Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.11.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A levegő tisztaságának védelméről szóló - többször módosított - 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (2) bekezdése c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed valamennyi, 140 kW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű, helyhez kötött földgázüzemű belső égésű dugattyús motor (a továbbiakban: gázmotor) létesítésére és üzemeltetésére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) új berendezés: az a gázmotor, amelynek a létesítési engedélye e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra; új berendezésnek minősül a felújított, illetőleg más telephelyre áthelyezett gázmotor is;

b) régi berendezés: az a gázmotor, amelynek létesítési engedélye e rendelet hatálybalépése előtt került kiadásra.

(2) *  Az (1) bekezdésben szereplő berendezésekre a rendelet 1. számú mellékletében foglalt technológiai kibocsátási határértékek az irányadók, kivéve az 1994. január 1-je előtt már meglévő 3 MW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű gázmotorokat, amelyekre a 2. számú mellékletben előírtak vonatkoznak.

(3) *  Az új berendezésekre előírt technológiai kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátású új berendezés nem létesíthető, és nem helyezhető üzembe. Ilyen berendezés üzembe helyezése esetén a környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik.

(4) *  Azokra a kizárólag tartalékként üzemeltetett, már meglévő gázmotorokra amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 1000 órát, 2005. december 31-ig, a 2. számú melléklet előírásait kell alkalmazni. A tartalékberendezés üzemeltetését hitelt érdemlően dokumentálni kell. Az üzemeltetés tényét és körülményeit 72 órán belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

3. § (1) *  Amennyiben a terület szennyezettsége indokolja, a légszennyező anyagok terjedésére vonatkozó számítások alapján a környezetvédelmi hatóság - a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével - a 2. § (2) bekezdésben előírt értéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is megállapíthat.

(2) *  Az e rendeletben nem szabályozott - és a gázmotorokból származó - légszennyező anyagok kibocsátására a környezetvédelmi hatóság területi határértéket állapíthat meg az R. előírásainak megfelelően, a metán kivételével, ha a levegőminőségi határérték betartása ezt szükségessé teszi.

4. § (1) A szennyező anyag kibocsátás értékét a gázmotorok tartósan megengedett, névleges kimenő teljesítményén végzett minimum 1 óra időtartamú állandósult üzemállapotú vizsgálat három mérési eredményének átlagaként kell meghatározni, az emisszió mérésére vonatkozó szabvány előírásai szerint.

(2) A technológiai kibocsátási határértékek a fizikai normál állapotra számolt száraz füstgázra vonatkoznak, a mellékletekben megadott oxigéntartalom mellett.

5. § A gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását az üzemeltető évente - legalább egy alkalommal - köteles méréssel ellenőrizni vagy ellenőriztetni (önellenőrzés). Az önellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és a hatóság részére átadni.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 1994. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A mellékletben az összes nem metán szénhidrogénre megállapított határértékek 1995. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) * 

1. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez * 

Az új gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei, a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

Nox(NO2-ben kifejezve) 500 mg/m3
CO 650 mg/m3
összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,
a metán kivételével

150 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx(NO2-ben kifejezve) 800 mg/m3
CO 650 mg/m3
összes szénhidrogén C1-ben kifejezve, a metán kivételével
150 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett. Az 5%-nál nagyobb etántartalmú földgázok esetében az összes szénhidrogéntartalom C1-ben kifejezve, a metán kivételével 250 mg/m3.

2. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez

A hatálybalépést megelőzően létesítési engedéllyel rendelkező gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

NOx(No2-ben kifejezve) 1500 mg/m3
CO 1000 mg/m3
összes szénhidrogén C1-ben kifejezve, a metán kivételével
300 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx(NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3
CO 850 mg/m3
összes szénhidrogén C1-ben kifejezve, a metán kivételével
300 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett.