Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának c), e), f), valamint j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. § (3)-(5) bekezdése tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a 4. § (4)-(5) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat-és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel, továbbá az 1-3. §, valamint a melléklet tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában foglalt feladatkörében eljáró számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (a továbbiakban együtt: beszámoló) a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást és az elektronikus űrlapot a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az elektronikus űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az elektronikus űrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.

(2) A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott informatikai feltételeknek megfelelően kell megküldeni.

2. § Az elektronikus űrlap tartalmi elemeit a melléklet határozza meg. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat honlapján elektronikusan letölthető és kitölthető formában kell közzétenni. Az elektronikus űrlap a kormányzati portálról is letölthető.

3. § (1) *  A céginformációs szolgálat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott formátumban megküldött beszámoló ingyenes megismerését (betekintést) a (2)-(3) bekezdés szerint biztosítja az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon (a továbbiakban: honlap).

(2) A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg. A honlap biztosítja a beszámoló mellett csatoltan megküldött elektronikus űrlap megismerhetőségét is.

(3) A honlapon a (2) bekezdésben meghatározott iratok cégnév-, cégjegyzékszám-, vagy adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.

(4) *  A céginformációs szolgálat a beküldött beszámoló informatikai ellenőrzését haladéktalanul elvégzi, és azt követően összeveti a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlapon megjelölt cégjegyzékszámot és adószámot a cégjegyzék adataival. Ha a beszámoló informatikailag helyesen került beküldésre, valamint az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám helyes, a céginformációs szolgálat a dokumentumokat befogadottnak tekinti, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Amennyiben a beküldött beszámoló informatikailag hibás, vagy az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem megfelelő, a céginformációs szolgálat erről haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.

(5) *  Ha a céginformációs szolgálat azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról. Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a céginformációs szolgálat rögzíti a rendszerében. Az eltávolított beszámoló a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető. A cég a beszámoló helyes benyújtásáról az 1. § szerint köteles gondoskodni.

(6) *  A cég kérelmére - ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet - a már közzétett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el. A beszámoló ismételt, eltérő tartalommal történő közzétételére nincs mód. Ismételt benyújtás esetén a céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat nem fogadja be, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére.

3/A. § *  A céginformációs szolgálat a közzétételi költségtérítésről kiállított számlát elektronikus úton bocsátja ki.

4. § (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 2. §-ával módosított 3. § (4) bekezdését a 2012. szeptember 1-jét követően beküldött beszámolókra kell alkalmazni.

(3)-(5) * 

(6) * 

Melléklet a 11/2009. (IV. 28.) IRM rendelethez

A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez alkalmazandó űrlap tartalmi elemei

1. Cég neve:
2. Cégjegyzékszáma:
3. Székhelye:
4. Adószáma:
5. KSH jelzőszáma:
6. A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve és lakóhelye:
7. A beszámolót megküldő személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye)
és adóazonosító jele (adószáma):
8. A beszámolót megküldő személy képviseleti minőségének feltüntetése: 1. törvényes (szervezeti) képviselő
2. meghatalmazott képviselő
a) ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos, európai közösségi jogász
b) adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó
c) könyvelő
d) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, egyéb szervezet alkalmazottja, tagja
9. A beszámoló típusa: a) Éves
b) Egyszerűsített éves
- normál
- sajátos
c) Összevont (konszolidált) éves
d) Egyéb
10. A benyújtás oka:
11. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
12. Beszámolási időszak kezdete és vége:
13. A beszámolóban feltüntetett pénzegység és pénznem megjelölése:
14. Beszámoló elfogadásának időpontja, legfőbb szerv határozatának száma:
15. A megküldésre kerülő dokumentumok megjelölése: a) Mérleg
b) Eredménykimutatás
c) Kiegészítő melléklet
d) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
e) Független könyvvizsgálói jelentés
f) Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás
16. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e vagy sem: Igen
Nem
17. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve és lakóhelye:
18. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratokban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2015. Minden jog fenntartva!