Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.IV.24.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (elektronikus nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) A nyomtatványok mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.

1/A. §2 (1) A létesítő okirat a 4-10. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető

a) a közkereseti társaság,

b) a betéti társaság,

c) a korlátolt felelősségű társaság,

d) a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint

e) az egyéni cég

alapítása során.

(2) A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.

(3) A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.

2. § (1)3 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első - általános - részében a Ctv. 24-25. §-ában, valamint 30-31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.

(2) A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27-29. §),

(3)4 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni. Amennyiben a cégbejegyzési kérelem kitöltését segítő számítógépes program ezt lehetővé teszi, a rovat kiegészítése - a bejegyzést kérő választása szerint - kiegészítő lapon vagy a rovat további alszámmal történő megnyitásával történhet.

(4) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

(5)5 Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.

(6)6 Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a közterület elnevezését rövidítés használata nélkül, a közterület jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a „hrsz.” megjelölés valamint ezt követően a helyrajzi szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni.

(7)7 A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett karakterkészlet használható.

3. § A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.

4. § (1) A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.

(2) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül.

5. § (1) A cég jegyzett tőkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.

(2)8 A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.

(3)9 Ha a cég képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetnie. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell.

(3a)10 Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tag adóazonosító száma helyett a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.

6. § (1)11 A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta.12

(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

7. § A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamarai azonosító számát kell feltüntetni.

7/A. §13 (1) A cég az elektronikus kézbesítési címét [Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pont] a cég elektronikus elérhetőségére vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.

(2) A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [Ctv. 25. § (1) bekezdés e) pont] is megadhat.

8. § (1)14 A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.

(1a)15 Ha a korlátolt felelősségű társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [Ctv. 27. § (3) bekezdés e) pont], a közös tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselő képviseli. A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.

(2)16 A cégbíróság a cég közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a cég a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit szabályozó jogszabályban foglalt követelményeket teljesíti.

(3) Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.

(4) Ha vállalat cégbejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.

(5) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.

(6)17 Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött cég) cégjegyzékébe.

8/A. §18 Amennyiben a cégbejegyzési kérelemhez csatolják a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a melléklet elnevezése „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta” lehet azzal, hogy a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.

9. § (1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)19

(3)20

10. § (1) Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.

(2)21 A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethető fel az a tény, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a szerződésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási jogkövetkezménnyel nem bír.

(2a)22 A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.

(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.

(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítő lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg kell jelölni.

(5)23 A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök, illetve lábjegyzet alkalmazása.

(6) Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. §-ban foglalt eset kivételével - a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.

11. § (1) A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat. Bűnügyi zárlat elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a büntetőeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni, amelyben a bíróság a zárlatot jogerősen elrendelte.

(3) Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 160. §-a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cégjegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a biztosítási intézkedésről szóló határozat keltét kell feltüntetni [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont].

(4) Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5)24 Ha a cég tagja vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját.

(6)25 Ha a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

12. § A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.

13. § (1) A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.

(2) Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)-(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.

(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.

(4) Ha az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakul át, a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését követően erről - a szükséges intézkedések megtétele céljából - elektronikus levélben értesíti az egyéni vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot.

14. § (1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.

(2) Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a kamarai nyilvántartásból való törlés céljából.

14/A. §26 (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben - az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg - az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:

a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),

b) a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,

c) a tagok cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma,

d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint

e)27 az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.

(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja

a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi kötelezően kitöltendő adat hiánytalan kitöltését,

b) a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülő magyarországi lakcím 2. § (6) bekezdésben, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő kitöltését,

c) a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 2006. december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését,

d) a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendő tagok tekintetében az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,

e) a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő megjelölését, valamint

f)28 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, valamint a kisadózóként bejelentett személy adatai és a cég tagja adatainak egyezőségét.

(3) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.

(4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.

15. § (1)29 A névfoglalás iránti elektronikus kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (3b) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.

(3) A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén - a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.

(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.

(7)30 A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott 60 napos határidő lejárt, a bejegyzési kérelmet elutasították, de a bejegyzést kérő a bejegyzés iránti kérelmet ismételten benyújtja.

16. § (1) A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)-h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

16/A. §31 A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég elektronikus kézbesítési címére kézbesíti.

17. §32 Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.

18. § A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:

a) a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,

b) az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,

c) az a) és b) pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,

d) az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.

19. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2)33 E rendelet 16/A. §-a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.

20. § (1)34

(2)35

21. §36

1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez37

2. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatok

a) Annak a megyének a kódszáma, ahol a céget nyilvántartják (a cégjegyzékszám első két száma):

1. Főváros 01

2. Pest megye 13

3. Baranya megye 02

4. Bács-Kiskun megye 03

5. Békés megye 04

6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05

7. Csongrád megye 06

8. Fejér megye 07

9. Győr-Moson-Sopron megye 08

10. Hajdú-Bihar megye 09

11. Heves megye 10

12. Komárom-Esztergom megye 11

13. Nógrád megye 12

14. Somogy megye 14

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15

16. Jász-Nagykun-Szolnok megye 16

17. Tolna megye 17

18. Vas megye 18

19. Veszprém megye 19

20. Zala megye 20

b) Az egyes cégformák kódszámai (a cégjegyzékszám harmadik és negyedik száma):

01 Vállalat

02 Szövetkezet

03 Közkereseti társaság

06 Betéti társaság

07 Egyesülés

08 Közös vállalat

09 Korlátolt felelősségű társaság

10 Részvénytársaság

11 Egyéni cég

12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete

14 Közhasznú társaság

15 Erdőbirtokossági társulat

16 Vízgazdálkodási társulat (Víziközmű társulat)

17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

18 Végrehajtói iroda

19 Európai gazdasági egyesülés

20 Európai részvénytársaság

21 Közjegyzői iroda

22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

2338 Európai szövetkezet

3. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez39

Névfoglalási kérelem

A cég cégjegyzékszáma1: - -

A cég elnevezése2:

A cég (leendő) székhelye: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton megtörtént:3

Az illeték összege: Ft

1 Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük.

2 Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük.

3 Jelölje x-szel az illeték megfizetés tényét.

Névfoglalási kérelem

A (leendő) cég lefoglalni kívánt elnevezése:

Első helyen megjelölt elnevezés:

Rövidített elnevezés:

Második helyen megjelölt elnevezés:

Rövidített elnevezés:

Harmadik helyen megjelölt elnevezés:

Rövidített elnevezés:

Negyedik helyen megjelölt elnevezés:

Rövidített elnevezés:

Ötödik helyen megjelölt elnevezés:

Rövidített elnevezés:

Névfoglalási kérelem

A jogi képviselő adatai:

Neve:

Irodájának címe: város
község

út
utca
házszám
hrsz.

E-mail: Telefon:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: ..................................................

..........................................................
jogi képviselő aláírása

4. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez40

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta41 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: .............................................................. Közkereseti Társaság

A társaság rövidített cégneve:42.............................................................................. Kkt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:43 ........................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:44 ...............................................................

1.3. A társaság székhelye: ...............................................................................................

A társaság székhelye45

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)46 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ............................................................

1.4. A társaság telephelye(i):47 .........................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):48 .........................................................................................

2. A társaság tagjai

2.1. Név:49 ........................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Cégnév (név):50 ...............................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):51 ........................................................................

Székhely: .........................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .............................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

2.2.52 Név:53 .....................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Cégnév (név):54 ...............................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):55 ........................................................................

Székhely: .........................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .............................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)56

3.1. Főtevékenység: ........................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):57 .................................................................................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama58:

a) határozatlan.

b) határozott,59 ..........................................................................................................-ig.

5. A tagok felelőssége

A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen állnak helyt.

6. A társaság vagyona

A tagok a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ............................... Ft, azaz ........................................................ forint összegben határozzák meg, amely

a) ................................................................................................... Ft, azaz

..................................................................................... forint készpénzből,

b)60 ................................................................................................. Ft, azaz

................................................................. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból

áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése és értéke61:....................................

........................................................ értéke: ...................................................................

........................................................ értéke: ...................................................................

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1. Név (Cégnév): ..........................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ............................................................................... Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) ................................................... Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje:62 .......................................................................................................................... ,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b)63 ................... megnevezésű ............... Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely rendelkezésre bocsátásának ideje:64 ......................................................

7.2.65 Név (Cégnév): .......................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................. Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) ................................................. Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje:66 ........................................................................................................................ ,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b)67 ................ megnevezésű .................. Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely rendelkezésre bocsátásának ideje:68 ....................................................

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között69

a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév): ................................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ..................................................%

veszteség viselésének aránya: .......................................................%

Név70 (Cégnév): ............................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ....................................................%

veszteség viselésének aránya: .........................................................%

9. A tagok gyűlése

9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente71

a) legalább egyszer

b) ......................... hónapi gyakorisággal72

össze kell hívni a társaság73

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)74 .................................................................................................................. címre.

9.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok75

a) több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag

b) ... %-át76 képviselő szavazásra jogosult tag

részt vesz.

9.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő77.

9.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonhatja.

9.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül78 is határozhatnak.

9.6. A döntések meghozatalakor79

a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név (Cégnév): ................................................................................................................

szavazat száma: ..............................................................................................................

Név (Cégnév):80 .............................................................................................................

szavazat száma: ..............................................................................................................

10. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére

a) minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult.

A jogviszony kezdete: .....................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban81 látja el.

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):82

Név:83 .............................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:84

Név: ...............................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ....................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban85 látja el.

c) minden tag határozott ideig jogosult.86

A jogviszony kezdete: ....................................................................................................

A jogviszony vége: .........................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban87 látja el.

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):88,89

Név:90 ...........................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:91 ...............................................

Név: ................................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ....................................................................................................

A jogviszony vége: .........................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban92 látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére93

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.94 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):95

Név: ...............................................................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ...........................................................................................

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ................................................................................................................................

Név:96 ..............................................................................................................................

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:97

a) Név: ............................................................................................................................

és

Név: ................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)98 Név: .........................................................................................................................

és

Név: ................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló99

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név:100 ................................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................

Cégnév:101 ...........................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...............................................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ...............

Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

A megbízatás lejárta: ..........................................................................................................

14. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben szűnik meg.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

16.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás hatálya alatt.

16.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének102

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján103

tesz eleget.

16.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................

Tagok aláírása:

.......................................................................................................................................

Név:

........................................................................................................................................

Név104:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:105

......................................................................................................................................

5. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez106

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta107 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ........................................................................ Betéti Társaság

A társaság rövidített cégneve:108 ................................................................................ Bt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:109 ........................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:110 ...............................................................

1.3. A társaság székhelye: ................................................................................................

A társaság székhelye111

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)112 nem azonos a központi ügyintézés helyével: .............................................................

1.4. A társaság telephelye(i):113 ..........................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):114 ..........................................................................................

2. A társaság beltagja(i)

2.1. Név:115 ...........................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................

Cégnév (név):116 ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):117 .............................................................................

Székhely: .............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

2.2.118 Név:119 .........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Cégnév (név):120 ...................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):121 ............................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)

3.1. Név:122 ........................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................

Cégnév (név):123 .................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):124 ..........................................................................

Székhely: .............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

3.2.125 Név:126 ....................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Cégnév (név):127 ..................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):128 ...........................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i)129

4.1. Főtevékenység: .............................................................................................................

4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):130 ....................................................................................

5. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama131:

a) határozatlan.

b) határozott132, ........................................................................................................-ig.

6. A tagok felelőssége

6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával áll helyt.

6.2. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - törvényben meghatározott kivétellel - nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

7. A társaság vagyona

A tagok a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ................................. Ft, azaz ..................................................................... forint összegben határozzák meg, amely

a) ................................. Ft, azaz ......................................... forint készpénzből áll,

b)133 ................... Ft, azaz .............................. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése és értéke:134

......................................... értéke: .....................................................................................

......................................... értéke: .....................................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje135

8.1. Név (Cégnév): ...........................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ............................................................................... Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) ............................................................ Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje:136 ........................................................................................................................,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b)137 ...................... megnevezésű ...................... Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely rendelkezésre bocsátásának ideje:138 ..........................................

8.2.139 Név (Cégnév): ....................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................. Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) ....................................................... Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje:140 .....................................................................................................................,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b)141 .................... megnevezésű ................ Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely rendelkezésre bocsátásának ideje:142 ..................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között143

a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév): ..........................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ...................................%

veszteség viselésének aránya: ........................................%

Név144 (Cégnév): ......................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ...................................%

veszteség viselésének aránya: ........................................%

10. A tagok gyűlése

10.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente145

a) legalább egyszer

b) ............................ hónapi gyakorisággal146

össze kell hívni a társaság147

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)148 .................................................................................................................. címre.

10.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok149

a) több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag

b) ... %-át150 képviselő szavazásra jogosult tag

részt vesz.

10.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő151.

10.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonhatja.

10.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül152 is határozhatnak.

10.6. A döntések meghozatalakor153

a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név (Cégnév): ....................................................................................................................

szavazat száma: ..................................................................................................................

Név154 (Cégnév): .. .............................................................................................................

szavazat száma: ..................................................................................................................

11. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére155

a) minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult.

A jogviszony kezdete: ...................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban156 látja el.

b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):157

Név:158 ...........................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:159

Név: ....................................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................

A jogviszony kezdete: .........................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban160 látja el.

c) minden beltag határozott ideig jogosult,161

A jogviszony kezdete: .........................................................................................................

A jogviszony vége: ..............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban162 látja el.

d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):163

Név:164 ................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:165

Név: ....................................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ........................................................................................................

A jogviszony vége: .............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban166 látja el.

e) az alábbi, egyetlen ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:

Név:167 .............................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:168

Név: ..................................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban169 látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére170

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.171 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):172

Név: ................................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ............................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ..................................................................................................................................

Név:173 ..............................................................................................................................

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:174

a) Név: .............................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)175 Név: ..........................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Könyvvizsgáló176

A társaság könyvvizsgálója:

Név:177 ...........................................................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................................................

Cégnév:178 .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...........................................................................................................

Székhely: .......................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

......................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: .....................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ....................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ....................................................................................

A megbízatás lejárta: ....................................................................................................

15. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben szűnik meg.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

17.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás hatálya alatt.

17.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének179

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján180

tesz eleget.

17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .......................................................................

Tagok aláírása:

........................................................................................................................................

Név:

.........................................................................................................................................

Név181:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:182

.........................................................................................................................................

6. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez183

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta184 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ..................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:185 ..................................................................................... Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:186 ...............................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:187 .....................................................................

1.3. A társaság székhelye: ......................................................................................................

A társaság székhelye188

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)189 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................

1.4. A társaság telephelye(i):190 ..............................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):191 ..............................................................................................

2. A társaság tagjai

2.1. Név:192 ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név):193 ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):194 .............................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

2.2.195 Név:196 .......................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név):197 ...................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):198 ...........................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)199

3.1. Főtevékenység: ..............................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):200 ......................................................................................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:201

a) határozatlan.

b) határozott202, .................................................................................................................-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje ................... Ft, azaz ................................................... forint, amely

a) ...................................... Ft, azaz ..................................... forint készpénzből,

b)203 ........................................ Ft, azaz................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke ...... százaléka.204

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): .......................................................................................................

Törzsbetét összege: .................................................................................................. Ft.

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz .................................................................................................................. Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: ............... Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a205, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába206.

A fennmaradó összeget: ..........................................-ig207 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)208 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ..................................................................... értéke: ...................................... Ft, amelyet209alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig210 a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2.211 Név (Cégnév): .....................................................................................................

Törzsbetét összege: .........................................................................................................

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz .......................................................................................... Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: ............... Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a212, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába213.

A fennmaradó összeget:..........................................-ig214 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)215 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: .................................................................. értéke: ...................................... Ft, amelyet216alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig217 a társaság rendelkezésére bocsát.

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára218

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2.219 A pótbefizetés legmagasabb összege: ........................................................................ Ft.

7.3.220 A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

7.4.221 A pótbefizetés legfeljebb222

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen

b) üzleti évenként ...............................223 alkalommal

írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész224

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): ....................................................................................................................

2.225 üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): .....................................................................................................................

3.226 üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): .....................................................................................................................

Név227 (Cégnév): .................................................................................................................

Közös képviselő: ..................................................................................................................

Lakóhely: .............................................................................................................................

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére228

a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

b) jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához229

a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen230

a) az üzletrész átruházható.

b) az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.2. Az eredmény a tagok között231

a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév): ...............................................................................................................

Arány: ...........................................%

Név232 (Cégnév): ...........................................................................................................

Arány: ...........................................%

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki233

a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

b) a tárgyév ....................... hónap ......234 napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult235 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben236

a) taggyűlés tartásával

b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

11.3. A taggyűlést évente237

a) legalább egyszer

b) .............238 hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság239

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)240 ............................................................................................................. címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): .........................................................................................................

szavazatszám: .................................................... arány: ........................................%

Név241 (Cégnév): ......................................................................................................

szavazatszám: ................................................... arány: ........................................%

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1.242 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:243 ...........................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Cégnév (név):244 .............................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):245 ......................................................................

Székhely: .........................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .............................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás246

a) határozott időre247

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................

A megbízatás lejárta:248 ...................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban249 látja el.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére250

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2.251,252 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ..............................................................................................................................

Lakcím: .........................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ..........................................................................................

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot253

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ................................................................................................................................

Név:254 .................................................................................................................................

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:255

a) Név: .............................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)256 Név: ..........................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására257

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ..............................................................................................................................

Lakcím: .........................................................................................................................

A megbízatás258

a) határozott időre259

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....................................................................................

A megbízatás lejárta:260 .................................................................................................

Név: ...............................................................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................................................

A megbízatás261

a) határozott időre262

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................

A megbízatás lejárta:263 ..................................................................................................

Név:264 .............................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................

A megbízatás265

a) határozott időre266

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................

A megbízatás lejárta:267 ....................................................................................................

16. Könyvvizsgáló268

A társaság könyvvizsgálója:

Név:269 ..............................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

Cégnév:270 .........................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ..............................................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

...........................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

18. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének271

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján272

tesz eleget.

19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

19.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................

Tagok aláírása:

............................................................................................................................................

Név:

............................................................................................................................................

Név:273

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:274

..........................................................................................................................................

7. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez275

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta276 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ...................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:277 ..................................................................................... Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:278..............................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:279.....................................................................

1.3. A társaság székhelye: .....................................................................................................

A társaság székhelye280

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével281: ...................................................................

1.4. A társaság telephelye(i):282 ................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):283................................................................................................

2. A társaság alapítója

Név:284 ......................................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név):285 ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):286 ...............................................................................

Székhely: ................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ....................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)287

3.1. Főtevékenység: .............................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):288 ......................................................................................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:289

a) határozatlan.

b) határozott290 .................................................................................................................-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje ................................................................................................. Ft,

azaz .................................................................................................................... forint, amely

a) ........................... Ft, azaz ..................................................................... forint készpénzből,

b)291 ................... Ft, azaz ............................ forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): ........................................................................................................................

A törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ..................................................................................................................... Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: .............. Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a292, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába293.

A fennmaradó összeget: ..........................-ig294 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)295 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: .................................................................. értéke: ..................................... Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult296 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1.297 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:298 .................................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................

Cégnév (név):299....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):300 ...........................................................................

Székhely: .............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás301

a) határozott időre302

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................

A megbízatás lejárta:303 ..........................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban304 látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére305

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.306 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)307:

Név: ......................................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .................................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1.308 Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ......................................................................................................................................

Név: ......................................................................................................................................

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:309

a) Név: ............................................................................................................................. és

Név: ......................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)310 Név: .......................................................................................................................... és

Név: .......................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására311

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.312 A felügyelőbizottság tagjai:

Név: .....................................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás313

a) határozott időre314

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................................................

A megbízatás lejárta:315 ........................................................................................................

Név: .....................................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás316

a) határozott időre317

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................................................

A megbízatás lejárta:318 .........................................................................................................

Név:319 ...................................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás320

a) határozott időre321

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta:322 .........................................................................................................

15. Könyvvizsgáló323

A társaság könyvvizsgálója:

Név:324 .................................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................

Cégnév:325 ...........................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...............................................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

............................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: .........................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................

A megbízatás lejárta: ........................................................................................................

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének326

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján327

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................

Az alapító aláírása:

......................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:328

......................................................................................................................................

8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez329

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta330 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ............................................................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:331 .......................................................................................... Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:332 ....................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:333 ...........................................................................

1.3. A társaság székhelye: ...........................................................................................................

A társaság székhelye334

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)335 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ......................................................................

1.4. A társaság telephelye(i):336 ...................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):337 ....................................................................................................

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:338 ...................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

Cégnév (név):339 ...........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):340 ...................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .........................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

2.2.341 Név:342 ................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

Cégnév (név):343 ..........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):344 ..................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ........................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)345

3.1. Főtevékenység: ...................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):346............................................................................................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:347

a) határozatlan.

b) határozott348, .........................................................-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje ............................................................................................ Ft, azaz .................................................................................................................................... forint, amely

a) .................................................................................................................................... Ft, azaz

.................................. forint készpénzből áll, amely az alaptőke ............................ százaléka.349

Ebből az alapításkor befizetett összeg ....................... Ft, amely ........................ százaléka350 az átvenni vállalt részvények351

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.352

b)353 ................................................................................................................................ Ft, azaz

.............. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke .... százaléka.354

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ........ Ft, amely ............ százaléka az átvenni vállalt részvények355

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés356

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:357 ..........................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

Cégnév:358 .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám: .........................................................................................................................

Székhely: .....................................................................................................................................

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.359

5.3. A társaság alaptőkéje ......... darab ........ Ft360 névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:361

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke362

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) ............. Ft, azaz .......................... forint.363

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név:364 .................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

Cégnév (név):365 .........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):366 .................................................................................

Székhely: ...................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .......................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Vagyoni hozzájárulás: ............................................................................................ Ft, amelyből

a) készpénz: .......................................................................................................................... Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül ..........Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b)367 nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: ................................................ értéke: .......................................................... Ft,

amelyet368 alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig369 a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ............................................................... db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: ........................................................................................ db,

összesen: ............................................................................................................................... db.

6.2.370 Név:371 ................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

Cégnév (név):372 ...........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):373 ..................................................................................

Székhely: .....................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ........................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

Vagyoni hozzájárulás: ........................................................................................... Ft, amelyből

a) készpénz: ................................................................................................................................ Ft, ebből az alapításkor befizetésre kerül ..................Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b)374 nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: ........................................... értéke: ................................................................ Ft, amelyet375 alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig376 a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ................................................ db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ......................................................................... db,

összesen: .............................................................................................................................. db.

6.3.377 Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget ......................-ig378 befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához379

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult380 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente381

a) legalább egyszer

b) ......... hónapi gyakorisággal382

össze kell hívni a részvénytársaság383

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)384 .................................................................................................................. címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a385vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót386

a) postai úton

b) elektronikus úton

kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés387

a) ülés tartásával

b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.8. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.388

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet

10.1. A társaság ügyvezetéseként389

a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2.390 Az igazgatóság tagjai:391

Név: ...........................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

A megbízatás392

a) határozott időre393

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................

A megbízatás lejárta:394 ..............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban395 látja el.

Név: .............................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

A megbízatás396

a) határozott időre397

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .................................................................................................

A megbízatás lejárta:398 ..............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban399 látja el.

400Név: .........................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

A megbízatás401

a) határozott időre402

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................

A megbízatás lejárta:403 . .............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban404 látja el.

10.3.405 A vezérigazgató:

Név: ...........................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

A megbízatás406

a) határozott időre407

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .................................................................................................

A megbízatás lejárta:408 ..............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban409 látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére410

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.411 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)412:

Név: ............................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ........................................................................................................

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ............................................................................................................................................

413Név: ........................................................................................................................................

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:414

a) Név: .......................................................................................................................................

és

Név:............................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)415 Név: ...................................................................................................................................

és

Név: ...........................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására416

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: .............................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

A megbízatás417

a) határozott időre418

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................

A megbízatás lejárta:419 ...............................................................................................................

Név: .............................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

A megbízatás420

a) határozott időre421

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................

A megbízatás lejárta:422 ..............................................................................................................

423Név: ........................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

A megbízatás424

a) határozott időre425

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................

A megbízatás lejárta:426 ...............................................................................................................

14. Könyvvizsgáló427

A társaság könyvvizsgálója:

Név:428 .........................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................................

Cégnév:429 ...................................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ........................................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....................................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ...................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta: ..................................................................................................................

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének430

a) a Cégközlönyben

b) társaság honlapján431

tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .............................................................................

A részvényesek aláírása:

....................................................................................................................................

Név:

....................................................................................................................................

432Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:433

....................................................................................................................................

9. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez434

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta435 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ............................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:436 ......................................................................................... Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:437 ..................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:438 .........................................................................

1.3. A társaság székhelye: ..........................................................................................................

A társaság székhelye439

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)440 nem azonos a központi ügyintézés helyével: .....................................................................

1.4. A társaság telephelye(i):441 ..................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i):442 ..................................................................................................

2. A társaság részvényese

Név:443 .......................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Cégnév (név):444 ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):445 ................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ........................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)446

3.1. Főtevékenység: ...................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):447 ..........................................................................................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:448

a) határozatlan.

b) határozott449, .....................................................................-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje ...................................................................................................... Ft, azaz ........................................................................................................................... forint, amely

a) .................................................. Ft, azaz ................................................ forint készpénzből áll,

amely az alaptőke ................................................................................................... százaléka.450

Ebből az alapításkor befizetésre kerül ........... Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely .. százaléka az átvenni vállalt részvények451

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ................................................................ db.

b)452 ......................... Ft, azaz ......................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a ... százaléka az átvenni vállalt részvények453

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

454megnevezése: ............................................, értéke: ...................................................... Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ............................... db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés455

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:456 ........................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Cégnév:457 ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám:458 ...................................................................................................................

Székhely: ...................................................................................................................................

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.459

5.3. A társaság alaptőkéje ........ darab .......................................... Ft460 névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:461

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke462

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) .............................. Ft.

5.6.463 Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ..........................-ig464 befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult465 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet

8.1. A társaság ügyvezetéseként466

a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

8.2.467 Az igazgatóság tagjai:468

Név: ..........................................................................................................................................

Lakcím: ....................................................................................................................................

A megbízatás469

a) határozott időre470

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..............................................................................................

A megbízatás lejárta:471............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban472 látja el.

Név: ...........................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

A megbízatás473

a) határozott időre474,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................................................................................................

A megbízatás lejárta:475 ............................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban476 látja el.

Név:477 .......................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

A megbízatás478

a) határozott időre,479

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta:480 ...............................................................................................................

8.3.481 A vezérigazgató:

Név: ...........................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

A megbízatás482

a) határozott időre483

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta:484 ...............................................................................................................

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére485

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

9.2.486 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)487:

Név: ...........................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .......................................................................................................

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ...........................................................................................................................................

Név:488........................................................................................................................................

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:489

a) Név: ........................................................................................................................................

és

Név:.............................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)490 Név: ...................................................................................................................................

és

Név: ............................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására491

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ............................................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................................

A megbízatás492

a) határozott időre,493

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta:494 ...............................................................................................................

Név: .............................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

A megbízatás495

a) határozott időre496

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta:497 ..............................................................................................................

Név:498 ........................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

A megbízatás499

a) határozott időre500

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................................

A megbízatás lejárta:501 ...............................................................................................................

12. Könyvvizsgáló502

A társaság könyvvizsgálója:

Név:503 .......................................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..................................................................................................

Cégnév:504 .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ......................................................................................................................

Székhely: ..................................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

...................................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: .................................................................................................

Lakcím: ....................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: .................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: .................................................................................................

A megbízatás lejárta: .................................................................................................................

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének505

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján506

tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .............................................................................

Az alapító aláírása:

....................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:507

....................................................................................................................................

10. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez508

AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta509 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. Az egyéni cég neve: ............................................................................................... Egyéni Cég

Az egyéni cég rövidített cégneve: ................................................................................................ ec.

1.2. Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:510 .....................................................................................

Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:511 .............................................................................

1.3. Az egyéni cég székhelye: ...........................................................................................................

Az egyéni cég székhelye512

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével513: ...............................................................................

1.4. Az egyéni cég telephelye(i):514 ......................................................................................................

1.5. Az egyéni cég fióktelepe(i):515 ......................................................................................................

2. Az egyéni cég tagja

Név:. ..................................................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ..........................................................................................

3. Az egyéni cég tevékenységi köre(i)516

3.1. Főtevékenység: ...........................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):517 .....................................................................................................

4. Az egyéni cég működésének időtartama

Az egyéni cég időtartama:518

a) határozatlan.

b) határozott, ............................................................................................................................... -ig.

5. Az egyéni cég jegyzett tőkéje

5.1. A társaság jegyzett tőkéje .................................................................................................... Ft519

Azaz .............................................................................................................................. forint amely

a) ....................................... Ft azaz .............................................................. forint készpénzből áll, amely a jegyzett tőke ........................................................................................................... %-a

b) ....................................... Ft, azaz ................................................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. Osztalékelőleg fizetésére520

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

6. Az ügyvezetés és képviselet

6.1. Az egyéni cég ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:

Név: ...................................................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás521

a) határozott időre522

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta:523 .......................................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban524 látja el.

7. Cégvezető

7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére525

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

7.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):526

Név: ...................................................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ...............................................................................................................

8. Cégjegyzés

8.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ...................................................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................................

8.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:527

a) Név: ...........................................................................................................................................

és

Név: ...................................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

9. Könyvvizsgáló528

A társaság könyvvizsgálója:

Név:529 .................................................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................

Cégnév:530 ...........................................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...............................................................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

............................................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: .........................................................................................................................

10. Az egyéni cég megszűnése

Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

11. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ......................................................

Az alapító aláírása: ...................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:531

.......................................................................................1  Megállapította: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 1. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.


2  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.


3  Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


4  A második mondatot beiktatta: 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2007. IX. 1-től.


5  Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


6  Megállapította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.


7  Beiktatta: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.


8  Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


9  Megállapította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.


10  Beiktatta: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2012. III. 1-től. Módosította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 5. § a).


11  Megállapította: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 2. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.


12  Lásd: 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (3).


13  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


14  Megállapította: 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 3. § (1). Módosítva: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 8. § (1) alapján. Módosította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (10) a).


15  Beiktatta: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 5. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


16  Megállapította: 38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet 2. §. Módosította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (9) a).


17  Beiktatta: 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 15. § (5). Módosította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (9) b).


18  Beiktatta: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.


19  Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 9. § b). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.


20  Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 1-től.


21  Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 6. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


22  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.


23  Megállapította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2014. III. 15-től.


24  Módosította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (10) b), c).


25  Módosította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (10) b).


26  Beiktatta: 33/2012. (VII. 13.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 16-tól.


27  Megállapította: 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2012. XII. 1-től.


28  Megállapította: 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. XII. 1-től.


29  Megállapította: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 3. § (1). Módosította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 8. § (2).


30  Beiktatta: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.


31  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2014. III. 15-től.


32  Módosította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 8. § (3).


33  Megállapította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (6). Hatályos: 2014. III. 15-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 9. § d). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.


35  Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 5. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


37  Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 7. §, 1. melléklet. Módosította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 5. § b), 7. §, 1. melléklet, 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 3. §, 1. melléklet, 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 4. §, 3. melléklet, 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (7), 4. melléklet, 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 17. §, 10. melléklet


38  Megállapította: 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 15. § (7), 2. számú melléklet. Hatályos: 2006. VII. 1-től.


39  Megállapította: 30/2008. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (2), 2. számú melléklet. Hatályos: 2008. XII. 27-től.


40  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) a), 5. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


41  A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nincs szükség.


42  Szükség esetén kitöltendő.


43  Szükség esetén kitöltendő.


44  Szükség esetén kitöltendő.


45  Aláhúzással jelölendő.


46  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


47  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


48  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


49  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


50  Szervezet esetén kell kitölteni.


51  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


52  További tag esetén bővíthető.


53  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


54  Szervezet esetén kell kitölteni.


55  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


56  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


57  Szükség esetén kitölthető, bővíthető.


58  Aláhúzással jelölendő.


59  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


60  Szükség esetén kitöltendő.


61  A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.


62  Naptári nap szerint meghatározandó.


63  Szükség szerint kitöltendő, több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


64  Naptári nap szerint meghatározandó.


65  További tag esetén bővíthető.


66  Naptári nap szerint meghatározandó.


67  Szükség szerint kitöltendő, több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


68  Naptári nap szerint meghatározandó.


69  Aláhúzással jelölendő.


70  Több tag esetén bővíthető.


71  Aláhúzással jelölendő.


72  Számmal jelölendő.


73  Aláhúzással jelölendő.


74  Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.


75  Aláhúzással jelölendő.


76  A b) pont választása esetén kitöltése kötelező.


77  Ptk. 3:143. § (4), (5) bek., 3:148. §


78  Ptk. 3:20. §


79  Aláhúzással jelölendő.


80  Több tag esetén bővíthető.


81  Aláhúzással jelölendő.


82  Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.


83  Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.


84  Szükség esetén kitöltendő.


85  Aláhúzással jelölendő.


86  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)


87  Aláhúzással jelölendő.


88  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)


89  Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.


90  Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.


91  Szükség esetén kitöltendő.


92  Aláhúzással jelölendő.


93  Aláhúzással jelölendő


94  A 11.1. b) pont esetében kitöltendő.


95  Szükség esetén bővíthető.


96  Szükség esetén bővíthető.


97  Szükség esetén kitöltendő.


98  Szükség szerint bővíthető.


99  A Ptk. 3:38. § és 3:129-131. § esetén.


100  Természetes személy esetén kell kitölteni.


101  Szervezet esetén kell kitölteni.


102  Aláhúzással jelölendő.


103  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.


104  Bővíthető.


105  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.


106  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) b), 6. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


107  A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.


108  Szükség esetén kitöltendő.


109  Szükség esetén kitöltendő.


110  Szükség esetén kitöltendő.


111  Aláhúzással jelölendő.


112  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


113  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


114  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


115  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


116  Szervezet esetén kell kitölteni.


117  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


118  További tag esetén bővíthető.


119  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


120  Szervezet esetén kell kitölteni.


121  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


122  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


123  Szervezet esetén kell kitölteni.


124  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


125  További tag esetén bővíthető.


126  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


127  Szervezet esetén kell kitölteni.


128  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház, stb. esetén).


129  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


130  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


131  Aláhúzással jelölendő.


132  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


133  Szükség esetén kitöltendő.


134  A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.


135  A tagokon a bel és kültagot egyaránt érteni kell.


136  Naptári nap szerint meghatározandó.


137  Szükség esetén kitöltendő, több nem vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


138  Naptári nap szerint meghatározandó.


139  További tag esetén bővíthető.


140  Naptári nap szerint meghatározandó.


141  Szükség esetén kitöltendő, több nem vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


142  Naptári nap szerint meghatározandó.


143  Aláhúzással jelölendő.


144  Több tag esetén bővíthető.


145  Aláhúzással jelölendő.


146  Számmal jelölendő.


147  Aláhúzással jelölendő.


148  Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.


149  Aláhúzással jelölendő.


150  A b) pont választása esetén kitöltése kötelező.


151  Ptk. 3:143. § (4), (5) bek., 3:148. §


152  Ptk. 3:20. §


153  Aláhúzással jelölendő.


154  Több tag esetén bővíthető.


155  Aláhúzással jelölendő.


156  Aláhúzással jelölendő.


157  Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.


158  Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell megjelölni.


159  Szükség esetén kitöltendő.


160  Aláhúzással jelölendő.


161  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)


162  Aláhúzással jelölendő.


163  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)


164  Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell megjelölni.


165  Szükség esetén kitöltendő.


166  Aláhúzással jelölendő.


167  Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell megjelölni.


168  Szükség esetén kitöltendő.


169  Aláhúzással jelölendő.


170  Aláhúzással jelölendő.


171  Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.


172  Szükség esetén bővíthető.


173  Szükség esetén bővíthető.


174  Szükség esetén bővíthető.


175  Szükség esetén bővíthető.


176  A Ptk. 3:38. § és 3:129-131. § esetén.


177  Természetes személy esetén kell kitölteni.


178  Szervezet esetén kell kitölteni.


179  Aláhúzással jelölendő.


180  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a cég honlapjának a címét.


181  Bővíthető.


182  Ügyvédi ellenjegyzés vagy a közjegyző által történő közokiratba foglalás.


183  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) c), 7. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


184  A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.


185  Szükség esetén kitöltendő.


186  Szükség esetén kitöltendő.


187  Szükség esetén kitöltendő.


188  Aláhúzással jelölendő.


189  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


190  Szükség esetén kiöltendő, bővíthető.


191  Szükség esetén kiöltendő, bővíthető.


192  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


193  Szervezet esetén kell kitölteni.


194  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


195  További tag esetén bővíthető.


196  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


197  Szervezet esetén kell kitölteni.


198  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


199  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


200  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


201  Aláhúzással jelölendő.


202  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


203  Szükség esetén kitöltendő.


204  Ptk. 3:163. § (1) bekezdés; Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.


205  50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


206  Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.


207  Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


208  Szükség esetén bővíthető.


209  Aláhúzással jelölendő.


210  Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó.


211  További tag esetén bővíthető.


212  50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


213  Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.


214  Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


215  Szükség esetén bővíthető.


216  Aláhúzással jelölendő.


217  Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó.


218  Aláhúzással jelölendő.


219  A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.


220  A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni.


221  A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.


222  Aláhúzással jelölendő.


223  Számmal jelölendő.


224  Aláhúzással jelölendő.


225  További tag esetén bővíthető.


226  További közös üzletrész esetén bővíthető.


227  Közös üzletrész további jogosultja esetén bővíthető.


228  Aláhúzással jelölendő.


229  Aláhúzással jelölendő.


230  Aláhúzással jelölendő.


231  Aláhúzással jelölendő.


232  További tag esetén bővíthető.


233  További tag esetén bővíthető.


234  Kitöltendő.


235  Aláhúzással jelölendő.


236  Aláhúzással jelölendő.


237  Aláhúzással jelölendő.


238  Számmal jelölendő.


239  Aláhúzással jelölendő.


240  Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.


241  További tag esetén bővíthető.


242  Több ügyvezető esetén bővíthető.


243  Természetes személy esetén kell kitölteni.


244  Szervezet esetén kell kitölteni.


245  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.


246  Aláhúzással jelölendő.


247  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


248  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


249  Aláhúzással jelölendő.


250  Aláhúzással jelölendő.


251  Kizárólag a 13.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.


252  Több cégvezető esetén bővíthető.


253  Aláhúzással jelölendő.


254  Szükség esetén bővíthető.


255  Szükség esetén bővíthető.


256  Szükség szerint bővíthető.


257  Aláhúzással jelölendő.


258  Aláhúzással jelölendő.


259  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


260  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


261  Aláhúzással jelölendő.


262  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


263  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


264  Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.


265  Aláhúzással jelölendő.


266  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


267  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


268  A Ptk. 3:38. § és 3:129-131. § esetén.


269  Természetes személy esetén kell kitölteni.


270  Szervezet esetén kell kitölteni.


271  Aláhúzással jelölendő.


272  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.


273  Bővíthető.


274  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.


275  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) d), 8. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


276  A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.


277  Szükség esetén kitöltendő.


278  Szükség esetén kitöltendő.


279  Szükség esetén kitöltendő.


280  Aláhúzással jelölendő.


281  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


282  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


283  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


284  Természetes személy esetén kell kitölteni.


285  Szervezet esetén kell kitölteni.


286  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


287  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


288  Szükség esetén kitölthető, bővíthető.


289  Aláhúzással jelölendő.


290  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


291  Szükség esetén kitöltendő.


292  50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


293  Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.


294  Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!


295  Szükség esetén bővíthető.


296  Aláhúzással jelölendő.


297  Szükség esetén bővíthető.


298  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


299  Szervezet esetén kell kitölteni.


300  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.


301  Aláhúzással jelölendő.


302  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).


303  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


304  Aláhúzással jelölendő.


305  Aláhúzással jelölendő.


306  Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.


307  Szükség esetén bővíthető.


308  Szükség esetén bővíthető.


309  Szükség szerint kitöltendő.


310  Szükség szerint bővíthető.


311  Aláhúzással jelölendő.


312  A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.


313  Aláhúzással jelölendő.


314  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


315  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


316  Aláhúzással jelölendő.


317  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


318  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


319  Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.


320  Aláhúzással jelölendő.


321  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


322  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


323  A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131. § esetén.


324  Természetes személyesetén kell kitölteni.


325  Szervezet esetén kell kitölteni.


326  Aláhúzással jelölendő.


327  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.


328  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.


329  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) e), 9. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


330  Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.


331  Szükség esetén kitöltendő.


332  Szükség esetén kitöltendő.


333  Szükség esetén kitöltendő.


334  Aláhúzással jelölendő.


335  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


336  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


337  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


338  Természetes személy esetén kell kitölteni.


339  Szervezet esetén kell kitölteni.


340  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


341  Több részvényes esetén bővíthető.


342  Természetes személy esetén kell kitölteni.


343  Szervezet esetén kell kitölteni.


344  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


345  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


346  Szükség esetén kitölthető, bővíthető.


347  Aláhúzással jelölendő.


348  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


349  Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál.


350  Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25% legyen.


351  Aláhúzással jelölendő.


352  Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5. pontra is.


353  Szükség esetén kitöltendő.


354  Ptk. 3:252. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke legalább 25%-át eléri, azt a cégbejegyzéshez szolgáltatni kell.


355  Aláhúzással jelölendő.


356  Aláhúzással jelölendő.


357  Természetes személy esetén kell kitölteni.


358  Szervezet esetén kell kitölteni.


359  A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.


360  Megfelelő kitöltéssel jelölendő.


361  Aláhúzással jelölendő.


362  Aláhúzással jelölendő.


363  Megfelelő kitöltéssel jelölendő.


364  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


365  Szervezet esetén kell kitölteni.


366  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


367  Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


368  Aláhúzással jelölendő.


369  Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.


370  További részvényes esetén bővíthető.


371  Természetes személy tag esetén kell kitölteni.


372  Szervezet esetén kell kitölteni.


373  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


374  Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


375  Aláhúzással jelölendő.


376  Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.


377  Szükség esetén kitöltendő.


378  Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.


379  Aláhúzással jelölendő.


380  Aláhúzással jelölendő.


381  Aláhúzással jelölendő.


382  Számmal jelölendő.


383  Aláhúzással jelölendő.


384  Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.


385  Aláhúzással jelölendő.


386  Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.


387  Aláhúzással jelölendő.


388  Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek.


389  Aláhúzással jelölendő.


390  A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.


391  Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.


392  Aláhúzással jelölendő.


393  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


394  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


395  Aláhúzással jelölendő.


396  Aláhúzással jelölendő.


397  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


398  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


399  Aláhúzással jelölendő.


400  További igazgatósági tag esetén, bővíthető.


401  Aláhúzással jelölendő.


402  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


403  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


404  Aláhúzással jelölendő.


405  A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.


406  Aláhúzással jelölendő.


407  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


408  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


409  Aláhúzással jelölendő.


410  Aláhúzással jelölendő.


411  Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.


412  Szükség esetén bővíthető.


413  Szükség esetén bővíthető.


414  Szükség esetén kitöltendő.


415  Szükség esetén bővíthető.


416  Aláhúzással jelölendő.


417  Aláhúzással jelölendő.


418  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


419  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


420  Aláhúzással jelölendő.


421  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


422  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


423  Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.


424  Aláhúzással jelölendő.


425  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


426  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


427  A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén.


428  Természetes személy esetén kell kitölteni.


429  Szervezet esetén kell kitölteni.


430  Aláhúzással jelölendő.


431  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.


432  Bővíthető.


433  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás


434  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) f), 10. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


435  Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.


436  Szükség esetén kitöltendő.


437  Szükség esetén kitöltendő.


438  Szükség esetén kitöltendő.


439  Aláhúzással jelölendő.


440  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


441  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


442  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


443  Természetes személy esetén kell kitölteni.


444  Szervezet esetén kell kitölteni.


445  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


446  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


447  10 Szükség esetén kitölthető, bővíthető.


448  Aláhúzással jelölendő.


449  Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!


450  Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.


451  Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.5. pontra is.


452  Szükség esetén kitöltendő.


453  Aláhúzással jelölendő.


454  Szükség esetén bővíthető.


455  Aláhúzással jelölendő.


456  Természetes személy esetén kitöltendő.


457  Szervezet esetén kitöltendő.


458  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


459  A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.


460  Megfelelő kitöltéssel jelölendő.


461  Aláhúzással jelölendő.


462  Aláhúzással jelölendő.


463  Szükség esetén kitöltendő.


464  Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.


465  Aláhúzással jelölendő.


466  Aláhúzással jelölendő.


467  A 8.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.


468  Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.


469  Aláhúzással jelölendő.


470  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


471  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


472  Aláhúzással jelölendő.


473  Aláhúzással jelölendő.


474  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


475  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


476  Aláhúzással jelölendő.


477  További igazgatósági tag esetén, bővíthető.


478  Aláhúzással jelölendő.


479  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


480  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


481  A 8.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.


482  Aláhúzással jelölendő.


483  Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).


484  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


485  Aláhúzással jelölendő.


486  Kizárólag a 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.


487  Szükség esetén bővíthető!


488  Szükség esetén bővíthető.


489  Szükség esetén kitöltendő.


490  Szükség esetén bővíthető.


491  Aláhúzással jelölendő.


492  Aláhúzással jelölendő.


493  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


494  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


495  Aláhúzással jelölendő.


496  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


497  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


498  Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.


499  Aláhúzással jelölendő.


500  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).


501  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


502  A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3: 292. § esetén.


503  Természetes személy esetén kell kitölteni.


504  Szervezet esetén kell kitölteni.


505  Aláhúzással jelölendő.


506  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.


507  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.


508  Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (8) g), 11. melléklet. Hatályos: 2014. III. 15-től.


509  Az alapító okiratszövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nem volt szükség.


510  Szükség esetén kitöltendő.


511  Szükség esetén kitöltendő.


512  Aláhúzással jelölendő.


513  Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.


514  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


515  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


516  A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


517  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


518  Aláhúzással jelölendő.


519  Kettőszázezer forintig a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet. (Evec tv. 26. § (2) bek.)


520  Aláhúzással jelölendő.


521  Aláhúzással jelölendő.


522  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §)


523  Az a) pont választása esetén kitöltendő.


524  Aláhúzással jelölendő.


525  Aláhúzással jelölendő.


526  Kizárólag a 7.1. a) pont választása esetén tölthető ki, bővíthető.


527  Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.


528  A Ptk. 3:38. § és 3:129-131. § esetén.


529  Természetes személy esetén kell kitölteni.


530  Szervezet esetén kell kitölteni.


531  Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!