Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.02.25.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, 74. § (1) bekezdés l) pontjában, (2) bekezdés e) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel 53. § (6) bekezdésében foglaltakra - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a hajózó személyzetre, a hajózó személyzet képzését végző szervezetre (a továbbiakban: képzési szervezet), a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezetre és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. a légijármű vezetése (pilot to): valamely légijármű kormányszerveinek működtetése a repülési idő alatt,

2. alapszintű műszerrepülés gyakorló berendezés (a basic instrument flight training device [BITD]): amelyet felszereltek a megfelelő műszerekkel, és amely megjeleníti valamely légijármű pilótafülke környezetét műszerek szerinti repülési körülményekre,

3. autogiro (gyroplane): a levegőnél nehezebb légijármű, amelyet repülés közben egy vagy több rotoron keletkező felhajtóerő tart a levegőben, amely rotorok szabadon forognak egy lényegében függőleges tengely körül,

4. ballon (free balloon): olyan a levegőnél könnyebb, erőgép meghajtással nem rendelkező légijármű, amely meleg levegővel vagy gázzal töltött,

5. egyedülrepülési idő (solo flight time): olyan repülési idő, amely alatt a növendék-pilóta a légijárművön egyedül tartózkodik,

6. egypilótás üzemelésre hitelesített légijármű (aircraft certificated for single-pilot operation): a légijárművek azon típusa, amelynek a típusalkalmassági bizonyítványa alapján minimum egy pilótával biztonságosan üzemeltethető,

7. egypilótás repülőgépek (single pilot aeroplanes [SPA]): egypilótás üzemelésre engedélyezett repülőgépek,

8. éjszakai VFR (night visual flight rules [NVFR]): látvarepülési szabályok [VFR] szerinti éjszaka történő repülés,

9. emberi teljesítmény (human performance): az emberi képességnek és korlátainak összessége, amely hatással van a légiközlekedési tevékenységek biztonságára és hatékonyságára,

10. FAI vizsgák: Fédération Aéronautique Internationale nemzetközi szervezet Sporting Code dokumentumban meghatározott vizsga,

11. felügyelet alatt álló parancsnokpilóta (pilot-in-command under supervision [PICUS]): az a másodpilóta, aki parancsnokpilóta felügyelete alatt parancsnokpilótai beosztást és feladatot lát el. A beosztás akkor látható el, ha a felügyelet ellátására vonatkozó módszert, eljárást a légiközlekedési hatóság jóváhagyta,

12. földi repülés-gyakorló berendezések (synthetic traning device [STD]): repülési szimulátor, repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés vagy alapszintű műszerrepülés gyakorló berendezés valamelyike, amellyel a repülési körülmények a földön mesterségesen előállíthatók.

13. hajózó mérnök (flight engineer [F/E]): a légijármű hajózó személyzeti tagja, aki közvetlenül nem vesz részt a légijármű kormányzásában, és mérnöki feladatot lát el,

14. hajózó navigátor (flight navigator [F/N]): a légijármű hajózó személyzeti tagja, aki közvetlenül nem vesz részt a légijármű kormányzásában, és navigátori feladatot lát el,

15. hajózó személyzeti tag (flight crew member): a légijármű személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező azon tagja, aki a repülés időtartama alatt a légijármű fedélzetén annak vezetéséhez nélkülözhetetlen feladatokat lát el,

16. helikopter (helicopter): olyan a levegőnél nehezebb légijármű, amelynek levegőben maradását egy általában függőeleges tengelyre szerelt egy, vagy több erőgép meghajtású rotorlapáton képződő felhajtóerő biztosítja,

17. helyből felszálló repülőgép (powered lift): a levegőnél nehezebb olyan légijármű, amely képes a függőleges felszállásra, a függőleges leszállásra és a kis sebességgel történő repülésre, és amely elsődlegesen a motormeghajtású emelőszerkezettől, vagy az emeléshez alkalmazott motor tolóerőtől függ ezen repülési tartományokban, valamint az emelésben szerepet nem játszó nem- forgó légijármű-felület(ek)től a vízszintes repülés alatt,

18. hiba (error): a hajózó személyzet részéről végrehajtott tevékenység vagy annak hiánya, amelynek következménye eltér a szervezet, vagy a hajózó személyzet szándékaitól vagy elvárásaitól,

19. hiba kezelése (error management): az a folyamat, amelynek során a hibák felderítése és az ellenintézkedések segítségével rájuk adott válasz olyan, hogy csökkenti, vagy kiküszöböli a hibák következményeit, és csökkenti a további hibák, vagy a nemkívánatos légijármű helyzetek valószínűségét,

20. hivatásos pilóta (professional pilot): pilóta, aki olyan kereskedelmi pilóta vagy légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely feljogosít gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére,

21. JAA tagállam (JAA Member State): a Joint Aviation Authorities teljes jogú tagja,

22. jártassági vizsga (skill test): olyan vizsga, amely szakszolgálati engedélyek, jogosítások első megadása előtt a jártasság bizonyítására szolgál, és amely magában foglalhat a vizsgáztató által lefolytatott szóbeli vizsgáztatást is,

23. jogosítás (rating): szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó feltételeket, előjogokat vagy korlátozásokat,

24. jóváírás (credit): korábban megszerzett képesítés, képzettség vagy más, az adott személy által elért eredmény beszámítása,

25. kapcsolódó adminisztratív eljárások jegyzéke (associated administrative procedure files): a JAA által a légiközlekedési hatóság eljárásaihoz kiadott útmutatóban szereplő légijármű osztály- és típus jogosítások felsorolása;

26. készség ellenőrzések (proficiency checks): jogosítások meghosszabbításához vagy megújításához a készség megfelelő szintjének bizonyítása, amely magában foglalhatja a vizsgáztató által lefolytatott szóbeli vizsgáztatást is,

27. kétkormányos képzési idő (dual instruction time): az a repülési idő, vagy műszeres földi idő, amely alatt egy erre felhatalmazott oktató repülési képzésben részesít valamely személyt,

28. léghajó (airship): a levegőnél könnyebb, erőgép-meghajtású légijármű,

29. légijármű kategória (aircraft category): a légijárművek kategóriába sorolása meghatározott alapjellemzők szerint (a repülőgép, a helikopter, a ballon, a 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, helyből felszálló repülőgép, a vitorlázó-repülőgép, és az autogiro),

30. légijármű típus (type of aircraft): azonos alaptervezésű légijárművek összessége, beleértve valamennyi módosításukat, kivéve azokat, amelyek megváltoztatják annak kiszolgálását, kezelését, repülési jellemzőit vagy a hajózó személyzet létszámát,

31. légijármű-vezetői tevékenység (airmanship): a légijármű-vezető a légijármű irányítására vonatkozó repülési feladatot a megfelelő döntéshozatali képesség és a megtanult elméleti ismeretek következetes használatával, megfelelő jártassággal és felelősségtudattal hajtja végre,

32. levegőnél könnyebb légijármű (lighter-than-air aircraft): minden olyan légijármű, amelyet a levegő felhajtóereje tart a levegőben,

33. levegőnél nehezebb légijármű (heavier-than-air aircraft): minden olyan légijármű, amely a felhajtóerőt repülés közben elsősorban aerodinamikai erőkből nyeri,

34. magáncélú repülés (private flight): nem gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,

35. magánpilóta (private pilot): az a pilóta, aki olyan szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely nem jogosít gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére,

36. másodpilóta (co-pilot): az a pilóta, aki a típusalkalmassági bizonyítvány szerint többpilótás légijárműnek minősülő légijárművön nem parancsnokpilóta, kivéve az a képzés alatt álló pilóta, aki szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzése érdekében tartózkodik a légijármű fedélzetén,

37. meghosszabbítás (revalidation [e.g. of a rating or approval]): hatósági adminisztratív intézkedés egy jogosítás vagy jóváhagyás érvényességi időtartamán belül, amely felhatalmazza az engedélyest, hogy meghatározott követelmények teljesítését követően meghatározott időtartamon keresztül tovább gyakorolhassa a jogosítással vagy jóváhagyással járó jogkört,

38. megújítás (renewal [e.g. of a rating or approval]): hatósági adminisztratív intézkedés egy jogosítás vagy jóváhagyás érvényességének lejártát követően, amely megadja meghatározott követelmények teljesítésétől függően meghatározott időtartamra a jogosítással vagy jóváhagyással járó előjogokat,

39. minőségirányítási rendszer (quality system): a szervezet dokumentált eljárásai és irányelvei, és ezen irányelvek és eljárások belső auditjai, a minőség tökéletesítése érdekében hozott ajánlások és felülvizsgálatok kezelése,

40. motoros vitorlázó-repülőgép [TMG] (touring motor glider [TMG]): motoros vitorlázó-repülőgép, amely olyan légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, amely szerint integráltan felszerelt, nem behúzható motorral, és nem behúzható légcsavarral van felszerelve és képes saját erőből felszállni és emelkedni,

41. műszeres földi idő (instrument ground time): az az időtartam, amely alatt a pilóta földi repülésgyakorló berendezésen [STD], mesterséges repülési körülmények között, oktatásban részesül,

42. műszeres idő (instrument time): műszeres repülési idő vagy műszeres földi idő,

43. műszeres repülési idő (instrument flight time): az az időtartam, amely alatt a pilóta a légijárművet kizárólag a műszerek alapján vezeti,

44. növendék parancsnokpilóta (student pilot-in-command [SPIC]): az a növendék, akinek a parancsnokpilótai tevékenységét a repülés időtartama alatt az oktató csak figyeli, de nem avatkozik bele a repülésbe, és nem veszi át a légijármű irányítását,

45. növendék pilóta (student pilot): az a növendék szakszolgálati engedéllyel rendelkező légijárművezető, aki egyedül repülést repülésoktató felügyeletével hajthat végre,

46. parancsnokpilóta (pilot in command): az a szakszolgálati engedéllyel rendelkező légijárművezető, aki a repülés teljes időtartam alatt felelős a légijármű üzemeltetéséért és biztonságáért,

47. pilóta (pilot): a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben meghatározott légijármű-vezető,

48. repülés oktató felügyelete (authorisation by a flight instructor [FI]): az a tevékenység, amikor a repülés oktató a növendék pilóta oktatása céljából a légijármű fedélzetén tartózkodik, vagy a növendék egyedül repülése során a repülés előtti felkészülést felügyeli, és a repülés időtartama alatt a növendék pilóta repülési tevékenységét a földről figyelemmel kíséri,

49. repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés (flight procedures training device [FNPT I/II]): olyan berendezés, amelyben adottak a valósághű hajózó körülmények, és amely szimulálja a műszerjelzéseket, az adott osztályú légijármű mechanikus, elektromos, elektronikus stb. légijármű rendszereinek egyszerű vezérlési funkcióit, a teljesítményt és a repülési jellemzőket,

50. repülési idő - helikopter (flight time/helicopter): az a teljes időtartam, amely a helikopter rotorjának felszállási céllal történő felpörgetésekor kezdődik és a repülés befejezése után a rotorlapátok teljes leállásáig tart,

51. repülési idő - légijármű - kivéve helikopter (flight time - Aircraft - except helicopter): az a teljes időtartam, amely a légijármű felszállási céllal történő megmozdulásakor kezdődik és a repülés befejezése után a légijármű végleges megállásáig tart,

52. hajózó személyzeti együttműködés (multi-crew co-operation [MCC]): a hajózó személyzeti tagok együttműködése a parancsnokpilóta irányítása alatt,

53. repülési szimulátor (flight simulator [FFS]): amely egy adott típusú légijármű pilótafülkéjének olyannyira pontos megfelelője, hogy a mechanikus, elektromos, elektronikus stb. légijármű rendszerek kezelő szervei, a pilóták munkakörnyezete, a teljesítmény és az adott típus repülési jellemzői valósághűek,

54. repülésre veszélyes helyzet (threat): olyan események vagy hibák, amelyek függetlenek a repülési személyzet cselekedeteitől, megnövelik az üzemeltetés bonyolultságát, és amelyeket kezelni kell a biztonság megfelelő szintjének fenntartása érdekében,

55. repülésre veszélyes helyzet kezelése (threat management): a fenyegetések felderítése, és a válaszul tett ellenintézkedések annak érdekében, hogy a fenyegetések következményei csökkenjenek vagy kiküszöbölhetők, legyenek, valamint a hibák vagy a nemkívánatos légijármű helyzetek előfordulási valószínűsége csökkenjen,

56. repülőgép (aeroplane): hajtóművel felszerelt, levegőnél nehezebb légijármű, amely a repüléshez szükséges felhajtóerőt főleg aerodinamikai erőkből nyeri. Ezek az erők olyan felületeken keletkeznek, melyek adott repülési körülmények között rögzítettek.

57. repülőgépek, amelyek üzemeltetéséhez másodpilóta szükséges (aeroplane required to be operated with a co-pilot): olyan típusú repülőgépek, amelyek Repülési Kézikönyve vagy üzemben tartási engedélye ezt meghatározza,

58. szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer: szeszes ital, kábítószer vagy pszichotróp anyag,

59. szakszolgálati engedély honosítása (conversion of a licence): szakszolgálati engedély kiadása nem JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedély alapján,

60. szokásos tartózkodási hely (normal residency): az a hely, ahol valamely személy személyes, illetve munkavállalói kötelékeiből kifolyólag naptári évenként legalább 185 napot eltölt, munkavállalói viszonyban nem lévő személy esetében olyan személyes kötelékből kifolyólag, mely az említett személy, illetve az említett hely között szoros kapcsolatot mutat,

61. teljesítmény kritériumok (performance criteria): az alkalmassági elemek előírt végeredményének egyszerű, értékelhető megállapításai, és azon kritériumok ismertetése, amelyeket annak megítéléséhez alkalmaztak, hogy a teljesítmény előírt szintje teljesült-e,

62. többpilótás repülőgép (multi-pilot aeroplanes [MPA]): minimálisan két pilótából álló személyzettel történő üzemelésre engedélyezett repülőgép,

63. ultralight repülőgép (ultralight aeroplane): maximálisan két üléssel rendelkező repülőgép, amelynek átesési sebessége leszálló konfigurációban, vagy állandósult repülés közben a leszálló konfigurációban a minimális sebessége nem haladja meg a 35 csomó (65 km/óra) CAS-t (Calibrated Air Speed), és a maximális felszálló tömege nem haladhatja meg

a) együléses szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 300 kg-ot, vagy

b) kétüléses szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 450 kg-ot, vagy

c) együléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 330 kg-ot, vagy

d) kétüléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 495 kg-ot, vagy

e) együléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező repülőgép esetén 315 kg-ot, vagy

f) kétüléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező repülőgép esetén 472,5 kg-ot.

A c) és d) pontban szereplő kétéltű repülőgépek maximális felszálló tömege nem haladhatja meg szárazföldön üzemelés esetén az a) és b) pontban meghatározott értéket.

64. útvonalrepülés, távrepülés (cross-country): egy indulási és egy érkezési pont közötti repülés egy előre eltervezett útvonalon, szabvány navigációs eljárások alkalmazásával,

65. útvonalszakasz (route sector): olyan repülés, amely felszállásból, indulási eljárásból, legalább 15 perces utazó szakaszból, érkezési eljárásból, megközelítésből, és leszállási szakaszból áll,

66. vitorlázó-repülőgép (glider): erőgép meghajtással nem rendelkező vagy behúzható motorral, és behúzható légcsavarral felszerelt erőgép meghajtású, levegőnél nehezebb légijármű, amely repülés közben a felhajtóerőt elsősorban a repülés adott szakaszaiban rögzített helyzetben maradó felületeire ható aerodinamikai reakciók révén nyeri.

A hajózó személyzet tevékenysége

3. § (1) Repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, ballonon, vitorlázó-repülőgépen, helyből felszálló repülőgépen, ultralight repülőgépen, autogirón légijármű-vezetői és repülőgépen, helikopteren, helyből felszálló repülőgépen hajózó mérnöki, hajózó navigátori (a továbbiakban együtt: hajózó személyzet) tevékenységet az láthat el, aki rendelkezik e rendelet követelményeinek megfelelő és a repülési feladathoz előírt érvényes szakszolgálati engedéllyel, jogosítással - ha előírt -, nyelvi kiterjesztéssel vagy felhatalmazással (a továbbiakban: engedélyes) és a 10. §-ban meghatározott folyamatossági követelményeket teljesítette, továbbá rendelkezik a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírt orvosi minősítéssel (a továbbiakban: orvosi minősítés).

(2) Az engedélyes csak az adott szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés, felhatalmazás által biztosított előjogokat gyakorolhatja.

(3) A növendék pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy egyedüli repülési feladatot, a repülési feladatnak megfelelő szakszolgálati engedéllyel és repülésoktatói jogosítással rendelkező személy felügyelete mellett láthat el.

(4) A hajózó személyzetnek a repülési feladathoz előírt szakszolgálati engedélyt, orvosi minősítést és egy fényképes személyazonosító igazolványt, külföldi állampolgár esetén úti okmányt a repülés időtartama alatt magánál kell tartania.

(5) A hajózó személyzetnek az 1. melléklet szerinti repülési naplót kell vezetnie és azt a szakszolgálati tevékenysége során magánál kell tartania.

A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYÉRŐL

A szakszolgálati engedély

4. § (1) A légiközlekedési hatóság kérelemre, e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén megadja, meghosszabbítja vagy megújítja (a továbbiakban együtt: szakszolgálati engedély kiadás) a szakszolgálati engedélyt, a bejegyzett jogosítást vagy a nyelvi kiterjesztést.

(2) A légiközlekedési hatóság az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén vizsgáztatásra felhatalmazást ad ki.

A szakszolgálati engedély kiadása

5. § (1) A szakszolgálati engedély formai és tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az elveszett vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre pótolja.

(3) A légiközlekedési hatóság a kiadott szakszolgálati engedélyeket, és a bejegyzett jogosításokat, nyelvi kiterjesztéseket nyilvántartja.

(4) A légiközlekedési hatóság, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A. §-ának (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a kiadott szakszolgálati engedélyeket, a bejegyzett jogosításokat és a nyelvi kiterjesztéseket nyilvántartja.

6. § Szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés vagy felhatalmazás kiadását a légiközlekedési hatóság megtagadja, ha

a) az engedélyest a bíróság, szabálysértési hatóság a szakszolgálati tevékenység ellátásától jogerősen eltiltotta, az eltiltás hatályának időtartama alatt,

b) *  az engedélyes kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte, annak időtartama alatt,

c) *  az engedélyest a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte, a gondnokság időtartama alatt,

d) az engedélyest a szakszolgálati tevékenységével összefüggésben a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

e) az engedélyes szakszolgálati engedélyét vagy jogosítását a légiközlekedési hatóság jogerős határozatával visszavonta vagy felfüggesztette, a visszavonás vagy felfüggesztés időtartama alatt.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

7. § (1) A szakszolgálati engedély, jogosítás, nyelvi kiterjesztés vagy felhatalmazás kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani, meghosszabbítás esetén az érvényességi idő lejártát megelőzően legalább harminc nappal.

(2) A kérelem mintáját és a kérelemhez benyújtandó iratok felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakszolgálati engedély első kiadásánál, ha a kérelmező magyar állampolgár, akkor a személyazonosító igazolványát vagy a személyazonosságát igazoló más okmányát kell bemutatnia, vagy annak másolatát - a kérelmező annak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával - elküldenie.

(4) A szakszolgálati engedély első kiadásánál, ha a kérelmező nem magyar állampolgár, akkor az úti okmányát, és ha szükséges, a beutazásra, tartózkodásra jogosító engedélyét kell bemutatnia, vagy annak másolatát - a kérelmező annak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával - elküldenie.

A szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei

8. § (1) Szakszolgálati engedélyt, jogosítást, felhatalmazást az a kérelmező kaphat, aki

a) a szakszolgálati engedély típusának megfelelő életkort betöltötte,

b) rendelkezik szakszolgálati engedély típusához szükséges megfelelő orvosi minősítéssel,

c) a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy felhatalmazáshoz szükséges képzést sikeresen teljesítette,

d) kérelmezővel szemben a 6. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn,

e) rendelkezik rádió-távbeszélő kezelői jogosítással, vagy az első szakszolgálati engedély kiadása esetén a jogosítás megadásához szükséges feltételeket teljesítette,

f) rendelkezik nyelvi kiterjesztéssel, ha e rendelet előírja,

g) a szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz előírt jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést sikeresen teljesítette.

(2) Az (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott feltételek növendék pilóta szakszolgálati engedély megszerzéséhez nem szükségesek.

(3) Az (1) bekezdés a), c) és g) pontjában meghatározott feltételeket

a) repülőgép esetében a 3. melléklet,

b) helikopter esetében a 4. melléklet,

c) ballon esetében az 5. melléklet,

d) 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó esetében a 6. melléklet,

e) vitorlázó-repülőgép esetében a 7. melléklet,

f) helyből felszálló repülőgép esetében a 8. melléklet,

g) ultralight repülőgép esetében a 9. melléklet,

h) autogiro esetében a 10. melléklet,

i) repülőgép szakszolgálati engedélyhez adható nemzeti jogosítások esetében a 11. melléklet,

j) hajózó mérnök esetében a 12. melléklet,

k) hajózó navigátor esetében a 13. melléklet

tartalmazza.

A szakszolgálati engedély érvényessége, meghosszabbítása, megújítása

9. § (1) A szakszolgálati engedély érvényességét a bejegyzett jogosításra és nyelvi kiterjesztésre, valamint az orvosi minősítésre meghatározott érvényességi idő együttesen határozza meg.

(2) Az egyes jogosítások érvényességi idejét és a meghosszabbítás, megújítás feltételeit a 3-13. melléklet tartalmazza.

(3) A növendék pilóta szakszolgálati engedély érvényességi időtartama három év, ha a légiközlekedési hatóság az engedélyesnek szakszolgálati engedélyt ad ki, érvényét veszti.

(4) A növendék pilóta szakszolgálati engedély nem hosszabbítható és nem újítható meg. Az érvényességi idő lejártát követően a növendék pilóta szakszolgálati engedélyre a megszerzés feltételeit kell alkalmazni.

(5) A légiközlekedési hatóság a jogosítás érvényességi idejét nem hosszabbítja meg, ha a kérelmező nem teljesíti az e rendeletben előírt feltételeket, és ha nem rendelkezik az e rendeletben előírt nyelvi kiterjesztéssel és orvosi minősítéssel.

(6) A szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés meghosszabbítása esetén az újabb érvényességi időtartam kezdőnapja a még érvényes jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés lejárati napja.

(7) A szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás vagy nyelvi kiterjesztés megújítása esetén az újabb érvényességi időtartam kezdőnapja a megújítás kiadásának napja.

A szakszolgálati tevékenység folyamatos ellátásának követelményei

10. § (1) Repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, helyből felszálló repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet a szakszolgálati engedély érvényességén belül az a légijárművezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 100 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 300 repült óra, és a repülést megelőző 120 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 1000 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 1000 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban

azonos típusú/osztályú légijárművön vagy a légijármű típusának/osztályának megfelelő repülési szimulátoron (FFS) legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(2) A szakszolgálati engedély érvényességén belül ballonon légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

b) az összes repült ideje több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban

ballonon legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(3) A szakszolgálati engedély érvényességén belül vitorlázó-repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

vitorlázó-repülőgépen legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre. A felszállás tekintetében a levegőbe emelkedés technikáit (csőrlés, vontatás) külön kell értelmezni.

(4) A szakszolgálati engedély érvényességén belül ultralight repülőgépen légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

ultralight repülőgépen legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(5) A szakszolgálati engedély érvényességén belül autogiron légijármű-vezetői tevékenységet az a légijármű-vezető láthat el, akinek

a) az összes repült ideje nem több mint 50 repült óra, és a repülést megelőző 30 napban,

b) az összes repült ideje nem több mint 200 repült óra, és a repülést megelőző 90 napban,

c) az összes repült ideje nem több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 180 napban,

d) az összes repült ideje több mint 600 repült óra, és a repülést megelőző 360 napban,

autogiron egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

(6) A szakszolgálati engedély érvényességén belül éjszakai VFR jogosítással éjszakai repülést az a légijármű-vezető láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban éjszaka legalább egy felszállást és egy leszállást hajtott végre.

11. § (1) A szakszolgálati engedély érvényességén belül légijármű-vezetői tevékenységet utasszállítást végző gazdasági célú légiközlekedésben az a légijármű-vezető láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban

a) azonos légijármű kategóriában, vagy

b) típus/osztályjogosítás esetén azonos típusú/osztályú légijárművön vagy a légijármű típusának/osztályának megfelelő repülési szimulátoron (FFS)

legalább három felszállást és három leszállást hajtott végre.

(2) Utasszállítást végző gazdasági célú légiközlekedést végző repülőgépen nem lehet parancsnokpilóta éjszaka, az, aki olyan érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, amely nem tartalmaz műszerjogosítást, kivéve, ha a repülést megelőző 90 napban az (1) bekezdésben meghatározott legalább egy esetben éjszaka hajtott végre felszállást és leszállást.

(3) A szakszolgálati engedély érvényességén belül repülőgépen, helikopteren, helyből felszálló repülőgépen hajózó mérnöki, hajózó navigátori tevékenységet az a hajózó mérnök, hajózó navigátor láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban azonos típusú légijárművön legalább három útvonalrepülést hajtott végre.

(4) Ha az (1)-(3) bekezdésben és a 10. §-ban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor az engedélyesnek oktatói jogosítással rendelkező személy felügyeletével ellenőrző repülést kell végrehajtania.

(5) A 10. §-ának (1) bekezdésében szereplő légijármű kategóriák esetében a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrző repülés repülési szimulátoron (FFS) is végrehajtható.

A szakszolgálati engedély felfüggesztése és visszavonása

12. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha

a) az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a szakszolgálati tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,

b) az engedélyes a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer hatása alatt, vagy a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati tevékenységet, vagy

c) a légiközlekedési hatóság eljárása során megállapítja, hogy az engedélyes a tevékenysége során a légiközlekedési szabályokat súlyosan megszegi és azzal a légiközlekedés biztonságát sérti vagy veszélyezteti.

(2) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha

a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy

b) az engedélyessel szemben a 6. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélybe bejegyzett azon jogosítást is felfüggesztheti, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.

(4) Ha a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt az (1) bekezdés c) pontja alapján függeszti fel, a határozatban rendelkeznie kell a szakszolgálati engedély vagy jogosítás visszaadásához szükséges e rendelettel összhangban lévő képzési vagy vizsgáztatási követelményekről.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság intézkedésként a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal bevonhatja és a szakszolgálati engedélyt elveheti, amelyről átvételi elismervényt állít ki.

(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról 5 napon belül dönt, vagy a szakszolgálati engedélyt visszaadja.

A hajózó személyzet vizsgáztatása

13. § (1) A szakszolgálati engedély és további jogosítás megadásához - a növendék pilóta szakszolgálati engedély kivételével - elméleti ismereti vizsgát és jártassági vizsgát kell tenni.

(2) A jogosítások meghosszabbításához, megújításához a 3-13. mellékletben meghatározott követelményeket kell teljesíteni.

(3) A vizsgák tartalmi elemeit az egyes szakszolgálati engedélyek és jogosítások esetében a 3-13. melléklet tartalmazza.

(4) Az elméleti ismereti vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság végzi.

14. § (1) A jártassági vizsgát és a készség-ellenőrzést - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -

a) a légiközlekedési hatóság repülési felügyelője,

b) a képzési szervezetnek vagy a légijármű gyártó szervezetnek a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói felhatalmazásával rendelkező oktatója, vagy

c) típusjogosítású légijárműnél új típus bevezetése esetén a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói felhatalmazásával rendelkező hasonló teljesítményű légijárműre oktatói jogosítással rendelkező személy

(a továbbiakban együtt: vizsgáztató) végzi.

(2) A vizsgáztatói felhatalmazásra vonatkozó követelményeket a 3-10. melléklet tartalmazza.

(3) A légiközlekedési hatóság a felhatalmazást írásban adja meg, ha a kérelmező teljesítette a rendeletben a vizsgáztatóra meghatározott követelményeket és írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a 17. §-ban meghatározott adatainak kezeléséhez. A felhatalmazásban meghatározza a felhatalmazás célját és a vizsgáztatási eljárás során ellátandó feladatokat.

(4) *  Oktatói jogosítás esetén (a repülőgép kategória kivételével) a jártassági vizsgát és a készség-ellenőrzést, a vizsgáztató esetében a felhatalmazáshoz előírt vizsgát és a készség-ellenőrzést, valamint a többpilótás repülőgép szakszolgálati engedély és a légitársasági repülőgép pilóta szakszolgálati engedély esetén a jártassági vizsgát az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy végzi.

(5) A vizsgáztató jogosult annak eldöntésére, hogy a vizsgázó megfelelő szinten elsajátította a szakszolgálati tevékenységhez szükséges ismeretet és gyakorlatot.

(6) A légiközlekedési hatóság repülési felügyelője vizsgáztatói feladatának ellátása során szakszolgálati tevékenységet - az (1) bekezdés figyelembevételével - e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedéllyel, jogosítással és a vizsgáztatóra vonatkozó követelmények teljesítésével végezhet.

(7) A vizsgáztató nem vizsgáztathatja azt a kérelmezőt, akinek maga tartotta a szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz szükséges képzést, kivéve, ha a légiközlekedési hatóság erre írásban felhatalmazza.

15. § (1) Az elméleti ismereti, jártassági vizsgát és készség-ellenőrzést a vizsgáztató a légiközlekedési hatóság által, a rendelet mellékleteivel összhangban kiadott vizsgaszabályzat alapján hajtja végre, amelyet a légiközlekedési hatóság honlapján közzétesz.

(2) A vizsgaszabályzatnak tartalmaznia kell a vizsga lebonyolításának rendjét, a következők szerint:

a) a vizsgán történő részvétel feltételei,

b) a vizsga dokumentálásának rendje,

c) a vizsgázó jogai és kötelességei,

d) a vizsga értékelésének szempontjai és az értékelő lap,

e) a sikertelen vizsga feltételeinek meghatározása,

f) sikertelen vizsga megismétlésére vonatkozó feltételek, és

g) vizsga felfüggesztésére vonatkozó eljárás.

(3) A légiközlekedési hatóság - a 14. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eset kivételével - a vizsga vizsgaszabályzatnak megfelelő lebonyolítását ellenőrizheti.

(4) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsga során szabálytalanságot állapít meg, a vizsgát felfüggeszti.

(5) A vizsga eredményéről a vizsgáztató jegyzőkönyvet állít ki.

16. § (1) A jártassági vizsga megkezdésének feltétele a sikeres elméleti ismereti vizsga teljesítése és az érvényes orvosi minősítés megléte.

(2) Az elméleti ismereti vizsga sikertelen teljesítése esetén a vizsgázó kérheti az eljárás felfüggesztését.

17. § A légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet az általa felhatalmazott vizsgáztatókról, azokkal a feladatkörökkel együtt, amelyre felhatalmazást kaptak. A nyilvántartásban szereplő név, elérhetőség és a feladatkör nyilvános, amelyet a légiközlekedési hatóság a honlapján közzétesz.

Rádió-távbeszélő kezelői jogosítás

18. § (1) Rádió-berendezéssel felszerelt légijárművön és minden olyan esetben, amikor a hajózó személyzet a szakszolgálati tevékenység ellátásával összefüggésben rádió-berendezést használ, a hajózó személyzet tagjának rendelkeznie kell rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(2) A rádió-távbeszélő kezelői jogosítás érvényesség ideje határozatlan.

(3) A rádió-távbeszélő kezelői jogosítás megszerzésének feltétele a rádió-berendezés kezelésének elsajátítása, a légiforgalmi irányítás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott rádió-távbeszélő kifejezésekre vonatkozó követelményeket tartalmazó képzés sikeres elvégzése és rádió-távbeszélő kezelői vizsga teljesítése.

19. § (1) A rádió-távbeszélő kezelői vizsgát

a) a repülőgép, helikopter, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, helyből felszálló repülőgép, ultralight repülőgép és autogiro esetében az elméleti ismereti, jártassági vizsga vagy készség-ellenőrzés során,

b) ballon és vitorlázó-repülőgép esetében az elméleti ismereti vizsga során

kell végrehajtani.

(2) A rádió-távbeszélő kezelői vizsgát magyar nyelven kell végrehajtani. Ha a képzés angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezésekre vonatkozó követelményeket is tartalmaz, a vizsgát angol nyelven kell végrehajtani, de a rádió-távbeszélő kezelői vizsga során a magyar nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések ismeretét is ellenőrizni kell.

(3) A magyar nyelven végrehajtott sikeres rádió-távbeszélő kezelői vizsga alapján a légiközlekedési hatóság magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítást ad ki, amely magyar nyelven olyan légtérben jogosít rádió-távbeszélő berendezés használatára, ahol a magyar nyelv használata engedélyezett.

(4) Az angol nyelven végrehajtott sikeres rádió-távbeszélő kezelői vizsga alapján a légiközlekedési hatóság angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítást ad ki, amely magyar és angol nyelven olyan légtérben jogosít rádió-távbeszélő berendezés használatára, ahol a magyar vagy angol nyelv használata engedélyezett.

Nyelvismereti vizsga, nyelvi kiterjesztés

20. § (1) A repülőgépen, helikopteren, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajón, helyből felszálló repülőgépen légjármű-vezetőnek, és hajózó navigátornak olyan légtérben történő rádió-távbeszélő berendezés használatához, ahol a magyar nyelv használata nem engedélyezett, a szakszolgálati tevékenység ellátásához angol nyelvből a 14. mellékletben meghatározott nyelvismereti követelményeknek megfelelően nyelvismereti vizsgát (a továbbiakban: nyelvismereti vizsga) kell tenni.

(2) Az engedélyes nyelvismereti szintjét a nyelvi kiterjesztés határozza meg.

(3) A nyelvi kiterjesztés érvényességi ideje a 14. melléklet szerinti

a) 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén 36 hónap,

b) 5-ös szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén 72 hónap,

c) 6-os szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén határozatlan.

(4) A nyelvi kiterjesztést a (3) bekezdésben meghatározott időtartamra a légiközlekedési hatóság meghosszabbítja, ha az engedélyes angol nyelvből nyelvismereti vizsgát tett a nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát megelőző hat hónapban.

(5) Ha az engedélyes a nyelvismereti vizsgát a nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően teszi le, a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztést megújítja.

(6) A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott

a) légijármű vezetésére, hajózó navigátori és légiforgalmi irányító feladatok ellátására jogosító szakszolgálati engedélybe tett bejegyzés, vagy

b) külön igazolás

alapján a Chicagói Egyezmény Függelékeiben meghatározott ICAO (International Civil Aviation Organization [Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet]) nyelvi követelményeknek megfelelően legalább 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsgát a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztés alapjául elfogadja.

21. § (1) A légijármű-vezetők nyelvismereti vizsgáztatása a légiközlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhető.

(2) A nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki.

(3) Nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, aki rendelkezik a 14. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel és a nyelvismereti vizsgáztatás módszerére vonatkozó vizsgarendszerrel.

22. § (1) A légiközlekedési hatóság figyelemmel kíséri a nyelvismereti vizsgáztatási engedély kiadásához előírt feltételeknek történő folyamatos megfelelést.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet nem teljesíti a nyelvismereti vizsgáztatási engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a szervezetet a teljesítésre, és jogosult az engedély felfüggesztésére.

(3) Ha a (2) bekezdésben megadott határidőig a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet az engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, a légiközlekedési hatóság jogosult az engedély visszavonására.

A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET KÉPZÉSE

Képzési szervezet

23. § (1) A hajózó személyzet képzését a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Repülési Képzési Szervezet (a továbbiakban: FTO) végezheti.

(2) A helikopter, ballon, 4600 m3-nél nagyobb térfogatú léghajó, vitorlázó-repülőgép, helyből felszálló repülőgép, ultralight repülőgép, autogiro pilóta szakszolgálati engedélyhez, a repülőgép magánpilóta szakszolgálati engedélyhez, a repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyhez adható nemzeti jogosításokhoz, az éjszakai jogosításhoz, egymotoros egypilótás dugattyúmotoros osztályjogosításhoz, a TMG osztályjogosításhoz szükséges képzést - az FTO-on kívül - a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Alapképzési Szervezet (a továbbiakban: RF) végezhet.

(3) *  Repülőgép típusjogosítás megszerzéséhez, hajózó személyzeti együttműködési bizonyítvány megszerzéséhez, hajózó mérnök és hajózó navigátor szakszolgálati engedélyhez szükséges képzést - az FTO-on kívül - a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező Típusjogosítás Képzési Szervezet (a továbbiakban: TRTO) végezhet.

24. § (1) A képzési engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki.

(2) Képzési engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, amely teljesíti a képzésre és a képzési szervezetre vonatkozó, e rendeletben előírt feltételeket.

(3) A képzési szervezettel szemben támasztott követelményeket a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A légiközlekedési hatóság a képzési engedélyekről nyilvános nyilvántartást vezet, amelyet a légiközlekedési hatóság a honlapján közzétesz.

25. § (1) A légiközlekedési hatóság figyelemmel kíséri a képzési engedély kiadásához előírt feltételeknek történő folyamatos megfelelést.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a képzési szervezet nem teljesíti a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a képzési szervezetet a teljesítésre.

(3) Ha a (2) bekezdésben megadott határidőig a képzési szervezet a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, a légiközlekedési hatóság jogosult az engedély visszavonására.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A katonai szolgálat során szerzett tapasztalat jóváírása

26. § (1) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló jogszabály alapján kiadott légijármű-vezető és légijármű személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a katonai szolgálat alatt szerzett elméleti ismereteit, gyakorlatát és repülési idejét a légiközlekedési hatóság a 16. mellékletben meghatározottak szerint jóváírja az e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásához.

(2) *  Az (1) bekezdés alapján jóváírással kiadott szakszolgálati engedély, jogosítás csak Magyarország Állami Légijármű Lajstromában (a továbbiakban: magyar lajstromban) bejegyzett légijárművön jogosít szakszolgálati tevékenység ellátására. A korlátozást a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélybe, jogosításba bejegyzi.

(3) A (2) bekezdés szerint bejegyzett korlátozást a légiközlekedési hatóság kérelemre törli, ha az engedélyes teljesítette a 16. mellékletben meghatározott a szakszolgálati engedély, jogosítás kiadásához szükséges feltételeket.

A JAA tagállam által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

27. § (1) *  A JAA tagállam légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, az abban bejegyzett jogosítás és nyelvismereti kiterjesztés az érvényességi időn belül Magyarországon minden további eljárás nélkül érvényes.

(2) *  A JAA tagállam légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy, ha Magyarországon munkaviszonnyal vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, jogosult szakszolgálati engedélyét magyar szakszolgálati engedélyre cserélni.

(3) *  A JAA tagállamának légiközlekedési hatósága által repülőgép pilóta szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges képzésre kiadott képzési engedély, Magyarországon minden további eljárás nélkül érvényes az engedélyben foglalt feltételeknek megfelelően.

(4) Az engedélyes egyidejűleg csak egy JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezhet.

A nem JAA tagállam által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedély érvényesítése

28. § (1) *  A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott pilóta szakszolgálati engedély az érvényességi idején belül minden további eljárás nélkül érvényes magáncélú repülésre, látvarepülési szabályok között (VFR) egypilótás légijárművön Magyarország területén és légterében.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetben, a nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyt - a hivatásos pilóta szakszolgálati engedély kivételével - a légiközlekedési hatóság kérelemre érvényesíti a magyar lajstromban lévő légijármű használatára, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott követelménynek.

(3) A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott hivatásos pilóta szakszolgálati engedély (a továbbiakban: alapengedély) legfeljebb egy alkalommal egy éves időtartamra érvényesíthető, ha a kérelmező a 3. melléklet hivatásos pilóta szakszolgálati engedélyekre vonatkozó részében meghatározott légijog, emberi teljesítőképesség és korlátai, valamint üzemeltetési eljárások tantárgyból sikeres elméleti ismereti vizsgát tett. Az érvényesség időtartama nem haladhatja meg az alapengedély érvényességi idejét, és az engedély további érvényesítése nem megengedett.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott érvényesítésről a légiközlekedési hatóság hajózó személyzeti igazolást (crew member certificate - CMC) állít ki.

(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha egy JAA tagállamban lajstromozott légijárművet nem JAA tagállambeli üzemben tartónak adnak bérbe, úgy, hogy a bérlet idejére a nem JAA tagállambeli üzemben tartó légiközlekedési hatósága átvállalta a műszaki, és üzemeltetési felügyelettel járó felelősséget a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 859/2008/EK európai bizottsági rendelet 1.165 pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bérlet esetén a nem JAA tagállambeli üzemben tartó hajózó személyzet szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság érvényesnek minősítheti oly módon, hogy a hajózó személyzet szakszolgálati engedélyének érvényesítése által biztosított előjogokat korlátozza a bérleti időszakra, a megnevezett légijárműre és üzemeltetési feltételekre. Az üzemeltetési feltételek nem tartalmazhatják - sem a légijármű teljes bérlete, vagy más kereskedelmi megállapodás útján - a JAA üzemben tartó közvetett vagy közvetlen jelenlétét.

(7) Ha a pilóta nem JAA tagállamban kiállított szakszolgálati engedéllyel rendelkezik és JAA tagállamban további jogosítás megszerzésére vonatkozó képzésben vesz részt és sikeres vizsgát tesz, a jogosítás megszerzéséhez a képzés és a vizsga teljesítéséről kiállított igazolás szükséges.

A nem JAA tagállam által kiadott pilóta szakszolgálati engedély honosítása

29. § (1) Nemzetközi szerződés alapján honosítható magyar szakszolgálati engedéllyé a nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága által kiadott hivatásos pilóta szakszolgálati engedély, műszerjogosítás, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(2) A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerződő Államának légiközlekedési hatósága alapján kiadott repülőgép magánpilóta szakszolgálati engedélyt (Private Pilot Licence [PPL(A)]) a légiközlekedési hatóság magyar szakszolgálati engedéllyé honosítja egypilótás repülőgépre osztály/típusjogosításokkal, ha a kérelmező megfelel a 16. mellékletben meghatározott követelményeknek.

A Chicagói Egyezmény Szerződő Állama által kiadott szakszolgálati engedélyek érvényesítése * 

29/A. § *  A Chicagói Egyezmény Szerződő Állama által a Chicagói Egyezménynek a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 1. Függelékének megfelelően kiadott szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság a magyar szakszolgálati engedéllyel egyenértékűnek fogadja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 24-én lép hatályba.

(2) E rendelet 30. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 18-23. melléklete a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet 32. §-a és a 33. §-ának (1) bekezdése és 17. melléklete a rendelet hatálybalépését követő 12. hónap utolsó napján hatályát veszti.

(4)-(5) * 

Átmeneti rendelkezések

31. § (1) A rendelet hatálybalépésekor motoros pilóta, helikopter pilóta vagy hajózó navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy vagy a 32. § (2) bekezdése alapján szakszolgálati engedélyt szerzett személy szakszolgálati tevékenységet nyelvi kiterjesztés nélkül 2011. március 5-ig láthat el, és e határidőig új jogosítás megszerzése esetén a 8. § (1) bekezdésének f) pontjában vagy jogosítás érvényességének meghosszabbítása esetén a 9. § (5) bekezdésében a nyelvi kiterjesztésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a rendelet hatálybalépését követően jogosult a nyelvismereti vizsga letételére és a nyelvi kiterjesztés megszerzésére az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

32. § * 

33. § (1) * 

(2) Helikopter, vitorlázó repülő, ballon vagy hajózó navigátor, hajózó mérnök/szerelő szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzésére, érvényesség meghosszabbítására irányuló, a rendelet hatálybalépésekor már megkezdett képzések elfogadhatóak e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyekhez vagy jogosításokhoz.

34. § (1) A rendelet hatálybalépését megelőzően vagy a 32. § (2) bekezdése alapján kiadott motoros, ultralight A2, MOVIT pilóta szakszolgálati engedélyeket a légiközlekedési hatóság az érvényességük lejártát követően - a szakszolgálati engedély típusához szükséges érvényes orvosi minősítés bemutatása mellett,- kérelemre meghosszabbítja vagy megújítja, amennyiben a kérelmező megfelel a 17. mellékletben meghatározott követelményeknek. A meghosszabbított vagy megújított szakszolgálati engedélyek érvényességük lejártáig, de legfeljebb 2011. december 31-ig érvényesek.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hajózó mérnök/szerelő, hajózó navigátor, helikopter, MOVIT, vitorlázó repülő, ballon, ultralight A2, motoros pilóta, vagy a 32. § (2) bekezdése alapján kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások alapján a légiközlekedési hatóság kérelemre - hatósági eljárási díjfizetési kötelezettség nélkül - a 16. mellékletben meghatározott követelmények teljesítésével e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedélyt ad ki.

35. § E rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott, de e rendeletnek nem megfelelő repülési naplót a hajózó személyzet e rendelet hatálya alá tartozó tagjának e rendelet hatálybalépését követő nappal összesítve le kell zárnia, és az összesített adatok feltüntetésével e rendeletben meghatározott repülési naplót kell vezetnie.

1. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez

A hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedély és repülési napló formai és tartalmi elemei

1. Hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedélyének tartalmi és formai követelményei

1.1. Tartalmi követelmény:

A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:

a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). A szabványos szakszolgálati engedély formátumot e melléklet 1.2. pontja tartalmazza. Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.

1. Állandó adatpontok

(I) Kiállító állam (State of issue)

(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)

(III) „H” betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ.

(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)

(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) [Address (Street, town, area, zip code)]

(VI) Állampolgárság (Nationality)

(VII) Engedélyes saját kezű aláírása (Signature of holder)

(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)

(IX) Érvényesség (Validity)

(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)

(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)

2. Változó elemek

(XII) Jogosítások (Ratings)- osztály, típus, oktató stb. a lejárati dátummal együtt. Rádiótávbeszélő- kezelői engedélyt fel lehet tüntetni a szakszolgálati engedélyben.

(XIII) Megjegyzések (Remarks)- korlátozásokkal kapcsolatos különleges bejegyzések, illetve előjogokkal, különösen a nyelvi kiterjesztéssel kapcsolatos bejegyzések.

(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.

(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.

(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.

(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.

1.2. Formai követelmények

1.2.1. *  Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
JOINT AVIATION AUTHORITIES
REPÜLŐGÉP PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT CREW LICENCE (AEROPLANE)
ICAO és JAR FCL szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(A), ATPL(A) stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély),
CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély),

IR (műszerjogosítás) stb.


Feltételek:
Conditions:
Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti
Class/Type/IR/National
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
A repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést,
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has
always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.

Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a
személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried
for purposes of identification of the holder of the licence.


Nincs további
bejegyzés
No further entries
Nincs további bejegyzés
No further entries
XII Jogosítások
Ratings
XII Jogosítások
Ratings
Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti
Class/Type/IR/National
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries


III Engedélyszám
Licence number
III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.2. *  Helikopter pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
HELIKOPTER PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT CREW LICENCE (HELICOPTER)
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. PPL(H), ATPL(H) stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély),
CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély),

IR (műszerjogosítás) stb.

Feltételek:
Conditions:
Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti
Class/Type/IR/National
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
A helikopter pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést,
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has
always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a
személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried
for purposes of identification of the holder of the licence.Nincs további
bejegyzés
No further entries
Nincs további bejegyzés
No further entries
XII Jogosítások
Ratings
XII Jogosítások
Ratings
Osztály/típus/Műszer/
Nemzeti
Class/Type/IR/National
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries


III Engedélyszám
Licence number
III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.3. *  Léghajó pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
LÉGHAJÓ PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT CREW LICENCE (AIRSHIP)
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg [pl. PPL(AS), CPL(AS) stb.]
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély) stb.


Feltételek:
Conditions:
Típus
Type
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

A léghajó pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést,
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has
always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a
személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried
for purposes of identification of the holder of the licence.


Nincs további
bejegyzés
No further entries
Nincs további bejegyzés
No further entries
XII Jogosítások
Ratings
XII Jogosítások
Ratings
Típus
Type
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Nincs bejegyzés
No entries


III Engedélyszám
Licence number
III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.4. *  Helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
HELYBŐL FELSZÁLLÓ REPÜLŐGÉP PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT CREW LICENCE (POWERED-LIFT)
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg [pl. PPL(PL), ATPL(PL) stb.]
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence
pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati engedély),
CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély),

IR (műszerjogosítás), TRE (Típusjogosítás vizsgáztató) stb.


Feltételek:
Conditions:
Típus/Műszer
Type/IR
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

A helyből felszálló repülőgép pilótának mindig magánál
kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi,
minősítést ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat
gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges
of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.


Nincs további
bejegyzés
No further entries
Nincs további bejegyzés
No further entries
XII Jogosítások
Ratings
XII Jogosítások
Ratings
Típus/Műszer
Type/IR
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés
No entries


III Engedélyszám
Licence number
III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.5. *  Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
GLIDER PILOT LICENCE
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. GPL stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. GPL, FI (Repülés oktató) stb.


Feltételek:
Conditions:

A vitorlázó-repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
XII Jogosítások
Ratings
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Nincs bejegyzés
No entries
III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.6. *  Ballon pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
BALLON PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FREE BALLOON PILOT LICENCE
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. BPL stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. BPL, FI (Repülés oktató) stb.


Feltételek:
Conditions:

A ballon pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
XII Jogosítások
Ratings
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Nincs bejegyzés
No entriesIII Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.7. *  Ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
ULTRALIGHT REPÜLŐGÉP PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
ULTRALIGHT PILOT LICENCE
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. ULPL stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. ULPL, FI (Repülés oktató) stb.


Feltételek:
Conditions:

Az ultralight repülőgép pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
XII Jogosítások
Ratings
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Nincs bejegyzés
No entriesIII Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.8. *  Autogiro pilóta szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
AUTOGIRO PILÓTA
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
AUTOGIRO PILOT LICENCE
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. AGPL stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. AGPL, FI (Repülés oktató) stb.


Feltételek:
Conditions:

Az autogiro pilótának mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the pilot exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
XII Jogosítások
Ratings
Oktatói
Instructor
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions
Nincs bejegyzés
No entriesIII Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

1.2.9. *  Hajózó mérnök/Hajózó navigátor szakszolgálati engedély

Magyarország
légiközlekedési hatóság
Republic of Hungary
Civil Aviation Authority
(LOGO) Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap nyolcadánál.
JOINT AVIATION AUTHORITIES
HAJÓZÓ MÉRNÖK/HAJÓZÓ NAVIGÁTOR
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT ENGINEER/NAVIGATOR LICENCE
ICAO szabvány alapján kiadva
Issued in accordance with ICAO standards
I Kiállító állam
State of issue
III Engedélyszám
Licence number
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó állam ENSZ kódjával kezdődik
IV Engedélyes neve
Last and first name of licence holder
XIV Születési idő és hely
Date and place of birth
Használandó dátum formátum: nap/hónap/teljes évszám
(pl. 21/01/1995)
V Cím (utca, város, megye, irányítószám)
Address (Street, town, area, zip code)
Lásd: Szokásos tartózkodási hely
VI Állampolgárság
Nationality
VII Engedélyes saját kezű aláírása
Signature of holder
VIII Kiállító hatóság
Issuing Authority
X Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer and date
XI Kiállító hatóság bélyegzője
Seal or stamp of issuing Authority
II Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja
Title of Licence, date of initial issue and country code
A használt rövidítések a rendeletben használatos formában jelennek meg (pl. F/E, F/N stb.)
Szabvány dátum formátum használandó nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995)
IX Érvényesség:.
A szakszolgálati engedély által biztosított előjogokat csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati engedély által megkívánt érvényes orvosi minősítéssel.
Ezen szakszolgálati engedély ... időpont előtt kell kicserélni
Validity: .
The privileges of the licence
shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privilege.
This licence is to be re-issued not later
than ...
A kicserélés legkésőbb a II. adatpontban található első kiadás dátumát követő 5. évben történik meg.
XII Rádió-távbeszélő előjogok:.
Radiotelephony privileges:
XIII Megjegyzések:
Remarks:
pl: SPL esetében a képző szervezet neve, címe stb.
III Engedélyszám
Licence number
Az engedélyben használt rövidítések
Abbreviations used in this licence

pl. AGPL, FI (Repülés oktató) stb.


Feltételek:
Conditions:

A hajózó mérnöknek/navigátornak mindig magánál kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi minősítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja.
A valid licence including a valid medical certificate has always to be carried by the F/E/N exercising the privileges of the licence.
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a személyazonosságának igazolása végett.
A document containing a photo shall be carried for purposes of identification of the holder of the licence.
XII Jogosítások
Ratings
Típus
Type
Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

III Engedélyszám
Licence number
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati engedélyből legkésőbb 5 évvel a legutolsó meghosszabbítás után
III XII Jogosítás
Rating
A vizsga dátuma
Date of test/check
Érvényes-
ségi határidő
Valid until
Vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiners authorisation number
Vizsgáztató aláírása
Examiners signature
Enge-
dély-
szám
Li-
cence
num-
ber

2. Hajózó-személyzeti tag repülési naplójának tartalmi és formai követelményei:

2.1. Repülőgép pilóták, Helikopter pilóták, Léghajó pilóták, Helyből felszálló repülőgép pilóták, Ultralight repülőgép pilóták, Autogiro pilóták, Hajózó mérnök, Hajózó navigátor repülési naplója

2.1.1. Tartalmi követelmények:

a) Az összes, repülési személyzeti tagként végzett repüléssel kapcsolatos részletet a tartalmi követelményeknek megfelelő, repülési napló formátumú könyvben kell, vagy a repülőgép üzembentartásáról szóló EK rendelet hatálya alá tartozó üzemben tartó esetében számítógépes formában is lehet rögzíteni. Az utóbbi esetben az üzembentartónak nyilván kell tartania a pilóta által végrehajtott összes repülést, beleértve a különbözeti és hozzászoktató képzéseket, és az adatoknak az érintett légijármű személyzeti tag kérésére hozzáférhetőnek kell lennie.

b) A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. Személyes adatok:

Tulajdonos neve és címe

2. Minden repülésre:

(i) A parancsnok neve

(ii) A repülés időpontja (nap, hónap, év)

(iii) Indulás és érkezés helye illetve ideje (időpontok (UTC) blokkidő formájában)

(iv) Típus (repülőgép gyártó, modell és változat) illetve a repülőgép lajstromjele

(v) SE (egymotoros), ME (többmotoros)

(vi) A repülés teljes ideje

(vii) Összesített repülési idő

3. Minden egyes FNPT (repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés), illetve szimulátor (FFS) feladatra nézve

(i) A képzési eszköz típusa és minősítési száma

(ii) A földi repülésgyakorló berendezésen végzett képzés

(iii) Dátum (nap, hónap, év)

(iv) A feladat teljes időtartama

(v) Összesített idő

4. Pilóta feladatköre:

(i) Parancsnok (beleértve az egyedül repülési időt, gyakorló parancsnok-pilóta időt, felügyelt parancsnok időt, műszeres repülési időt is)

(ii) Másodpilóta

(iii) Kétkormányos

(iv) Oktató / vizsgáztató

(v) Speciális funkciók jelölésére megjegyzési oszlopot kell biztosítani, ahol például a SPIC, PICUS, műszer idő stb., adatokat lehet rögzíteni

*Műszer idő alatt csak azt az időszakot vezetheti be a pilóta, amelyben kizárólag a műszerekre hagyatkozva repüli a légijárművet, valódi illetve szimulált műszer-repülési körülmények között

5. Üzemeltetési körülmények:

(i) éjszakai

(ii) műszeres (IFR)

c) A repülési idő bejegyzése:

1. parancsnokpilóta repülési idő

(i) A szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki időként jegyezheti be azt a teljes időt, mely alatt parancsnoki feladatkört látott el.

(ii) Az oktató igazolásával a kérelmező, illetve szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki időként jegyezheti be az összes egyedül repülési időt, illetve a gyakorló parancsnok-pilótaként repült időt.

(iii) Oktatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési időként jegyezheti be azt az időt, mely alatt valamely repülőgépen oktatói munkát végez.

(iv) Vizsgáztatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési időként jegyezheti be azt az időt, mely alatt a pilótaülésben vizsgáztatói feladatokat lát el a repülőgépen.

(v) A parancsnoki felügyelet alatt parancsnoki feladatkört betöltő másodpilóta olyan repülőgépen, amelyen a gép típusigazolása értelmében illetve a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint egynél több pilótára van szükség, parancsnoki időként jegyezheti be ezt a repülési időt (lásd (c(5), feltéve, ha ezt a parancsnok is ellenjegyezi).

(vi) Amennyiben egy szakszolgálati engedély engedélyes egyetlen nap alatt több repülést hajt végre és minden esetben ugyanarra az indulási helyre érkezik vissza, valamint a repülések között eltelt idő a 30 percet nem haladja meg, a repülés-sorozatot egyetlen bejegyzésben kell rögzíteni.

2. Másodpilóta repülési idő

A pilótaülést másodpilótai beosztásban elfoglaló szakszolgálati engedély engedélyes másodpilóta repülési időként jegyezheti be a teljes repülési időt, ha a repülőgépen az alkalmassági bizonyítványa alapján vagy a végrehajtott repülés szabályaiból következően több mint egy pilótára van szükség.

3. Gyakorló másodpilóta repült ideje

Utazó szinten gyakorló másodpilóta a teljes olyan repült idejét másodpilótai repülési időként jegyezheti be, amely alatt a pilótaülésben foglalt helyet.

4. Képzési idő

A szakszolgálati engedélyt, illetve jogosítást kérelmező által repülési képzésben, műszeres repülési képzésben, műszeres földi képzésben eltöltött teljes idő akkor jegyezhető be, ha azt, az a megfelelően feljogosított illetve felhatalmazott oktató, aki a képzést tartotta, igazolja.

5. Parancsnoki szerepkört felügyelet alatt ellátó pilóta (PICUS)

A másodpilóta parancsnoki időként jegyezheti be a felügyelt parancsnokként végrehajtott repülési időt, ha a felügyelet módja elfogadható a légiközlekedési hatóság számára, és minden parancsnoki feladatot úgy látott el, hogy nem volt szükség a felügyelő parancsnok beavatkozására.

d) A repülési idő nyilvántartás bemutatása

1. A szakszolgálati engedély engedélyese vagy növendék pilóta indokolatlan késedelem nélkül köteles a repülési idő nyilvántartását a légiközlekedési hatóság felhatalmazott képviselőjének kérésére, ellenőrzés céljából bemutatni.

2. A növendék pilóta köteles repülési naplóját minden egyedüli útvonal repülése alkalmával magánál tartani, az oktatói felhatalmazások igazolására.

2.1.2. Formai követelmények:

REPÜLÉSI NAPLÓ
PILOT LOGBOOK
A TULAJDONOS NEVE:
HOLDER’S NAME:
____________________________________________________________________
_______________________________________________
A TULAJDONOS SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYÉNEK SZÁMA
HOLDER’S LICENCE NUMBER:
____________________________________________________________________
_______________________________________________
A TULAJDONOS LAKCÍME / HOLDER’S ADDRESS:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


lakcímváltozás bejegyzése
space for address change
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


lakcímváltozás bejegyzése
space for address change
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


lakcímváltozás bejegyzése
space for address change
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


lakcímváltozás bejegyzése
space for address change
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


lakcímváltozás bejegyzése
space for address change
1 2 3 4 5 6 7 8
DÁTUM (nn/hh/éé)
DATE (dd/mm/yy)
INDULÁS
DEPARTURE
ÉRKEZÉS
ARRIVAL
LÉGIJÁRMŰ
AIRCRAFT
EGY-
PILÓTÁS
IDŐ
S1NGLE PILOT TIME
TÖBB-
PILÓTÁS
IDŐ
MULTI PILOT TIME
TELJES
REPÜLT
IDŐ
TOTAL TIME OF FLIGHT
A PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE
NAME PIC
LESZÁLLÁSOK
LANDDINGS
HELY
PLACE
IDŐ-
PONT
TIME
HELY
PLACE
IDŐ-
PONT
TIME
GYÁRTMÁNY,
TÍPUS,
VÁLTOZAT
MAKE, MODEL, VARIANT
LAJSTROMJEL
REGISTRATION
SE ME NAPPAL
DAY
ÉJJEL
NIGHT
EZEN A LAPON ÖSSZESEN
TOTAL THIS PAGE
AZ ELŐZŐ LAPOKON ÖSSZESEN
TOTAL FROM PREVIOUS PAGES
A TELJES REPÜLÉSI IDŐ
TOTAL TIME
9 10 11 12
ADOTT ÜZEMELTETÉSI
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT ELTÖLTÖTT
IDŐ
OPERATIONAL CONDITION TIME
ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT IDŐ
PILOT FUNCTOI TIME
FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION
MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ ALÁÍRÁSOK
REMARKSAND ENDORSEMENTS
ÉJSZAKA
NIGHT
IFR
IFR
PARANCS-
NOK-
PILÓTA
PILOT-IN-
COMMAND
MÁSOD-
PILÓTA
CO-PILOT
KÉTKOR-
MÁNYOS
DUAL
OKTATÓ
INSTRUC-
TOR
DÁTUM
(nn/hh/éé)
DATE (mm/dd/yy)
TÍPUS
TYPE
GYAKOR-
LÁS TELJES IDEJE
TOTAL TIME OF SESSION
EZEN A LAPON ÖSSZESEN
TOTAL THIS PAGE
Ezennel igazolom, hogy a naplóban található bejegyzések a valóságnak megfelelnek.
I certify that the entries in this log are true.
AZ ELŐZŐ LAPOKON ÖSSZESEN
TOTAL FROM PREVIOUS PAGES
_________________________
A PILÓTA ALÁÍRÁSA
PILOT’S SIGNITURE
ÖSSZES REPÜLT IDŐ
TOTAL TIME

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A szakszolgálati engedély engedélyesnek minden repülés részleteit úgy kell nyilvántartania, ahogy az a szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásáért felelős légiközlekedési hatóság számára elfogadható. A napló lehetővé teszi a szakszolgálati engedély engedélyesnek a repülési tapasztalat és gyakorlat megfelelő nyilvántartását. Azoknak a pilótáknak, akik rendszeresen repülnek repülőgéppel, helikopterrel, vagy más légijármű kategóriákkal, javasolható, hogy tartsanak fenn külön repülési naplót minden légijármű kategóriára.

2. A repülési naplót bármely végrehajtott repülés után, azonnal ki kell tölteni. A naplóba mindent tintával kell bejegyezni.

3. Minden olyan repülést be kell jegyezni - külön sorba írva -, amelyek során a szakszolgálati engedély engedélyese repülőszemélyzeti tag. Egy bejegyzésként lehet nyilvántartani, ha egy légijármű ugyanarra az indulási repülőtérre visszatérve több repülést hajt végre ugyanazon a napon, és az egymást követő repülések között nem telik el több mint 30 perc.

4. A repülési idő attól kezdve számítandó, hogy a légijármű saját hajtóműve segítségével először megmozdul felszállás céljából, és addig az időpontig tart, amikor a légijármű leszállás után teljesen megáll.

5. Ha a légijárművön a repülő személyzet tagjaként két vagy több pilóta utazik, akkor a polgári légijárművek üzemben tartásáról szóló jogszabálynak megfelelően az egyiküket a repülés megkezdése előtt az üzemben tartónak ki kell jelölnie a légijármű „parancsnokának”, aki a repülés végrehajtását átadhatja egy másik, megfelelően képzett pilótának. Minden „parancsnokként” végzett repülést a „parancsnokpilóta” címszó alatt kell bejegyezni a repülési naplóba. Ha egy pilóta „ellenőrzött parancsnokpilótaként” vagy „növendék parancsnokpilótaként” repül, akkor a repülési időket „parancsnokpilótaként” számolhatja el, de ezeket a bejegyzéseket a parancsnoknak vagy a repülőoktatónak a napló Megjegyzések oszlopában az aláírásával hitelesítenie kell.

6. Megjegyzések a repülési idő nyilvántartásával kapcsolatban:

- 1. oszlop: azt a dátumot kell beírni (nn/hh/éé), amikor a repülés megkezdődik.

- 2./3. oszlop: az indulás és az érkezés helyét vagy teljes hosszában kiírva vagy a nemzetközileg elfogadott 3 vagy 4 betűs rövidítésével kell feltüntetni. Minden időpontot UTC-ben kell megadni.

- 5. oszlop: Jelezze, hogy egy vagy többpilótás üzemeltetés történt, és hogy az egypilótás üzem egy (SE) vagy többmotoros (ME) volt-e.

1 2 3 4 5 6 7 8
DÁTUM (nn/hh/éé)
DATE (dd/mm/yy)
INDULÁS
DEPARTURE
ÉRKEZÉS
ARRIVAL
LÉGIJÁRMŰ
AIRCRAFT
EGY-
PILÓTÁS
IDŐ
SINGLE PILOT TIME
TÖBB-
PILÓTÁS
IDŐ
MULTI-
PILOT TIME
TELJES REPÜLT IDŐ
TOTAL TIME OF FLIGHT
A PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE
NAME PIC
LESZÁLLÁSOK
LANDDINGS
HELY
PLACE
IDŐ-
PONT
TIME
HELY
PLACE
IDŐ-
PONT
TIME
GYÁRTMÁNY,
TÍPUS,
VÁLTOZAT
MAKE, MODEL, VARIANT
LAJSTROMJEL
REGISTRATION
SE ME NAP-
PAL
DAY
ÉJJEL
NIGHT
14/11/98 LFAC 1025 EGBJ 1240 PA34-250 G-SENE 2 15 SELF 1
15/11/98 EGBJ 1810 EGBJ 1930 C152 G-NONE 1 20 SELF 2
22/11/98 LGW 1645 LAX 0225 B747-400 G-ABCD 9 40 9 40 1

Megjegyzések (folytatás)

- 6. oszlop: a teljes repült időt meg lehet adni órában és percben, vagy tizedes jegyekkel.

- 7. oszlop: a parancsnokpilóta neve, vagy a „SELF” megjegyzés

- 8.oszlop: a repülést végző pilótaként (PF) nappal és/vagy éjjel teljesített leszállások száma.

- 9.oszlop: az éjszakai vagy IFR körülmények között teljesített repült idő.

- 10.oszlop: Adott pilóta szerepkörben eltöltött idő

- a parancsnokpilótaként (PIC), a növendék parancsnokpilótaként (SPIC) és az ellenőrzött parancsnokpilótaként (PICUS) eltöltött repült időt parancsnokpilóta repült időként adja meg.

- SPIC-ként vagy PICUS-ként elkönyvelt időt a légijármű parancsnokának/a repülés oktatónak aláírásával ellen kell jegyeznie a Megjegyzéseknél (12. oszlop).

- Az oktatói időt is megfelelően nyilván kell tartani, és parancsnokpilótaként eltöltött időként kell bejegyezni.

- 11. oszlop: repülési szimulátor, vagy FNPT:

- Repülési szimulátor esetén adja meg a légijármű típusát és az eszköz minősítési számát. Más repülés gyakorló berendezés esetén adja meg, hogy vagy FNPT I vagy FNPT II, amelyikről adott esetben szó van.

A gyakorlás teljes ideje magában foglalja az eszközben végrehajtott összes feladatot, beleértve a repülés előtti és utáni ellenőrzéseket.

A feladat típusát a Megjegyzéseknél (12. oszlop) kell megadni, pl. üzemben tartói jártassági ellenőrzés, meghosszabbítás.

- 12. oszlop: A tulajdonos a Megjegyzések oszlopot felhasználhatja a repülés részleteinek nyilvántartására. Az alábbiakat kötelező bejegyezni:

- szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz szükséges képzés részeként végrehajtott műszerrepülési idő

- az összes jártassági ellenőrzés és készség ellenőrzés részletei

- a parancsnokpilóta aláírása, ha a pilóta SPIC-ként vagy PICUS-ként számol el repült időt

- az oktató aláírása, ha a repülés egymotoros dugattyús vagy motoros vitorlázó-repülőgép jogosítás meghosszabbítás része

7. Ha minden oldalt kitöltöttek, akkor az összegzett repülési időket be kell jegyezni a megfelelő oszlopokba, és a pilótának az aláírásával igazolnia kell őket a Megjegyzések oszlopban.

9 10 11 12
ADOTT ÜZEMELTETÉSI
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT ELTÖLTÖTT
IDŐ
OPERATIONAL CONDITION TIME
ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT IDŐ
PILOT FUNCTOI TIME
FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION
MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ ALÁÍRÁSOK
REMARKS AND ENDORSEMENTS
ÉJSZAKA
NIGHT
IFR
IFR
PARANCS-
NOK-
PILÓTA
PILOT-IN-
COMMAND
MÁSOD-
PILÓTA
CO-PILOT
KÉTKOR-
MÁNYOS
DUAL
OKTATÓ
INSTRUC-
TOR
DÁTUM
(nn/hh/éé)
DATE (mm/dd/yy)
TÍPUS
TYPE
A GYAKORLÁS TELJES IDEJE
TOTAL TIME OF SESSION
2 15 2 10
1 20 1 20 1 20 Éjszakai jogosítás képzés (A L pilóta)
20/11/98 B747-
400(Q 1234)
4 10 Meghosszabbítás - Készség ellenőrzés
8 10 9 40 9 40 Parancsnokpilóta (US) C Speakin

2.2. Vitorlázó-repülőgép pilóta repülési naplója

2.2.1. Tartalmi követelmények:

A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. Személyi adatok:

a) Tulajdonos neve és címe, fényképe

b) Születési hely

c) Születési idő

d) Anyja neve

e) Lakóhely

f) Tartózkodási hely

3. Típusvizsgák

a) Típus

b) Eredmény

c) Dátum

d) Vizsgáztató aláírása

4. Milyen vitorlázó-repülőgéppel repül, mióta

a) Típus

b) Fesztáv

c) Dátum

d) Igazolás

5. Elméleti vizsgák

6. Gyakorlati vizsgák

7. Összesített kimutatás a repülésekről

a) Év

b) Repült idő

c) Felszállások száma

d) Teljesítmény repülések száma

e) Igazolás

8. Minden repülésre:

a) Dátum

b) A repülőgép típusa, lajstromjele

c) Felszállások száma

d) A repülés alatt elért magasság, távolság, repült idő

e) A repülés célja

f) A felszállás és leszállás helye, útvonala

g) Oktató, növendék, utas neve

2.2.2. Formai követelmények:

REPÜLÉSI NAPLÓ
Vitorlázó-repülőgép pilóták részére
___________________________________________
A napló tulajdonosának a neve
Fénykép
_______________________________
Aláírás
SZEMÉLYI ADATOK
Születési hely ____________________________________________________
Születési év, hó, nap _______________________________________________
Anyja neve ______________________________________________________
Lakóhely ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tartózkodási hely _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Típusvizsgák
Az alábbi repülőgépek műszaki és
légiüzemeltetési utasításából vizsgáztató
előtt vizsgát tett. A típussal a gyakorlati
repülést megkezdheti.
Típus Eredmény Év Vizsgáztató
Nap
Milyen repülőgéppel repül, mióta
Típus Fesztáv Év Igazoló aláírása
m Nap
Elméleti vizsgák
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gyakorlati vizsgák
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Összesített kimutatás a repülésekről
Év Repült idő Felszállások száma
CS V
Összesített kimutatás a repülésekről
Teljesítmény repülések száma Igazoló aláírása
Idő Magasság Táv Km
20... A repülőgép Felsz. száma A repülés alatt elért
Nap típusa lajstromjele CS V Mag Táv Óra Perc
Áthozat
Összesen
A fenti adatokat igazolom:
A repülés célja A felszállás és leszállás helye Oktató, növendék vagy utas neve
Dátum:
P. H. Igazoló aláírása

2.3. Ballon pilóták repülési naplója

2.3.1. Tartalmi követelmények:

A nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. Személyi adatok:

a) Tulajdonos neve és címe, fényképe

b) Születési hely

c) Születési idő

d) Anyja neve

e) Lakóhely

f) Tartózkodási hely

2. Elméleti vizsgák

3. Gyakorlati vizsgák

4. Összesített kimutatás a repülésekről

a) Év

b) Repült idő

c) Felszállások száma

d) Igazolás

5. Minden repülésre:

a) Dátum

b) A ballon típusa, lajstromjele

c) Felszállások száma

d) A repülés célja

e) A felszállás és leszállás helye, útvonala

f) Oktató, növendék, utas neve

2.3.2. Formai követelmények:

REPÜLÉSI NAPLÓ
Ballon pilóták részére
___________________________________________
A napló tulajdonosának a neve
Fénykép
_______________________________
Aláírás
SZEMÉLYI ADATOK
Születési hely ____________________________________________________
Születési év, hó, nap _______________________________________________
Anyja neve ______________________________________________________
Lakóhely ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tartózkodási hely _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Elméleti vizsgák
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gyakorlati vizsgák
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Összesített kimutatás a repülésekről
Év Repült idő Felszállások száma
Igazoló aláírása:
20... A ballon Felsz. száma
Nap típusa lajstromjele
Áthozat
Összesen
A fenti adatokat igazolom:
A repülés célja A felszállás és leszállás helye Oktató, növendék vagy utas neve
Dátum:
P. H. Igazoló aláírása

2. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez

Szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás iránti kérelmek és a kérelemhez benyújtandó iratok

1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

1.1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. Kérelem
Application
Milyen szakszolgálati engedélyt kér?
What kind of license apply for?
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
Nyilatkozom, hogy a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to ..../2009. (...) KHEM regulations and the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelmények teljesítését igazolja
- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to ..../2009. (...) KHEM regulations are met.

1.2. Repülőgép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Repülőgép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. Kérelem
Application
Milyen jogosítást, felhatalmazást kér?
What kind of rating, authorization apply for?
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
Nyilatkozom, hogy a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to ..../2009. (...) KHEM regulations and the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ........./2009. (...) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelmények teljesítését igazolja
- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to ..../2009. (...) KHEM regulations are met.

2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

2.1. Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(H))
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SPL(H) KÉRELEM
Application for SPL(H)
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

2.2. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. PPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for PPL(H) theoretical knowledge examination
SPL(H) szakszolgálati engedély száma
SPL(H) license number
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.1.2.4.1 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. CPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for CPL(H) theoretical knowledge examination
PPL(H) szakszolgálati engedély száma
PPL(H) license number
Típusjogosítás
Type rating
Érvényességi ideje
Validity of type rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.2.2.4.1 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. ATPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for ATPL(H) theoretical knowledge examination
CPL(H) szakszolgálati engedély száma
CPL(H) license number
Műszerjogosítás (IR(H)) érvényességi ideje
Validity of IR(H) rating
Típusjogosítás
Type rating
Érvényességi ideje
Validity of type rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.3.2.4.1 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

2.3. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY
Helicopter Pilot License
Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Helicopter pilot license, rating(s)
SPL(H) PPL(H) CPL(H) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér?
What kind of helicopter license’s skill test apply for?
PPL(H) CPL(H) ATPL(H)
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.1.2.4.2./2.2.2.4.2./2.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 2.1.2.4.2/2.2.2.4.2/2.3.2.4.2 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN
Flight experience on helicopter
A Repülési idő helikopter pilótaként
Flight time as helicopter pilot
PIC idő
PIC time
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő
Total flight time
Kétkormányos képzési idő
Dual instruction time
B Útvonal repülési idő
Cross-country time
PIC idő
PIC time
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő útvonalon
Total cross-country time
A 185 km (100NM) útvonalrepülés dátuma
Date of the 185 kms (100NM) cross-country flight
C Többpilótás helikopteren repült idő
Flight time on multi-pilot helicopter
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
D Műszeres idő
Instrument time
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
FNPT-n, FFS-en repült idő
Flight time on FNPT, FFS
Műszeres képzési idő
Received instrument instruction time
E Éjszaka repült idő
Flight time by night
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
F MCC képzés
MCC training
Igen □
Yes
Nem □
NO
Dátum
Date
5. EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Other flight experience
Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?
Other flight crew license
PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , GPL
A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):
The flight crew license(s)’s number(s):
A Repülési idő repülőgép pilótaként
Flight time as aeroplane pilot
PIC idő
PIC time
B Repülési idő helyből felszálló repülőgép pilótaként
Flight time as powered-lift pilot
PIC idő
PIC time
C Repülési idő vitorlázó-repülőgép pilótaként
Flight time as glider pilot
PIC idő
PIC time
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of theoretical knowledge examination report form
- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable)
- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating skill test (if applicable)
- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating revalidation (if applicable)
- Bizonyítvány az MCC képzésről (..../2009...(..). KHEM rendelet 4. melléklet 3. függelék) (ha alkalmazandó)
- Certificate of MCC training (if applicable)
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

2.4. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás,tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás, tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY
Helicopter Pilot License
Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Helicopter pilot license, rating(s)
PPL(H) CPL(H) ATPL(H) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen helikopter pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér?
What kind of helicopter pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(H) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,
Flight instructor rating
mentő jogosítás ,
ambulance pilot
tűzoltó jogosítás ,
rating fire fighting rating
mezőgazdasági jogosítás ,
agricultural pilot
teheremelő jogosítás ,
load-lifting
vontató jogosítás
towing rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
5. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

2.5. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás, tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás, tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás, NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY
Helicopter Pilot License
Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Helicopter pilot license, rating(s)
PPL(H) CPL(H) ATPL(H) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen helikopter pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér?
What kind of helicopter pilot rating’s skill test apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(H) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,
Flight instructor rating
mentő jogosítás ,
ambulance pilot
tűzoltó jogosítás ,
rating fire fighting rating
mezőgazdasági jogosítás ,
agricultural pilot
teheremelő jogosítás ,
load-lifting
vontató jogosítás ,
towing rating
NVFR jogosítás
NVFR rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN
Flight experience on helicopter
A Repülési idő helikopter pilótaként
Flight time as helicopter pilot
PIC idő
PIC time
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő
Total flight time
Kétkormányos képzési idő
Dual instruction time
B Útvonal repülési idő
Cross-country time
PIC idő
PIC time
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő útvonalon
Total cross-country time
Képzési idő útvonalon
Cross-country flight training time
C Többpilótás helikopteren repült idő
Flight time on multi-pilot helicopter
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
D Műszeres idő
Instrument time
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
FNPT-n, FFS-en repült idő
Flight time on FNPT, FFS
Műszeres képzési idő
Received instrument instruction time
E Éjszaka repült idő
Flight time by night
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
F Felszállások száma
Number of take-offs
5. EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Other flight experience
Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?
Other flight crew license
PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)
A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):
The flight crew license(s)’s number(s):
Milyen légijármű pilóta jogosítással rendelkezik?
Flight crew license rating(s)
IR(A) , IR(PLA) , FI(A) , FI(PLA) mezőgazdasági(A) ,
agricultural(A)
vontató(A)
towing(A)
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

2.6. Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás, tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás meghosszabbítás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), mentő jogosítás, tűzoltó jogosítás, mezőgazdasági jogosítás, teheremelő jogosítás, vontató jogosítás meghosszabbítás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. KÉRELEM
Application
Milyen helikopter pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?
What kind of helicopter pilot rating’s revalidation apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(H) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) ,
Flight instructor rating
mentő jogosítás ,
ambulance pilot
tűzoltó jogosítás ,
rating fire fighting rating
mezőgazdasági jogosítás ,
agricultural pilot
teheremelő jogosítás ,
load-lifting
vontató jogosítás
towing rating
3. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK
Flight requirements
A Típusjogosítás
Type rating
Fel és leszállások száma az adott típussal a megelőző 12 hónapban
Number of T/O and LND ont he type in previous 12 months
B Műszerjogosítás (IR(H) IFR szerint repült idő a megelőző 12 hónapban
IFR Flight time in previous 12 months
C Repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) Repülés oktatási idő a megelőző 36 hónapban 12 hónaponként
Flight instructor time in previous 36 months 12 monthly

/

/
D Mentő jogosítás
Ambulance rating
Mentő felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként
Ambulance T/O number in previous 2 years half yearly

/

/

/
E Tűzoltó jogosítás
Fire fighting rating
Tűzoltó felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként
Fire fighting T/O number in previous 2 years half yearly

/

/

/
F Mezőgazdasági jogosítás
Agricultural rating
Mezőgazdasági felszállások száma a megelőző 2 évben évenként
Agricultural T/O number in previous 2 years half yearly

/
G Teheremelő jogosítás
Load-lifting rating
Teheremelői felszállások száma a megelőző 2 évben félévenként
Load-lifting T/O number in previous 2 years half yearly

/

/

/
H Vontató jogosítás
Towing rating
Vontatások száma a megelőző 2 évben évenként
Towing T/O number in previous 2 years yearly

/
4. A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight instructor’s declaration (if applicable)
Igazolom, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/ 3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
___________________________________________
A repülés oktató aláírása
Signature of FI(H)
5. A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)
Proficiency check’s datas (if applicable)
A repülés dátuma
Date of flight
A vizsgáztató aláírása
Examiner’s signature
A vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiner authorization’s number
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

2.7. Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY
Helicopter Pilot License
Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Helicopter pilot license, rating(s)
PPL(H) CPL(H) ATPL(H) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Flight experience

Repülési idő helikopter pilótaként
Teljes repülési idő
Total flight time
Flight time as helicopter pilot Repülési oktatási idő
Flight instruction time
4. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight requirements for re-authorization (if applicable)
Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3 évben évente
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly
/ /
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of pilot logbook
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

3. Ballon pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

3.1. Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SBPL)
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SBPL KÉRELEM
Application for SBPL
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 5. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 5 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

3.2. Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK
License requirements
SBPL szakszolgálati engedély száma
SBPL number
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- BR jogosítás kérelem
- Application for BR

3.3. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. BALLON PILÓTA ENGEDÉLY
Balloon Pilot License
Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Balloon pilot license, rating(s)
BPL Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen ballon pilóta jogosítást kér?
What kind of balloon rating apply for?
Ballon jogosítás (BR) □, repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) □, NVFR jogosítás
4. A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA
Declaration of training organisation
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 5. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.4. pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.4 of appendix 5 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. _____________________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
5. REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZERŰEN)
Flight experience
A Repülési idő ballon pilótaként
Flight time as balloon pilot
Teljes repülési idő
Total flight time

B Indítások és emelkedések száma
Összesen
Total
Starts and lifts number Egyedül
Solo
Teljes repülési idő éjszaka
Total flight time by night
C Éjszaka repült idő
Flight time by night
Egyedül repült idő éjszaka
Solo flight time by night
Indítások és emelkedések száma éjszaka
Number of starts and lifts by night
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

3.4. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás meghosszabbítás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) meghosszabbítás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. KÉRELEM
Application
Milyen ballon pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?
What kind of balloon rating revalidation apply for?
Ballon jogosítás (BR) □, repülés-oktatói jogosítás (FI(B))
3. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK
Flight requirements
Indítások és emelkedések száma a megelőző 2 évben 12 hónaponként
Starts and lifts number in previous 2 years 12 monthly


/
A Ballon jogosítás (BR) Repülési idő a megelőző 2 évben 12 hónaponként
Flight time in previous 2 years 12 monthly

/

B Repülés-oktatói jogosítás (FI(B))
Repülés oktatási idő a megelőző 36 hónapban 12 hónaponként
Flight instructor time in previous 36 months 12 monthly


/


/
4. A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight instructor’s declaration (if applicable)
Igazolom, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 5. mellékletének 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) of appendix 5 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
_____________________________________________
A repülés oktató aláírása
Signature of FI(B)
5. A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)
Proficiency check’s datas (if applicable)
A repülés dátuma
Date of flight
A vizsgáztató aláírása
Examiner’s signature
A vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiner authorization’s number
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook
- A készség-ellenőrző repülés jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the proficiency check report form

3.5. Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. BALLON PILÓTA ENGEDÉLY
Balloon Pilot License
Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Balloon pilot license, rating(s)
BPL Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Flight experience

Repülési idő ballon pilótaként
Teljes repülési idő
Total flight time
Flight time as balloon pilot Repülés oktatási idő
Flight instruction time
4. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight requirements for re-authorization (if applicable)
Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3 évben évente
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly
/ /
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of pilot logbook
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

4. Léghajó pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

4.1. Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SPL(AS) KÉRELEM
Application for SPL(AS)
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

4.2. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. PPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for PPL(AS) theoretical knowledge examination
SPL(AS) szakszolgálati engedély száma
SPL(AS) license number
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.1.2.4.1 of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
2. CPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for CPL(AS) theoretical knowledge examination
PPL(AS) szakszolgálati engedély száma
PPL(AS) license number
Típusjogosítás
Type rating
Érvényességi ideje
Validity of type rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.1.2.4.1 of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
5. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

4.3. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY
Airship Pilot License
Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Airship pilot license, rating(s)
SPL(AS) PPL(AS) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér?
What kind of airship license’s skill test apply for?
PPL(AS) CPL(AS)
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.2./2.2.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 2.1.2.4.2/2.2.2.4.2 of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN
Flight experience on airship
PIC idő
PIC time
A Repülési idő léghajó pilótaként
Flight time as airship pilot
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő
Total flight time
Kétkormányos képzési idő
Dual instruction time
PIC idő
PIC time
B Útvonal repülési idő
Cross-country time
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő útvonalon
Total cross-country time
A 45 km (25NM) útvonalrepülés dátuma
Date of the 45 kms (25NM) cross-country flight
PIC idő
PIC time
C Többpilótás léghajón repült idő
Flight time on multi-pilot airship
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
PIC idő
PIC time
D Műszeres idő
Instrument time
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
Műszeres képzési idő
Received instrument instruction time
PIC idő
PIC time
E Éjszaka repült idő
Flight time by night
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
F MCC képzés
MCC training
Igen □
Yes
Nem □
No
Dátum
Date
G Felszállások és leszállások száma
Number of T/O and LDG
5. EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Other flight experience
Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?
Other flight crew license
PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , CPL(H) , ATPL(H)
A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):
The flight crew license(s)’s number(s):
A Repülési idő repülőgép pilótaként
Flight time as aeroplane pilot
PIC idő
PIC time
B Repülési idő helyből felszálló repülőgép pilótaként
Flight time as powered-lift pilot
PIC idő
PIC time
C Repülési idő helikopter pilótaként
Flight time as helicopter pilot
PIC idő
PIC time
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of theoretical knowledge examination report form
- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable)
- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating skill test (if applicable)
- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó)
- Application for type rating revalidation (if applicable)
- Bizonyítvány az MCC képzésről (..../2009...(..). KHEM rendelet 6. melléklet 3. függelék) (ha alkalmazandó)
- Certificate of MCC training (if applicable)
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

4.4. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY
Airship Pilot License
Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Airship pilot license, rating(s)
PPL(AS) CPL(AS) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen léghajó pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér?
What kind of airship pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(AS) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) ,
Flight instructor rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
5. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

4.5. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) és NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) és NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY
Airship Pilot License
Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Airship pilot license, rating(s)
PPL(AS) CPL(AS) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen léghajó pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér?
What kind of airship pilot rating’s skill test apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(AS) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) ,
Flight instructor rating
NVFR jogosítás
NVFR rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 6. mellékletének 3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. of appendix 6 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN
Flight experience on airship
PIC idő
PIC time
A Repülési idő léghajó pilótaként
Flight time as airship pilot
SPIC idő
SPIC time
Teljes repülési idő
Total flight time
Kétkormányos képzési idő
Dual instruction time
PIC idő
PIC time
SPIC idő
SPIC time
B Útvonal repülési idő
Cross-country time
Teljes repülési idő útvonalon
Total cross-country time
Képzési idő útvonalon
Cross-country flight training time
A 45 km (25NM) útvonalrepülés dátuma
Date of the 45 kms (25NM) cross-country flight
PIC idő
PIC time
C Többpilótás léghajón repült idő
Flight time on multi-pilot airship
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
PIC idő
PIC time
F/O idő
F/O time
D Műszeres idő
Instrument time
Teljes repülési idő
Total flight time
FNPT-n, FFS-en repült idő
Flight time on FNPT, FFS
Műszeres képzési idő
Received instrument instruction time
PIC idő
PIC time
E Éjszaka repült idő
Flight time by night
F/O idő
F/O time
Teljes repülési idő
Total flight time
F Felszállások száma
Number of take-offs
5. EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Other flight experience
Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?
Other flight crew license
PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) □, PPL(H) , CPL(H) , ATPL(H)
A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):
The flight crew license(s)’s number(s):
Milyen légijármű pilóta jogosítással rendelkezik?
Flight crew license rating(s)
IR(A) , IR(PLA) , IR(H) , FI(A) , FI(PLA) , FI(H)
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of theoretical knowledge examination report form
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

4.6. Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) meghosszabbítás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó típusjogosítás, műszerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) meghosszabbítás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. KÉRELEM
Application
Milyen léghajó pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?
What kind of airship pilot rating’s revalidation apply for?
Típusjogosítás ,
type rating
műszerjogosítás (IR(AS) ,
instrument rating
repülés-oktatói jogosítás (FI(AS))
Flight instructor rating
3. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK
Flight requirements
A Típusjogosítás
Type rating
Fel és leszállások száma az adott típussal a megelőző 12 hónapban
Number of T/O and LND ont he type in previous 12 months
B Műszerjogosítás (IR(AS)
Instrument rating
IFR szerint repült idő a megelőző 12 hónapban
IFR Flight time in previous 12 months
C Repülés-oktatói jogosítás (FI(AS))
Flight Instructor rating
Repülés oktatási idő a megelőző 36 hónapban 12 hónaponként
Flight instructor time in previous 36 months 12 monthly
/ /
4. A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight instructor’s declaration (if applicable)
Igazolom, hogy a kérelmező a …....../2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta.
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) of appendix 6 to …..../2009. (…) KHEM regulations.
___________________________________________
A repülés oktató aláírása
Signature of FI(AS)
5. A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)
Proficiency check’s datas (if applicable)
A repülés dátuma
Date of flight
A vizsgáztató aláírása
Examiner’s signature
A vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiner authorization’s number
6. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
7. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

4.7. Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY
Airship Pilot License
Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Airship pilot license, rating(s)
PPL(AS) CPL(AS) Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Flight experience

Repülési idő léghajó pilótaként
Teljes repülési idő
Total flight time
Flight time as airship pilot Repülési oktatási idő
Flight instruction time
4. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight requirements for re-authorization (if applicable)
Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3 évben évente
Skill test/proficiency check number nt he previous 3 years yearly
/ /
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of pilot logbook
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

5. Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

5.1. Növendék vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Növendék vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SGPL)
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SGPL KÉRELEM
Application for SGPL
Igazoljuk, hogy a kérelmező a …....../2009. (…) KHEM rendelet 7. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 7 to …..../2009. (…) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

5.2. Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK
License requirements
SGPL szakszolgálati engedély száma
SGPL number
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- GR jogosítás kérelem
- Application for GR

5.3. Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP PILÓTA ENGEDÉLY
Glider Pilot License
Milyen vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Glider pilot license, rating(s)
GPL Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. KÉRELEM
Application
Milyen vitorlázó-repülőgép pilóta jogosítást kér?
What kind of glider rating apply for?
Vitorlázó jogosítás (GR) □, repülés-oktatói jogosítás (FI(G))
4. A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA
Declaration of training organisation
Igazoljuk, hogy a kérelmező a …....../2009. (…) KHEM rendelet 7. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.5. pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.5. of appendix 7 to …..../2009. (…) KHEM regulations.
P. H. _____________________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
5. REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZERŰEN)
Flight experience
A Repülési idő vitorlázó-repülőgép pilótaként
Flight time as glider pilot
Teljes repülési idő
Total flight time
Egyedül repült idő
Solo flight time
Összesen
Total
B Felszállások száma
Number of T/O
Egyedül
Solo
A 2 egyedüli 180 perces repülés dátuma
Date of 2 solo 180 minutes flight
/
6. EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Other flight experience
Milyen légijármű pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?
Other flight crew license
PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , CPL(HA) , ATPL(H)
A légijármű pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i):
The flight crew license(s)’s number(s):
A Repülési idő repülőgép pilótaként
Flight time as aeroplane pilot
PIC idő
PIC time
B Repülési idő helyből felszálló repülőgép pilótaként
Flight time as powered-lift pilot
PIC idő
PIC time
C Repülési idő helikopter pilótaként
Flight time as helicopter pilot
PIC idő
PIC time
7. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
8. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook

5.4. Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) meghosszabbítás kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) meghosszabbítás kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. KÉRELEM
Application
Milyen vitorlázó-repülőgép pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri?
What kind of glider rating revalidation apply for?
Vitorlázó jogosítás (GR) □, repülés-oktatói jogosítás (FI(G))
3. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK
Flight requirements
Felszállások száma a megelőző 2 évben 12 hónaponként / (cs)
A Vitorlázó-repülőgép jogosítás (GR) Number of T/O in the previous 2 years 12 monthly / (v)
Repülési idő a megelőző 2 évben 12 hónaponként
Flight time in the previous 2 years 12 monthly

/
Repülés oktatási idő a megelőző 2 évben
Instruction time in the previous 2 years
/
B Repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) Repülési idő a megelőző 2 évben 12 hónaponként
Flight time in the previous 2 years 12 monthly
Felszállások száma a megelőző 2 évben
Number of T/O in the previous 2 years
4. A KÉSZSÉG ELLENŐRZŐ REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ)
Proficiency check’s datas (if applicable)
A repülés dátuma
Date of flight
A vizsgáztató aláírása
Examiner’s signature
A vizsgáztatói felhatalmazás száma
Examiner authorization’s number
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of Pilot Logbook
- A készség-ellenőrző repülés jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the proficiency check report form

5.5. Vitorlázó-repülőgép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Vitorlázó-repülőgép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP PILÓTA ENGEDÉLY
Glider Pilot License
Milyen vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik?
Glider pilot license, rating(s)
GPL Száma: ___________________________________
Number:
A jogosítás neve
Rating(s)
A jogosítás érvényességi ideje
Validity of rating(s)
3. REPÜLÉSI TAPASZTALAT
Flight experience
Repülési idő vitorlázó-repülőgép pilótaként
Flight time as glider pilot
Teljes repülési idő
Total flight time
Repülés oktatási idő
Flight instruction time
4. REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ)
Flight requirements for re-authorization (if applicable)
Jártassági vizsgák/készség ellenőrzések száma a megelőző 3 évben évente
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly
/ /
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
6. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- A repülési napló fénymásolata
- Copy of pilot logbook
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT

6. Helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez benyújtandó iratok

6.1. Növendék helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Növendék helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély kérelem SPL(PLA))
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. SPL(PLA) KÉRELEM
Application for SPL(PLA)
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 8. mellékletének 1.2.3 pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 8 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum: ___________________________________________
Date
Aláírás: ___________________________________________
Signature
4. BENYÚJTANDÓ IRATOK
Attachments
- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
- Copy of Highest education’s certificate

6.2. Helyből felszálló repülőgép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem

légiközlekedési hatóság (Logo)
Helyből felszálló repülőgép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Applicant’s datas
Név
Name
Születési dátum, hely
Date and place of birth
Anyja neve
Mother’s name
Lakcím
Address
Levelezési cím
Postal address
Ugyanaz, mint a lakcím
Same as above
Anyanyelv
Native Language
Iskolai végzettség
Highest education
Telefon-/Mobil-/Faxszám
Phone/Mobile phone/Fax number
E-mail cím
E-mail address
2. PPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for PPL(PLA) theoretical knowledge examination
SPL(PLA) szakszolgálati engedély száma
SPL(PLA) license number
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 8. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.1.2.4.1 of appendix 8 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
3. CPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for CPL(PLA) theoretical knowledge examination
PPL(PLA) szakszolgálati engedély száma
PPL(PLA) license number
Típusjogosítás
Type rating
Érvényességi ideje
Validity of type rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.2.2.4.1 of appendix 4 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
4. ATPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM
Application for ATPL(PLA) theoretical knowledge examination
CPL(PLA) szakszolgálati engedély száma
CPL(PLA) license number
Műszerjogosítás (IR(PLA)) érvényességi ideje
Validity of IR(PLA) rating
Típusjogosítás
Type rating
Érvényességi ideje
Validity of type rating
Igazoljuk, hogy a kérelmező a ........./2009. (...) KHEM rendelet 8. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte.
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 2.2.2.4.1 of appendix 8 to ......./2009. (...) KHEM regulations.
P. H. ______________________________________
Képzési szervezet képzésvezetőjének aláírása
Signature of training organisation’s Head of Training
5. A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATA
Declaration by the applicant
A megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that the above datas are correct.
Dátum:___________________________________________
Date
Aláírás:___________________________________________
Signature
6.