Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 128. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) a Ctv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a cégjegyzékadatok és a cégiratok megismerését szolgáló céginformáció-szolgáltatási kötelezettségének az e rendeletben foglalt szabályok szerint tesz eleget.

2. § (1)2 A céginformációs szolgálat papír alapon, illetve elektronikusan közokirat formájában ad céginformációt a cég

a) cégjegyzékben szereplő egyes fennálló vagy törölt adatairól, a cégjegyzékben szereplő jogokról, illetve tényekről (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és pénzforgalmi jelzőszámának hatályos és törölt adatairól kérnek céginformációt (névjegy);

b) cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos adatáról (cégkivonat);

c) cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos és törölt adatáról (cégmásolat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céginformáció - kérelemre - nem közokirati formában is kiadható.

(3)3 A céginformációs szolgálattól az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően céginformáció kérhető arról, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban, ideértve azt is, hogy az elnevezés a Ctv. 6. §-a alapján névfoglalás alatt áll-e.

(4)4 A céginformációs szolgálat céginformációként a cégbírósághoz bejelentett kérelemben szereplő és elektronikus úton rögzített, de még el nem bírált adatról is tájékoztatást ad, feltüntetve, hogy az adat „bejegyzés alatt” áll.

(5)5 A céginformációs szolgálat a Ctv. 15. § (1) bekezdése alapján céginformációként csak a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt, valamint még be nem jegyzett adataiba történő betekintést biztosítja.

3. §6 A céginformációs szolgálattól céginformációként igényelhetők továbbá a cégre vonatkozó következő cégiratok, illetve végzések:

a)7 a cég valamennyi, vagy a kérelmező által meghatározott, a cégbíróságon elektronikus okirat formájában nyilvántartott cégirata;

b)8 a cég által a céginformációs szolgálathoz letétbe helyezés és közzététel céljából benyújtott beszámoló, illetve annak részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet);

c)-d)9

4. §10 A céginformációs szolgálat - kérelemre - céginformációként elektronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó alábbi tényekről:

a) a cégjegyzékbe történt bejegyzéséről (változásbejegyzéséről) szóló jogerős bírósági határozat meghozataláról,

b) a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági közlemény megjelenéséről.

5. § (1) Céginformációként az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető (a továbbiakban: csoportosított céginformáció) a Ctv. 14. §-a rendelkezéseinek megfelelően.

(2) Ha a csoportosított céginformációt a Ctv. 14. §-ának (2) bekezdése alapján természetes személy vonatkozásában kérik, meg kell jelölni a jogcímet, valamint az azt megalapozó törvényhelyet, amelyre figyelemmel a csoportosított céginformáció teljesíthető. Törvényes jogcím hiányában a céginformáció csak az érintett személy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén adható ki.

6. § (1)11 A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papír alapú formában a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V, Báthory u. 12.) áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.

(2) A nyomtatvány személyesen - az ügyfélszolgálati irodában félfogadási időben - vagy postai, illetve elektronikus úton, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésének esetében telefaxon, a 269-3924 és 332-8902 számokon nyújtható be.

(3)12 A 4. § szerinti kérelmet elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú aláírással ellátva kell a céginformációs szolgálathoz megküldeni. A kérelemben - az azonosítására alkalmas adatok közlésével (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) - meg kell jelölni a céget, amely tekintetében a céginformációt kérik, és hónapokban meg kell határozni azt az időszakot is, amelyre vonatkozóan a céginformációt kérik.

(4)13 Az 5. § szerinti céginformáció iránti kérelmet kizárólag a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, e célra rendszeresített nyomtatvány útján lehet benyújtani.

7. § (1)14 A céginformációs szolgálat a kért céginformációt - a Ctv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - az e rendelet szerinti - az általános forgalmi adót is tartalmazó - költségtérítés megfizetésének igazolását követően adja ki. A költségtérítést papíralapú kérelem esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-30000003 számú számlájára kell megfizetni. A befizető egyértelmű azonosítása érdekében a készpénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (céginformáció költségtérítése), valamint ha a befizető cég, a cégjegyzékszámát is. Amennyiben a céginformációt elektronikus úton kérik, a költségtérítést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell elektronikusan megfizetni. A költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait külön rendelet állapítja meg.

(2)15 E rendelet 11. és 12. §-ában meghatározott esetekben a költségtérítés megfizetésének módja az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér.

(3) A céginformáció költségtérítése a kérelem ügyfélszolgálati irodában történő benyújtásakor bankkártyával is megfizethető.

(4)16 A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén a költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló rendeletben foglaltak szerint. A befizetés teljesítésére vonatkozó igazolást a kérelemmel együtt kell a céginformációs szolgálathoz elektronikus úton megküldeni.

8. § (1)17 A céginformációs szolgálat a céginformációt - az ügyfél kérésének megfelelően - postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg, illetve az személyesen is átvehető.

(2)18 Ha a céginformációs szolgálat a Ctv. 17. §-ának (1) bekezdése szerint jár el, a 2. és 3. § szerinti céginformációt elektronikus úton küldi meg.

(3)19

(4)20 A céginformációs szolgálat a céginformációt a kormányzati portál útján küldi meg, amennyiben a kérelmet a kormányzati portálon keresztül nyújtották be.

9. § (1) A céginformációért

a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt esetben 2000 Ft-ot, illetve névjegyenként 1500 Ft-ot,21

b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt esetben cégenként 3000 Ft-ot,

c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt esetben cégenként 5000 Ft-ot,

d) a 2. § (2) bekezdésében megjelölt esetben, amennyiben a céginformációt papír alapon kérik, cégbizonyítványonként 600 Ft-ot, névjegyenként 300 Ft-ot, cégkivonatonként 900 Ft-ot, valamint cégmásolatonként 1500 Ft-ot,

e) a 2. § (3) bekezdésében megjelölt esetben cégenként 1000 Ft-ot,22

f) a 3. § a) pontjában meghatározott esetben cégiratonként 1500 Ft-ot,

g) a 3. § b) pontjában meghatározott esetben beszámolónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részeinként 2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik megküldeni, cégiratonként 500 Ft-ot,

h)-i)23

j) a 4. §-ban meghatározott esetben - a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével - cégenként havi 100 Ft-ot kell költségtérítésként megfizetni.

(2) A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a céginformációt nem veszik át.

(3) A 4. §-ban meghatározott céginformáció, ha azt a cég a rá vonatkozó tények tekintetében kéri, valamint ha az értesítés megküldését legfeljebb tíz cégre vonatkozóan kérik, ingyenes.

10. § (1)-(2)24

(3) Ha a Ctv. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti céginformációt elektronikus úton kérik, a számítógépes rendszer használatának költsége mellett a céginformáció fajtájától függően a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítés 30%-át kell költségtérítésként megtéríteni. Elektronikus közokirat kiadása esetén a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítés 60%-át kell költségtérítésként megfizetni.

(4)25 A (3) bekezdés szerinti céginformáció a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdésében meghatározott módon kérhető. Amennyiben a céginformáció cégadatra vonatkozik, a céginformáció a www.e-cegjegyzek.hu honlapon közzétett feltételek melletti bankkártyával történő fizetéssel is igényelhető.

(5)26 A céginformációs szolgálat a Ctv. 63. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezeteknek - kérésükre - elektronikus úton rendelkezésre bocsátja az általuk megjelölt cégjegyzékadatok változását. Ebben az esetben csak a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

11. §27 A céginformáció az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött megállapodás alapján a céginformációs szolgálat számítógépes hálózata útján is kérhető. Ebben az esetben a Ctv. 15. § (2) bekezdése szerinti kérelmezőnek minősül az e megállapodás alapján információt kérő is. A megállapodás általános szerződési feltételei a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.

12. § (1)28 Az 5. § szerinti csoportosított céginformációért a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a céginformációs szolgálat honlapján közzétett - a kért adatok mennyiségétől, illetve a csoportosítás jellegétől függő - költségtérítést kell fizetni.

(2)29 Ha a céginformációs szolgálattól a csoportosított cégadatot elektronikus úton igénylik és annak eredményeként a cég cégjegyzékszámát, cégnevét, rövidített elnevezését, székhelyét, illetve adószámát kapják meg, kizárólag a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

13. § (1)30 A cég számviteli törvény szerinti beszámolóját a Ctv. 18. §-ában foglaltak szerint elektronikus úton kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

(2)31

(3) A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása esetén a költségtérítés összege 3000 Ft, melyet a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló rendeletben foglaltak szerint kell megfizetni.

(4)-(5)32

14. §33 A céginformációs szolgálat a céginformáció szolgáltatása mellett

a) a Ctv. 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti nemperes eljárásokban biztosítja az elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését, és

b) közreműködik a Cégközlöny szerkesztésében.

15. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 7. § (3) bekezdése 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3)-(8)34

1-3. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez351  Megállapította: 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2010. XII. 31-től.


2  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


3  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2).


4  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


5  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


6  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2).


7  Módosította: ugyane rendelet 15. § (4).


8  Módosította: 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 4. § (2) a), 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (3).


9  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 15. § (4). Hatálytalan: 2007. IX. 30-tól.


10  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


11  Megállapította: 29/2011. (IX. 29.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. IX. 30-tól.


12  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (3).


13  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


14  Megállapította: 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2010. XII. 25-től.


15  Végre nem hajtható módosítására lásd: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (4).


16  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (3).


17  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


18  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


19  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendeletnek a Magyar Közlöny 2006/81. számában helyesbített 15. § (4). Hatálytalan: 2007. IX. 30-tól.


20  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


21  Helyesbítette: Magyar Közlöny 2006/81.


22  Helyesbítette: Magyar Közlöny 2006/81.


23  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 15. § (4). Hatálytalan: 2007. IX. 30-tól.


24  Hatályon kívül helyezte: 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.


25  Beiktatta: 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.


26  Számozását módosította: 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 6. § (3). Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


27  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1), (5), 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 5. § (3).


28  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


29  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (2).


30  Módosította: 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 4. § (2) b), 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


31  Hatályon kívül helyezte: 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 4. § (5). Hatálytalan: 2009. V. 1-től.


32  Hatályon kívül helyezte: 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 4. § (5). Hatálytalan: 2009. V. 1-től.


33  Módosította: 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet 4. § (1).


34  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 56. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


35  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 56. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!