Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IV.1.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A VÉGREHAJTÓI ÁLLÁSOK SZÁMA

Önálló bírósági végrehajtó

1. § (1)1 Az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek száma: 219.

(2)2 Az egyes járásbíróságok mellett rendszeresített önálló bírósági végrehajtói állások számát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §3 Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az önálló bírósági végrehajtói állás létesítése előtt beszerzi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara) javaslatát, és megvizsgálja, hogy az adott bíróság illetékességi területén indult és befejezett végrehajtási ügyek száma indokolttá teszi-e az álláshely létesítését.

Törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes és végrehajtójelölt4

3. § (1)5 Minden törvényszéknél legalább 2 törvényszéki végrehajtói állást kell szervezni.

(2)6 A törvényszéki végrehajtói állások számát a bírósági létszámgazdálkodás keretében kell megállapítani és a szükségnek megfelelően módosítani.

(3)7 A törvényszéki végrehajtó-helyettesi és törvényszéki végrehajtójelölti állások számát a bírósági létszámgazdálkodás keretében úgy kell megállapítani, hogy a törvényszéki végrehajtók utánpótlása biztosított legyen.

Végrehajtási ügyintéző

4. § A végrehajtási ügyintézői állások számát a bírósági létszámgazdálkodás keretében kell megállapítani, és a szükségnek megfelelően módosítani.

A végrehajtási ügyek elosztása

5. § (1)8 Az ugyanazon járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtók (a továbbiakban: önálló végrehajtó) az ügyek egyenletes szétosztását és az önálló végrehajtók ésszerű terhelését biztosítva - a kamara választmányának jóváhagyásával - jogosultak évente meghatározni a bíróságon indult végrehajtási ügyek elosztásának rendjét. Az ügyelosztás rendjére vonatkozó, jóváhagyott megállapodást a kamara a tárgyévet megelőző év október 30. napjáig küldi meg a törvényszék elnöke részére.

(2)9 Ha nem jön létre az (1) bekezdés szerinti megállapodás, a bíróságon indult ügyek elosztásának rendjét a kamara választmánya határozza meg, és tájékoztatja arról a tárgyévet megelőző év október 30. napjáig a törvényszék elnökét.

(3)10 E § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a végrehajtási kérelem elkészítésére irányuló eljárás (Vht. 12/A. §) és a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §) lefolytatása, valamint a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B-H. §) is.

6. §11 (1) Az adóvégrehajtási ügyek [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés] és a közigazgatási végrehajtási ügyek [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (2) bekezdés] elosztása is az 5. § alapján megállapított ügyelosztási rend szerint történik azzal az eltéréssel, hogy ha az önálló végrehajtó nem vállalja az ügyek intézését, az ügyek elosztásának rendjét a megyében működő önálló végrehajtók határozzák meg oly módon, hogy az ügyek a megyében működő, illetve beleegyezésükkel a más megyében működő - önálló végrehajtók között is szétoszthatók.

(2) A kamara a jóváhagyott ügyelosztási rendet vagy a választmányi döntést a tárgyévet megelőző év október 30. napjáig megküldi az illetékes önkormányzat jegyzőjének, és az adóhatóság, egyéb érintett közigazgatási szerv vezetőjének.

7. §12 A törvényszéki végrehajtók között a végrehajtási ügyek elosztásának rendjét a törvényszék elnöke a bírósági ügyek elosztásának szabályaira figyelemmel határozza meg.

8. §13 (1) Indokolt esetben az ügyek elosztásának rendje év közben is megváltoztatható, ekkor is az 5-7. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2)14 Ha a kamara a végrehajtó késedelmes, illetve elmulasztott ügyintézése tárgyában benyújtott panaszok kivizsgálása eredményeként azt állapítja meg, hogy az önálló végrehajtó jelentős késedelemmel intézi a végrehajtási ügyeket, és a mulasztás pótlására meghatározott határidő is eredménytelenül telt el, a kamara elnöksége felhívja az érintett önálló végrehajtókat az ügyelosztási rendnek az ügyek ésszerű időn belüli intézését biztosító módosítására. Ha az önálló végrehajtók ennek 15 napon belül nem tesznek eleget, az elnökség javaslatot tesz a választmánynak az ügyelosztási rend módosítására, melyről a választmány soron kívül dönt.

(3)15 A végrehajtási ügyek önálló végrehajtók közötti elosztásának rendjét a járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és azt a kamara a honlapján is közzéteszi. Az önálló végrehajtó kérelemre tájékoztatást ad a rá irányadó ügyelosztási szabályokról.

(4) Az ügyelosztási rend évenkénti vagy év közbeni megváltozása a már megindult végrehajtási ügyeket nem érinti.

II. Fejezet

AZ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSE

Az önálló végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti állások betöltése

9. § (1) Az önálló végrehajtói állásra a kamara az állás létesítésétől (megüresedésétől) számított 3 hónapon belül pályázatot ír ki.

(2) A pályázati hirdetményben (a továbbiakban: hirdetmény) fel kell tüntetni

a) az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételeket és a kinevezést kizáró okokat, valamint a jogi szakvizsgával rendelkezőkre vonatkozó kinevezési feltételeket,

b)16

c)17 a pályázat mellékletét képező pályamunka elkészítésének követelményét,

d)18 a pályázat leadásának módját és a pályázati határidőt,

e)19 a pályázathoz mellékelendő iratok, igazolások körét és a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolásának módját.

(3)20 A hirdetményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni, valamint a hirdetmény Hivatalos Értesítőben történő közzétételét követő munkanaptól a pályázati határidő utolsó napjáig a kamara honlapján is.

(4)21 A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

10. §22 (1)23 A pályázatot a kamara elnökéhez kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá

a) a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

b) a pályázat elbírálása során a 2. számú melléklet alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

c) a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefax-szám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

d) a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályamunkát (a kamara erre rendszeresített e-mail címére elektronikus formában is megküldve),

e) a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,

f) a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

(2)24 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolása céljából kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmet, és a 9. § (1) bekezdés c) pontjára, a 11. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 11. § (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását.

(2a)25 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó annak igazolása céljából, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt, az Országos Bírósági Hivatal erre vonatkozó tájékoztatása iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kérelmet és a kérelem előterjesztéséért meghatározott díj megfizetésének igazolását.

(3) Ha a pályázó a kamara elnökségénél bűnügyi személyes adatainak igazolására adatigénylést kezdeményez, az adatigénylést haladéktalanul meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szervhez.

(4)26 Nem kell csatolni a pályázathoz a kamara nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, az e rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

10/A. §27 (1) A pályamunka a választott tárgykör szakmai szempontok szerinti írásbeli kidolgozása, amely a pályázónak a tárgykörre vonatkozó elméleti felkészültségéről és a gyakorlatban való alkalmazásának ismereteiről tanúskodik.

(2)28 A miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a kamarának a javaslatait beszerezve - közzéteszi azoknak a témaköröknek a felsorolását, amelyek tárgyában pályamunka készíthető a pályázatra.

(3)29 A pályamunka terjedelme legalább 48 000 karakter, amelybe nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a felhasznált irodalom jegyzéke, valamint azon jogszabályhelyek, valamint azon mellékletek, amelyek nem a szakdolgozat szerzőjének szellemi termékei. A pályamunka egyéb tartalmi és formai követelményeit a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.

11. §30 (1) A pályázati anyagokat - a pályamunka elektronikus változatát kivéve - a kamarához postai úton kell megküldeni vagy a kamara titkárságára kell leadni; a pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kamarai meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a kamara feltünteti a beérkezésének napját.

(2) A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye.

(3) A kamara a határidőben, a kinevezési feltételek igazolására szolgáló és e rendelet szerinti mellékletekkel - ide nem értve a 10. § (4) bekezdésben foglalt iratokat - ellátott pályázatot benyújtó személyeket meghallgatja. A személyes meghallgatás helyéről és időpontjáról e pályázókat legalább 8 nappal a személyes meghallgatás előtt - rövid úton is - értesíteni kell.

(4)31 A kamara a véleményét a pályázat tartalma és mellékletei, a pályázó személyes meghallgatása, a kamarai nyilvántartás adatai és a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány adattartalma alapján alakítja ki.

(5) A kamara a pályázati határidő leteltétől számított harminc napon belül a pályázatokat elbírálja, a pályázókról kialakított véleményét kinevezési javaslatba foglalja és a kinevezési javaslatot a mellékleteivel együtt felterjeszti a miniszterhez.

(6)32 A pályázat elbírálása során - ide nem értve a Vht. 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat - csak a pályázat benyújtásakor már fennálló tények és adatok értékelhetőek.

11/A. §33 (1) A pályázat kiírója a pályázati rangsor kialakítása érdekében a pályázók szakmai alkalmasságáról a 2. számú mellékletben meghatározott értékelési szempontok szerinti pontozással alkot véleményt (a továbbiakban: szakmai értékelés). A szakmai értékelés végeredménye az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok összege.

(2) A szakmai értékelés eredményét a valamennyi értékelési szempontot és az azokra adott pontszámokat tartalmazó táblázatba kell foglalni (értékelési táblázat).

11/B. §34 (1)35 Az iskolai végzettséget végzettségenként adott pontokkal kell értékelni. A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettségként az igazságügyi ügyintézői szakon szerzett felsőfokú végzettségre, valamint a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett felsőfokú végzettségre lehet pontot adni. A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb végzettségként, szakképzettségként vehető figyelembe az előzőekhez nem tartozó végzettség és szakképzettség, ha a végrehajtói tevékenység ellátásához tipikusan hasznosítható ismereteket ad; az értékbecslési, jogi, igazságügyi, közigazgatási, adó-, pénzügyi és számviteli, informatikai ismereteket adó akkreditált képzéseket és szakképesítéseket, továbbá a közvetítői szakmai képzéseket ilyennek kell tekinteni.

(2) A szakmai vizsgákat vizsgánként adott pontokkal kell értékelni. Az egyéb, jogi területen letett szakmai vizsgaként a nyilvántartott szakmai vizsgák vehetők figyelembe; a végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről számot adó egyéb szakmai vizsga pedig oktatási intézmények és szakmai képzésre és vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetek által megtartott vizsgát jelenti, ha az a végrehajtói tevékenység ellátásához tipikusan hasznosítható jogi, igazságügyi, közigazgatási, adó-, pénzügyi és számviteli, informatikai vagy értékbecslési és egyéb ismereteket ad. Nem jár pont az érettségi vizsga letételéért, továbbá olyan vizsga letételéért, amelyre pontozásra kerülő iskolai végzettség alapjául szolgáló képzés keretében kerül sor.

(3) A szakmai gyakorlat számításánál egyéb szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a végrehajtási jogterületen végzett bírói és bírósági tiktári munka, valamint az adóvégrehajtói gyakorlat; jogi szakterületen szerzett egyéb gyakorlatként pedig minden, jogász szakképzettséghez kötött munkakörben eltöltött gyakorlat és a bírósági végrehajtójelöltként, végrehajtási ügyintézőként, igazságügyi ügyintézőként szerzett gyakorlat. A szakmai gyakorlatért adott pontok száma a bírósági végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és bírósági végrehajtójelölti jogerős fegyelmi büntetés kiszabása esetén csökkentendő figyelmeztetés és megrovás esetén 2 ponttal, egyéb fegyelmi büntetés esetén 5 ponttal.

(4) A szakmai gyakorlat pontozása az eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik; minden év után jár a mellékletben feltüntetett pontszám, tört év esetén annak arányos része. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen három hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe. Ha a bírósági végrehajtó-helyettes tartós helyettesként kerül kirendelésre, csak a tartós helyettesi gyakorlat után járó pont adható számára.

(5) A nyelvismeretet nyelvvizsgánként adott pontokkal kell értékelni. A jogi szaknyelvi vizsgáért járó pontot kell adni a jogi szaknyelvi anyaggal bővített nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga pontozásán túl.

(6) A személyes meghallgatással a pályázat kiírója meggyőződik a pályázónak a végrehajtói tevékenység gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteiről, szakmai tapasztalatáról, kommunikációs képességeiről, tájékozódik a kinevezés esetleges kizártságára utaló körülményekről, valamint a végrehajtói tevékenység megkezdéséhez szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos elképzeléseiről, ismereteiről.

(7) Csak az e rendeletnek megfelelő pályamunka vehető figyelembe a pontozásnál; a pontozás kiterjed a pályamunka tartalmára, szakmai és nyelvi helyességére, érthetőségére, továbbá a pályamunka elkészítéséhez felhasznált forrásmunkák ismeretére.

(8) A szakirányú - végrehajtási jogterületen vagy kapcsolódó jogterületen szerzett - tudományos fokozat (ideértve az ennek keretében végzett oktatási és publikációs tevékenységet is) a 2. számú mellékletben meghatározott pontszámmal értékelendő. Egyéb szakirányú tudományos eredményként, oktatásként és vizsgáztatásként értékelhető ezen túlmenően - a meghatározott pontszám erejéig - a végrehajtási jogterülettel vagy a kapcsolódó jogterületekkel összefüggő tudományos tevékenység, továbbá ilyen jogterületen oktatási intézményben vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetben végzett és általa igazolt rendszeres oktatási vagy vizsgáztatási tevékenység; e tevékenységek értékelése összevont pontozással történik. A végrehajtási jogterülettel és a kapcsolódó jogterületekkel összefüggő tárgyú, jogi vagy egyéb szakmai lapban közölt publikáció - publikációnként, a meghatározott pontszám erejéig - pontozható; összesen három publikáció vehető figyelembe a pontozásnál. Az egyéb tudományos eredmény, oktatás és szakmai publikáció értékelése - a meghatározott pontszám erejéig - összevont pontozással történik; a végrehajtási jogterületre vagy a kapcsolódó jogterületekre vonatkozó LL.M (Master of Laws) fokozatot egyéb szakirányú tudományos eredménynek kell tekinteni.

12. § (1)36 A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell

a) a határidőben pályázók adatait,

b) azoknak a pályázóknak a felsorolását, akik a pályázati anyagok alapján megfelelnek a Vht. szerinti kinevezési feltételeknek,

c) a szakmai értékelés során legmagasabb pontszámot kapott három pályázó személyes meghallgatásának eredményét bemutató részletes szöveges értékelést személyenként.

(2)37 Az (1) bekezdés szerinti szöveges értékelésben ki kell térni a pályázó alkalmasságára, ennek keretében:

a) elméleti és gyakorlati ismereteire, különös tekintettel a végrehajtói tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretekre és képességekre,

b) szakmai eredményeire és tapasztalataira, nyelvismeretére,

c) életviteléről, erkölcsi és anyagi megbízhatóságáról a rendelkezésekre álló adatok és a személyes meghallgatás alapján kialakított véleményre,

d) kamarai tagsága esetén a kamarai nyilvántartások minden olyan adatára, amely a pályázó szakmai és önkormányzati tevékenységének végzésével kapcsolatos.

(3)38 A kamara a kinevezési javaslathoz csatolja

a) a pályázat szabályszerű meghirdetését igazoló iratokat,

b)39 a beérkezett pályázatokat mellékleteikkel, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványokkal együtt,

c) a 10. § (4) bekezdése szerinti adatokat igazoló kamarai iratokat (végrehajtó-helyettesi névjegyzékbe vételről szóló határozat, gyakorlati idő igazolása stb.),

d) a pályázók szakmai értékelésének eredményét tartalmazó értékelési táblázatokat,

és továbbítja a minisztérium részére az elektronikus úton beérkezett pályamunkákat.

(4)40 A miniszter az önálló végrehajtói állást a szakmai értékelés során legmagasabb pontszámot kapott három pályázó egyikének kinevezésével töltheti be; a kinevezésről - a pályázati anyagok visszaküldésével együtt - tájékoztatja a kamara elnökét, és értesíti arról a törvényszék elnökét is. Ha e három pályázó közül valamelyik pályázó időközben már másik végrehajtói állásra kinevezést kapott, a szakmai értékelés során következő legmagasabb pontszámot kapott pályázó bekerül a kinevezhető pályázók közé.

(5)41 Ha a pályázat eredményeképpen nem kerül sor kinevezésre, miniszter erről szóló tájékoztatásától számított 8 napon belül újabb pályázatot kell kiírni. Ha a második pályázat is eredménytelen, a végrehajtási ügyek ellátását vagy újabb pályázat kiírásával, vagy tartós helyettes kirendelésével, illetve a kamara javaslatára másik végrehajtó illetékességének kiterjesztésével kell biztosítani.

13. §42

14. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó-helyettesi (a továbbiakban: önálló végrehajtó-helyettesi) és önálló bírósági végrehajtójelölti (a továbbiakban: önálló végrehajtójelölti) állás betöltése a foglalkoztató végrehajtó vagy végrehajtói iroda kérelmére a kamarai névjegyzékbe vétellel történik.

(2) Az önálló végrehajtó vagy a végrehajtói iroda az általa alkalmazni kívánt személy önálló végrehajtó-helyettesi vagy önálló végrehajtójelölti névjegyzékbe történő felvétele iránti kérelméhez mellékelni köteles:

a) a munkaszerződés tervezetét,

b)43 az alkalmazni kívánt személy nyilatkozatát, amelyben maga is kéri az önálló végrehajtó-helyettesi vagy önálló végrehajtójelölti névjegyzékbe vételét, valamint a 10. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat,

c) a Vht. szerinti névjegyzékbe vételi feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

(3)44 A kamara elnöksége megvizsgálja a benyújtott iratokat és a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt; a 12. § (2) bekezdésében foglalt kérdésekre meghallgatja a névjegyzékbe veendő személyt, továbbá meghallgatja a kérelmező (munkáltatói jogokat gyakorló) önálló végrehajtót is, ily módon dönt a névjegyzékbe vétel kérdésében.

15. §45 (1) A nem végrehajtó természetes személy a végrehajtói irodai tagság létesítésének engedélyezése iránti eljárásban a 10. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a Vht. 254/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat, vagy azok hiteles másolatait a kérelméhez csatolja.

(2) A végrehajtói irodai tagság létesítésének engedélyezése iránti eljárásban gazdasági társaság természetes személy tagja a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény igazolására irányuló kérelmét a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint terjeszti elő.

A törvényszéki végrehajtói, végrehajtó-helyettesi, végrehajtójelölti és végrehajtási ügyintézői állások betöltése46

16. § (1)47 A törvényszéki végrehajtói, törvényszéki végrehajtó-helyettesi, törvényszéki végrehajtójelölti és a végrehajtási ügyintézői állást pályázat útján kell betölteni, amelyet a kinevezésre jogosult törvényszék elnöke hirdet meg.

(2)48 A hirdetménynek - a törvényszéki végrehajtó-helyettesi és végrehajtó-jelölti pályázatok esetén a pályamunka elkészítéséről szóló tájékoztatás kivételével - a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3)49 A hirdetményt a pályázati határidő utolsó napját megelőző 15. napig a Bírósági Közlönyben, a bíróságok központi internetes honlapján közzé kell tenni, az illetékes törvényszék és járásbíróság hirdetőtábláján pedig legalább 30 napra ki kell függeszteni, és a pályázati határidő utolsó napjáig kifüggesztve kell tartani.

17. §50 A pályázat benyújtására a 10. § (1) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pályázatot a törvényszék elnökéhez kell benyújtani és a pályázat benyújtásának időpontjában ugyanazon törvényszéknél törvényszéki végrehajtó-helyettesként működő pályázónak nem kell csatolni a pályázathoz a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló okiratot, valamint a törvényszék nyilvántartásában kezelt adatot tartalmazó iratot.

18. § (1)51 A pályázat elbírálását megelőzően meg kell vizsgálni a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány adattartalmát; a pályázat elbírálásánál a 12. § (3) bekezdésében foglalt szempontok megfelelően irányadók, a törvényszéki végrehajtói állásra pályázók szakmai értékelését pedig a 11/A. § szerint kell elvégeznie a kinevezőnek.

(2)52 A törvényszéki végrehajtó kinevezéséről a törvényszék elnöke tájékoztatja a minisztert és a kamara elnökét is.

III. Fejezet

SZAKVIZSGA

A szakvizsga célja

19. § A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga (a továbbiakban együtt: szakvizsga) célja, hogy a szakvizsgára jelentkező személy (a továbbiakban: jelölt) számot adjon a bírósági végrehajtói, illetőleg a bírósági végrehajtási ügyintézői feladatkör ellátásához szükséges elméleti ismereteiről, gyakorlati szaktudásáról és jogalkalmazási készségéről.

Felkészülés a szakvizsgára

20. § (1) A jelöltnek a szakvizsgára való felkészülését segíteni kötelesek azok a személyek és szervek, akiknél, illetőleg amelyeknél a jelölt a végrehajtási szakmai gyakorlat (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) megszerzése céljából tevékenykedik.

(2)53 A szakvizsgára való felkészülést elősegítő rendszeres oktatásról az igazságügyi alkalmazottak esetén a törvényszék elnöke, az önálló végrehajtójelöltek esetén a kamara gondoskodik.

Vizsgabizottság

21. § (1)54 A szakvizsgát a minisztériumban a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Szakvizsga Bizottság) tagjaiból a minisztérium által esetenként kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2)55 A Szakvizsga Bizottság tagjait a miniszter nevezi ki 5 évre a bírósági végrehajtási jogterület szakemberei közül.

(3)56 Az esetenként kijelölt vizsgabizottság 5 főből áll, akik közül az egyik személy ellátja a vizsgabizottsági teendőket. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban a minisztériumnak, a Kúriának, a bíróságoknak vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a kamarának és valamely egyetem jogi karának kiküldöttjei részt vegyenek.

Jelentkezés a végrehajtói szakvizsgára

22. § (1) Bírósági végrehajtói szakvizsgára (a továbbiakban: végrehajtói szakvizsga) az jelentkezhet, aki

a) egyéves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett, vagy

b) jogi szakvizsgával rendelkezik.

(2)57 A szakmai gyakorlat idejébe azt az időt lehet beszámítani, amelyet a jelölt a középfokú iskolai végzettség megszerzése után önálló bírósági vagy törvényszéki végrehajtójelöltként töltött el.

(3) A különböző munkakörökben szerzett szakmai gyakorlatok idejét össze kell adni, és együttesen kell figyelembe venni.

(4) A szakmai gyakorlat megkezdése után a végrehajtói szakvizsgára való jelentkezés szempontjából - a jelölt kérelmére - legfeljebb 1 hónap tartamáig be kell számítani a szakmai gyakorlat idejébe azt az időt, amely alatt a jelölt ténylegesen nem végzett végrehajtási tevékenységet az alábbi ok miatt:

a)58

b) táppénzes állomány,

c) szülési szabadság, gyermekgondozási díj (segély) igénybevétele.

(5) A (4) bekezdés szerint beszámított időtartamok együttesen sem haladhatják meg az 1 hónapot.

(6) Nincs helye a beszámításnak, ha a jelölt a sikertelenség miatt megismételt végrehajtói szakvizsgára jelentkezett.

23. § (1)59 A szakmai gyakorlat tartamára vonatkozó adatokat önálló végrehajtójelölt esetén a kamara, törvényszéki végrehajtójelölt esetén a törvényszék elnöke igazolják.

(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell a jelölt tevékenységének rövid értékelését is.

24. § (1)60 A végrehajtói szakvizsgára bocsátás iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A végrehajtói szakvizsgára bocsátás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a középfokú iskolai végzettséget, vagy a jogi szakvizsga letételét igazoló eredeti bizonyítványt vagy hiteles másolatát,

b) a szakmai gyakorlat teljesítéséről és - adott esetben - az abba beszámítható időről szóló igazolást,

c)61 a szakvizsgára készített, a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat), és

d) a végrehajtói szakvizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.

25. § (1) A szakdolgozat önálló munkán alapuló, szakmai szempontok szerinti kidolgozása a választott tárgykörnek, amely a jelölt tárgyi ismereteiről és ezek alkalmazásában szerzett jártasságáról tanúskodik.

(2)62 A miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeit és azoknak a témaköröknek a felsorolását, amelyek tárgyában szakdolgozat nyújtható be a szakvizsgára.

(3)63 A szakdolgozat elkészítésére a 10/A. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy azt 6 példányban kell benyújtani.

26. § (1)64 A végrehajtói szakvizsgára bocsátásról a minisztérium határoz; ha a kérelemnek helyt ad, kitűzi a végrehajtói szakvizsga helyét és időpontját, egyúttal kijelöli a vizsgabizottság elnökét és 4 tagját.

(2)65

27. §66 A minisztérium félévente egy alkalommal tűz ki szakvizsgát, kivéve ha a szakvizsgára bocsátásukat kérő jelöltek nagyobb száma további szakvizsga kitűzését indokolja.

A végrehajtói szakvizsga tárgyai

28. § A végrehajtói szakvizsga tárgyai a következők:

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény (Vht.) és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb jogszabályok,

b)67 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint az adózás rendjéről szóló törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezései,

c) a zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó jogszabályok,

d) a bírósági végrehajtói ügyvitel és pénzkezelés,

e) az Alkotmány főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

f) a bírósági végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges jogi alapismeretek (polgári jog, polgári eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, a gazdasági társaságokról szóló törvény főbb rendelkezései, a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény).

A végrehajtói szakvizsga lefolytatása

29. § (1)68 A végrehajtói szakvizsga a minisztériumban megtartott írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

(2) A végrehajtói szakvizsga nyelve magyar.

30. § (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a vizsgabizottság egyik tagjának jelenlétében a végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos írásbeli feladatot old meg (letiltást, foglalási jegyzőkönyvet, árverési hirdetményt stb. készít).

(2) Az írásbeli feladat megoldása céljából két óra áll a jelölt rendelkezésére.

(3) A jelölt az írásbeli vizsgán jogszabályszöveget használhat.

31. § (1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyőződik arról, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal a jogi és gyakorlati ismeretekkel, amelyeknek tudása a végrehajtói tevékenység eredményes végzéséhez szükséges.

(2) A szóbeli vizsgán a jelölt szóban ismerteti az írásbeli vizsgamunkájának tartalmát, és válaszol az abban foglaltakkal kapcsolatos kérdésekre.

(3) A szóbeli vizsga nyilvános.

32. § A vizsgabizottság a végrehajtói szakvizsgát az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének együttes mérlegelése alapján, zárt tanácskozásban értékeli, és a végrehajtói szakvizsga eredményét nyilvánosan hirdeti ki.

33. § Annak megfelelően, hogy a jelölt az ismereteiről hogyan tudott számot adni, a vizsgabizottság úgy dönt, hogy a jelölt a végrehajtói szakvizsgát letette, vagy a végrehajtói szakvizsgán nem felelt meg.

Oklevél

34. § (1)69 Az eredményesen letett végrehajtói szakvizsgáról e rendelet 3. számú melléklete szerinti bírósági végrehajtói oklevelet kell kiállítani, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak.

(2)70 Az oklevelet a vizsgabizottság a minisztérium körbélyegzőjével látja el.

35. §71 Ha a bírósági végrehajtói oklevél elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a minisztérium az oklevél pótlására tanúsítványt állít ki.

A végrehajtói szakvizsga megismétlése

36. § (1) Ha a jelölt a végrehajtói szakvizsgán nem felelt meg, a vizsgabizottság őt a végrehajtói szakvizsga megismétlésére utasítja.

(2) A végrehajtói szakvizsga többszöri megismétlésének lehetősége nincs korlátozva.

Jegyzőkönyv

37. § (1) A végrehajtói szakvizsgáról jelöltenként külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben fel kell tüntetni

a) a jelölt személyi adatait,

b) a végrehajtói szakvizsga helyét és időpontját,

c) a szakvizsgára bocsátás iránti kérelem ügyszámát,

d) azt, hogy a jelölt a végrehajtói szakvizsgán megfelelt, vagy nem felelt meg, és ezért őt a vizsgabizottság a végrehajtói szakvizsga megismétlésére utasította.

(2) A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják.

Irattári őrzés

38. §72 A végrehajtói szakvizsga teljes iratanyagát a minisztérium őrzi, a vizsgáról készült jegyzőkönyv másolatát megküldi a kamarának és az Országos Bírósági Hivatal elnökének.

Vizsgadíj

39. § (1) A végrehajtói szakvizsga díja 25 000 Ft, ideértve a megismételt végrehajtói szakvizsgát is.

(2)73 A jelöltnek a végrehajtói szakvizsga díját a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie.

(3) A vizsgabizottság elnökét és tagját jelöltenként a befizetett vizsgadíjból 4000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg, amelyet a (2) bekezdésben említett számláról kell részére kiutalni.

(4) Ha a végrehajtói szakvizsgán a jelölt - anélkül, hogy előzetesen jelezte volna távolmaradását - nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 2000 Ft vizsgáztatói díj jár.

Halasztás

40. § (1) A jelölt 3000 Ft halasztási díj befizetése mellett a szakvizsga elhalasztását kérheti.

(2) Ha a jelölt a vizsga időpontja előtt legalább 3 nappal a már kitűzött vizsga elhalasztását kérte, vagy a szakvizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a szakvizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, és újabb szakvizsgaidőpontot kért, a soron következő szakvizsgára kell beosztani további szakvizsgadíj fizetése nélkül. Ha a jelölt a távolmaradását nem mentette ki, vagy a halasztási díjat nem fizette be, a befizetett vizsgadíjat elveszíti.

(3) Ha a jelölt a távolmaradását a (2) bekezdésben megjelölt időpontig kimentette, de újabb vizsgaidőpont kitűzését nem kérte, kérelmére a vizsgadíjat - a vizsgabizottság tagjainak a 39. § (4) bekezdése alapján fizetendő díj levonásával - vissza kell utalni.

Végrehajtási ügyintézői vizsga

41. § A bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára (a továbbiakban: végrehajtási ügyintézői vizsga) az jelentkezhet, aki

a) középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és

b) az arra kijelölt bíró irányításával és felügyelete mellett [Vht. 262. § (1) bek.] egy éven át a végrehajtási ügyintézői feladatkörben szakmai gyakorlatot szerzett, vagy ötéves bírósági végrehajtói gyakorlattal rendelkezik.

42. § A végrehajtási ügyintézői vizsgára bocsátás iránti kérelemhez csatolni kell

a) a középfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt vagy hiteles másolatát,

b)74 a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló - a vizsgázó tevékenységének értékelésére is kiterjedő - a törvényszék elnöke által kiállított igazolást,

c) a szakvizsgára készített írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat),

d) a végrehajtási ügyintézői vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.

43. § A végrehajtási ügyintézői vizsgára bocsátás iránti kérelem benyújtására és elintézésére, a vizsgabizottság összetételére a végrehajtói szakvizsgára vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

44. § A végrehajtási ügyintézői vizsgán a vizsgázó arról ad számot, hogy a bíróság részéről a bíró feladatkörében eljárva végrehajtási ügyintézőként a végrehajtás elrendelése és foganatosítása terén ismeri és alkalmazni tudja azokat a rendelkezéseket, amelyeket a következő jogszabályok állapítottak meg:

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény (Vht.),

b) a Vht.-ban kapott felhatalmazás alapján kibocsátott igazságügyminiszteri rendeletek,

c) a bírósági ügyviteli és pénzkezelési szabályok,

d) az Alkotmány főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

e) a felsorolt szabályokhoz kapcsolódó polgári jogi, polgári eljárásjogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi rendelkezések.

45. §75 A végrehajtási ügyintézői vizsga lefolytatására, díjára, a szakdolgozat elkészítésére, a vizsgadíj befizetésére, a vizsgáztatók díjazására, és a vizsga elhalasztására a végrehajtói szakvizsgára vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

46. § (1)76 Az eredményesen letett végrehajtási ügyintézői vizsgáról e rendelet 4. számú melléklete szerinti bírósági végrehajtási ügyintézői oklevelet kell kiállítani.

(2) A bírósági végrehajtási ügyintézői oklevélre és a vizsgáról készült jegyzőkönyvre a végrehajtói oklevélre és a végrehajtói szakvizsgáról készült jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak azzal, hogy a jegyzőkönyv másolatát a kamarának nem kell megküldeni.

IV. Fejezet77

47-54. §78

V. Fejezet

IGAZOLVÁNYOK

Általános rendelkezések

55. § (1)79 A törvényszék elnöke a törvényszéki végrehajtó részére „Bírósági végrehajtói igazolványt”, a törvényszéki végrehajtó-helyettes részére „Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványt”, a törvényszéki végrehajtójelölt részére „Bírósági végrehajtójelölti igazolványt”, (a továbbiakban együtt: igazolvány) állít ki.

(2) A kamara elnöke az önálló végrehajtó részére „Bírósági végrehajtói igazolványt”, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes részére „Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványt”, az önálló bírósági végrehajtójelölt részére „Bírósági végrehajtójelölti igazolványt” (a továbbiakban együtt: igazolvány) állít ki.

(3) Az igazolvány A/7 méretű PES-fólia között lévő papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” védelmi kategóriába tartozik.

56. § (1) Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve, ha az igazolványt a 57. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ezen időpont előtt bevonják.

(2) Az igazolvány a benne foglalt adatokat - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül - tanúsítja, egyúttal a bíróságok épületébe belépőként szolgál. Az igazolványt a tulajdonosa a hivatalos eljárása során használhatja fel.

(3) Az igazolványt a tulajdonosa köteles megőrizni és hivatalos eljárása során magánál tartani, köteles továbbá az igazolvány adataiban történt változást, illetve az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, érvényességének lejártát haladéktalanul bejelenteni, a megrongálódott vagy lejárt igazolványt pedig haladéktalanul átadni az 55. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti kiállítónak.

(4)80 Az igazolványt a törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a törvényszék elnökének, az önálló végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a kamara elnökének adhatja át.

57. § (1)81 A törvényszék elnöke a 55. § (1) bekezdésében, a kamara elnöke a 55. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében

a) kiállítja az igazolványt, azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) ha hivatalos tudomása van a kicserélés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről, hivatalból, egyébként a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy érvényességének időtartama lejárt,

c)82 az igazolványt bevonja, ha tulajdonosának végrehajtói, végrehajtó-helyettesi, végrehajtójelölti szolgálata megszűnt, végrehajtói kinevezése érvénytelenségét a miniszter megállapította, ha tulajdonosát hivatalából felfüggesztették, vagy szolgálata szünetel, az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy a kiállításától számítva 5 év eltelt,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) intézkedik az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenségének az Igazságügyi Közlönyben és a Bírósági Közlönyben történő közzététele iránt,

f) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről.

(2)83 Az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a kamara beszerzi az igazolvány kiállításához szükséges technikai felszereléseket, a megfelelő számú kitöltendő igazolványt, és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az igazolvány kiállításához szükséges felszereléseket és igazolványokat megküldi a kiállítónak.

(3)84 A minisztérium az igazolvány előállítását megelőzően lefolytatja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál a szükséges engedélyeztetési eljárást.

Bírósági végrehajtói igazolvány

58. § (1)85 A Bírósági végrehajtói igazolvány előoldalán a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI IGAZOLVÁNY” felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtó színes arcképe, a bírósági végrehajtó neve, az önálló bírósági vagy törvényszéki végrehajtói minőség megjelölése, a végrehajtó szolgálati helye, az igazolvány sorszáma és az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve.

(2)86 Az igazolvány hátoldala a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI IGAZOLVÁNY” feliratot és a következő szöveget tartalmazza:

A bírósági végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bek.]

A végrehajtás során a bírósági végrehajtó - szükség esetén - az adós lezárt lakását, tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja; az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait megtekintheti és átvizsgálhatja. Ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtó intézkedésének befejezéséig. (A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 43-45. §.)

Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány

59. § (1)87 A Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány előoldalán a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI IGAZOLVÁNY” felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtó-helyettes színes arcképe, a bírósági végrehajtó-helyettes neve, az önálló bírósági vagy törvényszéki végrehajtó-helyettesi minőség megjelölése, az igazolvány sorszáma, az érvényesség lejáratának időpontja, törvényszéki végrehajtó-helyettes esetén a helyettes szolgálati helye van feltüntetve.

(2)88 A bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány hátoldala a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI IGAZOLVÁNY” feliratot és a következő szöveget tartalmazza:

A bírósági végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bek., 240/D. § (1) bek., 256/A. § (2) bek.]

A végrehajtás során a bírósági végrehajtó-helyettes, a bírósági végrehajtó nevében eljárva - szükség esetén - az adós lezárt lakását, tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja; az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait megtekintheti és átvizsgálhatja. Ellenszegülés esetén a végrehajtó-helyettes közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtó-helyettes intézkedésének befejezéséig.

(A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 43-45. §.)

Bírósági végrehajtójelölti igazolvány

60. § (1)89 A Bírósági végrehajtójelölti igazolvány előoldalán a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓJELÖLTI IGAZOLVÁNY” felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtójelölt színes arcképe, a bírósági végrehajtójelölt neve, az önálló bírósági vagy törvényszéki végrehajtójelölti minőség megjelölése, törvényszéki végrehajtójelölt esetén a jelölt szolgálati helye, az igazolvány sorszáma, valamint az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve.

(2) Az igazolvány hátoldala a „BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓJELÖLTI IGAZOLVÁNY” feliratot, az önálló bírósági végrehajtójelölt igazolványának hátoldala pedig a foglalkoztató végrehajtó nevét, önálló bírósági végrehajtói minőségének megjelölését és szolgálati helyét is tartalmazza.

Jelvény

61. § (1) A kamara elrendelheti, hogy a kamarai tagsággal rendelkező végrehajtó a hivatalos eljárása során sorszámmal ellátott jelvényt viseljen.

(2)90 A kamara köteles a jelvényt - rendszeresítése előtt - a miniszternek jóváhagyás céljából bemutatni.

VI. Fejezet

BÍRÓSÁGI ÁRVERÉSI CSARNOK

Az árverési csarnok rendeltetése

62. § (1) A bírósági árverési csarnoknak (a továbbiakban: árverési csarnok) az a rendeltetése, hogy megfelelő helyet adjon a bírósági végrehajtás során lefoglalt ingóságok elhelyezésére (raktározására) és árverésen történő értékesítésére.

(2) Ingóság zár alá vétele az árverési csarnok raktárában történő elhelyezéssel is foganatosítható.

(3) Az árverési csarnokban értékpapír, üzletrész és ingatlan árverése is megtartható.

63. § (1) Az árverési csarnokot a közigazgatási végrehajtás szervei is igénybe vehetik saját eljárásuk során a 62. §-ban említett végrehajtási cselekmények lefolytatása céljából.

(2) Az árverési csarnokot árverés céljára bármely szerv vagy személy igénybe veheti.

(3) E §-ban említett szervek és személyek az árverési csarnokot - az árverési csarnok vezetőjének engedélye alapján - akkor vehetik igénybe, ha ez a bírósági végrehajtási feladatok teljesítését nem késlelteti.

Árverési csarnok létesítése

64. § (1) Árverési csarnok a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint vagy - egyéni, illetőleg társas - vállalkozási formában létesíthető és működtethető.

(2)91 A költségvetési alapon működtetett árverési csarnok a törvényszék szervezeti egységeként - a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó szerv intézkedése alapján - elsősorban a fővárosban és a törvényszékek székhelyén létesíthető. Az árverési csarnok létesítésére a törvényszék vagy a kamara elnöke, illetve a miniszter tesz javaslatot.

(3)92 A költségvetésből létesített és működtetett árverési csarnok vezetőjét és az ott szolgálatot teljesítő alkalmazottakat a törvényszék elnöke nevezi ki; e személyek a bírósági gazdasági hivatal létszámába tartoznak, és szolgálati viszony keretében látják el feladatukat.

65. § (1)93 Az árverési csarnok vállalkozási formában történő létesítésére vagy működtetésére a törvényszék elnöke pályázatot ír ki; ebben közli az árverési csarnok létesítésével, működésével kapcsolatos feltételeket és követelményeket, amelyeket a kamarával egyetértésben állapít meg. A pályázati hirdetményre a 9. § (3) bekezdése megfelelően irányadó.

(2)94 A pályázat elbírálásáról a törvényszék elnöke a kamara egyetértésével dönt. A pályázatot elnyert vállalkozó vagy szervezet az általa működtetett árverési csarnokkal kapcsolatos tevékenysége során a „Bírósági Árverési Csarnok” megjelölést használhatja.

(3) Az árverési csarnok vezetője büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár lehet.

(4) Az árverési csarnok vállalkozási formában történő létesítése és működtetése nem érinti a végrehajtónak a Vht.-ban és a végrehajtásáról szóló jogszabályokban megállapított feladatait és jogkörét.

66. § (1)95 Ha mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Budapest Környéki Törvényszék elnöke a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint működő árverési csarnok létesítését javasolja, e célból a fővárosban egyetlen árverési csarnokot kell létesíteni; ez a Fővárosi Törvényszéken működik, de ellátja a Budapest Környéki Törvényszéknél felmerülő feladatokat is.

(2)96 Ha mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Budapest Környéki Törvényszék elnöke vállalkozási formában működő árverési csarnok létesítését határozta el, mindegyik bíróság mellé önálló árverési csarnokot kell létesíteni. A Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék elnöke ilyen esetben is elhatározhatja a fővárosban egyetlen árverési csarnok létesítését is; ez a Fővárosi Törvényszék mellett működik, de ellátja a mindkét bíróságnál felmerülő feladatokat.

(3)97 Ha a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék elnöke egymástól eltérő módon - egyikük a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint, másikuk vállalkozási formában - működő árverési csarnok létesítését határozta el, mindkét árverési csarnokot a rá nézve irányadó szabályok szerint önállóan kell létesíteni.

Az árverési csarnok működése

67. § A lefoglalt ingóságoknak az árverési csarnokba való szállítását - az ügyben eljáró végrehajtó irányítása és felelőssége mellett - az árverési csarnok alkalmazottai, illetőleg más szervek és személyek is elvégezhetik.

68. § Az árverési csarnok vezetője köteles megfelelő intézkedést tenni annak érdekében, hogy az árverésre kerülő ingóságokat az árverezni kívánók megtekinthessék, és becsértékükről (a kikiáltási árról) tájékozódhassanak.

69. § Az árverési csarnokban az árverést a végrehajtási ügyben eljáró végrehajtó - közigazgatási végrehajtás esetén az adóvégrehajtó - tartja meg.

Használati díj

70. § (1) Az árverési csarnok raktárában történő elhelyezésért (raktározásért) és az árverési csarnoknak árverés céljára történő igénybevételéért használati díjat kell fizetni.

(2) A használati díj összegét az árverési csarnok vezetője állapítja meg, figyelembe véve az ingóságok jellegét, mennyiségét, továbbá az árverési csarnok (raktár) igénybevételének terjedelmét és időtartamát.

(3) A használati díjat - végrehajtási költségként - a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

71. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)98

Átmeneti rendelkezések

72. § (1) E rendeletet - a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A bíróságokon indult és bírósági végrehajtás útján foganatosítandó közigazgatási végrehajtási ügyek, továbbá a végrehajtási kérelmek elkészítése és az előzetes eljárások tekintetében az ügyelosztási szabályok megállapítására vonatkozó rendelkezéseket 2002. január 1-jétől kell alkalmazni, a 2001. szeptember 1-jétől 2001. december 31-ig terjedő időszakra a megyei bíróság elnöke által a 2001. évre megállapított ügyelosztási rend figyelembevételével kell az ügyek kiosztását végezni.

(3)99

(4) Az éves ügyelosztási szabályok alkalmazása a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek intézését nem érinti.

(5) Az illetékességi terület kiterjesztésével ellátott önálló bírósági végrehajtói álláshely a 9. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából nem minősül újonnan létesített végrehajtói álláshelynek.

(6) Aki 2001. november 30-át megelőzően jelentkezik végrehajtói szakvizsgára vagy végrehajtási ügyintézői vizsgára, illetve megismétlésére, e rendelet szerint köteles végrehajtói szakvizsgát, végrehajtási ügyintézői vizsgát tenni azzal az eltéréssel, hogy

a) nem kell írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozatot) készítenie,

b) a szakvizsgadíj összege 4000 Ft,

c)100 a vizsgabizottság három tagú, a minisztérium, a bíróságok és a kamara küldötteiből áll, és

d) a vizsgabizottság elnökét és tagját 600 Ft vizsgáztatói díj illeti meg.

(7)101 E rendeletnek a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően meghirdetett pályázati eljárásokban kell alkalmazni. Ha a Módr. hatálybalépése előtt meghirdetett pályázatra benyújtott pályázati anyagok, illetve a kinevezési javaslat vagy az ahhoz csatolt iratok hiányosak, új pályázatot kell kiírni.

73. §102 A 2012. január 1. napján hatályba lépett, és az azt követő jogszabályváltozások miatt az e rendelet alapján kiállított igazolványokon feltüntetett adatok megváltozása nem érinti a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet és a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított igazolványok érvényességét; ezeket az igazolványokat ebből az okból nem kell bevonni és kicserélni.

74. §103 E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult pályázati eljárásokban kell alkalmazni.

75. §104 (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelettel (a továbbiakban e §-ban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr1. hatályba lépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(2) A 12. § (5) bekezdésének a Módr1.-gyel megállapított rendelkezését azokban a pályázati eljárásokban kell alkalmazni, amelyek esetében a miniszter tájékoztatását a kamara a Módr1. hatályba lépését követően veszi kézhez.

1. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez105

Az önálló bírósági végrehajtói állások száma

Országosan: 219106

I.107

Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Törvényszék

Pesti Központi Kerületi Bíróság 13

Budai Központi Kerületi Bíróság 3

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 4

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 3

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 3

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 3

Összesen: 29

II.

Pécsi Törvényszék

Komlói Járásbíróság 2

Mohácsi Járásbíróság 1

Pécsi Járásbíróság 5

Siklósi Járásbíróság 1

Szigetvári Járásbíróság 1

Összesen: 10

III.108

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

Bajai Járásbíróság 2

Kalocsai Járásbíróság 1

Kecskeméti Járásbíróság 2

Kiskőrösi Járásbíróság 1

Kiskunfélegyházi Járásbíróság 1

Kiskunhalasi Járásbíróság 1

Kunszentmiklósi Járásbíróság 1

Összesen: 9

IV.

Gyulai Törvényszék

Battonyai Járásbíróság 1

Békéscsabai Járásbíróság 1

Békési Járásbíróság 1

Gyulai Járásbíróság 2

Orosházi Járásbíróság 1

Szarvasi Járásbíróság 1

Szeghalmi Járásbíróság 1

Összesen: 8

V.

Miskolci Törvényszék

Encsi Járásbíróság 1

Kazincbarcikai Járásbíróság 3

Mezőkövesdi Járásbíróság 1

Miskolci Járásbíróság 8

Ózdi Járásbíróság 3

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 1

Szerencsi Járásbíróság 1

Szikszói Járásbíróság 1

Tiszaújvárosi Járásbíróság 1

Összesen: 20

VI.

Szegedi Törvényszék

Csongrádi Járásbíróság 1

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 2

Makói Járásbíróság 1

Szegedi Járásbíróság 5

Szentesi Járásbíróság 1

Összesen: 10

VII.

Székesfehérvári Törvényszék

Bicskei Járásbíróság 1

Dunaújvárosi Járásbíróság 2

Sárbogárdi Járásbíróság 1

Székesfehérvári Járásbíróság 5

Összesen: 9

VIII.

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság 5

Mosonmagyaróvári Járásbíróság 2

Soproni Járásbíróság 2

Összesen: 9

IX.

Debreceni Törvényszék

Berettyóújfalui Járásbíróság 1

Debreceni Járásbíróság 4

Hajdúböszörményi Járásbíróság 1

Hajdúszoboszlói Járásbíróság 1

Püspökladányi Járásbíróság 1

Összesen: 8

X.

Egri Törvényszék

Egri Járásbíróság 3

Füzesabonyi Járásbíróság 1

Gyöngyösi Járásbíróság 2

Hatvani Járásbíróság 2

Hevesi Járásbíróság 1

Összesen: 9

XI.

Szolnoki Törvényszék

Jászberényi Járásbíróság 3

Karcagi Járásbíróság 1

Kunszentmártoni Járásbíróság 1

Mezőtúri Járásbíróság 1

Szolnoki Járásbíróság 4

Tiszafüredi Járásbíróság 1

Összesen: 11

XII.109

Tatabányai Törvényszék

Esztergomi Járásbíróság 2

Komáromi Járásbíróság 1

Tatabányai Járásbíróság 4

Tatai Járásbíróság 1

Összesen: 8

XIII.

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Járásbíróság 2

Pásztói Járásbíróság 1

Salgótarjáni Járásbíróság 2

Összesen: 5

XIV.

Budapest Környéki Törvényszék

Budakörnyéki Járásbíróság 1

Budaörsi Járásbíróság 2

Ceglédi Járásbíróság 1

Dabasi Járásbíróság 2

Dunakeszi Járásbíróság 2

Gödöllői Járásbíróság 2

Monori Járásbíróság 1

Nagykátai Járásbíróság 1

Nagykőrösi Járásbíróság 1

Ráckevei Járásbíróság 2

Szentendrei Járásbíróság 1

Váci Járásbíróság 1

Összesen: 17

XV.110

Kaposvári Törvényszék

Barcsi Járásbíróság 2

Fonyódi Járásbíróság 1

Kaposvári Járásbíróság 4

Marcali Járásbíróság 1

Nagyatádi Járásbíróság 2

Siófoki Járásbíróság 2

Összesen: 12

XVI.

Nyíregyházi Törvényszék

Fehérgyarmati Járásbíróság 1

Kisvárdai Járásbíróság 2

Mátészalkai Járásbíróság 2

Nyírbátori Járásbíróság 2

Nyíregyházi Járásbíróság 7

Vásárosnaményi Járásbíróság 1

Összesen: 15

XVII.

Szekszárdi Törvényszék

Bonyhádi Járásbíróság 1

Dombóvári Járásbíróság 1

Paksi Járásbíróság 1

Szekszárdi Járásbíróság 3

Tamási Járásbíróság 1

Összesen: 7

XVIII.

Szombathelyi Törvényszék

Körmendi Járásbíróság 1

Kőszegi Járásbíróság 1

Sárvári Járásbíróság 1

Szombathelyi Járásbíróság 3

Összesen: 6

XIX.

Veszprémi Törvényszék

Ajkai Járásbíróság 1

Pápai Járásbíróság 1

Tapolcai Járásbíróság 1

Veszprémi Járásbíróság 4

Zirci Járásbíróság 1

Összesen: 8

XX.

Zalaegerszegi Törvényszék

Keszthelyi Járásbíróság 2

Lenti Járásbíróság 1

Nagykanizsai Járásbíróság 3

Zalaegerszegi Járásbíróság 3

Összesen: 9

2. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez111

A bírósági végrehajtói állásra pályázók szakmai értékelésének szempontjai és a szakmai értékelésnél adható pontok

1.112 Iskolai végzettség - maximális pontszám: 20

értékelési szempont adható
pontszám

1.1. a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettség 10

1.2. egyéb felsőfokú végzettség 5

1.3. a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb iskolai végzettség, szakképzettség 5

2. Szakmai vizsga - maximális pontszám: 40

értékelési szempont adható
pontszám

2.1. bírósági végrehajtói szakvizsga 20

2.2. jogi szakvizsga 15

2.3. végrehajtójelölti kézbesítési vizsga 5

2.4. végrehajtási ügyintézői vizsga 5

2.5. egyéb, jogi területen letett szakmai vizsga 3

2.6. a végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről számot adó egyéb szakmai vizsga 2

3. Szakmai gyakorlat - maximális pontszám: 40

értékelési szempont adható
pontszám

3.1. bírósági végrehajtói gyakorlat 5

3.2. tartós helyettesi gyakorlat 4

3.3. bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat 3

3.4. egyéb szakirányú gyakorlat 2

3.5. jogi szakterületen szerzett egyéb gyakorlat 1

4. Nyelvtudás - maximális pontszám: 15

értékelési szempont adható
pontszám

4.1. élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga 8

4.2. élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 5

4.3. jogi szaknyelvi vizsga 3

5. Személyes meghallgatás - adható maximális pontszám: 30


értékelési szempont
adható
maximális
pontszám

5.1. végrehajtási joggal és kapcsolódó jogterületekkel összefüggő naprakész ismeretek 10

5.2. bírósági végrehajtási iratkezelés és pénzkezelés 4

5.3. a végrehajtás foganatosításának technikai lebonyolításával kapcsolatos ismeretek 4

5.4. végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges számítógépes felhasználói ismeretek 4

5.5. kommunikációs képességek 4

5.6. végrehajtói iroda létrehozásával és működtetésével, irodai alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos ismeretek 4

6. Pályamunka - adható maximális pontszám: 10

7. Tudományos eredmény, szakmai oktatás, publikáció


értékelési szempont
adható
maximális
pontszám

7.1. szakirányú tudományos fokozat 5

7.2. egyéb szakirányú tudományos eredmény, oktatás, vizsgáztatás 5

7.3. egyéb szakirányú szakmai publikáció 2

7.4. tudományos eredmény, oktatás, vizsgáztatás, szakmai publikáció egyéb területen 3

3. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez113

Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság

....../200... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI OKLEVÉL

A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy

..................................................................,

aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,

a mai napon a bírósági végrehajtói szakvizsgát

letette.

Budapest, ...... év .................. hó ... napján.

.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

......................................................
a vizsgabizottság tagja
......................................................
a vizsgabizottság tagja

......................................................
a vizsgabizottság tagja
......................................................
a vizsgabizottság tagja

P. H.

4. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez114

Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság

......./200... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI OKLEVÉL

A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy

..................................................................,

aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,

a mai napon a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgát

letette.

Budapest, ...... év .................. hó ... napján.

.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

......................................................
a vizsgabizottság tagja
......................................................
a vizsgabizottság tagja

......................................................
a vizsgabizottság tagja
......................................................
a vizsgabizottság tagja

P. H.1  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (1). Módosította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 7. § (2).


2  Módosította: 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (3) a).


3  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1), 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 1.


4  Módosítva: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 2. alapján.


5  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 3.


6  Módosítva: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 4. alapján.


7  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 5.


8  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 6., 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (3) b).


9  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 6.


10  Megállapította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.


11  Megállapította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2008. XII. 18-tól.


12  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 7.


13  Megállapította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 2. § (3). Hatályos: 2008. XII. 18-tól.


14  Módosította: 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 5. §.


15  Módosította: 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (3) c).


16  Hatályon kívül helyezte: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 11. § (2). Hatálytalan: 2011. II. 4-től.


17  Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 7. § a).


18  Módosította: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (6) a).


19  Beiktatta: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2010. III. 17-től.


20  Megállapította: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


21  Beiktatta: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


22  Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2010. III. 17-től.


23  Megállapította: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


24  Megállapította: 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 15-től.


25  Beiktatta: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 11. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.


26  Beiktatta: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. II. 4-től.


27  Beiktatta: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2010. III. 17-től.


28  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 8.


29  Módosította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 10. § b). Az utolsó mondatot beiktatta: 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2011. IX. 15-től.


30  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


31  Módosította: 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (3) a).


32  Beiktatta: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


33  Beiktatta: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


34  Beiktatta: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


35  A második mondat szövegét megállapította: 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


36  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


37  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


38  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


39  Módosította: 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (3) b).


40  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 4. §. Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 9.


41  Módosította: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (6) b).


42  Hatályon kívül helyezte: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 11. § (2). Hatálytalan: 2011. II. 4-től.


43  Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2010. III. 17-től.


44  Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 6. § b), 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet 6. §, 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (3) c).


45  Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (6). Hatályos: 2010. III. 17-től.


46  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 10.


47  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 11.


48  Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 5. § (7). Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 12.


49  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 5. §. Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 13., 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (3) d).


50  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 6. §. Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 14.


51  Megállapította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 7. §. Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 15., 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (3) a).


52  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1), 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 16.


53  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 17.


54  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (3). Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 6. § e).


55  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


56  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1), 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 8., 18.


57  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 19.


58  Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 8. § c). Hatálytalan: 2008. III. 9-től.


59  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 20.


60  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


61  Megállapította: 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2011. IX. 15-től.


62  Megállapította: 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2011. IX. 15-től.


63  Beiktatta: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (4). Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 6. § g).


64  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


65  Hatályon kívül helyezte: 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 4. § (2) b). Hatálytalan: 2005. XI. 25-től.


66  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


67  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (5). Hatályos: 2008. III. 9-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


68  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


69  Módosította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 10. § c).


70  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


71  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


72  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1), 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 8.


73  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


74  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 21.


75  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (6). Hatályos: 2008. III. 31-től. Ezt követően benyújtott végrehajtói szakvizsgára és végrehajtási ügyintézői vizsgára bocsátás iránti kérelmek elintézése során kell alkalmazni.


76  Módosította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 10. § d).


77  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 117. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


78  A korábbi alcímekkel együtt hatályon kívül helyezte: 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 4. § (2) b). Hatálytalan: 2005. XI. 25-től.


79  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 22.


80  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 23.


81  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 24.


82  Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 6. § h).


83  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 25.


84  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


85  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 26., 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 7. §.


86  Megállapította: 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


87  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 27., 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 7. §.


88  Megállapította: 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 5. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


89  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 28., 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 7. §.


90  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


91  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1), 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 29.


92  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 30.


93  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 30.


94  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 30.


95  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 31.


96  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 32.


97  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 33.


98  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 117. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


99  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 117. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


100  Módosította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 6. § (1).


101  Beiktatta: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 9. §. Hatályos: 2011. II. 4-től.


102  Megállapította: 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 6. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


103  Beiktatta: 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. VIII. 15-től.


104  Beiktatta: 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


105  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 18. § (1) 34., 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (3) e).


106  Módosította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 7. § (2).


107  Megállapította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 6. §, melléklet 1. Hatályos: 2009. I. 1-től.


108  Megállapította: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 6. §, melléklet 2. Hatályos: 2009. I. 1-től.


109  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (8). Hatályos: 2008. III. 9-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


110  Megállapította: 6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 2. § (9). Hatályos: 2008. III. 9-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


111  Beiktatta: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 8. §, Melléklet. Hatályos: 2011. II. 4-től.


112  Megállapította: 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § (2), 1. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.


113  Számozását módosította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 8. §.


114  Számozását módosította: 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet 8. §.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!