Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.04.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § *  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § *  Az NFH-t főigazgató vezeti.

3. § *  (1) * 

(2) *  A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

4. § *  A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

5. § *  (1) A miniszter:

a) a több kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörbe tartozó tevékenységéről.

(2) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

6. § (1) *  Az NFH

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;

b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

d) *  működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e) *  koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;

f) *  végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g) *  gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 3. § (2) bekezdése szerint a miniszter szakmai irányítói jogkörébe tartozó feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;

i) *  az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j) *  ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k) *  ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;

l) *  közreműködhet a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányítói jogkörének gyakorlásában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyei tekintetében gyakorolja az Áht. 9. § f) pontja szerinti jogkört.

(2) *  Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok

a) *  szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;

d) *  módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

f) *  prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat látnak el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(3)-(4) * 

(5) *  A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(6) *  Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-9., valamint 11-16. cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén.

7. § (1) *  Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2) *  Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

(3) *  A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként

a) *  az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

aa) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

ab) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint

ac) *  az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e, továbbá

b) *  az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

ba) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, illetve gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint

bb) *  az érintett kereskedelmi gyakorlat az ENKK hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

(4) *  A Kormány a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárásban szakhatóságként az első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

8. § (1) *  Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2) *  A Kormány

a) *  az Fgytv. 38. § (1)-(3) és (7)-(8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 45/B. §-ában, 48. § (3) bekezdésében,

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (4)-(5) bekezdésében,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, valamint 163. § (2) bekezdésében,

d) *  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/A. § (3) bekezdésében, 108/A. § (7) bekezdésében és 113. § (2) bekezdésében,

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében,

f) *  a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g) *  a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,,

h) * 

i) *  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2a) bekezdésében,

j) *  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

k) *  a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,

l) *  a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(3) *  A Kormány

a) *  az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, 17/D. § (8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés a)-c) és e)-k) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 47. § (6) és (7) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c) az Eht. 21. § (1)-(3) bekezdésében,

d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § v) pontjában, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. §-ában, 10. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, valamint 18. § e) pontjában,

e) *  a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában,,

f) * 

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(3a) *  A Kormány az Fgytv. 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(4) *  A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (6) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az NFH útján kell tájékoztatni.

8/A. § *  (1) *  A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2) *  A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH végzi.

(3) *  A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez az NFH hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) *  A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH által üzemeltetett honlapot kell érteni.

9. § E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § * 

11. § *  Ez a rendelet

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez *