Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.22.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1. § (1) *  Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

(2) A légiforgalmi légterek és az időszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 3. melléklet tartalmazza.

Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata * 

1/A. § *  Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek.

1/B. § *  A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása előtt a kérelmező előzetes konzultációt kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmező megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezőt az eljárásról, különösen az előzetes javaslat tartalmi elemeiről és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.

1/C. § *  (1) *  A kérelmező az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az előzetes javaslatot, és azt benyújtja az NLKM-nek. Az előzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(2) Ha az előzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az előzetes javaslatot érdemben nem tárgyalja.

(3) Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal résztvevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek az előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján előzetes döntési javaslatot készít.

(4) Az előzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni.

(5) Ha az NLKM előzetes döntési javaslatának előkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az előzetes javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezőnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek eredményét az előzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követően az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki a (3) bekezdés szerinti előzetes döntési javaslatát.

(6) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megszerzését megelőzően kell az előzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.

1/D. § *  (1) Az NLKM előzetes döntési javaslata alapján a kérelmező elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2) *  A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. A végleges javaslat támogatása esetében az NLKM döntési javaslatát az NLKM Titkára a közlekedésért felelős miniszter elé terjeszti e rendeletben történő kihirdetés céljából.

(3) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájáruló döntés a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megléte esetén hozható.

(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.

(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.

(7) A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.

1/E. § *  Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.

1/F. § *  (1) Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint azt, hogy a légtér e rendeletben meghatározottak szerint működik-e.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér

a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,

b) megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján a légtér kijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtér kijelölés megszüntetésére vonatkozó tervet az 1/A. § szerint felterjeszti a közlekedésért felelős miniszternek.

1/G. § *  Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.

1/H. § *  Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A légiforgalmi légtér

2. § (1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

(2) Ellenőrzött légtér:

a) a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;

b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;

c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);

d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

(3) Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része.

(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetőek az ellenőrzött légtér működésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású légtérben kell végrehajtani.

(2) A közös felhasználású légtér lehet

a) előzetes koordinációs légtér (PCA), vagy

b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).

(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc és műrepülés nem hajtható végre.

(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenőrzött légtérben jelölhető ki.

(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári légiforgalmi irányító szolgálat vezetője és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári repülések egyidejű végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel működtethetők.

A forgalmi tájékoztató körzet * 

3/A. § *  (1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.

(2) A légiközlekedési hatóság, ha megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően - kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül történik -

a) 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát felfüggeszti,

b) 1 évig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát visszavonja.

(3) Ha a TIZ légtér a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem üzemel, a légiközlekedési hatóság kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(4) Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et.

Az időszakosan korlátozott légtér

4. § (1) Időszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni állami légijárművek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek

a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban részt nem vevő légiforgalomtól történő védettséget, vagy

b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő manőverek alkalmazásával járhatnak együtt.

(2) Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat működik. A légteret, az abban tervszerűen feladatot végrehajtó állami légijárműveken kívül, egyéb légijármű a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.

(3) Amennyiben az időszakosan korlátozott légtérben folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetővé teszi, az illetékes katonai repülésirányító szolgálat - a légiforgalom folyamatosságának elősegítése érdekében - esetenként, illetve időszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint működő, a polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő légijárművek áthaladását.

(4) *  Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijárműveket elkülöníti az időszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami légijárműveknek az azok repülési irányára és magasságára vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől az állami légijárművek legalább 2000 láb (600 m) függőleges, vagy 5 NM (9,3 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.

(5) Az időszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végző repülések elsőbbségét.

A korlátozott légtér

5. § *  (1) A 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtér igénybevételére a légiközlekedési hatóság - a 6. § (4) bekezdés b) pont bf) alpontjában meghatározott eset kivételével - a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 22. §-a szerinti engedéllyel rendelkező szervezetnek adhat engedélyt.

(2) A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a korlátozott légtér nevét, azonosítóját,

b) a korlátozott légtér igénybevételének célját,

c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosítójelét,

d) a légtér igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,

e) környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér esetében az a)-d) pontokban foglaltakon túl, amennyiben ismert, a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.

(3) A korlátozott légtér igénybevételét a légiközlekedési hatóság legfeljebb harminc napra engedélyezheti. A határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - a (2) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(4) Légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés, valamint valós légvédelmi repülés esetében a korlátozott légtér igénybevételéhez engedély nem szükséges.

(5) A légiközlekedési hatóság a korlátozott légtér igénybevételének engedélyezéséről kiadott határozatát megküldi a korlátozással érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak.

(6) A korlátozott légtérben végrehajtott repülésekre - a korlátozást figyelembe véve - azon légiforgalmi és repülési szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy időszakosan korlátozott légtérre vonatkoznak.

6. § (1)-(3) * 

(4) Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben

a) *  nem létesíthető repülőtér vagy leszállóhely, kivéve a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzéshez szükséges „B” osztályú leszállóhelyet;

b) *  nem végezhető hajtóművel felszerelt és a hajtóművét használó légijárművel, valamint hőlégballonnal történő repülés, kivéve az 5. § (4) bekezdésében meghatározott, előzetes engedélyhez nem kötött, továbbá a következő célból végzett engedélyezett repüléseket:

ba) térképezés céljából történő repülés,

bb) mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,

bc) egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,

bd) szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,

be) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,

bf) egyéb, közérdekű célból - így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából - végzett repülés.

A veszélyes légtér

7. § (1) A veszélyes légtérben, a közzétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés - a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével - nem tervezhető.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülőtér illetékességi légterével (CTR, CTA, TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze vagy egy része a repülőtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója és a veszélyes légtér üzemben tartója az együttműködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tiltott légtér

8. § A tiltott légtérben a légiközlekedés tilos.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. § (1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) *  Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után - az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján - dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. § (1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben - az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között - az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése

11. § (1) Koordinált légteret a 2. mellékletben meghatározott szervezet igényelhet.

(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet * 

12. § (1) A koordinált légtérben a koordinációs feladatokat a 2. melléklet II. fejezetében meghatározott szervezet a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.

(2) A koordinált légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.

(3) *  A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:

a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás működtetése és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijárművekkel, amelyek - a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével - koordinált légtérben működnek;

b) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott - a légtér engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó - tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevő légijárművek részére;

c) a Budapest ATS Központ telefonon történő tájékoztatása arról, hogy

ca) minden - a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert - forgalom elhagyta a koordinált légteret, vagy

cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyőződni a koordinált légtér elhagyásáról;

d) a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér esetén a légijárművek megfelelő módszerrel történő előzetes tájékoztatása a koordinált légtér engedélyezett kezdési és befejezési időpontjáról és az igénybe vehető magasságról;

e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok légiforgalmi szolgáltató által történő ellátása esetén a belső szabályzatában meghatározott módon.

(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. § (1) A 12. § (1) bekezdése szerinti engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelem alapján, 2 éves időtartamra adja ki.

(2) A hatósági engedélyt a légiközlekedési hatóság

a) jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése esetén határidő megjelölése mellett felfüggeszti,

b) amennyiben a jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, visszavonja.

(3) A légiközlekedési hatóság a koordinációs feladatokat ellátó szervezet munkáját rendszeresen ellenőrzi.

A koordinált légtér igénybevétele

14. § (1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint működő légijárművek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak.

(3) A légijárműveknek - a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével - a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülőtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni, és erről késedelem nélkül tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejező időpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármű a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően - a tájékoztatást követő 15 percen belül - köteles elhagyni a koordinált légteret, illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és erről köteles rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben a külön jogszabályban meghatározott magasságmérő beállítást kell alkalmazni.

Az eseti légtér igénylése

15. § *  (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.

(2) Az eseti légterek kijelölése során a katonai légügyi hatóság egyidejűleg nem jelölhet ki olyan eseti légtereket, amelyek térben és időben átfedik egymást.

(3) *  Az eseti légteret a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény időtartamára lehet kijelölni, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni.

(4) * 

(5) *  Ha

a) az eseti légtér kijelölését

aa) ellenőrzött légtérben tervezik vagy

ab) *  olyan légtérben tervezik, amelyben AFIS-t látnak el,

vagy

b) a kérelmezett eseti légtér

ba) és az aa) vagy ab) alpontban meghatározott légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

bb) *  az aa) vagy ab) alpontokban meghatározott légterek oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el,

a kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési eljárások biztonságos végrehajthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági elemzést a 4. melléklet 3.2., 3.5. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(5a) *  Eseti légtér kijelölése iránti kérelem esetén, ha a kérelmezett eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000 láb AMSL magasságú légtérrésszel, a kérelemhez csatolni kell a repülőtér üzemben tartójának véleményét a repülőtér biztonságos működésének végrehajthatóságáról, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági felmérést a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6) *  Az eseti légtér felső határát - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint ha az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér alsó határa nem a földfelszín, akkor az eseti légtér alsó határát is úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(7) *  Ha az eseti légtér kijelölése a pilóta nélküli légijárművek számára történik, a (6) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

15/A. § *  (1) Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében kell kijelölni:

a) a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben,

b) *  bemutatókhoz és versenyekhez, ejtőernyős bemutatókhoz és versenyekhez, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, repülősport-rendezvényekhez,

c) a külön légtér-igénybevétellel járó katonai vagy rendészeti műveletekhez,

d) * 

(2) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint,

b) a légtér-igénybevétel dátumát, a kezdés és befejezés időpontját (UTC-ben),

c) az igényelt légtér alsó és felső határát,

d) a légtérigénylés indokát,

e) a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat megnevezését és elérhetőségét,

f) a légtérigénylő - a tevékenység szervezéséért - felelős személy nevét és elérhetőségét.

(3) * 

(4) Ha az eseti légtér kijelölésének indoka az (1) bekezdés b) pontjában vagy a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott esemény megtartása, úgy a kérelmezőnek a légiközlekedésről szóló törvényben előírt egyéb engedély megszerzésére irányuló eljárást az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárással egy időben kell megindítania.

(5) *  Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell a kérelemben megadott adatokat, valamint a (6) bekezdésben meghatározott közzététel során megjelenítendő tájékoztatás szövegét.

(6) A katonai légügyi hatóság az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatot a légtér működésének megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal megküldi a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak közzététel céljából, valamint a Budapest ATS Központnak.

Az eseti légtér igénybevétele

16. § *  (1) Az eseti légtér igénybevételének megkezdését - a határozatban engedélyezett kezdő időpontja, illetve a b) pont esetében a szüneteltetés időpontja előtt legalább 30 perccel - a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott személy köteles a Budapest ATS Központnak megadni a következő információkkal:

a) az igénybevétel valós kezdésének időpontja (a továbbiakban: aktiválás), és a tervezett befejezés időpontja,

b) ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az ismételt aktiválás tervezett időpontja,

c) az engedélyezett eseti légtér kiterjedésének csökkentése a tényleges feladat függvényében,

d) az igénybevétel várható befejezésének időpontja, ha az korábbi a határozatban engedélyezett befejező időpontnál.

(2) Ha az engedélyes a Budapest ATS Központnak megadott kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdi meg, a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott személynek új kezdési időpontot kell megadnia, illetve, ha a tevékenységet az engedélyezett befejezési időpont előtt befejezik, erről azonnal tájékoztatnia kell a Budapest ATS Központot.

(3) Az eseti légteret az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti aktiválás időpontjától

a) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett befejező időpontig vagy az (1) bekezdés d) pontja szerint bejelentett időpontig és

b) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett kiterjedésben vagy az (1) bekezdés c) pontja szerint megadott csökkentett kiterjedésben

kell működőnek tekinteni.

(4) Az eseti légtér nem vehető igénybe

a) a határozatban engedélyezett időpont előtt,

b) a határozatban engedélyezett időponton vagy ha az (1) bekezdés d) pontja szerint a befejezés időpontját bejelentették, akkor a bejelentett időponton túl, valamint, ha az (1) bekezdés c) pont szerint a légtér kiterjedését csökkentették, akkor azt meghaladóan.

(5) Az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylő hozzájárulásával vehető igénybe.

(6) *  Az eseti légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg

a) az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér felső magasságát,

b) az eseti légtér alsó határát, ha az nem a földfelszín, és az eseti légteret olyan ellenőrzött légtérben jelölték ki, amelynek alsó határa nem a földfelszín.

16/A. § *  Ha az eseti légteret vagy annak egy részét ellenőrzött légtérben tervezik kijelölni, a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaktól el lehet térni az eseti légtér kérelmezője és a Budapest ATS Központ között létrejött, a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint.

16/B. § *  Ha az eseti légteret vagy annak egy részét a 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtérben jelölik ki, akkor az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylő hozzájárulásával és a légiközlekedési hatóságnak a korlátozott légtér igénybevételére vonatkozó engedélyével vehető igénybe.

A veszélyes légtér igénylése

17. § (1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően küldik meg a Budapest ATS Központnak.

(2) Az előre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnok, illetve az egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végző szervek vezetőjének jóváhagyásával lehet benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésőbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelőzően.

(3) A veszélyes légterek hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra helyi időpontok közötti időszakra igényelhetők.

(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a veszélyes légtér azonosítóját;

b) a repülésre veszélyes magasságot;

c) a működés dátumát, a kezdés és a befejezés időpontjának helyi időben történő megjelölésével;

d) a végrehajtandó feladat megnevezését;

e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezető, lőtéri repülésvezető elérhetőségét.

(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek NOTAM-ban történő közzétételéről.

(6) A tervben szereplő veszélyes légtérre vonatkozó igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására a tervezett időszakban nem kerül sor.

A veszélyes légtér igénybevétele

18. § (1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését - annak időpontja előtt legalább 30 perccel - az igénybevevő köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell adni a lövészetvezető és a lőtéri repülésvezető elérhetőségét (telefonszámát) is.

(2) Az igénylő szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,

b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,

c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell.

(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési időpont előtt és az igényelt befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

Drop Zone légtér kijelölése és igénylése * 

18/A. § *  (1) *  Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

(2) A Drop Zone légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(2a) *  A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése nem vehető figyelembe.

(3) *  A Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(4) *  A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.

18/B. § *  (1) A Drop Zone légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ vagy az illetékes légiforgalmi irányító szolgálat és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet között a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, ha

a) a Drop Zone légteret vagy egy részét ellenőrzött légtérben jelölték ki,

b) a Drop Zone légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

c) *  a Drop Zone légtér az ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásban meg kell határozni a Drop Zone légtér igénylésével és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek biztosítaniuk kell az ellenőrzött légtérben üzemelő légiforgalom biztonságos, gyors és rendszeres áramlását, valamint figyelembe kell venniük a honvédelmi érdekeket.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben a Drop Zone légtér igénylését a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 perccel telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie a Budapest ATS Központnak.

(4) Időszakosan korlátozott légteret érintő Drop Zone légtér az időszakosan korlátozott légtér működésével egyidejűleg nem igényelhető.

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet * 

18/C. § *  (1) *  A Drop Zone légtérben - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2)-(3) bekezdésében és (4) bekezdés a)-c) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) *  Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.

(3) A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet a Drop Zone légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a légtér igénybevételének befejező időpontjáról és a Drop Zone légtér egyéb korlátozásáról.

(4) Az (1) bekezdés szerinti engedélyre a 13. §-ban meghatározottakat kell alkalmazni.

18/D. § *  A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a 18/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megszerzését követően írásban tájékoztatja a Budapest ATS Központot a légtér igénylésére jogosult személyekről, kivéve, ha a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül megkötésre.

A Drop Zone légtér igénybevétele * 

18/E. § *  (1) A Drop Zone légteret működési ideje alatt

a) kizárólag VFR szerint működő légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig,

b) a légijárműnek a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartania a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és meg kell adnia a repülésre vonatkozó adatokat, valamint a kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a Drop Zone légteret a legrövidebb időn belül el kell hagynia, és erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezetet.

(1a) *  A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott eltérésekkel.

(2) *  A Drop Zone légtérben ejtőernyős ugrást és műrepülést egy időben végrehajtani nem lehet.

(3) A Drop Zone légtér felső magasságát a Drop Zone légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg.

(4) Ha a Drop Zone légtér vagy annak egy része ellenőrzött légtérben került kijelölésre,

a) a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell,

b) a légijármű a Drop Zone légtérből az ellenőrzött légtérbe az illetékes ATC egység engedélyével léphet be, valamint

c) valamennyi légijárműnek a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően - a tájékoztatásban szereplő befejezési időpontig - el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) *  A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes C vagy S módú transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell.

(6) *  A Drop Zone légteret műrepülés céljából működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

(7) *  A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.

(8) *  A működő Drop Zone légtérben az ejtőernyős dobást vagy a műrepülést végző légijárműnek elsőbbsége van az átrepülő forgalommal szemben, azzal, hogy biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülés, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülés, valamint a rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés elsőbbségét.

Műrepülő légtér * 

18/F. § *  (1) Műrepülő légteret kizárólag nem ellenőrzött légtérben lehet kijelölni oly módon, hogy

a) a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között legalább 1000 láb (300 m) vagy

b) *  a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér oldalhatárától legalább 2,5 NM (4,6 km)

távolság legyen.

(2) A műrepülő légtér alsó határa nem lehet kevesebb, mint 1000 láb (300 m) AGL.

(3) Repülőtér felett műrepülő légteret akkor lehet kijelölni, ha a repülőtér nem rendelkezik kijelölt légtérrel. A kijelöléshez szükséges a repülőtér üzemben tartójának a hozzájárulása.

Műrepülő légtér igénybevétele * 

18/G. § *  (1) Az igénybevételhez szükséges az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulása.

(2) A légtér elhagyását közölni kell az illetékes légiforgalmi szolgálattal.

(3) A műrepülő légteret működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

Légtéradatok archiválása * 

18/H. § *  A veszélyes légtér, az időszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér, a koordinált légtér, a Drop Zone légtér és a műrepülő légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 60 napig meg kell őriznie.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19. § *  (1) Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy a közbenső pontok között - a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével - szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.

(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.

(4) *  Ha az IFR szerint üzemelő légijármű olyan légtérből repül be Budapest CTA légterébe vagy olyan légtérbe távozik Budapest CTA légteréből, amely szintén szabad útvonalú légtér, az (1) bekezdésben meghatározott, a kijelölt belépő és kilépő pontra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

Katonai légifolyosók

20. § (1) *  A katonai légijárművek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) lAS-nél nagyobb sebességű harcászati jellegű útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban történhet.

(2) A katonai légi folyosók:

a) a föld és a víz felszínétől - a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felső magasságától - 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,

b) be-, illetve kilépő pontokból, útvonal szakaszokból és fordulópontokból állnak,

c) a nem ellenőrzött, „G” osztályú légtérben jelölhetők ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,

d) *  oldalirányú kiterjedésük 5 NM (9,3 km), és

e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a működő repülőtereket.

21. § (1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a szövetséges államok fegyveres erőinek katonai légijárművei vehetik igénybe.

(2) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek a légi folyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

(3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat - a radar- és rádiólefedettség függvényében - tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.

(4) *  A katonai légi folyosók igénybevételére vonatkozó - az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított - előzetes tervet az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint 12.00 óráig kell megküldeni a Budapest ATS Központnak.

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésőbb 15 perccel az igénybevétel megkezdése előtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

(6) Az igényelt időszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok szerint működő légijárművek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés

22. § (1) A magyar légtérben polgári légijárművel nem hajtható végre a hangsebességet elérő, illetve azt meghaladó sebességű repülés.

(2) A magyar légtérben állami légijárművel - a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijárműveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek kivételével - nem hajtható végre FL 360 (10 950 m STD) alatt hangsebességet meghaladó sebességű repülés.

(3) Állami légijárművel nem hajtható végre a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességű repülés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23. § *  A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások

24. § E rendelet alkalmazásában:

1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;

4. ATC (Air Traffic Control): gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi irányító egységet;

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gyűjtőfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot;

6. ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet;

7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az „ATS útvonal” kifejezés légi folyosó, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

8. ATZ (Aerodrome Traffic Zone): repülőtéri forgalmi körzet, nem ellenőrzött repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedésű légtér;

9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelős miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül működő integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet (AMC) is;

10. *  Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): Magyarország államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér;

12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

12a. *  Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés - a 15/A. § (1) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével - védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;

13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijárművek, valamint az állami légijárművek mozgásának összessége, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre;

16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

17. IAS (Indicated Air Speed): műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

18. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

19. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijárművek között, a munkaterületen a légijárművek és akadályok között az összeütközések megelőzésére, valamint a légiforgalom rendszerességének elősegítésére és fenntartására a katonai repülőtereken létrehozott, valamint működtetett szolgálat;

22. katonai repülésirányító szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint légvédelmi irányító szolgálatot;

23. koordinált légtér: a vitorlázó légtérnek az ellenőrzött légtérben lévő azon magasságtartománya, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre;

24. légiforgalmi légtér - légiforgalmi szolgálati (ATS) légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak;

25. légiforgalmi szolgálati egység: gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodáját;

26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy műveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében - alapvetően légtérmegfigyelő és irányító rendszer által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülő - speciális katonai repülésirányítói szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és működtetett szolgálat;

27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó, a G osztályú légtérben a katonai légijárművek, 250 kt (460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek végrehajtására, a nem ellenőrzött légtérben GAT szerint működő légijárművekkel történő összeütközések megelőzése céljából kijelölt be-, illetve kilépő pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;

29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;

30. műrepülő légtér: meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);

31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történő megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések, amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérő szabályok és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt működnek;

33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): előzetes koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció során meghatározott feltételek mellett biztosított;

34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció nélkül, az együttműködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;

35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja;

37. *  TMA (Terminal Control Area): közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (180 m) a terep felszíne felett;

38. *  TRA (Temporary Reserved Area): időszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára;

39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt rövidítés;

40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);

42. WGS-84 (World Geodetic System ’84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) * 

(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) *  a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 4. cikke, 5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk;

b) a Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról, 3. cikk és 4. cikk.

26. § *  (1) Eseti légtér gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. március 31-ig jelölhető ki.

(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a repülőtér üzemben tartója vagy a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a 18/A. §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az esetben az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.

1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez * 

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON**


Légi-
forgalmi
légtér


Osztály

Légtér
kiterjedése


Forgalom


Elkülönítések

Nyújtott
szolgálat

VMC étékek, látástávolság
és felhőktől való távolsági megkötések

Sebesség
megkötések

Rádió össze-
köttetési
kötelezettség
FPL benyúj-
tási kötele-
zettség
ATC
engedély
szüksé-
gessége
IFR IFR-IFR-től
IFR-VFR-től
Légiforgalmi irányító Nincs Nincs Folyamatos kétoldalú Igen Igen
1. Légiforgalmi irányító az IFR-ektől való elkülönítés érdekében
Vízszintes látás:
8 km FL 100-on
(3050 m STD) és felette,E
L
L
E
N
C FL660 (20100 m STD) alatti ellenőrzött légterek VFR1 VFR-IFR-től
2. VFR légijárművek esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében

5 km FL 100 alatt.

Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
FL 100
(3050 m
STD) alatt max. 250 kt (460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú Igen Igen
Ő
R
Z
Ö
T
T
1000 láb (300 m) AGL és 9500 láb (2900 m) AMSL között Budapest FIR határ és a következő koordináták által bezárt terület:


IFRIFR-IFR-től
Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)


Nincs


Max. 250 kt (460 km/h) IAS


Folyamatos kétoldalúIgenIgen
L
É
G
T
É
R
D 482346N
0202459E -
481110N
0210551E -
481703N
0214953E-
482000N
0214901E-
Kosice TMA2.

valamint

Sármellék, Debrecen CTR
és

Sármellék,
Debrecen CTA
VFRNem biztosítanak

Forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR repülések között (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Vízszintes látás:
5 km.

Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen.Max. 250 kt (460 km/h) IASFolyamatos kétoldalú
Igen
Igen


N
E
M


IFR


IFR-IFR-től amennyire ez lehetséges


Repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadóNincs
Max: 250 kt (460 km/h) IAS2

9500 láb
(2900 m)
AMSL alattFolyamatos kétoldalúIgen
E
L
L
E
N
Ő
R
Z
Ö
T
T
F 4000 láb (1200 m)
és 9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt TIZ-ek
VFR
Nem
biztosítanak
Repülés-
tájékoztató

Vízszintes látás:
5 km.

Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

Max. 250 kt (460 km/h) IAS2

9500 láb (2900 m) AMSL alatt

Nincs, kivéve a vitorlázó felhőrepülé-
seket és az éjszakai VFR repüléseket
Nincs, kivéve a vitorlázó felhőre-
püléseket és az éjszakai VFR repü-
léseket
Nincs


L
É
G
T
É
R

G
34000 láb
(1200 m) MSL alatti nem ellenőrzött légterek, valamint a vitorlázó és műrepülő légterek

Csak
VFR

Nem
biztosítanak

Repülés-
tájékoztató
4
Vízszintes látás:
5 km.

Kis sebességű repülőgépek számára:
1500 m.

Helikopterek és ballonok számára:
750 m.

Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett.

Max. 250 kt (460 km/h) IAS
2
Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket
4
Nincs, kivéve az éjszakai VFR repülé-
seket


Nincs

További szabályok, eltérések:

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 4. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében - a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek, valamint az állami légijárművek kivételével - FPL-t kell kitölteni, és folyamatos kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani.

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.

2. Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek - amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli - eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3. * 

4. *  A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT ÉS AZ IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK

I. *  ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

Ellenőrzött légterek
Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
Budapest CTA
A Magyar Köztársaság Országhatára jelen rendelet
2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott légtereken kívül


FL 660 (20 100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL


(ICAO „C”)
Közelkörzet
Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
Budapest TMA 1
474419N 0181530E
473521N 0181527E
471331N 0181507E
470908N 0184432E FL 195 (5950 m STD) / 7500’ (2300 m) AMSL (ICAO „C”)
473503N 0182754E
474551N 0182754E
Országhatár
474419N 0181530E
Budapest TMA 2
474551N 0182754E
473503N 0182754E
470908N 0184432E
470806N 0185112E
472516N 0185346E FL 195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)
473233N 0184156E
474527N 0183705E
Országhatár
474551N 0182754E
Budapest TMA 3
474527N 0183705E
473233N 0184156E
472516N 0185346E
470806N 0185112E
470403N 0191630E
470606N 0192729E FL 195 (5950 m STD) / 3500’ (1050 m) AMSL (ICAO „C”)
472525N 0185940E
473055N 0190118E
473220N 0185858E
473500N 0185300E
473720N 0185425E
474643N 0190652E
474750N 0184351E
Országhatár
474527N 0183705E
Budapest TMA 4
474643N 0190652E
473720N 0185425E
473500N 0185300E
473220N 473055N 0185858E 0190118E FL 195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL (ICAO „C”)
473054N 0190159E
473612N 0190412E
474615N 0191631E
474643N 0190652E
Budapest TMA 5
474750N 0184351E
474503N 0194053E
475224N 0193441E FL 195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)
480513N 0192330E
Országhatár
474750N 0184351E
Budapest TMA 6
474615N 0191631E
473612N 0190412E
473054N 0190159E
473055N 0190118E
472525N 0185940E FL 195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL (ICAO „C”)
470606N 0192729E
471203N 0195953E
474503N 0194053E
474615N 0191631E
Budapest TMA 7
474503N 0194053E
471203N 0195953E
472351N 0201040E FL 195 (5950 m STD) / 5500’ (1700 m) AMSL (ICAO „C”)
473529N 0200354E
474503N 0194053E
Budapest TMA 8
480513N 0192330E
475224N 0193441E FL 195 (5950 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL (ICAO „C”)
480944N 0195400E
Országhatár
480513N 0192330E
Budapest TMA 9 (ICAO „C”) Az állami
471203N 0195953E célú repülések időszakában a
470606N 0192729E légtér meghatározott
470403N 0191630E FL 195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL részében az ATS ellátásának
470240N 0200428E átruházását a Budapest
471203N 0195953E APP és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás szabályozza.
Polgári repülőtéri körzetek
Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
Budapest CTR
473546N 0190523E
473358N 0191018E
473128N 0191427E
473230N 0191930E
472400N 0193400E
471500N 0192130E 2000’ (600 m) AMSL / GND (ICAO „C”)
472400N 0190730E
472700N 0190630E
472808N 0190426E
472939N 0190336E
473022N 0190325E
473546N 0190523E
Sármellék CTR
465232N 0170443E
465233N 0171252E
464035N 0171331E (ICAO „D”) közzétett
463224N 0171903E 2000’ (600 m) AMSL / GND üzemidő szerint csak
462847N 0171750E Sármellék CTA légtérrel
462659N 0170752E együtt működhet.
463919N 0170630E
465010N 0165907E
465232N 0170443E
Sármellék CTA
465211N 0164912E
465233N 0171252E 9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL (ICAO „D”) közzétett
463423N 0171944E üzemidő szerint csak
462847N 0171750E Sármellék CTR légtérrel
462539N 0170031E együtt működhet.
465211N 0164912E
Debrecen CTR
473908N 0214744E (ICAO „D”) Közzétett
473338N 0215503E üzemidő szerint csak
471843N 0213038E 2000’ (600 m) AMSL / GND Debrecen CTA1 és
472433N 0212252E CTA2 légterekkel együtt
473908N 0214744E működhet.
Debrecen CTA1
474127N 0215009E
473102N 0220059E (ICAO „D”) Közzétett
471020N 0214329E 9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL üzemidő szerint csak
471154N 0212611E Debrecen CTR és CTA2
472402N 0211743E légterekkel együtt működhet.
473243N 0213243E
474127N 0215009E
Debrecen CTA2
474718N 0213722E (ICAO „D”)
474127N 0215009E Közzétett üzemidő szerint
473243N 0213243E 9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500 m) AMSL csak Debrecen CTR és CTA1
474559N 0213339E légterekkel együtt működhet.
474718N 0213722E
Katonai körzetek
Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
Szolnok MTMA
472212N 0200910E
472038N 0201743E
471829N 0202929E
471045N 0202532E
470008N 0202008E 9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL
465401N 0201703E
465559N 0200729E
470241N 0200428E
471203N 0195953E -
472212N 0200910E
Szolnok MCTR
472038N 0201743E
471829N 0202929E
470008N 0202008E 4000’ (1200 m) AMSL / GND
470241N 0200428E
472038N 0201743E
Pápa MTMA
473559N 0171554E
473559N 0173554E
472959N 0174154E
472959N 0175015E 9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL
471259N 0175900E
465959N 0172640E
470229N 0171654E
472854N 0170304E
473559N 0171554E
Pápa MCTR Oldalhatára a repülőtér
473539N 0172854E vonatkozási pont
471029N 0174254E (ARP: 472150N 0173002E)
470738N 0173124E 4000’ (1200 m) AMSL / GND körüli 10 km (5 NM) sugarú
473259N 0171754E kör, valamint a koordináták
473539N 0172854E által megadott terület.
Kecskemét MTMA1
470403N 0191630E
470241N 0200428E
465559N 0200729E
465142N 0202813E FL 125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL
463622N 0201429E
464938N 0192954E
470403N 0191630E
Kecskemét MTMA2
465142N 0202813E
464943N 0203740E
463203N 0202335E
463959N 0192954E FL 125 (3800 m STD) / 5000’ (1500 m) AMSL
464938N 0192954E
463622N 0201429E
465142N 0202813E
Kecskemét MCTR
470342N 0192954E Oldalhatárai a repülőtér
470304N 0195208E vonatkozási pont (ARP
465559N 0200729E 465504N 0194503E) körüli
464529N 0195854E 4000’ (1200 m) AMSL / GND 10 km (5 NM) sugarú kör,
465329N 0193659E valamint a koordináták által
465329N 0192954E megadott terület.
470342N 0192954E

További szabályok:

1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT - 08.00 LT között csak külön bejelentésre, ültetve igényre működnek.

2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:

- Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;

- Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül - Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével - 2000 láb (600 m) AGL alatt.

ATS ÁTRUHÁZÁS

1. Budapest ACC és Wien ATCC között:

a) Egyszerűsített szektorhatár

(1) Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.

(2) *  Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E - 474227N 0170500E - 473244N 0164214E - 465952N 0161329E - 465046N 0162019E.

(3) *  A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL 120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).

(4) Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

b) LESMO AREA

(1) *  A 480024N 0170939E - (Magyar/Szlovák) országhatár - 474906N 0173651E - 474449N 0173000E - 473559N 0172918E - 473559N 0171554E - 473555N 0164005E - (Magyar/Osztrák) országhatár - 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:

a) Kosice TMA2

(1) *  A 482346N 0202459E - 481110N 0210551E - 481703N 0214953E - 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

b) RUTOL Box

(1) A 480217N 0184930E - 475729N 0183036E - 475117N 0182910E - 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL 195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS központ a felelős.

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.

Közös felhasználású légterek
Légtér azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
Előzetes koordinációs légterek
LIMA WEST
465105N 0162126E
463352N 0180006E
460854N 0180425E
LHEPCA01 460445N 0172645E FL245 (7450 m STD)/10000’
462256N 0170114E (3050 m STD) AMSL
462930N 0163702E
464101N 0162522E
465105N 0162126E
LIMA SOUTH
470342N 0192349E
470241N 0200428E
LHEPCA02 465559N 0200729E FL 245 (7450 m STD)/10000’
464943N 0203740E (3050 m STD) AMSL
463203N 0202335E
463728N 0194717E
470342N 0192349E
LIMA SOUTH-EAST
464943N 0203740E
463943N 0211234E
LHEPCA03 462319N 0210540E FL 245 (7450 m STD)/10000’
462140N 0205519E (3050 m STD) AMSL
462648N 0195641E
463728N 0194717E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
LIMA EAST
481115N 0202525E
474559N 0213339E
472201N 0214313E
LHEPCA04 471210N 0213301E FL 245 (7450 m STD)/10000’
470506N 0212808E (3050 m STD) AMSL
472943N 0201605E
475800N 0195615E
481115N 0202525E
Csökkentett koordinációs légterek
UNIFORM SOUTH- WEST
463352N 0180006E
462829N 0184129E
LHERCA01 460259N 0190529E UNL / FL 245 (7450 m STD)
460259N 0184005E
455737N 0182351E
455529N 0175254E
460445N 0172645E
463352N 0180006E
UNIFORM WEST
464210N 0164659E
LHERCA02 463352N 0180006E UNL / FL 245 (7450 m STD)
460445N 0172645E
463605N 0164210E
464210N 0164659E
UNIFORM EAST
475756N 0210710E
471911N 0214017E
LHERCA03 471210N 0213301E UNL / FL 245 (7450 m STD)
465050N 0211821E
471548N 0203051E
472943N 0201605E
474125N 0200756E
475756N 0210710E

További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

UNIFORM EAST
475756N 0210710E
471911N 0214017E
LHERCA03 471210N 0213301E UNL / FL245 (7450 m STD)
465050N 0211821E
471548N 0203051E
472943N 0201605E
474125N 0200756E
475756N 0210710E

További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

II. *  NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

A B C
1. TIZ légterek
2. Légtér azonosítója/
Oldalhatárai
Felső/alsó határa Megjegyzés
3. Békéscsaba TIZ
465341N 0212325E
464613N 0212426E
463747N 0212055E
Országhatár
462849N 0211712E 4000’ (1200 m) AMSL/GND (ICAO „F”)
462629N 0211307E Közzétett üzemidő szerint.
462529N 0205740E
463510N 0205309E
465233N 0210554E
465341N 0212325E
4. Börgönd TIZ1
471301N 0181832E
471833N 0182354E
471842N 0183545E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
465707N 0183721E 2000’ (600 m) AMSL/GND szerint csak Börgönd TIZ2
465448N a0182729E és TIZ3 légterekkel együtt működhet.
465523N 0181838E
470933N 0181924E
471301N 0181832E
5. Börgönd TIZ2
471301N 0181832E
472148N 0181621E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
472147N 0183628E 7500’ (2300 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL szerint csak Börgönd TIZ1
470908N 0184432E és TIZ3 légterekkel együtt működhet.
471301N 0181832E
6. Börgönd TIZ3
471301N 0181832E
470908N 0184432E
470623N 0184817E
465611N 0185125E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
465054N 0183452E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL szerint csak Börgönd TIZ1
465115N 0182246E és TIZ2 légterekkel együtt működhet.
465523N 0181838E
470933N 0181924E
471301N 0181832E
7. Debrecen TIZ1
473908N 0214744E
473338N 0215503E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
471843N 0213038E 2000’ (600 m) AMSL/GND szerint csak Debrecen TIZ2 és
472433N 0212252E TIZ3 légtérrel együtt működhet.
473908N 0214744E
8. Debrecen TIZ2
474127N 0215009E
473102N 0220059E
471020N 0214329E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
471154N 0212611E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL szerint csak Debrecen TIZ1 és
472402N 0211743E TIZ3 légtérrel együtt működhet.
473243N 0213243E
474127N 0215009E
9. Debrecen TIZ3
474718N 0213722E
474127N 0215009E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
473243N 0213243E 9500’ (2900 m) AMSL/5000’ (1500 m) AMSL szerint csak Debrecen TIZ1 és
474559N 0213339E TIZ2 légtérrel együtt működhet.
474718N 0213722E
10. Fertőszentmiklós TIZ
5 km (2,7 NM) sugarú kör a 473500N 0165040E középpont körül 4000’ (1200 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.
11. Nyíregyháza TIZ
10 km sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül 4000’ (1200 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.
12. Pécs-Pogány TIZ
454614N 0181508E
455106N 0182820E
461304N 0182154E
461402N 0181906E 9500’ (2900 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
460854N 0180424E szerint.
455347N 0175950E
454614N 0181508E
13. Pér TIZ
474906N 0173651E
474449N 0173000E
473559N 0172918E
473559N 0173554E
472959N 0174154E 9500’ (2900 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
472959N 0180954E szerint.
473521N 0181527E
474419N 0181530E
Országhatár
474906N 0173651E
14. Sármellék TIZ1
465232N 0170443E
465233N 0171252E
464035N 0171331E
463224N 0171903E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
462847N 0171750E 2000’ (600 m) AMSL/GND szerint csak Sármellék TIZ2
462659N 0170752E légtérrel együtt működhet.
463919N 0170630E
465010N 0165907E
465232N 0170443E
15. Sármellék TIZ2
465211N 0164912E
465233N 0171252E (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
463423N 0171944E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL szerint csak Sármellék TIZ1
462847N 0171750E légtérrel együtt működhet.
462539N 0170031E
465211N 0164912E
16. Szeged TIZ
462300N 0200000E
462300N 0201300E
461500N 0201300E 4000’ (1200 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
461217N 0200526E szerint.
461500N 0200000E
462300N 0200000E
17. Tököl TIZ
472257N 0185724E
472140N 0190505E
471556N 0185907E 3500’ (1050 m) AMSL/GND (ICAO „F”) Közzétett üzemidő
472014N 0185339E szerint.
472257N 0185724E
A B C
1. Műrepülő légterek
2. Légtér azonosítója/
Oldalhatárai
Felső/alsó határa Megjegyzés
3. LHSA1
472633N 0184454E Csak műrepülés céljára.
A légteret munkanapokon
09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT)
472403N 0184854E között, pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT)
472703N 0184754E 6000’ (1850 m) AMSL/3000’ (900 m) AMSL között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet
igénybe venni
472703N 0184624E a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával. A légtér nem használható az LHD30 üzemideje alatt.
472633N 0184454E
A B C
1. Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek
2. Légtér azonosítója/
Oldalhatárai
Felső/alsó határa Megjegyzés
3. LHSG1 (ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések
473720N 0185425E számára.
Koordinált légtér:
473302N 0185909E 2500’ (750 m) AMSL/GND Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
473220N 0185858E Koordinált légtér: befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS
473500N 0185300E 3500’ (1050 m) AMSL/2500’ (750 m) AMSL Központ határozza meg.
473720N 0185425E
4. LHSG2/S
473500N 0185300E (ICAO „G” a koordinált légtér
473220N 0185858E kivételével) Csak VFR repülések
473002N 0185812E 3500’ (1050 m) AMSL/GND számára.
472931N 0185846E Koordinált légtér:
472910N 0190047E Koordinált légtér: Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban
472525N 0185940E 6500’ (2000 m) AMSL/3500’ (1050 m) AMSL siklórepülés céljára. A kezdés,
472519N 0185531E befejezés időpontját és az igénybe
472636N 0185717E vehető magasságot a Budapest ATS
473328N 0184606E Központ határozza meg.
473500N 0185300E
5. LHSG2/V
473500N 0185300E (ICAO „G” a koordinált légtér
473220N 0185858E kivételével) Csak VFR repülések
473002N 0185812E 3500’ (1050 m) AMSL/GND számára.
472931N 0185846E Koordinált légtér:
472910N 0190047E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
472525N 0185940E 6500’ (2000 m) AMSL/3500’ (1050 m) AMSL A kezdés, befejezés időpontját és
472519N 0185531E az igénybe vehető magasságot a
472636N 0185717E Budapest ATS Központ határozza
473328N 0184606E meg.
473500N 0185300E
6. LHSG3 (ICAO „G” a koordinált légtér
473328N 0184606E kivételével) Csak VFR repülések
472636N 0185717E 4500’ (1350 m) AMSL/GND számára.
472519N 0185531E Koordinált légtér:
472516N 0185346E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
473233N 0184156E 6500’ (2000 m) AMSL/4500’ (1350 m) AMSL A kezdés, befejezés időpontját és
473328N 0184606E az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
7. LHSG10 (ICAO „G” a koordinált légtér
474527N 0183705E kivételével) Csak VFR repülések
473722N 0184005E 4500’ (1350 m) AMSL/GND számára.
474723N 0185152E Koordinált légtér:
474750N 0184351E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
Országhatár 6500’ (2000 m) AMSL/4500’ (1350 m) AMSL A kezdés, befejezés időpontját és
474527N 0183705E az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
8. LHSG20
473900N 0190300E 2000’ (600 m) AMSL/GND (ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések
473800N 0192100E számára.
Koordinált légtér:
473600N 0191030E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és
473700N 0190400E 3000’ (900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza
473900N 0190300E meg.
9. LHSG20A Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
2 km sugarú kör
a 473704N 0190836E
középpont körül
Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
10. LHSG21
474100N 0190430E (ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések
473948N 0194515E 2500’ (750 m) AMSL/GND számára.
Koordinált légtér:
473800N 0192100E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és
473900N 0190300E 5000’ (1500 m) AMSL/2500’ (750 m) AMSL az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza
474100N 0190430E meg.
11. LHSG22
474636N 0190905E (ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések
474503N 0194053E 3000’ (900 m) AMSL/GND számára.
Koordinált légtér:
473948N 0194515E Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és
474100N 0190430E 6500’ (2000 m) AMSL/3000’ (900 m) AMSL az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza
474636N 0190905E meg.
12. LHSG23
475547N 0193148E 6500’ (2000 m) AMSL/GND (ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések
474503N 0194053E Koordinált légtér: számára.
Koordinált légtér:
474636N 0190905E 7500’ (2300 m) AMSL/6500’ (2000 m) AMSL Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és
475547N 0193148E az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
13. LHSG24 (Hullám légtér) Koordinált légtér:
474946N 0185738E Koordinált légtér: Hullámrepülés céljára. A kezdés,
474340N 0191445E FL285 (8700 m STD)/GND befejezés időpontját és az igénybe
473900N 0190300E vehető magasságot a Budapest
474946N 0185738E ATS Központ határozza meg.
14. LHSG25 (Hullám légtér)
480000N 0190800E Koordinált légtér:
474340N 0191445E Koordinált légtér: Hullámrepülés céljára. A kezdés,
474946N 0185738E FL285 (8700 m STD)/GND befejezés időpontját és az igénybe
475300N 0185600E vehető magasságot a Budapest
480000N 0190800E ATS Központ határozza meg.
15. LHSG30 (Hullám légtér)
475730N 0194200E (ICAO „G”) Szeptember 15. és
475700N 0200120E május 15. között napkeltétől
475000N 0200700E FL285 (8700 m STD)/GND napnyugtáig, csak VFR repülések
474430N 0194600E számára. Hullámrepülés céljára.
474930N 0193830E Budapest ATS Központ engedélyével
475730N 0194200E vehető igénybe.
A B C
1. Drop Zone légterek
2. Légtér azonosítója/
Oldalhatárai
Felső/alsó határa Megjegyzés
3. LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton
11,11 km (6 NM) sugarú kör a 465119N 0180551E középpont körül FL155 (4700 m STD)/GND
4. LHSDZLHDV/Dunaújváros
5 km (2,7 NM) sugarú kör a 465318N 0185438E középpont körül FL135 (4100 m STD)/GND
5. LHSDZLHTL/Tököl
3,15 km (1,7 NM) sugarú kör a 472037N 0185909E középpont körül FL145 (4400 m STD)/3500’ Csak Tököl TIZ légtérrel együtt működhet. LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.
6. LHSDZLHNY/Nyíregyháza
10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül FL155 (4700 m)/4000’ (1200 m) AMSL Csak Nyíregyháza TIZ légtérrel együtt működhet.
7. LHSDZLHKV/Kaposújlak
463100N 0173400E
463100N 0174700E
461800N 0174700E FL165 (5050 m)/GND
461800N 0173400E
463100N 0173400E
8. LHSDZLHMP/
Matkópuszta
5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával FL145 (4400 m)/GND
9. LHSDZLHKH/
Kiskunfélegyháza
464600N 0194546E
464800N 0195100E
464558N 0195533E FL135 (4100 m STD)/GND
464200N 0195600E
464600N 0194546E
10. LHSDZLHBD/Börgönd
471037N 0182857E
470619N 0182317E
470145N 0182636E
470237N 0183147E FL155 (4700 m STD)/GND
470840N 0183425E
471037N 0182857E
LHB24 Velencei tó, Dinnyés
környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával
11. LHSDZLHGD/Gödöllő
2 km (1 NM) sugarú kör a 473425N 0191957E középpont körül FL145 (4400 m STD)/GND LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.
12. LHSDZLHKA/Kalocsa
463356N 0185419E
463435N 0185817E
463118N 0190123E FL135 (4100 m STD)/GND
463000N 0185519E
463356N 0185419E
13. LHSDZLHBC/Békéscsaba
7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül FL155 (4700 m STD)/4000’ (1200 m) Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.
14. LHSDZLHHO/
Hajdúszoboszló
472810N 0212450E
472228N 0211500E FL145 (4400 m STD)/GND
472733N 0211500E
472942N 0211839E
472810N 0212450E
15. LHSDZLHKI/Kiskőrös
463939N 0191442E
463914N 0191511E 3500’ (1050 m) AMSL/GND
463854N 0191434E
463919N 0191403E
463939N 0191442E
16. LHSDZLHSZ/Szentes
2 km (1 NM) sugarú kör a 463642N 0201700E középpont körül FL115 (3500 m STD)/GND
17. LHSDZLHPR/Pér
7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül FL125 (3800 m STD)/9500’ (2900 m STD) AMSL Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.
18. LHSDZLHMC/Miskolc
5 km (2,7 NM) sugarú kör a 480754N 0204730E középpont körül az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával FL145 (4400 m STD)/GND
19. LHSDZLHBK/
Balatonkeresztúr
3 km (1,6 NM) sugarú kör 464144 0172340 középpont körül FL145 (4400 m STD)/GND

További szabályok:

1. Koordinált légtér igénylésére az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy repülőtér, Hármashatár-hegy repülőtér üzemben tartója, az LHSG10 légtér esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója jogosult.

2. A koordinációs feladatok az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy repülőtér, Hármashatár-hegy repülőterek üzemben tartójának valamelyike, vagy a körzeti repüléstájékoztató szolgálatot ellátó szervezet - a három repülőtérrel kötött megállapodás alapján -, az LHSG10 légtér esetében az Esztergom repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója jogosult ellátni.

III. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

Időszakosan korlátozott légterek (TRA)
Légtér azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
PAPA ALPHA
472959N 0175015E
LHTRA11A 472959N 0181529E FL125 (3800 m STD) / GND
471331N 0181507E
471259N 0175900E
472959N 0175015E
PAPA BRAVO
471259N 0175900E
471331N 0181507E
LHTRA11B 470212N 0181457E 9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
465529N 0175135E (1200 m) AMSL
470646N 0174335E
471259N 0175900E
PAPA CHARLIE
471259N 0175900E
471331N 0181507E
LHTRA11C 470212N 0181457E 4000’ (1200 m) AMSL / GND
465529N 0175135E
470646N 0174335E
471259N 0175900E
KUNSAG
465945N 0190242E
470403N 0191630E
LHTRA12 464938N 0192954E FL115 (3500 m STD) / GND
463959N 0192954E
463957N 0192213E
465945N 0190242E
TISZA
472212N 0200910E
472038N 0201743E
471829N 0202929E
471045N 0202532E
LHTRA13 470008N 0202008E FL145 (4400 m STD) / 9500’
465401N 0201703E (2900 m) AMSL
465559N 0200729E
470241N 0200428E
471203N 0195953E
472212N 0200910E
MEZO ALPHA
471829N 0202929E
LHTRA14A 471245N 0204529E 4500’ (1350 m) AMSL / GND
470610N 0204314E
471045N 0202532E
471829N 0202929E
MEZO BRAVO
471045N 0202532E
LHTRA14B 470610N 0204314E 4500’ (1350 m) AMSL / GND
465613N 0203951E
470008N 0202008E
471045N 0202532E
MEZO CHARLIE
470008N 0202008E
LHTRA14C 465613N 0203951E 4500’ (1350 m) AMSL / GND
464943N 0203740E
465401N 0201703E
470008N 0202008E
SZARVAS ALPHA
471829N 0202929E
LHTRA15A 471245N 0204529E 9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
470610N 0204314E (1350 m) AMSL
471045N 0202532E
471829N 0202929E
SZARVAS BRAVO
471045N 0202532E
LHTRA15B 470610N 0204314E 9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
465613N 0203951E (1350 m) AMSL
470008N 0202008E
471045N 0202532E
SZARVAS CHARLIE
470008N 0202008E
LHTRA15C 465613N 0203951E 9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
464943N 0203740E (1350 m) AMSL
465401N 0201703E
470008N 0202008E
ARPAD
464943N 0203740E
LHTRA16 464505N 0205357E FL115 (3500 m STD) / GND
462940N 0204358E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
WEST ALPHA
465105N 0162126E
463352N 0180006E
460854N 0180425E
LHTRA21A 460445N 0172645E FL245 (7450 m STD) / 9500’
462256N 0170114E (2900 m) AMSL
462930N 0163702E
464101N 0162522E
465105N 0162126E
WEST BRAVO Kizárólag az
465105N 0162126E LHTRA21A és
LHTRA21B 464502N 0175809E FL215 (6550 m STD) / FL135 LHTRA21C légte-
463352N 0180006E (4100 m STD) rekkel együtt ve-
465105N 0162126E hető igénybe.
WEST CHARLIE
464502N 0175809E
463726N 0181335E Kizárólag az LHTRA21A
LHTRA21C 455737N 0182351E FL175 (5350 m STD) / FL135 és LHTRA21B légte-
455529N 0175254E (4100 m STD) rekkel együtt ve-
460445N 0172645E hető igénybe.
460854N 0180425E
464502N 0175809E
WEST DELTA
462658N 0172525E
461447N 0175841E
LHTRA21D 455529N 0175254E 9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’
460445N 0172645E (1200 m) AMSL
462256N 0170114E
462658N 0172525E
WEST ECHO
462658N 0172525E
461447N 0175841E
LHTRA21E 455529N 0175254E 4000’ (1200 m) AMSL / GND
460445N 0172645E
462256N 0170114E
462658N 0172525E
SOUTH ALPHA
470342N 0192349E
470241N 0200428E
LHTRA22A 465559N 0200729E FL175 (5350 m STD) / FL125
464943N 0203740E (3800 m STD)
463203N 0202335E
463728N 0194717E
470342N 0192349E
SOUTH BRAVO
464943N 0203740E
463943N 0211234E
462319N 0210540E
LHTRA22B 462140N 0205519E FL175 (5350 m STD) / 9500’
462648N 0195641E (2900 m) AMSL
463728N 0194717E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
SOUTH CHARLIE
470342N 0192349E Az LHBP érkező
470241N 0200428E forgalmának védelme
465559N 0200729E érdekében
LHTRA22C 464943N 0203740E FL245 (7450 m STD) / FL175 a légtér igénybe-
463943N 0211234E (5350 m STD) vételének különleges
462319N 0210540E eljárásait a polgári és a
462140N 0205519E katonai fél együttmű-
462648N 0195641E ködési eljárásban rögzíti
470342N 0192349E
SOUTH DELTA
465945N 0190242E
462143N 0193952E
461429N 0190859E
LHTRA22D 463056N 0184947E FL145 (4400 m STD) / 9500’
463337N 0185631E (2900 m) AMSL
463909N 0185202E
463600N 0184405E
464851N 0182835E
465945N 0190242E
SOUTH ECHO
463957N 0192213E
463959N 0192954E
LHTRA22E 463728N 0194717E FL125 (3800 m STD) / 9500’
462648N 0195641E (2900 m) AMSL
462143N 0193952E
463957N 0192213E
SOUTH FOXTROT
465046N 0191134E
LHTRA22F 462143N 0193952E 9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
461512N 0191156E (1200 m) AMSL
464352N 0184811E
465046N 0191134E
EAST ALPHA
481115N 0202525E
474559N 0213339E
472201N 0214313E
LHTRA23A 471210N 0213301E FL245 (7450 m STD) / 9500’
470506N 0212808E (2900 m) AMSL
472943N 0201605E
475800N 0195615E
481115N 0202525E
EAST BRAVO
472201N 0214313E
471125N 0214729E
470219N 0213649E Kizárólag az
LHTRA23B 465152N 0213027E FL175 (5350 m STD) / FL135 LHTRA23A és
471548N 0203054E (4100 m STD) LHTRA23C légterekkel
472943N 0201605E együtt vehető igénybe.
470506N 0212808E
471210N 0213301E
472201N 0214313E
EAST CHARLIE
475800N 0195615E
480710N 0195452E Kizárólag az
LHTRA23C 481757N 0202718E FL175 (5350 m STD)/ FL135 LHTRA23A és
475845N 0212810E (4100 m STD) LHTRA23B légterekkel
474559N 0213339E együtt vehető igénybe.
481115N 0202525E
475800N 0195615E
EAST DELTA
481115N 0202525E
475018N 0212203E
LHTRA23D 472252N 0210213E 9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
474125N 0200756E (1200 m) AMSL
475800N 0195615E
481115N 0202525E
EAST ECHO
481115N 0202525E
475018N 0212203E
LHTRA23E 472252N 0210213E 4000’ (1200 m) AMSL / GND
474125N 0200756E
475800N 0195615E
481115N 0202525E
UPPER WEST ALPHA
463352N 0180006E
462829N 0184129E
LHTRA31A 461000N 0190529E FL285 (8700 m STD) / FL245
460259N 0184005E (7450 m STD)
455737N 0182351E
455529N 0175254E
460445N 0172645E
463352N 0180006E
UPPER WEST BRAVO
464210N 0164659E
LHTRA31B 463352N 0180006E FL285 (8700 m STD) / FL245
460445N 0172645E (7450 m STD)
463605N 0164210E
464210N 0164659E
UPPER EAST ALPHA 1. Az LHTRA32A
475756N 0210710E és LHTRA33A
471911N 0214017E légterekben történő
LHTRA32A 471210N 0213301E FL305 (9300 m STD) / FL245 egyidejű működés
465050N 0211821E (7450 m STD) nem engedélyezett.
471548N 0203051E 2. Légi
472943N 0201605E utántöltés céljára
474125N 0200756E FL245 (7450 m STD) és
475756N 0210710E FL285 (8700 m STD)
között vehető igénybe.
UPPER EAST BRAVO 1. Az LHTRA32B
és LHTRA33B
480810N 0214510E légterekben történő
475243N 0221532E egyidejű működés
LHTRA32B 471911N 0214017E FL305 (9300 m STD) / FL245 nem engedélyezett.
475756N 0210710E (7450 m STD) 2. Légi utántöltés
480810N 0214510E céljára
FL245 (7450 m STD) és
FL285 (8700 m STD)
között vehető igénybe.
TOP EAST ALPHA
475756N 0210710E
471911N 0214017E Az LHTRA32A és
LHTRA33A 471210N 0213301E FL420 (12 800 m STD) / FL365 LHTRA33A légterekben
465050N 0211821E (11 100 m STD) történő egyidejű működés
471548N 0203051E nem engedélyezett.
472943N 0201605E
474125N 0200756E
475756N 0210710E
TOP EAST BRAVO Az LHTRA32B és
480810N 0214510E LHTRA33B
LHTRA33B 475243N 0221532E FL420 (12 800 m STD) / FL365 légterekben
471911N 0214017E (11 100 m STD) történő egyidejű
475756N 0210710E működés nem
480810N 0214510E engedélyezett.

További szabályok:

1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.

2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

3. *  Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterek a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzetei.

3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez * 

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

Tiltott légterek
Légtér azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély
LHP1 Paks
3 km sugarú kör a
463443N 0185110E
középpont körül

FL195 (5950 m STD) / GND

Atomerőmű.
LHP2 Csillebérc
0,5 km sugarú kör a
472923N 0185708E
középpont körül

3500’(1050 m) AMSL / GND

Kutató atomreaktor.
1 Korlátozott légterek
2 Légtér azonosítója Légtér neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás
Budapest
473059N 0185828E
473055N 0190118E
473054N 0190159E
473053N 0190237E A légiközlekedési
3 LHR1 473038N 0190321E 3500’ (1050 m) hatóság
473022N 0190325E AMSL/GND engedélyével
472941N 0190336E vehető igénybe.
472859N 0190147E
472910N 0190047E
472931N 0185846E
473002N 0185812E
473059N 0185828E
Budapest
473154N 0185620E
473154N 0185756E 3500’ (1050 m) A légiközlekedési
4 LHR1A 473121N 0185756E AMSL/GND hatóság engedélyével
473121N 0185620E vehető igénybe.
473154N 0185620E
5 * 
6 LHR4 Zalaegerszeg
1 km sugarú kör
a 464816N 0163720E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
7 * 
8 LHR6 Százhalombatta
2 km sugarú kör
a 471702N 0185358E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
9 * 
10 LHR9 Tiszaújváros
3 km sugarú kör
a 475413N 0210134E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
11 LHR10 Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör
a 473154N 0212253E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
12-13 * 
14 LHR14 Algyő
3 km sugarú kör
a 461904N 0201246E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
15-17 * 
18 LHR29 Nyírtelek
2,5 km sugarú kör
a 480150N 0213827E középpont körül
2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
19-21 * 
22 LHR33 Hetényegyháza
2 km sugarú kör
a 465554N 0193555E középpont körül
2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
Táborfalva
470627N 0192534E
23 LHR34 470317N 0192426E 3000’ (900 m) Polgári légijárművek
470233N 0192733E AMSL/GND számára.
470548N 0192848E
470627N 0192534E
24 LHR35 Pusztavacs
2,5 km sugarú kör
a 470957N 0192806E középpont körül
2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
25 LHR36 Pusztaederics
2,5 km sugarú kör
a 463925N 0164740E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
26 LHR37 Zsana
2,5 km sugarú kör
a 462525N 0194200E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
27 LHR38 Kardoskút
4,5 km sugarú kör
a 462854N 0204423E középpont körül
7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
A B C D E
1 Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek
2 Légtér azonosítója Légtér neve/oldalhatárai Felső határa
Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka
3 Ócsa
471843N 0191007E
LHB01 471740N 0191339E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
47145 IN 0191910E
471250N 0191626E
471843N 0191007E
4 Tószeg
470818N 0200133E
LHB02 470625N 0200713E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
470241N 0200428E
470154N 0200920E
465802N 0200304E
470304N 0195208E
470818N 0200133E
5 Aggtelek
483501N 0205041E
LHB03 482446N 0204350E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
482555N 0202607E
Országhatár
483427N 0205016E
6 Zempléni-hg.
LHB04 13 km sugarú kör a
482530N 0212451E
középpont körül.
1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
7 Hevesi füves puszták I. (Tisza-tó)
474156N 0204928E
LHB05 473325N 0204342E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
47353 IN 0203543E
474155N 0204322E
474156N 0204928E
8 Hevesi füves puszták II.
474826N 0210041E Március 1.-július
LHB06A 474158N 0205911E 1500’ (450 m) AGL 31. között természetvédelem
472841N 0203520E
472648N 0202534E
9 472723N 0201344E
474430N 0201528E Augusztus 1.-
LHB06B 474504N 0203314E 1000’ (300 m) AGL március 1. között természetvédelem
475318N 0204737E
474826N 0210041E
10 Hortobágy
474718N 0210751E
LHB07 474200N 0212540E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
471839N 0210656E
472500N 0204402E
474718N 0210751E
11 Bihari-sík I.
471154N 0212611E
LHB08 471037N 0214022E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
471827N 0213052E
471831N 0212135E
471154N 0212611E
12 Bihari-sík II.
471834N 0211342E
470119N 0211405E
470043N 0213135E
LHB09 470922N 0214153E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
471037N 0214022E
471154N 0212611E
471831N 0212135E
471834N 0211342E
13 Alsó-Tisza-völgy
464459N 0195832E
464131N 0201302E
462310N 0201739E
LHB10 462338N 0195959E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
463723N 0195943E
463254N 0195304E
463547N 0195107E
464459N 0195832E
14 Csanádi puszták
LHB11 2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
15 Kardoskút
LHB12 4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
16 Gemenc
462317N 0184615E
462015N 0185620E
461526N 0185503E
LHB13 460945N 0185637E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
460205N 0184456E
460316N 0184306E
461854N 0185033E
462202N 0184439E
462317N 0184615E
17 Tapolcai-medence
LHB14 1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
18 Tihany
465530N 0175103E
465546N 0175218E
LHB15 465521N 0175341E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
465418N 0175421E
465337N 0175236E
465425N 0175132E
465530N 0175103E
19 Őrség
465824N 0161618E
465952N 0163907E
LHB16 464323N 0163210E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
464252N 0162223E
Országhatár
465824N 0161618E
20 Sárvíz-völgye
470149N 0183222E
LHB17 464813N 0184116E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
464653N 0183553E
470059N 0182606E
470149N 0183222E
21 Fertő
LHB18 a 474052N 0164600E
középpont körüli
7,6 km sugarú kör és
az országhatár által bezárt terület
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
22 Gerecse
474419N 0181530E
474338N 0181731E
474358N 0183115E
473415N 0183129E
LHB19A 473409N 0182237E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
474000N 0181920E
474000N 0181703E
474146N 0181530E
474419N 0181530E
Tatai Öreg-tó
473647N 0182109E
LHB19B 473727N 0181857E 1500’ (450 m) AGL október 1.- természetvédelem
474000N 0181703E március 31. között
474000N 0181920E
473647N 0182109E
23 Dél-Hanság
474235N 0170529E
474235N 0170530E
474307N 0171343E
474210N 0171342E
474006N 0170952E
LHB20 473933N 0170818E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
473847N 0170555E
473849N 0170149E
474204N 0170112E
474216N 0170226E
474230N 0170535E
474235N 0170529E
24 Fehér-tó, Barbacsi-tó
474300N 0172019E
LHB21 474221N 0172425E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
473624N 0172149E
473730N 0171641E
474300N 0172019E
25 Kőszegi-hg.
LHB22 6 km sugarú, 472154N
0162856E középpontú kör
magyar légtérbe eső területe.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
26 Kis-Balaton
464303N 0171326E
464236N 0171748E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
LHB23 463820N 0171503E
464034N 0171335E
464303N 0171326E
27 Velencei-tó, Dinnyés
471340N 0183522E
470704N 0183623E
470723N 0183139E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
LHB24 470948N 0183228E
471049N 0183137E
471308N 0183139E
471340N 0183522E
28 Vértes
472942N 0183126E
472042N 0183044E
LHB25 471840N 0181458E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
472435N 0181329E
472907N 0182201E
472942N 0183126E
29 Dunazug-hg., Börzsöny A Duna vonalában
480401N 0190608E (víztest felett):
474833N 0190657E november 1.- június
473858N 0190406E 30. között.
LHB26 474036N 0184353E 1500’ (450 m) AGL A Duna vonalán természetvédelem
474723N 0185152E kívül:
474937N 0185122E március 1.-november
Országhatár 1. között.
480401N 0190608E
30 LHB27 Kiskunság - észak I.
471155N 0190402E
471135N 0190402E
471022N 0190536E
470928N 0190739E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
470616N 0190231E
470403N 0191630E
470354N 0192224E
471150N 0192150E
471155N 0190402E
31 Kiskunság - észak II.
470616N 0190231E
465519N 0190144E
LHB28 465604N 0192257E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
470354N 0192224E
470403N 0191630E
470616N 0190231E
32 Kiskunság - dél
465342N 0190808E
465004N 0192716E
463639N 0191858E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
LHB29 464022N 0191351E
463334N 0191413E
463435N 0185817E
465342N 0190808E
33 Kelet-Cserhát
480336N 0194155E
475943N 0194848E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
LHB30 475132N 0193516E
475540N 0192835E
480336N 0194155E
34 Tarnavidék
LHB31 9 km sugarú kör a
480713N 0200833E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
35 LHB32 Bükk
481629N 0202402E
480608N 0204702E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
475325N 0204119E
475631N 0201651E
481629N 0202402E
36 Kesznyéten
LHB33 7 km sugarú kör a
475953N 0210601E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
37 Kecskeri-puszták
LHB34 10 km sugarú kör a
471606N 0205122E
középpont körül.
1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
38 Béda-Karapancsa
460316N 0184306E 1500’ (450 m) AGL Március 2.-június természetvédelem
LHB35A 460144N 0184055E 30. között
455507N 0183939E
Országhatár
455606N 0185427E Július 1.-március 1.
LHB35B 460945N 0185637E 1000’ (300 m) AGL között természetvédelem
460205N 0184456E
460316N 0184306E

További szabályok:

Az LHTRA23E légtérnek a Hevesi füves puszták II. légtér területi kiterjedése által érintett részét a földtől 4000 láb (1200 m) AGL-ig állami légijárművek 350 kt (650 km/h) IAS sebességkorlátozással vehetik igénybe.

A B C D
1. Veszélyes légterek
2. Légtér azonosítója Neve/Oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély/korlátozás
3. LHD2A Hajmáskér
470903N 0175624E
470903N 0180054E
471003N 0180354E FL 245 (7450 m STD)/GND Lőtér.
471233N 0180654E Működés NOTAM szerint.
471503N 0180154E
471133N 0175554E
470903N 0175624E
4. LHD2B Várpalota
471623N 0181254E
471533N 0180324E
471233N 0180654E FL 300 (9150 m STD)/GND Lőtér.
471233N 0181454E Működés NOTAM szerint.
471503N 0181654E
471623N 0181254E
5. LHD3 Tatárszentgyörgy
471200N 0191246E
471101N 0191132E
470924N 0191132E
470909N 0191145E FL 300 (9150 m STD)/GND Lőtér.
470427N 0192615E Működés NOTAM szerint.
470456N 0192701E
470735N 0192306E
471200N 0191246E
6. LHD11 Dóc
462804N 0200554E
462704N 0200624E
462804N 0201024E 7500’ (2300 m) AMSL/GND Lőtér.
462924N 0200934E Működés NOTAM szerint.
462804N 0200554E
7. LHD14 Hajdúhadház
474104N 0214053E
474004N 0214623E
474304N 0214553E FL 105 (3200 m STD)/GND Lőtér.
474304N 0214223E Működés NOTAM szerint.
474104N 0214053E
8. LHD16 Izbég
474233N 0190024E
474233N 0185654E 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
474033N 0185824E Működés NOTAM szerint.
474233N 0190024E
9. LHD17 Győrszentiván
474304N 0174554E
474103N 0174554E
474203N 0175154E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Lőtér.
474343N 0174854E Működés NOTAM szerint.
474304N 0174554E
10. LHD21 Szomód
474103N 0182154E
473803N 0182554E
474203N 0182624E FL 105 (3200 m STD)/GND Lőtér.
474233N 0182254E Működés NOTAM szerint.
474103N 0182154E
11. LHD24 Sántos
462134N 0175055E
461804N 0174955E
461834N 0175225E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Lőtér.
462034N 0175225E Működés NOTAM szerint.
462134N 0175055E
12. LHD29 Püspökszilágy
474533N 0192054E
474803N 0191454E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Lőtér.
474703N 0191254E Működés NOTAM szerint.
474533N 0192054E
13. LHD33 Állampuszta
464204N 0190124E
463904N 0190424E
464104N 0190954E 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
464434N 0190624E Működés NOTAM szerint.
464204N 0190124E
14. LHD34 Márianosztra
475603N 0184954E
475302N 0184554E
475203N 0185154E 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
475303N 0185554E Működés NOTAM szerint.
475603N 0185354E
475603N 0184954E
15. LHD36A Hajmáskér
470743N 0174825E
470903N 0175624E
471103N 0180654E
471503N 0180154E FL 145 (4400 m STD)/GND Lőtér.
471633N 0175754E Működés NOTAM szerint.
471403N 0174654E
470743N 0174825E
16. LHD36B Várpalota
471003N 0180354E
470933N 0181924E
471933N 0181654E FL 145 (4400 m STD)/GND Lőtér.
471833N 0175954E Működés NOTAM szerint.
471003N 0180354E
17. LHD37 Simontornya
464503N 0183224E
464203N 0183054E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Lőtér.
464333N 0183354E Működés NOTAM szerint.
464503N 0183224E
18. LHD50 Harka
2 km sugarú kör a 473903N 0163355E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Működés NOTAM szerint.
19. LHD52 Kőszeg
2 km sugarú kör a 472333N 0163455E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Működés NOTAM szerint.
20. LHD53 Nádasd
2 km sugarú kör a 465903N 0163455E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Működés NOTAM szerint.
21. LHD55 Szügy
2 km sugarú kör a 480403N 0191953E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

4. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez * 

A LÉGTÉRSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. Az előzetes konzultáció során a kérelmező által kötelezően megadandó információk köre

1.1. rövid indokolás a légtérmódosítás szükségességéről, illetve új légtér esetében a célokról és azok várható hatásairól,

1.2. tájékoztatás a módosítás légtér felhasználókra gyakorolt hatásairól, illetve a meglévő légtérstruktúrával kapcsolatban esetlegesen felmerülő érdekütközésekről,

1.3. annak előzetes megállapítása, hogy a változtatás várhatóan hatással lesz-e a szomszédos országokkal kialakított légtér-felhasználási megállapodásokra (ha van ilyen), illetve az egységes európai égboltra vonatkozó hazai stratégiára (FAB-ok, egyéb nemzetközi érdekek).

2. Az előzetes javaslat kötelező tartalmi elemei

2.1. részletes indokolás a légtérmódosítás szükségességéről,

2.2. a rövid és hosszú távú célkitűzések (például forgalom jellege, típusa),

2.3. a tervezett légtér jellemzői indokolással, különösen a tervezett légtér típusára vonatkozóan (típus, üzemelési időszakok, ATS útvonal hálózatba való illeszthetőség, repülési eljárás típusa, jellemzője, forgalom összetétele, mértéke, stb.),

2.4. ha a légtér típusa szükségessé teszi, a légiforgalmi irányító vagy légiforgalmi tájékoztató szolgálat megjelölése,

2.5. repülőtéri légtér (a közelkörzeti légteret is beleértve) esetében a repülőtér műszerezettsége, a légtér felderítésére alkalmazott és egyéb navigációs eszközök,

2.6. a légtér felhasználóira gyakorolt hatások vizsgálata, a forgalom összetételének várható változása, a tervezett légtérben végrehajtható műveletek változása (IFR/VFR),

2.7. a meglévő légtérstruktúrába való beillesztés várható hatásai az érintett (környező) légterekre és repülőterekre,

2.8. a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel a 2.6.-2.7. pontokban említett, érdekütközést jelentő hatások elkerülése érdekében, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

2.9. a légtérgazdálkodásban várható előnyök, hátrányok rövid bemutatása, gazdasági, társadalmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági indokok (például a forgalom jobb eloszlása, szűk keresztmetszetek csökkenése, késések csökkenése, más útvonalak tehermentesítése),

2.10. előzetes biztonsági felmérés, amelyből kiderül, hogy a légtérstruktúrában bekövetkező változtatás milyen jellegű kockázatokat, illetve biztonságkritikus folyamatokat eredményezhet, és hogy ezekre a teljes biztonsági felmérés elvégzése után a megfelelő kockázatcsökkentő eljárásokat alkalmazva - az elvárt biztonsági szintet fent lehet tartani,

2.11. legalább egy térkép, amely teljességében bemutatja a javasolt változtatást, a régi és az új légtér befoglaló paramétereivel, az előzetes javaslat keretében vizsgált érintett területek, földrajzi pontok és más légterek feltüntetésével (lehetőleg 1:250 000 méretarányban).

3. A végleges javaslat kötelező tartalmi elemei

3.1. a légtérmódosítással összefüggő minden olyan változás, amelyre vonatkozóan a teljes biztonsági felmérést elvégezték,

3.2. a teljes biztonsági felmérés és annak dokumentációja, amelynek egyértelműen alá kell támasztania, hogy a tervezett változtatás integrációja a meglévő légtérstruktúrába nem okozza a rendszer repülésbiztonsági szintjének csökkenését, és tartalmazza a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

3.3. ha a légtérmódosításra, illetve az azon belüli repülési eljárásokra több megoldási lehetőség is felmerült, indokolni kell, hogy miért célszerűbb azt megvalósítani, amelyet a javaslat tartalmaz,

3.4. az előzetes becslések újraszámolt adatai a végleges javaslatnak megfelelően, és a 2. pontban foglalt további dokumentumoknak a végleges javaslatnak megfelelően frissített változata (térkép, légtérjellemzők, stb.),

3.5. a biztonsági felmérés elkészítését vezető személy alkalmasságának igazolása,

3.6. *  a 3.5. pontban említett személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a biztonsági felmérés megfelel a vonatkozó szabályozásnak [EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) előírásai, különös tekintettel az ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet előírásai],

3.7. repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély.

4. *  Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:

4.1. Az EUROCONTROL - Institute of Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok Képzőintézete) képzése a következő képzési modulokkal:

Kötelező elemek:

Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM) és

Functional Hazard Assessment - Total System Approach (SAF-SAM1-FHA)

vagy

Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és

Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2)

Ajánlott elemek:

Preliminary System Safety Assessment for ATM system designers (SAF-SAM2-PSSA),

System Safety Assessment for Implementation and Monitoring (SAF-SAM3-SSA)

4.2. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott kötelező elemekkel azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.