Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.11.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi helyhez kötött 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő névleges hőteljesítményű gázturbina építésére, létesítésére (a továbbiakban: létesítés) és üzemeltetésére, valamint létesítőjére és üzemeltetőjére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a járművekbe épített, illetve járművek és segédberendezéseik hajtására szolgáló gázturbinákra.

(3) A névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül az a két vagy több berendezés, amelynek füstgázait egy kéményen vagy füstcsatornán vezetik ki, vagy a környezetvédelmi hatóság megítélése szerint, műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energiahordozó: olaj, éghető gáz, földgáz;

b) új gázturbina: az a berendezés, amelyre létesítési engedélyt a kérelmező az e rendelet hatálybalépését követően kap, valamint az a berendezés, amelynek az átalakítását az e rendelet hatálybalépését követően kezdik meg, és ennek következtében az élettartama legalább 10 évvel meghosszabbodik;

c) névleges bemenő hőteljesítmény: az adott tüzelőberendezés hatósági határozatban rögzített névleges teljesítményén való üzemeltetéséhez szükséges, a tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt tüzelőanyag hőtartalma, kW-ban, illetve MW-ban kifejezve.

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó gázturbinákra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A gázturbinákban csak olyan gáz energiahordozó használható, amelyeknek a kéntartalma kisebb mint 70 mg/MJ. Ennek a ténynek az igazolására az üzemeltetőt a környezetvédelmi hatóság kötelezheti.

4. § (1) A 15 MWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bevitt névleges hőteljesítményű gázturbináknál a füstgáz jellemzőit és a légszennyező anyagok kibocsátását az üzemeltetőnek évente egyszer, saját költségére, az arra feljogosított mérőszervezettel meg kell méretni.

(2) Az (1) bekezdés alapján mérni kell az alábbi légszennyező anyagokat és jellemzőket:

a) füstgáz hőmérséklet,

b) sebesség,

c) nyomás,

d) nedvességtartalom,

e) az e rendelet mellékletében szereplő légszennyező anyagokat,

f) a tüzelőanyaggal bevitt szennyező komponensekből keletkező egyéb légszennyező anyagokat, amennyiben azt a környezetvédelmi hatóság előírja.

(3) A kizárólag gázzal üzemelő gázturbinánál kén-dioxid- és szilárdanyag-mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.

(4) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó berendezések (2) bekezdés szerinti szennyezőanyagok és jellemzők mérését esetenként a környezetvédelmi hatóság írhatja elő.

(5) A környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma, azonos energiahordozóval és hasonló műszaki, illetve üzemeltetési paraméterekkel működő berendezés esetén az (1) bekezdésben foglaltak alól, az üzemeltető kérelmére felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása meghatározható.

(6) Az (1) és (4) bekezdésekben meghatározott mérésekhez használt módszerek és eszközök alkalmazását - amennyiben azokra nincs kötelezően alkalmazandó szabvány - a környezetvédelmi hatóság esetileg engedélyezi, a külön jogszabályban előírtak figyelembevételével.

5. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó gázturbinák légszennyező forrásaira a nyilvántartást és az adatszolgáltatást az 50 MWth és az ennél nagyobb bemenő névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rend.) 5. számú mellékletének kiegészítő adatlapjai és az adatszolgáltatásra vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje - ha jogszabály másként nem rendelkezik - első ízben új gázturbina esetén az üzembe helyezést követő 60. nap, az e rendelet hatálybalépése előtt létesített gázturbinák esetében 2000. március 31.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatszolgáltatást az időszakos mérések eredményei, illetve számítás alapján kell szolgáltatni.

(3) A 4. §-ban előírt mérési eredményeket a KTM rend. 5. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni.

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  A rendelet hatálybalépése előtt létesített gázturbinák esetében az e rendelet szerinti követelményeket 2007. október 30. napjáig kell teljesíteni. E határidőn túl a követelmények nem teljesítése esetén - a berendezés a továbbiakban nem üzemeltethető.

Melléklet a 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez

Gázturbinák technológiai kibocsátási határértékei

Névleges bemenő hőteljesítmény: Pth

Szennyezőanyag Kibocsátási határérték [mg/m3]
140 kWth < Pth < 50 MWth
Szilárd anyag (korom) 4 (1)
Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (NO2-ban kifejezve)
olajtüzelés esetében
gáztüzelés esetében

200
150
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ban kifejezve) olajtüzelés esetében, 115

Megjegyzések:

(1) Feketedési szám a Bacharach-skála szerint.

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.