Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.31.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.
Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.IX.1. )

 

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról1

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény szabályozási köre

1-3. §3

4. §4

4/A-5. §5

A tankötelezettség

6. § (1)6

(2)7

(3)-(6)8

7-9. §9

II. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei

10-11. §10

12. § (1)11 A tanuló kötelessége, hogy

a)12

b)-h)13

(2)-(6)14

A szülő jogai és kötelességei

13-14. §15

III. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak köre

15. § (1)-(2)16

(3)17 A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását felsőfokú végzettségű és más végzettségű szakember segíti. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát segítők körét e törvény 1. számú melléklete határozza meg.

(4) A közoktatási intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt.

(5)-(6)18

Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai

16. § (1)19

(2)-(3)20

(4)21

(5)-(7)22

(8)23 A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

17. §24

17/A. §25

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18-19. §26

IV. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS RENDSZERE

20. §27

21. §28

22-23. §29

Az egyes közoktatási intézmények

Az óvoda

24. §30 (1)31

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

(4)32

(5)33

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

25-26. §34

A szakiskola

27. §35

A gimnázium

28. §36

A szakközépiskola

29. §37

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény38

30-33. §39

A pedagógiai szakszolgálatok

34-35. §40

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

36. §41

V. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE

37-38. §42

39. § (1)-(2)43

(3)44

(4)45

A működés rendje

40-51. §46

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások47

52. § (1)-(14)48

(15)-(16)49

(17)-(18)50

53. §51

A közoktatási intézmény vezetője

54. §52

55. § (1)-(4)53

(5)54

A nevelőtestület

56-65. §55

66. § (1)-(8)56

(9)57

(10)-(11)58

67-68. §59

A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése

69. § (1)60 A gyermeket, kérelemre - ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt.

(2)61

(3)-(5)62

70-73. §63

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése

74. § (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

a)64 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;

b) a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon;

c) az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján;

d) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;

e)65 a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti.

(2) Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról.

(3)66 Az (1) bekezdés b)-c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermek a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben. Az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetű.

75-77. §67

A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések68

78. §69 (1)70

(2)71

(3)-(7)72

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok

79-84. §73

VI. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége

85-91. §74

Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai75

92-93. §76

94. § (1)-(2)77

(3)78 Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza79

a)-e)80

f)81

g)-k)82

l)83

m)-p)84

(4)-(7)85

95-107. §86

VII. FEJEZET

108-113. §87

VIII. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

114-117. §88

A finanszírozás egyéb kérdései

118. § (1)-(2)89

(3)-(4)90

(5)91

(6)92

(7)-(11)93

(12)-(14)94

119-120. §95

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

121. § (1)96 E törvény alkalmazásában

1-13.97

14.98

15-46.99

47.100 megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint kijelölt szerv;101

48.102 önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású - ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel időtartama alatt - nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. § (1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelős miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.

(2)-(10)103

(11)104 Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását

is érteni kell.

(12)105 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességét,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességét

is érteni kell.

Vegyes rendelkezések

122. §106 (1)107

(2)-(15)108

Az Európai Unió jogának való megfelelés109

122/A-127. §110

128. § (1)-(7)111

(8)112

(9)-(23)113

129-133. §114

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez115

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez116

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez1171  Kihirdetve: 1993. VIII. 3.


2  Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 191. § 1., 2011. évi CCI. törvény 79. § (1).


3  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


4  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CXXXIII. törvény 36. §. Hatálytalan: 2013. VIII. 1-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8).


5  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


6  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


7  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


8  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


9  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


10  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


11  Számozását módosította, egyúttal a bevezető szövegrészt megállapította: 2003. évi LXI. törvény 10. § (1), (4). Hatályos: 2003. IX. 1-től.


12  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


14  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


15  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


16  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


17  Módosította: 1996. évi LXII. törvény 12. § (2).


18  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


19  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


20  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


21  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


23  Beiktatta: 2007. évi LXXXVII. törvény 2. §. Hatályos: 2007. VII. 10-től.


24  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


25  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


26  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


27  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


28  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


29  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


30  Megállapította: 2003. évi LXI. törvény 18. §. Hatályos: 2003. IX. 1-től.


31  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


32  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


33  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


35  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


37  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


38  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 25. § (1). Módosította: 2005. évi CXLVIII. törvény 58. § (7) b).


39  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


40  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


41  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


43  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


44  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


45  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


46  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


47  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 38. § (1). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


48  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


49  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


50  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


51  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


52  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


53  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


54  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


55  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


56  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


57  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


58  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


59  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


60  Megállapította: 2003. évi LXI. törvény 43. §. Hatályos: 2003. IX. 1-től.


61  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


62  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


63  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


64  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 55. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


65  Megállapította: 2003. évi LXI. törvény 47. § (1). Hatályos: 2003. IX. 1-től.


66  Megállapította: 2003. évi LXI. törvény 47. § (2). Hatályos: 2003. IX. 1-től.


67  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


68  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 60. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


69  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 60. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


70  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


71  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


72  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


73  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


74  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


75  Az alcím szövegét megállapította: 2003. évi LXI. törvény 62. §. Módosította: 2006. évi LXXI. törvény 22. § (4). Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 168. § (2) k) alapján.


76  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


77  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


78  Beiktatta: 1996. évi LXII. törvény 71. § (6). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


79  Megállapította: 2008. évi LXXXII. törvény 5. § (4). Hatályos: 2009. I. 1-től.


80  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


81  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


82  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


83  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


84  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


85  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


86  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


87  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


88  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


89  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


90  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


91  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCXXXII. törvény 9. § (3). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


92  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


93  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


94  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


95  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


96  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 92. § (1). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


97  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


98  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


99  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


100  Beiktatta: 2011. évi CLIV. törvény 39. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


101  Lásd: 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §.


102  Beiktatta: 2011. évi CCIV. törvény 120. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


103  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


104  Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 36. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


105  Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 36. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


106  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 93. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


107  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


108  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


109  Beiktatta: 2007. évi I. törvény 101. § (2). Hatályos: 2007. VII. 1-től.


110  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


111  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


112  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


113  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


114  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


115  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


116  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


117  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!