Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár három hónapot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás

1. § (1) Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. § (1) Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bejelentett lakóhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5) Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag három hónapot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány

3. § (1) A három hónapot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet I. pontjában,

b) a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet II. pontjában

meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban kell kiadni,

b) *  a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban - tartózkodási engedély megnevezéssel - kell kiadni.

(5) Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6) A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

4. § A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. § (1) Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) *  A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát - a meglévő matrica formátumú tartózkodási kártya érvénytelenítése, vagy a kártya formátumú tartózkodási kártya bevonása mellett - a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának - a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett - kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. § (1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2) *  Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát, illetve tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányt az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. § A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. § (1) Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártya formátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag az e rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) Az állandó tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. § (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. § Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyát, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése * 

10/A. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

A központi idegenrendészeti nyilvántartás adatfeldolgozó szerve

12. § (1) A központi idegenrendészeti nyilvántartás adatfeldolgozó szerve - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

(2) *  Az Szmtv. 60. § (1) bekezdése és a Harmtv. 53. § (1) bekezdése alapján rögzített ujjnyomat adatok tekintetében az adatfeldolgozó szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet.

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13-14. § * 

15. § *  Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. § *  A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.

17. § *  A három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. § (1) A családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet 11. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3) A keresőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 12. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A tanulmányi céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 13. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kutatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 14. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A hivatalos célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 15. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A gyógykezelés céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 16. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) A látogatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 17. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(9) Az egyéb célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 18. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(10) *  Az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 27. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(11) *  A nemzeti tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 28. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(12) *  A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély iránti kérelme benyújtásakor az e rendelet 29. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e a Harmtv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott önkéntes távozást.

(13) *  Az EU Kék Kártya iránti kérelmet az e rendelet 32. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(14) *  Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 33. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(15) *  A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

19. § A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. § (1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

21. § A harmadik országbeli állampolgár tartózkodási okmányának cseréje iránti kérelmet az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon, a tartózkodási okmány pótlása iránti kérelmet az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

22. § A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. § *  (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta * 

22/B. § *  A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. § (1) A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazással összefüggő költségek,

b) a kiutasítás végrehajtásában közreműködő kísérő költsége,

c) *  a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a) *  Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b) *  Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Hivatalnak visszatéríteni.

(4) A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg - a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából - a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Hivatalhoz történő átutalásáról.

24. § Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár - kiutazása érdekében - az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. § Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 1000 Ft.

III/A. Fejezet * 

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK * 

25/A. § *  A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)-(5) * 

27-30. § * 

Jogharmonizációs záradék

31. § (1) *  Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1-2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2) *  E rendelet 1-3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) *  Ez a rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) *  E rendelet 29. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) *  E rendelet 1-3., 10-18., 20., 27-28., 32. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) *  E rendelet 10-12., 32. és 34. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Az okmány kiállításának jogalapja:
□ keresőtevékenység folytatása
□ tanulmányok folytatása
□ családtag
□ egyéb
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve: ____________________________________
2. Utóneve(i): ____________________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: ____________________________________
4. Utóneve(i): ____________________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: ____________________________________
6. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
7. Ország: ____________________________________
8. Település: ____________________________________
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága: ____________________________________
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg okmányának típusát: □ úti okmány
□ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma: _________________
23. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
24. Ország: ____________________________________
25. Település: ____________________________________
26. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
27. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Magyarországi lakóhelye
31. Irányítószám: ____
32. Település: ____________________________________ Kerület: __
33. Közterület neve: ____________________________________
34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
35. Házszám / Helyrajzi szám: ____________________________________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
IV. Egyéb adatok
41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?
□ Igen
□ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.
42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
43. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen □ Nem □
44. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
45. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.
Kelt: ............................................................. ...................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: ________________
A regisztrációs igazolást átvettem.
Kelt: ........................................... ..........................................
(a kérelmező aláírása)
Az illetékbélyeg helye:

2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. Arcfénykép
Az adatlap célja:
□ Okmány kiállítása
□ Okmány meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve: ____________________________________
2. Utóneve(i): ____________________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: ____________________________________
4. Utóneve(i): ____________________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: ____________________________________
6. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
7. Ország: ____________________________________
8. Település: ____________________________________
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága: ____________________________________
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma: _________________
22. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
23. Ország: ____________________________________
24. Település: ____________________________________
25. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
26. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma: __________________________
32. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám: ____
42. Település: ____________________________________ Kerület: __
43. Közterület neve: ____________________________________
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
45. Házszám / Helyrajzi szám: ____________________________________
Épület: ____ Lépcsőház : ____ Emelet: __ Ajtó: __
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik
51. Családi neve: ____________________________________
52. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
53. Ország: ____________________________________
54. Település: ____________________________________
55. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
56. Neme: Férfi □ Nő: □
57. Állampolgársága: ____________________________________
58. Rokonsági foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs □ Élettárs,
amennyiben
magyar hatóság
□ Egyéb, éspedig -
abban az országban,
ahonnan érkeznek - :
vagy az Európai Unió
más tagállamának hatósága előtt
regisztrált élettársi
□ EGT-állampolgár
eltartottja volt
kapcsolatot létesített □ EGT-állampolgárral egy
háztartásban élt
□ akiről súlyos
egészségügyi okból
az EGT-állampolgár
személyesen
gondoskodik
VI. Egyéb adatok
61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
62. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen □ Nem □
64. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig tartó érvényességgel engedélyezem.
Kelt: ............................................................. ...................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: ____________________________________
A tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ........................................... ..........................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

II.

ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. Arcfénykép
Az Adatlap célja:
□ Okmány kiállítása
□ Okmány meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve: ____________________________________
2. Utóneve(i): ____________________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: ____________________________________
4. Utóneve(i): ____________________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: ____________________________________
6. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
7. Ország: ____________________________________
8. Település: ____________________________________
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága: ____________________________________
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma: __________________
22. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
23. Ország: ____________________________________
24. Település: ____________________________________
25. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
26. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma: ____________________________________
32. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám: ____
42. Település: ____________________________________ Kerület: __
43. Közterület neve: ____________________________________
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
45. Házszám / Helyrajzi szám: ____________________________________
Épület: ____ Lépcsőház : ____ Emelet: __ Ajtó: __
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
V. Annak a magyar állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik
51. Családi neve: ____________________________________
52. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
53. Ország: ____________________________________
54. Település: ____________________________________
55. Születési ideje: ____év __ hónap __ nap
56. Neme: Férfi □ Nő: □
57. Rokonsági foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs □ Élettárs,
amennyiben
magyar hatóság
□ Egyéb, éspedig:
□ magyar állampolgár
eltartottja
vagy az Európai Unió
más tagállamának hatósága előtt
regisztrált élettársi
□ magyar állampolgárral legalább egy éve egy háztartásban él
kapcsolatot létesített □ akiről súlyos egészségügyi okból
a magyar állampolgár
személyesen
gondoskodik
VI. Egyéb adatok
61. Amennyiben öneltartó, rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?
□ Igen
□ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.
62. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
63. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen □ Nem □
64. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig tartó érvényességgel engedélyezem.
Kelt: ............................................................. ...................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: ________________________
A tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ........................................... ..........................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. Arcfénykép
Az okmány kiállításának jogalapja:
□ EGT-állampolgár
□ EGT-állampolgár családtagja
□ magyar állampolgár családtagja
Az Adatlap célja:
□ Okmány kiállítása
□ Okmány meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve: ____________________________________
2. Utóneve(i): ____________________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: ____________________________________
4. Utóneve(i): ____________________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: ____________________________________
6. Utóneve(i): ____________________________________
Születési helye
7. Ország: ____________________________________
8. Település: ____________________________________
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága: ____________________________________
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg okmányának típusát: □ úti okmány
□ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma: ____________________________________
23. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
24. Ország: ____________________________________
25. Település: ____________________________________
26. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
27. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi állandó tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma: ____________________________________
32. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám: ____
42. Település: ____________________________________ Kerület: __
43. Közterület neve: ____________________________________
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
45. Házszám / Helyrajzi szám: ____________________________________
Épület: ____ Lépcsőház : ____ Emelet: __ Ajtó: __
V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények felsorolása

(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
Amennyiben magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:
46. Családi neve:
47. Utóneve(i):
Születési helye:
48. Ország:
49. Település:
50. Születési ideje: év hónap nap
51. Neme:
52. Állampolgársága:
53. Rokonsági foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs □ Élettárs, amennyiben magyar hatóság
vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített
□ Egyéb
54. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
55. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig tartó érvényességgel engedélyezem.
Kelt: ............................................................. ...................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: _________________
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ........................................... ..........................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Személyazonosító igazolványának száma: ____________________
Úti okmány száma: ____________________
5. A cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmány száma:
____________________
6. Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám/Helyrajzi szám: ____________________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
□ Családi nevének megváltozását
□ Utóneve megváltozását
□ Neme megváltozását
□ Állampolgársága megváltozását
□ Egyéb változást, éspedig
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ..........................................
P. H.
aláírás
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
átadó ügyintéző aláírása, pecsét
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
TUDNIVALÓK
- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
= 1 db arcfényképet,
= a cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmányt.
- Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Az illetékbélyeg helye:

5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Személyazonosító igazolványának száma: ____________________
Úti okmány száma: ____________________
5. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmány száma:
____________________
6. Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám/Helyrajzi szám: ____________________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom
□ Elveszett.
□ Eltulajdonították.
□ Megsemmisült.
□ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ……………………………. P. H.
…………………………………..
aláírás
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
.........................................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: regisztrációs igazolás

Az okmány formátuma: kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. a bejelentkező személy címe;

6. a bejelentkező aláírása;

7. a bejelentkezés időpontja;

8. a kiállító hatóság bélyegzője;

9. a kiállítás helye;

10. hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes.

2. Tartózkodási kártya

a) EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. állampolgárság;

6. neme;

7. arcfénykép;

8. érvényességi idő;

9. a kiállító hatóság bélyegzője;

10. a kiállítás helye, ideje;

11. gépi olvasásra alkalmas adatsor;

12. megjegyzés [„EGT-állampolgár családtagja”];

13. egyéb megjegyzés [az EGT-állampolgár tartózkodási jogcíme].

b) *  magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére a tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély / residence permit

Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. arcfénykép;

4. érvényességi idő;

5. kiállítás helye, ideje;

6. a kártya típusa;

7. megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of Hungarian citizens”];

8. a kiállító hatóság aláírása, bélyegzője;

9. *  Magyarország címere;

10. géppel olvasható terület.

3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. a kérelmező aláírása;

6. arcfénykép;

7. a kiállító hatóság bélyegzője;

8. a kiállítás helye, ideje;

9. érvényességi idő;

10. hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal (harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti okmánnyal) együtt érvényes.

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

ELTARTÁSI NYILATKOZAT

A nyilatkozattevő:
□ EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)
□ Magyar állampolgár (I. pont kitöltendő)
□ Magyar állampolgár öneltartó családtagja (II. pont kitöltendő)

I. Alulírott ...................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

kijelentem, hogy

............................................................................................................................................. nevű

................................................................................................................................. állampolgár

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.

II. *  Alulírott ..................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.

Kelt: .......................................

...........................................

nyilatkozattevő aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
(név, lakcím) (név, lakcím)

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

BEVÁNDORLÁSI ÉS
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
HIVATAL

Magyarország
La Hongrie / Hungary
Sorszám:
Numéro
/Number

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem / une demande pour clause officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation letter

Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned
Családi név / Nom / Surname Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi és utónév / Nom et prénom / Surname and first name at birth
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
..............................................................................................................................................................
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ............... év ......................... hó ............ nap
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Neme / Sexe /Sex
Foglalkozás / Profession / Profession
Személyazonosító okmány típusa és száma / Le type et le numéro du carte d’identité / Type and No. of document
Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) / Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) / Residence title (applicable to foreigners)
Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address
Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale / Name of legal entity
Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve / Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation / Name of the person entitled to undertake obligations

Jogi személy cégjegyzék-száma / Numéro de registre du commerse et des sociétés de la personne morale / Company register number of the legal entity

Jogi személy adószáma /Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity
az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des étrangers à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating
Családi név / Nom / Surname
Utónév / Prénom(s) / First name
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère / Mother’s name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
..............................................................................................................................................................
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ............... év/year ......................... hó/month ............ nap/day
Állampolgárság / Nationalité / Nationality
Neme / Sexe / Sex
Útlevél száma / Numéro de passeport / Passport No.
Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address
Kérelmezővel való kapcsolata/ Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant
Vele együtt utazó házastársa / Accompagné(e) de son conjoint / Accompanied by his or her spouse
Családi név / Nom / Surname Utónév /Prénom /First name Születési idő /Né(e) le / Date of birth
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town)
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name: Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Neme / Sexe / Sex
Vele együtt utazó gyermekei / Accompagné(e) de ses enfants / Accompanied by children
Családi név /Nom /Surname Utónév /Prénom /First name Születési idő / Date de la naissance / / Date of birth, Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name: Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Neme / Sexe / Sex
A meghívás célja / Le motif de l’invitation / Purpose of the invitation:
A meghívott magyarországi szálláshelye / L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of acccomodation of the invited person in Hungary:
részére 20.. .. .. -től 20.. .. .. -ig terjedő időszakban ... napra / du...au... pendant ...jours / from .. to... for ... days
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - a Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.
And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.
Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fournie le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et - en manquement les disposition divers d’un accord international - je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.
A meghívott számára biztosított szállás adatai, amennyiben az nem egyezik meg a meghívó lakó- / tartózkodási helyével:
Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de l’hébergeant.
Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address.
Kijelentem, hogy
- a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.
- Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Je déclare que
- je réunis des conditions de la pris de l’engagement.
- les informations susmentionnés sont conformes à la réalité.
I hereby declare that
- I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.
- the data stated above are true.
Kelt / Date / Date:
_________________________
Aláírás vagy cégszerű aláírás
/
Signature / Signature
Hatósági záradék
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.
Clause del’autorité
La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financière del'entrée et duséjour.
Official approval of the authority
The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.
Kelt / Date / Date:
P. H. / Cachet / Stamp
Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks:
A ................................ számú meghívólevelet átvette / J’ai reçu le lettre d’invitacion no ................. / I received the invitation letter no ...........................

Kelt / Date / Date:
.............................................................
Aláírás vagy cégszerű aláírás /
Signature / Signature

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): Gépi ügyszám: ____________
__________ __________________
__________________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év ________ hónap ____ nap
Benyújtott betétlapok: Arcfénykép
„A”: ____ db
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
__________ __________________
__________________
Adatbevitel dátuma:
____ év ________ hónap ____ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy
géppel, latin betűkkel kitölteni!
[A kérelmező (törvényes
képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
I. Vízumkérő személyi adatai
Vízumkérő neve
1. Családi neve: _________________________
2. Utóneve(i): _________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: _________________________
4. Utóneve(i): _________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Születési helye
7. Ország: _________________________
8. Település: _________________________
9. Születési ideje: ____ év ________ hónap ____ nap
10. Neme: Férfi: □ Nő: □
11. Állampolgársága: _________________________
12. A beutazáshoz
felhasználni kívánt
három hónapot meghaladó
tartózkodásra jogosító vízum
típusa:
□ tartózkodási
engedély
átvételére jogosító
vízum

□ szezonális munkavállalási
vízum


□ nemzeti vízum
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám: ___________
22. Ország: _________________________
23. Település: _________________________
24. Közterület neve: _________________________
25. Házszám: ___________
26. Épület, lépcsőház, emelet,
ajtó:

____________________
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma: ___________
32. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig ___________________
Útlevelének kiállítási helye
33. Ország: _________________________
34. Település: _________________________
35. Kiállítási ideje: ____ év ________ hónap ____ nap
36. Érvényességi ideje: ____ év ________ hónap ____ nap
IV. Beutazásának célja
□ Látogatás (Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)
□ Hivatalos (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
□ Keresőtevékenység folytatása (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Szezonális munkavállalás (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Tanulmányok folytatása (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Kutatás (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Önkéntes tevékenység (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Gyógykezelés (Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
□ Családi együttélés biztosítása (Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb (Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)
□ Nemzeti vízum (Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!)
□ EU Kék Kártya megszerzése (Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)
□ ideiglenes tartózkodási engedély
megszerzése
(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai
A természetes személy meghívó neve:
51. Családi neve: _________________________
52. Utóneve(i): _________________________
53. A természetes személy meghívó lakóhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): _________________________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
54. A jogi személyiségű meghívó neve:
_________________________
_________________________
55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye):
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között:
□ Családi kapcsolat □ Rokoni kapcsolat □ Baráti kapcsolat
□ Egyéb, éspedig _________________________
Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:
57. A meghívólevél sorszáma: ___________
58. A meghívás: ____ év __________ hónap __ naptól
____ év __________ hónap __ napig
____ napra vonatkozik.
VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység
jellegének az adatai
61. Fogadó szerv neve: _________________________
_________________________
62. A fogadó szerv székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
63. A hivatalos tevékenység jellege:
_________________________
VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás,
akkor a következő adatok
71. A keresőtevékenység jellege:
□ Foglalkoztatási jogviszony □ Önálló tevékenység □ Szezonális munkavállalás □ Egyéb:
72. Munkáltató neve: _________________________
_________________________
73. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
74. Munkaköre: _______________________________
75. Munkaszerződés, vagy a foglalkoztatóval kötött
előzetes megállapodás szerinti havi jövedelme:

_________HUF
76. Foglalkoztatás kezdete: ____ év ________ hónap ____ nap
77. Foglalkoztatás vége: ____ év ________ hónap ____ nap
VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a
fogadó intézmény adatai
81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye:
□ Általános iskolai tanulmányok folytatása
□ Középfokú tanulmányok folytatása
□ Felsőfokú alapképzés
□ Felsőfokú szakirányú képzés
□ Tudományos továbbképzés
□ Egyéb, éspedig ______________________
82. Fogadó szervezet, intézmény neve:
_______________________________
_______________________________
83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
84. Részesül-e ösztöndíjban? □ Igen □ Nem
85. Ha részesül, akkor az ösztöndíjat folyósító intézmény
neve:

_________________________
_________________________
86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz
rendelkezésre álló pénzösszeg: ___________ HUF
IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai
91. A fogadó egészségügyi
intézmény neve:
_________________________
_________________________
92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket
befizette-e? □ Igen □ Nem
94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: ________ HUF
X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai
A Magyarországon élő családtag neve
101. Családi neve: _________________________
102. Utóneve(i): _________________________
Előző vagy születési neve
103. Családi neve: _________________________
104. Utóneve(i): _________________________
Anyja születési neve
105. Családi neve: _________________________
106. Utóneve(i): _________________________
Születési helye
107. Ország: _________________________
108. Település: _________________________
109. Születési ideje: ____ év ________ hónap ____ nap
110. Állampolgársága: _________________________
111. Tartózkodási
jogcíme:

□ Bevándorolt

□ Letelepedett

□ Menedékes
□ Tartózkodási engedéllyel rendelkező □ Tartózkodási vízummal
rendelkező
□ Menekültként elismert
112. Rokonság foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs
113. Lakóhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
XI. Tartózkodás egyéb célból
Tartózkodás egyéb céljának indoka:
XII. Nemzeti Vízum
121. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
Magyar nyelv megőrzése, ápolása
Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése
Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve
tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása
Családi kapcsolatok erősítése
122. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve: utóneve:
születési családi név: születési utónév:
születési idő: ország:
születési hely (település):
................. év ................. hó ............. nap
családi kapcsolat:
szülő □ házastárs □ szülő házastársa □
gyámolt
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa □ egyéb
123. tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:
tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély
□ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési
engedély □ EK letelepedési engedély □
menekültként elismert
XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a
foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás adatai
131. Foglalkoztató neve: _________________________
_________________________
132. Foglalkoztató székhelye:
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
133. Munkaköre: _________________________
134. Előzetes megállapodás
szerinti

____________ HUF
havi jövedelme:
135. Foglalkoztatás kezdete: ____ év ________ hónap ____ nap
136. Foglalkoztatás vége: ____ év ________ hónap ____ nap
137. Képzettséget igazoló okirat kelte:
____ év ________ hónap ____ nap
és száma: _________________________
XIV. Ha a tartózkodás célja ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése
141. Tartózkodás céljának indoka:
XV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
151. Magyarországra érkezésének várható
időpontja:

____ év ________ hónap ____ nap
152. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:
____ nap
153. A vízummal hányszor kíván
Magyarországra beutazni: □ Egyszer □ Többször
XVI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
161. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan
Magyarországon? □ Igen □ Nem
162. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:
____ év ________ hónap ____ nap
163. Itt-tartózkodásának vége: ____ év ________ hónap ____ nap
164. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma: _-_____________________
XVII. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám: _____
Település: _________________________ Kerület: _____
Közterület neve: _________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): __________
Házszám: __________
Épület: ______ Lépcsőház: ______ Emelet: ____ Ajtó: ______
XVIII. Utazásra vonatkozó adatok
181. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
□ Repülőgép □ Gépkocsi □ Vonat □ Busz □ Hajó
□ Egyéb, éspedig _________________
182. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem
rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: _________________________________________
183. Menetjegyének érvényessége: ____ év ________ hónap ____ nap
184. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ________________
XIX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
191. Volt-e korábban büntetve? □ Igen □ Nem
192. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................
193. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? □ Igen □ Nem
194. Kiutasították-e korábban Magyarországról? □ Igen □ Nem
195. Ha kiutasították, mikor? ____ év ________ hónap ____ nap
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
197. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
198. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kelt:
......................................................................................................... ...................................................................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betűjele
és sorszáma:
_-
_____________ _
Vízum típusa:
Vízum kiállításának dátuma: ____ év ________ hónap ____ nap magyarországi
igénylés esetén az
illetékbélyeg helye
Beutazások száma: ___
Vízumba foglalt tartózkodási idő: ____ nap
Vízum érvényessége: ____ év ________ hónap ____ nap
Megjegyzés:
A hatóság tölti ki!
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ______________________ Az elutasítás kelte: ____ év ________ hónap ____ nap
Az elutasítás oka (röviden):
„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
Kiskorú gyermek neve
1. Családi neve: _________________________
2. Utóneve(i): _________________________
Előző neve
3. Családi neve: _________________________
4. Utóneve(i): _________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: _________________________
6. Utóneve(i): _________________________
Születési helye
7. Ország: _________________________
8. Település: _________________________
9. Születési ideje: ____ év ________ hónap ____ nap
10. Neme: Férfi: □ Nő: □
11. Állampolgársága: _________________________

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első
alkalommal
Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és
érvényessége:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját
kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy
□ házas
□ elvált
születési idő:
............ év ............ hó ........... nap születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:
□ általános iskola
□ szakiskola
□ szakmunkásképző
□ gimnázium
□ szakközépiskola
□ technikum
□ főiskola
□ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb
Magyarországra érkezést
megelőző foglalkozás:
Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni:
a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
c) anyanyelve:
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése:
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?
2. A kérelmező útlevelének adatai
kiállításának ideje, helye:
útlevél száma: ............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa: érvényességi ideje:
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb ............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. A kérelmezőt fogadó családtag
családi neve: utóneve:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:
............ év ............ hó ........... nap születési hely (település): ország:
állampolgársága: családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt □ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa □ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély □ EU Kék Kártya □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként elismert
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének
száma:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Ki biztosítja magyarországi megélhetését? családtag rendelkezésére álló megtakarítás: kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:
családtag □ kérelmező
családtag munkáltatója (név, székhely): családtag havi bruttó jövedelme:
kérelmező munkáltatója (név, székhely): kérelmező havi bruttó jövedelme:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel? vízummal? menetjeggyel? anyagi fedezettel?
□ igen □ nem □ igen □ nem □ igen □ nem □ igen, összege □ nem
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonság
foka:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonság
foka:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonság
foka:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. *  Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? □ igen nem
Amennyiben igen, magyarországi foglalkoztatója adatai:
név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség: Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:

___ év ______ hó ___ nap
Munkakör (FEOR szám):
Adószáma/adóazonosító jele:
TEÁOR száma:
Munkavégzés helye:
A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Nyelvismerete:
Anyanyelve: Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem
Ha igen:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ...............................................................................................................
címe: ...............................................................................................................
Előző munkavállalási engedélye:
száma: ............................................................................................................
kiállító állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése: ....................................................
érvényességi ideje: .........................................................................................
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ * 
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a családi kapcsolat igazolására
születési anyakönyvi kivonat
házassági anyakönyvi kivonat
örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat
egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése esetén
a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére kötött előzetes megállapodás érvényes munkaszerződés
a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles magyar fordítása
Kérem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségemet, iskolai végzettségemet igazoló dokumentumot az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal belföldi jogsegély keretében szerezze be a korábbi munkavállalási engedélyt kiadó állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól.
□ Igen □ Nem
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.
A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.
„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és
érvényessége:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját
kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:
□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:
............ év ............ hó ........... nap születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első
alkalommal
Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és
érvényessége:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját
kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált
születési idő:
............ év ............ hó ........... nap születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:
□ általános iskola □ szakiskola □ szakmunkásképző □ gimnázium □ szakközépiskola □ technikum □ főiskola □ egyetem □ 8 általánosnál kevesebb
Magyarországra érkezést
megelőző foglalkozás:
Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni:
a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
c) anyanyelve:
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése:
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa: érvényességi ideje:
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb ............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. *  Magyarországi munkáltatója vagy az Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség: Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:

___ év ______ hó ___ nap
Munkakör (FEOR szám):
a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
c) anyanyelve:
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése:
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?
Adószáma/adóazonosító jele:
TEÁOR száma:
Munkavégzés helye:
A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Egyéb nyelvismerete:
Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem
Ha igen:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ...............................................................................................................
címe: ...............................................................................................................
Előző munkavállalási engedélye:
száma: ............................................................................................................
kiállító állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése: ....................................................
érvényességi ideje: .........................................................................................
Önálló vállalkozói, őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege: előző évi magyarországi adózott jövedelme:
rendelkezésre álló megtakarítás összege: megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel? vízummal? menetjeggyel? anyagi fedezettel?
□ igen □ nem □ igen □ nem □ igen □ nem □ igen, összege □ nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági
fok:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági
fok:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági
fok:
születési
hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ * 
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat
a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása
gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat
egyéni vállalkozó igazolvány
mezőgazdasági őstermelői igazolvány
munkavállalási engedély
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
egyéb okirat
teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat
a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles magyar fordítása.
Kérem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségemet, iskolai végzettségemet igazoló dokumentumot az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal belföldi jogsegély keretében szerezze be a korábbi munkavállalási engedélyt kiadó állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól.
□ Igen □ Nem
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és
érvényessége:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját
kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:
............ év ............ hó ........... nap születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Fogadó oktatási intézmény adatai
név: képzés jellege:
□ középfokú képzés □ felsőfokú
alapképzés □ továbbképzés
□ egyéb képzés
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
ösztöndíj havi összege: rendelkezésre álló megtakarítás:
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolása
= tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
Állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Fogadó kutatószervezet adatai
név: székhely címe:
tevékenységi kör: intézményi akkreditációs lajstromszám: érvényessége

........ év ........ hó ....... nap
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege: előző évi magyarországi adózott jövedelme:
rendelkezésre álló megtakarítás összege: megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok
név: munkakör:
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely,
idő:
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye
név:
székhely címe:
6. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai
családi név: utónév:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: rokonsági kapcsolat:
7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője*
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről
= kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgárság:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
Szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: közterület jellege: házszám: épület:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. A természetes személy meghívó adatai
családi név: utónév:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:

.......... év ........ hó ........ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
Harmadik országbeli állampolgár esetén: bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személy.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)
hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:
6. Magyarországi jogi személy meghívó adatai
név: hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
székhely címe:
8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege:


□ nem
9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- meghívólevél
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell benyújtani.
A látogatási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a meghívólevélben foglalt kötelezettségvállalás időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év, amely látogatás céljából nem hosszabbítható meg.
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: közterület jellege: házszám: épület:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
□□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: közterület jellege: házszám: épület:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Amennyiben alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye
oktatási intézmény neve: tanulmányok jellege:

□ alapfokú □ egyéb
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege:
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ bevándorlási engedély

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ EU Kék Kártya
□ egyéb
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ bevándorlási engedély

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ EU Kék Kártya
□ egyéb
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ bevándorlási engedély

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ EU Kék Kártya
□ egyéb
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= iskolalátogatási igazolás
= nyugdíjat/járadékot megállapító határozat
= egyéb okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= kollégiumi igazolás
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
= igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról
= banki igazolás
= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága
születési idő

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: közterület jellege: házszám: épület:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

Az okmány adattartalma:

1. az okmány elnevezése;

2. az okmány száma, sorozatszáma;

3. kiállító hatóság;

4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben];

5. születési hely, idő;

6. nem;

7. anyja születési családi és utóneve(i);

8. arcfénykép;

9. útlevél száma;

10. szálláshely címe;

11. az okmány kiállításának indoka;

12. az okmány kiállításának időpontja;

13. az okmány érvényességi ideje;

14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések.

20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Letelepedési kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Kérelemhez tartozó betétlapok:

A: __ db B: __ db C: __ db

D: __ db E: __ db F: __ db

Az okmány átvételének helye
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!
A szülei, házastársa, gyermeke(i), Önnel együtt letelepedni szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásának teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
______ _________________________
Adatbevitel dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?
□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély
I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai
Kérelmező neve
I/1. Családi neve: ______________________________
I/2. Utóneve(i): ______________________________
Előző vagy születési neve
I/3. Családi neve: ______________________________
I/4. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
I/5. Családi neve: ______________________________
I/6. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
I/7. Ország: ______________________________
I/8. Település: ______________________________
I/9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
I/10. Neme: Férfi: □ Nő: □
I/11. Állampolgársága: ______________________________
I/12. Előző állampolgárságai: ______________________________
______________________________
I/13. További állampolgárságai: ______________________________
I/14. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
______________________________
I/16. Szakképzettsége: ______________________________
I/17. Iskolai végzettsége: □ Alapfokú □ Középfokú □ Felsőfokú
II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ________________
III. Úti okmány adatai
III/1. Útlevelének száma:
III/2. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
□ Egyéb éspedig ___________________________
Útlevelének kiállítási helye:
III/3. Ország: ______________________________
III/4. Település: ______________________________
III/5. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
III/6. Érvényességi ideje: ____ év __ hónap __ nap
III/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Gyermek neve
___________ ______________________________
___________ ______________________________
___________ ______________________________
___________ ______________________________
___________ ______________________________
III/8. Ha a menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: ______________________________
a státusz elismerő tagállam neve: ______________________________
a státusz elismerésének ideje: ______________________________
IV. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
IV/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
IV/2. Kiadott vízumának száma: _-_______
IV/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: ______________________________
IV/4. Vízumkiadás dátuma: ____év __ hónap __ nap
IV/5. Vízum érvényessége: ____év __ hónap __ nap
IV/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma: ______
IV/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja: ____év __ hónap __ nap
IV/8. Tartózkodási engedély érvényessége: ____év __ hónap __ nap
IV/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság:
______________________________
IV/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja: □ Látogatás □ Hivatalos □ Keresőtevékenység
□ Önkéntes tevékenység □ Családi együttélés biztosítása □ Tanulmány
□ Gyógykezelés □ Kutatás □ Egyéb □ EU Kék Kártya
IV/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:

IV/12. Letelepedési engedély száma:

IV/13. Az okmány érvényességi ideje:


IV/14. Az engedélyt kiadó hatóság:

IV/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma:

IV/16. Az okmány kiadásának dátuma:

IV/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:

IV/18. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:

Év: ____

Napok száma: ___

Év: ____

Napok száma: ___

Év: ____

Napok száma: ___

Év: ____

Napok száma: ___

Év: ____

Napok száma: ___

Év: ____

Napok száma: ___

V. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények
□ Családi együttélés biztosítása (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
□ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
VI. A Magyarországon élő családtagok adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
VII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Volt-e magyar állampolgár? □ Igen □ Nem
VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg? ____év __ hónap __ nap
VIII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka? ____________________
VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként? □ Igen □ Nem
VIII. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar állampolgárok? □ Igen □ Nem
VIII/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
IX. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai
IX/1. Tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
IX/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege: □ Kereskedelmi szálláshely □ Magánszálláshely
IX/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig ____________________
IX/4. Amennyiben Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített személy, jelölje meg magyarországi lakóhelyének a címét:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
X. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XI. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
XI/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig ____________________
XI/2. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __
XI/3. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma és alapterülete: __
XII. Magyarországi megélhetésének forrása
□ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás (Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)
□ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
□ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) (Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb kereső tevékenység (Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!)
□ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék (Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!)
□ Magyarországon élő családtagja biztosítja (Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb, éspedig
XIII. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani
XIII/1. Számlát vezető pénzintézet(ek) neve: ___________________________________
XIII/2. Bankszámlaszáma: ___________________________________
XIII/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________ ___
_______________ ___
_______________ ___
_______________ ___
XIV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani
XIV/1. Vagyon, vagyoni érték megnevezése: ___________________________________
___________________________________
XIV/2. Becsült forgalmi értéke: ______________ HUF
XIV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai: __________________________
XIV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XV. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból) biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
XV/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF
XV/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme: ______________ HUF
Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:
XV/3. Munkáltató neve: ___________________________________
___________________________________
XV/4. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XV/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XV/6. Munkaköre: _________________________
XV/7. Havi bruttó jövedelme: ______________ HUF
XV/8. Havi nettó jövedelme: ______________ HUF
XV/9. Foglalkoztatás kezdete: ____ év __ hónap __ nap
XV/10. Foglalkoztatás vége: ____ év __ hónap __ nap
Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i):
XV/11. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély száma: _________________________
XV/12. Munkavállalási engedély érvényessége: ____év __ hónap __ nap
XV/13. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság: _________________________
_________________________
XV/14. Előző munkavállalási engedély száma: _________________________
XV/15. Munkavállalási engedély érvényessége: ____év __ hónap __ nap
XV/16. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság: _________________________
_________________________
XVI. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított
XVI/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:
□ Egyéni vállalkozóként □ Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként
□ Egyéb, éspedig _______________________
XVI/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve: _________________________
_________________________
XVI/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XVI/4. Az alkalmazottak száma: _______
XVI/5. A befektetett saját tőke nagysága: _______ HUF
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
XVII/6. Az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF
XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF
XVII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
XVII/1. A jövedelem típusa: □ Nyugdíj
□ Járadék
□ Egyéb, éspedig __________
XVII/2. Havi összege (érték, valutanem): __________ ___
XVII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve: _________________________
_________________________
XVII/4. Folyósítás kezdete: ____év __ hónap __ nap
XVII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:
_________________________
_________________________
XVIII. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja
XVIII/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
XIX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő személyekről „A” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
XX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
XX/1. Volt-e korábban büntetve? □ Igen □ Nem
XX/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen büntetést, intézkedést rótt ki?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XX/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
□ Igen □ Nem
XX/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XX/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt?
□ Igen □ Nem
XX/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
XX/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból? □ Igen □ Nem
XX/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?
XX/9. Kiutasítás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
XX/10. Kiutasító ország: _________________________
XX/11. Kiutasítás indokai: _________________________
XX/12. Kiutasítás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
XX/13. Kiutasító ország: _________________________
XX/14. Kiutasítás indokai: _________________________
XX/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása? □ Igen □ Nem
XX/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?
XX/17. Az ország, ahol tartozása van: _________________________
XX/18. A tartozás összege (érték, valuta): ___________ ___
XX/19. A tartozás jogcíme: _________________________
XX/20. Az ország, ahol tartozása van: _________________________
XX/21. A tartozás összege (érték, valuta): ___________ ___
XX/22. A tartozás jogcíme: _________________________
XX/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? □ Igen □ Nem
XX/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
XX/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
XX/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ Igen □ Nem
XXI. Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)
XXII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága
Megjegyzés, kiegészítés:
(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)
XXIII./1. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
XXIII./2. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.
Kelt: ................................... .............................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság feljegyzései
(A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.) Illetékbélyeg helye
A kérelem teljesítése esetén
A hatóság tölti ki!
A letelepedési engedély megadásának indokai:
A kérelmező letelepedését engedélyezem.
Tagállam neve: -ban, -ben -án/-én nemzetközi védelemben részesült.  * 
Kelt: ..................................... .................................. ....................................
javaslattevő ügyintéző engedélyező vezető
A hatóság tölti ki!
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma: _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma: ____év __ hónap __ nap
Okmányok érvényességének dátuma: ____év __ hónap __ nap
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma: _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem. Kelt: ..................................
P. H.
..................................... ..................................
ügyintéző aláírása (a kérelmező aláírása)
A kérelem elutasítása esetén
A hatóság tölti ki!
Elutasító határozat száma: _________ A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Kelt: ............................
............................................... ..........................................
javaslattevő ügyintéző jóváhagyó vezető

„A” betétlap
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Betétlap sorszáma: __
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám _______________
A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?
□ Igen □ Nem Arcfénykép
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
A gyermek neve
A/2. Családi neve: ______________________________
A/3. Utóneve(i): ______________________________
Előző neve
A/4. Családi neve: ______________________________
A/5. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
A/6. Családi neve: ______________________________
A/7. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
A/8. Ország: ______________________________
A/9. Település: ______________________________
A/10. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
A/11. Neme: Férfi: □ Nő: □
A/12. Állampolgársága: ______________________________
A/13. Előző/további állampolgárságai: ______________________________
______________________________
A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni): ______________________________
A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ Igen □ Nem
A/18. Úti okmány adatai:
A/18/1. Útlevelének száma:
A/18/2. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
□ Egyéb éspedig ___________________________
Útlevelének kiállítási helye:
A/18/3. Ország: ______________________________
A/18/4. Település: ______________________________
A/18/5. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
A/18/6: Érvényességi ideje: ____ év __ hónap __ nap
A/19. Ha a menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: ______________________________
a státusz elismerő tagállam neve: ______________________________
a státusz elismerésének ideje: ______________________________
A/20/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
A/20/2. Kiadott vízumának száma: _-_______
A/20/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: ______________________________
A/20/4. Vízumkiadás dátuma: ____év __ hónap __ nap
A/20/5. Vízum érvényessége: ____év __ hónap __ nap
A/20/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma: ______
A/20/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja: ____év __ hónap __ nap
A/20/8. Tartózkodási engedély érvényessége: ____év __ hónap __ nap
A/20/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság: ______________________________
A/20/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja: □ Látogatás □ Hivatalos □ Keresőtevékenység
□ Önkéntes tevékenység □ Családi együttélés biztosítása □ Tanulmány
□ Gyógykezelés □ Kutatás □ Egyéb □ EU Kék Kártya
A/20/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:

A/20/12. Letelepedési engedély száma:

A/20/13. Az okmány érvényességi ideje:


A/20/14. Az engedélyt kiadó hatóság:

A/20/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma:

A/20/16. Az okmány kiadásának dátuma:

A/20/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:

Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________ Betétlap sorszáma: __

„B” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem kérelmezi vele együtt a letelepedést

B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
□ Igen □ Nem
B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-as kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XVIII/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
B/6. Családi neve: ______________________________
B/7. Utóneve(i): ______________________________
Előző vagy születési neve
B/8. Családi neve: ______________________________
B/9. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
B/10. Családi neve: ______________________________
B/11. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
B/12. Ország: ______________________________
B/13. Település: ______________________________
B/14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
B/15. Neme: Férfi: □ Nő: □
B/16. Állampolgársága(i): ______________________________
B/17. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:
□ Menekült □ Bevándorolt □ Letelepedési engedéllyel rendelkező □ Tartózkodási engedéllyel rendelkező
B/18. Nemzetisége: ______________________________
B/19. Lakóhelye:
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ________________
B/20. Foglalkozása: ______________________________
B/21. Munkáltatójának neve: ______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
B/22. Ország: ______________________________
B/23. Település: ______________________________
B/24. Házastárs esetén a házasságkötés ideje: ____ év __ hónap __ nap
B/25. Magyarországi családi életközösség kezdete: ____ év __ hónap __ nap
B/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme: _________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma: __
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________ Betétlap sorszáma: __

„C” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja

C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XVIII/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/5. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A VIII/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
C/6. Családi neve: ______________________________
C/7. Utóneve(i): ______________________________
Előző vagy születési neve
C/8. Családi neve: ______________________________
C/9. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
C/10. Családi neve: ______________________________
C/11. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
C/12. Ország: ______________________________
C/13. Település: ______________________________
C/14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
C/15. Neme: Férfi: □ Nő: □
C/16. Állampolgársága(i): ______________________________
______________________________
C/17. Lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
C/18. Foglalkozása: ______________________________
C/19. Munkáltatójának neve: ______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
C/20. Ország: ______________________________
C/21. Település: ______________________________
C/22. Házastárs esetén a házasságkötés ideje: ____ év __ hónap __ nap
C/23. Magyarországi családi életközösség kezdete: ____ év __ hónap __ nap
C/24. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme: _________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma: __
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________ Betétlap sorszáma: __

„D” betétlap
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja

D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
□ Igen □ Nem
D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
D/4. Családi neve: ______________________________
D/5. Utóneve(i): ______________________________
Előző vagy születési neve
D/6. Családi neve: ______________________________
D/7. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
D/8. Családi neve: ______________________________
D/9. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
D/10. Ország: ______________________________
D/11. Település: ______________________________
D/12. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
D/13. Neme: Férfi: □ Nő: □
D/14. Állampolgársága(i): ______________________________
______________________________
D/15. Nemzetisége: ______________________________
D/16. Lakóhelye:
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ________________
D/17. Foglalkozása: ______________________________
D/18. Munkáltatójának neve: ______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
D/19. Ország: ______________________________
D/20. Település: ______________________________
D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ideje: ____ év __ hónap __ nap
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________ Betétlap sorszáma: __

„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére

Kérelmező neve
E/1. Családi neve: ______________________________
E/2. Utóneve(i): ______________________________
A kérelmező születési helye
E/3. Ország: ______________________________
E/4. Település: ______________________________
E/5. Kérelmező születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
E/6. A kérelmező állampolgársága: ______________________________
E/7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
E/8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig ____________________
E/9. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __
E/10. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: __
E/11. Alapterülete: ____._ m2
E/12. Meddig tartózkodhat a lakásban:
_ Határozatlan ideig
_ Határozott ideig, éspedig ____év __ hónap __ nap
Kelt: ............................
..........................................
szállásadó aláírása
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________ Betétlap sorszáma: __

„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke

Okirat típusa Száma Kelte
A felsorolt okiratokat átvettem.
Kelt: ............................
..........................................
ügyintéző aláírása

21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérdőívet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérdőív átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Kérdőívet adatrögzítő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
A gépi adatrögzítés dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
I. Kérelmező okmány szerinti adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma: ____________________
5. A tartózkodási engedély okmány száma: ____________________
6. Szálláshelye/lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
□ Családi nevének megváltozását
□ Utóneve megváltozását
□ Neme megváltozását
□ Állampolgársága megváltozását
□ Egyéb változást, éspedig _________________________
Neve:
7. Családi neve: _________________________
8. Utóneve(i): _________________________
9. Neme: Férfi: □ Nő: □
10. Állampolgársága: _________________________
11. Egyéb adatai: .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
(az ügyintéző aláírása)
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ................................
............................................................
aláírás
P. H.
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ................................
............................................................
(a kérelmező aláírása)
............................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
- az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
- az érvényes tartózkodási engedély okmányt,
- 1 db arcfényképet.
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.

22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
____ év __ hónap __ nap
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
______ _______________
_______________
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál személyesen veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma: ____________________
5. A cserélendő tartózkodási engedély okmány száma:
____________________
6. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom
□ Elveszett.
□ Eltulajdonították.
□ Megsemmisült.
□ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
aláírás
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
............................................................
(a kérelmező aláírása)
............................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
- 1 db arcfényképet,
- a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt
- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság visszaadja.

23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Bejelentőlap a Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek adatairól * 

Átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Adatbevitelt végző szerv:
A törvényes képviselő aláírása.
Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia!
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település):
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap

BETÉTLAP * 

a bevándorolt/letelepedett szülők Magyarországon született gyermeke bejelentéséről kiállított adatlaphoz

Az anya (törvényes képviselő) adatai:

Neve: ............................................................................................................................................

Leánykori neve: ............................................................................................................................

Születési helye: ............................................................................................................................

Születési ideje: .............................................................................................................................

Anyja leánykori neve: ..................................................................................................................

Állampolgársága: .........................................................................................................................

Útlevelének száma: ......................................................................................................................

Magyarországi lakcíme: ..............................................................................................................

Tartózkodásának jogcíme: ..........................................................................................................

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma: ....................................................

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége: .........................................

Az apa (törvényes képviselő) adatai:

Neve: ...........................................................................................................................................

Előző neve: .................................................................................................................................

Születési helye: ...........................................................................................................................

Születési ideje: ...........................................................................................................................

Anyja leánykori neve: .................................................................................................................

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Útlevelének száma: .....................................................................................................................

Magyarországi lakcíme: ..............................................................................................................

Tartózkodásának jogcíme: ..........................................................................................................

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma: ...................................................

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége: ........................................

.................................... , 20 .................................................

Anya (törvényes képviselő) aláírása Apa (törvényes képviselő) aláírása

24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Szálláshely bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére

1. Bejelentő családi és utóneve: 6. Családi neve: __________________________________________
7. Utóneve: _____________________________________________
______________________ 8. Előző vagy születési családi neve: ________________________________________
______________________ 9. Előző vagy születési utóneve: ___________________________________________
______________________ 10. Anyja születési családi neve: ___________________________________________
2. Szül. idő: ____ év __ hónap __ nap 11. Anyja születési utóneve: ___________________________________________
3. Neme: □ Férfi □ Nő 12. Születési hely: - ország: ____________
4. Állampolgársága: 13. Születési hely: - település: ____________
______________________ 14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
15. Neme: □ Férfi □ Nő
16. Állampolgársága: ________________________

5. Új szálláshelye:
Irányítószám: ____
17. Úti okmány száma: ____________
Település (kerület): ____________
18. Tartózkodásra jogosító engedélyének típusa: □ Vízum
Közterület neve: ____________
□ Tartózkodási engedély
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): _________
19. Okmány száma: ___________
Házszám: ____________
20. Határátlépés helye: ________________________________________________
Épület: ____ Lépcsőház: __
21. Határátlépés ideje: ____ év __ hónap __ nap
Emelet: __ Ajtó:____
................................................................

...........................................
a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása a szállásadó aláírása
A hatóság tölti ki! 22. Szálláshely bejelentés dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ ___________ 23. Meddig tartózkodhat a lakásban: _ Határozatlan ideig
________________________ _ Határozott ideig, éspedig ____ év __ hónap __ nap
Kérelem átvételének dátuma: 24. Az ott-tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag
____ év __ hónap __ nap □ Egyéb, éspedig _________________
.....................................................
ügyintéző aláírása, bélyegző 25. Új szálláshelye
TUDNIVALÓK Irányítószám: ____
A külföldi a szálláshelyének bejelentésére - a beutazásától számított három munkanapon belül - akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazástól számított harminc napot előreláthatólag meghaladja. A szálláshely megváltozását a beköltözést követő három munkanapon belül az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen vagy képviselő útján jelentheti be. Település: ________________________ Kerület: __
Közterület neve: ________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________ Házszám: ______
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____


A bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
a) az úti okmányt,
b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek az érvényes tartózkodási engedélyt,
c) a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságot igazoló okiratot. Átvevő hatóság: ________________________________________________
Átvétel dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Feldolgozó hatóság: _________ ____________________________________
A szálláshely bejelentését a formanyomtatvány igazoló szelvénye igazolja, amelyet az úti okmánnyal vagy a tartózkodási engedély okmánnyal együtt kell őrizni, és az arra feljogosító hatóságnak fel kell mutatni. Feldolgozás dátuma: ____ év __ hónap __ nap Változás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kelt: .............................................................
......................................................
az ügyintéző aláírása, pecsét

25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

26. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Magyarország határ menti övezetébe történő beutazáshoz * 

(Fénykép helye)

(A konzulátus bélyegzője)

Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1. Családi név (nevek)
2. Születési vagy korábbi családi név (nevek)
3. Utónév (nevek)
4. Születési idő ............. év ............. hó .............nap
5. Születési hely és ország
6. Jelenlegi állampolgársága(i)
7. Eredeti (születéskori) állampolgársága(i)
8. Neme Férfi/Nő
9. Családi állapota Egyedülálló/Házas/Elvált/Özvegy/Különélő/Egyéb
10. Apja neve
11. Anyja neve
12. Útlevél típusa Magánútlevél/Amennyiben egyéb úti okmány, úgy annak típusa
13. Útlevél száma
14. Kiállító ország és hatóság
15. Kiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
16. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
17. Lakcímet igazoló irat típusa
18. Lakcímet igazoló irat száma
19. Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság
20. Lakcímet igazoló iratkiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
21. Hány éve lakik a határ menti övezetben?
22. Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen!
Házastárs/Szülő/Szülő házastársa
Családi név (nevek)
Születési név
Utónév (nevek)
Születési ideje ............. év ............. hó ............. nap
Születési helye ........................................................
23. Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye arra, hogy Ukrajnába visszatérjen? Igen/Nem
Engedélyszáma ............. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
24. Jelenlegi foglalkozása
25. Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe
26. A beutazás célja Családi kapcsolatok ápolása/Kulturális/Gazdasági/Szociális
27. A kedvezmény alapja díjmentesség esetén 18 éven aluli gyermek/21 éven aluli eltartott gyermek/
Fogyatékos/Nyugdíjas
28. Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani)
Családi név: Utónév: Születési idő:
1.
2.
3.
29. *  Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom Magyarországot.
30. Kérelmező lakcíme, telefonszáma
31. Kelt
32. Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása)
A konzulátus tölti ki!
Kérelem átvételének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Kérelem adatbevitelének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Ügyintéző
Igazolások, okmányok:
□ Érvényes útlevél
□ Lakcímet igazoló irat
□ Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb
Kérelem:
Elutasítva/Engedélyezve
Az engedély kiállításának ideje:............. év ............. hó ............. nap
A kérelem elutasítása esetén:
Az elutasítás ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Az elutasítás indoka:

27. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a tevékenységre vonatkozó adatok
név: tevékenység:
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolása
banki igazolás
egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!!
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgárság:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * <