscsaba 698 Széchenyi tér Evangélikus Nagytemplom

Békéscsaba 703 Széchenyi tér 1. Volt Ág. hitv. ev. Rudolf Főgimnázium

Békéscsaba-Gerla 9522 Bibó u. 4. Magtár

Bélmegyer 9077 Fáspuszta Volt Wenckheim Béla Vadász-kastélya

Biharugra 806 Erzsébet u. Ref. templom

Csabacsűd 9873 Nagyrátamajor Zabsilós magtár

Csabaszabadi 9521 Tanya 1345. (Beliczay-major) Volt Beliczay-kastély

Dévaványa 787 Hősök tere R. k. templom

Doboz 790 Kossuth tér Ref. templom

Elek 8607 Szabadság tér R. k. templom

Füzesgyarmat 834 Széchenyi u. Ref. templom

Geszt 808 József Attila u. 21. Volt Tisza-kastély

Geszt 809 Kossuth u. Ref. templom

Gyomaendrőd-Endrőd 788 Hősök tere R. k. templom

Gyomaendrőd-Gyoma 789 Szabadság tér Ref. templom

Gyula 713 Apor Vilmos tér 7. Erkel Múzeum, Erkel Ferenc szülőháza

Gyula 711 Apor Vilmos tér (Józsefváros) R. k. templom

Gyula 718 Erkel F. tér 1. Jókai u. 2. Emeletes üzlet- és lakóház

Gyula 738 Eszperantó tér 1. Emeletes lakó- és üzletház (Százéves cukrászda)

Gyula 9075 Jókai u. 4. (Belváros) Polgári életmódtörténeti múzeum Ladics-ház

Gyula 731 Kálváriadomb Eleki műút Kálvária apsziskápolna

Gyula 717 Petőfi tér 3. (Belváros) Volt megyeháza

Gyula 716 Petőfi tér 4. (Belváros) Ref. templom

Gyula 747 Városház u. 13-15. (Belváros) Városi Könyvtár, volt Városháza

Kevermes 800 Felszabadulás u. 6. R. k. templom

Kétegyháza 795 Gyulai u. 15. Volt Andrássy - Almásy-kastély és -kápolna

Kondoros 9462 Geist-Csákó Kastélypark Volt Batthyány, majd Geist Vadászkastély

Kondoros 9655 Hősök útja 23. Kondorosi csárda és magtár a tartozékokkal

Körösladány 835 Bethlen tér Ref. templom

Körösladány 836 Wenckheim u. 6. Volt Wenckheim-Merán-kastély

Körösnagyharsány 810 Vasút u. 1. Ref. templom

Köröstarcsa 783 Kossuth u. 3. Ref. templom

Lőkösháza 797 Bréda-major Volt Vásárhely-Bréda-kastély

Mezőberény 785 Kossuth tér (I. kerület) Német ev. templom

Mezőberény 784 Kálvin tér Ref. templom

Mezőgyán 811 Árpád u. Ref. templom

Mezőhegyes 9664 Jung József tér 2. (Zója telep) Volt Hangai vendégfogadó

Mezőhegyes 9294 Kossuth L. u. 12. Főépítészi villa

Mezőhegyes 9305 Kossuth L. u. 39. Iker-szárazmalom

Mezőhegyes 9303 Kossuth L. u. 10. Gabonaforgalmi tárház, volt öregcsűr

Mezőhegyes 9304 Kossuth u. 24. Volt újkaszárnya

Mezőhegyes 9295 Kossuth u. 53. Volt állat-járványkórházi elkülönítő istálló

Mezőhegyes 9296 Kossuth u. 55. Volt állat-járványkórházi elkülönítő két szállás

Mezőhegyes 9297 Kossuth u. 57. Volt állat-járványkórházi elkülönítő két szállás

Mezőhegyes 9288 Kozma F. u. 11. Tanácsháza

Mezőhegyes 9450 Kozma F. u. 22. Hotel Centrál

Mezőhegyes 9291 Kozma F. u. 23. Volt mészárszéki intézői villa

Mezőhegyes 9307 Kozma F. u. 24. R. k. plébániaház

Mezőhegyes 9299 Posta u. MÁV felvételi épület

Mezőhegyes 9665 Szent György tér R. k. templom

Mezőhegyes 9292 Szent György tér 1. Általános iskola

Mezőhegyes 9293 Szent György tér 3. Volt kórházigazgatói lak és gyógyszertár

Nagybánhegyes 803 Vörös tér 16. Ev. kistemplom és magtár

Orosháza 9464 Gáspártelek Kiscsákó Volt Geist Gáspár-kastély

Orosháza 9019 Győri Vilmos tér 3. Ev. lelkészi lak

Orosháza 9016 Győri Vilmos tér 4. Ev. gyülekezeti ház és iskola

Sarkad 813 Vasút u. 2. Volt Almásy-kastély

Szabadkígyós 9065 Wenckheim major Uradalmi magtár

Szabadkígyós 9074 Wenckheim major Uradalmi szeszgyár

Szarvas 821 Szabadság u. R. k. templom

Szarvas 828 Szabadság u. 28. Volt Mitrovszky-kastély

Szarvas 832 Vajda P. u. 1. Volt technikai-gyakorlati-gazdasági tanintézet

Szeghalom 9451 Ady Endre u. 5. Volt Kárász-kastély

Szeghalom 845 Nagy M. út 2. Bocskai u. Volt Wenckheim-D’Orsay-kastély

Szeghalom 9455 Szabadság tér 1. R. k. templom

Tótkomlós-Nagykopáncs 804 Kopáncspuszta R. k. templom

Vésztő 846 Bartók B. tér Ref. templom

Zsadány 814 Fancsikapuszta 83. Volt Fried-kastély

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Abaújkér 1031 Rákóczi u. 3. Gyógypedagógiai Intézet, volt Bárczay-kastély

Abaújkér 1030 Rákóczi u. 47. Ref. templom

Abaújszántó 1388 Cekeházi út Volt Patay-kastély

Abaújvár 1032 Béke u. Ref. templom

Arló 1221 Dózsa Gy. u. 29. R. k. templom

Bánhorváti-Bánfalva 1224 Rákóczi út 64. Tompa M. u. 2. Volt Platthy-kastély

Bodrogkeresztúr 1399 Kossuth u. 57. Ún. Rákóczi-ház

Bogács 1132 Ady E. u. R. k. plébániatemplom

Boldogkőváralja 1039 Kossuth u. 35. R. k. templom

Bükkzsérc 1134 Petőfi u. R. k. templom

Edelény 971 István király u. 47. Ref. templom

Egerlövő 1138 Dózsa Gy. u. 16. Ref. templom

Erdőbénye 1402 Kossuth u. 13. Ref. szeretetház

Erdőbénye 1403 Rákóczi u. 12. R. k. templom

Erdőbénye 1405 Vörösmarty u. 2. Kúria

Forró 1053 Szt. Imre tér 3. Vendégfogadó

Füzér 1288 Árpád u. 1. R. k. templom

Girincs 1195 Rákóczi u. 1. Volt Dőry-kastély

Golop 1407 Rákóczi u. 36. Volt új Vay-kastély

Göncruszka 1068 Kazinczy u. Ref. templom

Hidvégardó 982 Tornai út 54. Kúria

Jósvafő 10217 Dózsa Gy. u. 3. Lakó- és melléképület

Jósvafő 986 Dózsa Gy. u. 4. Ref. templom és harangtorony

Jósvafő 10593 Petőfi u. 40. Lakóház

Kázsmárk 1084 Hegyalja út 4. Kúria

Kissikátor 1250 Kápolnatető Temető R. k. templom

Léh 1095 Kossuth u. 6. R. k. templom

Mád 1418 Batthyány tér Nepomuki Szt. János-szobor

Mád 1408 Batthyány u. 35. R. k. templom

Mád 1416 Rákóczi u. 75. Lakóház, volt izr. hitközségi épület

Megyaszó 1419 Fő u. 2. Ref. templom, erődfal

Mezőkövesd 1142 Béke tér R. k. templom

Mezőkövesd 1152 Kisjankó Bori u. 6. Lakóház

Mezőkövesd 1154 Kisjankó Bori u. 9. Lakóház

Mezőkövesd 1151 Kisjankó Bori u. 10. Lakóház

Mezőkövesd 1153 Kisjankó Bori u. 24. Lakóház

Mezőkövesd 9025 Kisjankó Bori u. 38. Lakóház

Méra-Felsőméra 1097 Fő u. 2. Ref. templom

Miskolc 10333 Gömöri Pályaudvar

Miskolc 853 Déryné u. 3. Lakóház

Miskolc 857 Hősök tere R. k. templom

Miskolc 858 Hősök tere 5. Rendház

Miskolc 861 Hunyadi u. 8. Ev. templom

Miskolc 10332 Kandó Kálmán tér Tiszai Pályaudvar

Miskolc 9821 Kazinczy u. 7. Zsinagóga

Miskolc 867 Kossuth u. 17. Ref. templom

Miskolc 877 Rákóczi u. 2. Lakóház

Miskolc 878 Rákóczi u. 11. Lakóház

Miskolc 884 Városház tér 1. Megyeháza

Miskolc-Diósgyőr 898 Puskás Tivadar u. R. k. templom

Monok 1420 Kossuth u. 15. Andrássy-kastély

Olaszliszka 1324 Szt. István u. R. k. templom

Ózd-Uraj 1265 Rákóczi u. 17. R. k. templom

Putnok 1254 Serényi tér 2. Volt Serényi-kastély

Ragály 997 Rákóczi u. 16. Volt Balassa-kastély

Rásonysápberencs-Rásony 8473 Temető, Vörösmarty u. Ref. templom

Sajókaza 1002 Rákóczi u. Ref. templom

Sajókeresztúr 1208 Rákóczi u. 107. Ref. templom

Sajólád 1210 Dózsa Gy. u. 64. R. k. templom

Sajólád 1209 Dózsa Gy. u. 76. R. k. plébánia

Sajólád 1211 05. tábla Sajó híd Nepomuki Szt. János-szobor

Sály 1173 Gárdonyi G. u. 18. Volt Eötvös-Gorove-kastély

Sárospatak 1364 Béla király tér 3. Lakóház

Sárospatak 1366 Széldomb u. 64-68.
Fazekas u. 41-45/A
Kolozsvár u. 3-7.
Várfal maradványai

Sáta 1260 Szabadság u. 1. Fáy-kastély

Sátoraljaújhely 933 Kossuth tér 5. Volt megyeháza

Sátoraljaújhely-Széphalom 1369 Kazinczy u. 25. Kazinczy-emléképület

Selyeb 1108 Kossuth u. 21. Tiszta-kúria

Szendrő 1009 Petőfi tér 5. Ún. Festő-ház

Szögliget 1015 Külterület Szádvár romjai

Tarcal 1437 Könyves Kálmán u. 52. Ún. Rákóczi-ház

Tarcal 1434 Templom köz R. k. templom

Tállya 1443 Rákóczi u. 9. R. k. templom

Tállya 1448 Vörösmarty u. 6. Kúria

Tibolddaróc 1165 Kácsi út 27. Bottlik-kastély

Tokaj 1451 Bajcsy-Zsilinszky E. u. 19-21. Dessewffy-kastély

Tokaj 1456 Bethlen G. u. 5. Lakóház

Tokaj 1458 Bethlen G. u. 23. Gör.kel. templom

Tokaj 1468 Izr. temető Sírkövek

Tokaj 1466 Rákóczi u. 54. Városháza

Tolcsva 1372 Bajcsy-Zsilinszky u. R. k. templom

Tolcsva 1375 Kossuth u. 63. Ún. Királyudvar

Tomor 1018 Kossuth u. 28. Ref. templom

Tornanádaska 1019 Kossuth u. 1. Hadick-kastély

Tornaszentjakab 1022 Rákóczi u. 27. R. k. templom

Tornyosnémeti 1115 Gazdasor 12. Ref. templom

Vilmány 1116 Fő u. 103. Ref. templom

Zádorfalva 1268 Petőfi u. 17. Ref. lelkészlak

Zsujta 1122 Fő u. Ref. templom

CSONGRÁD MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Derekegyház 2770 Köztársaság tér 3. Volt Károlyi-kastély

Hódmezővásárhely 2716 Csomorkány Templomrom

Hódmezővásárhely 10684 Kossuth tér 3. Fekete Sas Szálló

Hódmezővásárhely 2722 Kossuth tér 8. Volt Református Kollégium

Hódmezővásárhely 2727 Szántó Kovács János u. 17. Ortodox templom

Hódmezővásárhely 9739 Szeremlei u. 3. Zsinagóga

Kistelek 2763 Kossuth tér R. k. templom

Kiszombor 9080 József Attila u. 5. Darálómalom-magtár

Kiszombor 6785 Nagyszentmiklósi u. 2-4. Magtár

Kiszombor 6786 Óbébai u. 2. Magtár

Kiszombor 9458 Szegedi u. 11/B Volt Rónay-kúria, ma Gólyafészek vendéglő

Kiszombor 9068 Szent István tér Volt Rónay-kúria

Magyarcsanád 2759 Templom tér Román ortodox templom

Magyarcsanád 9101 Templom tér Szerb pravoszláv templom

Makó 2741 Csanád vezér tér 12. Volt csanádi püspöki nyaraló és kápolna

Makó 2731 Kálvária u. 80. Kálvária-kápolna

Makó 2746 Templom köz
Toldi u. sarok
Gör. kat. templom

Mindszent 2774 Kossuth u. R. k. templom

Nagymágocs 9057 Szentesi út 9. Magtár

Óföldeák 2760 Dózsa György u. R. k. templom

Szeged 2648 Aradi vértanúk tere 1.
Belváros
Palánk
Rendház és gimnázium

Szeged 2655 Deák Ferenc u. 4-6-12.
Belváros
Lakóházsor

Szeged 9940 Deák Ferenc u. 19.
Deák Ferenc u. 21.
Deák Ferenc u. 23.
Deák Ferenc u. 25-27.
Polgárházak

Szeged 2656 Dugonics tér 2.
Belváros
Polgárház

Szeged 2657 Dugonics tér 13.
Belváros
Palánk
Főreáltanoda

Szeged 2650 Feketesas u. 11. Volt Aranysas vendégfogadó

Szeged 2662 Hajnóczy u. 12. Zsinagóga

Szeged 2665 Híd utca mindkét oldala
Belváros
Polgárházak

Szeged 2663 Horváth Mihály u. 7.
Belváros
Rieger-ház

Szeged 2654 Kálvária sugárút 2.
Dáni u. 7.
Volt Dáni-ház

Szeged 2666 Kárász u. 5.
Belváros
Palánk
Polgárház

Szeged 10686 Kárász u. 15. Polgárház

Szeged 2668 Kelemen u. 2.
Somogyi u. 15-17.
Belváros Palánk
Polgárház

Szeged 2670 Kis Tisza u. 8. Lakóház

Szeged 9095 Kis Tisza u. 8/A
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 9096 Kis Tisza u. 8/B
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 9097 Kis Tisza u. 9.
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 9094 Kis Tisza u. 10.
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 9093 Kis Tisza u. 11.
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 9092 Kis Tisza u. 12.
Felsőváros
Hajósgazdaház

Szeged 2671 Klauzál tér 1.
Széchenyi tér 17.
Kelemen u. 12.
Belváros
Polgárház

Szeged 9465 Klauzál tér 2.
Kárász u. 4.
Polgárház

Szeged 2672 Klauzál tér 3.
Széchenyi tér 15.
Kárász u. 1.
Belváros
Palota

Szeged 2673 Klauzál tér 5.
Kárász u. 3.
Belváros
Palota

Szeged 2674 Klauzál tér 7.
Belváros
Két összeépült polgárház

Szeged 9434 Oroszlán u. 6.
Nádor u. 1.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 9740 Oskola u. 5. Polgárház

Szeged 9741 Oskola u. 7.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 2691 Oskola u. 13.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 9438 Oskola u. 15.
Bajza u. 4.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 9439 Oskola u. 17.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 9440 Oskola u. 19. Polgárház

Szeged 2693 Oskola u. 20.
Belváros,
Palánk
Szálló

Szeged 9441 Oskola u. 21.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 9442 Oskola u. 23.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 2695 Roosewelt tér 1-3.
Belváros
Múzeum

Szeged 2696 Roosewelt tér 5.
Deák F. u. 24-26.
Vár u. 2.
Híd u. 1.
Belváros
Palota

Szeged 2698 Somogyi u. 11.
Somogyi B. tér 1.
Belváros,
Palánk
Polgárház

Szeged 2699 Somogyi u. 13.
Kelemen u. 1.
Nádor u. 11.
Belváros
Palota

Szeged 2679 Stefánia u.
Belváros,
Vár
A vár ágyúházának maradványa

Szeged 2680 Stefánia u. 1-14.
Belváros
Városképi védelem

Szeged 9333 Stefánia u. 8.
Belváros
Szálló

Szeged 9941 Stefánia u. 12-14.
Tisza Lajos körút
Belváros
Összevont városképi védelem

Szeged 2701 Széchenyi tér 8. Bérház

Szeged 2702 Széchenyi tér 9.
Feketesas u. 2-4.
Kiss Ernő u. 2.
Belváros
Hajótulajdonos-ház

Szeged 2704 Széchenyi tér 11.
Feketesas u. 10-12.
Városház u. 2.
Károlyi u. 1.
Belváros
Bérház

Szeged 2705 Széchenyi tér 13. Polgárház

Szeged 9466 Tisza Lajos krt. 28-30.
Feketesas u. 1-3.
Belváros
MÁV Székház

Szeged 2678 Tisza Lajos krt. 107.
Belváros
Huszárlaktanya

Szeged 2710 Vár utca mindkét oldala
(Deák F. u. 22.-Beregi-ház)
Összevont utcaképi védelem

Szeged 2664 Victor Hugo u. mindkét oldala
(1-7., 2-8.)
Városképi védelem

Szeged 2711 Vörösmarty u. mindkét oldala Utcaképi védelem

Szeged 2712 Wesselényi u. mindkét oldala Utcaképi védelem

Szeged 2713 Zrínyi u. 1.
Somogyi u. 20.
Belváros, Palánk
Bogáry-ház

Szeged-Kiskundorozsma 2761 Batthyány u.
Kossuth u. sarok
R. k. templom

Szeged-Szőreg 2765 Apátsági út Plébániatemplom falszakasza

Szeged-Szőreg 2766 Petőfi u. Szerb pravoszláv templom

Szegvár 2776 Erdei F. u. R. k. templom

Szegvár 2777 Hunyadi u. 31-33. Sóház

Szentes 2750 Kossuth tér 1. Megyeháza

Szentes 2752 Kossuth u. 4. Magyar ortodox templom

Szentes 2753 Köztársaság tér R. k. Szt. Anna-templom

Szentes 2754 Petőfi u. 4. Polgárház

Szentes 9443 Petőfi u. 9. Polgárház

Szentes 2756 Széchenyi liget Múzeum

Szentes-Cserebökény 2769 Ecser Templom hajórom

FEJÉR MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Alcsútdoboz-Alcsút 1590 Máriavölgy A kastély istállóépülete

Bodajk 1640 Kálvária domb
Kálvária u. 30.
Ötalakos Kálvária-szoborcsoport

Bodajk 1641 Petőfi u. R. k., volt kapucinus templom

Bodajk 1643 Petőfi u. Volt Lamberg-kastély és parkja

Csabdi 1597 Szabadság u. 68. Templomrom

Dunaújváros 1583 Öreghegy Római katonai tábor maradványai

Előszállás 1626 Szöglet kert R. k., volt cisztercita templom

Enying 1697 Szabadság tér 16. Volt Batthyány-kastély és parkja

Ercsi 10814 Fő u. 33. R. k. plébániaház

Etyek-Botpuszta 1604 Egykori nazarenus rendház

Füle 1699 Széchenyi u. 54. R. k. templom

Káloz-Külterület 1680 Belmajor Volt Zichy-kastély és parkja

Kápolnásnyék 1711 Vörösmarty u. Vörösmarty Mihály szülőháza

Lovasberény 10879 Kossuth u. Temető

Lovasberény 1714 R. k. templom

Mór 1657 Hársfa u. 10. Egykori Lamberg-pince

Mór 1658 Kapucinus tér Nepomuki Szt. János-szobor

Mór 10316 Köztársaság tér R. k., ún. Magyar-templom

Mór 1669 Pince u. 12., 14., 16., 18., 20. Borpince és környezete

Mór 1664 Szent István tér 6. Volt Láncos-kastély és parkja

Mór 9676 Wekerle u. 2.
Köztársaság tér 1.
Lakóház és tiprómalom

Pázmánd 1732 Fő u. R. k. plébániatemplom

Perkáta 1634 Dózsa Gy. u. 15. Volt Dőry-kastély és parkja

Perkáta 1633 Templom tér R. k. templom

Rácalmás 1636 Kiss Ernő u. 5-7. Volt Jankovich-kúria és parkja

Ráckeresztúr 1639 Lászlópuszta Szentháromság-szobor

Sárosd 1687 Perkátai út
Hantosi u. 2.
Volt Esterházy-kastély és parkja

Sárszentmihály 9163 Kastélypark Volt Szterényi-Zichy-kastély és parkja

Sárszentmihály 9484 Május 1. út 18. Ref. templom

Szabadbattyán 1741 Múzeum, öregtorony

Székesfehérvár 1471 Ady E. u. 7. Egykori Fekete Sas Szálló

Székesfehérvár 1478 Arany János u. 8. Lakóház

Székesfehérvár 1537 Fő u. 10. Velence Szálló

Székesfehérvár 1553 Koronázó tér 7. Lakóház

Székesfehérvár 1520 Kossuth u. 1.
Városház tér 1.
Volt Zichy-palota

Székesfehérvár 10326 Kossuth u. 9. Lakóház

Székesfehérvár 10327 Kossuth u. 11. Lakóház

Székesfehérvár 1526 Lépcső u. 1.
Liszt F. u. 2.
Lakóház

Székesfehérvár 1527 Liszt Ferenc u. 1. Ún. Szőgyén-Marich-ház

Székesfehérvár 1491 Megyeház u. 9. Lakóház

Székesfehérvár 1504 Szent István tér 2. Levéltár, volt zárda

Székesfehérvár 1505 Szent István tér 3. Lakóház

Székesfehérvár 1506 Szent István tér 4. Általános iskola

Székesfehérvár 1507 Szent István tér 5. Lakóház

Székesfehérvár 1508 Szent István tér 6. Lakóház

Székesfehérvár 1580 Várkörút
Bástya u. 3.
Jókai u. 2.
Piac tér
Ady Endre u. 9-11.
Várfalak

Székesfehérvár 1552 Városház tér 1.
Kossuth u. 1.
Városháza

Székesfehérvár-Csalapuszta 9262 Volt Kégl-kastély és parkja

Tordas 1743 Sajnovics János tér 5.
Sport u.
Volt Sajnovics-, később Batthyány-Dréher-kastély

Vajta 1691 Petőfi S. u. Gyermeküdülő, volt Zichy-kastély

Vál 1615 Szent István tér 4. Csonkatorony

Velence 10453 Volt Meszlényi-kastély

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Egyed 9728 Árpási út Volt Festetics-kastély

Fehértó 3530 Dózsa Gy. u. Ev. templom

Fertőboz 3782 Csúcsos dűlő Emlékcsarnok

Fertőrákos 3795 Fő u. R. k. templom

Fertőrákos 3799 Fő u. 55-159. Városfalmaradványok

Fertőrákos 3797 Fő u. 139. Pellengér

Fertőrákos 3806 Fő u. 141. Turistaszálló, volt püspöki vízimalom

Fertőrákos 8991 Fő u. 152. Lakóház

Fertőszentmiklós 3635 Szent István u. R. k. templom

Fertőszéplak 3649 R. k. templom

Fertőszéplak 3655 Hősök tere 3. Magtár, volt Széchenyi-kastély

Fertőszéplak 3656 Nagy Lajos u. 31. Lakóház

Fertőszéplak 3657 Nagy Lajos u. 33. Lakóház

Fertőszéplak 3658 Nagy L. u. 35. Lakóház

Fertőszéplak 3660 Nagy L. u. 37. Lakóház

Fertőszéplak 3662 Nagy L. u. 39. Lakóház

Fertőszéplak 3664 Nagy L. u. 43. Népművészeti alkotóház

Gyarmat 9919 Ságvári u. 12. Lakóház

Győr 2975 Apáca u. 1.
Káposztás köz 8.
Lakóház és múzeum

Győr 2978 Apáca u. 5. Lakóház, ún. káptalani zenészek háza

Győr 2979 Apáca u. 9. Lakóház

Győr 2980 Apáca u. 13. Lakóház

Győr 2992 Apáca u. 41-45. Lakóház, volt orsolyita kolostor

Győr 2991 Apáca u. 41-45. R. k., volt orsolyita templom

Győr 2993 Apáca u. 46. Lakóház

Győr 2945 Apor Vilmos tér Szt. Mihály-szobor

Győr 8757 Apor Vilmos tér 1-2.
Káptalandomb
Múzeum és lakóház

Győr 2808 Bálint M. u. 54.
Baross G. u. 7.
Kazinczy u. 15.
Gör.kel. templom

Győr 2915 Bécsi kapu tér 3. Lakóház

Győr 2921 Bécsi kapu tér 11.
Király u. 1.
Lakóház

Győr 2922 Bécsi kapu tér 12.
Szabadsajtó u. 1.
Király u. 2.
Lakóház

Győr 2923 Bécsi kapu tér 13.
Szabadsajtó u. 2.
Lakóház

Győr 2907 Dr. Kovács Pál u. 3. Lakóház

Győr 2908 Dr. Kovács Pál u. 4-6. Lakóház

Győr 2910 Dr. Kovács Pál u. 7. Lakóház

Győr 2843 Jedlik Ányos u. 9.
Kenyér köz 4.
Lakóház

Győr 2852 Kazinczy u. 4. Lakóház

Győr 2853 Kazinczy u. 6. Lakóház

Győr 2854 Kazinczy u. 8.
Sarló köz 4.
Lakóház

Győr 2855 Kazinczy u. 10-12. Lakóház, volt Magyar Korona Szálló

Győr 2858 Kazinczy u. 20.
Czuczor Gergely u. 2.
Lakóház

Győr 2862 Kálvária u.
Nádorváros
R. k., volt kamillánus templom

Győr 2918 Káptalandomb 2-4.
Bécsi kapu tér 7.
Lakóház

Győr 2869 Káptalandomb 5-5/A Lakóház

Győr 2870 Káptalandomb 11. Lakóház

Győr 2871 Káptalandomb l3. Lakóház

Győr 2872 Káptalandomb 15. Lakóház

Győr 2875 Káptalandomb 26. Diákotthon és könyvtár

Győr 2781 Király u. 3.
Sarkantyú-köz 14.
Lakóház

Győr 2782 Király u. 4. Lakóház és képtár

Győr 2783 Király u. 5. Lakóház, volt Bárány Szálló

Győr 2788 Király u. 10.
Baross G. u. 1.
Lakóház, volt Fekete Sas vendégfogadó

Győr 2790 Király u. 12. Lakóház

Győr 2795 Király u. 17. Lakóház

Győr 2887 Kossuth Lajos u. 3-5. Zsinagóga

Győr 2886 Kossuth Lajos u. 42. Újvárosi r. k. plébániatemplom

Győr 2928 Liszt F. u. 1.
Fazekas köz 2.
Széchenyi tér
Gyógyszertár köz
Lakóház

Győr 2929 Liszt F. u. 2.
Iskola u. 1.
Lakóház

Győr 2931 Liszt F. u. 6. Lakóház

Győr 2934 Liszt F. u. 10.
Teleki L. u. 25.
Lakóház

Győr 9258 Liszt F. u. 11. Lakóház

Győr 2936 Liszt F. u. 16. Lakóház

Győr 2937 Liszt F. u. 17. Tanárképző Főiskola

Győr 2938 Liszt F. u. 18.
Lukács Sándor u. 2.
Lakóház

Győr 2941 Liszt F. u. 22. Lakóház

Győr 2943 Liszt F. u. 28.
Újvilág u. sarok
Lakóház

Győr 9054 Mátyás u. 1. Gyárvárosi r. k. templom

Győr 2949 Petőfi tér 1-3. Általános iskola

Győr 2948 Petőfi tér 1-3. Ev. templom

Győr 2950 Rákóczi út 1. Lakóház, ún. Régi Városháza

Győr 2951 Rákóczi út 2.
Széchenyi tér 6.
Gyógyszertár köz 1.
Lakóház

Győr 2953 Rákóczi út 4.
Gyógyszertár köz 3.
Lakóház

Győr 2958 Rákóczi út 9. Lakóház

Győr 3012 Széchenyi tér 1. Lakóház, ún. Király-ház

Győr 3013 Széchenyi tér 2. Lakóház

Győr 3014 Széchenyi tér 3. Lakóház

Győr 3017 Széchenyi tér 8.
Iskola u.
Kisfaludy u. sarok
Bencés Gimnázium

Győr 3020 Széchenyi tér 11.
Szabadsajtó u. sarok
Lakóház

Győr 3021 Széchenyi tér 12. Lakóház

Győr 2831 Teleki L. u. 10-12. Lakóház

Győr 3022 Vörösmarty u. R. k., volt német ispita templom

Győr 3023 Vörösmarty u. 6.
Apáca u. 27-31.
Lakóház, volt német ispita

Győrújbarát 9207 Erzsébet u. 25. Lakóház

Harka 3840 R. k. templom

Hegyeshalom 3736 Fő utca R. k. templom

Kapuvár 3692 Fő tér Múzeum, volt Esterházy-kastély

Kópháza 9336 Kossuth L. u. 15. Lakóház

Mosonmagyaróvár 10874 Deák Ferenc tér
Magyar u.
Kereszt u.
által határolt területen, a Lajta folyón
Malom

Mosonmagyaróvár 3069 Deák tér Nepomuki Szt. János-szobor

Mosonmagyaróvár 3032 Fő u. 4. Általános iskola, volt piarista rendház

Mosonmagyaróvár 3041 Fő u. 19. Lakóház

Mosonmagyaróvár 3047 Fő u. 43. Egykori városi malom

Mosonmagyaróvár 3027 Pozsonyi út 87-89. Lakóház, volt kapucinus templom és kolostor

Mosonmagyaróvár 3058 Szent István király u. 122. Lakóház, volt Korona Szálló

Mosonmagyaróvár 3056 Szent István király u. 145. Mosoni r. k. plébániatemplom

Mosonmagyaróvár 3073 Szt. László tér 1. R. k. plébániaház

Mosonszentmiklós 3751 Zrínyi Miklós u. 2. R. k. templom és két kápolna

Nagycenk 9365 Hidegségi u. 3. Egykori gázgyártó épület

Nagycenk 3844 Temető Sírkövek

Nagylózs 3854 Temető R. k. temetőkápolna

Nyalka 10595 Kossuth u. 69/A Lakóház

Nyúl 3553 Kossuth u. R. k. templom

Pannonhalma 9963 Mátyás király u. Volt apátsági magtár

Pannonhalma 9962 Mátyás király u. 1-2-3. Majorsági épületegyüttes

Pannonhalma 9961 Mátyás király u. 1/A Majorsági épület

Pannonhalma 3560 Szabadság tér 21. Volt Szt. Vince zárda

Rábaszentmiklós 3501 Fő u. R. k. templom

Röjtökmuzsaj 9539 Muzsaj u. 43. Vízimalom

Sopron 3177 Ikva-híd

Sopron 3090 Balfi út 15. Lakóház

Sopron 3123 Bécsi u. Szt. Lénárt-kereszt

Sopron 3124 Bécsi u. Fehérkereszt

Sopron 3127 Bécsi u. 6. Lakóház

Sopron 3140 Előkapu 7. Lakóház

Sopron 3141 Előkapu 9. Lakóház

Sopron 3142 Előkapu 11. Lakóház

Sopron 3145 Fegyvertár u. 3. Lakóház

Sopron 3149 Fövényverem u. 5. Kollégium

Sopron 3151 Fövényverem u. 15. Lakóház

Sopron 3152 Fövényverem u. 17. Lakóház

Sopron 3155 Fövényverem u. 29.
Szent Mihály u. 7.
Lakóház

Sopron 3114 Fő tér 2. Lakóház

Sopron 3116 Fő tér 4. Lakóház

Sopron 3117 Fő tér 5. Volt megyeháza

Sopron 3161 Halász u. 1. Lakóház

Sopron 3170 Hátsókapu u. 2. Lakóház

Sopron 3171 Hátsókapu u. 3. Patikaház

Sopron 3189 Kolostor u. 1. Lakóház

Sopron 3190 Kolostor u. 3.
Új u. 6.
Lakóház

Sopron 3191 Kolostor u. 5. Lakóház

Sopron 3192 Kolostor u. 7.
Új u. 10.
Lakóház

Sopron 3193 Kolostor u. 9.
Új u. 12-ben irodák
Lakóház

Sopron 3194 Kolostor u. 11.
Új u. 14.
Lakóház

Sopron 3195 Kolostor u. 13. Lakóház

Sopron 3263 Major köz 3. Major

Sopron 8770 Orsolya tér Mária-kút

Sopron 3279 Orsolya tér R. k. templom

Sopron 3280 Orsolya tér 2. Zárda

Sopron 3281 Orsolya tér 3. Iskola

Sopron 3282 Orsolya tér 5. Ún. Lábasház

Sopron 3272 Ógabona tér 14. Lakóház

Sopron 3274 Ógabona tér 18. Lakóház

Sopron 3283 Ötvös u. 1. Lakóház

Sopron 3303 Rákóczi u. 29. Lakóház

Sopron 3304 Rákóczi u. 37-39. Lakóház

Sopron 3305 Rákóczi u. 47. Lakóház

Sopron 3313 Rózsa u. 6. Lakóház

Sopron 3325 Szent György u. 1.
Városház u. 2.
Neugebaude

Sopron 3326 Szent György u. 3. Neugebaude

Sopron 3327 Szent György u. 5. Konviktus

Sopron 3328 Szent György u. 7. Káptalanház

Sopron 3329 Szent György u. 8. Lakóház

Sopron 3330 Szent György u. 9. Szakközépiskola

Sopron 3331 Szent György u. 10. Lakóház

Sopron 3332 Szent György u. 11.
Várkerület 98.
Ún. Lenck-átjáró

Sopron 3333 Szent György u. 12. Ún. Eggenberg-ház

Sopron 3334 Szent György u. 13. Internátus

Sopron 3335 Szent György u. 14. Ev. konventház

Sopron 3337 Szent György u. 16. Erdődy-palota

Sopron 3339 Szent György u. 22. Lakóház

Sopron 3341 Szentlélek u. R. k. Szentlélek-templom

Sopron 3342 Szentlélek u. 2. R. k. paplak

Sopron 3180 Szent Mihály út R. k., Szt. Jakab-kápolna

Sopron 6872 Szent Mihály út 3. Lakóház

Sopron 3181 Szent Mihály út 9. Ún. Két Mór-ház

Sopron 3349 Széchenyi tér 1-2. Széchenyi-palota

Sopron 3348 Széchenyi tér 3. R. k. templom

Sopron 3350 Széchenyi tér 4.
Mátyás király u. 2.
Volt domonkos kolostor

Sopron 8778 Széchenyi tér 9. Postapalota

Sopron 3354 Széchenyi tér 17-18. Lakóház

Sopron 3355 Széchenyi tér 19. Lakóház

Sopron 3356 Széchenyi tér 20. Lakóház

Sopron 3363 Szélmalom u. 17.
Patak u. 32.
Volt jezsuita konviktus

Sopron 3368 Színház u. 10. Lakóház

Sopron 3371 Színház u. 21. Lakóház

Sopron 3375 Színház u. 32. Lakóház

Sopron 3379 Templom u. Ev. templom

Sopron 3383 Templom u. 3. Lakóház

Sopron 3384 Templom u. 5. Lakóház

Sopron 3385 Templom u. 6. Lakóház

Sopron 3386 Templom u. 7. Lakóház

Sopron 3387 Templom u. 9. Lakóház

Sopron 3389 Templom u. 11. Lakóház

Sopron 3390 Templom u. 12. Lakóház

Sopron 3391 Templom u. 13. Lakóház

Sopron 3392 Templom u. 14. Lakóház

Sopron 3393 Templom u. 15. Lakóház

Sopron 3394 Templom u. 16. Lakóház

Sopron 3395 Templom u. 17. Lakóház

Sopron 4271 Templom u. 18. Lakóház

Sopron 3396 Templom u. 19. Lakóház

Sopron 3397 Templom u. 20. Lakóház

Sopron 3399 Templom u. 22. Lakóház

Sopron 3406 Új u. 9. Lakóház

Sopron 3408 Új u. 13. Lakóház

Sopron 3409 Új u. 15. Lakóház

Sopron 3410 Új u. 16. OMF Építésvezetőség, egykori lakóház

Sopron 3411 Új u. 17. Lakóház

Sopron 3412 Új u. 18. Lakóház

Sopron 3413 Új u. 19. Lakóház

Sopron 3414 Új u. 20. Lakóház

Sopron 3415 Új u. 21. Lakóház

Sopron 3417 Új u. 24. Lakóház

Sopron 3418 Új u. 26. Lakóház

Sopron 3419 Új u. 28. Lakóház

Sopron 3420 Új u. 30. Lakóház udvari szárnya

Sopron 3402 Új u. 4. Lakóház

Sopron 3403 Új u. 5. Lakóház

Sopron 3404 Új u. 7. Lakóház

Sopron 3405 Új u. 8. Turistaszálló, egykori lakóház

Sopron 3201 Várkerület Mária-oszlop

Sopron 3206 Várkerület 9. Lakóház

Sopron 3208 Várkerület 13. Lakóház

Sopron 3210 Várkerület 17. Lakóház

Sopron 3211 Várkerület 19. Lakóház

Sopron 3216 Várkerület 24. Lakóház

Sopron 3217 Várkerület 25. Lakóház

Sopron 3219 Várkerület 29. Lakóház

Sopron 3232 Várkerület 55. Vendégfogadó

Sopron 3234 Várkerület 57. Lakóház

Sopron 3238 Várkerület 67. Lakóház

Sopron 3242 Várkerület 74. Lakóház

Sopron 3244 Várkerület 79. Lakóház

Sopron 3247 Várkerület 92. Lakóház

Sopron 3250 Várkerület 106. Lakóház

Sopron 3251 Várkerület 108. Lakóház

Sopron 3252 Várkerület 110. Lakóház

Sopron 3253 Várkerület 116.
Széchenyi tér 21.
Internátus

Sopron-Balf 3769 R. k. templom

Sopron-Balf 3770 Fürdőkápolna

Sopron-Sopronbánfalva 3446 Ady E. u. Mária-oszlop

Sopron-Sopronbánfalva 3451 Erdei malomköz 10. Kárpáti-féle malom

Sopronhorpács 3885 Volt Széchenyi-kastély

Szilsárkány 9241 Rákóczi u. 6. Lakóház

Táp 8684 Hegysor u. 11. Lakóház

Tényő 8680 Kétsor u. 18. Lakóház

Újkér 9540 Fő u. 79. Lakóház

Vadosfa 3708 Fő u. R. k. templom

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Balmazújváros 1850 Debreceni u. 2. Volt Semsey-kúria

Balmazújváros-Külterület 9581 Tiszacsege-Debrecen,
3316 jelű út mellett
Kishortobágyi csárda

Berekböszörmény 1840 Köztársaság tér Ref. templom

Berettyóújfalu 1827 Biharkeresztesi út Herpályi toronyrom

Debrecen 1757 Arany J. u. 1/A
Piac u. 51.
Lakóház

Debrecen 9984 Attila tér Gör. kat. Szt. György-templom

Debrecen 1762 Bem tér 2. Egykori Serház

Debrecen 1770 Böszörményi út 1. Ún. Hortobágyi szélmalom

Debrecen 1806 Budai Ézsiás úti temető Kápolna

Debrecen 9942 Csapó u. 20. Vár u. 1. Kodály Zoltán Zeneiskola

Debrecen 9985 Hatvan u. 5-7. Postaigazgatóság épülete

Debrecen 9669 Hatvan u. 44. Fazekas Mihály Gimnázium

Debrecen 9662 Honvédtemető u.
Bölcs u.
Hősök mauzóleuma

Debrecen 1784 Kálvin tér 17. Ref. püspöki hivatal

Debrecen 1785 Kossuth u. 4.
Sas u. 1.
Városháza

Debrecen 9943 Kossuth u. 12-14. Volt Pénzügyi Igazgatási Székház

Debrecen 1788 Kossuth u. 18. Lakóház

Debrecen 1789 Kossuth u. 21. Irodák, egykori Angol Királynő Szálló

Debrecen 9661 Köztemető Ravatalozó

Debrecen 1791 Nagyerdő Nagyerdei Vigadó

Debrecen 9667 Péterfia u. 1-7.
Vár u. 11.
Debreceni Tanítóképző Főiskola

Debrecen 1793 Péterfia u. 28. Medgyessy Múzeum

Debrecen 1810 Piac u. 8. Megyei könyvtár, volt kereskedelmi csarnok

Debrecen 9666 Piac u. 18. MÁV Igazgatóság épülete

Debrecen 1807 Piac u. 20. Városi Tanácsház

Debrecen 1812 Piac u. 23. Lakóház

Debrecen 1813 Piac u. 29.
Hal köz 4.
Egykori Kisdebrecen étterem

Debrecen 1816 Piac u. 41. Lakóház

Debrecen 9668 Piac u. 45-47. Lakóház

Debrecen 9660 Piac u. 54. Volt Vármegyeháza

Debrecen 1794 Révész tér 2.
Piac u.
Ref. lelkészi hivatal

Debrecen 1796 Széchenyi u. 1.
Piac u. 33.
Hal köz 6.
Ún. Podmaniczky-ház

Debrecen 1797 Széchenyi u. 4. Lakóház

Debrecen 1798 Széchenyi u. 6. Ún. Diószegi-ház

Debrecen 1799 Széchenyi u. 7. Lakóház

Debrecen 1800 Széchenyi u. 9. Megyei Bíróság

Debrecen 1801 Széchenyi u. 10. Lakóház

Debrecen 1764 Szt. Anna u. 7. Lakóház

Debrecen 1766 Szt. Anna u. 19. Ady Endre Ált. Iskola

Debrecen 1768 Szt. Anna u. 20-26. R. k. gimnázium és kollégium

Gáborján 1831 Fő u. 36. Ref. templom

Hajdúböszörmény 1821 Bocskai tér Ref. templom

Hajdúböszörmény-Zelemér 1822 Templomrom

Hajdúnánás 1823 Köztársaság tér 12-14. Ref. templom

Hajdúszoboszló 1825 Kálvin tér Erődfal és torony

Hajdúszoboszló 1824 Kálvin tér 9. Ref. templom

Hajdúszovát 1876 Ady E. u. 4. Ref. templom

Kaba 6697 Szabadság tér Ref. templom

Létavértes 9542 Debreceni u. 90. Vízi vágóhíd

Mikepércs 1859 Szabadság tér Ref. templom

Nagyrábé 1833 Dózsa Gy. u. 1. Ref. templom

Nyíradony-Gutpuszta 1864 Templomrom

Nyírábrány 1865 Hajnal u. 1. Általános iskola, volt Eördögh-kastély

Püspökladány 10391 Vasútállomás

Püspökladány 10224 Rákóczi u. R. k. templom

Püspökladány-Külterület 10857 Szent Ágota híd

Téglás 1867 Úttörő u. 15. Általános iskola, volt Degenfeld-kastély

Tépe 1893 Bajcsy-Zsilinszky u. 18. Szociális otthon, volt Préposti kastély

Tiszacsege 8891 Nagymajor Nagymajori kastély

Zsáka 9545 Felszabadulás u. 18. Volt Rhédey-kastély

HEVES MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Abasár 2184 Fő tér R. k. plébániatemplom

Andornaktálya-Andornak 2127 Rákóczi Ferenc út 289. Mocsáry-kastély, szociális otthon

Andornaktálya-Kistálya 2126 Kossuth Lajos u. R. k. templom

Átány 2223 Templom út Ref. templom

Bátor 2261 Hunyadi János u. 7. R. k. plébániatemplom

Bátor 2262 Hunyadi János u. 36. R. k. plébániaház

Bátor 2263 Hunyadi János u. 36. Nepomuki Szt. János-kápolna

Besenyőtelek 2162 Fő út R. k. plébániatemplom

Besenyőtelek 2163 Fő út Szentháromság-oszlop

Besenyőtelek 2164 Fő út 114. előtt Nepomuki Szt. János-szobor

Boconád 2230 Szabadság tér 14. Volt Szeleczky-kastély

Bodony 8745 Kossuth u. 4. R. k. plébániaház

Bodony 2264 Kossuth u. 6. R. k. plébániatemplom

Boldog 2215 Kossuth út R. k. plébániatemplom

Csány-Külterület 9266 Hatvani út Szigeti-kastély

Detk 2188 Sport u. 1. Tarródy-Gosztonyi-kúria, tsz-iroda

Domoszló 2189 Hunyadi u. 31. R. k. plébániatemplom

Dormánd 2165 Dózsa György út 70. R. k. templom (Kisboldogasszony)

Eger 1931 Bródy Sándor u. 1.
Széchenyi u. 13.
Lakóház

Eger 1937 Csiky Sándor u. 2.
Széchenyi u. 19.
Kanonok ház
Dobó István Gimnázium

Eger 1938 Csiky Sándor u. 4. Lakóház

Eger 1941 Dobó István tér 5.
Szunyog köz
Ruzsin-, Offenbacher-ház

Eger 1945 Dobó István tér 13.
Dobó István u. 23/B
Szantner-, Vasváry-, Tury-, Panakoszta-ház

Eger 1955 Dobó István u. 24. Frajdentaller-ház

Eger 1957 Dobó István u. 28. Egykor Zelenka könyvkötő háza

Eger 2051 Tárkány Béla u. 3. Lakóház
Egykor megyei börtön

Eger 2056 Telekessy István u. 6. Kanonok ház

Eger 2060 Városfal u. 1. Bormúzeum

Eger 8960 Verőszala u. 12. Borház

Eger 8961 Verőszala u. 14. Borház

Eger 8962 Verőszala u. 18. Borház

Eger 8963 Verőszala u. 20. Borház

Eger 8964 Verőszala u. 24. Borház

Eger 8965 Verőszala u. 26. Borház

Eger 8966 Verőszala u. 28. Borház

Eger 8967 Verőszala u. 30. Borház

Eger 8968 Verőszala u. 32. Borház

Eger 8969 Verőszala u. 34. Borház

Eger 8970 Verőszala u. 36. Borház

Eger-Belterület 2032 Széchenyi u. 10. Rottenstein-Csák-ház

Eger-Belváros 1918 Almagyar u. 13. Hauser-Bodnár-ház

Eger-Belváros 1919 Almagyar u. 15. Plitzner-Buday-ház

Eger-Belváros 1920 Almagyar u. 16. Hagen-ház

Eger-Belváros 1921 Almagyar u. 18. Faul-Titz-ház

Eger-Belváros 1923 Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Grőber-ház

Eger-Belváros 1924 Bajcsy-Zsilinszky u. 13. Hagerer-ház

Eger-Belváros 1925 Bajcsy-Zsilinszky u. 17. Sághy-Steinhauser-ház

Eger-Belváros 1926 Bajcsy-Zsilinszky u. 19. Lakóház

Eger-Belváros 1933 Bródy Sándor u. 4. Fazola-Eősz-ház

Eger-Belváros 1934 Bródy Sándor u. 6.
Orgonás tér
Jetléry-Péchy-ház

Eger-Belváros 1935 Bródy Sándor u. 8. Kracker János Lukács és Zach József háza

Eger-Belváros 1954 Dr. Hibay Károly u. 14.
Dobó István u. 21.
Droschel-(Trossel-)ház

Eger-Belváros 1975 Dr. Hibay Károly u. 15. Klomfauer-, Gaiger-ház

Eger-Belváros 1976 Dr. Hibay Károly u. 16. Tolli-Hibay-ház

Eger-Belváros 2008 Dr. Markóth Ferenc u. 2. Ún. Merner-ház

Eger-Belváros 1939 Dobó István tér 1.
Szent János u.
Érsek u.
Forst-ház

Eger-Belváros 1943 Dobó István tér 9.
Szunyog köz
Kuczora-ház

Eger-Belváros 1944 Dobó István tér 11. Egykori Boldogi-ház, ma Szenátor-ház

Eger-Belváros 1946 Dobó István u. 1. Utl-, keresztény-ház

Eger-Belváros 1947 Dobó István u. 3. Utl-Nagyfejeő-ház

Eger-Belváros 1948 Dobó István u. 5. Valner-ház

Eger-Belváros 1949 Dobó István u. 10. Paplanos-Najman-ház

Eger-Belváros 1950 Dobó István u. 11. Duzi-ház

Eger-Belváros 1951 Dobó István u. 17. Lakóház

Eger-Belváros 1952 Dobó István u. 18. Wittmann-ház

Eger-Belváros 1956 Dobó István u. 26. Nagy Literhez címzett fogadó

Eger-Belváros 1959 Dózsa György tér 8. Gallasy-ház

Eger-Belváros 2024 Eszterházy tér 2. Kapu

Eger-Belváros 2009 Érsek u. 14.
Dobó István tér 1/B
Najmájer-ház

Eger-Belváros 1986 Knézich Károly u. 11.
Markoth Ferenc u. 1-3.
Díszkapu

Eger-Belváros 1987 Knézich Károly u. 30. Csank-Jetléry-Nánássy-ház

Eger-Belváros 1992 Kossuth Lajos u. 7. Zábrátzky-ház

Eger-Belváros 1993 Kossuth Lajos u. 8. Angolkisasszonyok intézete

Eger-Belváros 1994 Kossuth Lajos u. 8. (kertjében) Batthyány-pavilon

Eger-Belváros 1997 Kossuth Lajos u. 10. Püspöki kanonok háza

Eger-Belváros 1998 Kossuth Lajos u. 11. Oroszlán vendégfogadó

Eger-Belváros 2002 Kossuth Lajos u. 18. Kanonoki ház

Eger-Belváros 2003 Kossuth Lajos u. 20. Steinhauser-ház

Eger-Belváros 2004 Kossuth Lajos u. 22. Halasy-Szigeti-ház

Eger-Belváros 2006 Kossuth Lajos u. 26. Buttler-ház

Eger-Belváros 2007 Kovács János u. 2. Lenkey-ház

Eger-Belváros 1914 Szent János u. 7. Lakóház

Eger-Belváros 1916 Szent János u. 12. Báró-ház

Eger-Belváros 1917 Szent János u. 13.
Zalár utca
Lakóház

Eger-Belváros 2011 Szervita u. 34.
Karéj u. 7.
Lakóház

Eger-Belváros 2031 Széchenyi u. 7. Kilián-ház

Eger-Belváros 2034 Széchenyi u. 14.
Sándor Imre u. 2.
Uránia mozi, Borbély-ház

Eger-Belváros 2037 Széchenyi u. 16. Spetz-ház, kaszinó, ókaszinó

Eger-Belváros 2039 Széchenyi u. 24. Simonyi-ház

Eger-Belváros 2041 Széchenyi u. 27-29. Városi kórház és Szent Anna-kápolna

Eger-Belváros 2040 Széchenyi u. 28. Koczka-Keszlerffy-ház

Eger-Belváros 2042 Széchenyi u. 35. Lakóház

Eger-Belváros 2044 Széchenyi u. 51. Minoriták háza

Eger-Belváros 2053 Tárkány Béla u. 8-10. Lakóház

Eger-Belváros 2054 Tárkány Béla u. 12. Orlandini-ház

Eger-Belváros 2055 Telekessy István u. 4. Kanonok ház

Eger-Belváros 2058 Torok köz 4. Lakóház

Eger-Belváros 1932 Városfal u.
Széchenyi u. 17.
Bródy Sándor u.
Városfal- és bástyamaradványok

Eger-Belváros 2063 Zalár József u. 1. Lakóház

Eger-Belváros 2064 Zalár József u. 3. Lakóház

Eger-Belváros 2065 Zalár József u. 11. Generális-ház, Tábornok-ház

Eger-Cifra hostya 1927 Balassi Bálint u. 2. Vécsey-ház

Eger-Felnémet, Templom-domb 2068 Sánc u. 6. R. k. plébániaház

Eger-Felnémet, Templom-domb 2066 Szarvaskői út R. k. plébániatemplom

Eger-Hatvani hóstya 2021 Klapka György u.
Stadion u.
Hadnagy u.
Érsekkert, díszkapu, Jezsuita kapu

Eger-Hatvani hóstya 2013 Klapka György u.
Stadion u.
Hadnagy u.
Érsekkert díszkapuk

Eger-Hatvani hóstya 2014 Klapka György u. 10.
Stadion u.
Hadnagy u.
Érseki kőhíd

Eger-Károlyváros 2012 Dr. Nagy János u. 12. Lakóház

Eger-Károlyváros 2022 Sertekapu u. 1. Lakóház

Eger-Károlyváros 1922 Trinitárius u. 5. Trinitárius templom, rossz templom

Egerszalók 2140 Kossuth Lajos u. 63. R. k. plébániaház

Egerszalók 2139 Kossuth Lajos u. 67. R. k. plébániatemplom

Egerszalók-Külterület 10820 Laskó patak hídja
24128 számú út
Szóláti út
Kőhíd

Erdőkövesd 2267 Hunyadi u. 200. R. k. plébánia

Erdőkövesd 2268 Kossuth u. R. k. plébániatemplom

Erdőtelek 2232 Fő u. 115. R. k. plébániatemplom

Erdőtelek 2233 Fő u. 115. Kőkereszt

Erdőtelek 2234 Fő u. 129. Buttler-Kovács-kastély

Füzesabony 10170 Baross Gábor u. 1. Vasútállomás, felvételi épület

Füzesabony 2172 Szent János tér R. k. plébániatemplom

Gyöngyös 2074 Damjanich u. 15. Kálvária-kápolna

Gyöngyös 2075 Dózsa György út 2-4. Lakóház

Gyöngyös 2078 Eötvös Loránd tér Szt. Orbán-templom

Gyöngyös 2079 Farkasmály 1-13. Pincék és borházak

Gyöngyös 2084 Fő tér 8. Városi lakóház

Gyöngyös 10249 Fő tér 9. Heves Megyei Bank Rt.
Helyőrségi klub

Gyöngyös 2085 Fő tér 10. Grassalkovich-palota

Gyöngyös 2086 Fő tér 11. Orczy-levéltár

Gyöngyös 9376 Jókai u. 8.
Sas u.
Rusz-ház

Gyöngyös 2071 Koháry u. 2. Ált. iskola, volt ispita

Gyöngyös 9377 Koháry u. 28.
Egri u. 2.
Grüssner-villa

Gyöngyös 2091 Kossuth Lajos u. 8. Lakóház

Gyöngyös 2092 Kossuth Lajos u. 40.
Mátrai u.
Orczy-kastély
Mátra Múzeum

Gyöngyös 2090 Kossuth Lajos u. sarok
Koháry u. sarok
Szent Erzsébet-templom
Ispita templom

Gyöngyös 2080 Nádor u. 10. Erőss-Bíró-kúria

Gyöngyös 2118 Pesti út 2. Volt Angyal csárda és gazdasági épülete

Gyöngyös 10250 Petőfi u. Víztorony

Gyöngyös 2097 Petőfi u. 30. Orczy-Haller-Berényi-kastély

Gyöngyös 2098 Petőfi u. 32-34. Orczy-Haller-Berényi-kastély

Gyöngyös 2099 Rózsa u. 6.
Móricz Zsigmond u.
Lakóház

Gyöngyös 2094 Szent Bertalan u. 3. R. k. plébániaház

Gyöngyös 2093 Szent Bertalan u. 11. Volt jezsuita gimnázium

Gyöngyös 2113 Vachott Sándor u. 12. Görögkeleti paplak

Gyöngyös 2114 Vachott Sándor u. 12. Gör.kel. templom

Gyöngyös 2115 Vármegyeház tér 1. Vármegyeháza Egykori kvártélyház Volt Állami Méntelep

Gyöngyös-Gyöngyöspüspöki 2089 Püspöki u. 23. Érseki intézőház

Gyöngyös-Mátraháza 9380 Pagoda

Gyöngyöspata 2194 Kossuth u. Kőhíd

Gyöngyössolymos 2196 Szabadság út 16. Vízimalom és molnárház

Gyöngyössolymos 2195 Szabadság út 164. R. k. plébániatemplom

Gyöngyöstarján 2197 Petőfi u. R. k. plébániatemplom

Hatvan 2122 Kossuth tér R. k. templom

Hatvan 2125 Kossuth tér 5. R. k. plébániaház

Hatvan-Nagygombos 2124 Volt Grassalkovich-major

Heves 2241 Erkel Ferenc út R. k. plébániatemplom

Kápolna 2174 Petőfi u. R. k. plébániatemplom

Kápolna 2175 Petőfi u. 16. R. k. plébániaház

Kisköre 2245 Széchenyi u. 38. R. k. plébániatemplom

Kompolt 2177 Fleischmann u. 2. Magtár

Kompolt 2176 Fleischmann u. 4. Grassalkovich-, majd Károlyi-kastély

Kömlő 2246 Bocskai u. R. k. plébániatemplom

Kömlő 2247 Bocskai u. 46. R. k. plébániaház

Lőrinci 2219 Szabadság tér R. k. plébániatemplom

Mezőtárkány 10860 Budai Nagy Antal út 1. Káptalani tiszttartói lak

Mezőtárkány 10864 Kossuth u. 56. Kőkereszt

Mezőtárkány 2179 Kossuth u. 77. R. k. plébániatemplom

Mezőtárkány 10859 Kossuth u. 87. Káptalani kúria

Mezőtárkány 10858 Rákóczi u. Magtár

Mezőtárkány 6546 Rákóczi út 4. R. k. plébániaház

Mikófalva 6864 Kossuth u. 25. Népi lakóépület és kovácsműhely

Nagyvisnyó 2145 Kertész u. 2. Ref. templom

Noszvaj 2148 Deák Ferenc u. 2. Ref. templom

Parád-Parádfürdő 8748 Kossuth u. 217. Cifra istálló

Parádsasvár 8749 Kossuth Lajos u. 1. Volt Károlyi-kastély

Pétervására 2276 Keglevich u. 19. Keglevich-kastély

Pétervására 2278 Vár u. R. k. plébániatemplom

Szilvásvárad 2153 Aradi vértanúk útja 30. Ref. templom

Szilvásvárad 9168 Park u. Erdődy-Pallavicini-kastély gazdasági épületek

Szilvásvárad 9381 Park u. 6-11. Erdődy-Pallavicini-kastély

Szilvásvárad-Szalajkavölgy 9169 Külterület Wessely-kastély

Szíhalom 2183 Hunyadi út R. k. plébániatemplom

Tarnaméra 2249 Árpád u. 8. Almássy-kastély

Tarnaméra 2250 Gyöngyös-hevesi országút Tarna patak hídja

Tarnaméra-Külterület 2251 Gyöngyös-hevesi országút mentén, a belterülettől északra Kőkereszt

Tarnaörs 2255 Erzsébet út 11. R. k. plébániatemplom

Tarnaszentmiklós 2257 Fő u. 26. R. k. plébániaház

Tarnaszentmiklós 2256 Fő u. R. k. plébániatemplom

Tarnazsadány 2258 József Attila tér R. k. plébániatemplom

Váraszó 2283 Rákóczi u. R. k. templom

Verpelét 2158 Kossuth u. Kovácsműhely

Verpelét 2157 Szabadság tér R. k. templom

Visznek 2213 Gyöngyös patak hídja Gyöngyös patak hídja

Visznek 2212 Szabadság u. R. k. plébániatemplom

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE II. KATEGÓRIA

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés

Abádszalók 4036 Alkotmány u. R. k. templom

Abádszalók 4037 Mikszáth K. u. Ref. templom

Besenyszög 4021 Szabadság tér 13. R. k. templom

Cibakháza 4015 Szabadság tér 10. R. k. templom

Fegyvernek 4052 Újtelepi temető Pusztatorony

Fegyvernek-Külterület 4051 4. sz. főközlekedési út Nepomuki Szt. János-szobor

Jánoshida 3988 Fő u. 1. Volt premontei rendház

Jászalsószentgyörgy 3991 Fő u. 67. R. k. templom

Jászapáti 4000 Hősök tere R. k. templom

Jászárokszállás 4005 Köztársaság tér R. k. templom

Jászárokszállás 8919 Széchenyi u. 104. Fogadó

Jászberény 3953 Lehel vezér tér 18. Városháza

Jászberény 3949 Szentháromság tér Szentháromság-szobor (oszlop)

Jászberény 3946