Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.03.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:

aa) munkarehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés,

ab) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés;

b) *  foglalkoztató: munkarehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, a szociális tevékenységet ellátó egyházi jogi személy fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató);

c) *  a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye;

d) *  feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a ledolgozott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. Fejlesztési pályázat esetén a feladategység a támogatási szerződésben meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése;

e) *  feladatmutató: a feladategységek száma;

f) *  szociális foglalkoztatási támogatás: a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez vagy fejlesztéséhez, ezen belül

fa) a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,

fb) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz,

fc) anyagköltséghez,

fd) közüzemi költséghez,

fe) adminisztrációs költséghez,

ff) munkavédelmi oktatáshoz,

fg) tárgyi eszköz fejlesztéséhez, beszerzéséhez

használható fel;

g) *  támogatási időszak: 1 naptári év. A következő támogatási időszak az előző támogatási időszak lejártakor kezdődik;

h) *  igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve.

(3) *  A szociális foglalkoztatás pályázati rendszerének működtetésével és ellenőrzésével összefüggő kiadások fedezetére a szociális foglalkoztatás támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat) legfeljebb 3%-a használható fel.

(4) *  A Kormány szociális hatóságként az Szt. 99/B. § (2) bekezdésében, valamint 99/C. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(5) *  Az önkormányzatok társulása által fenntartott szociális intézmény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerződést, továbbá a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

I. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY

2. § (1) *  A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban szociális hatóságként a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: szociális hatóság) jár el.

(2) *  A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális hatósághoz, amely foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.

(3) *  A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza

a) a foglalkoztatás helyét,

b) a foglalkoztatni kívánt személyek számát,

c) az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megnevezését,

d) a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenység leírását,

e) a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti számát, illetve megnevezését. * 

(4) *  A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

a) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatni kívánt személyek vonatkozásában rendelkezik az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménnyel;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását;

d) ha a külső foglalkoztató

da) *  természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolást,

db) *  cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,

dc) *  egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,

de) *  bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

df) * 

e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről;

f) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;

g) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot elkészítette;

h) *  a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;

i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);

j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítási szerződést (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki);

k) *  a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó - külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített - szakmai programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).

(5) *  Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) pontjában - kivéve a db) alpontot -, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.

(5a) *  Ha a külső foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

2/A. § *  (1) *  A Kormány a szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásában

a) *  - a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében - a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot

b) * 

szakhatóságként jelöli ki.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti kérelem benyújtásra kerül az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül.

3. § *  (1) *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához

a) *  ellenőrzi a szociális intézménynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatait,

b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2) *  A szociális hatóság szakvéleményt kérhet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: Főigazgatóság) - a Főigazgatóság által fenntartott szociális foglalkoztatók kivételével - abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban.

(3) *  A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szakvéleményében megvizsgálja, hogy a foglalkoztatási szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek - a foglalkoztatás összes körülményét figyelembe véve - biztosítottak-e, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a foglalkoztatási szakmai program módosítására.

3/A. § *  (1) *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha * 

a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak,

b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhető jegyzői nyilvántartás szerint a kérelmező rendelkezik telepengedéllyel, illetőleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,

c) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,

d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását elősegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.

(2) *  Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja - a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyezve - nappali ellátást nyújtson. * 

(3) A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható. * 

(4) *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási engedélyt - a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján - jogerősen visszavonták. * 

(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza * 

a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,

c) a szociális foglalkoztatás helyét,

d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység - a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti - megnevezését és számát,

e) *  az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, amely nem haladhatja meg az intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszámát,

f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,

g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.

(6) *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti. * 

(7) *  Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések számának megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a foglalkoztatott szerződését abban az időszakban, amelyben egészségi állapotára tekintettel a munkavégzésben nem tud részt venni, amennyiben igazolt távolléte idejére feladategység nem számolható el.

4. § Ha külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b) *  engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,

c) *  külön jogszabály szerint a külső foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,

d) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban részt vevők számát, a foglalkoztatás helyét,

e) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait,

f) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

g) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait,

h) a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, átutalásának módját, időpontját, elszámolásának szabályait,

i) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait,

j) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,

k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

l) szerződésszegés esetén a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást,

m) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét,

n) *  a szociális intézmény, valamint - amennyiben jogszabály szerint azzal rendelkeznie kell - a külső foglalkoztató ágazati azonosítóját,

o) *  a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.

5. § *  (1) *  A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkező változást - a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett - az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintő bejelentés alapján - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - módosítja az engedélyt.

(2) A szociális foglalkoztatási engedély módosítását kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: * 

a) a foglalkoztató személye megváltozik,

b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,

c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát,

d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.

(3) *  A szociális foglalkoztatási engedély módosításának kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

(4) * 

A szociális foglalkoztatás nyilvántartása * 

5/A. § *  (1) *  A szociális hatóság az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást elektronikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, dokumentumokat azok megérkezésétől számított 8 napon belül rögzíti.

(2) *  A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat a foglalkoztatás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a szociális hatóságnak megküldeni.

(3) *  A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony módosulását, megszűnését, illetve megszüntetését követő 15 napon belül megküldi a szociális hatóságnak a módosulást, megszűnést, megszüntetést igazoló dokumentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott idejének lejárta miatt szűnik meg.

6. § *  (1) *  A szociális hatóság kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást

a) *  a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint,

b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint

c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően

végzi-e. A szociális hatóság az ellenőrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2) *  A szociális hatóság az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóságnak (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság).

(3) *  Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerinti munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi.

(4) *  Ha a szociális hatóság az ellenőrzés során hiányosságot észlel,

a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külső foglalkoztató szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetőleg

c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti,

d) *  a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy

db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását, vagy

dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy

dd) jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.

(5) * 

(6) *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással,

b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik,

c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik,

d) *  a (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt eset fennáll,

e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel,

f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul,

g) *  a szociális intézményt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból.

(7) * 

(8) * 

7. § *  A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát - elektronikus úton - közli

a) *  az ellenőrző igazgatósággal,

b) *  a Főigazgatósággal,

c) * 

d) * 

Szociális igazgatási bírság * 

7/A. § *  (1) *  Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a szociális hatóságnak kell megfizetni - ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek - a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2) *  A bírságból befolyt összeget a szociális hatóság negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A szociális hatóság az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.

7/B. § * 

II. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

8. § *  (1) * 

(2) Az egy feladategységre jutó támogatás összege - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - minden fenntartó esetében megegyezik.

(3) Amennyiben a nappali intézményben ellátottak legalább 75 százaléka szociális foglalkoztatásban vesz részt, az egy feladategységre jutó támogatás a (2) bekezdés szerinti összegnél legfeljebb 20 százalékkal magasabb összegben is megállapítható.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatás összege a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel

a) annak az ellátottnak a foglalkoztatására,

aa) *  akinek a foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül vagy

ab) aki fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét, munkarehabilitáció esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy

ac) akit - a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvélemény szerint - nem szükséges szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni vagy

ad) akit az ac) pont szerinti szakvéleményben javasolt munkarehabilitáció helyett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatnak;

b) a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy munkaszerződésének megszüntetéséből fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére.

9-14. § * 

Bejelentési kötelezettség és a támogatási szerződés módosítása * 

15. § *  (1) *  A fenntartó 15 napon belül köteles a Főigazgatóságnak bejelenteni, ha * 

a) a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós akadályba ütközik,

b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló körülményben változás állt be,

c) a fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi számlát nyit,

d) a foglalkoztató neve, székhelye megváltozik,

e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy a férőhelyeinek száma megváltozik.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni a Főigazgatóság részére.

(3) *  A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdés szerinti iratokat, valamint az új fenntartó pénzügyi-gazdálkodási tervét a szociális intézményre vonatkozóan. A támogatási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a támogatási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Főigazgatóság a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(4) *  A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Főigazgatóságnak, ha ellene vagy a külső foglalkoztató ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult.

16. § * 

A támogatási szerződés megszűnése és felbontása * 

16/A. § *  (1) A támogatási szerződés megszűnik

a) a támogatási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c) *  a szociális intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével,

d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerős visszavonásával,

e) felmondással,

f) azonnali hatályú felmondással,

g) a 15. § (3) bekezdése, illetve a 16. § (5) bekezdése szerinti esetben.

(2) A fenntartó a támogatási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) A fenntartó a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a szociális foglalkoztatási támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16/B. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

(4) *  A Főigazgatóság a támogatási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a) * 

b) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

c) a foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

d) *  a fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,

e) a fenntartó a visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(5) *  A Főigazgatóság a támogatási szerződéstől - a miniszter egyetértésével - elállhat, ha * 

a) a fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást nem a támogatási szerződés szerint használja fel,

b) *  a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a Főigazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,

c) *  a fenntartó, a szociális intézmény vagy a külső foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,

e) a fenntartó a támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az (4) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(6) *  A felmondási, illetve elállási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a szociális hatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

(7) *  Amennyiben a támogatási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatást és kamatát megfizették, a Főigazgatóság hozzájárul a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása * 

16/B. § *  (1) *  A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg.

(2) *  A fenntartónak a szociális foglalkoztatási támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3) *  A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a szociális hatóságot.

(4) * 

(5) *  A Főigazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatást negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25-éig folyósítja. Év közben megkötött támogatási szerződés esetén a szociális foglalkoztatási támogatás - támogatási szerződés szerinti - részletét a támogatási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatási szerződés

a) * 

b) a negyedik negyedévi módosításából származó különbözet a módosítást követő 30 napon belül kerül kiutalásra, illetve a különbözet visszafizetése a módosítást követő 30 napon belül válik esedékessé.

(7) A fenntartó a külső foglalkoztató részére havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig adja át a szociális foglalkoztatási támogatás havi összegét.

(8) *  A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a Főigazgatóság felfüggeszti, ha

a) * 

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

e) *  a fenntartó elszámolását a Főigazgatóság elutasítja,

f) *  a szociális intézmény, a fenntartó vagy a foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított szociális foglalkoztatási támogatást a felfüggesztés okának megszűnését követő 30 napon belül kell folyósítani.

(10) *  A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a szociális hatóság és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

Elszámolás és ellenőrzés * 

16/C. § *  (1) *  A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett szociális foglalkoztatási támogatásról. Az elszámolást a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani.

(2) *  Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

(3) * 

(4) *  Az elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezésüket követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus úton - az elszámolás másolatának egyidejű megküldésével - az ellenőrző igazgatóságot. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.

(5) *  Az elszámolás szabályszerűségét az ellenőrző igazgatóság a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a Főigazgatóság által a (4) bekezdés alapján az ellenőrző igazgatósághoz megküldött elszámolás beérkezésétől számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(6) *  Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó, illetőleg a foglalkoztató a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Főigazgatóságnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek elutasításának indokairól.

(7) *  A Főigazgatóság az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak betartását a támogatási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Főigazgatóság a (6) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet elektronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális hatóságnak, az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak, illetőleg a foglalkoztatónak.

(8) A fenntartó és a foglalkoztató köteles a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése * 

16/D. § *  (1) Ha a támogatási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2) Ha a szociális foglalkoztatási támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordították, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(3) *  A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a Főigazgatóság a 16/A. § (5) bekezdése alapján eláll a támogatási szerződéstől.

(4) *  A fenntartó a visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig - részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.

(5) *  A szociális foglalkoztatási támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Főigazgatóság jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(6) *  A Főigazgatóság a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a Főigazgatóság által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Főigazgatóság a részletfizetési engedélyt visszavonja.

(7) *  Ha a Főigazgatóság nem engedélyezett részletfizetést, a visszafizetendő támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlésének kézhezvételét követő 30 napon belül, az elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell fizetni.

(8) * 

(9) *  Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt követelést és annak kamatait az állami adóhatóság a Főigazgatóság megkeresésére adók módjára hajtja be.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre vonatkozó különös szabályok * 

16/E. § *  A minisztérium által fenntartott szociális intézmények esetében az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) e rendelet II. részében a szociális intézmény fenntartója helyett a szociális intézményt kell érteni;

b) a szociális foglalkoztatási támogatást közvetlenül a miniszter biztosítja a szociális intézmény részére;

c) *  a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központi költségvetési szervekre irányadó szabályai alapján történik.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

(3)-(6) * 

18. § *  Az e rendelet szerinti ügyekben a 2017. január 1-jén folyamatban lévő fellebbezési eljárást a miniszter folytatja le azzal, hogy a 2016. december 31-én hatályos 2/A. §-ban foglaltakat az eljárás során alkalmazni kell.

1-7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek - a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti - száma, illetve megnevezése

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

90.03 Alkotóművészet

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

91.02 Múzeumi tevékenység

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez *