Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.29.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (elektronikus nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) A nyomtatványok mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.

1/A. §2 (1) A létesítő okirat a 4-10. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető

a) a közkereseti társaság,

b) a betéti társaság,

c) a korlátolt felelősségű társaság,

d) a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint

e) az egyéni cég

alapítása során.

(2) A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.

(3) A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.

2. § (1)3 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első - általános - részében a Ctv. 24-25. §-ában, valamint 30-31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.

(2) A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27-29. §),

(3)4 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni. Amennyiben a cégbejegyzési kérelem kitöltését segítő számítógépes program ezt lehetővé teszi, a rovat kiegészítése - a bejegyzést kérő választása szerint - kiegészítő lapon vagy a rovat további alszámmal történő megnyitásával történhet.

(4) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

(5)5 Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.

(6)6 Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a közterület elnevezését rövidítés használata nélkül, a közterület jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a „hrsz.” megjelölés valamint ezt követően a helyrajzi szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni.

(7)7 A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett karakterkészlet használható.

3. § A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.

4. § (1) A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.

(2) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül.

5. § (1) A cég jegyzett tőkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.

(2)8 A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.

(3)9 Ha a cég képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetnie. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell.

(3a)10 Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tag adóazonosító száma helyett a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.

6. § (1)11 A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta.12

(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

7. § A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamarai azonosító számát kell feltüntetni.

7/A. §13 (1) A cég az elektronikus kézbesítési címét [Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pont] a cég elektronikus elérhetőségére vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.

(2) A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [Ctv. 25. § (1) bekezdés e) pont] is megadhat.

8. § (1)14 A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.

(1a)15 Ha a korlátolt felelősségű társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [Ctv. 27. § (3) bekezdés e) pont], a közös tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselő képviseli. A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.

(2)16 A cégbíróság a cég közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a cég a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit szabályozó jogszabályban foglalt követelményeket teljesíti.

(3) Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.

(4) Ha vállalat cégbejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.

(5) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.

(6)17 Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött cég) cégjegyzékébe.

8/A. §18 Amennyiben a cégbejegyzési kérelemhez csatolják a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a melléklet elnevezése „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta” lehet azzal, hogy a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.

9. § (1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)19

(3)20

10. § (1) Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.

(2)21 A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethető fel az a tény, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a szerződésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási jogkövetkezménnyel nem bír.

(2a)22 A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.

(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.

(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítő lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg kell jelölni.

(5)23 A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök, illetve lábjegyzet alkalmazása.

(6) Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. §-ban foglalt eset kivételével - a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.

11. § (1) A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat. Bűnügyi zárlat elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a büntetőeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni, amelyben a bíróság a zárlatot jogerősen elrendelte.

(3) Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 160. §-a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cégjegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a biztosítási intézkedésről szóló határozat keltét kell feltüntetni [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont].

(4) Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5)24 Ha a cég tagja vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját.

(6)25 Ha a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

12. § A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.

13. § (1) A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.

(2) Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)-(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.

(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.

(4) Ha az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakul át, a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését követően erről - a szükséges intézkedések megtétele céljából - elektronikus levélben értesíti az egyéni vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot.

14. § (1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.

(2) Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a kamarai nyilvántartásból való törlés céljából.

14/A. §26 (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben - az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg - az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:

a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),

b) a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,

c) a tagok cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma,

d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint

e)27 az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.

(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja

a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi kötelezően kitöltendő adat hiánytalan kitöltését,

b) a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülő magyarországi lakcím 2. § (6) bekezdésben, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő kitöltését,

c) a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 2006. december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését,

d) a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendő tagok tekintetében az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,

e) a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő megjelölését, valamint

f)28 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, valamint a kisadózóként bejelentett személy adatai és a cég tagja adatainak egyezőségét.

(3) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.

(4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.

15. § (1)29 A névfoglalás iránti elektronikus kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (3b) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.

(3) A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén - a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.

(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.

(7)30 A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott 60 napos határidő lejárt, a bejegyzési kérelmet elutasították, de a bejegyzést kérő a bejegyzés iránti kérelmet ismételten benyújtja.

16. § (1) A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)-h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

16/A. §31 A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég elektronikus kézbesítési címére kézbesíti.

17. §32 Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.

18. § A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:

a) a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,

b) az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,

c) az a) és b) pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,

d) az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.

19. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2)33 E rendelet 16/A. §-a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.

20. § (1)34

(2)35

21. §36

1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez37

Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: - -

A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri:1

Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát:2 - -

Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:3

A cég elnevezése:

A cég székhelye: város,
község
kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó


azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.

A befizetett költségtérítés: Ft

Az illeték összege: Ft

1 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság a zártkörűen működő részvénytársaság vagy az egyéni cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült és a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri.

2 Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt elő.

3 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.

Cégbejegyzési kérelem

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen: db

A melléklet megnevezése nyelv

folytatás:2

A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.

1 Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!

A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.

Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.

Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni - vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.

Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

Cégbejegyzési kérelem

1. számú melléklet

Nyilatkozat a NAV számára38

a) Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa-törvény

5. §-a szerint: az Áfa-törvény szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1],

7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2].

b) Az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja1

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit (G)

alkalmazzuk.

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit. (H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I)

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen (J)

beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény 217. §-a alapján állapítjuk meg.

- Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok szerint (K)

állapítjuk meg.

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson (L)

alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

- Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (U)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük. (M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé tesszük. (R)

1 Az áfa megállapításának módja. Ha áfa-fizetési kötelezettsége van, e rovatban kell jelölnie választását.
Ezesetben legalább egy választást jelölnie kell! A szöveg utáni számot, vagy betűjelet kérjük a kódkockába beírni.

- Az áfa fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg. (N)

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. (S)

- A lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, (T)

haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet (V)

értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységükre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) (P)

és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:2

- Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. (6)

- Alanyi adómentességet választunk. (2)

- Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő (7)

tevékenységet folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. (8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet (5)

választunk.

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (1)

az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük (1-es kóddal jelölhető):3

Ausztria Dánia Hollandia Luxemburg Portugália

Belgium Észtország Írország Málta Románia

Bulgária Finnország Lengyelország Egyesült Királyság Spanyolország

Ciprus Franciaország Lettország Németország Svédország

Csehország Görögország Litvánia Olaszország Szlovákia

Szlovénia Horvátország

2 Áfa-mentesség. Ha áfa-fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs, ebben a rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.

3 Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az Art. 22. § (13) bekezdése alapján az áfa-fizetési kötelezettségét értékhatár-túllépése miatt majd az Európai Közösség más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:4

- Az Art. 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában (1)

illetőséggel bíró adóalannyal).

- Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt). (2)

- Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz (4)

értékesítése miatt).

- Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző (5)

adóalany közösségi termékértékesítése).

- Az Art. 22. § (5) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

[8]

- Az Art. 22. § (6) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

[9]

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

[7]

f) Pénzforgalmi elszámolással kapcsolatos nyilatkozat (X-szel jelölheti)5

Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk.

g) Az Áfa-törvény 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként, illetve az Áfa törvény 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járunk el (X-szel jelölhető)

4 Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel.

5 Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az adóalanyként való nyilvántartásba vétel napjától alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást.

h) Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat

Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá

(I(gen), N(em) kóddal jelölheti)

Kisadózók adatai6

Kisadózó neve: Adóazonosító jele:

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Kisadózó címe:

Ország7 irányító-
szám
város, község
stb.

közterület közte- ház- lépcső-

neve rület jellege szám,
hrsz.
épü-
let
ház

ajtó

A kisadózó főállású kisadózónak minősül

Bejelentem, hogy a főállású kisadózó biztosítása ezen bejelentéssel jön létre

Bejelentem, hogy a főállású kisadózó után a magasabb összegű (75 ezer forint) tételes adó megfizetését választom.

Folytatás8

6 Legalább egy kisadózó nevét, adóazonosító jelét és címét, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét közölni szükséges.

7 Kérjük a program által felajánlott országkódok kiválasztását.

8 Amennyiben további kisadózói adatokat kíván közölni, a folytatást jelölje „X”-szel

Cégbejegyzési kérelem

2. számú melléklet

Jogi képviselő adatai:

Neve:

Irodájának címe: város,
község

út
utca
ház-
szám,
hrsz.

E-mail: Telefon:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: ...................................

..................................................

jogi képviselő

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

1/1. A választott cégforma:

○ 01 Vállalat ○ 15 Erdőbirtokossági társulat

○ 02 Szövetkezet ○ 16 Vízgazdálkodási társulat

○ 03 Közkereseti társaság ○ 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

○ 06 Betéti társaság ○ 18 Végrehajtói iroda

○ 07 Egyesülés ○ 19 Európai gazdasági egyesülés

○ 09 Korlátolt felelősségű társaság ○ 20 Európai részvénytársaság

○ 10 Részvénytársaság ○ 21 Közjegyzői iroda

○ 11 Egyéni cég ○ 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

○ 12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete ○ 23 Európai szövetkezet

A megfelelő cégformát x-szel jelölje.

2/1. A cég elnevezése:

3/1. A cég rövidített elnevezése:

4/1. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i):folytatás:1

5/1. A cég székhelye: város,
község

kerület

köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

6/1. A cég telephelye(i): város,
község

kerület

köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtófolytatás:1

1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

7/1. A cég fióktelepe(i): - város,
község

kerület

köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

folytatás:1

8/1. A létesítő okirat kelte:

év nap

folytatás:1

9/1. A cég tevékenysége1: ______________________________________főtevékenység:2

folytatás:3

10/1. A meghatározott időtartamra

alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napja: év nap

11/1. A cég jegyzett tőkéje: Összeg Pénznem5

azaz

1 A főtevékenység, valamint a további tevékenységi körök feltüntetése szükséges a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint.

2 Ha több tevékenységi kört is feltüntet, első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai:

A képviselet módja: ○ önálló ○ együttes

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: 2

Tisztség:

intézőbizottsági tag ügyvezető vezérigazgató

vezető igazgatósági tag igazgatótanácsi egyéb

tisztségviselő3 tag

igazgató elnök

cégvezető tag végelszámoló egyéb

más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló

A képviseletre jogosult(ak) adatai:4

Neve:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jel:5

Külföldi közteherviselési azonosító:6 Ország:

A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

A rovat a következő lapon
folytatódik!
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Aláíró tanúsítvány:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7

A képviseletre jogosult hiteles cégaláírás nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintája csatolva8

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:9

év nap év nap

1 Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.

2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.

3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.

4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.

5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

6 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

8 A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elnevezése kizárólag „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „hiteles cégaláírási nyilatkozat” lehet ezen felül a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.

9 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

13/1. A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:1

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:1

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:2

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4

folytatás:5

1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

2 Kizárólag az állami adhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai:1

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: - -

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

A könyvvizsgáló(k):

Neve:

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:4

év nap év nap

folytatás:5

1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.

2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 Csak határozott időre szóló megbízás esetén kell kitölteni.

5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

15/1. A felügyelőbizottsági tagok adatai:

Neve:

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:2

év nap év nap

folytatás:3

16/1. Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -

Elnevezése:

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja:4

év nap

folytatás:3

4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.

18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja:

A cég kamarai azonosítószáma:

1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

45/1. A cég elektronikus elérhetősége:

A cég honlapja:

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:5

A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail):6

A cég e-mail címe7:

5 Akkor tölthető ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.

6 Kitöltése kötelező! A cég elektronikus kézbesítési címe, amelyen a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja.

7 A cég az elektronikus kézbesítési cím mellett egy további e-mail címet adhat meg [Ctv. 25. § (1) bek. e) pont].

46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja

47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég - -

cégjegyzékszáma:

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

folytatás:3

48/1. A közhasznú jogállás adatai:

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:

év nap

50/1. A cég központi ügyintézésének helye:5

- város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

1 Akkor tölthető ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.

2 Kitöltése kötelező szerződésmintát alkalmazó cégek esetében.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

5 Kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyétől.

I. Cégbejegyzési kérelem

Általános adatok

51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok:

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat:

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat:

52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: - -

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

folytatás:1

53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:2

nap

54/1. Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

56/1. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel

a cégnyilvántartásban:

folytatás:3

1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

2 Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől.

01 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A vállalat adatai

1/1. A vállalat típusa:

2/1. A vállalat irányítási formája:

03 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A közkereseti társaság adatai

1/1. A tag(ok) adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:3

Külföldi közteherviselési azonosító4: Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:5

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:7

Külföldi közteherviselési azonosító:4 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

Tagsági jogviszony kezdete:

év nap

3 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

4 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

06 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A betéti társaság adatai

1/1. A beltag(ok) adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:5

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Tagsági jogviszony kezdete:

év nap

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:6

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

06 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A betéti társaság adatai

2/1. A kültag(ok) adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:4

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:6

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Tagsági jogviszony kezdete:

év nap

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:7

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

07 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az egyesülés adatai

1/1. A beltag(ok) adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:5

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik.

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Tagsági jogviszony kezdete:

év nap

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:6

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

09 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A korlátolt felelősségű társaság adatai

1/1. A tag(ok) adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:2

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:5

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:7

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Tagsági jogviszony kezdete:

év nap

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:8

1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.

2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

3 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

09 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A korlátolt felelősségű társaság adatai

2/1. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:

Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:

(folytatás a Név:

következő Anyja neve:

oldalon) Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Alrovatszám:1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2

A nem természetes személy zálogkötelezett adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2

1 Adja meg azt az alrovatszámot, amelyen az üzletrész tulajdonosát a cégbíróság a cégjegyzékben nyilvántartja.

2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

3 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

09 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A korlátolt felelősségű társaság adatai

2/1. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:

A zálogjogosult adatai:

(folytatás az Név:

előző Anyja neve:

oldalról) Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

A nem természetes személy zálogjogosult adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

folytatás:3

1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

09 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A korlátolt felelősségű társaság adatai

3/1. Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai:1

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

Tulajdonosi jogviszony kezdete:

év nap

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:3

1 A kézbesítési megbízott adatait és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

10/Z Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A zártkörűen működő részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:2

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai:5

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Adószáma:7

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:8

1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.

2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.

3 Külföldi illetőségű részvényes esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

10/Z Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A zártkörűen működő részvénytársaság adatai

3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

6/1. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

folytatás:1

7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

folytatás:1

9/1. Az ügyvezetés típusa:

o igazgatóság o egyszemélyes igazgatóság

10/1. A részvények száma és névértéke:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

Megnevezés:

folytatás:1

1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

11 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az egyéni cég adatai

1/1. Az egyéni cég tagjának adatai:

Név:

Születési ideje:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 ____________________________________ Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:


Lakóhely:
város, község
kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos3 Az egyéni cég tagja törvényes

képviselője a cégtulajdonosnak4

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is.

4 Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.

12 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai

1/1. A külföldi vállalkozás adatai:

Cégforma:

Elnevezés:

Székhely: - város,
község

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

Külföldi közteherviselési azonosító1: Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik.

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

12 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület


közterület
neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:8

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet estén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:

év nap év nap

folytatás:5

8 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

16 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A vízgazdálkodási társulat adatai

1/1. A társulat típusa:

Vízitársulat: Víziközmű-társulat:

2/1. Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági tagok adatai:

Név:

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:

év nap év nap

folytatás:2

1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

17 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai

1/1. A külföldi vállalkozás adatai:

Cégforma:

Elnevezés:

Székhely: - város,
község
kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

Külföldi közteherviselési azonosító1: Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

17 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Anyja neve:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet estén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:

év nap év nap

folytatás:5

4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

18 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A végrehajtói iroda adatai

1/1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:4

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civel szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Adószáma:6

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:7

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

18 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

A végrehajtói iroda adatai

2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:

Önálló bírósági végrehajtó adatai:

Szavazati jog terjedelme: , %

Név:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma:

Bíróság neve:

Hivatali cím: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Illetékességi területének kiterjesztése:

folytatás:3

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

19 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az európai gazdasági egyesülés adatai

1/1. A tag(ok) adatai:

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:1

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület


közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Adószáma5:

Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:

A tag külföldi teherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:6

1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

19 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az európai gazdasági egyesülés adatai

2/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok:

Székhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

20 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az európai részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai:

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:

Név:

Születési ideje: . . .

Anyja neve:

Adóazonosító jele:2

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai:5

A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: - -

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6

Elnevezése:

Székhelye: - város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Adószáma7:

Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:

A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

folytatás:8

1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.

2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.

3 Külföldi illetőségű részvényes esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.

6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.

8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

20 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az európai részvénytársaság adatai

3/1. A részvények száma és névértéke:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

Megnevezés:

folytatás:1

4/1. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

folytatás:

5/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:

Darabszám Névérték Pénznem

azaz

folytatás:

6/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:

folytatás:

1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

20 Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

Az európai részvénytársaság adatai