Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.12.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás * 

1. § (1) *  Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. § (1) *  Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bejelentett lakóhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5) Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány * 

3. § (1) *  A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet I. pontjában,

b) a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet II. pontjában

meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban kell kiadni,

b) *  a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban - tartózkodási engedély megnevezéssel - kell kiadni.

(5) Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6) A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

4. § A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. § (1) Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) *  A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát - a meglévő matrica formátumú tartózkodási kártya érvénytelenítése, vagy a kártya formátumú tartózkodási kártya bevonása mellett - a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának - a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett - kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. § (1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2) *  Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát, illetve tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányt az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. § A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. § (1) Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártya formátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag az e rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) Az állandó tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. § (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. § Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyát, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése * 

10/A. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

12. § * 

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13-14. § * 

15. § *  Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. § *  A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.

17. § *  A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. § (1) A családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet 11. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3) * 

(4) A tanulmányi céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 13. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kutatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 14. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A hivatalos célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 15. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A gyógykezelés céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 16. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) A látogatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 17. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(9) Az egyéb célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 18. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(10) *  Az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 27. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(11) *  A nemzeti tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 28. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(12) *  A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély iránti kérelme benyújtásakor az e rendelet 29. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e a Harmtv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott önkéntes távozást.

(13) *  Az EU Kék Kártya iránti kérelmet az e rendelet 32. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(14) *  Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 33. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(15) *  A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

(16) *  A munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 35. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(17) *  A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 36. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(18) *  A szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 37. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(19) *  A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és a hosszú távú mobilitási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 38. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(20) *  A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét az e rendelet 39. mellékletében meghatározott bejelentő lapon köteles teljesíteni.

19. § A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. § (1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

21. § *  (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt - a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett - a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

21/A. § *  (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.

22. § A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. § *  (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta * 

22/B. § *  A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. § (1) A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazással összefüggő költségek,

b) a kiutasítás végrehajtásában közreműködő kísérő költsége,

c) *  a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a) *  Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b) *  Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Hivatalnak visszatéríteni.

(4) A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg - a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából - a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Hivatalhoz történő átutalásáról.

24. § Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár - kiutazása érdekében - az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. § *  Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.

III/A. Fejezet * 

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK * 

25/A. § *  A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

25/B. § *  Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)-(5) * 

27-30. § * 

Jogharmonizációs záradék

31. § (1) *  Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1-2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2) *  E rendelet 1-3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) *  Ez a rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) *  E rendelet 29. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) *  E rendelet 1-3., 10-18., 20., 27-28., 32. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) *  E rendelet 10-12., 32. és 34. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) *  E rendelet 37. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) *  E rendelet 38. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____ év __ hónap __ nap
Az okmány kiállításának jogalapja:
□ keresőtevékenység folytatása
□ tanulmányok folytatása
□ családtag
□ egyéb
Kérelmező telefonszáma:
Kérelmező e-mail címe:
[a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Anyja születési neve
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Születési helye
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje: ____ év ________ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg okmányának típusát: □ úti okmány
□ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma:
23. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig ________
Az okmány kiállításának helye
24. Ország:
25. Település:
26. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
27. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Magyarországi lakóhelye
31. Irányítószám:
32. Település: Kerület:
33. Közterület neve:
34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
35. Házszám / Helyrajzi szám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
IV. Egyéb adatok
41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?
□ Igen
□ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.
42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
43. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen □ Nem □
44. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
45. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.
Kelt: ............................................................. ...................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: ________________
A regisztrációs igazolást átvettem.
Kelt: ........................................... ..........................................
(a kérelmező aláírása)
Az illetékbélyeg helye:

2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

I.

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____ év __ hónap __ nap
Az adatlap célja:
□ Okmány kiállítása.
□ Okmány meghosszabbítása. Arcfénykép
Az okmány átvételének helye: helye
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
E-mail cím:
Telefonszám:
[a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Anyja születési neve
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Születési helye
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje: ____ év ______________ hónap __ nap
10. Neme: férfi □ nő: □
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma:
22. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
23. Ország:
24. Település:
25. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
26. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma:
32. Kiállítási ideje: ____ év ________ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám:
42. Település: Kerület:
43. Közterület neve:
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
45. Házszám / Helyrajzi szám:
Épület: Lépcsőház Emelet: Ajtó:
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér vagy akihez csatlakozik
51. Családi neve:
52. Utóneve(i):
Születési helye
53. Ország:
54. Település:
55. Születési ideje: év hónap nap
56. Neme: férfi □ nő: □
57. Állampolgársága:
58. Rokonsági foka: □ Szülő □ Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt □ Egyéb, éspedig:
□ EGT-állampolgár eltartottja volt
□ EGT-állampol-
gárral egy háztartásban élt
□ akiről súlyos
□ Gyermek regisztrált élettársi kapcsolatot Abban az országban, ahonnan érkeznek: egészségügyi okból az EGT-állampolgár
□ Házastárs létesített. személyesen gondoskodik
VI. Egyéb adatok
61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen □ Nem □
63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: _______
Település: ______
Közterület neve (cím): ______
64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország: _______
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ______ év _________ hónap ____ napig tartó érvényességgel engedélyezem.
Kelt: _____________________________ ____________________________________
(ügyintéző aláírása, pecsét)
Kiadott okmány száma: ____________________________________
A tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: _____________________________ _______________________________
( kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ________________________
Az illetékbélyeg helye:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: _____ év ______________ hónap _____ nap
Az elutasító döntés indoka röviden:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______ év _____________ hónap ____ nap
A döntés indoka röviden:

II.

ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____ év __ hónap __ nap
Az adatlap célja:
□ Okmány kiállítása.
□ Okmány meghosszabbítása.
Arcfénykép
helye
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
E-mail cím:
Telefonszám:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Anyja születési neve
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Születési helye
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje: ____ év ______________ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma:
22. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
23. Ország:
24. Település:
25. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
26. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma:
32. Kiállítási ideje: ____ év ________ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám:
42. Település: Kerület:
43. Közterület neve:
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
45. Házszám / Helyrajzi szám:
Épület: Lépcsőház Emelet: Ajtó:
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik
51. Családi neve:
52. Utóneve(i):
Születési helye
53. Ország:
54. Település:
55. Születési ideje: _____ év ________________ hónap _____ nap
56. Neme: Férfi □ Nő: □
57. Állampolgársága:
58. Rokonsági foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs □ Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt □ Egyéb, éspedig:

□ magyar állampolgár eltartottja
□ magyar állampolgárral
regisztrált élettársi kapcsolatot létesített. legalább egy éve egy háztartásban él
□ akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik
VI. Egyéb adatok
61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen □ Nem □
62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen □ Nem □
63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: _______
Település: ______
Közterület neve (cím): ______
64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország: _______
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ______ év _________ hónap ____ napig tartó érvényességgel engedélyezem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma: ____________________________________
A tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ................................................ .......................................................
( kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: .....................................................
Az illetékbélyeg helye:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: _____ év ______________ hónap _____ nap
Az elutasítás indoka röviden:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ........................................
A döntés kelte: ______ év _____________ hónap ____ nap
A döntés indoka röviden:

3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____ év __ hónap __ nap
Az adatlap célja:
□ Okmány kiállítása.
□ Okmány meghosszabbítása.
Arcfénykép
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
E-mail cím:
Telefonszám:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
A jogosult neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Anyja születési neve
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Születési helye
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje: ____ év ______________ hónap __ nap
10. Neme: Férfi □ Nő: □
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
□ Elvált
II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg okmányának □ úti okmány
típusát: □ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma:
23. Úti okmány típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati útlevél □ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig _____
Az okmány kiállításának helye
24. Ország:
25. Település:
26. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap
27. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai
31. Jelenlegi okmányának száma:
32. Kiállítási ideje: ____ év ________ hónap __ nap
33. Érvényessége: ____ év __ hónap __ nap
IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám:
42. Település: Kerület:
43. Közterület neve:
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
45. Házszám / Helyrajzi szám:
Épület: Lépcsőház Emelet: Ajtó:
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
EGT-állampolgár, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarországon területén tartózkodottcsaládtag, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodottszemély, aki az EGT-állampolgárra vagy a magyar állampolgárra tekintettel fennmaradó joggal rendelkezik, és 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott □ állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarországon született gyermekemagyar állampolgár családtagja - házastárs, valamint a 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján tartózkodásra jogosult személy kivételével -, ha megszakítás nélkül legalább egy éve a magyar állampolgárral családi életközösségben él
magyar állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, és azóta életközösségük folyamatos
Ha magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:
51. Családi neve:
52. Utóneve(i):
Születési helye
53. Ország:
54. Település:
55. Születési ideje: _____ év ________________ hónap _____ nap
56. Neme:
57. Állampolgársága:
58. Rokonsági foka: □ szülő □ gyermek □ házastárs □ Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített
□ egyéb
59. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: _______
Település: ______
Közterület neve:
Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?
Ország: _______
Kelt: _________________________ _________________________________
aláírás
Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ______ év _________ hónap ____ napig tartó érvényességgel/határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ................................................ .......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma:
Az illetékbélyeg helye:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: _____ év ______________ hónap _____ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______ év _____________ hónap ____ nap
A döntés indoka (röviden):

4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Személyazonosító igazolványának száma: ____________________
Úti okmány száma: ____________________
5. A cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmány száma:
____________________
6. Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám/Helyrajzi szám: ____________________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
□ Családi nevének megváltozását
□ Utóneve megváltozását
□ Neme megváltozását
□ Állampolgársága megváltozását
□ Egyéb változást, éspedig
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ..........................................
P. H.
aláírás
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
átadó ügyintéző aláírása, pecsét
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
TUDNIVALÓK
- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
= 1 db arcfényképet,
= a cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmányt.
- Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Az illetékbélyeg helye:

5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap Arcfénykép
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve: ______________________________
2. Utóneve(i): ______________________________
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Személyazonosító igazolványának száma: ____________________
Úti okmány száma: ____________________
5. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmány száma:
____________________
6. Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám/Helyrajzi szám: ____________________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom
□ Elveszett.
□ Eltulajdonították.
□ Megsemmisült.
□ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ……………………………. P. H.
…………………………………..
aláírás
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
.........................................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: regisztrációs igazolás

Az okmány formátuma: kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. a bejelentkező személy címe;

6. a bejelentkező aláírása;

7. a bejelentkezés időpontja;

8. a kiállító hatóság bélyegzője;

9. a kiállítás helye;

10. hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes.

2. Tartózkodási kártya

a) *  EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. állampolgárság;

6. neme;

7. arcfénykép;

8. érvényességi idő;

9. a kiállító hatóság bélyegzője;

10. a kiállítás helye, ideje;

11. gépi olvasásra alkalmas adatsor;

12. megjegyzés [„EGT-állampolgár családtagja”];

13. egyéb megjegyzés [„tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of EEA citizens”].

b) *  magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére a tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély / residence permit

Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. arcfénykép;

4. érvényességi idő;

5. kiállítás helye, ideje;

6. a kártya típusa;

7. megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of Hungarian citizens”];

8. a kiállító hatóság aláírása, bélyegzője;

9. *  Magyarország címere;

10. géppel olvasható terület.

3. *  Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. a kérelmező aláírása;

6. arcfénykép;

7. a kiállító hatóság bélyegzője;

8. a kiállítás helye, ideje;

9. érvényességi idő;

10. hátoldalon kiegészítő információ: Csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal (harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti okmánnyal) együtt érvényes./Valid together with a valid personal identification document or travel document. (In case of third country national family member only with valid travel document.)

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ELTARTÁSI NYILATKOZAT

A nyilatkozattevő:
□ EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)
□ Magyar állampolgár (I. pont kitöltendő)
□ Magyar állampolgár öneltartó családtagja (II. pont kitöltendő)

I. Alulírott ...................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

kijelentem, hogy

............................................................................................................................................. nevű

................................................................................................................................. állampolgár

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.

II. *  Alulírott ..................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.

Kelt: .......................................

...........................................

nyilatkozattevő aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
(név, lakcím) (név, lakcím)

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Magyarország
La Hongrie / Hungary
Sorszám:
Numéro/Number

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem / une demande pour clause officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation letter

Az ügyfél elérhetőségei:
Telefonszám: E-mail cím:
Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned
Magánszemély kérelmező esetén/In case of natural person invitor / Dans le cas de la personne naturelle:
Családi név / Nom / Surname Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési családi és utónév / Nom et prénom / Surname and first name at birth:
______
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name
______
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
______
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ______ év/year/an ________ hó/month/moin ______ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality _______ Neme / Sexe /Sex Foglalkozás /
Foglalkozás / Profession / Profession Neme / Sexe /Sex ____ Profession / Profession
____
Személyazonosító okmány típusa és száma / Le type et le numéro du carte d’identité / Type and No. of document
Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) / Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) / Residence title (applicable to foreigners)
___
Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address
___
Jogi személy kérelmező esetén / In case of legal person invitor/ Dans le cas d’une personne morale:
___
Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale / Name of legal entity
___
Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters
___
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve / Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation / Name of the person entitled to undertake obligations
___
Jogi személy cégjegyzék-száma / Numéro de registre du commerse et des sociétés de la personne morale / Company register number of the legal entity
___
Jogi személy adószáma /Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity
___
az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des étrangers à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Családi név / Nom / Surname ___
Utónév /Prénom /First name ___
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name: ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ____ év/year/an _______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
Foglalkozás / Profession / Profession
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ___
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ___ év/year ___ hó/month ____ nap/day
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ___
Útlevél száma/ Numéro de passeport / Passport No. ___
Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address ___
Kérelmezővel való kapcsolata és megismerkedés körülményei/ Lien de parenté avec le demandeur et les circumstances de connaissance / Family relationship to applicant and the circumstances of acquaintance ___
Vele együtt utazó házastársa / Accompagné(e) de son conjoint / Accompanied by his or her spouse
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance
/ Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la
mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ______ év/year/an ____________ hó/month/moin _____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Foglalkozás / Profession / Profession
Neme / Sexe /Sex
Családi név / Nom / Surname ___
Utónév /Prénom /First name ___
Születési idő /Né(e) le / Date of birth ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town) ___
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name: ___
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ______
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)


Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ____ év/year/an ___________ hó/month/moin _____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Neme / Sexe /Sex
Családi név /Nom /Surname ____
Utónév /Prénom /First name ___
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ___
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name ___
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ____
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth _____ év/year/an ______________ hó/month/moin ______ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth _____ év/year/an ______ hó/month/moin nap/day/jour _____
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
A meghívás célja / Le motif de l’invitation / Purpose of the invitation:
___
A meghívott magyarországi szálláshelye / L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of acccomodation of the invited person in Hungary:
___
___ a meghívott(ak) részére 20____- év hónap naptól től 20____- év hónap
napigig terjedő időszakban ____ napra / du jour moins an au jour moins ____ an
pendant _____ jours /
from ___ day month year to ____ day month year for ____ days
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - a Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá -ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik -egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.
And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.
Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fourni e le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et -en manquement les disposition divers d’un accord international -je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.
A meghívott számára biztosított szállás adatai, ha az nem egyezik meg a meghívó lakó-/ tartózkodási helyével: / Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de l’hébergeant: / Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address:
__________
Kijelentem, hogy
1. - a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.
2. - Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Je déclare que
- je réunis des conditions de la pris de l’engagement.
- les informations susmentionnés sont conformes à la réalité.
I hereby declare that
- I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.
- the data stated above are true.
Kelt / Date / Date: _____________________________ Kérelmező aláírása vagy cégszerű aláírás/
Signature / Signature
Hatósági záradék / Clause del’autorité / Official approval of the authority
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.
Clause del’autorité La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financière del’entrée et duséjour. Official approval of the authority The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.
Kelt / Date / Date:
P. H. / Cachet / Stamp
Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks:
A ................................ számú meghívólevelet átvette / J’ai reçu le lettre d’invitacion no ................. / I received the invitation letter no ...........................
Kelt / Date / Date:
.............................................................
Aláírás vagy cégszerű aláírás /
Signature / Signature

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Nemzeti vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Arcfénykép
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Benyújtott betétlapok:
„A”: db
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
I. Vízumkérő személyi adatai

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Vízumkérő neve
____
____

3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
____
____

5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Anyja születési neve
____
____

7. Ország:
Születési helye
____
____
8. Település: ____
9. Születési ideje: ____ év ____ hónap ___ nap
10. Neme: Férfi Nő:
11. Állampolgársága: ____
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám:
22. Ország:
23. Település:
24. Közterület neve:
25. Házszám:
26. Épület, lépcsőház, emelet,
ajtó:
____
____
____
____
____
____
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma: ____
32. Útlevelének típusa: Magánútlevél
Szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
Egyéb, éspedig ____

33. Ország:
Útlevelének kiállítási helye
____
34. Település: ____
35. Kiállítási ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
36. Érvényességi ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
IV. Kérelem indokai
41. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
□ Magyar nyelv megőrzése, ápolása
□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése
□ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása
□ Családi kapcsolatok erősítése
42. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve: ____ utóneve: ____
születési családi név: ____ születési utónév: ____
születési idő: ____ év ____ ____ nap
születési hely (település): ____ ország: ____
családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő □házastársa □ gyámolt gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa
□ egyéb
43. személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási engedély □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként elismert
V. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
51. Magyarországra érkezésének várható időpontja: ____ év ____hónap ____ nap
52. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama: ____ nap
53. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni □ Egyszer □ Többször
VI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
61. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon? Igen Nem
62. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete: ____ év ____ hónap ____ nap
63. Itt-tartózkodásának vége: ____ év ____ hónap ____ nap
64. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma: ____-____
VII. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám: ____
Település: ____ Kerület: ____
Közterület neve: ____
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____
Házszám: ____
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: ____ Ajtó: ____
VIII. Utazásra vonatkozó adatok
81. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
Repülőgép Gépkocsi Vonat Busz Hajó
Egyéb, éspedig ____
82. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának
sorszáma: ______________________________
83. Menetjegyének érvényessége: ____ év ____hó ____ nap
84. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ____
IX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
91. Volt-e korábban büntetve? Igen Nem
92. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
.____ .......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
93. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? Igen Nem
94. Kiutasították-e korábban Magyarországról? Igen Nem
95. Ha kiutasították, mikor? ____ év ____hónap ____ nap
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
97. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? ____
98. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország: ____
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kelt: ____
................................................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betűjele és sorszáma: _-____
Vízum kiállításának dátuma: ____ év ____ hónap ____ nap
Beutazások száma: ___
Vízumba foglalt tartózkodási idő: ____ nap
Vízum érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap
Megjegyzés:
A hatóság tölti ki!
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ______________________ Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
Az elutasítás oka (röviden):
„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: ___

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Kiskorú gyermek neve
____
____

3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Előző neve
____
____

5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Anyja születési neve
____
____

7. Ország:
8. Település:
Születési helye
____
____
9. Születési ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
10. Neme: Férfi: Nő:
11. Állampolgársága: ____

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám:___________________________________
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mailcím: _____________________________________
A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át.
□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri.
□ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott külképviseleten veszi át, éspedig: _______________________________________ (ország, város)
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
____ év ____ hónap ____ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ____
5. A kérelmezőt fogadó családtag
családi neve: utóneve:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
□ házastársa □ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély □ EU Kék Kártya □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély
□ menekültként elismert
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Ki biztosítja magyarországi megélhetését?

□ családtag □ kérelmező
családtag rendelkezésére álló megtakarítás: kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:
családtag munkáltatója (név, székhely): családtag havi bruttó jövedelme:
kérelmező munkáltatója (név, székhely): kérelmező havi bruttó jövedelme:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel? vízummal? menetjeggyel? anyagi fedezettel?
□ igen □ nem □ igen □ nem □ igen □ nem □ igen, összege: □ nem
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonság foka: születési hely, állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
idő: □ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonság foka: születési hely, állampolgárság: tartózkodása jogcíme: □ tartózkodási vízum
idő: □ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
Tartózkodási okmány száma:
9. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni?
□ igen □ nem
Ha igen, töltse ki az összevont kérelmezési eljáráshoz szükséges „A” betétlapot!
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: Település:
Közterület neve:
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? _________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető határozat száma: ...........................................

A döntés kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

A döntés indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a családi kapcsolat igazolására
születési anyakönyvi kivonat
házassági anyakönyvi kivonat
örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat
egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat
Ha foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:
a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat
a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása
az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
kitöltött szálláshely bejelentő lap a szállásadó aláírásával
egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.

A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.
„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ
1. Magyarországi munkáltató adatai
név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:
KSH-szám: TEÁOR száma:
2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 3. Iskolai végzettsége:
□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb
4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:
5. Munkavégzés helye(i):

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
.......... (irányítószám)
......................................... (cím)
5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
................ (irányítószám)
............................................... (cím)
5.3. A foglalkoztató több - különböző megye területén lévő - telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem
6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:

............... év ........... ...... nap
7. Munkakör (FEOR szám):
8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje: .............................................
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ................................................................................................
címe: ................................................................................................
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? □ Igen □Nem
□ munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
□ bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi személy);
□ olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint - a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
□ olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
□ hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
□ hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
□ a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;
□ a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;
□ a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
□ Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is
10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike? Igen Nem
□ a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet vezetője;
□ nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;
□ az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre − az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor;
□ a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében dolgozik
□ kulcsszemélyzetnek minősül,
□ a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik,
□ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja),
□ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,
□ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,
□ nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik országbeli állampolgár,
□ a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,
□ az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár - a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá tartozó - családtagja
„B” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ____ év____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma: .......................................
A döntés kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
A döntés indoka (röviden):

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma: _____________________
érvényessége: ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma: ________________ Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
érvényessége: ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: ___________________________________
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím: ___________________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? ____ év ____ hónap ____ nap
4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik?


______________ nyelv ___________ szint; _________________ nyelv _____________ szint
5. Fogadó oktatási intézmény adatai
név: ____ képzés jellege:
□ középfokú képzés □ felsőfokú alapképzés
□ továbbképzés
□ egyéb képzés
Az oktatási intézmény székhelyének címe: ____
6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
helyrajzi szám:

irányítószám:
település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
ösztöndíj típusa és havi összege: rendelkezésre álló megtakarítás:
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?
____
Milyen közlekedési eszközzel? ____
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege: ____


□ nem
9. Kérelmező eltartott házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok:
____
születési hely, idő:
____
állampolgárság:
____
tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok:
____
születési hely, idő:
____
állampolgárság:
____
tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok:
____
születési hely, idő:
____
állampolgárság:
____
tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem

____ év ____ hó ____ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? __________________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ___________________________ célból ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: _______________________________________________

A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ........................................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ...........................................
A döntés kelte: ............... év ........... ...... nap
A döntés indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat
= felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatójogviszony igazolás
= középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= kollégiumi igazolás
= kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
- a megélhetést igazoló okirat
= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
= családtag eltartása esetén: eltartói nyilatkozat és a tartási képességet alátámasztó irat
= banki igazolás
= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma, érvényessége:
_______________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma, érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_______________________ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: ___________________________________
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím: ___________________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? ____ év ____ hónap ____ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ____
5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege: előző évi magyarországi adózott jövedelme:
rendelkezésre álló megtakarítás összege: megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?
____
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege: ____


□ nem
7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
8. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem


____ év ____ hó ____ nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: ____
Település: ____
Közterület neve: ____
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá:
Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel:
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: _______________________________________________

A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ........................................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ...........................................
A döntés kelte: ............... év ........... hónap ...... nap
A döntés indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás
= fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ
1. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai
név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
tevékenységi kör: intézményi akkreditációs lajstromszám: ____ érvényessége

____ év ____ hó ____ nap
2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 3. Iskolai végzettsége:
□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb
4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:
5. Munkavégzés helye(i):

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
.......... (irányítószám)
....................................................... (cím)
5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
.............. (irányítószám)
.............................................................. (cím)
5.3. A foglalkoztató több - különböző megye területén lévő - telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem
6. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte:
............... év ........... ...... nap
7. Munkakör (FEOR szám):
8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve: ....................................... Egyéb nyelvismerete: .......................................
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje: .............................................
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ................................................................................................
címe: ................................................................................................
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? Igen Nem
□ munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
□ olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint - a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
□ olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
□ a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója
„B” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma: .......................................
A döntés kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
A döntés indoka (röviden):

15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Telefonszám: ___________________________________ E-mail cím: _____________________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú
□ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? ____ év ____ hónap ____ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám:
____
település: közterület neve:
közterület jellege:
____
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok
név: munkakör:
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege: ____


□ nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem ____ év ____ hó ____ nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: ____
Település: ____
Közterület neve: ____
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá:
Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel:
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását .................................. célból ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ........................................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ...........................................
A döntés kelte: ............... év ........... hónap ...... nap
A döntés indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről
= egyéb okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma: .......................................
A döntés kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
A döntés indoka (röviden):

16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Telefonszám: ____________________________________
Emailcím: _______________________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú
□ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?


____ év ____ hónap ____ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye
név:
székhely címe:
6. Ha a kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai
családi név: utónév:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: rokonsági kapcsolat:
7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege:


□ nem
9. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési
engedély
□ EK letelepedési
engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési
engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó
családtag
Tartózkodási okmány száma:
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem

____ év ____ hó ____ nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Közterület neve:
Település:
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ___________________

A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ...................................................... .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ........................................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ............... év ........... hónap ...... nap
A döntés indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről
= kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
egyéb okirat
- a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat
= a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
_________________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

___ év ____ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ____________________________
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: _________________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
A kérelem megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma: .......................................
A döntés kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
A döntés indoka (röviden):

17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:
Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal
beutazás helye:
Arcfénykép
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

____________________ ........ év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:


____________________ ........... év ........ hó ....... nap [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Telefonszám: _____________________________ E-mail cím: ______________________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):
utónév (útlevél szerint):
születési családi név:
születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: neme:

férfi
családi állapota:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

______ év ____ _______ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
Állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

_______ év ______________ hó ________ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

_______ év ______________ hó ________ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
______ év ____ hó _____ nap
4. A természetes személy meghívó adatai
családi név: utónév:
születési családi név: születési utónév:
születési idő:

_____ év _____ hó _____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
Külföldi természetes személy meghívó esetén: bevándorolt,
letelepedett, a Magyarország által menekültként elismert,
tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:
5. Magyarországi jogi személy meghívó adatai
név: hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
székhely címe:
6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ______
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges Útlevéllel?

□ igen □ nem
Vízummal?

□ igen □ nem
Menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege:


□ nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
Tartózkodási okmány
száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
Tartózkodási okmány
száma:
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
Tartózkodási okmány
száma:
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem ________ év ________ hó __________ nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: Település:
Közterület neve:
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? _____________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból év ____ év ____ hónap ______ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ______ év ______ hónap _______ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: .....................................................
A döntés kelte: _____ év _____ hónap ____ nap
A döntés indoka röviden:
TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- hatósági záradékkal ellátott meghívólevél
- kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
____________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája].
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
____________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

év hó nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ____ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma:
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: _____ év _____ hónap _____ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma:.......................................
A döntés kelte: ____ év _____ hónap _____ nap
A döntés indoka (röviden):

18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Kérelmet átvevő hatóság:
Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal
beutazás helye:
Arcfénykép
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma: ______________________

érvényessége ................. év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma: ______________________


érvényessége: ....................... év ........ hó ....... nap [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _____________________________
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím: _______________________________
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):
utónév (útlevél szerint):
születési családi név:
születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

______ év _______ hó ____ nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye (ország, város, pontos cím):
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

_______ év ______________ hó ________ nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

_______ év ______________ hó ________ nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? ______ év ____ hónap _____ nap
4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik?
_______ nyelv ___________ szint; ________ nyelv ____________ szint
5. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
helyrajzi szám:


irányítószám:
település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ______
6. Ha alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye
oktatási intézmény neve:
tanulmányok jellege:

□ alapfokú □ egyéb
székhely címe:
7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:
havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítása:
megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor vagy tartózkodási joga megszűnésekor mely országba utazik vissza vagy tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege: ______
9. Kérelmező által Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag
10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem ______
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
________ év ________ hó __________ nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: Település:
Közterület neve:
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? _____________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem
Az engedély száma és érvényessége:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ____ év ____ hónap ______ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ________________________________________
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: _______________________________
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ______ év ______ hónap _______ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ..............................................
A döntés kelte: .......... év ......... ......... nap
A döntés indoka röviden:
TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat
= nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás
= gyakornoki státusz igazolása
= egyéb okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
= kollégiumi igazolás
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
= igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról
= banki igazolás
= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
= egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
____________________ ......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége: [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
____________________ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgársága:
születési idő:

_____ év ____ hó _____ nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ________
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ................................................ céljából
______ év ______ hónap ______ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ___________________________________
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ .....................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: _____ év _____ hónap _____ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Az eljárás megszüntetése esetén
Megszüntető döntés száma: .......................................
A döntés kelte: ........... év ........... ............ nap
A döntés indoka (röviden):

19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

Az okmány adattartalma:

1. az okmány elnevezése;

2. az okmány száma, sorozatszáma;

3. kiállító hatóság;

4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben];

5. születési hely, idő;

6. nem;

7. anyja születési családi és utóneve(i);

8. arcfénykép;

9. útlevél száma;

10. szálláshely címe;

11. az okmány kiállításának indoka;

12. az okmány kiállításának időpontja;

13. az okmány érvényességi ideje;

14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések.

20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Letelepedési kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ _______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Arcfénykép
Kérelemhez tartozó betétlapok:

A: __ db B: __ db C: __ db

D: __ db E: __ db F: __ db

Az okmány átvételének helye
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését
kéri.
E-mail:
Telefonszám:
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei, Önnel együtt letelepedni szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell!
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?
□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély
I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai
Kérelmező neve
I/1. Családi neve: ______________________________
I/2. Utóneve(i): ______________________________
Előző vagy születési neve
I/3. Családi neve: ______________________________
I/4. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
I/5. Családi neve: ______________________________
I/6. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
I/7. Ország: ______________________________
I/8. Település: ______________________________
I/9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
I/10. Neme: Férfi: □ Nő: □
I/11. Állampolgársága: ______________________________
I/12. Előző állampolgárságai: ______________________________
______________________________
I/13. További állampolgárságai: ______________________________
I/14. Családi állapota: □ Nőtlen/Hajadon □ Házas □ Özvegy
Házasságkötés helye:
Ideje:
□ Elvált
I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni): ______________________________
I/16. Szakképzettsége: ______________________________
I/17. Iskolai végzettsége: □ Alapfokú □ Középfokú □ Felsőfokú
II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye
Irányítószám: _________
Ország: ______________________________
Település: ______________________________
Közterület neve: ______________________________
Házszám: ___________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: ___________
III. Úti okmány adatai
III/1. Útlevelének száma: ___________
III/2. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
□ Egyéb éspedig: ______
Útlevelének kiállítási helye:
III/3. Ország: ______________________________
III/4. Település: ______________________________
III/5. Kiállítási ideje: ____év __ hónap __ nap
III/6. Érvényességi ideje: ____év __ hónap __ nap
III/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Gyermek neve
__ ______________________________
__ ______________________________
__ ______________________________
__ ______________________________
__ ______________________________
III/8. Ha menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: ____________
a státuszt elismerő tagállam neve: _______________
a státusz elismerésének ideje: _________________
IV. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
IV/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
IV/2. Kiadott vízumának száma: _______
IV/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: ______________________________
IV/4. Vízumkiadás dátuma: ____év __ hónap __ nap
IV/5. Vízum érvényessége: ____év __ hónap __ nap
IV/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma: ______
IV/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja: ____év __ hónap __ nap
IV/8. Tartózkodási engedély érvényessége: ____év __ hónap __ nap
IV/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság:
______________________________
IV/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja: □ Látogatás □ Hivatalos □ Keresőtevékenység
□ Önkéntes tevékenység □ Családi együttélés biztosítása □ Tanulmány
□ Gyógykezelés □ Kutatás □ Egyéb □ EU Kék kártya
□ Munkavállalás □ Jövedelemszerzés □ Más cél, éspedig: .............................
IV/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
IV/12. Letelepedési engedély száma: ___________
IV/13. Az okmány érvényességi ideje: __________
IV/14. Az engedélyt kiadó hatóság: __________
IV/15. Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma: ______
IV/16. Az okmány kiadásának dátuma:
IV/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: ____________
IV/18. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
V. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények
□ Családi együttélés biztosítása (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
□ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Nemzetgazdasági érdek (Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
VI. A Magyarországon élő családtagok adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
VII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VII/1. Volt-e magyar állampolgár? □ Igen □ Nem
VII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg? ____év __ hónap __ nap
VII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka? ____________________
VII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként? □ Igen □ Nem
VIII. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar állampolgárok? □ Igen □ Nem
VIII/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
IX. Nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozás esetén (Ezen pont kitöltése esetén a X-XX. kérdéscsoportot és „E” betétlapot nem kell kitölteni!)
IX/1. Befektetőként vagy családtagként kéri a letelepedést? □ Befektető □ Családtag
IX/2. Befektető esetén, az államkötvényt kibocsátó vállalkozás megnevezése: __________________________________
IX/3. Családtagjai vele együtt kérelmezik-e a letelepedést? □ Igen □ Nem (Ha a családtagok nem kérik a
letelepedést a „B”, vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
IX/4. Ha igen, mely családtagok kérelmezik a letelepedést? □ házastársa □ eltartott leszármazó □ eltartott szülő
(Kérem adja meg a letelepedni szándékozók adatait! Az itt megjelölt 14 év alatti gyermek esetén az „A” betétlapot kell kitölteni, a többi személyre külön Letelepedési engedély formanyomtatványt kell kitölteni!)
Betétlap
sorszáma
Név Rokonsági fok
X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai
IX/1. Tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege: □ Kereskedelmi szálláshely □ Magánszálláshely
X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig _________
X/4. Ha Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített személy, jelölje meg magyarországi lakóhelyének a címét:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ HRSZ: _____
XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig ____________________
XII/2. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __
XII/3. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma és alapterülete: __
XIII. Magyarországi megélhetésének forrása
□ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
□ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog (Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!)
□ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) (Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb kereső tevékenység (Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!)
□ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék (Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!)
□ Magyarországon élő családtagja biztosítja (Kérjük töltse ki a XIX. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb, éspedig __________
XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani
XIV/1. Számlát vezető pénzintézet neve: ___________________________________
XIV/2. Bankszámlaszáma: ___________________________________
XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani
XV/1. Vagyon, vagyoni érték megnevezése: ______________
XV/2. Becsült forgalmi értéke: ______________ HUF
XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai: __________________________
XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból) biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az NAV igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF
XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme: ______________ HUF
Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:
XVI/3. Munkáltató neve: ___________________________________
___________________________________
XVI/4. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XVI/6. Munkaköre: _________________________
XVI/7. Havi bruttó jövedelme: ______________ HUF
XVI/8. Havi nettó jövedelme: ______________ HUF
XVI/9. Foglalkoztatás kezdete: ____ év __ hónap __ nap
XVI/10. Foglalkoztatás vége: ____ év __ hónap __ nap
Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalásra jogosító engedélye(i): _______
XVI/11. Jelenlegi munkavállalásra jogosító engedély száma: ______
XVI/12. Munkavállalásra jogosító engedély érvényessége: _____ év ________ hónap ______ nap
XVI/13. Munkavállalásra jogosító engedélyt kiadó hatóság: ________
XVI/14. Előző munkavállalásra jogosító engedély száma: __________
XVI/15. Munkavállalásra jogosító engedély érvényessége: _____ év _____ hónap _____ nap
XVI/16. Munkavállalásra jogosító engedélyt kiadó hatóság: ____________
XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított
XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:
□ Egyéni vállalkozóként □ Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként
□ Egyéb, éspedig ________ _______________________
XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve: _________________________
XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
XVII/4. Az alkalmazottak száma: _______
XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága: _______ HUF
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
XVII/6. Az NAV igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF
XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF
XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
XVIII/1. A jövedelem típusa: □ Nyugdíj
□ Járadék
□ Egyéb, éspedig __________
XVIII/2. Havi összege (érték, valutanem): __________ ___________
XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve: _________________________
XVIII/4. Folyósítás kezdete: ____év __ hónap __ nap
XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:
_________________________
XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja
XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő személyekről „A” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
__ _____________________________ ____________________
XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
XXI/1. Volt-e korábban büntetve? □ Igen □ Nem
XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki?
________________________________
XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
□ Igen □ Nem
XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?
________________________________
XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt?
□ Igen □ Nem
XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
________________________________
XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból? □ Igen □ Nem
XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?
XXI/9. Kiutasítás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
XXI/10. Kiutasító ország: _______________
XXI/11. Kiutasítás indokai: _______________
XXI/12. Kiutasítás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
XXI/13. Kiutasító ország: _______________
XXI/14. Kiutasítás indokai: _______________
XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása? □ Igen □ Nem
XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?
XXI/17. Az ország, ahol tartozása van: __________________
XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta): ___________ ___
XXI/19. A tartozás jogcíme: __________________
XXI/20. Az ország, ahol tartozása van: __________________
XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta): ___________ ___
XXI/22. A tartozás jogcíme: __________________
XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? □ Igen □ Nem
XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma Név Rokonsági fok
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ Igen □ Nem
XXII. Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)
______________________________________
XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága
_____________________
Megjegyzés, kiegészítés:
(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)
_____________________
XXIV/1. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: ________________
Település: ________________
Közterület neve: ________________
XXIV/2. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország: ________________
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.
Kelt: ................................... .............................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság feljegyzései
(A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

Illetékbélyeg helye
A kérelem teljesítése esetén
A hatóság tölti ki!
A letelepedési engedély megadásának indokai:A kérelmező letelepedését engedélyezem.

Tagállam neve: ________________ -ban, -ben ______________-án/-én nemzetközi védelemben részesült.Kelt: ..................................... ..................................
javaslattevő ügyintéző
....................................
engedélyező vezető
A hatóság tölti ki!
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:
_____ _____ _____
_________ _________
_________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma: _____ év _____ hónap _____ nap
Okmányok érvényességének dátuma: _____ év _____ hónap _____ nap
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:
_____ _____ _____
_________ _________
_________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.
Kelt: ..................................
P. H.
.....................................
ügyintéző aláírása
..................................
(a kérelmező aláírása)
A kérelem elutasítása esetén
A hatóság tölti ki!
Elutasító határozat száma: _________________ A határozat kelte: ______ év ______ hónap ______ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
Kelt: ............................
...............................................
javaslattevő ügyintéző
..........................................
jóváhagyó vezető
Az eljárás megszüntetése esetén
A hatóság tölti ki!
A döntés száma: ______________ A döntés kelte: ______ év _____ hónap _____ nap
A döntés indoka (röviden):
Kelt: ............................
.......................................
javaslattevő ügyintéző
....................................
jóváhagyó vezető

„A” betétlap
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Betétlap sorszáma:
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám _______________
A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?
□ Igen □ Nem Arcfénykép
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
A gyermek neve
A/2. Családi neve: ______________________________
A/3. Utóneve(i): ______________________________
Előző neve
A/4. Családi neve: ______________________________
A/5. Utóneve(i): ______________________________
Anyja születési neve
A/6. Családi neve: ______________________________
A/7. Utóneve(i): ______________________________
Születési helye
A/8. Ország: ______________________________
A/9. Település: ______________________________
A/10. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
A/11. Neme: Férfi: □ Nő: □
A/12. Állampolgársága: ______________________________
A/13. Előző/további állampolgárságai: ______________________________
A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni): ______________________________
A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ Igen □ Nem
A/18. Úti okmány adatai:
A/18/1. Útlevelének száma: ________
A/18/2. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
□ Egyéb éspedig ______
Útlevelének kiállítási helye:
A/18/3. Ország: _____
A/18/4. Település: _____
A/18/5. Kiállítási ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
A/18/6: Érvényességi ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
A/19. Ha a menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája: _____
a státusz elismerő tagállam neve: _____
a státusz elismerésének ideje: _____
A/20/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete: _____ év _____ hónap _____ nap
A/20/2. Kiadott vízumának száma: _____
A/20/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: _____
A/20/4. Vízumkiadás dátuma: _____ év _____ hónap _____ nap
A/20/5. Vízum érvényessége: _____ év _____ hónap _____ nap
A/20/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma:
_____
A/20/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja: _____ év _____ hónap _____ nap
A/20/8. Tartózkodási engedély érvényessége: _____ év _____ hónap _____ nap
A/20/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság: _____
A/20/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja: □ Látogatás □ Hivatalos □ Keresőtevékenység
□ Önkéntes tevékenység □ Családi együttélés biztosítása □ Tanulmányi □ Gyógykezelés □ Kutatás □ Egyéb □ EU Kék Kártya
□ Munkavállalás □ Jövedelemszerzés □ Más cél, éspedig: ........................
A/20/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: _____
A/20/12. Letelepedési engedély száma: _____
A/20/13. Az okmány érvényességi ideje: _____
A/20/14. Az engedélyt kiadó hatóság: _____
A/20/15. Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma: _____
A/20/16. Az okmány kiadásának dátuma: _____
A/20/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: _____
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
Kelt: ............................ ..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ______________ Betétlap sorszáma: _______

„B” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem kérelmezi vele együtt a letelepedést

B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező
házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
□ Igen □ Nem
B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
B/6. Családi neve: __________
B/7. Utóneve(i): __________
Előző vagy születési neve
B/8. Családi neve: __________
B/9. Utóneve(i): __________
Anyja születési neve
B/10. Családi neve: __________
B/11. Utóneve(i): __________
Születési helye
B/12. Ország: __________
B/13. Település: __________
B/14. Születési ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
B/15. Neme: Férfi: □ Nő: □
B/16. Állampolgársága(i): __________
B/17. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:
□ Menekült □ Bevándorolt □ Letelepedési engedéllyel rendelkező □ Tartózkodási engedéllyel rendelkező
B/18. Nemzetisége: ___________________________
B/19. Lakóhelye
Irányítószám: __________
Ország: __________
Település: __________
Közterület neve: __________
Házszám: __________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: __________
B/20. Foglalkozása: __________
B/21. Munkáltatójának neve: __________
__________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
B/22. Ország: __________
B/23. Település: __________
B/24. Házastárs esetén a házasságkötés év hónap nap ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
B/25. Magyarországi családi életközösség kezdete: _____ év _____ hónap _____ nap
B/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme: ____________________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma: ____
Kelt: ............................ ..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ______________ Betétlap sorszáma: _______

„C” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja

C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező házastársa
□ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
C/5. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A VIII/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
C/6. Családi neve: __________
C/7. Utóneve(i): __________
Előző vagy születési neve
C/8. Családi neve: __________
C/9. Utóneve(i): __________
Anyja születési neve
C/10. Családi neve: __________
C/11. Utóneve(i): __________
Születési helye
C/12. Ország: __________
C/13. Település: __________
C/14. Születési ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
C/15. Neme: Férfi: □ Nő: □
C/16. Állampolgársága(i): __________
__________
C/17. Lakóhelye
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
C/18. Foglalkozása: __________
C/19. Munkáltatójának neve: __________
__________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
C/20. Ország: __________
C/21. Település: __________
C/22. Házastárs esetén a házasságkötés év hónap nap ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
C/23. Magyarországi családi életközösség kezdete: _____ év _____ hónap _____ nap
C/24. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme: ____________________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma: ____
Kelt: ............................ ..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ______________ Betétlap sorszáma: _______

„D” betétlap
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja

D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező
házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
□ Igen □ Nem
D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
□ Igen □ Nem
Családtag neve
D/4. Családi neve: __________
D/5. Utóneve(i): __________
Előző vagy születési neve
D/6. Családi neve: __________
D/7. Utóneve(i): __________
Anyja születési neve
D/8. Családi neve: __________
D/9. Utóneve(i): __________
Születési helye
D/10. Ország: __________
D/11. Település: __________
D/12. Születési ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
D/13. Neme: Férfi: □ Nő: □
D/14. Állampolgársága(i): __________
__________
D/15. Nemzetisége: __________
D/16. Lakóhelye
Irányítószám: __________
Ország: __________
Település: __________
Közterület neve: __________
Házszám: __________
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó: __________
D/17. Foglalkozása: __________
D/18. Munkáltatójának neve: __________
__________
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
D/19. Ország: __________
D/20. Település: __________
D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
Kelt: ............................ ..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ______________ Betétlap sorszáma: _______

„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére

Kérelmező neve
E/1. Családi neve: __________
E/2. Utóneve(i): __________
A kérelmező születési helye
E/3. Ország: __________
E/4. Település: __________
E/5. Kérelmező születési ideje: _____ év _____ hónap _____ nap
E/6. A kérelmező állampolgársága: __________
E/7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________ Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________ HRSZ: ____________
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____
A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
E/8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
□ Tulajdonos □ Albérlő □ Bérlő □ Családtag
□ Haszonélvező □ Egyéb, éspedig __________
E/9. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): _______
E/10. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: ______
E/11. Alapterülete: _____ m2
E/12. Meddig tartózkodhat lakásban:
__ Határozatlan ideig
__ Határozott ideig, éspedig _____ év _____ hónap _____ nap
Kelt: ............................ ..........................................
szállásadó aláírás
A hatóság tölti ki! A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ______________ Betétlap sorszáma: _______

„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke

Okirat típusa Száma Kelte
A felsorolt okiratokat átvettem.
Kelt: ............................
..........................................
ügyintéző aláírása

21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
____ év __ hónap __ nap
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Telefonszám: __________________________________ E-mail cím: ___________________________________
I. Kérelmező okmány szerinti adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma:
5. A tartózkodásra jogosító engedély okmány száma:
6. Szálláshelye/lakóhelye:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
□ Családi nevének megváltozását
□ Utóneve megváltozását
□ Neme megváltozását
□ Állampolgársága megváltozását
□ Egyéb változást, éspedig ____________
Új adatok:
7. Családi neve: ___
8. Utóneve(i):
9. Neme: Férfi: □ Nő: □
10. Állampolgársága: ___
11. Egyéb adatai: ___
A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
aláírás
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ................................
............................................................
(a kérelmező aláírása)
............................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
- az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
- az érvényes tartózkodási engedély okmányt,
- 1 db arcfényképet.
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.

22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
____ év __ hónap __ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Telefonszám: ________________________________
E-mail cím: _________________________________
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma:
5. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma:
6. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
7. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom
□ Elveszett.
□ Eltulajdonították.
□ Megsemmisült.
□ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
Kelt: ..............................................
............................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány pótlását engedélyezem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
aláírás
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ................................
............................................................
(a kérelmező aláírása)
............................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
- 1 db arcfényképet.
- a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt.
- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.).
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság visszaadja. Ha az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük visszajuttatni az illetékes regionális igazgatóság részére.

23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Bejelentőlap a Magyarország területén született harmadik országbeli állampolgár gyermek adatairól

Átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Arcfénykép
helye
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Elérhetőségek:
Telefonszám: [a törvényes képviselő aláírása]
Emailcím: Az aláírásnak a kereten belül kell
maradnia!
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
Családi név (útlevél szerint): Utónév (útlevél szerint):
Anyja születési családi és utóneve: Neme: □ Férfi □ Nő Állampolgársága:
Születési idő: ............ év ............ hó ........... nap Születési hely (település):
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
Irányítószám: Település: Közterület neve:
Közterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
A szálláshelyen tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag □ Szívességi lakáshasználó □ Egyéb,
éspedig:
3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai
Útlevél száma: Kiállításának ideje, helye: ............ év ............ hó ...........
nap
útlevél típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati □ Diplomata
□ egyéb
érvényességi ideje: ............ év ............ hó ........... nap
4. A kérelmezőt fogadó családtag
családi neve: ____ utóneve: ____
születési családi név: ____ születési utónév: ____
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település):
____
ország: ____
állampolgársága: ____ családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa
□ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély
□ EU Kék Kártya □ bevándorlási engedély
□ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély
□ menekültként elismert
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:
____
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
____ év ___ hónap __ napig engedélyezem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodásra jogosító engedély száma: ___________________________
A tartózkodási okmányt átvettem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(a ügyfél/törvényes képviselő aláírása)
TÁJÉKOZTATÓ
Ha a 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal, 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni:
o a gyermek természetes személyazonosító adatai;
o a gyermek úti okmányának azonosító adatai;
o a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme.
A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére - a születés bejelentésére szolgáló, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány alapján - a regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de legkésőbb öt napon belül adja ki.
Ha a letelepedett vagy bevándorolt harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére
o ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedélyt;
o bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Szálláshely bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére

1. Bejelentő családi és utóneve: 6. Családi neve: __________________________________________
7. Utóneve: _____________________________________________
______________________ 8. Előző vagy születési családi neve: ________________________________________
______________________ 9. Előző vagy születési utóneve: ___________________________________________
______________________ 10. Anyja születési családi neve: ___________________________________________
2. Szül. idő: ____ év __ hónap __ nap 11. Anyja születési utóneve: ___________________________________________
3. Neme: □ Férfi □ Nő 12. Születési hely: - ország: ____________
4. Állampolgársága: 13. Születési hely: - település: ____________
______________________ 14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
15. Neme: □ Férfi □ Nő
16. Állampolgársága: ________________________

5. Új szálláshelye:
Irányítószám: ____
17. Úti okmány száma: ____________
Település (kerület): ____________
18. Tartózkodásra jogosító engedélyének típusa: □ Vízum
Közterület neve: ____________
□ Tartózkodási engedély
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): _________
19. Okmány száma: ___________
Házszám: ____________
20. Határátlépés helye: ________________________________________________
Épület: ____ Lépcsőház: __
21. Határátlépés ideje: ____ év __ hónap __ nap
Emelet: __ Ajtó:____
................................................................

...........................................
a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása a szállásadó aláírása
A hatóság tölti ki! 22. Szálláshely bejelentés dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ ___________ 23. Meddig tartózkodhat a lakásban: _ Határozatlan ideig
________________________ _ Határozott ideig, éspedig ____ év __ hónap __ nap
Kérelem átvételének dátuma: 24. Az ott-tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag
____ év __ hónap __ nap □ Egyéb, éspedig _________________
.....................................................
ügyintéző aláírása, bélyegző 25. Új szálláshelye
TUDNIVALÓK Irányítószám: ____
A külföldi a szálláshelyének bejelentésére - a beutazásától számított három munkanapon belül - akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazástól számított harminc napot előreláthatólag meghaladja. A szálláshely megváltozását a beköltözést követő három munkanapon belül az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen vagy képviselő útján jelentheti be. Település: ________________________ Kerület: __
Közterület neve: ________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________ Házszám: ______
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____


A bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
a) az úti okmányt,
b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek az érvényes tartózkodási engedélyt,
c) a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságot igazoló okiratot. Átvevő hatóság: ________________________________________________
Átvétel dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Feldolgozó hatóság: _________ ____________________________________
A szálláshely bejelentését a formanyomtatvány igazoló szelvénye igazolja, amelyet az úti okmánnyal vagy a tartózkodási engedély okmánnyal együtt kell őrizni, és az arra feljogosító hatóságnak fel kell mutatni. Feldolgozás dátuma: ____ év __ hónap __ nap Változás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kelt: .............................................................
......................................................
az ügyintéző aláírása, pecsét

25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

26. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Magyarország határ menti övezetébe történő beutazáshoz * 

(Fénykép helye)

(A konzulátus bélyegzője)

Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1. Családi név (nevek)
2. Születési vagy korábbi családi név (nevek)
3. Utónév (nevek)
4. Születési idő ............. év ............. hó .............nap
5. Születési hely és ország
6. Jelenlegi állampolgársága(i)
7. Eredeti (születéskori) állampolgársága(i)
8. Neme Férfi/Nő
9. Családi állapota Egyedülálló/Házas/Elvált/Özvegy/Különélő/Egyéb
10. Apja neve
11. Anyja neve
12. Útlevél típusa Magánútlevél/Amennyiben egyéb úti okmány, úgy annak típusa
13. Útlevél száma
14. Kiállító ország és hatóság
15. Kiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
16. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
17. Lakcímet igazoló irat típusa
18. Lakcímet igazoló irat száma
19. Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság
20. Lakcímet igazoló iratkiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
21. Hány éve lakik a határ menti övezetben?
22. Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen!
Házastárs/Szülő/Szülő házastársa
Családi név (nevek)
Születési név
Utónév (nevek)
Születési ideje ............. év ............. hó ............. nap
Születési helye ........................................................
23. Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye arra, hogy Ukrajnába visszatérjen? Igen/Nem
Engedélyszáma ............. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
24. Jelenlegi foglalkozása
25. Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe
26. A beutazás célja Családi kapcsolatok ápolása/Kulturális/Gazdasági/Szociális
27. A kedvezmény alapja díjmentesség esetén 18 éven aluli gyermek/21 éven aluli eltartott gyermek/
Fogyatékos/Nyugdíjas
28. Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani)
Családi név: Utónév: Születési idő:
1.
2.
3.
29. *  Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom Magyarországot.
30. Kérelmező lakcíme, telefonszáma
31. Kelt
32. Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása)
A konzulátus tölti ki!
Kérelem átvételének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Kérelem adatbevitelének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Ügyintéző
Igazolások, okmányok:
□ Érvényes útlevél
□ Lakcímet igazoló irat
□ Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb
Kérelem:
Elutasítva/Engedélyezve
Az engedély kiállításának ideje:............. év ............. hó ............. nap
A kérelem elutasítása esetén:
Az elutasítás ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Az elutasítás indoka:

27. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a tevékenységre vonatkozó adatok
név: tevékenység:
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege: havi összege:
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

igen □ nem
menetjeggyel?

igen □ nem
anyagi fedezettel?

igen, összege:


nem
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerződés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolása
banki igazolás
egyéb okirat
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!!
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
állampolgárság:
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Nemzeti vízum száma és érvényessége: