Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.05.28.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet

a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 7. § (2) bekezdése tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, továbbá e bekezdés és az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fás szárú energetikai ültetvény telepítéséhez kizárólag az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet követelményeinek megfelelő, engedélyes termelő által előállított, minősített szaporítóanyagot lehet felhasználni.

2. § (1) A fás szárú energetikai ültetvényekben engedélyezhető minden erdészeti és energetikai célú fajta, amely az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá valamennyi olyan államban elismert, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, illetve a nemzeti szaporítóanyag-forrás jegyzékben, fajtajegyzékben szerepel, a Közösségi Növényfajta Hivatal nyilvántartásában megtalálható, illetve Magyarországon állami elismerést kapott és e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt alapfajok valamelyikéből levezethető. Sarjaztatásos típusú fás szárú energetikai ültetvény kizárólag nyár, fűz és akác fajokból létesíthető.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolást - kérelemre - nyár és fűz fajok esetében a fajtatulajdonos, akác esetében az Erdészeti Tudományos Intézet adja ki.

(3) Az igazolás az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakon felül tartalmazza az adott fajra, illetve fajtára vonatkozó ideális termőhelyi adottságok megjelölését, valamint a fajtatulajdonos igazolása esetén a magyarországi használatra vonatkozó felhatalmazást is.

(4) Az R. 3. § (4) bekezdése alapján védett természeti területen, valamint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen fehér akác (Robinia pseudoacacia) telepítése nem engedélyezhető.

3. § A művelési ág megváltoztatásának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti bejelentéséhez csatolni kell a telepítés engedélyezéséről (fennmaradásáról) rendelkező jogerős határozat, illetve megszüntetés esetén a hatósági bizonyítvány hiteles másolatát.

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése szerinti munkanaplónak tartalmaznia kell:

a) a telepítési terv alapján elvégzett munkák bejegyzését,

b) az alkalmazott technológia feltüntetését,

c) a faanyag letermelésének módját,

d) a megszüntetés módját.

5. § * 

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

1. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez

A fás szárú energetikai ültetvényekben engedélyezhető alapfajok

Fehér nyár Populus alba
Fekete nyár Populus nigra
Szürke nyár Populus x canescens
Rezgőnyár Populus tremula
Fehér fűz Salix alba
Kosárfonó fűz Salix viminalis
Fehér akác Robinia pseudoacacia
Mézgás éger Alnus glutinosa
Magas kőris Fraxinus excelsior
Keskenylevelű kőris Fraxinus angustifolia
Vörös tölgy Quercus rubra
Feketedió Juglans nigra
Korai juhar Acer platanoides

2. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez *