Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, a gazdálkodás környezeti hatásait, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtását, és a megvalósított beruházás szakszerű üzemeltetését illetően.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  ÚMVP Képző Szervezet: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;

b) *  képzési projekt: az ÚMVP Képző Szervezetnek az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó, a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott, egy naptári évre vonatkozó terve;

c) *  képzési program: az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések tananyagát, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a számonkérés módját magában foglaló dokumentum;

d) *  erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett;

e) *  kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint;

f) *  tárgyév:

fa) az a naptári év, vagy

fb) a 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszak,

amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét;

g) *  mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, valamint minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy;

h) *  de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás;

i) *  az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszere: valamennyi ÚMVP Képző Szervezet számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettségeik teljesítéséhez alkalmazható, és amelyen keresztül tájékozódhatnak az általuk indítható képzésekről.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § *  (1) *  E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Földművelésügyi Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet: * 

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

(2) *  E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti - előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott - óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott - legalább 5 gépelt oldal terjedelmű - oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(3) *  Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a Herman Ottó Intézet - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja.

A támogatás igénybevételének a feltételei * 

4. § (1) *  Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal - a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal - rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki

a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére - annak számlája alapján - kifizette, és

b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján

ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és

bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.

(2) *  Képzésben való részvételre jogosult az ÚMVP Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötő, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: képzésben részt vevő).

(3) *  Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat.

(4) *  A felnőttképzési szerződések az ÚMVP Képző Szervezet éves projekt tervének jóváhagyását követően folyamatosan köthetők.

(5) *  Az ügyfél az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben résztvevő után, egyszer részesülhet támogatásban. Azonos kódszámú képzés vonatkozásában ugyanazon természetes személy képzésen való részvétele csak egy ügyfelet jogosít támogatásra.

(6) Az ügyfél az 1. célterület szerinti képzésekre vonatkozóan egy naptári évben legfeljebb 4 képzésre nyújthat be támogatási és kifizetési kérelmet.

(7) *  Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.

(8) *  Amennyiben azonos kódszámú képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő, vagy több ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem támogatható.

4/A. § * 

A támogatás mértéke

5. § *  (1) *  Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 570 000 forint.

(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.

(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.

(4) Csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.

(5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

A képzést szolgáltató szervezetek * 

6. § (1) ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely

a) *  Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, nonprofit szervezet, vagy ezek konzorciuma, és

b) *  a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely,

c) *  rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.

(2) Konzorciumi formában működő ÚMVP Képző Szervezet esetében

a) legalább a konzorciumot vezető partnernek meg kell felelnie az (1) bekezdésben, a képzést végző partnereknek az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt feltételeknek;

b) a konzorcium vezető partnere felel az ÚMVP Képző Szervezet e rendeletből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért.

(3) *  Az ÚMVP Képző Szervezet köteles írásban bejelenteni az (1) bekezdés a)-c) pontjaihoz kapcsolódó adataiban bekövetkezett változásokat a NAKVI részére, a változás időpontját követő 20 napon belül.

(4) *  Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha

a) *  a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt a Herman Ottó Intézethez tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig;

b) a gyakorlati képzés időtartamának 100%-át - az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át - az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti;

c) a képzéseket saját szervezésben bonyolítja le;

d) *  a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait a NAKVI által megadott időpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe;

e) *  a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;

f) *  a képzési projekt megvalósítására a Herman Ottó Intézettel kötött hatályos megállapodással rendelkezik.

(5) *  A Herman Ottó Intézet az ÚMVP Képző Szervezet képzési projekt tervének felülvizsgálatát a képzési szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása és a jogcím éves támogatási kerete figyelembevételével elvégzi, szükség esetén az ÚMVP Képző Szervezet egyetértésével a tervet módosítja, dönt a jóváhagyásukról vagy elutasításukról, és a jóváhagyott képzési projekt terveket nyilvánosságra hozza.

(6) *  Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a Herman Ottó Intézet részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg.

(7) *  Az ÚMVP Képző Szervezet a képzésben részt vevővel kötött felnőttképzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 20 napon belül rögzíti az ÚMVP Képző Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az elektronikus nyilvántartási rendszer csak az ÚMVP Képző Szervezet jóváhagyott képzési projektjével egyezően engedélyezi a felnőttképzési szerződések rögzítését.

(8) *  Ha az ügyfél az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott módon meghatalmazza az ÚMVP Képző Szervezetet, akkor az köteles elvégezni az ügyfél támogatási és kifizetési kérelmének ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtását.

(9) *  Az egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait a NAKVI jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően.

(10) *  Az ÚMVP Képző Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján a NAKVI évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képző Szervezet és az MVH részére.

(11) *  Ha a NAKVI a (10) bekezdés szerinti értékelés alapján megállapítja, hogy az ÚMVP Képző Szervezet valamely évben nem teljesíti a képzési projektben vállalt támogatott képzések legalább 50%-át, vagy két egymást követő évben legalább a 70%-át, a következő évben nem köthet megállapodást az ÚMVP Képző Szervezettel.

(12) *  Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a Herman Ottó Intézet ellenőrzi. A Herman Ottó Intézet az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja.

(13) *  Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette.

(14) * 

6/A. § * 

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása * 

7. § (1) *  Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelme, a képzés befejezését követően - az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján - a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz.

(2) *  Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:

a) *  a kérelmen fel kell tüntetni a felnőttképzési szerződés számát;

b) *  írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye vagy lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, és azt alá kell írnia;

c) *  az őstermelői igazolvány hiteles másolatát nem kell csatolni;

d) *  egyéni vállalkozó ügyfél esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni;

e) *  amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.

(3) *  A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon

a) *  fel kell tüntetni az igénybe vett képzésnek az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát és a felnőttképzési szerződés számát,

b) *  nem kell feltüntetni a Vhr. 19. § (6) bekezdésében szereplő támogatási határozat azonosító számot, és a 19. § (8) bekezdés f)-g) pontjaiban foglaltakat.

(4) *  A támogatási és kifizetési kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.

(5) *  A szerződés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi a szerződés megkötésének napjánál.

(6) *  Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani.

(7) *  Az MVH és a Herman Ottó Intézet helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Képző Szervezeteket, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.

(8) *  Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

a) 2013. évben

aa) március 1-jétől április 30-ig;

ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;

b) 2014. évben

ba) március 1-jétől március 31-ig;

bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;

c) *  2015. évben

ca) január 15-től február 13-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig.

(9) *  Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján.

(10) *  Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében * 

7/A. § * 

7/B. § * 

A támogatási és kifizetési kérelem elbírálása

8. § *  (1) *  Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerint kialakított rangsor alapján bírálja el.

(2) *  A Herman Ottó Intézet által a képzés során végzett ellenőrzések támogatási jogosultságot érintő adatait az MVH a támogatási határozat meghozatala során figyelembe veszi.

(3) *  Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja;

b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

(4) *  Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános „de minimis” rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(5) *  E rendelet vonatkozásában az általános „de minimis” rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Jogkövetkezmények

9. § Ha az ügyfél nem tesz eleget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, az adott képzés vonatkozásában a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik.

9/A. § * 

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 2. § e) és g) pontját, 3. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § (1), (5) és (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 6. § (14) bekezdésének hatályon kívül helyezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/B. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 7. § (6) és (10) bekezdését, valamint 8. § (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/C. § *  Amennyiben a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzésre kötelezett a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb 2015. május 15-ig.

10/D. § *  (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) * 

10/E. § *  A 10/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására - 2014. évtől kezdődően - e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.

10/F. § *  E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. § (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni.

10/G. § *  Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 7. § (2) bekezdés b) pontját a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10/H. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 2. § f) pontot, 3. § (1) bekezdést, 6. § (4) bekezdés a) pontot, 7. § (6) és (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

10/I. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

10/J. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdést valamennyi támogatási és kifizetési kérelem alapján indult eljárásban alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. § *  Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

1. célterület: választható képzések

1. A B C D
2. A képzés
3. kódszáma megnevezése időtartama (45 perces tanóra)
4. elmélet gyakorlat
5. Szakképesítést nem adó képzések
6. an1 Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei 22 -
7. A képzés tartalma:
8. 1. Kölcsönös megfeleltetés
9. - célja, alapelvei;
10. - jogszabályi háttere;
11. - a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük;
12. - a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények;
13. - természetvédelmi követelmények;
14. - környezetvédelmi követelmények;
15. - állatjelölés és nyilvántartás.
16. 2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai
17. 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés.
18. 2.2. Előzmények
19. - a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások;
20. - a változtatás szükségessége.
21. 2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában
22. - a szabályozásról;
23. - kikre és hol vonatkozik.
24. 2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése
25. - talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások;
26. - a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó előírások;
27. - talaj szerkezetére vonatkozó előírások;
28. - minimális művelés szintjének megőrzése.
29. 3. A parlagfű elleni védekezés módszerei
30. an2 Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása 22 -
31. A képzés tartalma:
32. - az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások;
33. - lágy szárú energianövények termesztése;
34. - fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása;
35. - a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra;
36. - az agrárszakigazgatás rendszere.
37. an3 Aktuális növényvédelmi ismeretek 15 7
38. A képzés tartalma:
39. Elméleti képzés
40. - új növényvédő szerek ismertetése;
41. - új védekezési módszerek egyes károsítók ellen;
42. - a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik;
43. - a növényvédelem ökonómiája;
44. - növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása;
45. - a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;
46. - a parlagfű elleni védekezés módszerei.
47. Gyakorlati képzés
48. - fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése;
49. - permetezőgépek beállítása;
50. - permetlékészítési, kijuttatási számítások.
51. an4 Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai 22 -
52. A képzés tartalma:
53. - kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása;
54. - élelmiszerhigiénia;
55. - a termékek csomagolása;
56. - a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése;
57. - a termékek nyomonkövethetősége;
58. - az agrárszakigazgatás rendszere.
59. an5 Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése 15 7
60. A képzés tartalma:
61. Elméleti képzés
62. - a növények tápanyagfelvétele;
63. - a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői;
64. - a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai;
65. - a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései;
66. - a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;
67. - az agrárszakigazgatás rendszere.
68. Gyakorlati képzés
69. - tápanyaggazdálkodási terv készítése.
70. an6 Agrárvállalkozói ismeretek 22 -
71. A képzés tartalma:
72. 1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
73. - a stratégia kialakításának folyamata;
74. - a cég tőkeköltségvetése;
75. - beruházási változatok értékelése, beruházási döntés;
76. - a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés.
77. - humánerőforrás (szakmai végzettségek)
78. 2. A vállalkozás működtetése
79. - az üzlet finanszírozása;
80. - költséggazdálkodás, költségelemzés;
81. - a vállalati hozamok mérése, elemzése;
82. - egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás;
83. - a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben;
84. - főbb pénzügyi mutatók képzése.
85. 3. Üzleti terv készítése
86. 4. Adózási ismeretek
87. 5. Társadalombiztosítás
88. 6. Az agrárszakigazgatás rendszere
89. an7 Ökológiai gazdálkodás 22 -
90. A képzés tartalma:
91. - az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;
92. - az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei;
93. - az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei;
94. - az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei;
95. - átállás az ökológiai gazdálkodásra;
96. - ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások;
97. - az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;
98. - a biotermékek értékesítési lehetőségei;
99. - az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
100. - az agrárszakigazgatás rendszere.
101. an8 Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése 22 -
102. A képzés tartalma:
103. - termelői csoportok formái, alakításuk lépései;
104. - piacrajutási lehetőségek;
105. - a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei;
106. - az agrárszakigazgatás rendszere.
107. an9 Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele 8 30
108. A képzés tartalma:
109. Elméleti képzés:
110. - általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);
111. - a Word és az Internet alapszintű ismertetése;
112. - a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
113. Gyakorlati képzés:
114. - a Word használata;
115. - az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információszerzés);
116. - elektronikus levelezés.
117. an10 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat 15 7
118. A képzés tartalma
119. Elméleti képzés:
120. - a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;
121. - a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben;
122. - a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;
123. - termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás;
124. - talajművelés, trágyázás, öntözés;
125. - növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;
126. - betakarítás és betakarítás utáni kezelések;
127. - élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése;
128. - a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;
129. - takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás;
130. - a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata;
131. - a parlagfű elleni védekezés módszerei.
132. Gyakorlati képzés:
133. - helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.
134. an11 Az integrált növény- és talajvédelmi ismeretek 50 30
135. A képzés tartalma:
136. az integrált növényvédelem helye, szerepe az élelmiszerláncban
137. integrált növénytermesztési ismeretek (szántóföldi, zöldség- gyümölcs);
138. a növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei;
139. a növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása;
140. a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;
141. a növényvédelem jogi szabályozása;
142. tápanyag-utánpótlás az integrált növény-termesztésben;
143. talajművelés az integrált növény-termesztésben;
144. a növény - és talajvédelmi szakigazgatás rendszere.
145. an12 A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése 22 -
146. A képzés tartalma:
147. - az agrárszakigazgatás rendszere;
148. - fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok;
149. - a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;
150. - a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
151. an13 Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére 22 -
152. A képzés tartalma:
153. - az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége;
154. - biztosításának lehetőségei
a termőföldtől a fogyasztó asztaláig;
155. - élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői;
156. - alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása;
157. - élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése;
158. - nyomon követés biztosítása az egész termékpályán;
159. - romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek;
160. - élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP;
161. - génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk;
162. - a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása;
163. - fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei;
164. - az agrárszakigazgatás rendszere.
165. an14 Erdőgazdálkodás 22 -
166. A képzés tartalma:
167. - az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése;
168. - az erdő, mint ökoszisztéma;
169. - alapfokú dendrológiai ismeretek;
170. - az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
171. - erdőgazdálkodói szervezeti formák;
172. - erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;
173. - erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
174. - erdőtervezés;
175. - erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése;
176. - erdőfelújítás;
177. - az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése;
178. - erdőtelepítés;
179. - természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése;
180. - az agrárszakigazgatás rendszere.
181. an15 Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei 22 -
182. A képzés tartalma:
183. 1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői
184. - időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;
185. - időjárási szélsőségek;
186. - a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.
187. 2. A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége
188. 3. Aszály
189. - történelmi aszályos időszakok;
190. - aszálykárok;
191. - az aszály enyhítésének lehetőségei.
192. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
193. - melioráció;
194. - a melioráció összetevői;
195. - hatósági engedélyek;
196. - a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése;
197. - a melioráció kivitelezése.
198. 5. Vízgazdálkodás
199. - víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
200. - vízkárelhárítás, belvízvédelem;
201. = belvíz által veszélyeztetett területek;
202. = erózió által veszélyeztetett területek;
203. = belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők;
204. = belvízvédekezés szervezeti rendje.
205. 6. Agrárstratégiánk
206. 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink
207. 8. Az agrárszakigazgatás rendszere
208. an16 Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések 22 -
209. A képzés tartalma:
210. 1. Az SPS rendszer
211. 2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések
212. - a termőföld tulajdonjogának megszerzése;
213. - a birtokrendezés eszközei;
214. - a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás;
215. - a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés;
216. - a termőföld más célú hasznosítása.
217. 3. Az agrárszakigazgatás rendszere
218. an17 Vadgazdálkodási ismeretek 22 -
219. A képzés tartalma:
220. - a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
221. - vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata;
222. - apróvad-gazdálkodási alapismeretek;
223. - az agrárszakigazgatás rendszere.
224. an18 Borpiaci ismeretek 15 7
225. A képzés tartalma
226. - világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában
227. - a szőlő-bor ágazat hazai intézményrendszere
228. - új borpiaci szabályozás az EU-ban
229. - szőlő-bor ágazati támogatások
230. - borkészítés és forgalomba hozatal szabályai
231. - szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási kötelezettségek
232. - az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások
233. - a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti vonatkozásai
234. an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei 16 6
235. A képzés tartalma
236. - a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésének feltételei
237. - az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások
238. - a főbb veszélyek
239. - a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések
240. - a járművek és a küldeménydarabok jelölése
241. - a be- és kirakodás, valamint a szállítás során alkalmazandó óvintézkedések
242. - a rendkívüli esemény során alkalmazandó magatartási szabályok, a tűzoltó készülék használata
243. an20 Természetközeli gazdálkodás 22 -
244. A képzés tartalma
245. 1. Általános ismeretek a természetvédelemről
246. - természetvédelmi alapismeretek;
247. - a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
248. - a hazai természetvédelem működése;
249. - Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén;
250. - Magyarország védett állatai és növényei;
251. - gyógynövény és gombaismeret.
252. 2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás
253. 3. A vadkár megelőzése, csökkentése a mezőgazdaságban
254. 4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése
255. an21 Pályázatírási ismeretek 22 -
256. A képzés tartalma:
257. - EU források, EU alapok
258. - A projekt fogalma, felépítése, projekt menedzsment
259. - Üzleti terv szerepe a pályázatírásban
260. - Tervezési technikák
261. - Pályázatok formai és tartalmi követelményei
262. - Közbenső ellenőrzések
263. - Pályázatírási praktikák
264. - Pályázatok bírálata, döntéshozatal
265. - A sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolások, beszámolók
266. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján indítható képzések
a hatályos Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott maximális képzési időtartam legalább
30%-a, amit a Herman Ottó Intézet a képzési projektterv
felülvizsgálata során ellenőriz
267. ao1 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda
268. ao2 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó
269. ao3 31 521 19 0010 31 03 Elágazás:
Kertészeti gép kezelő
270. ao4 31 521 19 0010 31 04 Elágazás:
Majorgép-kezelő
271. ao5 31 521 19 0010 31 06 Elágazás:
Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
272. ao6 31 521 19 0010 31 07 Elágazás:
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
273. ao7 31 521 19 0010 31 09 Elágazás:
Növényvédelmi gépkezelő
274. ao8 31 521 19 0010 31 10 Elágazás:
Önjáró betakarítógép kezelője
275. ao9 54 621 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényvédő és méregraktár-kezelő
276. ao10 31 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Motorfűrész-kezelő
277. ao11 31 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Fakitermelő
278. ao12 31 621 05 0000 00 00 Méhész
279. ao13 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő
280. ao14 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
281. ao15 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
282. ao16 54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő
283. ao17 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő
284. ao18 31 621 04 0001 31 01 Belovagló
285. ao19 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő
286. ao20 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító
287. ao21 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő
288. ao22 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda
289. ao23 33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető
290. ao24 33 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Csomagológép-kezelő
291. ao25 33 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépkezelő
292. ao26 33 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari készülék kezelője
293. ao27 33 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Növényolaj-gyártógép kezelője
294. ao28 33 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Palackozógép-kezelő
295. ao29 33 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő
296. ao30 33 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti felkészítőgép kezelője
297. ao31 33 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdészeti kötélpálya kezelője
298. ao32 33 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Erdészeti közelítőgép kezelője
299. ao33 33 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés:
Erdészeti rakodógép kezelője
300. ao34 33 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés:
Többfunkciós fakitermelőgép kezelője
301. ao35 54 525 02 0010 54 01 Elágazás:
Erdőgazdasági gépésztechnikus
302. ao36 54 525 02 0010 54 02 Elágazás:
Mezőgazdasági gépésztechnikus
303. ao37 33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
304. ao38 33 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Virágbolti eladó
305. ao39 33 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Virágdekoratőr
306. ao40 33 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Virágkereskedő
307. ao41 33 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Virágkötő
308. ao42 31 521 01 0010 31 01 Elágazás:
Erdészeti gépszerelő, gépjavító
309. ao43 31 521 01 0010 31 02 Elágazás:
Kertészeti gépszerelő, gépjavító
310. ao44 31 521 01 0010 31 03 Elágazás:
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
311. ao45 31 521 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés:
Dieseladagoló-javító
312. ao46 31 521 01 0001 33 02 Ráépülő szakképesítés:
Erő- és munkagépjavító
313. ao47 31 521 01 0001 33 03 Ráépülő szakképesítés:
Hidraulika-javító
314. ao48 31 521 01 0001 33 04 Ráépülő szakképesítés:
Járműelektromos szerelő
315. ao49 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
316. ao50 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
317. ao51 31 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Állattartó-telepi munkás
318. ao52 31 621 01 0010 31 03 Elágazás:
Haszonállat-gondozó
319. ao53 31 621 03 0010 31 01 Elágazás:
Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
320. ao54 31 621 03 0010 31 02 Elágazás:
Állattenyésztő (juh és kecske)
321. ao55 31 621 03 0010 31 03 Elágazás:
Állattenyésztő (sertés)
322. ao56 31 621 03 0010 31 04 Elágazás:
Állattenyésztő (szarvasmarha)
323. ao57 54 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés:
Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
324. ao58 54 621 03 0010 54 01 Elágazás:
Állategészségügyi technikus
325. ao59 54 621 03 0010 54 02 Elágazás:
Állattenyésztő technikus
326. ao60 33 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Faiskolai munkás
327. ao61 33 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Faiskolai termesztő
328. ao62 33 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Növényházi dísznövénytermesztő
329. ao63 33 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szabadföldi dísznövénytermesztő
330. ao64 31 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti növényvédő
331. ao65 31 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Erdőművelő
332. ao66 31 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdőőr
333. ao67 54 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Digitálistérkép-kezelő
334. ao68 54 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés:
Földügyi számítógépes adatkezelő
335. ao69 54 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés:
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
336. ao70 54 581 01 0010 54 01 Elágazás:
Földmérő és térinformatikai technikus
337. ao71 54 581 01 0010 54 02 Elágazás:
Térképésztechnikus
338. ao72 54 581 01 0001 54 01 Ráépülő szakképesítés:
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
339. ao73 54 581 01 0001 54 02 Ráépülő szakképesítés:
Kataszteri szaktechnikus
340. ao74 33 621 02 1000 00 00 Gazda
341. ao75 33 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Ezüstkalászos gazda
342. ao76 33 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés:
Mezőgazdasági munkás
343. ao77 31 624 01 0001 31 01 Ráépülő szakképesítés:
Elektromos halászgép kezelője
344. ao78 51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
345. ao79 52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető
346. ao80 31 641 01 0010 31 01 Elágazás:
Inszeminátor (baromfi és kisállat)
347. ao81 31 641 01 0010 31 02 Elágazás:
Inszeminátor (juh és kecske)
348. ao82 31 641 01 0010 31 03 Elágazás:
Inszeminátor (ló)
349. ao83 31 641 01 0010 31 04 Elágazás:
Inszeminátor (sertés)
350. ao84 31 641 01 0010 31 05 Elágazás:
Inszeminátor (szarvasmarha)
351. ao85 31 622 01 Kertész
352. ao86 31 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Fűszernövénytermesztő
353. ao87 31 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Gombatermesztő
354. ao88 31 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Gyógynövénytermesztő
355. ao89 31 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Kerti munkás
356. ao90 31 622 01 0010 31 02 Elágazás:
Gyümölcstermesztő
357. ao91 31 622 01 0010 31 04 Elágazás:
Zöldségtermesztő
358. ao92 31 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Lóápoló és gondozó
359. ao93 31 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Méhészeti munkás
360. ao94 31 521 19 0010 31 01 Elágazás:
Fejő- és tejkezelőgép kezelője
361. ao95 31 521 19 0010 31 02 Elágazás:
Keltetőgép kezelő
362. ao96 31 521 19 0010 31 05 Elágazás:
Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő
363. ao97 31 521 19 0010 31 08 Elágazás:
Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő
364. ao98 35 521 20 0010 31 02 Elágazás:
Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
365. ao99 35 521 20 0010 31 03 Elágazás:
Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
366. ao100 33 521 06 0010 33 01 Elágazás:
Mezőgazdasági munkagépjavító kovács
367. ao101 33 521 06 0010 33 02 Elágazás:
Patkolókovács
368. ao102 52 621 01 1000 00 00
Agrárkörnyezetgazda
369. ao103 54 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Növénytermesztő
370. ao104 54 621 040100 31 03 Részszakképesítés:
Vetőmagtermesztő
371. ao105 54 621 04 0010 54 01 Elágazás:
Kertész és növényvédelmi technikus
372. ao106 54 621 04 0010 54 02 Elágazás:
Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
373. ao107 54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus
374. ao108 54 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Kertépítő
375. ao109 54 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Kertfenntartó
376. ao110 54 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Parkgondozó
377. ao111 54 622 01 010031 03 Részszakképesítés:
Temetőkertész
378. ao112 54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
379. ao113 33 621 01 0000 00 00 Borász
380. ao114 33 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Pincemunkás
381. ao115 33 621 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés:
Sommelier (borpincér)
382. ao116 33 621 01 0001 51 01 Ráépülő szakképesítés:
Vincellér
383. ao117 54 541 01 0010 54 01 Elágazás:
Bor- és pezsgőgyártó technikus
384. ao118 54 541 01 0010 54 05 Elágazás:
Élelmiszer-higiénikus
385. ao119 54 541 01 0010 54 06 Elágazás:
Erjedés- és üdítőitalipari technikus
386. ao120 54 541 01 0010 54 07 Elágazás:
Hús- és baromfiipari technikus
387. ao121 54 541 01 0010 54 08 Elágazás:
Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
388. ao122 54 541 01 0010 54 09 Elágazás:
Sütő- és cukrászipari technikus
389. ao123 54 541 01 0010 54 10 Elágazás:
Tartósítóipari technikus
390. ao124 54 541 01 0010 54 11 Elágazás:
Tejipari technikus
391. ao125 33 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Gyümölcspálinka-gyártó
392. ao126 33 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Sörgyártó
393. ao127 33 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Szesz- és szeszesitalgyártó
394. ao128 33 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Szikvízgyártó
395. ao129 33 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Üdítőital- és ásványvízgyártó
396. ao130 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
397. ao131 31 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Baromfifeldolgozó
398. ao132 31 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Bolti hentes
399. ao133 31 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Csontozó munkás
400. ao134 31 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Halfeldolgozó
401. ao135 31 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Szárazáru készítő
402. ao136 31 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés:
Vágóhídi munkás
403. ao137 33 541 03 0000 00 00 Molnár
404. ao138 33 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Keveréktakarmány-gyártó
405. ao139 33 541 04 0000 00 00 Pék
406. ao140 33 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyorspékségi sütő és eladó
407. ao141 33 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés:
Sütőipari munkás
408. ao142 33 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés:
Száraztésztagyártó
409. ao143 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
410. ao144 33 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Mézeskalács-készítő
411. ao145 33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó
412. ao146 33 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyümölcsfeldolgozó
413. ao147 33 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés:
Hűtőipari munkás
414. ao148 33 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés:
Konzervgyártó
415. ao149 33 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényolajgyártó
416. ao150 33 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés:
Olajütő
417. ao151 33 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés:
Savanyító
418. ao152 33 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés:
Zöldségfeldolgozó
419. ao153 33 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés:
Elsődleges tejkezelő
420. ao154 33 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés:
Friss és tartós tejtermékek gyártója
421. ao155 33 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés:
Sajtkészítő
422. ao156 51 541 01 Vágóállat-minősítő
423. ao157 51 541 01 0010 51 01 Elágazás:
Juhminősítő
424. ao158 51 541 01 0010 51 02 Elágazás:
Sertésminősítő
425. ao159 51 541 01 0010 51 03 Elágazás:
Szarvasmarhaminősítő
426. ao160 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás
427. ao161 31 623 01 0001 33 01 Ráépülő:
Lakott-területi fakitermelő
428. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új OKJ) alapján indítható képzések az új OKJ-ben meghatározott minimális képzési időtartam
429. ao162 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
430. ao163 35 621 01 Állattartó szakmunkás
431. ao164 35 813 01 Belovagló
432. ao165 34 622 01 Dísznövénykertész
433. ao166 34 623 01 Erdészeti szakmunkás
434. ao167 34 541 01 Édesipari termékgyártó
435. ao168 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás
436. ao169 55 482 01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
437. ao170 34 621 01 Gazda
438. ao171 52 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
439. ao172 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
440. ao173 34 541 03 Húsipari termékgyártó
441. ao174 34 622 02 Kertész
442. ao175 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus
443. ao176 54 812 02 Lovastúra-vezető
444. ao177 34 621 02 Lovász
445. ao178 55 545 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
446. ao179 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
447. ao180 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
448. ao181 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító
449. ao182 32 621 02 Méhész
450. ao183 32 541 01 Molnár
451. ao184 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus
452. ao185 35 521 03 Patkolókovács
453. ao186 34 541 04 Pék
454. ao187 35 811 01 Sommelier
455. ao188 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó
456. ao189 34 541 05 Szőlész-borász
457. ao190 55 541 08 Tejipari szaktechnikus
458. ao191 55 581 01 Térképész szaktechnikus
459. ao192 55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus
460. ao193 35 215 02 Virágdekoratőr
461. ao194 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
462. ao195 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő
463. ao196 31 621 02 Aranykalászos gazda
464. ao197 31 621 01 Állatgondozó
465. ao198 31 541 02 Borász
466. ao199 21 541 01 Csontozó munkás
467. ao200 51 581 01 Digitálistérkép-kezelő
468. ao201 21 623 01 Erdőművelő
469. ao202 31 623 01 Fakitermelő
470. ao203 31 811 01 Falusi vendéglátó
471. ao204 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó
472. ao205 31 541 05 Húskészítmény gyártó
473. ao206 51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
474. ao207 31 622 01 Kertépítő és -fenntartó
475. ao208 31 622 01 Kerti munkás
476. ao209 31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó
477. ao210 21 621 01 Lóápoló és gondozó
478. ao211 21 621 02 Mezőgazdasági munkás
479. ao212 21 215 02 Mézeskalács-készítő
480. ao213 21 623 02 Motorfűrész-kezelő
481. ao214 21 622 02 Parkgondozó
482. ao215 31 541 07 Sajtkészítő
483. ao216 31 541 08 Sörgyártó
484. ao217 13 541 09 Tejtermékgyártó
485. ao218 51 581 03 Térinformatikai ügyintéző
486. ao219 21 541 03 Vágóhídi munkás
487. ao220 31 541 11 Vincellér
488. ao221 31 215 01 Virágbolti eladó
489. ao222 31 215 02 Virágkötő
490. ao223 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
491. Hatósági képzések
492. h1 Mezőgazdasági vontatóvezető képzés [a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint]
493. h2 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történhet]

2. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:
a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyfél-azonosító száma:
......... .évre tervezett képzések
Tervezett költsége (ft/fő)
Sorszáma képzési projektben *  Kódszáma Megnevezése Időpontja (hónap) Helyszíne 15 fő résztvevő esetén 25 fő résztvevő esetén

A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető.

3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

Jelenléti ív

(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)

A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:

A képzés megnevezése:

A képzés sorszáma a képzési projektben:

A képzés helye, időpontja: ......................, ....... év ......... hó ......... nap

Az oktatást végzők:

....... órától ........... óráig Oktató neve Oktató aláírása

A képzésen résztvevők:

Ügyfél neve Ügyfél ügyfél-azonosító száma Részt vevő személy neve Részt vevő személy aláírása
(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)

4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

Az elszámolható kiadások felső határértéke

A B C D
1.
Megnevezés

Szakképesítést nem adó képzés
(an1-an21 és b1-b11/2)
OKJ szerinti képzés (ao1-ao223) és
80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
(h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés (h1)
2. elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó képzések esetén az oktatási segédlet költségeit is)
1100 Ft/fő/óra 500 Ft/fő/óra 800 Ft/fő/óra
3. gyakorlati óra 1300 Ft/fő/óra 600 Ft/fő/óra 5000 Ft/fő/óra**
1000 Ft/fő/óra***
4. szervezési költség 5000 Ft/fő 5000 Ft/fő 5000 Ft/fő
5. vizsgaköltség 18 000 Ft/fő* 30 000 Ft/fő 12 000 Ft/fő
* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.

5. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma

- a felnőttképzési szerződés száma,

- a támogatási célterület megjelölése,

- a képzés kódja, megnevezése,

- ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),

- mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,

- a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,

- a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,

- a képzés kezdete, vége,

- a képzésen részt vevő személy neve,

- az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),

- a képzés díja,

- az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),

- a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,

- az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs.

6. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez * 

2. célterület: kötelező képzések

A B C D
1. A kötelező képzés
2. kódszáma megnevezése időtartama (45 perces tanóra)
3. elmélet gyakorlat
4. b1 Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben című képzés a növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokról (terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódóan. 14 -
A képzés tartalma:
5. Általános rész
6. - a KAP aktuális kérdései;
7. - az SPS rendszer;
8. - a kölcsönös megfeleltetés;
9. - az agrárszakigazgatás rendszere;
10. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
11. Speciális rész
12. - jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
13. - terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;
14. - magtisztítás (szabványok);
15. - magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére stb.);
16. - kapcsolódó jogszabályok.
b1/2 Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b1 képzésen még nem vett részt. 7 -
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
- terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;
17. *  b2 Beruházások az állattenyésztésben című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez, valamint
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. célterületéhez
kapcsolódóan.
14 -
18. A képzés tartalma:
19. Általános rész
20. - a KAP aktuális kérdései;
21. - az SPS rendszer;
22. - a kölcsönös megfeleltetés;
23. - az agrárszakigazgatás rendszere;
24. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
25. Speciális rész
26. - az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat;
27. - az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;
28. - állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;
29. - szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.
b2/2 Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b2 képzésen még nem vett részt. 7 -
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;
- állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;
30. b3 GAZDANet című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez kapcsolódóan. 8 30
31. A képzés tartalma:
32. Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezők részére
33. - jogcím-specifikus kötelezettségek;
34. - általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);
35. - a Word alapszintű ismerete, használata;
36. - az Internet alapszintű ismerete, használata;
37. - elektronikus levelezés;
38. - a GazdaNet programcsomag használata;
39. Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők részére
40. - jogcím-specifikus kötelezettségek;
41. - az Internet, a Word és az Excel használata;
42. - elektronikus levelezés;
43. - a GazdaNet programcsomag használata;
44. - a VM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése;
45. - elektronikus eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;
46. - automatikus mérőeszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;
47. - mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetőségei;
48. - vállalatirányítási rendszerek.
49. b4 Évelő ültetvények telepítése című képzés a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásból történő előállításához nyújtandó támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez, valamint - a gyümölcs ültetvényekről szóló speciális részt alkalmazva - az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez kapcsolódóan. 14 -
50. A képzés tartalma:
51. Általános rész
52. - a KAP aktuális kérdései;
53. - az SPS rendszer;
54. - a kölcsönös megfeleltetés;
55. - az agrárszakigazgatás rendszere;
56. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
57. Speciális rész (biomassza)
58. - a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
59. - a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
60. - a lágy szárú energianövények termesztése;
61. - a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok;
62. - a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
63. Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
64. - a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
65. - az ültetvény ápolása termőrefordulásig (gyakori problémák);
66. - az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelménye;
67. - az öntözés módjai és gazdaságossága;
68. - termékértékesítési lehetőségek.
b4/2 Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b4 képzésen még nem vett részt. 7 -
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
Speciális rész (biomassza)
- a lágy és fás szárú energianövények termesztése;
- a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
- az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelménye;
- az öntözés módjai és gazdaságossága;
- termékértékesítési lehetőségek.
69. *  b5 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez
kapcsolódóan.
14 -
70. A képzés tartalma:
71. Általános rész
72. - a KAP aktuális kérdései;
73. - az SPS rendszer;
74. - a kölcsönös megfeleltetés;
75. - az agrárszakigazgatás rendszere;
76. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
77. Speciális rész
78. - az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek;
79. - az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
80. - forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel;
81. - piacrajutási lehetőségek;
82. - szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
83. *  b6 Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. célterületéhez
kapcsolódóan.
14 -
84. A képzés tartalma:
85. Általános rész
86. - a KAP aktuális kérdései;
87. - az SPS rendszer;
88. - a kölcsönös megfeleltetés;
89. - az agrárszakigazgatás rendszere;
90. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
91. Speciális rész
92. - termelői együttműködések;
93. - élelmiszer-biztonsági ismeretek.
b6/2 Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b6 képzésen még nem vett részt. 7 -
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
94. b7 A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása című képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan. 14 -
95. A képzés tartalma:
96. Általános rész
97. - a KAP aktuális kérdései;
98. - az SPS rendszer;
99. - a kölcsönös megfeleltetés;
100. - az agrárszakigazgatás rendszere;
101. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások;
102. Speciális rész
103. - az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;
104. - az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
105. - az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól;
106. - jogorvoslati lehetőségek (vis maior).
107. b8 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez kapcsolódóan.
108. A képzés tartalma:
109. 1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend
110. - agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai);
111. - minimum követelmények az AKG-ban;
112. - az AKG jogszabályi követelményei;
113. - eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettségátadás, öröklés);
114. - helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.
115. 2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
116. - szántóföldi célprogramok;
117. - ültetvényes gazdálkodás;
118. - gyepgazdálkodás;
119. - vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.
120. 3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
121. 4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések
122. - a Gazdálkodási Napló vezetése;
123. - a különböző támogatások együttes felvételének lehetőségei;
124. - az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR).
125. 5. Az agrárszakigazgatás rendszere
126. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. [az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet második képzési időszakához kapcsolódóan] 7 -
127. A képzés tartalma:
128. - a jogcímrendelet változásai,
129. - az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel,
130. - az AKG hatásindikátorainak monitoringja,
131. - a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos tapasztalatok,
132. - gyakran ismételt kérdések,
133. - a parlagfű elleni védekezés módszerei.
134. b9 Erdő-környezetvédelmi kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez kapcsolódóan. 14 -
135. A képzés tartalma:
136. 1. A természetközeli erdőgazdálkodás feltételrendszere
137. - az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
138. - az erdőgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai;
139. - jogi szabályozás;
140. - természetvédelem és erdőgazdálkodás kapcsolata;
141. - speciális erdőgazdálkodás védett területeken.
142. 2. Az erdő-környezetvédelmi célprogramok
143. - a célprogramok előírásainak részletes ismertetése;
144. - a legkedvezőbb célprogramok kiválasztásának szempontjai;
145. - eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés);
146. - helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.
147. 3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetőségek kapcsolata a különböző támogatások együttes igénybevételének lehetőségei
148. 4. Az agrárszakigazgatás rendszere
149. b10 Natura 2000 kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelete alapján. 14 -
150. A képzés tartalma:
151. 1. Általános ismeretek
a természetvédelemről és a Natura 2000
területekről
152. - természetvédelmi alapismeretek;
153. - a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
154. - a hazai természetvédelem működése;
155. - az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása;
156. - jogi szabályozás;
157. - a Natura 2000 területeken előforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása.
158. 2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás
159. 3. A Gazdálkodási Napló vezetése
160. 4. Az agrárszakigazgatás rendszere
161. b10/2 Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelethez kapcsolódóan. 7 -
162. A képzés tartalma:
163. 1. A vonatkozó támogatási rendelet ismertetése
164. 2. A Natura 2000 területek kijelölése az Európai Unióban és Magyarországon
165. 3. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek legfontosabb kötelezettségeinek ismertetése
166. 4. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek átültetését tartalmazó hazai jogszabályi környezet
167. 5. A Natura 2000 hatásbecslés beépülése a körzeti erdőtervekbe
168. 6. A Natura 2000 feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlat
169. 7. Az országos jelentőségű természetvédelmi területek és a Natura 2000 erdőterületek kapcsolata
170. b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés című képzés az öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményei fejlesztésének támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendeletben meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez kapcsolódóan. 14 -
171. A képzés tartalma:
172. Általános rész
173. - a KAP aktuális kérdései;
174. - az SPS rendszer;
175. - a kölcsönös megfeleltetés;
176. - az agrárszakigazgatás rendszere;
177. - a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások.
178. Speciális rész
179. - jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
180. - kifizetés igénylés eljárási rendje;
181. - szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
182. Szakmai rész
183. Öntözés természeti tényezői
184. - időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;
185. - időjárási szélsőségek;
186. - a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;
187. A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége
188. Aszály
189. - történelmi aszályos időszakok;
190. - aszálykárok;
191. - az aszály enyhítésének lehetőségei;
192. Öntözés
193. - öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;
194. - öntözött területek;
195. - felhasznált vízmennyiség.
b11/2 Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b11 képzésen még nem vett részt. 7 -
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági számítások.
Speciális rész
- kifizetés igénylés eljárási rendje;
- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
Szakmai rész
Öntözés természeti tényezői
- időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;
- a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;
A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége
Aszály
- aszálykárok;
- az aszály enyhítésének lehetőségei;
Öntözés
- öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;
- öntözött területek;
- felhasznált vízmennyiség.

7. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez *