Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.3.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülék (a továbbiakban: megkülönböztető jelzést adó készülék): a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés,

b) figyelmeztető jelzést adó készülék: a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés,

c)1 közérdekű feladat:

ca) az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kármentés, a honvédelem, a nemzetbiztonság és a közbiztonság védelme, továbbá

cb) a kiemelt államérdekből ellátandó feladatok végrehajtása.

2. § (1)2 A gépjárműre megkülönböztető jelzést adó készüléket, valamint a járműre figyelmeztető jelzést adó készüléket - a 3. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - csak az erre feljogosító, érvényes és hatályos hatósági engedély birtokában lehet felszerelni, felhelyezni (a továbbiakban: felszerelés).

(2) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére engedélyt csak a 4. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek igényelhetnek, az általuk üzemben tartott azon gépjárművekre, amelyekkel az 1. § c) pontjában foglalt közérdekű feladatokat ellátják.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése

3. § (1) Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárműveire,

b)3 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire,

c)4 a Rendőrség és az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveire,

d)5 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnöke hivatali gépjárművére,

e) a katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben a KKB elnöke által kijelölt szervezetek azon gépjárműveire, amelyeket a meghatározott feladat ellátására közvetlenül használnak,

f)6 a bányamentő szolgálatok gépjárműire,

g)7 a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 1. § cb) alpontjában meghatározott közérdekű feladatok ellátására rendszeresített gépjárműveire.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül nem kell hatósági engedély a megkülönböztető fényjelzést adó készülék felszereléséhez, a védett személyeket szállító és azt kísérő, zárt csoportban közlekedő (közrefogott) gépjárművekre. Az e feladatra is rendszeresen használt gépjárművekben a megkülönböztető fényjelzést adó készülék engedély nélkül tárolható.

4. § (1)8 Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást végző szervek,

b) a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó, a Rendőrség,

e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek,

g)9 - a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével - a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület,

h) az 1. § c) pont cb) alpontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,

i) a Legfőbb Ügyészség,

j) a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző Közlekedésbiztonsági Szervezet

által üzemben tartott gépjárművekre adható.

(2) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedély a jármű műszaki érvényességéig adható.

(3)10 Rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése - a forgalomba helyezés előtt (gyárilag) rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel igazoltan felszerelt gépjárművek kivételével - abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárművel állandó jelleggel és kizárólag az engedélyezés alapjául szolgáló tevékenységet látják el.

5. §11 (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát. Ha a kérelmező a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát nem csatolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatási kérelemmel fordulhat az e bekezdésben foglalt adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(2) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének egyéb feltételei

6. § (1)12 A megkülönböztető jelzést adó készülék - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá - az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével - üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik.

(2) Az üzemeltetés céljára, a feliratra, a jelzésre vonatkozó adatokat a kérelemben fel kell tüntetni, és az engedélyezéstől számított tizenöt napon belül a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésével egyidejűleg a feliratot, jelzést a gépjárművön el kell helyezni.

(3)13 Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni a rendőrség és az Országgyűlési Őrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító, a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveinél, a büntetés-végrehajtási szervek 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjárműveinél, a 3. § (1) bekezdés d)-e) és g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szervek gépjárműveinél, a 4. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szervek bűnüldözési célból üzemeltetett gépjárműveinél, valamint a 4. § (1) bekezdés e)-f) és i) pontjaiban meghatározott szervek üzemeltetésében lévő hivatali gépjárműveinél.

A megkülönböztető jelzést adó készülék használata

7. § (1) A gépjárműre felszerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket az e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(2) A védett személyt szállító gépjármű megkülönböztető jelzést adó készüléket akkor használhat, ha az

a) a védett személy biztonsága érdekében annak működtetése szükséges, és azt a biztonságáért felelős személy elrendeli, vagy

b) a felvezető rendőrségi gépjárművet követve közlekedik.

(3) A megkülönböztető jelzést a KKB elnöke és az általa kijelölt szervezetek gépjárművein a katasztrófaveszély elhárítása, illetve a katasztrófahelyzet megszüntetése érdekében végzett feladataik ellátása során - a jogszabályi feltételek betartása mellett - lehet működtetni.

(4)14 A megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét a sürgős betegszállítást végző szervek és a háziorvosi központi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat kiindulás helye szerint illetékes megyei mentésirányítási központjába, egyéb szervek a saját ügyeletükre, annak hiányában, illetve a bejelentés egyéb akadálya esetén a Rendőrségnek a kiindulás helye szerint illetékes tevékenység-irányító központjába kötelesek haladéktalanul bejelenteni.

(5) A megkülönböztető jelzést adó készüléket használó gépjármű vezetője a jelzés használatának kezdetét, az útvonalat a működtetést megelőzően - ha a késedelem veszéllyel jár, akkor annak megszűnését követően -, használatának végét haladéktalanul köteles a menetlevélben vagy annak megfelelő más okmányban rögzíteni. A szerv vezetője gondoskodik arról, hogy az okmányok ellenőrzése legalább negyedévente megtörténjen.

(6)15 A megkülönböztető jelzést adó készülék használatára e rendelet alapján jogosult - hatósági ellenőrzés céljából - az engedély időbeli hatálya alatt az engedélyező hatóság felhívására köteles bemutatni a megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más okmányt, illetve azok másolatát.

(7)16 A 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt szervezetek gépjárművezetője a megkülönböztető jelzést adó készüléknek a (3) bekezdés alapján történő használata során köteles a KKB elnöke által kiállított, a kijelölést tanúsító okmányt magánál tartani.

8. § (1) A gépjárművet a megkülönböztető jelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt - a 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével - csak az vezetheti, aki a külön jogszabályban előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(2) A mozgatható üzemmódú (mobil), megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni.

A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése és használata

9. § (1) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járműre,

b)17 a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és járműszerelvényre,

d) a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre,

e) a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az engedélyben előírták,

f) a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt meghaladó járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja,

g)18 a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére,

h)19 a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,

i)20 a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja,

j)21 a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre,

k)22 a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére,

l)23 a Rendőrség 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra.

(2)24 Az (1) bekezdés e)-f) és h)-j) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készüléket szabad használni, amelyet az adott szállítási feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni.

10. § (1)25 Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély

a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző, valamint

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt,

d)26 a pénz- és értékszállítást - személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett - rendszeresen végző,

járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére engedélyt csak az (1) bekezdésben meghatározott célból üzemeltetett jármű üzembentartója igényelhet.

(3)27 Ha a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát.

11. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély három évre adható, ha a jármű műszaki érvényességi ideje ennél hosszabb, a jogosultság időtartamát azzal megegyezően kell megállapítani.

(2)28 A hatóság a 10. § alapján kiadott engedély időbeli hatálya alatt ellenőrizheti az engedélyezés feltételeinek fennállását.

(3) A járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(4)29 A 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a figyelmezetőt jelzést adó készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

12. § (1) A jármű üzembentartója köteles

a)30 a 3. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában és a 9. § (1) bekezdésének a)-c), g) és k) pontjában meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,

b)31 a 4. § (1) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az engedélyezés tényét, az engedély időbeli hatálya megszűnésének időpontját, az engedély visszavonása esetén a visszavonás tényét, az engedélyező, illetve visszavonó hatóság megnevezését és a határozat számát

a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.

(2)32 A bejegyzéshez igazolni kell a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot, továbbá be kell nyújtani a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedélyt és a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan - a meghosszabbítás kivételével - a jármű műszaki adatlapját.

(3)33 Az engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. § (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább 30 nappal az időbeli hatály megszűnésének napja előtt kezdeményezi.

(4)34 A 3. § (1) bekezdésének e) és g) pontja és a 9. § (1) bekezdésének d)-f), h)-j) pontja szerinti eseteket kivéve a jogosultságnak a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséig a megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést adó készülék nem használható.

(5)35 Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtották be, a kérelemhez csatolni kell a gépjármű műszaki adatlapjának másolatát.

Az engedély visszavonása

13. § (1) A hatóság a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a jármű, továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabályban, valamint az engedélyben meghatározott feltételeknek,

b) az üzembentartó, a külön jogszabályban meghatározott, a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezésére, felszerelésére vonatkozó üzemeltetési, műszaki előírásokat megszegi,

c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,

d) a járművet a forgalomból kivonták,

e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,

f) az üzembentartó a 12. § (1) bekezdésének b) pontjában, az engedély adataira vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

g) a visszavonást az üzembentartó kéri.

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is vissza kell vonni, ha a tulajdonos a hatóság felhívására az adategyeztetésnek nem tesz eleget és az engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.

(3) A jármű üzemben tartója köteles az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott változásokat, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére kötelezés

14. § (1)36 Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése nincs engedélyhez kötve, a 13. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott esetekben a rendőrkapitányság kötelezi az üzembentartót a készülék leszerelésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek tekintetében az a rendőrkapitányság illetékes, ahol a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó lakcíme (székhelye, telephelye) van.

Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)37 Az e rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdését az annak hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.

(3)38 E rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontját és 4. § (1) bekezdés g) pontját a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.1  Megállapította: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


2  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).


3  Megállapította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 1. §. Hatályos: 2015. II. 6-tól.


4  Megállapította: 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 1. §. Hatályos: 2013. II. 1-től.


5  Módosította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 5. § a).


6  Beiktatta: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 46. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


7  Beiktatta: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (4). Módosította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 5. § b).


8  Megállapította: 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 2. §. Hatályos: 2013. II. 1-től.


9  Megállapította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 2. §. Hatályos: 2015. II. 6-tól.


10  Beiktatta: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. VII. 22-től.


11  Megállapította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 15. §. Hatályos: 2010. III. 3-tól.


12  Módosította: 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 4. § (1) a).


13  Módosította: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (7) c), 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 84. § b), 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 4. § (1) b).


14  Megállapította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 3. §. Hatályos: 2015. II. 6-tól.


15  Beiktatta: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 16. §. Hatályos: 2010. III. 3-tól.


16  Számozását módosította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 16. §.


17  Megállapította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 17. § (1). Hatályos: 2010. III. 3-tól.


18  Beiktatta: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 17. § (2). Hatályos: 2010. III. 3-tól.


19  Beiktatta: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 2. §. Hatályos: 2011. VII. 22-től.


20  Beiktatta: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 2. §. Hatályos: 2011. VII. 22-től.


21  Beiktatta: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.


22  Beiktatta: 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. II. 1-től.


23  Beiktatta: 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 18. §. Hatályos: 2013. XII. 1-től.


24  Módosította: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (7) d).


25  Megállapította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 18. § (1). Hatályos: 2010. III. 3-tól.


26  Beiktatta: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.


27  Megállapította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 18. § (2). Hatályos: 2010. III. 3-tól.


28  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).


29  Beiktatta: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


30  Megállapította: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 19. § (1). Módosította: 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 4. § (2) a)-b).


31  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).


32  Megállapította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 47. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


33  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).


34  Módosította: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (1), 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 4. § (2) c)-d).


35  Beiktatta: 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 19. § (2). Módosította: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) a).


36  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).


37  Megállapította: 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. VII. 22-től.


38  Megállapította: 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 4. §. Hatályos: 2015. II. 6-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!