Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.17.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

12/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-ának h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § *  (1) *  A bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet, szabadalmi ügyvivőt és jogtanácsost (a továbbiakban együtt: ügyvéd) megillető díjat a végrehajtást kérő és az ügyvéd az ügyvédi megbízási szerződésben (a továbbiakban: díjmegállapodás), vagy díjmegállapodás érvényesítése hiányában - munkadíjként, költségátalányként és készkiadásként e rendelet határozza meg.

(2) * 

(3) *  Az ügyvédi díj e rendeletben meghatározott összege az ügyvédi tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt készkiadásnak csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(4) *  Az ügyvédnek - legkésőbb a díj megállapításáig - nyilatkoznia kell arról is, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.

2. § *  (1) Ha a végrehajtást kérő az ügyvéd díjaként a díjmegállapodásban foglalt összeget kívánja az adósra áthárítani, az adóst terhelő ügyvédi díj összege a díjmegállapodásban foglalt összeg. A bíróság az ügyvédi díj összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a végrehajtási kérelemben foglalt, illetőleg a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeggel (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték).

(2) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában, vagy ha a végrehajtást kérő ezt kéri, az adóst terhelő ügyvédi díjként a 3-7. § szerint munkadíjat, a 8. § szerint költségátalányt, a 9. § szerint készkiadást kell megállapítani. Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíjat és a költségátalányt a végrehajtási ügyérték alapulvételével kell megállapítani.

Munkadíj díjmegállapodás hiányában * 

3. § *  A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

3/A. § *  Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem ügyvédi munkadíja az adósok számától függetlenül a 3. §-ban megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi munkadíj az adósokat egyenlő arányban terheli.

4. § *  Ha a végrehajtás meghatározott cselekményre irányul, a végrehajtás elrendelése iránti kérelem munkadíja: 8000 Ft.

5. § (1) *  A végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

(2) *  Ha az ügyvéd a végrehajtás foganatosítása során több végrehajtási cselekménynél működött közre, a munkadíj valamennyi közreműködésért együttesen a végrehajtási ügyérték 3%-át nem haladhatja meg. Ilyenkor is irányadó azonban az (1) bekezdésnek az a rendelkezése, amely szerint minden egyes végrehajtási cselekménynél való közreműködésért legalább 4000 Ft munkadíj jár.

6. § *  Ha a végrehajtás meghatározott cselekményre irányul, a végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja: 8000 Ft.

7. § (1) *  A végrehajtási eljárás során bármely jogorvoslat benyújtásáért járó munkadíj: 4000 Ft.

(2) *  A jogorvoslat alapján lefolytatott eljárásban való közreműködésért járó munkadíj: 4000 Ft.

Költségátalány díjmegállapodás érvényesítése hiányában * 

8. § *  (1) Az ügyvédet költségátalányként megilleti a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft.

(2) Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem elkészítéséért felszámítható költségátalány az adósok számától függetlenül az (1) bekezdésben megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 1500 Ft. Az így megállapított összes költségátalány az adósokat egyenlő arányban terheli.

Készkiadás díjmegállapodás hiányában * 

9. § (1) Az ügyvédet megilleti az az összeg, amely az eljárásában felmerült készkiadásainak - a postai, távbeszélő, utazási, szállás-, leírási, másolási és más hasonló költségeknek - a fedezésére szolgál.

(2) A készkiadásokat az ügyvéd által előterjesztett tételes kimutatás alapján kell megállapítani.

(3) Ha az ügyvéd a készkiadásokról nem terjesztett elő tételes kimutatást, a bíróság, illetőleg a bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) a készkiadásokat a rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.

Az ügyvéd díjának megállapítása * 

10. § *  (1) Díjmegállapodás érvényesítése esetében az ügyvéd díját a végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtható okiratban állapítja meg. A bíróság a végrehajtási kérelem elkészítéséért díjat csak akkor állapít meg, ha azt a díjmegállapodás külön meghatározza, egyébként a díjmegállapodásban foglalt díj a végrehajtási eljárás foganatosítása során elvégzett jogi képviseleti tevékenységért jár.

(2) A díjmegállapodást a végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelemmel együtt kell a végrehajtást elrendelő bírósághoz benyújtani.

10/A. § *  (1) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában a munkadíjat, költségátalányt és készkiadást az a bíróság, illetőleg végrehajtó állapítja meg, amelynek, illetőleg akinek az eljárása során az ügyvédi díj felmerült.

(2) Az ügyvéd részére az (1) bekezdés szerint megállapított összeget bele kell foglalni a végrehajtható okiratba, a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvbe, a végrehajtási eljárás során hozott határozatba, illetőleg az annak során készített okiratba.

11. § (1) *  Az ügyvéd a végrehajtható okiratnak, a végrehajtási eljárás során hozott határozatnak és a végrehajtó intézkedésének az ügyvédi díj megállapítására vonatkozó része ellen azokkal a jogorvoslatokkal élhet, amelyek a Vht. szerint a végrehajtást kérő részére is nyitva állnak.

(2) *  A végrehajtást kérő és az adós az ügyvédi díj megállapítására vonatkozó határozat (intézkedés) ellen a Vht. szerint élhet jogorvoslattal.

Hatálybalépés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.