Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.27.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról * 

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény szabályozási köre

1-3. § * 

4. § * 

4/A-5. § * 

A tankötelezettség

6. § (1) * 

(2) * 

(3)-(6) * 

7-9. § * 

II. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei

10-11. § * 

12. § (1) *  A tanuló kötelessége, hogy

a) * 

b)-h) * 

(2)-(6) * 

A szülő jogai és kötelességei

13-14. § * 

III. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak köre

15. § (1)-(2) * 

(3) *  A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását felsőfokú végzettségű és más végzettségű szakember segíti. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát segítők körét e törvény 1. számú melléklete határozza meg.

(4) A közoktatási intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt.

(5)-(6) * 

Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai

16. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

(5)-(7) * 

(8) *  A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

17. § * 

17/A. § * 

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18-19. § * 

IV. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS RENDSZERE

20. § * 

21. § * 

22-23. § * 

Az egyes közoktatási intézmények

Az óvoda

24. § *  (1) * 

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

25-26. § * 

A szakiskola

27. § * 

A gimnázium

28. § * 

A szakközépiskola

29. § * 

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény * 

30-33. § * 

A pedagógiai szakszolgálatok

34-35. § * 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

36. § * 

V. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE

37-38. § * 

39. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

A működés rendje

40-51. § * 

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások * 

52. § (1)-(14) * 

(15)-(16) * 

(17)-(18) * 

53. § * 

A közoktatási intézmény vezetője

54. § * 

55. § (1)-(4) * 

(5) * 

A nevelőtestület

56-65. § * 

66. § (1)-(8) * 

(9) * 

(10)-(11) * 

67-68. § * 

A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése

69. § (1) * 

(2) * 

(3)-(5) * 

70-73. § * 

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése

74. § * 

75-77. § * 

A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések * 

78. § *  (1) * 

(2) * 

(3)-(7) * 

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok

79-84. § * 

VI. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége

85-91. § * 

Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai * 

92-93. § * 

94. § (1)-(2) * 

(3) *  Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza * 

a)-e) * 

f) * 

g)-k) * 

l) * 

m)-p) * 

(4)-(7) * 

95-107. § * 

VII. FEJEZET

108-113. § * 

VIII. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

114-117. § * 

A finanszírozás egyéb kérdései

118. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7)-(11) * 

(12)-(14) * 

119-120. § * 

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

121. § (1) *  E törvény alkalmazásában

1-13. * 

14. * 

15-46. * 

47. *  megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint kijelölt szerv; * 

48. *  önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású - ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel időtartama alatt - nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. § (1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelős miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.

(2)-(10) * 

(11) *  Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását

is érteni kell.

(12) *  Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességét,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességét

is érteni kell.

Vegyes rendelkezések

122. § *  (1) * 

(2)-(15) * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

122/A-127. § * 

128. § (1)-(7) * 

(8) * 

(9)-(23) * 

129-133. § * 

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez * 

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez * 

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez *