Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.07.26.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. §-ának (1) bekezdése 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -

a) az állami felsőoktatási intézményekre,

b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint

c) a külön megállapodás alapján magán, illetve alapítványi felsőoktatási intézményekre

(a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények) terjed ki.

(2) *  E rendelet hatálya - a közigazgatási, rendészeti, katonai vagy nemzetbiztonsági felsőoktatás körébe nem tartozó képzések kivételével - nem terjed ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők

a) teljes idejű és részidős első felsőfokú szakképzésben,

b) teljes idejű és részidős egyetemi, főiskolai első alapképzésben,

c) teljes idejű és részidős első alap-, osztatlan és mesterképzésben,

d) teljes idejű első egyetemi kiegészítő képzésben,

e) teljes idejű első doktori képzésben

államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

(2) E rendelet alkalmazásában - a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében meghatározott idő figyelembevételével - ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők

a) bármely államilag támogatott első közismereti tanári, hittanári vagy hittanár-nevelő szakon, illetve közös képzésben tanulmányokat folytató hallgató a magyar nyelvű képzésekben, a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a teljes idejű és részidős képzésben legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamban,

b) bármely olyan szakon államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a magyar nyelvű képzésekben, amelynek képesítési követelményei írják elő, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie,

c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján az intézménynél már meglévő államilag támogatott helyre átvett hallgató, a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban,

d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragrafus bármely pontjában rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek,

e) az, aki államilag támogatott helyen további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesített - feltéve, hogy az adott képzési szinten korábban végbizonyítványt nem szerzett.

(3) *  E rendelet alkalmazásában - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (3) bekezdésben meghatározott mérték figyelembevételével - ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendő a magyar állami ösztöndíjas illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.

3. § (1) *  Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási mértéke - az éves költségvetésben meghatározott felsőoktatási támogatás összegétől függően - legfeljebb 15%-kal csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása.

(2) A normatív költségvetési támogatás részei:

a) a képzési támogatás,

b) a tudományos célú támogatás,

c) a fenntartói támogatás.

4. § (1) *  A képzési támogatás a felsőoktatási intézményeknek - az e rendelet módosításáról szóló 70/2008. (IV. 3.) Korm. rendelettel beiktatott -, e rendelet mellékletében részletezett szakjaihoz, képzési területeihez tartozó államilag támogatott számított hallgatói létszáma és a mellékletben szereplő képzési normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

(2) A számított hallgatói létszám a költségvetési évet megelőző év október 15-i statisztikai hallgatói létszám alapján a jogosult létszám, a páratlan félévű képzés éves létszámra történő korrigálásával. A számított hallgatói létszámba egy teljes idejű képzésben részt vevő hallgató egy főnek, míg egy részidős képzésben részt vevő, illetve egy távoktatás tagozatos hallgató 0,5 főnek számít, függetlenül attól, hogy a hallgató egy- vagy többszakos. A kifutó többszakos képzések esetében a magasabb képzési normatíva szerinti szak alapján, a felmenő rendszerű új tanári szakokon a mestertanári normatíva szerint történik a hallgató besorolása. Párhuzamos képzésben részt vevő jogosult hallgatót mind a két intézményben, vagy egy intézményben mind a két szaknak megfelelően figyelembe kell venni. A felsőoktatási törvény 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a hallgató támogatási idejének két féléves meghosszabbodása esetén az intézmény jogosult - ezen időszakra is - a normatív képzési támogatás igénylésére.

(3) *  A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege - figyelemmel a felsőoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire - a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.

(4) A felsőoktatási intézményeknek a képzési támogatásból kell képezni és szabályzatukban rögzíteni az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató külföldi résztanulmányaihoz biztosítható ösztöndíj forrását.

5. § (1) A tudományos célú támogatás finanszírozása a felsőoktatási törvény 131. § (2)-(3) bekezdése alapján az alábbi elemekből tevődik össze:

a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma,

b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma,

c) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma,

d) az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma,

e) az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma és a mellékletben szereplő tudományos célú normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

(2) E rendelet alkalmazásában a felsőoktatási intézmények kutatói és oktatói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt munkaköröket betöltő kutatók, illetve teljes munkaidős oktatók. A kutatók számított létszáma a kutatók teljes munkaidejűre átszámított létszáma.

(3) E rendelet alkalmazásában minősített oktatók azok a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, akik a felsőoktatási törvény 149. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkeznek.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában jelzett alkalmazottak létszáma az államilag támogatott intézményi számított hallgatói létszámának arányában vehető figyelembe.

6. § *  (1) *  Az állami felsőoktatási intézmények 2012. évi fenntartói támogatásának meghatározása az előző évi összeg alapján, bázis jelleggel történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az egyházi felsőoktatási intézmények esetében is kell alkalmazni.

7. § (1) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók után az intézmények az alapképzés képzési normatívái szerint részesülnek támogatásban.

(2) A fogyatékossággal élő hallgatók tényleges létszáma után az adott felsőoktatási intézményt a melléklet szerinti kiegészítő normatív támogatás illeti meg. A kiegészítő normatív támogatás a fogyatékossággal élők sajátos igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekében szükségessé váló feladatok finanszírozására használható fel.

8. § A nem állami felsőoktatási intézmények - a velük kötött megállapodás alapján - e rendeletben szabályozott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban.

9. § (1) *  Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatás összegével - amely az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül - az intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek.

(2) Az intézmények a részükre biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról - sajátosságaik figyelembevételével, a működőképesség fenntartásának szem előtt tartásával - belső szabályozással döntenek. Az intézmények vezető testületeinek feladata dönteni a támogatási összeg központosított és decentralizált részre való felosztásáról, illetve ez utóbbi szervezeti egységekhez, gazdálkodási egységekhez való eljuttatásának rendjéről.

(3) Az intézmények a normatív támogatásra a költségvetési évre vonatkozó, államilag támogatott hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók közlése nyomán válnak jogosulttá. A hallgatói létszámra és a mutatókra vonatkozó adatoknak megfeleltethetőknek kell lenniük a felsőoktatási információs rendszer számára szolgáltatott adatokkal.

(4) Az intézmények a normatív támogatás jogosultságára és mértékére vonatkozóan az éves költségvetési beszámolóban számolnak el. A tényleges jogosultság megállapításkor

a) hallgatók, az oktatók és a kutatók esetében költségvetési évet megelőző év októberi és az adott év októberi létszámadatait,

b) az 5. § (1) bekezdés d) pont esetében az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben az év végéig fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókat,

c) az egyéb mutatók esetében pedig az adott költségvetési évre vonatkozó adatokat

kell figyelembe venni.

9/A. § *  A felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésben meghatározott összeget a 2. mellékletben meghatározott keretek között állapíthatja meg azzal, hogy az osztatlan tanárképzés esetén az iránymutató képzési költségkeret éves szinten 600 000-800 000 Ft/fő, felsőoktatási szakképzésben 140 000-400 000 Ft/fő.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  E rendeletnek a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 9/A. §-át, 1-2. mellékletét 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez * 

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fő/év)

Megnevezés Képzési normatívák Tudo-

Szakok, képzési területek

Doktori
Mester képzés (MA, MSc) Alap-
képzés (BA, BSc)

Osztatlan

Egyetemi

Főiskolai
mányos
norma-tívák
orvos, fogorvos, állatorvos 720 720
gyógyszerész 679 679
építész, építőművész 449 449
jogász 299 299
mester tanár 605
művészeti, művészetközvetítő 940 518 679 679 518
egészségügyi 605 518 679 518
repülőmérnöki 518 518
agrár, műszaki,
természet-tudományi, informatika, sporttudományi, nemzetiségi, szociális, pszichológia
605 345 449 449 345
gyógypedagógus, konduktor 605 518 518 518
gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész, társadalomtudományi 405 230 230 210
tanító-óvó 230 210
hitéleti 405 230 323 230 210
teljes munkaidős oktatók 1300
számított kutatók 1300
minősített teljes munkaidős oktatók 1700
fokozatot szerzettek 1300
odaítélt fokozatok 600
államilag támogatott doktoranduszok
társ.tud. bölcsész, művészeti 650 500
term.tud., műszaki, művészeti DLA 975 900
fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás normatívája 120

2. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez * 

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fő/év)

Költségkeretek
Képzési terület/képzési ág alapképzés mesterképzés
(osztatlan)
-tól -ig -tól -ig
A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS
1. AGRÁR
1 agrár műszaki 350 500 610 800
2 élelmiszer- és kertészmérnöki 350 500 610 800
3 gazdasági-vidékfejlesztési és informatikus agrár mérnöki 350 500 610 800
4 környezetgazdálkodási és természetvédelemi mérnöki 350 500 610 800
5 mezőgazdasági 350 500 610 800
2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY
6 magyar 230 400 450 600
7 modern filológia 230 400 450 600
8 ókori és keleti filológia 230 400 450 600
9 pedagógia-pszichológia (pszichológia szak nélkül) 230 400 450 600
10 pszichológia szak 450 600 650 800
11 szabad bölcsészet 230 400 450 600
12 történelem 230 400 450 600
3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
13 közgazdasági 350 500 450 700
14 üzleti 300 700 500 800
4. INFORMATIKA
15 informatikai 360 600 650 850
5. JOGI
16 igazságügyi, munkajogi 240 400 450 650
6. MŰSZAKI
17 műszaki képzési ágak 350 650 610 800
7. MŰVÉSZET
18 művészeti képzési ágak 600 1600 700 1900
8. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS
19 művészetközvetítés képzési ágak 550 700 - -
9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
20 egészségtudományi 500 600 600 800
10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS
21 gyógypedagógus 500 550 650 750
22 óvodapedagógus, tanító 230 400 - -
23 tanár - - 600 800
11. SPORTTUDOMÁNY
24 sport 350 450 610 800
25 testkultúra 350 450 610 800
12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY
26 politikatudomány 300 600 450 800
27 társadalomismeret 300 600 450 800
28 szociális 300 450 600 800
13. TERMÉSZETTUDOMÁNY
29 természettudományi képzési ágak 350 600 610 800
B) OSZTATLAN KÉPZÉS
1. AGRÁR
30 állatorvostudományi - 2000 2400
31 erdőmérnöki - 450 500
5. JOGI
32 jogász 300 700
6. MŰSZAKI
33 építészmérnöki - 650 800
7. MŰVÉSZETI
34 építőművész - - -
35 művészeti ágak - 1000 1900
9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
36 orvos, fogorvos - 1900 2700
37 gyógyszerész - 1500 1600