Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.31.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott űrlapon - papír alapú beadványként - kell előterjeszteni.

(2)1 A mellékletekben meghatározott űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján, valamint az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni.

(3) A fizetési meghagyásos eljárás űrlapjait a fizetési meghagyás kibocsátására jogosult bíróságokon a megfelelő példányszámban ingyenesen a jogosult rendelkezésére kell bocsátani.

2. § Ha a fizetési meghagyás kibocsátását több jogosult kéri, vagy ha azt több kötelezett ellen kérik, illetve ha a követelések száma, vagy a kamat meghatározása indokolja, a 2., illetve a 3. számú mellékletben foglalt pótlapokkal kiegészítve kell a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet előterjeszteni.

3. § A fizetési meghagyásos eljárásban az ellentmondást a 4. számú mellékletben meghatározott űrlapon is elő lehet terjeszteni.

4. § Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását.

1. A kötelezett a követelt ............................... forint / euró

(más pénznem: ................................),

azaz (betűvel kiírva) .........................................................

összeggel,

vagy a következő ingósággal(-okkal): ..............................

........................................................................................... A .........................................................................................

(illetve az ingóság(ok) hiányában, a(zok) helyett Bíróságnak

.............................. forint/euró/más pénznem)

azért tartozik, mert Név:........................................................

.................................................................................................. Lakcím/székhely:

.................................................................................................. Irányítószám, település: ...........................................................

.................................................................................................. ..................................................................................................

2. A követelés alapjául fent előadott tények Utca/út/tér, szám: ......................................................

bizonyítására a kérelemhez eredetiben (másolatban) jogosult

mellékelem az ügyre vonatkozó .... darab okiratot

(levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot): fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme

..................................................................................................

.................................................................................................. Név:........................................................

.................................................................................................. Lakcím/székhely:

3. Kérem tanúként kihallgatni a következő személyeket Irányítószám, település: ...........................................................

(ezen az űrlapon csak nevet/neveket lehet feltüntetni, az ..................................................................................................

egyéb adatokat csak az esetlegesen perré alakult Utca/út/tér, szám: ......................................................

eljárásban, a Pp. 167. §-ának (3) bekezdése szerint kell kötelezett ellen.

bejelenteni): ............................................................................. Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha

.................................................................................................. rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi

.................................................................................................. végrehajtását segítik elő:

4. A felek között közvetítői eljárás volt-e folyamatban?

igen / nem - természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett születési helye, ideje: .......................................

Kelt: a kötelezett anyja neve: ....................................

............................................., 20.............................-n a kötelezett adóazonosító jele: ..........................

Előttünk mint tanúk előtt (ha a jogosult jogi képviselő nélkül

jár el): - nem természetes személy kötelezett esetén:

név ........................................................................................... a kötelezett nyilvántartási száma: ............................................

lakcím: ..................................................................................... a kötelezett adószáma: .............................................................

név: ..........................................................................................

lakcím: .....................................................................................

A .......................................................................... Bíróság Fontos!

................................/20....................../.................. szám Saját érdekében gondosan olvassa el

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. az alábbi figyelmeztetést!

Fizetési meghagyás

A bíróság a jogosult kérelmére az 1952. évi III. tv. 317. §-a alapján meghagyja ...................................................................................

................................................................................................................................................................................ kötelezettnek, hogy a

............................................................................................................................................................................................ által képviselt

................................................................................................................................................................................................ jogosultnak

a meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap (váltón alapuló követelés esetén 3 nap) alatt fizesse meg a következő összegeket (ingóság esetén adja ki az ingóságot):

1. Főkövetelés .............................. címen ................................. Ft-ot/eurót/más pénznem: .........................,

vagy ingóság/pénzösszeg: ..........................................................................................................................

és ebből .......................... Ft/euró/... után ................................................-tól ...........................................-ig ......%,

..................................................-tól a kifizetés napjáig járó .......% kamatot;

....................................... Ft/euró/... után .................................................-tól ...........................................-ig .......%,

..................................................-tól a kifizetés napjáig járó .......% kamatot;

2. Eljárási illeték címén ........................................................................................................................... Ft-ot.

3. Váltón alapuló követelés címén a ......................................... Ft/euró/... után járó ................... ezrelék váltódíjat.

4. Államnak járó illeték címén ............................................................................... Ft-ot külön felhívásra az állam javára.

5. Jogosultnak járó költség címén ........................................................................... Ft/euró/...-(o)t.

Figyelmeztetés

A bíróság a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálta. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a bíróságnál ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap - váltón alapuló követelés esetében 3 nap - alatt kell e bíróságnál írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait; az ügyre vonatkozó okirati bizonyítékait (nyugtát, elismervényt, szerződést, levelet stb.) eredetiben vagy másolatban mellékelheti az ellentmondáshoz. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik.

Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik.
Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti.

..........................................................., 20..................................................-n Záradék

Ez a fizetési meghagyás

..................................................... 20......................................................................-n

bíró - bírósági titkár, bírósági fogalmazó - bírósági ügyintéző *jogerős és végrehajtható.

*jogerős, de a Pp. 319. § (6) bekezdése alapján a

követelés tárgyában nincs helye végrehajtásnak

A kiadmány hiteléül: ....................................., 20.................................-n

........................................................................

.............................................. bíró - bírósági titkár

tisztviselő - ügykezelő bírósági fogalmazó - bírósági ügyintéző

P. H.

*a megfelelő aláhúzandó

2. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén

(csak akkor kell kitölteni, ha egynél több jogosult vagy kötelezett érintett az eljárásban, a kitöltést a II. rendű jogosulttal, illetve a II. rendű kötelezettel kell kezdeni)

...... rendű jogosult ...... rendű jogosult

Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................

Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................

.............................................................................................. ..............................................................................................

Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................

...... rendű jogosult ...... rendű jogosult

Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................

Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................

.............................................................................................. ..............................................................................................

Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................

...... rendű kötelezett ...... rendű kötelezett

Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................

Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................

.............................................................................................. ..............................................................................................

Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................

kötelezett ellen. kötelezett ellen.

Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő: Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő:

- természetes személy kötelezett esetén: - természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett születési helye, ideje: ............................... a kötelezett születési helye, ideje: ...............................

a kötelezett anyja neve: ............................................... a kötelezett anyja neve: ...............................................

a kötelezett adóazonosító jele: .................................... a kötelezett adóazonosító jele: ....................................

- nem természetes személy kötelezett esetén: - nem természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett nyilvántartási száma: ............................... a kötelezett nyilvántartási száma: ...............................

a kötelezett adószáma: ................................................ a kötelezett adószáma: ................................................

...... rendű kötelezett ...... rendű kötelezett

Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................

Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................

.............................................................................................. ..............................................................................................

Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................

kötelezett ellen. kötelezett ellen.

Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő: Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő:

- természetes személy kötelezett esetén: - természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett születési helye, ideje: ............................... a kötelezett születési helye, ideje: ...............................

a kötelezett anyja neve: ............................................... a kötelezett anyja neve: ...............................................

a kötelezett adóazonosító jele: .................................... a kötelezett adóazonosító jele: ....................................

- nem természetes személy kötelezett esetén: - nem természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett nyilvántartási száma: ............................... a kötelezett nyilvántartási száma: ...............................

a kötelezett adószáma: ................................................ a kötelezett adószáma: ................................................

3. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához, illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt, illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,

vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................

és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;

Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,

vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................

és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;

Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,

vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................

és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,

......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;

4. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Ellentmondás a fizetési meghagyással szemben

(Az ellentmondás előterjesztéséhez ennek az űrlapnak a használata nem kötelező.)

1. Alulírott,

Név: .............................................................................

Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ..................................................

Utca/út/tér, szám: ..........................................................,

a ..................................... Bíróság által ..................../20........./......... számon kibocsátott fizetési

meghagyással szemben ellentmondással élek.

(A megfelelő aláhúzandó, kitöltendő!)

2. A fizetési meghagyásban foglalt ................... (azaz: ...............) Ft/euró/más pénznem: .......

- követelés teljes összegét vitatom.

- követelésből ..................................... (azaz: .............) összeget vitatok.

Ingó dolog esetén:

- a következő ingóság(oka)t (illetve a helyette megjelölt pénzösszeget) vitatom: ......................

3. Védekezésem alapjául a következő tények szolgálnak, illetve az alábbi bizonyítási indítvány(oka)t teszem:

4. A fent előadott tények bizonyítására az ellentmondáshoz eredetiben (másolatban) mellékelem az ügyre vonatkozó ........... darab okiratot (levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot):

.......................................................................................................................................................

Kelt: .........................., 20......................

Előttünk mint tanúk előtt

(ha a jogosult jogi képviselő nélkül jár el):

név: .................................................................................. ..........................................................

lakcím: ............................................................................. a kötelezett aláírása

név: ..................................................................................

lakcím: .............................................................................1  Módosította: 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 31. §.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!