Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.22.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, bevonására, visszavonására, érvénytelenségére vonatkozó eljárás részletes szabályait;

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5) * 

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. § *  (1) Vissza kell vonni az igazolványt, ha

a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,

b) a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,

c) az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,

d) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,

e) az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta, vagy

f) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

(2) A visszavont igazolvány érvénytelen.

(3) A járási hivatalnak gondoskodnia kell az igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és a visszavonás tényének a nyilvántartásba való bejegyzéséről.

Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása, visszavonása

5. § *  Az igazolvány 4. § f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

6. § *  Amennyiben az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, aki az így megküldött okmányt bevonja.

7. § * 

Az eljárás szabályai

8. § *  Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

9. § (1) *  Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

(2) *  Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.

(3) *  A járási hivatal a vállalkozó bejelentésére az igazolványt kérelemre vagy hivatalból kicseréli, ha az anyaghibás.

(4) *  Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.

10. § Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

11. § *  Az át nem vett igazolványokat - a sikertelen kézbesítést követően - a járási hivatal az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1-2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)-(4) * 

Módosító rendelkezések

14. § * 

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY Okmányszám
Vállalkozó családi neve: ........................................................................................................................................................
Vállalkozó utóneve: ..............................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Statisztikai számjele: .............................................................................................................................................................
Főtevékenysége: ...........................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................................................................................................................................................
Kiállító hatóság: ...................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
- egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat igazolja.
Székhelye:
..........................
Irányítószám
...........................................
Város, község
.....................
Kerület
................................
Közterület neve
...........................................
Közterület jellege
.....................
Házszám
........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP
Sorszám:
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3-4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez *