Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.18.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

a hatósági közvetítőkről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatósági közvetítő az lehet, aki

a) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy,

b) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és

c) *  hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint - közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.

2. § (1) *  A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

(2) A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli elérhetőségét,

b) a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának megnevezését,

c) a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és

d) *  a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatási szakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint - egyenértékű képesítést igazoló okirat, a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzését bizonyító okirat megnevezését és számát.

(3) *  Ha a kérelmező a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételeinek nem felel meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal a közvetítői tevékenység folytatását - a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig - megtiltja.

(4) *  A hatósági közvetítőt első alkalommal kirendelő hatóság köteles a hatósági közvetítői tevékenységre való jogosultságot ellenőrizni. Abban az esetben, ha a hatósági közvetítő a hatósági közvetítők nyilvántartásában még nem szerepel, a kirendelő hatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat közli a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal, aki a hatósági közvetítőt nyilvántartásba veszi.

(5) *  Ha a hatósági közvetítőt kirendelő hatóság megállapítja, hogy a kirendelt hatósági közvetítő a tevékenység gyakorlása feltételeinek nem felel meg, másik hatósági közvetítőt rendel ki, továbbá értesíti a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt, amely a közvetítői tevékenység folytatását - a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig - megtiltja.

(6) *  Ha a hatósági közvetítő a tevékenységéből eredő kötelezettségeit neki felróható okból megszegi vagy elmulasztja, a hatósági közvetítőt kirendelő hatóság írásban értesíti a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt. Ha a hatósági közvetítő a tevékenységéből eredő kötelezettségeit ismételten, neki felróható okból megszegi vagy elmulasztja, a közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egy évre megtiltja a tevékenység gyakorlását, és az erről szóló határozatát elektronikus úton közli valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatallal.

3. § (1) A hatósági közvetítő a tevékenységét az ország egész területén végezheti.

(2) *  A hatósági közvetítő bejelentése alapján, valamint a nyilvántartásban nem szereplő tevékenységi körben a hatósági közvetítőt kirendelő hatóság adatközlése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal kiegészíti a nyilvántartásnak az érintett hatósági közvetítő tevékenységi körére vonatkozó adatait.

4. § (1) *  A nyilvántartásba vett hatósági közvetítő köteles a fővárosi és megyei kormányhivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha a nyilvántartásban meghatározott adataiban vagy lakóhelye tekintetében változás állt be.

(2) *  Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a hivatalból indított vizsgálata során az adatváltozás bejelentésével összefüggő hiányosságokat állapít meg, felhívja az érintettet a hiányok pótlására.

(3) *  Ha a hatósági közvetítő úgy változtatja meg a lakóhelyét, hogy a nyilvántartás vezetésére emiatt másik fővárosi és megyei kormányhivatal válik illetékessé, a korábbi lakóhely szerint illetékes nyilvántartást vezető szerv a bejelentést a nyilvántartásnak a hatósági közvetítőre vonatkozó adataival együtt megküldi az új lakóhely szerint illetékes hatóságnak, amely a hatósági közvetítőt nyilvántartásba veszi.

5. § (1) Törölni kell a nyilvántartásból azt, aki

a) meghalt,

b) a nyilvántartásból való törlését kérte,

c) *  lakóhelyet változtat, és a nyilvántartást vezető fővárosi és megyei kormányhivatal az új lakóhely tekintetében nem rendelkezik illetékességgel.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti törlésre azt követően kerülhet sor, miután a hatósági közvetítő korábbi lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a hatósági közvetítő új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartásba veszi az érintettet, és erről értesíti az eljárást kezdeményező fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(3) *  A fővárosi és megyei kormányhivatal a nyilvántartásból törölt személy adatait a nyilvántartásból történő törlés időpontjától számított 1 évig tárolja, és ezt követően gondoskodik az adatok törléséről.

6. § (1) A hatósági közvetítők nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján is elérhetők.

(2) *  A nyilvántartásba való bejegyzésről, illetve az abból való törlésről, valamint a nyilvántartás nyilvános adataiban történt változásról a fővárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul értesíti a központi elektronikus szolgáltató rendszer kezelőjét.

7. § (1) Az eljáró közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) hivatalból vagy az ügyfél kérelmére dönt a hatósági közvetítő igénybevételéről. Az ügyfélnek a hatósági közvetítő igénybevételére irányuló kezdeményezési joga kiterjed a hatósági közvetítő személyére vonatkozó javaslattételre.

(2) Kérelemre indult eljárás esetén a hatóság a hatósági közvetítő kirendeléséről szóló végzés meghozatala előtt köteles meghallgatni az eljárás megindítását kérelmező ügyfelet.

(3) A hatósági közvetítő kirendeléséről szóló végzésnek tartalmaznia kell

a) a hatósági közvetítő nevét,

b) a hatósági közvetítői feladatot,

c) az ismert ügyfelek nevét és

d) annak közlését, hogy a hatósági közvetítői tevékenység ellátásához szükséges információk hogyan érhetők el.

8. § (1) *  A hatósági közvetítő köteles az alábbiakról való tudomásszerzésétől számított öt napon belül közölni a kirendeléséről határozó hatósággal, ha

a) a személyére nézve a hatósági közvetítői tevékenységet kizáró ok áll fenn,

b) az ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatainak az ellátásához nem rendelkezik szakértelemmel, vagy

c) hatósági közvetítői tevékenységének ellátásában akadályozott.

(2) *  A hatósági közvetítői tevékenységre vonatkozó kizárási okot a hatósági közvetítő kirendeléséről, illetve a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ügyfél is bejelentheti.

(3) A hatóság másik hatósági közvetítő kirendelése iránt intézkedik

a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben,

b) ha a hatósági közvetítői tevékenységre vonatkozó kizárási ok fennállását hivatalból észleli,

c) ha a hatósági közvetítő nem látja el feladatát,

d) *  ha az eljárás időtartama alatt a fővárosi és megyei kormányhivatal a közvetítői tevékenységet az adott személy tekintetében megtiltotta, vagy

e) ha a hatósági közvetítőt a hatósági közvetítői nyilvántartásból - a lakcímváltozás esetét kivéve - egyébként törölték.

9. § (1) A hatóság a döntéseit közli a hatósági közvetítővel is.

(2) A hatósági közvetítő a feladatainak teljesítése érdekében

a) részt vehet az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson, a jelenlévőkhöz kérdést intézhet,

b) tájékoztató megbeszélést szervezhet, írásos anyagot készíthet az érintettek részére,

c) egyeztetést kezdeményezhet az ellenérdekű ügyfelek, illetve a hatóság és az ügyfél között, az egyeztetésen közvetítőként részt vesz.

(3) Az elsőfokú eljárásban részt vett hatósági közvetítő a jogorvoslati eljárás, valamint a másodfokon eljáró szerv vagy a bíróság által elrendelt új eljárás során - ha azt az ügyfelek egyike sem kifogásolja - ismételten igénybe vehető.

10. § (1) *  A hatósági közvetítői vizsgát (a továbbiakban: vizsga) a hatósági közvetítő nyilvántartásba vételére jogosult fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott szervezi.

(2) *  A vizsgát szóban kell letenni a közigazgatási szakvizsgáról szóló kormányrendelet szerint vizsgáztatásra jogosultakból alakított 3 tagú bizottság előtt, amelynek elnökét és tagjait a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője kéri fel.

(3) A vizsgázó az általa húzott szóbeli vizsgatétel és a bizottság által feltett kérdések alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgatételek a közigazgatási szakvizsgáról szóló kormányrendeletben foglalt eljárásban kerülnek meghatározásra.

(4) A vizsgára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával lehet jelentkezni, amely tartalmazza a jelentkező természetes személyazonosító adatait és a vizsga letételének tervezett évét és hónapját. A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a formanyomtatványt.

(5) A vizsgaszervező a vizsga időpontja előtt legalább harminc nappal tájékoztatja a jelöltet a vizsga időpontjáról és helyéről.

(6) A vizsgaszervező a vizsgát követően tájékoztatja a vizsgázót a vizsgán elért eredményéről. Ha a vizsga eredménytelen, külön értesítésben a jelölt tájékoztatást kap a javítóvizsga időpontjáról és helyéről.

11. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgaszervező által megjelölt napon nem kíván javítóvizsgát tenni, akkor azt az értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezővel. Egyúttal meg kell jelölnie azt a hónapot, amikor javítóvizsgára bocsátását kéri.

(2) A vizsgaszervező által meghatározott, visszaigazolt vizsgaidőpont módosítása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. Az új időpont meghatározásáról kizárólag a vizsgaszervező dönthet. Ha a vizsgázó a vizsgáról igazolatlanul marad távol újabb javítóvizsgát kell tennie.

(3) A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelős elnök vezeti, és a vizsgaszervező által kijelölt vizsgabiztos segíti. Vizsgabiztos a vizsgaszervező alkalmazásában álló köztisztviselő lehet, aki

a) gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről,

b) gondoskodik a vizsgajegyzőkönyvek kitöltéséről és a vizsga letételét tanúsító igazolás kiállításáról, ellenőrzi adataik pontosságát és valódiságát,

c) vezeti a vizsganyilvántartó könyvet.

(4) A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a vizsga megnevezését, időpontját, helyét, minősítését és - eredményes vizsga esetén - a vizsga letételének igazolását.

12. § (1) A hatósági közvetítői vizsga tananyaga a következő témakörökre terjed ki:

a) *  Magyarország alkotmányos berendezkedésének és működésének átfogó, részletes ismerete, az államszervezet - ideértve az önkormányzati rendszert is - tagozódása, az egyes állami szervek funkciója és működésük jellemzői, az államigazgatás szervezetrendszere és működése, az államigazgatás feladatai,

b) közigazgatási hatósági eljárásjogi ismeretek,

c) közvetítői alapismeretek.

(2) A vizsgán a vizsgázó egy tételt húz. A felkészüléshez legalább húsz percet kell számára biztosítani. A bizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsga tananyagán belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat a jelölt felkészültségéről.

(3) A bizottság a vizsgát öt fokozattal minősíti: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

13. § (1) Az eredménytelen vizsgát csak a vizsgajegyzőkönyvben kell szerepeltetni. Az eredménytelen vizsga és a javítóvizsga között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

(2) Az eredményes vizsgáról a bizottság a vizsga letételét tanúsító igazolást állít ki, amely a következőket tartalmazza:

a) az igazolás sorszáma,

b) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,

c) a vizsga minősítése,

d) az igazolás kelte,

e) a vizsgabizottság tagjainak neve és aláírása.

(3) Az igazolás adatait a vizsgabiztos vezeti be a vizsganyilvántartó könyvbe. Az igazolás sorszámának a vizsganyilvántartó könyv sorszámával meg kell egyeznie.

(4) A vizsganyilvántartó könyv és a jegyzőkönyv nem selejtezhető. Megőrzésükről a vizsgaszervező gondoskodik.

(5) Az elveszett vagy megsemmisült igazolásról - kérelemre - a vizsgaszervező a vizsganyilvántartó könyv alapján másolatot állít ki.

(6) A vizsga, illetve a javítóvizsga díja a mindenkori köztisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 15%-a. A vizsgadíjat a következők szerint kell megosztani: a vizsgadíj tb-járulék nélküli összegének 25%-a a bizottság elnökét, 20-20%-a a bizottság tagjait, 5%-a a vizsgabiztost, 30%-a pedig a vizsgaszervezőt illeti meg.

14. § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15. § * 

16. § Ez a rendelet - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénnyel együtt - a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.