Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.1.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról1

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény szabályozási köre

1-3. §3

4. §4

4/A-5. §5

A tankötelezettség

6. § (1)6

(2)7

(3)-(6)8

7-9. §9

II. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei

10-11. §10

12. § (1)11 A tanuló kötelessége, hogy

a)12

b)-h)13

(2)-(6)14

A szülő jogai és kötelességei

13-14. §15

III. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak köre

15. § (1)-(2)16

(3)17 A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását felsőfokú végzettségű és más végzettségű szakember segíti. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát segítők körét e törvény 1. számú melléklete határozza meg.

(4) A közoktatási intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt.

(5)-(6)18

Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai

16. § (1)19

(2)-(3)20

(4)21

(5)-(7)22

(8)23 A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

17. §24

17/A. §25

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18-19. §26

IV. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS RENDSZERE

20. §27

21. §28

22-23. §29

Az egyes közoktatási intézmények

Az óvoda

24. §30 (1)31

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3)32

(4)33

(5)34

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

25-26. §35

A szakiskola

27. §36

A gimnázium

28. §37

A szakközépiskola

29. §38

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény39

30-33. §40

A pedagógiai szakszolgálatok

34-35. §41

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

36. §42

V. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE

37-38. §43

39. § (1)-(2)44

(3)45

(4)46

A működés rendje

40-51. §47

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások48

52. § (1)-(14)49

(15)-(16)50

(17)-(18)51

53. §52

A közoktatási intézmény vezetője

54. §53

55. § (1)-(4)54

(5)55

A nevelőtestület

56-65. §56

66. § (1)-(8)57

(9)58

(10)-(11)59

67-68. §60

A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése

69. § (1)61

(2)62

(3)-(5)63

70-73. §64

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése

74. §65

75-77. §66

A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések67

78. §68 (1)69

(2)70

(3)-(7)71

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok

79-84. §72

VI. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége

85-91. §73

Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai74

92-93. §75

94. § (1)-(2)76

(3)77 Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza78

a)-e)79

f)80

g)-k)81

l)82

m)-p)83

(4)-(7)84

95-107. §85

VII. FEJEZET

108-113. §86

VIII. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

114-117. §87

A finanszírozás egyéb kérdései

118. § (1)-(2)88

(3)-(4)89

(5)90

(6)91

(7)-(11)92

(12)-(14)93

119-120. §94

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

121. § (1)95 E törvény alkalmazásában

1-13.96

14.97

15-46.98

47.99 megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint kijelölt szerv;100

48.101 önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású - ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel időtartama alatt - nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. § (1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelős miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.

(2)-(10)102

(11)103 Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását

is érteni kell.

(12)104 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességét,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességét

is érteni kell.

Vegyes rendelkezések

122. §105 (1)106

(2)-(15)107

Az Európai Unió jogának való megfelelés108

122/A-127. §109

128. § (1)-(7)110

(8)111

(9)-(23)112

129-133. §113

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez114

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez115

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez1161  Kihirdetve: 1993. VIII. 3.


2  Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 191. § 1., 2011. évi CCI. törvény 79. § (1).


3  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


4  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CXXXIII. törvény 36. §. Hatálytalan: 2013. VIII. 1-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8).


5  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


6  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


7  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


8  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


9  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


10  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


11  Számozását módosította, egyúttal a bevezető szövegrészt megállapította: 2003. évi LXI. törvény 10. § (1), (4). Hatályos: 2003. IX. 1-től.


12  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


14  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


15  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


16  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


17  Módosította: 1996. évi LXII. törvény 12. § (2).


18  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


19  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


20  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


21  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


23  Beiktatta: 2007. évi LXXXVII. törvény 2. §. Hatályos: 2007. VII. 10-től.


24  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


25  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


26  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


27  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


28  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


29  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


30  Megállapította: 2003. évi LXI. törvény 18. §. Hatályos: 2003. IX. 1-től.


31  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


32  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (9). Hatálytalan: 2015. IX. 1-től.


33  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


35  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


37  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


38  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


39  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 25. § (1). Módosította: 2005. évi CXLVIII. törvény 58. § (7) b).


40  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


41  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


43  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


44  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


45  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


46  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


47  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


48  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 38. § (1). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


49  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


50  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


51  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


52  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


53  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


54  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


55  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


56  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


57  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


58  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


59  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


60  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


61  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (9). Hatálytalan: 2015. IX. 1-től.


62  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


63  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


64  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


65  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (9). Hatálytalan: 2015. IX. 1-től.


66  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


67  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 60. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


68  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 60. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


69  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


70  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


71  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


72  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


73  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


74  Az alcím szövegét megállapította: 2003. évi LXI. törvény 62. §. Módosította: 2006. évi LXXI. törvény 22. § (4). Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 168. § (2) k) alapján.


75  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


76  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


77  Beiktatta: 1996. évi LXII. törvény 71. § (6). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


78  Megállapította: 2008. évi LXXXII. törvény 5. § (4). Hatályos: 2009. I. 1-től.


79  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


80  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (7). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


81  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


82  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


83  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


84  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


85  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


86  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


87  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


88  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


89  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


90  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCXXXII. törvény 9. § (3). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


91  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


92  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


93  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


94  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


95  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 92. § (1). Hatályos: 1996. IX. 1-től.


96  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


97  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


98  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


99  Beiktatta: 2011. évi CLIV. törvény 39. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


100  Lásd: 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §.


101  Beiktatta: 2011. évi CCIV. törvény 120. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


102  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


103  Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 36. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


104  Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 36. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


105  Megállapította: 1996. évi LXII. törvény 93. §. Hatályos: 1996. IX. 1-től.


106  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


107  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


108  Beiktatta: 2007. évi I. törvény 101. § (2). Hatályos: 2007. VII. 1-től.


109  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


110  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


111  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


112  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


113  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


114  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.


115  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (6). Hatálytalan: 2012. IX. 1-től.


116  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXC. törvény 95. § (8). Hatálytalan: 2013. IX. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!