Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.15.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott felhatalmazás alapján - a Kjt. 4. §-ára és 85. §-ának (1) és (4) bekezdésére figyelemmel, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsával egyeztetve - a következőket rendeli:

(A Kjt. 1. §-ához)

1. § (1) A rendelet hatálya az állami és a helyi önkormányzati kulturális költségvetési intézmények közalkalmazottaira terjed ki.

(2) *  E rendelet szabályait kell alkalmazni az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó költségvetési szerveknél - a közoktatási intézményeket kivéve - foglalkoztatott azon közalkalmazottakra is, akik az 1. mellékletben felsorolt művészeti, közgyűjteményi, közművelődési munkakörök, vagy a 4. mellékletben felsorolt kulturális, közművelődési, és közgyűjteményi munkakörök valamelyikét töltik be.

(3) * 

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez] * 

2. § *  (1) Levéltárban közalkalmazotti jogviszony, illetve közgyűjteményben vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló közalkalmazotti jogviszony csak magyar állampolgárral létesíthető.

(2) *  A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkező személy töltheti be.

(3) *  Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez] * 

2/A. § *  (1) * 

(2) Nem kötelező pályázatot kiírni

a) *  kulturális intézményben az 1. mellékletben szereplő egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző, az ügyviteli alkalmazott és a műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott munkakörök esetén,

b) *  az előadó-művészeti intézményeknél az 1. mellékletben meghatározott művészi és művészeti, továbbá az előadás létrehozásához, megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében,

c) * 

d) * 

e) * 

f) *  az 1. mellékletben meghatározott alkotóművészeti intézményekben ellátott művészeti szakmai munkakörök esetén.

(3) * 

[A Kjt. 20/A. § (4) bekezdéséhez] * 

2/B. § *  A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben a pályázati felhívást a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, a magasabb vezető és vezető megbízásra, valamint a magasabb vezető és vezető kinevezésre irányuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.

3. § * 

[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez és 54. § (3) bekezdéséhez] * 

4. § *  (1) *  A gyakornoki idő kikötése, valamint a munkaerő-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök:

a) előadó-művészeti intézményben az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörök,

b) alkotóművészeti intézményben az 1. mellékletben szereplő művészeti szakmai munkakörök,

c) közgyűjteményi intézményben az 1. mellékletben szereplő muzeális intézményi, könyvtári, kép- és hangarchívumi, levéltári szakmai munkakörök,

d) közművelődési intézményben az 1. mellékletben szereplő közművelődési szakmai munkakörök,

e) a honvédelmi ágazathoz tartozó közgyűjteményi intézményben a 4. mellékletben szereplő kulturális, közművelődési, és közgyűjteményi szakmai munkakörök.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:

a) *  előadó-művészeti intézménynél az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörökben,

b) községi és városi könyvtárban, illetve községi, városi és fővárosi kerületi közművelődési intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,

c) *  annak, aki a munkáltató alaptevékenységi körében bármilyen munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

(3) *  A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok (SzMSz és kötelező mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tartalmát,

b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját,

d) a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen,

c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására,

d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

(6) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek és a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki szabályzat tartalmazza.

(7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről - a szakmai vezető értékelésére figyelemmel - az intézmény vezetője dönt.

(8) *  A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben a gyakornoknak meg kell ismernie általános szabályokon túl a Magyar Honvédség alaptevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és belső rendelkezéseket.

[A Kjt. 22/B. §-ához] * 

5. § *  Az előadó-művészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.-1.1.9. pontjában felsorolt vezetők tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

6. § * 

[A Kjt. 23. § (2) és (3) bekezdéséhez] * 

6/A. § *  (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

b) * 

c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

(2) Közművelődési intézményben egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy

ac) főiskolai közművelődési képzettséggel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai tevékenységet végez.

(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/B. § *  (1) Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri

szakvizsgával, vagy

ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,

b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri

szakvizsgával, és

b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező alkalmazni.

(4) *  Községi könyvtár kivételével könyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelel, továbbá

a) a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy

b) a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben vesz részt, és azt igazolja.

(5) *  A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.

6/C. § *  (1) Kép- és hangarchívumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Kép- és hangarchívumban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/D. § *  (1) Levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Levéltárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.

6/E. § *  (1) Múzeumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) *  kiemelkedő

ca) szakirányú tudományos vagy

cb) szakmai

tevékenységet végez.

(2) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki:

a) *  rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Múzeumban vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) *  rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) *  szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(4) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) *  rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/F. § *  (1) Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók az előadó-művészeti intézmény, az állami szaklevéltár, a megyei könyvtár, a megyei hatókörű városi múzeum, az országos múzeum, az országos szakmúzeum, az országos szakkönyvtár, a felsőoktatási könyvtár és a nemzeti könyvtár esetében.

6/G. § *  (1) *  Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - az (1a) bekezdésben, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(1a) *  Könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a megbízását követő két éven belül, az (1) bekezdés szerinti tanfolyam helyett a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Alapító okirata szerint közművelődési intézményi, múzeumi vagy könyvtári feladatokat is ellátó költségvetési szerv vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(3) A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1)-(2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

6/H. § *  Országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, megyei könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár és a nemzeti könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkeznie kell.

6/I. § *  (1) Alkotóművészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Előadó-művészeti intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Előadó-művészeti intézményben vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/J. § *  A 6/A-6/I. § rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.

6/K. § *  (1) *  Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű a munkakörnek megfelelő,

a) a felsőoktatásban szerzett felsőfokú szakképzettséget igazoló, vagy szakirányú továbbképzésben szerzett okirat vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

(2) Levéltárban jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott segédlevéltáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

(3) *  A muzeális intézményi szakmai munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát igazol az intézmény alaptevékenységének megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél.

(4) Közművelődési intézményben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

7. § *  (1) *  Közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.

(2) *  Művészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására történő megbízás legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időre szólhat.

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.

(4) *  Az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.

(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

(6) *  A bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.

(7) *  A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.

(8) * 

(9) *  Magasabb vezető megbízásához - amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója - szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének megbízása esetében.

(10) A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.

[A Kjt. 39. § (4) bekezdéséhez]

8. § (1) *  Kulturális intézmény főigazgatójának vagy igazgatójának vezetői megbízása megszűnésekor - a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve -, a munkáltató „címzetes főigazgató”, illetőleg „címzetes igazgató” címet adományozhat.

(2) Szólista feladatokat is ellátó énekkari tag részére „címzetes magánénekes”, illetve tánckari tag részére „címzetes magántáncos” címet adományozhat a munkáltató.

[A Kjt. 40. § (5) bekezdéséhez] * 

9. § *  (1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a kulturális intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A szakmai tudás fejlesztése

Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

(2) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A teljesítmény-követelményeknek való megfelelés

Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

10. § * 

11. § * 

[A Kjt. 55. §-ához]

12. § (1) * 

(2) *  A szimfonikus zenekarok, valamint a Magyar Állami Operaház zenekara tagjának éves szolgálatszáma (próbák és előadások száma) legfeljebb 308, a havi szolgálatok száma legfeljebb 32 lehet. Egy szolgálat időtartama legfeljebb 3 óra, operaelőadás, színpadi zenekari próba esetén 4 óra. A harmadik - operaelőadás esetén a negyedik - órát követően óránként fél szolgálatot kell elszámolni. Kollektív szerződés, illetve annak keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója és az érintett közalkalmazott megállapodása ezektől a rendelkezésektől eltérhet.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben nem szereplő előadó-művészeti dolgozó szolgálatszámában - kollektív szerződés keretei között - a munkáltatói jogkör gyakorlója és az érintett közalkalmazott állapodik meg.

(4) *  Közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott:

a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának,

b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának

megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.

(5) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen eltölteni a közalkalmazottnak, ha legalább napi 3 órán át egészségre ártalmas munkakörben, sugárártalomnak, vegyi vagy légszennyezési ártalomnak kitett munkahelyen dolgozik.

13. § * 

[A Kjt. 61. § (1) bekezdéséhez] * 

14. § *  (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket és elnevezésüket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fizetési osztályba való besorolásnál - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletet kell alkalmazni.

15-17. § * 

18. § * 

[A Kjt. 70. § (3) bekezdéséhez]

19. § *  A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

[A Kjt. 75. §-ához] * 

20. § *  (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott „címzetes főigazgató”, illetve „címzetes igazgató” címet viselő személy pótlékra jogosult. A pótlék mértéke „címzetes főigazgató” cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-a, „címzetes igazgató” esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(2) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott „címzetes magánénekes”, illetve „címzetes magántáncos” címet viselő személy pótlékra jogosult. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-a.

(3) Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri, illetve szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, a szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(4) Eredményességi pótlék adható annak a közalkalmazottnak, aki tevékenységével az őt foglalkoztató kulturális intézmény működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-50%-a lehet.

(5) Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi és közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a, melynek konkrét megállapításánál a fenntartó köteles a település valamennyi, a Kjt. hatálya alá tartozó intézményében azonos mértékű pótlékot megállapítani.

(6) Pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett egyetemi vagy főiskolai hallgatók, szakközépiskolások, szakmunkástanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%-35%-a lehet.

20/A. § *  (1) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetői, valamint a vezetői munkaköreit, a magasabb vezetői megbízásait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézmények munkaköri jegyzéke kizárólag az e rendelet 4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatja.

21. § *  Az 1. § szerinti közalkalmazottat a besorolása alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét az 5. melléklet tartalmazza.

22. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) *  kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési intézmény és a közgyűjtemények (muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, kép- és hangarchívum);

b) *  művészeti intézmény: az előadó-művészeti és az alkotóművészeti intézmény;

c) *  előadó-művészeti intézmény: az az előadó-művészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában működik;

d) *  alkotóművészeti intézmény: a képző-, ipar- és fotóművészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep, illetve az alkotóház;

e) *  közgyűjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, és hangarchívum;

f) *  közművelődési intézmény: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatásokat biztosító művelődési intézmény (pl. művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidőközpont), a szabadidős szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézmény (pl. szabadidőpark, állat- és növénykert, vidámpark), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézmény (pl. megyei közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást végző szervezet), a országos közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást végző szervezet;

g) *  szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél;

h) *  felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél.

(2) * 

(3) *  Az egyes közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket és az egyes fizetési osztályokba történő besoroláshoz kapcsolódó követelményeket a miniszter külön rendeletben állapítja meg.

(4) * 

(5) * 

23. § (1) *  A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 5., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21. §-aiban, és a 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 1992. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) * 

(3)-(5) * 

(6) *  Az 5. § a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén alkalmazandó.

(7) * 

(8) *  A 3. melléklet 1.1.1-1.1.9. pontjában megállapított vezetői pótlékok a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén nem alkalmazandók.

(9) *  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6/G. §-t - a (10) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2013. december 31-ét követően létrejött vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

(10) *  A Módr. által megállapított 6/G. §-t a 2014. január 1-jét megelőzően létrejött vezetői megbízások tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a megbízás időtartama a Módr. hatálybalépését követően több mint két évig tart.

(11) *  E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított, a 21. § szerinti kulturális illetménypótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.

(12) *  Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

(13) *  E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/B. § (4) és (5) bekezdését a 2018. július 1-jét követően kiírt magasabb vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(14) *  E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított

a) 6/E. § (1) bekezdés c) pontját,

b) 6/E. § (2) bekezdés a) pontját,

c) 6/E. § (3) bekezdés a) pontját

d) 6/E. § (3) bekezdés c) pontját és

e) 6/E. § (4) bekezdés a) pontját

a 2017. január 31-jét követően kiírt vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(15) *  E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/G. § (1a) bekezdését a 2017. január 31-ét követően létrejött magasabb vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez * 

Kulturális közalkalmazotti munkakörök

A
Munkakör megnevezése
B
Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök
1.1 rendező * *
1.2 karmester, karnagy * *
1.3 balettmester, koreográfus * *
1.4 dramaturg * *
1.5 lektor * *
1.6 színész * * *
1.7 bábszínész * * *
1.8 magánénekes * * *
1.9 magántáncos, első magántáncos * * * *
1.10 énekes, hangszeres szólista * * *
1.11 táncos szólista * * * *
1.12 vers- és prózamondó * * * *
1.13 opera-, szimfonikus és kamarazenei tag * * *
1.14 játékmester * * *
1.15 korrepetítor, énekmester * * *
1.16 díszlet-, jelmeztervező *
1.17 népi zenekar vezető * * *
1.18 festő, szobrász, bábtervező * *
1.19 bábkészítő *
1.20 énekkari tag * * * * *
1.21 egyéb zenekari tag * * * *
1.22 tánckari tag * * * * * *
1.23 artista * * *
1.24 pantomimes * * *
1.25 segédrendező, asszisztens * *
1.26 ügyelő, súgó * *
1.27 szcenikus * * * *
1.28 segédszínész * *
1.29 csoportos szereplő (statiszta) * * *
2. Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök
2.1 művészeti főtanácsadó * * *
2.2 művészeti tanácsadó *
2.3 művészettörténész-kiállításrendező * * *
2.4 kiállításrendező * *
2.5 gyűjteménykezelő, adattáros *
3. Levéltári szakmai munkakörök
3.1 főlevéltáros * * *
3.2 levéltáros * * * *
3.3 segédlevéltáros * * *
3.4 levéltári asszisztens * *
3.5 levéltári főrestaurátor * * *
3.6 levéltári restaurátor * * * * *
3.7 levéltári segédrestaurátor * *
3.8 levéltári könyvtáros * * * * *
3.9 levéltári könyvtári asszisztens *
3.10 levéltári kezelő * *
3.11 levéltári fotós * * * *
3.12 levéltári könyvkötő * *
3.13 levéltári informatikus * * * *
3.14 levéltári rendszerszervező * * * *
3.15 levéltári adatrögzítő * * *
4. Muzeális intézményi szakmai munkakörök
4.1 főmuzeológus (vagy főkurátor) * * *
4.2 muzeológus (vagy kurátor) * * * * *
4.3 segédmuzeológus (vagy segédkurátor) * * * * *
4.4 muzeológus asszisztens * *
4.5 műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor) * * * *
4.6 főrestaurátor * * *
4.7 restaurátor * * * * *
4.8 segédrestaurátor * * * * *
4.9 műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus
*
4.10 műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens *
4.11 műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor * * * *
4.12 műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő * * * *
4.13 múzeumi könyvtáros * * * * *
4.14 múzeumi segédkönyvtáros *
4.15 múzeumi könyvtári asszisztens *
4.16 múzeumi adattáros * * * * * *
4.17 vezető múzeumpedagógus * * * * *
4.18 múzeumpedagógus * * * * *
4.19 múzeumi közművelődési szakember vagy múzeumi kulturális menedzser * * * * *
4.20 múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember * * * * *
4.21 tárlatvezető (vagy múzeumi mediátor vagy múzeumi animátor) * * * *
4.22 múzeumi fotós * * * * * * *
4.23 régésztechnikus *
4.24 múzeumi geodéta vagy múzeumi rajzoló * * * * * *
4.25 múzeumi grafikus vagy
kiállítás-tervező
* * * * *
4.26 múzeumi kiállítás-kivitelező * * * * * *
4.27 múzeumi informatikus * * * *
4.28 múzeumi rendszerszervező * * * *
4.29 múzeumi adatrögzítő * * *
4.30 múzeumi kiadvány- vagy múzeumi honlapszerkesztő * * * * *
4.31 vezető teremőr * * *
4.32 teremőr vagy közönségkapcsolati szakember * * *
4.33 múzeumi jogász * * *
5. Könyvtári szakmai munkakörök
5.1 főkönyvtáros * *
5.2 tudományos kutató * * *
5.3 könyvtáros, informatikus könyvtáros * * * * *
5.4 bibliográfus, feldolgozó * * * * *
5.5 gyermekkönyvtáros * * * * *
5.6 gyűjteményszervező könyvtáros * * * * *
5.7 helyismereti könyvtáros * * * * *
5.8 olvasószolgálati könyvtáros * * * * *
5.9 tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros * * * * *
5.10 zenei könyvtáros * * * * *
5.11 könyvtári restaurátor * * * * * *
5.12 könyvtári szakinformatikus * * * * *
5.13 informatikus * * * * * * *
5.14 segédkönyvtáros *
5.15 könyvtáros asszisztens *
5.16 könyvtári könyvkötő * *
5.17 könyvtárkezelő *
5.18 raktáros * *
5.19 adatrögzítő * * *
6. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök
6.1 főarchivátor * * *
6.2 archivátor * * *
6.3 tudományos kutató * * *
6.4 nemzetközi referens * * * *
6.5 szaktájékoztató * * * * *
6.6 adatbáziskezelő * * * * *
6.7 filmes szakkönyvtáros * * * *
6.8 fotó-plakát gyűjteményvezető * * * *
6.9 elektronikus tár gyűjteményvezető * * * *
6.10 technikai főmunkatárs * * *
6.11 technikai munkatárs * * * *
6.12 mozgókép restaurátor * * * *
6.13 főraktáros * * *
6.14 raktáros * *
6.15 kiadvány főszerkesztő * * *
6.16 kiadvány szerkesztő * * * *
6.17 honlap szerkesztő * * * *
6.18 filmmúzeum moziüzemvezető * * * *
6.19 mozgóképforgalmazó szakreferens * * *
7. Közművelődési szakmai munkakörök
7.1.1 közművelődési szakember I. * * *
7.1.2 közművelődési szakember II. * *
7.1.3 közművelődési szakember III. *
7.2. A közművelődési munkát közvetlenül segítő munkakörök
7.2.1 tudományos kutató * * *
7.2.2 informatikus * * *
7.2.3 közszolgálati és közösségi média szerkesztő és szervező * * * *
7.2.4 művészeti vezető * * * * * * *
7.2.5 népijáték- és kismesterségek oktató *
7.2.6 marketing és reklámszervező * * *
7.2.7 sportszervező * * * * * * *
7.3. A közművelődési munkát segítő egyéb munkakörök
7.3.1 dekoratőr * * * *
7.3.2 mozgókép-forgalmazó * * *
7.4. Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei
7.4.1 közművelődési szakember I. * * *
7.4.2 közművelődési szakember II. * *
7.4.3 közművelődési szakember III. *
7.4.4 tudományos kutató * * *
7.4.5 zoopedagógus * * * * *
7.4.6 könyvtáros * * * * *
7.4.7 segédkönyvtáros *
7.4.8 könyvtári asszisztens *
7.4.9 fotós, videotechnikus * * *
7.4.10 kiállításrendező * * * *
7.4.11 preparátor * *
7.4.12 zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló *
7.4.13 adattáros *
8. Egyéb közalkalmazotti munkakörök
8.1 kulturális menedzser * * *
8.2 kulturális szervező * * * *
8.3 biztonsági szakreferens * * * * *
8.4 gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott * * * * *
8.5 gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző * * * *
8.6 ügyviteli alkalmazott * * * *
8.7 műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott * * * *

2. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez * 

Tudományos munkakörök jegyzéke

A
Intézmény
B
Tudományos munkakör megnevezése
1. Múzeumok:
1.1. főmuzeológus
1.2. muzeológus
1.3. főrestaurátor
1.4. felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor
1.5. felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros
1.6. felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, múzeumpedagógus
2. Könyvtárak:
2.1. tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött munkakör
2.2. az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott, aki a könyvtári és információs tevékenység vagy az intézmény szakterületéhez kapcsolódó valamely terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább munkaidejének fele részében
3. Levéltárak:
3.1. főlevéltáros
3.2. levéltáros
3.3. főrestaurátor, restaurátor
3.4. felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros
4. Kép- és hangarchívumok:
4.1. tudományos kutató
5. Közművelődési intézmények:
5.1. tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.
5.2. tudományos kutató

3. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez * 

Vezetői és magasabb vezető beosztások

A
Beosztás megnevezése
B
Vezetői pótlék (%)
1 Előadóművészet
1.1 Magasabb vezető:
1.1.1 főigazgató 300
1.1.2 főigazgató-helyettes 275
1.1.3 művészeti igazgató 275
1.1.4 igazgató főrendező 300
1.1.5 igazgató 300
1.1.6 igazgató karnagy 300
1.1.7 főzeneigazgató 275
1.1.8 főrendező 275
1.1.9 balettigazgató 275
1.2 Vezető:
1.2.1 művészeti vezető 200
1.2.2 igazgatóhelyettes 200
1.2.3 ügyvezető igazgató 200
1.2.4 zeneigazgató 200
1.2.5 első karmester 200
1.2.6 marketing-menedzser igazgató 175
1.2.7 művészeti főtitkár 175
1.2.8 karvezető 175
1.2.9 karigazgató 175
1.2.10 zenei vezető 175
1.2.11 zenekar-igazgató 175
1.2.12 vezető karnagy 175
2 Alkotóművészet
2.1 Magasabb vezető:
2.1.1 (fő)igazgató 300
2.1.2 (fő)igazgatóhelyettes 275
2.2 Vezető:
2.2.1 főosztályvezető 200
2.2.2 osztályvezető 175
2.2.3 alkotótelepi vezető 150
3 Közgyűjtemény, közművelődés
3.1 Magasabb vezető:
3.1.1 Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint 300
egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgatója, igazgatója
3.1.2 Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint 275
egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese
3.1.3 *  Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezetője (tudományos titkára), a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatóhelyettese 225
3.1.3.1 *  Országos intézmény megyei tagintézményének igazgatója 250
3.1.3.2 *  Országos intézmény megyei tagintézményének igazgató-helyettese 225
3.1.4 *  Megyei könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgatója 275
3.1.5 *  Megyei könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgató-helyettese 250
3.1.6 *  Minisztérium vagy országos hatáskörű szerv szaklevéltára, országos szakmúzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója 250
3.1.7 Fővárosi könyvtár-igazgató 250
3.1.8 Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatója 225
3.1.9 Megyei jogú városi könyvtár igazgatója 225
3.1.10 Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 200
3.1.11 Megyei jogú városi könyvtár igazgatóhelyettese 200
3.1.12 Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 225
3.1.13 Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 200
3.1.14 Felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatója, kari könyvtár vezetője 200
3.1.15 Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese 150
3.1.16 Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese 200
3.1.17 Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatója 200
3.1.18 Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatóhelyettese 150
3.1.19 Tematikus múzeum igazgatója 150
3.1.20 Tematikus múzeum igazgatóhelyettese 100
3.1.21 Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 200
3.1.22 Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője 150
3.1.23 Városi levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 175
3.1.24 Városi levéltár igazgatóhelyettese 125
3.1.25 Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény vezetője 150
3.2 Vezető
3.2.1 Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának osztályvezetője 150
3.2.2 Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezető-helyettese 175
3.2.3 Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár, országos múzeum osztályvezetője 150
3.2.4 Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetője 100
3.2.5 Fővárosi könyvtár főosztályvezetője 225
3.2.6 Fővárosi könyvtár főosztályvezető-helyettese 200
3.2.7 Fővárosi könyvtár osztályvezetője 150
3.2.8 Fővárosi könyvtár osztályvezető-helyettese 125
3.2.9 Fővárosi könyvtár csoportvezetője, országos szakmúzeum egyéb vezetője 100
3.2.10 Területi múzeum, tematikus múzeum egyéb vezetője 100
3.2.11 *  Megyei könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye osztályvezetője (tudományos titkára) 150
3.2.12 *  Megyei könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye egyéb vezetője 100
3.2.13 Fővárosi kerületi közművelődési intézmény osztályvezetője 150
3.2.14 Fővárosi kerületi közművelődési intézmény egyéb vezetője 100
3.2.15 Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény osztályvezetője 125
3.2.16 Városi közgyűjtemény, közművelődési intézmény egyéb vezetője 100
4 Gazdasági, műszaki és igazgatási szakterület
4.1 Magasabb vezető:
4.1.1 Gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezető, amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek minősül 250
4.2 Vezető:
4.2.1 Magasabb vezető gazdasági (művészeti intézmény) műszaki, igazgatási szakterületen működő helyettese 200
4.2.2 Az intézmény vezetőjének gazdasági, műszaki, igazgatási területen működő helyettese 150
4.2.3 A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, műszaki, üzemeltetési és igazgatási szervezeti egység irányítója 100

4. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez * 

A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség,
szakképzettség besorolása/Fizetési osztályok
Vezetői pótlék
%-a
A B C D E F G H I J
1 Vezetői munkakörök:
1.1 a) Magasabb vezető munkakör:
1.1.1 főigazgató * * *
1.1.2 főigazgató-helyettes * * * *
1.1.3 gazdasági igazgató * * * *
1.1.4 igazgató (főig. h.) * * *
1.1.5 könyvtárigazgató ZMNE EKK * * *
1.2 b) Vezető munkakör:
1.2.1 igazgató, igazgatóhelyettes * * *
1.2.2 gazdasági igazgató-helyettes * * * *
1.2.3 osztályvezető * * * *
1.3 c) Csoportvezető:
1.3.1 irodavezető
(kirendeltségvezető)
* * * * *
1.3.2 irodavezető-helyettes * * * * *
1.3.3 osztályvezető-helyettes * * *
1.3.4 részlegvezető (ügyviteli) * * * * *
2 Vezetői megbízás:
2.1 főszerkesztő * * * 150
3 Kulturális munkakörök:
3.1 Csoportvezető
3.1.1 könyvtárvezető,
könyvtárigazgató
* * * * *
3.1.2 könyvtárvezető-helyettes, könyvtárigazgató-helyettes * * * * *
3.1.3 alosztályvezető (könyvtár) * * * * *
4 Közművelődési munkakörök:
4.1 kulturális menedzser * * * *
4.2 népművelő-szervező * * * *
4.3 főmunkatárs * * *
4.4 főelőadó * * *
4.5 munkatárs * * *
4.6 segédmunkatárs * * *
4.7 audiovizuális technikus * * * *
4.8 előadó * * *
5 Közgyűjteményi munkakörök:
5.1 a) Levéltári munkakörök:
5.1.1 főlevéltáros * * *
5.1.2 levéltáros * *
5.1.3 segédlevéltáros * * * *
5.1.4 levéltári főrestaurátor *
5.1.5 (levéltári) kezelő * *
5.1.6 (levéltári) fotós * * *
5.1.7 (levéltári) könyvkötő * *
5.1.8 levéltári restaurátor * * *
5.1.9 (levéltári) adatrögzítő * * *
5.2 b) Múzeumi munkakörök:
5.2.1 főmuzeológus * * *
5.2.2 főrestaurátor * * *
5.2.3 restaurátor * * * * *
5.2.4 muzeológus * * * *
5.2.5 segédmuzeológus * * * *
5.2.6 múzeumpedagógus * * * *
5.2.7 kiállítás-építő * * * * * *
5.2.8 szerkesztő * * * *
5.2.9 fotós * * * * *
5.2.10 adatrögzítő * * * *
5.2.11 adattáros * * * *
5.2.12 irattáros * * * *
5.2.13 kezelő * * * *
5.2.14 grafikus * * * *
5.2.15 gyűjteménykezelő * * *
5.2.16 nyomdász, nyomdavezető * * *
5.2.17 gépmester * * *
5.2.18 segédrestaurátor * * *
5.2.19 tárlatvezető * * *
5.2.20 gondnok * * * *
5.2.21 ügykezelő * * *
5.2.22 szakmunkás * * *
5.3 c) Könyvtári munkakörök:
5.3.1 főkönyvtáros * * *
5.3.2 könyvtáros, informatikus
könyvtáros
* * * *
5.3.3 bibliográfus, feldolgozó * * * *
5.3.4 gyűjteményszervező
könyvtáros
* * * *
5.3.5 olvasószolgálati könyvtáros * * * *
5.3.6 tájékoztató, szaktájékoztató
könyvtáros
* * * * *
5.3.7 könyvtári restaurátor * * * * * *
5.3.8 könyvtári szakinformatikus * * * *
5.3.9 könyvtári asszisztens *
5.3.10 könyvtári könyvkötő * *
5.3.11 raktáros * *
5.4 d) Tudományos kutatói
munkakörök
5.4.1 tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése, illetve a 2. számú melléklete szerint
5.4.2 kutató * * * * *

5. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez * 

A kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1 52 58 59 59 67 92 95 97 107 116
2 53 59 60 61 69 95 99 102 111 123
3 54 60 61 62 70 98 102 107 117 132
4 54 61 62 64 73 102 106 112 124 140
5 55 62 64 65 75 105 109 117 132 149
6 56 63 65 67 77 108 113 122 140 158
7 57 64 67 68 80 112 116 130 148 165
8 58 66 68 70 82 116 121 137 156 172
9 60 68 70 73 85 120 127 144 163 179
10 61 70 72 75 87 125 133 152 169 186
11 62 72 74 77 90 131 139 158 175 194
12 63 74 76 79 92 136 145 164 182 201
13 64 76 79 81 94 142 151 170 189 209
14 65 78 81 84 96 147 157 177 197 217
15 66 80 83 86 99 153 163 183 204 225
16 69 84 87 90 104 164 174 199 221 247
17 71 87 91 95 109 175 187 215 242 274