Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.05.28.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet

a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A hivatalos zár

1. § Hivatalos zárnak e rendelet alkalmazásában a hordós, illetve kannás kiszerelésű bor edényzetére (a továbbiakban: hordó, illetve kanna) felhelyezésre kerülő olyan eszköz minősül, amely

a) annak megsérülése vagy eltávolítása nélkül meggátolja a tárolt, szállított bor jellegének, minőségének, valamint mennyiségének a hordó, illetve a kanna nyílásán keresztül történő megváltoztatását;

b) a papír alapú eszköz esetében egyedi azonosító jellel és sorszámmal, valamint hamisítás elleni védelmi elemekkel ellátott;

c) a nem papír alapú eszköz esetében egyedi azonosító jelet és sorszámot tartalmazó, el nem távolítható, át nem javítható feliratozással ellátott;

d) *  a vámhatóság által kiadott, 3. § (6) bekezdése szerinti engedéllyel került előállításra.

A Hivatalos Zár Bizottság

2. § (1) A Hivatalos Zár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 3. § (4) bekezdése szerinti kérelem elbírálásához vizsgálja a hivatalos zárként használni kívánt eszközre az 1. § a)-c) pontjában, a hivatalos zár előállítójára a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, melynek alapján javaslatot tesz az eszköz hivatalos zárként történő engedélyezésére és az előállító 3. § (6) bekezdése szerinti engedélyének kiadására. A Bizottság az engedély 3. § (8) bekezdése szerinti visszavonását megelőzően vizsgálja, hogy az előállított hivatalos zár megfelel-e az engedélyezésnél figyelembe vett feltételeknek, illetve az előállító rendelkezik-e az engedélyhez előírt feltételekkel.

(2) *  A Bizottság a kérelem benyújtását követő 15 napon belül tesz javaslatot a vámhatóság felé a 3. § (4) bekezdés szerinti kérelem elfogadására vagy elutasítására.

(3) *  A Bizottság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa képviselőiből áll. A Bizottság a (2) bekezdés szerinti javaslatának kialakításához a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetet - a szakterületét érintő kérdésekben - szakvélemény készítésére kérheti fel.

(4) *  A Bizottság irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat NAV látja el. A Bizottság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával egyetértésben kialakított ügyrend szerint működik.

A hivatalos zárak előállítása

3. § (1) A hivatalos zár előállítása kizárólag a (6) és a (7) bekezdés szerinti engedélyek birtokában lehetséges.

(2) A hivatalos zár előállítására engedély csak olyan gyártó részére adható, amely rendelkezik

a) a hivatalos zár követelményeit teljesítő eszköz előállításához szükséges műszaki, technikai és technológiai feltételekkel;

b) zárt rendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal;

c) a tevékenység jellegének megfelelő belső ellenőrző apparátussal, őrző biztonsági személyzettel és technikai berendezésekkel;

d) a hivatalos zár előállítása során keletkezett selejt és hulladék anyag megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy a megsemmisítést más módon biztosító eljárási renddel.

(3) *  Hivatalos zár előállítására a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem adható engedély, ha a kérelmezőnek a vámhatóság felé meg nem fizetett vám- vagy adótartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása áll fenn, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

(4) *  Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló kérelmet a vámhatósághoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), illetve a vállalkozói igazolványt;

b) a hivatalos zár előállításának folyamatát tartalmazó technológiai dokumentációt;

c) a hivatalos zár műszaki rajzát és mintadarabját;

d) papír alapú eszköz esetén a hamisítás elleni védelmi elemek leírását, és a védelmi elemek ismeretével rendelkező személyek nevét, személyi adatait;

e) független szakértő szakvéleményét az 1. § a)-c) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről;

f) az 1. számú mellékletben előírt adattartalomnak megfelelő nyilvántartás mintáját, számítógépes nyilvántartás-vezetés esetén annak leírását;

g) a gyártó hivatalos záron alkalmazni kívánt egyedi azonosító jelének leírását.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelemben meg kell adni a hivatalos zár alkalmazási körét (hordóra vagy kannára történő alkalmazását űrtartalom megjelöléssel), felhelyezésének módját és a gyártani kívánt mennyiséget.

(6) *  A vámhatóság szakértőként köteles bevonni az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló eljárásba a Bizottságot. A vámhatóság − a Bizottság javaslatának figyelembevételével, a Bizottság javaslattételét követő 5 napon belül − dönt az eszköz hivatalos zárként való felhasználásának, alkalmazási körének és felhelyezési módjának, valamint az eszköz kérelmező általi gyártásának engedélyezéséről.

(7) *  A vámhatóság a (6) bekezdés szerinti engedély kiadásával egyidejűleg, illetve újabb gyártani kívánt mennyiségre benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtását követő 15 napon belül külön határozatban rendelkezik a kérelemben megjelölt − legalább 6 hónapos, de legfeljebb 12 hónapos − időszakban gyártható mennyiségről és a hivatalos zárak sorszámtartományáról. A gyártható mennyiségre és a hivatalos zárak sorszámtartományára újabb kérelmet csak a (6) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező előállító nyújthat be.

(8) *  A vámhatóság a hivatalos zár előállítójának a (6) bekezdés szerint kiadott engedélyét visszavonja, ha az engedély kiadásánál figyelembe vett, az 1. § a)-c) pontja és az e paragrafus (2) bekezdése szerinti feltételek nem állnak fenn, és azt a Bizottság megállapította.

(9) *  A vámhatóság a (6) bekezdés szerinti engedély kiadásáról az erre vonatkozó határozat egy példányának megküldésével − a határozat kiadásával egyidejűleg − tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát.

(10) * 

4. § (1) *  A hivatalos zár előállítója hivatalos zárat érvényes adóraktári engedéllyel rendelkező egyszerűsített adóraktár-engedélyesnek vagy boradóraktár-engedélyesnek, valamint a hordós vagy kannás kiszerelésű bor más tagállamból való beszerzésére jogosító bejegyzett kereskedői engedéllyel, közösségi kereskedelmi tevékenységre jogosító jövedéki engedéllyel vagy harmadik országból való beszerzésre jogosító jövedéki engedéllyel rendelkező személynek (a továbbiakban: hivatalos zár felhasználó) adhat át. A hivatalos zár előállítója a megrendelés teljesítésekor köteles a hivatalos zár engedélyezett alkalmazási köréről és felhelyezési módjáról a hivatalos zár felhasználó részére írásos tájékoztatást átadni.

(2) A hivatalos zár előállítója köteles az 1. számú melléklet szerinti nyilvántartást folyamatosan, hivatalos zár típusonként vezetni, és a zárókészletet naponta megállapítani.

(3) *  A hivatalos zár előállítója köteles naptári hónaponként a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a hivatalos zárak előállított és készleten lévő, valamint kiadott mennyiségéről − hivatalos zár felhasználónként, zártípusonként és azon belül sorszámtartományonként − a vámhatóság felé elszámolást adni.

(4) *  A vámhatóság a hivatalos zár engedély szerinti előállítását, valamint a 3. §-ban előírt kötelezettségek teljesítését a hivatalos zár előállítójánál ellenőrzi. A hivatalos zár előállítója köteles együttműködni az ellenőrzést végzőkkel.

A hivatalos zárak alkalmazása, elszámolása

5. § (1) *  A hivatalos zár felhasználó az átvett hivatalos zárak típusonkénti mennyiségét, egyedi azonosító jelét és sorszámtartományát az átvételt követő 5 munkanapon belül köteles - telephelyek szerinti bontásban - a vámhatóságnak írásban bejelenteni. A bejelentésben meg kell adni a hivatalos zár előállítójának nevét és adószámát is.

(2) A hivatalos zárat a 3. § (6) bekezdés szerinti engedélyben meghatározott módon kell alkalmazni. Megsérült vagy minőséghibás hivatalos zárat a hordóra, a kannára felhelyezni, ilyen zárral bort forgalmazni tilos.

(3) Hordós kiszerelésű bor esetében - amennyiben a kitároló adóraktár engedélyes nem rendelkezik hivatalos zárral - a betároló adóraktár engedélyes hivatalos zára is alkalmazható.

(4) Az adófelfüggesztéssel végzett szállítás során a borkísérő okmányon, illetve a termékkísérő okmányon a termék azonosítására szolgáló rovatban, vagy az okmányhoz csatolt mellékleten fel kell tüntetni az alkalmazott hivatalos zár egyedi azonosító jelét és sorszámát. Abban az esetben, ha a hordós kiszerelésű borra nem a kitároló, hanem a betároló adóraktár engedélyesének hivatalos zára került felhelyezésre, a borkísérő okmányon, illetve a termékkísérő okmányon a hivatalos zár sorszáma mellett jelezni kell, hogy az a betároló adóraktár (vevő/címzett) hivatalos zárának a sorszáma.

(5) *  A hivatalos zár felhasználó köteles telephelyenként az általa átvett, felhasznált hivatalos zárakról típusonként a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást folyamatosan vezetni.

(6) *  A több telephellyel rendelkező hivatalos zár felhasználó a telephelyei között hivatalos zárat kizárólag szállítólevéllel szállíthat, amelyen fel kell tüntetni a zár egyedi azonosító jelét és sorszámát.

(7) *  A hivatalos zár felhasználó a hivatalos zárak biztonságos helyen való tárolását köteles biztosítani.

(8) *  A vámhatóság a hivatalos zár felhasználót a hivatalos zár készletéről elszámoltatja.

(9) *  A harmadik országból vagy a más tagállamból behozott kannás bor göngyölegére a hivatalos zár belföldön is felhelyezhető.

(10) *  A harmadik országba exportált vagy a más tagállamba kiszállított kannás bor göngyölegén hivatalos zárat nem lehet alkalmazni, illetve azt papír alapú eszköz esetén felülragasztással érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítéssel egy tekintet alá esik a hivatalos záron a „...zár ...” szövegrészt részben vagy egészben eltakaró fekete színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hordós borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, elszámolásának részletes szabályairól szóló 45/2000. (XII. 14.) PM rendelet hatályát veszti.

(3) A hordós borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, elszámolásának részletes szabályairól szóló 45/2000. (XII. 14.) PM rendeletben meghatározott, a (4) bekezdés szerinti hivatalos zár előállítótól 2003. március 31-ig beszerzett hivatalos zárat az e rendelet szerinti hivatalos zárként az adóraktár engedélyes legkésőbb 2003. június 30-ig alkalmazhatja.

(4) A hordós borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, elszámolásának részletes szabályairól szóló 45/2000. (XII. 14.) PM rendelet szerint hivatalos zár gyártását végző előállító e tevékenységét az e rendeletben előírt engedély nélkül legkésőbb 2003. március 31-ig folytathatja, amennyiben 2003. január 15-ig az e rendelet 3. §-a szerinti kérelmet nyújtott be.

(5) Az adóraktár engedélyes a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet 1. számú melléklete 1.3. pontjában meghatározott kannás és egyéb csomagolású borok zárjegyét a kannás kiszerelésű borokon a 36/1997. (XI. 26.) PM rendeletben előírt módon legkésőbb 2003. június 30-ig hivatalos zárként alkalmazhatja, amennyiben a bort ezen időpontig szabadforgalomba bocsátja. Ha a kanna űrtartalma eltér a zárjegyen feltüntetett űrtartalomtól, az űrtartalom megjelölést a zárjegyen megváltoztathatatlan módon áthúzással vagy felülbélyegzéssel az adóraktár engedélyesének érvénytelenítenie kell.

(6) A vámhatóság az (5) bekezdés szerinti megrendeléseket a 2002. december 31-ig legyártott zárjegykészlet erejéig teljesíti.

1. számú melléklet a 41/2002. (XII. 6.) PM rendelethez

Nyilvántartás a hivatalos zár előállításáról

(Hivatalos zár típusonként)

Engedélyezett időszak [3. § (3) bekezdés szerint];

Az engedélyezett időszakban előállítható hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig);

1. Nyitókészlet: a készleten lévő hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig);

2. Előállított hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig) a gyártás időpontja;

3. *  Hivatalos zár felhasználónként a kiadott hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig), valamint a kiadás időpontja, illetve a számla (szállítólevél) száma;

4. Zárókészlet: a készleten lévő (ki nem adott) hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig);

5. Az engedélyezett időszakban még előállítható hivatalos zár mennyisége (darab) és sorszámtartománya (-tól-ig).

2. számú melléklet a 41/2002. (XII. 6.) PM rendelethez

Nyilvántartás a hivatalos zár felhasználásáról

(Hivatalos zár típusonként)

A hivatalos zár gyártója (név, székhely, adószám, engedélyszám):

A hivatalos zár egyedi azonosító jele:

1. Nyitókészlet:

(sorszámtartomány, darabszám)

2. Növekedés: átvett hivatalos zár

a) sorszámtartománya, darabszáma

b) bevételezésének napja

3. Csökkenés: a felhasznált hivatalos zár

a) sorszámtartománya, darabszáma

b) *  kísérő okmány (borkísérő okmány, termékkísérő okmány, egyszerűsített kísérő okmány) azonosító száma (hordós kiszerelés esetén) * 

c) *  felhasználás (telephelyről történő kiszállítás) dátuma

4. Záró készlet:

(sorszámtartomány, darabszám)