Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.14.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).

Általános követelmények

2. § *  A közbeszerzési és tervpályázati eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lefolytatása során az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők és a pályázók (a továbbiakban: ajánlattevők), illetve a további résztvevők kötelesek biztosítani, illetve tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, valamint az egyenlő bánásmód elvét.

3. § (1) Az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:

a) a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység során alkalmazott termékekkel;

b) a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, illetve az ajánlatok, részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését;

c) az elektronikusan továbbított adatokhoz határidő előtt ne lehessen hozzáférni;

d) a c) pont szerinti tilalom megsértésének felderíthetőségét;

e) *  az ajánlatok vagy pályaművek benyújtása pontos időpontjának meghatározhatóságát;

f) *  az eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek egyidejű intézkedésével, az informatikai biztonsági szabályzatban rögzített módon, a jogosultság azonosításával lehet hozzáférni;

g) a beérkezett adatok megnyitásának időpontját csak az arra jogosult személyek állapíthatják, illetve változtathatják meg;

h) a beérkezett és megnyitott adatok csak a jogosultak számára maradnak hozzáférhetőek.

(2) Az elektronikus dokumentumok benyújtásához szükséges feltételekre vonatkozó információnak a benyújtást megelőzően, megfelelő időben az érdekelt felek rendelkezésére kell állnia;

(3) *  Ha az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatok, igazolások, tanúsítványok és nyilatkozatok elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, és egyéb sajátosságaik miatt a 6. § (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus formában nem nyújthatók be, az ajánlattevőknek azokat a határidő lejártáig papíralapú dokumentum formájában a közbeszerzési törvény, valamint az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok által előírt követelményeknek megfelelően kell benyújtaniuk.

(4) *  Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan lefolytatott eljárási cselekmény valamennyi eseménye naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a közbeszerzési törvény 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlatkérő az elektronikus út igénybevételét lehetővé teszi, vagy azt jogszabály alkalmazni rendeli, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben e tényt, és az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó nyilvános információk elérhetőségét az ajánlatkérőnek fel kell tüntetnie.

(6) *  A tervpályázati eljárásokra alkalmazni kell a 10. §, a 12. § (1) és (2) bekezdés, a 13. § és a 15. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit, azzal, hogy közbeszerzési eljárás helyett tervpályázati eljárást, ajánlati vagy részvételi felhívás helyett tervpályázati kiírást, ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alatt pályázót, ajánlat alatt pályaművet kell érteni. A 15. § (4) bekezdése szerinti esetben a bírálóbizottság a pályaművet a bírálatból kizárhatja.

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások

4. § (1) Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások a következők:

a) a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási cselekmények valamelyikének vagy valamennyi eljárási cselekmény lebonyolításának informatikai támogatása, ideértve az elektronikus árlejtési szolgáltatást;

b) szállítók áruszállítására és szolgáltatásnyújtására, valamint építési beruházására vonatkozó adatokat és feltételeket tartalmazó elektronikus katalógusok kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat egyenként vagy azok közül bármelyiket együttesen is lehet nyújtani.

5. § (1) Az ajánlatkérő elektronikus eljárási cselekményt, elektronikus árlejtést szolgáltató igénybevételével a szolgáltató informatikai rendszerén vagy szolgáltató igénybevétele nélkül a saját informatikai rendszerén folytathat le. Amennyiben az ajánlatkérő saját informatikai rendszerén folytat le elektronikus eljárási cselekményt vagy elektronikus árlejtést, a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket saját magára nézve alkalmaznia kell.

(2) Amennyiben az ajánlatkérő egy vagy több elektronikus eljárási cselekményt szolgáltató igénybevételével folytat le, megállapodás alapján jogosult igénybe venni a központi elektronikus szolgáltató rendszer által biztosított ingyenes szolgáltatásokat is.

(3) *  Elektronikus közbeszerzési szolgáltatást nyújthat az a természetes személy, jogi személy, amely

a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerrel;

b) tevékenysége ellátásához hivatalos közbeszerzési tanácsadót vagy közbeszerzési referenst vesz igénybe;

c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;

d) saját honlapján közzéteszi

da) informatikai biztonsági szabályzatát,

db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,

dc) általános szerződési feltételeit,

dd) a c) pont szerinti hívószámot.

Az elektronikus dokumentumokkal és kapcsolattartással szemben támasztott követelmények

6. § (1) *  A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok és egyéb iratok, valamint - amennyiben nem az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kerül elkészítésre - az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű, - képi megfelelést, valamint olvashatóságot, értelmezhetőséget biztosító - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az ajánlatkérő előírhatja az igazolásnak a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolatban történő benyújtását is.

(2) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről és méretéről az ajánlatkérő haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum előterjesztésének, illetve kézbesítésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

II. Fejezet

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ELEKTRONIKUSAN GYAKOROLHATÓ EGYES ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények közzétételére irányuló kérelmek és hirdetmények elektronikus úton történő benyújtása

7. § (1) *  A közbeszerzési törvényben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton történő benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kerülhet sor.

(2) *  A kérelmet és mellékleteit

a) a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egysége által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu címen elérhető elektronikus szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül kell elektronikus üzenetként megküldeni a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység részére, vagy

c) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhető, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység által biztosított elektronikus szolgáltatással kell létrehozni.

(3) A kérelem és mellékletei elektronikus úton történő benyújtása során a feladó (küldő) azonosítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti központi elektronikus szolgáltató rendszer által működtetett ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) is felhasználható.

(4) *  A hirdetményt a simap.europa.eu által használt xml formátumban kell benyújtani. A benyújtott hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladása esetén a megfelelő elektronikus feladásáról a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység gondoskodik.

(5) *  A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét, kivéve a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapu felhasználásának esetében.

(6) *  A kérelem és mellékletei kézhezvételét a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján haladéktalanul elektronikusan visszaigazolja a kérelmezőnek.

(7) Ha a kérelem és mellékletei nem felelnek meg az (5) bekezdésben foglaltaknak, a közzétételi rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

(8) *  Amennyiben a közzétételi rendelet szerinti hiánypótlás válik szükségessé, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a hiánypótlásra történő felhívást a kérelmező által az (5) bekezdés szerint megadott, illetve az ügyfélkapu által átadott elektronikus levelezési cím használatával küldi meg.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közzétételi kérelem visszavonására irányuló, valamint a helyesbítési kérelemre is.

8. § *  (1) A hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység - a közbeszerzési törvényben és a közzétételi rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzését megelőzően - az elektronikus úton benyújtott hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet először abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek, úgy annak beérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az ajánlatkérőt a dokumentum ismételt benyújtására.

(2) A közbeszerzési törvényben, illetve a közzétételi rendeletben meghatározott határidők számítását e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelmények teljesítésétől kell számítani.

A közbeszerzési eljárásokkal összefüggő információk nyilvánosságra hozatala

9. § *  (1) *  A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság által szerkesztett, a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról elérhető, díjtalan elektronikus kiadvány.

(2) *  Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk, illetve tájékoztatás ajánlatkérő honlapján történő közzétételét írja elő és az ajánlatkérő nem rendelkezik saját honlappal, e kötelezettség - a közbeszerzési törvény ellentétes rendelkezésének hiányában - a szolgáltató adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló honlapján is teljesíthető.

(3) *  Az ajánlatkérő az egyes közbeszerzési eljárásokra vonatkozó, nyilvános információkat saját honlapján, illetve a szolgáltató az adott eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló nyilvános felületén is megjelentetheti. Hirdetmények esetében a közzétételre a közbeszerzési törvényben meghatározott módon, időben és tartalommal kerülhet sor.

A közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő információk rendelkezésre bocsátása * 

10. § *  Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok) készítését és rendelkezésre bocsátását írja elő vagy teszi lehetővé, az ajánlatkérő a dokumentációt az általa előzetesen a 3. § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelően, elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, a közbeszerzési törvény 39. §-ának megfelelően.

A Közbeszerzési Hatóság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről * 

11. § *  Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően a Közbeszerzési Hatóság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető.

Az ajánlattételi dokumentumokra vonatkozó különös követelmények

12. § *  (1) Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban vagy részvételi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását is megengedi, akkor a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adni az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök kerülnek alkalmazásra.

(2) Az ajánlatkérő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban köteles ismertetni az informatikai megfelelőség e rendeletben szabályozott követelményét, illetve az informatikai alkalmatlanság jogkövetkezményeit.

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése szerint lehetővé tette és az ajánlattevő ajánlatát vagy részvételi jelentkezését elektronikus úton nyújtotta be, ezt az ajánlattevőt azokban az esetekben, mikor a közbeszerzési törvény az ajánlattevők közvetlen írásbeli értesítését írja elő, egyidejűleg elektronikus úton kell értesíteni.

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is lehetővé teszi, köteles fogadni az ajánlattevő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott ajánlatát.

(5) Az elektronikusan beadott ajánlatban a közbeszerzési törvény 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapba kell beírni, vagy - ha ilyen nem áll rendelkezésre - a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.

Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok felbontásig történő megőrzése

13. § (1) Az elektronikus úton benyújtott ajánlatokat olyan módon kell tárolni, amely a bontási időpontig kizárja az azokhoz való hozzáférést.

(2) Az informatikai rendszer az egyes ajánlatok és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek fogadását, tárolását elkülönülten biztosítja. Az így nyilvántartott adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés ellen.

(3) *  A részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig - a közbeszerzési törvény 55. § (7) bekezdésének megfelelően - az ajánlattevő jogosult az ajánlat módosítására, olyan módon, hogy a módosított ajánlatot az informatikai rendszer részére megküldi. Az ajánlatnak minden esetben kizárólag a részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig megküldött utolsó változata vehető figyelembe.

Az ajánlatok felbontása

14. § *  (1) *  Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a közbeszerzési törvény 68. §-ában szabályozott bontás során az ajánlatkérő - a 3. §-ban foglaltak szerint - hozzáfér az elektronikusan benyújtott ajánlatokhoz. A közbeszerzési törvény 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat pedig a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 68. § (3) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetővé tenni akkor, ha ők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérőtől.

(2) *  Amennyiben az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtásához az ajánlatkérő elektronikus űrlapot rendszeresít, az ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az informatikai rendszer a jegyzőkönyvi tartalmat a rendszerben szereplő adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre. Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 68. § (6) bekezdése alapján készített bontási jegyzőkönyv részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni.

Az informatikai megfelelőség ellenőrzése

15. § (1) Az elektronikusan benyújtott ajánlat felbontásakor ellenőrizni kell annak informatikai megfelelőségét. Az elektronikusan benyújtott ajánlat informatikailag megfelelő, ha

a) eleget tesz a felhívásban az ajánlatkérő által előre meghatározott, az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeknek, és

b) a felhívásban meghatározott informatikai eszközökkel a bontás időpontjában az ajánlatkérő számára olvasható és megjeleníthető.

(2) *  Amennyiben az elektronikus úton benyújtott ajánlat eleget tesz a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlat egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt - megfelelő határidő tűzésével - fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlat újraküldése nem megengedett.

(3) Az ajánlatkérő - amennyiben a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő (2) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján.

(4) *  Amennyiben a szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen az ajánlatnak a felbontás időpontjában létező tartalma, vagy az ajánlattevő olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges szoftvert nevez meg, amely eltér a felhívásban, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól, az ajánlat a közbeszerzési törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

(5) *  A közbeszerzési törvény 71. § szerinti hiánypótlási eljárásnak, felvilágosítás kérésnek, számítási hiba javításának, valamint az ajánlat értékelésének csak abban az esetben van helye, ha az ajánlat - a bontást vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket követően - olvasható és megjeleníthető.

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról * 

16. § *  (1) *  Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése szerint eljárva megengedte az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles azt az ajánlattevőt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a közbeszerzési törvény 62-63. §-a szerinti kizárásról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a közbeszerzési törvény 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíteni.

(2) *  Az eredmény megküldésének időpontjában az ajánlatkérő köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A közbeszerzési törvény 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést az ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevőnek elektronikus úton kell megküldeni.

III. Fejezet * 

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL LEFOLYTATOT T ELJÁRÁS ÉS A JOGORVOSLATOK * 

17. § *  (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 108. §-a alapján elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, az eljárás lebonyolítása során köteles e fejezet szabályainak figyelembevételével eljárni.

(2) *  E fejezet rendelkezései a közbeszerzési törvény 116. §-a szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően alkalmazandóak, kivéve a 19. § (3) bekezdés d) pontjában, a 19. § (6) és (8) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 21. § (3) bekezdés c) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei * 

18. § *  (1) Az ajánlatkérő, amennyiben az eljárás során elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, köteles ezt a tényt az eljárást megindító hirdetményben jelezni.

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles tájékoztatást adni a következőkről:

a) arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy - a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja esetében - az értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, figyelemmel a közbeszerzési törvény 77. § (1) bekezdésére és a 76. § (6) bekezdés c) pontjára;

b) azon elemekről, amelyek értéke elektronikus árlejtés tárgyát fogja képezni;

c) a benyújtható értékek esetleges felső határáról; ahogyan az a szerződés tárgyára vonatkozó kiírási feltételekből következik;

d) azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat;

e) arról, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az elektronikus árlejtés során;

f) az elektronikus árlejtés menetére vonatkozó releváns információkról;

g) az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról;

h) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismertetheti.

Ajánlattevők értesítése * 

19. § *  (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerinti értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának kötelezettségével értesíteni, egyben ajánlattételre felhívni köteles.

(2) Az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy annak tartalmát az ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék.

(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontját;

b) az informatikai rendszerbe történő belépést lehetővé tevő azonosító adatokat, illetve a belépéshez szükséges eszközökre vonatkozó információkat;

c) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkat;

d) az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerinti értékelésének eredményét;

e) azt a képletet, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül;

f) a 20. § szerinti, az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének megismerésére nyitva álló időtartam kezdő és befejező időpontját;

g) azt a kezdő és befejező időpontot, vagy amennyiben az elektronikus árlejtés több szakaszból áll minden szakaszra vonatkozóan azokat a kezdő és befejező időpontokat - naptárilag vagy a (4) bekezdésben meghatározott módon -, amelyek között az ajánlattevőnek a 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat fel kell töltenie az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe.

(4) Az értesítés tartalmazhatja azt az ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. Az értesítésnek ebben az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.

(5) Valamennyi, a (4) bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) Az értesítéshez csatolni kell az érintett ajánlattevő ajánlata tekintetében a közbeszerzési törvény 50. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott súlyozásnak megfelelően végzett teljes körű értékelés eredményét.

(7) A (3) bekezdés e) pontja szerinti képletnek a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben tartalmaznia kell valamennyi értékelési részszempontnak az eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását, e célból minden értéket előzetesen egy - a súlyozással meghatározott - értékre kell csökkenteni. Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, minden egyes részre külön képletet kell meghatározni.

(8) Amennyiben a változatok benyújtása megengedett, minden egyes változatra külön képletet kell meghatározni.

Az informatikai rendszer működésének megismerése * 

20. § *  Az ajánlatkérő, illetve a szolgáltató köteles - legalább 24 óra időtartamban - lehetővé tenni, hogy az ajánlattevők - a rendszer kipróbálását is ideértve - megismerkedjenek az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével.

Az elektronikus árlejtés megkezdése * 

21. § *  (1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő - az ajánlatkérő által a 19. § (3) bekezdés g) pontjában megjelölt időpontban - köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe az értékelési részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

(2) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 19. § szerinti értesítésben közölt időpontban kezdi meg.

(3) Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az első ajánlat megtétele - ellenkező bizonyításig - vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy

a) az eljárásban az ajánlattevő nevében az arra feljogosított személy jár el;

b) ajánlattevő az elektronikus árlejtés közbeszerzési dokumentumaiban közzétett feltételrendszerét megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta;

c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti.

A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények * 

22. § *  (1) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan, a 19. § (3) bekezdés e) pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, és az ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli a (2) bekezdésben meghatározott információkat.

(2) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint - a (3) bekezdésben foglaltak betartásával - információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá - amennyiben azt a közbeszerzési dokumentumokban előzetesen jelezte - az ajánlattevők számával kapcsolatban.

(3) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lefolytatása során az egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek - saját azonosítójukon túl - ne legyen tudomásuk arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.

Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok * 

23. § *  (1) Amennyiben az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően papír alapon vagy a 12. § szerint elektronikus úton benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn.

(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti ajánlati kötöttsége. A szerződést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglévő tartalma szerint az első helyen rangsorolt ajánlattevővel kell megkötni.

(3) Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az ajánlattevők az ellenszolgáltatás mértéke vagy az értékelési részszempontok tekintetében módosíthatják ajánlatukat.

(4) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában kizárólag kedvezőbb, a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az egyes - ellenszolgáltatáson kívüli - részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.

(5) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.

Az elektronikus árlejtés lezárása * 

24. § *  (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő lezárja:

a) a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban;

b) ha nem nyújtottak be a 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti minimális különbségre vonatkozó követelménynek megfelelő ajánlatot és a 19. § szerinti értesítés tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlat beérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árlejtés lezárására, az értesítés által tartalmazott időpontban;

c) ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az utolsó szakasznak a 19. § szerinti értesítés által tartalmazott befejezési időpontjakor.

(2) Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az árlejtés lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.

(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve más értékelési részszempont(ok) tekintetében kialakult rangsorról. Az ajánlatkérő továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdésétől eltérően ebben a tájékoztatásban ismertetheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amennyiben a 18. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közbeszerzési dokumentumokban így rendelkezett.

(4) Amennyiben az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően - esetleg azt a b) pontjában megállapított szabályokkal együttesen alkalmazva - szándékozik lezárni, az árlejtésben való részvételre vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni minden egyes árlejtési szakasz ütemtervét.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás * 

25. § *  (1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérő, a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

(2) Amennyiben az üzemzavart az ajánlattevő észleli, köteles azt telefonon, az erre a célra fenntartott hívószámon jelezni az ajánlatkérőnek, illetőleg a szolgáltatónak.

(3) Amennyiben az ajánlatkérő, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

(4) Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a 19. § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor. A (3) bekezdés szerinti esetben a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti új eszközök vagy azonosítók hozzáférhetővé tételéről is gondoskodni kell.

Jogorvoslatok * 

26. § *  Az e rendeletbe ütköző magatartásra vagy mulasztásra a közbeszerzési törvénynek a jogorvoslatra, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

III/A. Fejezet * 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLTAL ÜZEMELTETET T EGYSÉGES, ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁNAK ÁTMENETI KÜLÖNÖS SZABÁLYAI * 

26/A. § *  (1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárását, valamint tervpályázati eljárását a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR rendszer) igénybevételével bonyolítja le, az e rendelet szabályai az e fejezet szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.

(2) Az ajánlatkérő előírhatja az EKR rendszer és a papíralapú eljárás párhuzamos alkalmazását is, azzal, hogy az ajánlatkérő köteles elfogadni a csak az EKR rendszer útján történő nyilatkozattételt is. Ha az elektronikus úton megküldött és a papíralapon benyújtott, illetve megküldött dokumentum között ellentmondás áll fenn, a papíralapú dokumentumok tartalma irányadó.

(3) Az EKR rendszer használatához az EKR rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az EKR rendszerben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a regisztráció során az EKR rendszer üzemeltetője megszerzi az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulást.

(4) Ha az EKR rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján az EKR rendszer részben (különösen egyes eljárástípusok vagy eljárási cselekmények vonatkozásában) vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a közbeszerzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást, az ajánlatkérő - az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), vagy az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők egyidejű tájékoztatatása mellett - dönthet arról, hogy az eljárást csak papíralapon folytatja, vagy a 26/I. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

(5) Ha az ajánlatkérő a (4) bekezdés szerint az eljárás papíralapú folytatása mellett dönt, az ajánlatok érvényességének megítélése szempontjából az elektronikusan és a papíralapon rendelkezésre álló adatok összességét kell figyelembe venni. Ha a papíralapra történő áttérés olyan időpontban válik szükségessé, amikor az ajánlatok felbontására a közbeszerzési törvény 68. § (1) bekezdése szerinti időpontban már jogszerűen nincs lehetőség, az ajánlatkérő a bontást e rendelet 26/F. § (2) bekezdése szerinti időpontban végzi el.

(6) A hirdetmények feladására irányuló kérelmet és mellékleteit az EKR rendszerben kell létrehozni és az EKR rendszeren keresztül a Közbeszerzési Hatóság részére megküldeni.

(7) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás EKR rendszeren keresztüli lebonyolítása esetén a közbeszerzési törvény 103. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét az ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül teljesíti. A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési törvény 103. § (4) bekezdése szerinti döntését az EKR rendszerben teszi közzé. Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 103. § (6) bekezdésében foglalt adatokat az EKR rendszerben teszi nyilvánosan közzé, a Hatóságnak küldött tájékoztatás tartalmából az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) szóló tájékoztatást és a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást nem kell előzetesen közzétenni.

(8) Az ajánlatkérő

a) a közbeszerzési törvény 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti adatokat az EKR rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében működtetett - nyilvános elektronikus szerződéstárban,

b) a közbeszerzési törvény 43. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja, valamint a közbeszerzési törvény 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumokat, és a közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást az EKR rendszerben

teszi közzé.

(9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR rendszerben megadja

a) a közbeszerzés tárgyát,

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,

d) a tervezett eljárás fajtáját,

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját és

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

(10) Az ajánlattételhez kötelező az EKR rendszer által biztosított elektronikus űrlapokon meghatározott mezők kitöltése.

A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok * 

26/B. § *  (1) A gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, erről az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek ismételten nyilatkoznia nem kell.

(2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a közbeszerzési törvény 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során * 

26/C. § *  (1) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR rendszerben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR rendszerben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.

(2) Ha az adott nyilatkozatra az EKR rendszerben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol az EKR rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításaként kell tekinteni.

(3) Ahol a közbeszerzési törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.

(4) Az EKR rendszer használata esetén, amennyiben az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az ajánlatkérő akkor köteles elektronikus okiratként elfogadni, ha az megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

(5) Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az EKR rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR rendszerben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

(6) Az EKR rendszerben elektronikus űrlapon benyújtandó nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek.

(7) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

(8) Az ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban előírja az EKR rendszerben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket. Az ajánlatkérő ilyen előírásának biztosítania kell a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, és nem korlátozhatja a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásban.

Egyes eljárási cselekmények részletes szabályai * 

26/D. § *  (1) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről és a beérkezés időpontjáról az EKR rendszer haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

(2) Amennyiben az EKR rendszerben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő, amennyiben azt nem tartja szükségesnek, nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt - ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, hanem úgy kell kezelni (a közbeszerzési törvény hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel), mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be.

(3) A gazdasági szereplő a közbeszerzési törvény 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

(4) Ahol a közbeszerzési törvény az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR rendszerben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezte.

(5) Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az eljárásban való részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR rendszerben erre szolgáló gomb megnyomásával elektronikusan teszi meg.

(6) Ahol az EKR rendszer az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

Az ajánlattételi és részvételi határidő meghatározása * 

26/E. § *  Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR rendszer működési hibája miatt módosító hirdetmény feladása, vagy értesítés megküldése nem lehetséges a közbeszerzési törvény 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő - amennyiben nem tér át az eljárás papíralapon történő folytatására - az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívást a közbeszerzési törvény szerinti határidőn túl is kiküldheti, a működési hiba elhárulását követően haladéktalanul.

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása * 

26/F. § *  (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

(2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kell megkezdeni.

(3) Az ajánlatoknak vagy részvételi jelentkezéseknek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld.

(4) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR rendszer végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok (részvételi jelentkezések) az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

(5) Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az EKR rendszer végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat EKR rendszeren kívül beérkező részeit - külön bontás tartása nélkül - a megfelelő ajánlathoz társítja és azt dokumentálja. Fizikai modellek benyújtása esetén az ajánlatkérő azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR rendszerbe az eljárás iratai közötti feltöltésével dokumentálja.

Az ajánlat és a részvételi jelentkezés módosítása * 

26/G. § *  Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia.

Számítási hiba javítása * 

26/H. § *  Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Az eljárás eredménytelensége * 

26/I. § *  A közbeszerzési törvény 75. §-ában foglaltak mellett az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) az EKR rendszer működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható vagy

b) az EKR rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján az EKR rendszer részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a közbeszerzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást.

Az EKR rendszer üzemeltetése * 

26/J. § *  Az EKR rendszer fejlesztésében és működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal szemben az EKR rendszer működéséből, működési zavaraiból, az üzemeltetés során felmerülő hibákból eredő károkért.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

27. § (1) Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. § (2) bekezdés], tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) *  E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 1. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód2. rendelet hatálybalépését követően megkezdett tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

Jogharmonizációs záradék

28. § *  Ez a rendelet - a közbeszerzési törvénnyel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.