Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1) *  A rendelet 1-13. melléklete a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)-(3) * 

(4) *  Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. § *  (1) *  A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-13. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) *  Az adatgyűjtések 1-13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adott, adatgyűjtést végrehajtó szerve jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

4. § *  Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A 2014. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2015-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve a 1021, 1058, 1202, 1207, 1208, 1723, 2118, 2240, 2263, 2265, 2350 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2014. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4) * 

6. § * 

7. § *  E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 5.) Korm. rendelethez * 

Központi Statisztikai Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
* 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika AGY Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. 549/2013/EU Rendelet
98/715/EK Határozat
1006 Fogyasztói árösszeírás AGY Havonkénti kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek tárgyhó 24-28. 2494/95/EK Rendelet
* 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyhót követő hó 8. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyhót követő 40. nap 93/704/EK Határozat
* 1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról AGY Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő Nonprofit Kft a tárgyévet követő március 20.
* 1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat a tárgyévet követő január 31.
* 1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről AGY Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő január 31.
* 1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés AGY Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2701/98/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
* 1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről AGY Eseményhez kötődő az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok az eseményt követő 15 napon belül 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
* 1035 Jelentés az utazásszervező és
-közvetítő tevékenységről
AGY Évenkénti utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások a tárgyévet követő május 31. 692/2011/EU Rendelet
* 1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről AGY Havonkénti gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők a tárgyhót követő hó 6. 692/2011/EU Rendelet
1037 Szabálysértési jelentés Évenkénti Belügyminisztérium a tárgyévet követő március 31.
* 1039 Éves termékstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1893/2006/EK Rendelet
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
* 1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi
és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások
a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
* 1054 Jelentés a fürdők forgalmáról AGY Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20.
* 1058 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról
AGY Évenkénti a villamosenergia-termelő és
-szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások
a tárgyévet követő április 15. 2003/54/EK Irányelv
* 1059 Jelentés a települések gázellátásáról AGY Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. 90/377/EGK Irányelv
91/296/EGK Irányelv
* 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról AGY Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások a tárgyévet követő január 25. 2004/8/EK Irányelv
* 1061 Települési hulladékgazdálkodás AGY Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 25. 2150/2002/EK Rendelet
* 1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás AGY Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek a tárgyévet követő március 24. 2000/60/EK Irányelv
91/271/EGK Irányelv
93/481/EGK Határozat
* 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési intézmények a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
* 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
* 1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
* 1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos
* 1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő AGY Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyévet követő január 15.
* 1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos 1165/98/EK Rendelet
* 1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről AGY Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő március 1.
* 1081 Építési engedélyek AGY Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. 1165/98/EK Rendelet
* 1082 Földterület és vetésterület, május 31. AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek június 6. 543/2009/EK Rendelet
* 1084 A kalászos gabonák terméseredménye AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek augusztus 17. 543/2009/EK Rendelet
* 1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek november 25. 543/2009/EK Rendelet
* 1087 Állatállomány június 1., december 1. AGY Évenként kétszeri mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek június 12., december 12. 1165/2008/EK Rendelet
* 1097 Jelentés a felvásárlásról AGY Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet
* 1099 Áruforgalmi mérleg AGY Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő február 28. 138/2004/EK Rendelet
1108 Piaci felhozatal és árjelentés AGY Havonkénti budapesti (Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok a tárgyhót követő hó 5. 138/2004/EK Rendelet
* 1117 Munkaerőköltség-felvétel AGY Évenkénti megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 224/2007/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés AGY Eseményhez kötődő az eseményben érintett gazdasági szevezetek az eseményt követő 3 héten belül
* 1122 Anyagok és szolgáltatások felhasználása AGY Többévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. 1392/2007/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
* 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről AGY Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények május 31.
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról AGY Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények az eseményt követő hó 10.
* 1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról AGY Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő április 15.
* 1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. 1192/2003/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet
* 1183 A közúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyévet követő március 31.
* 1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15.
* 1190 A csővezetékes szállítás adatai AGY Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén- csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31.
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról AGY Havonkénti NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság (folyami vámhivatal)
a tárgyhót követő hó 4. 1304/2007/EK Rendelet
1365/2006/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet
* 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól AGY Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő január 31.
* 1203 Bölcsődei kérdőív AGY Évenkénti valamennyi bölcsőde a tárgyévet követő január 31.
* 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól AGY Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő március 31.
* 1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól AGY Évenkénti szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az esetben, ha nem intézményként működtetik az ellátást a tárgyévet követő január 31.
* 1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről AGY Évenkénti gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek a tárgyévet követő január 31.
* 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről AGY Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követő január 31.
* 1210 *  Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről AGY Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31.
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól AGY Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról Évenkénti Földmérési és Távérzékelési Intézet a tárgyévet követő február 7.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is) a tárgynegyedévet követő hó 15. 184/2005/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
707/2009/EK Rendelet
1475 Egységes vámokmány (import) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet
1476 Egységes vámokmány (export) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet
* 1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről AGY Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő január 31.
1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései Évenkénti Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a tárgyévet követő július 31. 549/2013/EU Rendelet
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követő március 20.
* 1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról AGY Évenkénti vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1.
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása AGY Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap 549/2013/EU Rendelet
* 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. 451/2008/EK Rendelet
* 1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. 1287/2003/EK Rendelet
1553/89/EGK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
* 1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról AGY Negyedévenkénti időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 15.
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedévenkénti Országos Széchényi Könyvtár a tárgynegyedévet követő hó 15.
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei AGY Negyedévenkénti véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos 2163/2001/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
70/2012/EU Rendelet
* 1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére AGY Évenkénti 2013. évi CXXXIII. tv szerinti bevett egyházak a tárgyévet követő június 30.
* 1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok június 30.
* 1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról AGY Többévenkénti a megfigyelésbe bevont közigazgatási intézmények a tárgyévet követő február 15.
* 1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai AGY Évenkénti családsegítő szervezeti egységek a tárgyévet követő január 31.
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához AGY Eseményhez kötődő cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők az eseményt követő 15 napon belül
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhónapot követő hó 10.
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Havonkénti, negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanap 549/2013/EU Rendelet
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Évenkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő május 30.
* 1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről AGY Évenkénti a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások a tárgyévet követő február 25. 91/271/EGK Irányelv
* 1725 Repülőterek forgalmi adatai AGY Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 10. 1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
* 1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Évenként kétszeri települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. 295/2008/EK Rendelet
* 1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról AGY Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő január 31.
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Havonkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyhót követő 2. hónap 15.
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyhót követő második hó
30.
* 1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. 1893/2006/EK Rendelet
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
* 1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei AGY Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezet a tárgyévet követő május 31. 138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
* 1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó
25.
* 1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követő február 26. 692/2011/EU Rendelet
* 1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 28. 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követő április 30.
* 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók) a tárgyévet követő január 31.
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő március 1.
* 1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról AGY Évenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1.
* 1791 Baromfikeltetés AGY Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. 1234/2007/EK Rendelet
617/2008/EK Rendelet
* 1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
* 1824 Takarmányok értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet
* 1826 Növényvédő szerek értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet
* 1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet
* 1831 Építőipari tevékenységek ára AGY Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások február 23., május 23., augusztus 23., november 23. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
98/715/EK Határozat
* 1832 *  Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok július 15.
* 1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek január 20. 1006/2009/EK Rendelet
1196/2014/EU Rendelet
808/2004/EK Rendelet
* 1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
* 1846 Telepi adatok AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. 177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet
* 1852 Üzletek és más telepek adatai AGY Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő június 15. 295/2008/EK Rendelet
* 1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről AGY Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások a tárgyfélévet követő hó 31.
* 1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása AGY Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyhót követő hó 15. 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
* 1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő január 31. 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
* 1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
1911 *  Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő február 28.
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 10. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév) 549/2013/EU Rendelet
1919 *  Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Évenkénti az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő április 5.
1921 *  Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyhót követő hó 30.
* 1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1445/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai
Összehasonlítási Program (ECP) alapján
AGY Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK Rendelet
* 1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről AGY Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő március 14. 692/2011/EU Rendelet
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról AGY Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. 1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő második hó 15. 549/2013/EU Rendelet
* 2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 12. 1062/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
2010 Intrastat kiszállítás AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
2012 Intrastat beérkezés AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
* 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról AGY Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők a tárgyévet követő január 31.
2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg- jelentése és költségvetési jelentése Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap
2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése Évenkénti Magyar Államkincstár az adott év 3. hónap vége 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai Negyedévenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgyévet követő 8. hónap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhót követő hó 10. nap 264/2000/EK Rendelet
2048 Éves költségvetési törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
* 2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről AGY Többévenkénti kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő április 15. 1552/2005/EK Rendelet
822/2010/EU Rendelet
* 2054 A vasúti szállítás regionális adatai AGY Többévenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 10. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés után) Évenként kétszeri Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő május 31., augusztus 31.
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a tárgyévet követő március 31. 1338/2008/EK Rendelet
349/2011/EU Rendelet
2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyévet követő május 31.
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szeptember 30.
* 2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Negyedévenkénti települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15.
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Évenkénti Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet a tárgyévet követő március 31.
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő április 30
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő március 31.
2087 Védőnői jelentés összesítője Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő március 31.
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő március 31.
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő január 31.
2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő december 20.
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő április 30.
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő június 15.
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő április 30.
* 2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok AGY Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő május 31. 1338/2008/EK Rendelet
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti, évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek Havonkénti Magyar Államkincstár, Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a tárgyhót követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
* 2128 Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai AGY Évenkénti mezőgazdasági tevékenységet végző költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági szolgáltatást végzők a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2129 Magzati veszteség adatai Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.
* 2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
2002/990/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
98/715/EK Rendelet
* 2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai Évenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyévet követő március 1. 264/2000/EK Rendelet
* 2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete AGY Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő május 5. 1158/2005/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő május 31.
* 2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő június 30.
* 2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti csővezetékes szállítás és légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági sazervezetek valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15.
* 2161 A vasúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája Évenkénti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a tárgyévet követő január 30.
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezet a tárgyévet követő április 30. 996/2010/EU Rendelet
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Negyedévenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság a tárgynegyedévet követő hó 20.
2168 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29 Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő szeptember
20. és a tárgyévet követő második év március 20.
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 80 nap 549/2013/EU Rendelet
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról AGY Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások a tárgyhót követő hó 15. 113/2010/EU Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet
2196 Külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Országos Egészségbiztosítási Pénztár január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 10. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről Negyedévenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10., 2016. február 5., március 10. 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről AGY Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Egyéb Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap 549/2013/EU Rendelet
2214 Biztosítók statisztikai mérlege Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 20. munkanap 549/2013/EU Rendelet
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. 1165/2008/EK Rendelet
138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai Évenként kétszeri Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala március 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól Havonkénti Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. a tárgyhót követő hó 7.
2233 Fogvatartotti jelentés Évenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a tárgyévet követő január 31.
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről AGY Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő február 28. 479/2009/EK Rendelet
* 2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
461/2012/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
586/2001/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
* 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
* 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
* 2238 Havi munkaügyi jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 12. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
* 2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
716/2007/EK Rendelet
* 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
716/2007/EK Rendelet
* 2241 Éves munkaügyi jelentés AGY Évenkénti a megfigyelése bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
716/2007/EK Rendelet
* 2253 Jelentés a magyarországi mozikról AGY Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31.
* 2254 Jelentés a befejezett filmekről AGY Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31.
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként AGY Havonkénti az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyhót követő 30. nap
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként AGY Évenként kétszeri az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyévet követő március 20. és augusztus 5.
* 2257 A támogatott lakhatás adatai AGY Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek tárgyévet követő január 31.
2258 Egyes szociális szolgáltatásokat igénybe vevők nyilvántartása Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tárgyévet követő március 31.
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő március 20.
2262 Katonai célú eszközök adatai Évenként kétszeri Honvédelmi Minisztérium március 15. és augusztus 15. 549/2013/EU Rendelet
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő június 10. 224/2007/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő hó 20. 1062/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő április 10. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyidőszakot követő 50. nap 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006 Fogyasztói árösszeírás A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset (1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a (1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)
betegszállításról (2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei
(3) Mentési esetek száma ok szerint
(4) Mentési esetek száma helyszín szerint
(5) Tömeges balesetek adatai
(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(7) Betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint
(8) Működési adatok (betegszállító állomások száma)
(9) Betegszállítási feladatok száma
(10) Betegszállítási feladatok száma a szállítás célja szerint
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége
(6) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája
(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről (1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)
(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)
(3) Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül)
(4) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)
(5) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)
(6) Beruházás tervezett értéke
(7) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)
(8) Mezőgazdasági haszonállat tartása
(9) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)
(10) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére
(11) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása
(12) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)
(13) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára
(14) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel
(15) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (1) Az utazásszervezés adatai:
a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
b) árbevétel adatok
c) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok
d) utazásközvetítésre vonatkozó információk
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről (1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:
a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok
b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)
d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok
1037 Szabálysértési jelentés (1) A szabálysértési ügyben eljáró hatóságok/bíróság megnevezése
(2) Az ügyben kitöltött szabálysértési adatlapok száma
(3) Az ügyben korábban áttételre került sor
(4) A szabálysértés minősítése
(5) Az időpontokra és helyszínekre vonatkozó adatok (elkövetés helye, elkövetés ideje, eljárás megindításának ideje, eljárás befejezésének ideje)
(6) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben a feljelentést elutasították
(7) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben az eljárást megszüntették
(8) Azon eljárás alá vont személyek száma, akiket elmarasztaltak
(9) Az eljárás alá vont személyek életkorára és nemére vonatkozó adatok
(10) Az eljárás alá vont személyek állampolgárságára vonatkozó adatok
(11) Az alkalmazott kényszerintézkedésekre vonatkozó adatok (elővezetés, szabálysértési őrizet, lefoglalás, rendbírság)
(12) Az eljárás befejezésének módjaira vonatkozó adatok (feljelentés-elutasítások, felfüggesztések, eljárás-megszüntetések)
(13) A szabálysértési hatóság határozatával szembeni panaszokra vonatkozó adatok
(14) Az előkészítő eljárásra vonatkozó adatok
(15) Az ügydöntő határozat meghozatalának módjára vonatkozó adatok (a szabálysértési hatóság által meghallgatás nélkül hozott határozat, a szabálysértési hatóság által tartott meghallgatás, a bíróság által meghallgatás nélkül hozott határozat, bíróság által tartott tárgyalás, bíróság elé állítás)
(16) A jogkövetkezményekre vonatkozó adatok (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás, figyelmeztetés)
(17) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok
(18) A nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok
(19) A pénzbírság megváltása közérdekű munkával adatai
(20) A kifogásokra vonatkozó adatok
(21) A fellebezésekre vonatkozó adatok
(22) A szabálysértési elzárásra vonatkozó adatok (a szabálysértési elzárás jogcíme, a szabálysértési elzárás hossza, a büntetés-végrehajtási intézetből elbocsátás oka)
(23) A helyszíni bírság kiszabására, valamint végrehajtására vonatkozó adatok
1039 Éves termékstatisztikai jelentés (1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)
(2) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)
(3) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)
(4) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)
(5) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)
(6) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)
(7) Export értékesítés nettó árbevétele
(8) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele
(9) Belföldi értékesítés nettó árbevétele
(10) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele
(11) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról (1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) Üzemeltetési és terhelési adatok
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról (1) Településsoros adatok:
a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,
b) a fogyasztók számáról,
c) a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról (1) Lakossági díjbevétel
(2) Településsoros adatok:
a) a fogyasztók számáról
b) a csőhálózat hosszáról
c) az értékesített gázmennyiségéről
d) a gáz fűtőértékéről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról (1) Díjbevétel
(2) Településsoros adatok:
a) a szolgáltatott hőmennyiségről
b) az ellátott lakások számáról
c) az ellátott fogyasztók számáról
d) a hőközpontok számáról
e) a távhővezeték-hálózat hosszáról
f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
1061 Települési hulladékgazdálkodás (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma
(2) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek
(3) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma
(4) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei
(5) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint
(6) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek
(7) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól (1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint
(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő (1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma
1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről (1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint
(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint
(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése
(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége
(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama
(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői
1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási (1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma
tevékenységéről (2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai
(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei
(4) Kiadások a lakáságazatban
(5) Lakóházjavítás, -fenntartás
(6) Privatizáció
(7) Lakbérek
(8) Lakásigénylők
1081 Építési engedélyek (1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma
(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete
(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma
1082 Földterület és vetésterület, május 31. (1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös, gyepterület megyénkénti elhelyezkedése
1084 A kalászos gabonák terméseredménye A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei (1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete
1087 Állatállomány június 1., december 1. (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár
(4) Gazdálkozási módszerek
1097 Jelentés a felvásárlásról A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára
1099 Áruforgalmi mérleg (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban
1108 Piaci felhozatal és árjelentés A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára
1117 Munkaerőköltség-felvétel (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés (1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő
(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások
(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1122 Anyagok és szolgáltatások felhasználása (1) Az összes felhasználásból a vásárolt anyag értéke TESZOR kód szerint, beszerzési vagy elszámoló áron
(2) Igénybe vett szolgáltatások értéke TESZOR kód szerint
(3) Anyagjellegű ráfordításokból az egyéb szolgáltatások értéke
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek (1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:
tevékenységéről a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai
(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:
a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre
b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei
a) Központi állami támogatások források szerint
b) Önkormányzati támogatások források szerint
c) Belföldi magántámogatások források szerint
d) Külföldi támogatások összege források szerint
e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
(6) A szervezet alapítóinak, vezetőségének adatai
(7) A foglalkoztatottak, speciális helyzetű munkavállalók demográfiai adatai, foglalkoztatási formák
(8) A pénzbeni, természetbeni adományozás jellemzői, az adományozottak köre, az adományozás célja, módja rendszeressége
(9) A szervezet által végzett tevékenység speciális jellemzői
(10) A szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátottak köre, működési jellemzők
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról (1) Éves adásidő nyelv szerinti bontásban
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
(6) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai (1) Országos vasúti árutovábbítási működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek:
a) vasúti szállítási teljesítmények (vasúti kimenő és bejövő áruszállítás országonként, tonna, tkm, tranzitáruszállítás,árunemenként, veszélyes áruk, kilométer-övezetek szerint, vasúti vonatmozgás)
b) kombinált és konténeres fuvarozás
c) bevételek
1183 A közúti személyszállítás adatai (1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:
a) járműállomány
b) pályaállomány
c) teljesítmény
d) bevételek
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények (1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:
a) helyi személyszállítási teljesítmények
b) helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
c) menetdíjbevétel
d) összes megtett kocsikilométer
1190 A csővezetékes szállítás adatai (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:
a) áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
b) üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
c) a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
d) bevételek
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit (1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:
hajóforgalmáról a) a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye
b) a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás
c) a berakodás és a kirakodás hely
d) a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem, korcsoport és fogyatékosság típusa szerint, ellátástípusonként
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként
(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként
(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként
(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma
(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint
(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma
(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma
(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele
(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai
(12) Szenvedélybetegek a betegség típusa szerint
(13) Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
(14) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint
1203 Bölcsődei kérdőív (1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során
(2) Engedélyezett férőhelyek száma
(3) Működő férőhelyek száma
(4) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én
(5) Az év folyamán létesült férőhelyek száma
(6) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma
(7) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma
(8) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma
(9) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma
(10) Nyitvatartási napok száma
(11) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai
(12) Bölcsődei csoportok adatai
(13) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma
(14) A beíratott gyermekek adatai május 31-én
(15) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)
(16) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai
(17) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma
(18) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma
(19) Álláshelyek, foglalkoztatottak adatai
(20) Egyéb szakemberek adatai
(21) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról
(22) Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi körülményei
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól (1) Rendszeres szociális ellátásban részesülők számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, jogosultak december 31-ei száma)
(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált összeg)
(3) Az aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)
(4) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint
(5) Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(6) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek száma életkor szerint
(7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyerekek száma szerint
(8) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint
(9) Rászorultságtól függő egyéb ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)
(10) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint
(11) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint
(12) A lakásfenntartási támogatásban és önkormányzati segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint
(13) Az egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma
(14) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)
(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)
(16) Szociális ügyintézők száma
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(2) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill. létesült férőhelyek száma)
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)
(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)
(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)
(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)
(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
férőhelyek helyzetéről (2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek száma
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban
(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma
(11) Azon gyermekek száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak
(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása
(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszáma, végzettség szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)
(19) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről (1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-
utánkövetések adatai),
(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),
(6) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok, ellátási szükséglet és sajátos nevelési igény szerint),
(7) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).
1210 *  Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Jegyző: (1) Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint) Járási hivatal:
(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(2) ügykezelők száma,
(3) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(4) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),
(5) adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(6) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
(7) adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(8) adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(9) adatok a családi jogállás rendezéséről,
(10) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)
(11) szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(12) a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(13) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(14) adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(15) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(16) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(17) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(18) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról [a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)],
(19) gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(20) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(21) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint) Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai. Örökbefogadás előkészítésének adatai.
(22) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(23) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(24) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint),
(25) a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
Fővárosi és megyei kormányhivatalok:
(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint
(3) ügykezelők száma,
(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt
(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele az intézmény típusa szerint
(7) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzési programok helye szerinti bontásban) és a közreműködések száma szerint bontásban,
(8) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (pártfogó felügyelő, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),
(9) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma),
(10) Alkalmazott hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1475 Egységes vámokmány (import) Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
1476 Egységes vámokmány (export) Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma éltekor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség, és munkaviszony szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) Egyéb munkakörben alkalmazottak száma
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő (1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői
ingatlanvagyonról (2) A földterület alapadatai
(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai
(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői
(5) Strand, fürdő, uszoda
(6) Közlekedési területek és műtárgyaik
(7) Köztemetők jellemző adatai
(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői
(9) Közoktatási intézmények jellemzői
(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői
(11) Sportlétesítmények
(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői
(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői
(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői
(15) Üzemi épületek és jellemzői
(16) Egyéb önálló építmények jellemzői
(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői
(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról (1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
származó bevételek alakulása (2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények (1) Műsorszórás adásideje
(2) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint
(3) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint
(4) Mobil adatforgalom, típus szerint
(5) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel
(6) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma
(7) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
árucsoportonként (2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról (1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól (1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
bevett egyházak részére (2) Pénzügyi adatok
a) bevétel főtevékenység szerint
b) kiadás főtevékenység szerint
c) beruházás főtevékenység szerint
(3) Munkaügyi adatok
a) főállásban foglalkoztatottak száma
b) keresete
c) részmunkaidősök száma
d) keresete
e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma
f) keresete
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi A települési önkormányzat illetékességi területén
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági (1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,
szervezetekről (2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,
(3) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,
(4) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve (1) Az információs és kommunikációs technológiák használata
technológiák állományáról és felhasználásáról (2) Hálózati biztonság
(3) Internethasználat
(4) A szervezet honlapja
(5) IKT beruházások
1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai (1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)
(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint
(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint
(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint
(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint
(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték
(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban
(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma
(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma
(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma
(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek (1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám, székhelycím)
névjegyzékének összeállításához (2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Felelős vezető adatai
(4) Létszám (megalakulás első évében)
(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.
1714 *  Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai (1) Biztosítottak létszáma (fő)
(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)
(3) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)
(4) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)
(5) Baleseti (ÜB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)
Alkalmazásban állók, egyéni és társas vállalkozók, közfoglalkoztatottak esetén:
(6) Táppénzre jogosultak létszáma
(7) Táppénzesek napi átlagos létszáma
(8) Táppénzes napok száma
(9) Táppénzes esetek száma
(10) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(11) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)
(12) GYÁP-táppénzes napok száma
(13) GYÁP-táppénzes esetek száma
(14) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(15) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)
(16) ÜB- és F-táppénzes napok száma
(17) Úti baleseti napok száma
(18) ÜB- és F-táppénzes esetek száma
(19) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes napjainak száma
(20) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes eseteinek száma
(21) Táppénzes napok, táppénzes esetek és táppénzkiadás beteség-csoportok (3 jegyű BNO kód) szerint
(22) Betegszabadságra jogosultak létszáma
(23) Betegszabadság naptári napjainak száma
(24) Betegszabadság naptári napjaiból a munkanapok száma
(25) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok alapján
(26) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma munkanapok alapján
(27) Betegszabadságra kifizetett összeg
(28) Egy munkanapra jutó kifizetett összeg
(29) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma
(30) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevők esetén igénybe vett napok száma
(31) Csecsemőgondozási díjra kifizetett összeg
(32) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma
(33) Gyermekgondozási díjra kifizetett összeg
(34) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként (igénybe vevők száma, havi bruttó átlagkereset, havi bruttó gyed összeg, a gyed maximális összegében részesülők aránya)
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása
1725 Repülőterek forgalmi adatai (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatok adatai
b) utasforgalmi adatai
c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról (1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint
(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök
(3) Az üzletek alapterülete
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1747 *  Egészségbiztosítási ellátások havi adatai (1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(2) Táppénzes napok száma
(3) Táppénzes esetek száma
(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)
(6) GYÁP-táppénzes napok száma
(7) GYÁP-táppénzes esetek száma
(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)
(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma
(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma
(12) Baleseti táppénzes napok száma
(13) Baleseti táppénzes esetek
(14) Csecsemőgondozási díj
(15) Gyermekgondozási díj
(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban
(17) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban
(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások (1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma
Ebből (1)-ből:
(2) Öregségi nyugdíj
(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj
(4) Életkoron alapuló ellátások
(5) Rokkantsági ellátás
(6) Rehabilitációs ellátás
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet (1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele
végzők ráfordításai és árbevételei (2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele
(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai (1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről (1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:
a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához (1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása
(2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása
(3) A szervezet működési állapota
(4) Tárgyév összes árbevétele
(5) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek
(6) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele
(7) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek
(8) Éves átlagos létszám
(9) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Gyermekjóléti szolgálatok
(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban
(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)
(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint
(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma
(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek
(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)
(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)
(13) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban) Biztos kezdet gyerekházak
(1) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)
(2) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)
(3) A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(4) A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
Napközbeni ellátást biztosítók
(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)
(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)
(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai
Átmeneti gondozást biztosítók
(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)
(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(7) Adatok a helyettes szülőkről
(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők (1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)
(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról (1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint
1791 Baromfikeltetés (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
környezetvédelmi beruházásokról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői
1824 Takarmányok értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831 Építőipari tevékenységek ára Építési tételek egységára
1832 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
szervezetekről (1) törzsszáma
(2) székhelyei,
(3) telephelyei,
(4) a telephelyeken működő szolgáltatások
(5) a szolgáltatások működési formája,
(6) a fenntartó típusa,
(7) a fenntartó törzsszáma.
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának (1) Változatlan adatkörök:
minőségi és mennyiségi adatai a) számítógépek állománya
b) elektronikus számlázás
c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei
d) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere
e) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül történő vásárlás
f) az internet letöltési sebessége
(2) Változó adatkör:
a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata
b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa
c) felhő alapú számítástechnika
d) információs és kommunikációs biztonsági kérdések
e) közösségi média
f) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
g) Internet igénybe vétel közigazgatási ügyek intézésére
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés (1) Éves átlagos létszám
(2) Éves munkajövedelem
(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma
(4) Értékesítés nettó árbevétele
(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(6) Anyag- és energiaköltség
(7) Eladott áruk beszerzési értéke
(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(9) Egyéb költségek
(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke
(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke
(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
1846 Telepi adatok (1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852 Üzletek és más telepek adatai (1) Üzletek és telepk adatai:
a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme
b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások
(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
árbevétele (2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól (1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében
(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében
(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások
(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma
(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma
(6) A támogatásra felhasznál összeg
(7) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a fogyatékosság jellege szerint
(8) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a támogatás mértéke szerint
(9) A december folyamán támogatásban részesítettek száma kor és nem szerint
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési (1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:
költségei, ráfordításai a) ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai (1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai (1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj (negyedéves adatok)
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről (1) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának értéke építménycsoportonként
(2) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának várható teljes használati időtartama építménycsoportonként
(3) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(4) Belföldi új gép-, járműberuházások értéke termékcsoportonként
(5) Import új és használt gép-, járműberuházások éréke termékcsoportonként
(6) Belföldi új és import új és használt gép-, járműberuházások várható teljes használati időtartama termékcsoportonként
(7) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(8) Felújítások értéke
(9) Selejtezett tárgyi eszközök értéke a várható használati idő végén
(10) Selejtezett tárgyi eszközök értéke kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb okból
(11) Kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb ok esetén a selejtezést megelőző állag %-ban
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai:
szálláshelyekről a) üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
b) SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
c) kapacitás (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
d) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatainak adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
b) utasforgalom
c) áru- és postai küldemények forgalma
d) rendelkezésre álló férőhelyek
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel és betétállományok és hitel- és betétkamatok
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2010 Intrastat kiszállítás Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2012 Intrastat beérkezés Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a) törzsszáma
b) székhelye
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a bevont települések neve
g) a bevont településeken működő ellátások típusa
h) a bevont településeken működő ellátások működési formája
i) a fenntartó neve, típusa, törzsszáma
j) a szervezetek gazdálkodásának módja
k) az intézmények szervezeti felépítése (integráltsága)
l) a foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
m) a foglalkoztatottak természetes létszáma
n) a foglalkoztatottak szakképzettsége
2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése (1) Mérleg-jelentés részei:
a) eszközök és források alakulása
b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
c) közteher-bevételek adósainak alakulása
d) tájékoztató adatok (lejárt követelések, kötelezettségek alakulásáról)
e) adósság adatok
f) devizaalapú adósság összetétele
2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és (1) Mérleg-jelentés részei:
költségvetési jelentése a) eszközök és források alakulása
b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
c) közteher-bevételek adósainak alakulása
(2) Költségvetési jelentés részei:
a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára A költségvetési szervek azonosítása név, költségvetési fejezet, megyekód, szakágazatkód szerint
2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai:
a) költségvetési kapcsolatai
b) bevételei
c) kiadásai
2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-garnitúrájának részletességében
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban
2048 Éves költségvetési törvényjavaslat Éves költségvetési törvényjavaslat
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Éves zárszámadási törvényjavaslat
2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése:
beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói a) mérleg
b) eredménykimutatás
c) kiegészítő melléklet
d) hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek
2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről (1) A gazdasági szervezet főbb adatai [foglalkoztatottak száma (nemek szerinti bontás), teljesített munkaórák száma, teljes munkaerő-költség]
(2) A gazdasági szervezet szakmai továbbképzési tevékenysége (hagyományos, nem hagyományos szakmai képzések támogatása, résztvevők száma)
(3) A hagyományos szakmai képzések részletes adatai [résztvevők száma (nemek szerinti bontás), fizetett munkaidő-kedvezmény mértéke (belső- külső képzés, képző intézmények szerinti bontás), képzési költségek (közvetlen, közvetett költségek részletezése)]
(4) A gazdasági szervezet képzési politikája
(5) A szakmai képzés hiányának okai
(6) A gazdasági szervezet szakmai alapképzési tevékenységének adatai (résztvevők száma (nemek szerinti bontás)
2054 A vasúti szállítás regionális adatai (1) Belföldi vasúti áruszállítás régiók szerint
(2) Belföldi vasúti személyszállítás régiók szerint
(3) Nemzetközi áruszállítás régiók szerint
(4) Nemzetközi vasúti személyszállítás régiók szerint
(5) Áruszállító vonatmozgások
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés után) (1) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)
(2) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika ( Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint
ESAW) szerint (1) A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma
(2) A sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa
(3) A sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész
(4) A baleset dátuma, ideje és földrajzi helye
(5) A munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat
(6) Konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük
2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról (1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya,az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
szolgálatok és intézmények adatai a) ágazati azonosító
b) székhelyei
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a fenntartó típusa
g) férőhely
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:
szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével a) a nyilvántartásba vétel indoka
b) a szálláshely nyilvántartási száma
c) a nyilvántartásba vétel időpontja
d) a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése
e) a szálláshely neve, címe, nyitvatartása
f) szobaszám
g) férőhelyszám
h) a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói Bőr- és nemibeteg-gondozók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2087 Védőnői jelentés összesítője (1) Várandós anyák, 0-11 hónapos csecsemők, 12-35 hónapos, 3-6 éves illetve 7-18 éves gyermekek védőnői gondozása családgondozás, egészségnevelés
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) 1. életévüket betöltő gyermekek táplálása
(4) Védőnői állások száma
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Addiktológiai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, (1) Szakorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról (2) Szakfogorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
(3) Szakgyógyszerészek száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
(4) Klinikai szakpszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
2096 Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról (1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma
(2)Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)
(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)
(4) A szűrővizsgálaton résztvett tanulók száma (beíratkozottak száma)
(5) A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján (növekedés elmaradás, átlagot meghaladó növekedés, tápláltsági állapot, alultáplált, sovány, túlsúlyos, elhízott)
(5) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) (1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek száma, nemenként, betegség csoportonként (BNO-10 szerint)
(2) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma születési hónap szerint
(3) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma területi bontásban
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről (1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai
a) Az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek
b) A regisztrált fogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban
(2) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban.
(3) A kábítószerfogyasztás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai
a) a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban
b) elterelésben résztvevők adatai terület és nemek szerinti bontásban
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről (1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa szerint
(2) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a teljesített vizitek száma és megoszlása a tíz leggyakoribb betegség szerint
(3) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint
(4) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma a tíz leggyakoribb betegség szerint
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint:
a) gyógyító ellátás
b) rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás
c) kiegészítő szolgáltatások
d) egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban
e) prevenció és népegészségügyi ellátás
f) egészségügyi adminisztráció
g) egyéb és tőkefelhalmozás
(2) a szolgáltató intézmény szerint:
a) kórházak és ápolási intézetek
b) járóbeteg ellátás
c) egészségügyi termékek szolgáltatói
d) népegészségügyi intézmények
e) nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) egészségügyi bevétel a finanszírozás forrásai szerint
a) államháztartás
b) magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:
a) beavatkozások száma (db)
b) pontok száma
c) finanszírozás összege
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós (1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:
teljesítményadatairól a) aktív finanszírozási eset (db)
b) aktív súlyszám (db)
c) aktív finanszírozási díj (eFt)
d) ápolás átlagos tartama (nap)
e) kórházi halálozás (db)
f) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)
g) más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db)
h) más osztályra történő áthelyezés (db)
i) egynapos ellátási esetek száma (db)
(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:
a) krónikus eset (db)
b) súlyozott krónikus nap (db)
c) krónikus díj (eFt)
d) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)
(3) Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
(4) A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett (1) Befizetések az EU költségvetésébe:
transzferek a) ÁFA alapú befizetés
b) GNI alapú befizetés
c) Brit korrekció
(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:
a) támogatás-típusonként
b) EU-s és hazai forrás kifizetése
c) intervenciós műveletek
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés
2128 Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, (1) A földterületek hasznosítása
termelés eredményeinek éves adatai (2) Faiskolai termesztés területe és árbevétele
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele
(5) Vetőmagtermelés területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele
(6) Gombatermesztés területe és termésmennyisége és árbevétele
(7) Gyümölcs- és szőlőtermelés (betakarított terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel) és telepítés-kivágás
(8) Agrotechnika (szerves és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem)
(9) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat termelés
(10) Állati termékek és melléktermékek termelése és felhasználása, árbevétele
(11) A mezőgazdasági termelés ráfordításai (munkaerő input; beruházások mennyisége és értéke)
2129 Magzati veszteség adatai A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra) vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-kódok) leválogatása az OEP adatbázisa alapján
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése (1) A reprezentáns szolgáltatások tárgyidőszaki és előző időszaki kibocsátási (egység)ára, és a szolgáltatás-csoportok TEÁOR’08 6 és 4 számjegyű előző évi árbevétele az alábbi szolgáltatási területekre vonatkozóan:
a) közúti áruszállítás (Teáor’08 4941)
b) raktározás, tárolás (Teáor’08 5210)
c) rakománykezelés (Teáor’08 5224)
d) postai tevékenység (Teáor’08 5310)
e) egyéb postai, futárpostai tevékenység (Teáor’08 5320)
f) távközlés (Teáor’08 61)
g) információ-technológiai szolgáltatás és információs szolgáltatás (Teáor’08 62 és 63 ágazatok)
h) jogi tevékenység (Teáor’08 6910)
i) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (Teáor’08 6920)
j) üzletviteli tanácsadás (Teáor’08 702)
k) építészmérnöki tevékenység és mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Teáor’08 7111 és 7112)
l) műszaki vizsgálat, elemzés (Teáor’08 7120)
m) reklám (Teáor’08 7311 és 7312)
n) piac-, közvélemény-kutatás (Teáor’08 7320)
o) munkaerőpiaci szolgáltatás (Teáor’08 78)
p) biztonsági, nyomozói tevékenység (Teáor’08 80)
r) takarítás (Teáor’08 812)
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai A vasúti szállítás negyedéves adatai
(1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (Bruttó)
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről (1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;
(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint
(3) Pszichiátriai osztályokon ápoltak diagnózis és nemek szerint
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről (1) Átlagos állományi létszám
(2) Értékesítés (összes) árbevétele
(3) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
(4) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(5) Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Eladott áruk beszerzési értéke
(8) A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke
(9) Ebből: a vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke
(10) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
(11) Saját termelésű készletek állománya összesen
(12) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(13) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke
(14) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések beruházási értéke
(15) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke
(16) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(17) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke
(18) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések beruházási értéke
(19) Import (új és használt) járművek beruházási értéke
(20) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(21) Ültetvények, erdők beruházási értéke
(22) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
(23) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
(24) Ebből: a földtulajdon átruházási költség
(25) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen
(26) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke
(27) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke
(28) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai
(29) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai
(30) Vásárol számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
(31) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai
(32) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
(33) Licenc, know-hov tárgyévi változásai
(34) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai
(35) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása (1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma
(2) Járóbeteg szakellátás beavatkozásainak száma
(3) Járóbeteg szakellátásban teljesített szakorvosi munkaórák száma
(4) Járóbeteg szakellátásban teljesített nem szakorvosi munkaórák száma szakmafőcsoportok és terület szerint
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban
2161 A vasúti személyszállítás adatai (1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
(4) A vasúti vonatmozgások
(5) Bevételek
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel (1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
rendelkező gazdálkodási szervezetek listája (2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok
a) törzsszám
b) vállalkozás irányítószáma
c) vállalkozás neve
d) székhelye
e) email-címe
f) telefonszáma
g) vagyoni biztosíték mértéke
h) tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő)
i) engedélyállapot
j) iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma
k) irodavezető neve, email-címe, telefonszáma
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai (1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai
(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai
(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája
2168 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29 (1) Befektetés: A külföldi közvetlen tőkebefektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése és a saját tőke, és az FDI publikációjához szükséges adatok
(2) Kifektetés: A külföldi közvetlen tőkekifektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkekifektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
(3) FATS
a) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai
b) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai
c) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai
d) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok
e) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves adatok:
(2) Befektetések jövedelmei: Közvetlen befektetések jövedelme., Portfólió befektetések jövedelme., Egyéb befektetések jövedelme
(3) TB hozzájárulások
(4) Egyéb viszonzatlan átutalások
(5) Tőkeadók
(6) Adósságelengedés
(7) Egyéb tőketranszferek
(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak
(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
2196 Külföldi állampolgárok adatai A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége) külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa az OEP adatbázisa alapján.
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és (1) Költségvetési jelentés részei:
bevételeinek alakulásáról a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
c) a központi költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről (1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban
(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves adatok:
(2) Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme
(3) TB hozzájárulások
(4) Egyéb viszonzatlan átutalások
(5) Tőkeadók
(6) Adósságelengedés
(7) Egyéb tőketranszferek
(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak
(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2214 Biztosítók statisztikai mérlege (1) Brutttó megszolgált díjbevételek (éven belül halmozott)
(2) Bruttó kárkifizetések (éven belül halmozott)
(3) Tartalékok befektetéséből szármozó hozam (éven belül halmozott)
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös és gyepterületek megyénkénti elhelyezkedése
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Agrotechnika
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok
2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól (1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai
a) a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként
b) az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft)
c) az érvényes Erzsébet utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft)
(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai
a) az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban, valamint turisztikai régiók szerint (db)
b) az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer Ft)
2233 Fogvatartotti jelentés (1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok
(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok
(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok
(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok
(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok
(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok
(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok
(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok
(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok
(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok
(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok
(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok
(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok
(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok
(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok
(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)
(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)
(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok
(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok
(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok
(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)
(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés 1) Ipari tevékenység nettó árbevétele
2) Iparon kívüli tevékenység árbevétele
3) Építőipari tevékenység árbevétele
4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
5) Értékesítés összes árbevétele
6) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
7) Eladott áruk beszerzési értéke
8) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke
9) Közvetített szolgáltatások értéke
10) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke
11) Fizetett bérmunkadíj
12) Ebből: A külföldieknek fizetett bérmunkadíj
13) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
14) Saját termelésű készletek állománya
15) Összes termelési érték
16) Építőipari tevékenység termelési értéke
17) Vásárolt készletek állománya
18) Anyag- és energiaköltség
19) Igénybe vett szolgáltatások értéke
20) Egyéb szolgáltatások értéke
21) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó
22) Rendelés- és szerződésállomány adatok
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Értékesítés összes árbevétele
(2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
(3) Eladott áruk beszerzési értéke
(4) Közvetített szolgáltatások értéke
(5) Fizetett bérmunkadíj
(6) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(7) Saját termelésű készletek állománya
(8) Összes termelési érték
(9) Vásárolt készletek állománya
(10) Anyag- és energiaköltség
(11) Igénybe vett szolgáltatások értéke
(12) Egyéb szolgáltatások értéke
(13) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
(2) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(3) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke
(4) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke
(5) Import gépek és berendezések beruházási értéke
(6) Import járművek beruházási értéke
(7) Ültetvények, erdők beruházási értéke
(8) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
(9) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
(10) Összes beruházás értéke
(11) Használt tárgyi eszközök
(12) Pénzügyi lízing-szerződések
(13) Immateriális javak
2238 Havi munkaügyi jelentés (1) Átlagos állományi létszám
(2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)
(1) Értékesítés (összes) árbevétele
(2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
(3) Értékesítés (összes) árbevételéből: export árbevétel
(4) Ebből: külföldi vállalkozások hazai áfa-regisztrációinak értékesítése (csak B-E ágazat)
(5) Ebből: a hazai vállalkozások külföldi áfa-regisztráción keresztüli export értékesítése (csak B-E ágazat)
(6) Egyéb bevételek
(7) Ebből: biztosítóintézetektől kapott kártérítések
(8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(9) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása
(10) Anyag- és energiaköltség
(11) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke (csak B-F ágazat)
(12) Igénybe vett szolgáltatások értéke
(13) Ebből: munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések
(14) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(15) Eladott áruk beszerzési értéke
(16) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó
(17) Egyéb szolgáltatások értéke
(18) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó:
(19) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)
(20) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)
(21) Bérköltség
(22) Személyi jellegű egyéb kifizetések
(23) Bérjárulékok
(24) Értékcsökkenési leírás
(25) Egyéb ráfordítás
(26) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó
(27) Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység(csak F ágazat)
(28) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések) (csak B-F ágazat)
(29) Kiszervezett tevékenység
(30) Saját termelésű készletek állománya összesen
(31) Ebből: késztermékek
(32) Ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés
(33) Anyagok
(34) Áruk és szolgáltatások
(35) Vásárolt készletek
(36) Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása TESZOR jegyzék szerinti szerkezete
(37) Kiskereskedelmi árbevétel TESZOR jegyzéke szerinti árbevétrel szerkezete
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés (1) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(2) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke
(3) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések
(4) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke
(5) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(6) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke
(7) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések
(8) Import (új és használt) járművek beruházási értéke
(9) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(10) Ültetvények, erdők beruházási értéke
(11) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
(12) Meglévő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
(13) Ebből: a földtulajdon átruházási költség
(14) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen
(15) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke
(16) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke
(17) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke
(18) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai
(19) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai
(20) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
(21) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai
(22) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
(23) Licenc, know-how tárgyévi változásai
(24) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai
(25) Egyéb immateriális javak tárgyévi változásai
(26) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint
(27) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint
(28) Értéktárgyak tárgyévi változásai
2241 Éves munkaügyi jelentés (1) Átlagos állományi létszám
(2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma
(5) Összes kereset
(6) Összes munkajövedelem
2253 Jelentés a magyarországi mozikról (1) A mozi jellege
(2) A mozitermek (vetítővásznak) száma
(3) A mozi befogadóképessége
(4) A működés módja
(5) A működés jellege
(6) A gazdálkodás módja
(7) A fenntartó/üzemeltető típusa
(8) A vetített filmek száma
(9) Előadások száma
(10) Látogatások száma
(11) Jegybevétel
(12) Pénzügyi adatok, bevétel, kiadás
(13) A mozi forgalmazási adatai
2254 Jelentés a befejezett filmekről (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) A filmek műsorideje
(3) Koprodukciós filmek száma
(4) Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként Működési célú és felhalmozási célú támogatási bevételek és kiadások
(1) Előirányzat-felhasználási Keretszámlán (EFK) tárgyhónapban jóváírt EU támogatási összeg(ek), ebből: előleg kifizetések rendezése; nem előleg típusú kifizetések rendezése
(2) Mikori kifizetés(ek) rendezésére vonatkoznak a fenti jóváírások (év, hónap)
(3) EU támogatási részt érintő KHR (közösségi hozzájárulás rendezése) visszarendezések a tárgyhónapban
(4) A programozási időszakban EFK számlán jóváírt uniós támogatások kumulált KHR-ei
(5) Ebből: KHR-ezett, elszámolt előlegek
(6) A prioritáshoz tartozó, hó végén hatályos támogatási szerződések szerinti állományok, hazai rész; EU-s rész
(7) Időszaki kumulált, EFK-n terhelésre került forráslehívások, a forráslehívás visszarendezésekkel korrigálva, hazai rész; EU-s rész
(8) A tárgyhónapban folyósított támogatások a kedvezményezettjeik gazdálkodási formája szerint: Hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások; EU közösségi hozzájárulások terhére elszámolható folyósított támogatások
(9) Tárgyhónapban folyósított szállítói előlegek, támogatási program előlegek, fordított Áfa-előlegek pénzforgalmi adatai
(10) Időközi vagy záró kifizetési igénylésekre elszámolt összegekből: Számla alapú támogatás kifizetések pénzforgalmi adatai, előlegelszámolások
(11) Kifizetett támogatásokból: utolsó EU-s rész megelőlegezése
(12) Kifizetett támogatásokból: EU-s fedezet nélküli OP-számla helyetti előfinanszírozásra jóváhagyott kifizetések
(13) A korábban folyósított, de még nem bevételezett, nem elszámolható kifizetések EU-s része; a kifizetés éve, hónapja
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.
2257 A támogatott lakhatás adatai (1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai
2258 Egyes szociális szolgáltatásokat igénybe vevők nyilvántartása (1) Igénybe vevők száma
(2) Igénybe vevők neme, korcsoportja, születési éve, igénybe vevő lakóhelye
(3) Igénybe vett szolgáltatások típusa, a szolgáltatást nyújtó fenntartója, a szolgáltatás időtartama
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
morbiditási adatai (2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai
(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai
(8) Szakrendelésre utalások száma
(9) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
2262 Katonai célú eszközök adatai (1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora
(a) Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerinti részletezettségű kimutatás befektetett eszköz és készlet bontásban, külön szerepeltetve a térítés nélkül állományba vett eszközök értékét és élettartamát, minden év március 15-ét közvetlen megelőző munkanapig
(b) Az előző és tárgyévre vonatkozó fentiek szerinti adatszolgáltatás élettartam katergóriával és az eszközbeszerzések szerződéstipusonkénti kimutatása minden év augusztus 15-ig
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított illetményszámfejtési (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
rendszerben lévő szervezetekről (2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
rendszerben lévő szervezetekről (2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési (1) Átlagos állományi létszám
rendszerben lévő szervezetekről (2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési (1) Átlagos állományi létszám
rendszerben lévő szervezetekről (2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Belügyminisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv
(a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján)
a tárgyévet követő február 18.
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó 5. 692/2011/EU Rendelet
1223 Szabálysértési statisztika Évenkénti Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a tárgyévet követő január 31.
1224 Közlekedésrendészeti statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5.
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) AGY Eseményhez kötődő rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap
* 1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás AGY Évenkénti 1.) regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek
2.) vízügyi igazgatóságok
1.) a tárgyévet követő január 31.
2.) a tárgyévet követő március 31.
2000/60/EK Irányelv
91/676/EGK Irányelv
* 1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége AGY Évenkénti azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők a tárgyévet követő március 31. 2000/60/EK Irányelv
2006/118/EK Irányelv
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai AGY Évenkénti víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 2014/431/EU Határozat
91/271/EGK Irányelv
98/83/EK Irányelv
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő, ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai AGY Évenkénti az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő gazdasági tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók a tárgyévet követő április 30. 2000/60/EK Irányelv
* 1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai AGY Évenkénti az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő január 31. 2000/60/EK Irányelv
1740 A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján a tárgyévet követő február 18.
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről Félévenkénti Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága a tárgyfélévet követő hó 10. nap
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1223 Szabálysértési statisztika (1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)
(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)
(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)
(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma, pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)
(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, figyelmeztetésben részesült személyek száma)
(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)
(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)
(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)
(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)
(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
1224 Közlekedésrendészeti statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § (1) bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. (1) bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § (1) bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholos állapot vizsgálat
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések
(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény-főcsoportok szerint
(3) Nyomozás elrendelések
(4) Feljelentés elutasítások
(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint
(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint
(7) További nyomozási cselekmények
(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma
(12) Körözés elrendelések
(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések
(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása
(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma
(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma
(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma
(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint
(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma
(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika Bűncselekmények
(azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) (1) A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
(2) A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
A bűncselekmények sértettjei
(6) Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében követték-e el
(14) A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
Elkövetők (terheltek)
(15) Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy sem
(18) Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként nyilvántartott-e vagy sem)
Büntetőeljárás
(27) A nyomozó hatóság megnevezése
(28) A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) A feljelentés időpontja
(31) A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (1) Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás
a) Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
(2) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai
a) Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként
a) Vízjogilag engedélyezett terület
b) Az év folyamán üzemeltetett terület
c) Értékesített vízmennyiség
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint (1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége (2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb (1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
műszaki-gazdasági adatai (2) Víztermelés, víztisztítás, vízszállítás és vízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7 Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot (1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
elérő, ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai (2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai, vízforgalom
(3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői, befogadók azonosítása
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
adatai (1) Vízhasználó azonosítása és adatai
(2) Vízkivételi adatok
a) A vízkivétel beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízkivétel felhasználási célja és módja
c) A vízhasználat vízjogi alapja
d) A vízkivétel havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
e) A vízkivétel év közbeni folyamatossága
(3) A vízbevezetés
a) A vízbevezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízbevezetés vízjogi alapja
c) A felszíni vizekbe (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízbevezetés éves mennyisége (m3)
d) A bevezetett víz minősége (minősítése)
e) A vízbevezetés év közbeni folyamatossága
(4) Vízátvezetések adatai
a) A vízátvezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízátvezetés vízjogi alapja
(5) Tározók adatai
a) A tározó beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő tározás célja
c) A tározás vízjogi alapja
d) A tározó vízforgalmának havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
e) A tározás év közbeni folyamatossága
1740 A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája (1) Ellenőrzések
(2) Közérdekű bejelentések, panaszügyek
(3) Hatósági ügyek
(4) Szakhatósági ügyek
(5) Kezdeményezett szankciók
(6) Más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyek
(7) Tűzvizsgálati tevékenység
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések (1) Adott évben használatba vett tűzoltó/tűzjelző berendezések megoszlása
(2) Befogadó intézmény rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa
(3) Védelem foka, berendezés fajtája, tűzjelző típusa, vezérlő funkciója
(4) Oltórendszer vezérlése, oltóanyag mennyisége, típusa
(5) Jelzésadók, szórófejek, fúvókák adatai, jelzésadók száma
(6) Kiegészítő berendezésekre vonatkozó információk
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma)
(2) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(3) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(4) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(6) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(7) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(10) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(11) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(12) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(13) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(14) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(15) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(16) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(17) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(18) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(19) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(20) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(22) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1410 Adatszolgáltatás a közoktatási intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti köznevelési intézmények október 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Évenkénti Oktatási Hivatal a tárgyévet követő január 10.
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények november 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 20. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről AGY Évenkénti valamennyi, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv, társadalmi civil szervezet, alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás a tárgyévet követő március 1.
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről AGY Évenkénti állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok a tárgyévet követő január 31.
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről AGY Évenkénti települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak a tárgyévet követő március 1.
1444 Muzeális intézmények adatai AGY Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő január 31.
1445 Jelentés a kiállításokról AGY Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő március 1.
1446 Jelentés a levéltárak működéséről AGY Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1.
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről AGY Évenkénti színházak, opera a tárgyévet követő január 31.
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről AGY Évenkénti szabadtéri színpadok október 30.
1451 Jelentés a hangversenyekről AGY Évenkénti Hangversenyszervező szervezetek, Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok, énekkarok a tárgyévet követő január 31.
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal általános felvételi eljárás jelentkezési határidejét követő 50. nap
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal szeptember 1.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi AGY Negyedévenkénti, évenkénti A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény a t.negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.
1498 Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról AGY Eseményhez kötődő, évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31.,
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) Havonként ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Országos Egészségbiztosítási Pénztár által) a tárgyidőszakot követő második hó 1., ill. a tárgyévet követő február 15.
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről AGY Eseményhez kötődő a szakképzésben vizsgát szervező intézmények eseményt követő 30 napon belül
1514 Egészségbiztosítási statisztikai jelentés havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)
AGY Havonkénti, negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hó 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
1527 Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről AGY Évenkénti Állami sportigazgatási szerv a tárgyévet követő január 15.
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Évenkénti Nemzeti Rákregiszter a tárgyévet követő június 30.
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről AGY Évenkénti Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a tárgyévet követő február 20.
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő év május 31.
1566 Védőoltási jelentés AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről AGY Évenkénti az egészségügyi ellátást végző intézmények (kórházak, klinikák, egészségcentrumok), háziorvosok, mentők a tárgyévet követő március 31.
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ 48 óra vagy diagnózis megerősítésekor, OEK a tárgyévet követő április 30.
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról AGY Évenkénti (1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásáról.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról. Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények részére végzett beruházási és felújítási költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.
1.) a tárgyévet követő március 10.,
2.) a tárgyévet követő március 31.
1578 Jelentés a gyógyszertárakról AGY Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közreműködésével a tárgyévet követő február 28.
1589 Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő március 31.
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez AGY Havonkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg szakellátást). a tárgyhónapot követő hónap 25. napja
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követő január 31.
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről AGY Évenkénti állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek fekvőbeteg intézményei a tárgyévet követő január 31.
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása AGY Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő február 28.
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő március 31.
1913 Havi jelentés a gyógyszer-
nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól
AGY Havonkénti valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hónap 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2179 Jelentés a táncegyüttesekről AGY Évenkénti hivatásos táncegyüttesek a tárgyévet követő január 31.
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhónapot követő hónap 25.
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól AGY Évenkénti A nem állami köz- és felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő május 31. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (1) Köznevelési intézmények infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár
(2) A pedagógusok továbbképzésben való részvétele
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatonként bontva
a) a csoportok, osztályok,
b) termek,
c) gyermekek, tanulók, magántanulók
d) pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak
e) végzettségi adatok, tanévvégi adatok
f) külföldi tanulók száma,
g) nemzetiségi oktatás, idegennyelv-oktatás,
h) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma
i) szakképzés adatai szakképesítésenként,
j) diákjóléti adatok
k) emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként
l) tanórán kívüli ill. nem tanórai foglalkozások,
m) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók,
n) mulasztási adatok,
(4) Alapfokú művészetoktatás,
(5) Kollégium,
(6) Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
b) Fejlesztő nevelés
c) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
d) Konduktív pedagógiai ellátás
e) Gyógytestnevelés
f) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
g) Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
h) Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
i) Logopédiai ellátás
j) Nevelési tanácsadás
k) Szakértői bizottsági tevékenység
(7) Feladatellátási helyenkénti adatok: gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) Külföldi hallgatók országonként
(3) Koréves létszám képzési szintenként
(4) Új belépők elővégzettsége
(5) A hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa
(6) Idegennyelv-oktatás
(7) Kollégiumi ellátásban részesülők száma
(8) A hallgatók térítései és juttatásai
(9) Oktatók és nem oktatók száma
(10) Informatikai ellátottság
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, (1) Az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai
címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget a) szakonként, képzési szintenként
szerzett hallgatókról b) korév és képzési szint szerint
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(2) A közművelődési tevékenység adatai:
a) Alkotó művelődési közösségek
b) Klubok, körök, szakkörök
c) Tanfolyamok
d) Képzések
e) Ismeretterjesztés
f) Táborok
g) Kiállítások, műsorok, rendezvények
h) Nemzetiségi közművelődési tevékenység
i) Szolgáltatások
j) Szakmafejlesztési aktivitás
k) Külső szervek tevékenysége
l) Külföldiek részvétele a hazai programokban
m) Külföldön rendezett programok
n) Kiadott közművelődési ismerethordozók
o) Székhelyen kívül végzett tevékenység
p) Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és (1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
kultúrparkok tevékenységéről (2) Látogatók száma
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről (1) A könyvtári szolgáltatóhelyek száma, alapterület, nyitva tartás
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás, fénymásolás
(4) Könyvtárhasználók, használatok, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
(5) A könyvtár által szervezett rendezvények
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátóhelyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(8) A könyvtár digitalizált anyaga
1444 Muzeális intézmények adatai (1) Tárgyi gyűjteményi anyag
(2) Egyéb gyűjteményi anyag
(3) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(4) Műtárgynyilvántartás
(5) Kutatás, publikációk
(6) Kommunikációs kapcsolatok
(7) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(8) Kiállítások (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(9) Kiállítások és rendezvények látogatói
(10) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445 Jelentés a kiállításokról (1) Kortársművészeti kiállítások címe, helye, műfaja, látogatók száma
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)
1446 Jelentés a levéltárak működéséről (1) A levéltári anyag feldolgozottsága
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) Irattáros képzés
(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése
(5) Iratképző szervek felügyelete
(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga
(9) A levéltár digitalizált anyaga
(10) Kutatószolgálat
(11) Ügyfélszolgálat
(12) Levéltári iratok kölcsönzése
(13) Közművelődési feladatok
(14) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről (1) A színházlátogatók száma jegyfajták szerint
(2) Bérletezés
(3) Előadások és látogatók megyei bontásban
(4) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(5) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(6) Külföldi vendégszereplések
(7) Vendégszereplő társulatok
(8) A színház típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről (1) A szabadtéri színházak látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(3) A szabadtéri színház, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,
1451 Jelentés a hangversenyekről (1) Hangversenyek és látogatóik száma a hangverseny műfaja szerint
(2) Hangversenyek és látogatóik száma megyénként
(3) Bérletezés
(4) A látogatott helységek száma megyénként
(5) Pénzügyi adatok, munkaügyi adatok
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók
a) száma,
b) nők száma,
c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,
d) a jelentkezés évében érettségizettek száma
e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma,
f) a jelentkezések összes száma
g) a fogyatékossággal élők száma szakonként.
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók
a) száma,
b) nők száma,
c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,
d) a felvétel évében érettségizettek száma,
e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma
f) a fogyatékossággal élők száma szakonként.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint
(2) Egészségügyi intézmények éves dologi kiadásai
1498 Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változása az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői, éves karbantartási-javítási költség, karbantartás-javítás önköltsége a kivonás idejéig, eszköz kihasználtság, eszközzel ellátott esetszám, aktuális bruttó érték:
javítás és karbantartás előző évi költsége (saját tevékenység értéke) (Ft)
javítás és karbantartás előző évi költsége (kiszervezett tevékenység értéke) (Ft)
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) (2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről (1) Az egészségügyi szakképzés formája és ideje
(2) A szakmai vizsga időpontja
(3) A kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint
(4) A szakképzésben résztvevők összetétele nem és állampolgárság szerint
1514 *  Egészségbiztosítási statisztikai jelentés (1) Kifizetőhelyi létszámadatok
havonként (I. lap) (2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok, ebből:
negyedévenként (II. lap, III. lap) a) táppénzes adatok
b) betegszabadság adatai
(3) Csecsemőgondozási díj adatai
(4) Gyermekgondozási díj adatai
1527 Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről (1) Az államháztartáson belüli szervezetek tulajdonában/fenntartásában lévő sportlétesítmények adatai
típusa
helye (régiós illetve megyei bontásban)
akadálymentesítettség foka
kora
tulajdonosok jellemző gazdálkodási formája
vagyonkezelők/használók jellemző vagyonkezelési formája
(2) A sportcélú szervezetek adatai (típusa, rendeltetése, helye /régiós illetve megyei bontásban)
típusa
rendeltetése
helye (régiós illetve megyei bontásban)
(3) Sportszakember és sportolói adatok
sportszakemberek (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
sportegészségügyi szakember (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
versenyző-hivatásos (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
versenyző-amatőr (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
szabadidős sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
diáksportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
hallgatói sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
utánpótlás vagy versenysport szervezetben sportolók száma olimpiai (nyári-, téli-, és paralimpia) sportágak szerint és nemi bontásban
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről Élelmiszer-fertőzési és élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozók szerinti bontásban
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején Influenzás betegek száma
1566 Védőoltási jelentés (1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai a védőoltásra kötelezettek száma és a védőoltás teljesítési aránya szerint
(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások
(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások
(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások száma megyénként
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről (1) Gyógyszermérgezések adatai
(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
(3) Növény-védőszer mérgezések adatai
(4) Egyéb mérgezések adatai
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről (1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak rizikócsoportok és életkor szerint
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
kiadásainak alakulásáról (2) Egészségügyi intézmények felújítási adatai források szerint
1578 Jelentés a gyógyszertárakról (1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai
1589 Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és (1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
nemek szerinti megoszlásáról (2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Az épület főbb jellemző adatai
(2) A telephely főbb jellemző adatai
(3) Az intézet főbb jellemző adatai
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről (1) Éves energiafelhasználás adatai
(2) Telephelyek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Telephelyek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatok
(4) Telephelyek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatok
(5) Veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatok
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszáma
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól (2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről (1) A gyermekgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) Az ellátás folyósítására vonatkozó adatok
(3) Az ellátás kifizetett összegére vonatkozó adatok
2179 Jelentés a táncegyüttesekről (1) A táncegyüttesek látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók megyei bontásban
(3) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) Külföldi vendégszereplések
(6) Vendégszereplő társulatok
(7) A táncegyüttes állandó játszóhelyének befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Intézmény és telephely informatikai jellemző adatai
(2) Számítógép- és szerverkörnyezet

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Igazságügyi Minisztériuma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi adatok AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1730 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége AGY Negyedévenkénti, havi bontásban önálló birósági végrehajtók a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
2030 *  Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről AGY Évenként kétszeri fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyfélévet követő hó 20.
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről AGY Évenkénti közvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
tevékenységi adatairól (2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések száma)
(5) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(6) A befejezett ügyekből törvényszéki végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként
(7) A befejezett ügyekből önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(9) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(10) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és (1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
tevékenységi adatok (2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek)
(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz) 33. § szerint)
(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)
(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
(9) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
(10) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
(11) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
1730 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint)
(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)
(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht. 52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
(9) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
(10) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma)
(2) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerinti bontásban
(3) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pűrtfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(4) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerinti bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban
(9) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(10) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban
(11) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban
(12) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma nemek szerinti bontásban
(13) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban
(14) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban
(15) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma nemek szerinti bontásban
(16) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(17) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban
(18) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat(indítvány) tartalma szerinti bontásban
(19) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(20) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(21) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(22) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban
(23) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat(indítvány) tartalma szerinti bontásban
(24) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(25) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(26) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(27) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(28) Megelőző pártfogás keretében pártfogoltak száma nemek szerinti bontásban
(29) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(30) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(31) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok bűncselekmény típus szerinti bontásban
(32) Közvetítői eljárásban résztvevő felnőtt korú terheltek száma nemek szerinti bontásban
(33) A tárgyidőszakban befejezett, felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint
(34) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(35) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(36) A tárgyidőszakban befejezett, fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint
(37) Közvetítői eljárásban résztvevő fiatalkorú terheltek száma nemek szerinti bontásban
(38) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok bűncselekmény típus szerinti bontásban
(39) Felnőtt korúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(40) Felnőtt korúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(41) Közvetítői eljárásban résztvevő felnőtt korú terheltek száma nemek szerinti bontásban
(42) A tárgyidőszakban befejezett, felnőtt korúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint
(43) Fiatalkorúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(44) Fiatalkorúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(45) A tárgyidőszakban befejezett, fiatalkorúakkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben végzett közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről (1) A tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(2) A tárgyévben érkezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb
(3) A tárgyévben befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(4) A tárgyévben eredményesen befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(5) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35. § (1) bekezdés b)-d) pontja alapján) és közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Földművelésügyi Minisztériuma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe
típusa
gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok Évenkénti Országos Meteorológiai Szolgálat a tárgyévet követő szeptember 30. 2008/50/EK Rendelet
2011/850/EU Határozat
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről AGY Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a tárgyévet követő augusztus 31. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap AGY Negyedévenkénti erdőterülettel rendelkező gazdálkodók erdészeti szakszemélyzete január 8., április 8., július 8., október 8. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság a tárgyévet követő március 31. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1257 Nettó fakitermelés AGY Évenkénti erdőgazdaságok, egyéb erdőgazdálkodók, energetikai ültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1259 Az erdei fatermékek termelése és készeletváltozása AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1260 Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról AGY Évenkénti erdőterülettel rendelkező és/vagy fafeldolgozást végző mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, erdőtulajdonosok, fafeldolgozástvégző egyéb nemzetgazdasági ágba sorolt szervezetek, energetikai faültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő február 20. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1261 Vadgazdálkodási jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak a tárgyévet követő március 20. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1262 Vadállomány becslési jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak február 15. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1263 Faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése, anyagfelhasználása termékenként AGY Évenkénti a faforgácslap- és farostlemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1283 Munkaügyi jelentés AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17 1668/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
1703 Tájékoztatás az egyéni gazdaságok hitelállományáról, és a támogatás mellett igányelhető agrárgazdasági hitelekről AGY Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek a tárgyidőszakot követő hó 10.
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a „Natura 2000” területekről AGY Évenkénti nemzeti park igazgatóságok a tárgyévet követő március 31. 2009/147/EK Irányelv
92/43/EGK Irányelv

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok Levegőtisztaság-védelmi adatok
(1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 um alatti szálló porral való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 um alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről (1) Véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
(3) Az erdőfelújítások területének nagysága
(4) A korábban nem erdő művelési ágba tartozó területeken végrehajtott erdőtelepítések mértéke
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap Erdőgazdálkodók erdőkár adatai:
(1) Károsító
a) megnevezése
b) kódja
(2) Érintett terület
a) mértéke
(3) Hét
(4) Védekezés
a) területe (ha)
b) módja
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban
1257 Nettó fakitermelés A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Az értékesítés árbevétele
1260 Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról (1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Fenyő- és lombos fűrészáru mennyisége
(3) A termelt félkész- és késztermékek mennyisége
(4) A felhasznált fűrészáru, félkész- és késztermék mennyiségi adatai
1261 Vadgazdálkodási jelentés 1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: (lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés)
a) főbb vadászható vadfajonként
b) ivar és korcsoportonként
c) szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(2) Vizivad ragadozók és egyéb vadászható fajok terítéke
(3) Mesterséges vadtenyésztés
(4) Vadföldek és vadtakarmányozás
(5) Pénzügyi adatok
(6) Vadkárok és bírságok adatai
1262 Vadállomány becslési jelentés (1) A vadállomány becsült nagysága főbb vadászható vadfajonként, ivar- és korcsoportonként, szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(2) Egyéb fajok állománya
(3) Tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
(4) Tervezett mesterséges vadtenyésztés
(5) Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás
1263 Faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek termelése és (1) A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
készletváltozása (2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) Az értékesítési árbevétele
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése, anyagfelhasználása (1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
termékenként (2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1283 Munkaügyi jelentés (1) Az erdészeti és faipari társaságok átlagos statisztikai állományi létszáma
(2) A fizikai dolgozók összesített munkabére
1703 Tájékoztatás az egyéni gazdaságok hitelállományáról, és a támogatás mellett igányelhető agrárgazdasági hitelekről (1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok teljes hitelállománya a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről (1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
és a „Natura 2000” területekről (2) „Natura 2000” területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban

6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Miniszterelnökség

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1229 Hatósági statisztika AGY Félévenkénti területi államigazgatási szervek, államigazgatási szervek területi egységei, helyi önkormányzatok a tárgyidőszakot követő hónap 31. napja
1621 Önkormányzati törzsadattár AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
* 1811 A postai szolgáltatás és eszközei AGY Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10.
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 15.
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai AGY Évenkénti a területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységei a tárgyévet követő március 31.
* 2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követö hó 20.
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája AGY Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői a tárgyévet követő január 31.
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1229 Hatósági statisztika (1) Hatósági eljárások ügyiratforgalma
(2) Hatósági eljárásokban született döntések
(3) Hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye
(4) Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye
(5) Hatósági ellenőrzések száma
(6) Egy ügyre fordított munkaórák száma
(7) Egy ügyre jutó eljárási költség
(8) Az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság átlagos mértéke
1621 *  Önkormányzati törzsadattár (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(3) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége
1622 *  Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer (1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(5) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(6) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma,
(7) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma,
(8) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma
1811 A postai szolgáltatás és eszközei (1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adati
(6) A küldemények menniysége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének (1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
engedélyezéséről szóló statisztika (2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek (1) Főszámra iktatott iratok száma
területi egységeinek ügyintézési és működési adatai (2) Alszámra iktatott iratok száma
(3) Kimenő ügyiratforgalom
(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma
(5) Másodfokú hatósági határozatok száma
(6) Elsőfokú hatósági végzések száma
(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
(8) Másodfokú hatósági végzések száma
(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(25) Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
(26) Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
(27) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma
(28) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma
(29) Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma
(30) Személyes ügyfélforgalom
(31) Telefonos ügyfélforgalom
(32) Interneten keresztüli adatforgalom
(33) Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik
(34) Teljes irodaterület
(35) Teljes irodaterületből állami tulajdon
(36) Teljes irodaterületből önkormányzati tulajdon
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai 1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2) Küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele
(ezer Ft) CEP szegmensek szerint tárgyidőszak végégig (göngyölt adatok)
4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások (1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
(3) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma

7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
* 1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok AGY Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások a tárgyidőszakot követő 30. nap
1390 A helyi közutak és hidak adatai AGY Évenkénti települési önkormányzatok (Budapesten kerületenként) a tárgyévet követő február 28. 1108/70/EGK Rendelet
* 1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai AGY Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) a tárgyévet követő február 28. 2005/44/EK Irányelv
2006/87/EK Irányelv
91/672/EGK Irányelv
96/50/EK Irányelv
1396 *  Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről AGY Évenkénti Fővárosi és megyei kormányhivatalok, Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a tárgyévet követő április 15. 2000/53/EK Irányelv
2003/59/EK Irányelv
2006/126/EK Irányelv
2006/22/EK Irányelv
2007/46/EK Irányelv
2008/65/EK Irányelv
2008/68/EK Irányelv
2009/40/EK Irányelv
2163/2001/EK Rendelet
561/2006/EK Rendelet
70/156/EGK Irányelv
91/439/EGK Irányelv
* 1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai AGY Évenkénti létesítményt üzemeltető vállalkozások a tárgyévet követő április 30.
* 1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei AGY Évenkénti vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő május 30.
* 1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Évenkénti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a tárgyévet követő április 30.
* 1707 A távközlési tevékenység évközi adatai AGY Negyedévenkénti távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
* 1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti távközlési tevékenységet végző vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
* 1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz és személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30. 91/2003/EK Rendelet
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom AGY Havonkénti Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások a tárgyhót követő hó 10. 1304/2007/EK Rendelet
1365/2006/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet
* 1957 A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző adatok AGY Negyedévenkénti postai, futárpostai, távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
* 1994 Az internet szolgáltatás évközi adatai AGY Negyedévenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
* 1995 Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
* 2222 Az út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2223 A vasút infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2224 A vízi út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai AGY Évenkénti a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út)
felügyeletével megbízott szervezet
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai AGY Évenkénti az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai AGY Évenkénti az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő, szervezet a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGK Rendelet
* 2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő március 31.
* 2247 Légiszállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31.
* 2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint AGY Negyedévenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgynegyedévet követő hó 30.
* 2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint AGY Évenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31.
* 2250 Légitársaságok pénzügyi adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének helye Magyarországon található a tárgyévet követő április 30.
* 2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamit egyes nem nemzetközi repülőterek tárgynegyedévet követő hó 20.
* 2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal a tárgyévet követő január 31.
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok (1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390 A helyi közutak és hidak adatai (1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú (1) Hajózási engedélyek adatai:
kikötők és vízi úszólétesítmények adatai a) áruszállítás
b) személyszállítás
c) rév és komp üzemeltetés
(2) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai:
a) Duna
b) Tisza
c) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
d) egyéb
(3) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai:
a) önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
b) önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
c) önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
d) nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint(személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről (1) Komplex ellenőrzések (belföldi, külföldi járművek)
a) közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR
b) forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka
c) vezetési és pihenőidő ellenőrzés
d) autóbontók tevékenységének ellenőrzése
(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai:
a) kategóriák
b) vizsgatárgyak szerint
(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai:
a) műhelyek száma
b) tevékenység jellege
c) foglalkoztatott létszám
d) gépjárműjavító műhelyek tevékenységére vonatkozó adatok
(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint
a) saját/külső vizsga
b) forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga
(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai
(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek
(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység
a) gyártónál
b) kereskedőnél
c) felhasználónál
(8) Típusbizonyítvány, általános forgalomba helyezési engedély, sorozatátalakítási engedély, jóváhagyás, minősítés, elektronikus forgalomba helyezés (járműfajtánként)
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai (1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
(2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei (1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
a) víziút jellemzői
b) víziútak beruházási és fenntartási költsége
c) beruházási kiadások
d) folyó kiadások
e) általános kiadások
f) vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(2) Víziútak jelzései
a) úszó jelek
b) parti jelek
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység (1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya
(2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések
(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerzősédi Feltételek) módosítása
(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése
(5) Nyomvonal-jellegű elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése
(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele
(7) Általános hatósági felügyeletés piacfelügyelet
(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek
(9) Média hatósági tevékenység
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai (1) Helyhez kötött telefon-szolgáltatás
a) bekapcsolt fővonalak száma
b) a tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
c) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma
d) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama
e) közvetítőválasztás
f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma
g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás
a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége
b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai
c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai (1) Helyhez kötött telefon-szolgáltatás
a) bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
b) év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
c) a kezdeményezett beszédcélú hívások száma településenként
d) a kezdeményezett beszédcélú hívások időtartama településenként
e) közvetítőválasztás
f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma
g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás
a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége
b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai
c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
(3) Távközlési infrastruktúra
a) a szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma illetve kapacitása településenkénti bontásban, az év végén
b) a szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén
c) a kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
teljesítmények adatai (2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások;
Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Kombinált szállítás
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom (1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó-, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be-, vagy kirakott áru megnevezése és tömege (mennyisége)
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957 A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását (1) Működési adatok (tárgyidőszak végi adatok)
jellemző adatok (2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
1994 Az internet szolgáltatás évközi adatai (1) Helyhez kötött internet-szolgáltatás
a) a keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db
b) A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali
előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
c) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db
d) a szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(2) Mobilinternet-szolgáltatás
(3) Televízió-szolgálatatás
a) a televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adata
b) TV előfizetések száma technológiai bontásban
c) TV előfizetések száma vezetékes jelátviteli technológiák esetén
d) TV előfizetések száma sugárzott jelátviteli technológiák esetén
1995 Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai (1) Helyhez kötött internetszolgáltatás
a) a keskenysávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma év végén, db
b) a szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma, névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali
előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - az év végén, db
c) a szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), év végén, db
d) a szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és területi bontásban, év végén, db
e) a bérelt vonali szélessávú (144 kb/s-nál nagyobb letöltési irányú) - kiskereskedelmi forgalomban elérhető - szolgáltatás előfizetőinek száma területi bontásban, év végén, db
f) a szélessávú internetszolgáltatás forgalmi adatai (Gbyte) hozzáférés szerint, év végén
(2) Mobilinternet-szolgáltatás
(3) Televízió-szolgáltatás
a) a televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok év végi adatai
b) TV előfizetések száma technológiai bontásban
c) Digitális műsorterjesztés
2222 Az út infrastruktúra adatai (1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
a) országos úthálózati kategóriákban
b) 7 jármű kategóriában
(8) Úthasználati (forgalmi) adatok
a) országos úthálózati kategóriákban
b) 15 (teher) jármű kategóriában
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223 A vasút infrastruktúra adatai (1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellék hálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellék hálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként
2224 A vízi út infrastruktúra adatai (1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok
a) vízi út osztályonként
b) hajókategóriánként
c) az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
a) összevont osztályokban
b) hitelszolgálati módonként
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai (1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai (1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai (1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként,hitelszolgálati módonként
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai (1) Légi járművek száma, kapacitása, tulajdonságai
a) repülőgép típusok (gyártó és modell)
b) verzió (személyszállító repülőgép, áru/teher szállító repülőgép, személy- és teherszállító repülőgép, egyéb nem kereskedelmi célra használt repülőgép)
c) légi járművek száma, év elején, év végén, beszerzés, selejtezés
d) repülőgépek kapacitása
e) repülőgép-használat az év folyamán
f) rendelkezésre állási napok száma
g) tulajdoni formák
(2) Alkalmazottak (személyzet) száma és bérköltsége
a) pilóták, másodpilóták
b) egyéb repülőszemélyzet
c) kabin-személyzet
d) karbantartó személyzet
e) jegyárusító és értékesítő személyzet
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai (1) Menetrendszerinti járatok adatai
(2) Nem menetrendszerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrendszerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai (1) Eredménykimutatás
a) bevétel adatok
b) kiadások adatai
c) eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás
a) vagyon adatok
b) tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok
a) menetrend szerinti járatok adatai
b) nem menetrend szerinti járatok adatai
c) összesített adatok
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai (1) A légiforgalom jellege
(2) Összes légijármű mozgás
(3) Utasforgalom adatai, induló, érkező, átszálló
(4) Áruforgalom adatai, felrakott, lerakott, összesített
(5) Postai küldemények forgalmára vonatkozó adatok, felrakott, lerakott, összesített
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai (1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok
a) szakszolgálati engedély kategóriák és jogosítások típusai
b) Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások
c) érvényes szakszolgálati engedélyek és jogosítások
d) más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások éves adatai
e más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások összesített adatai
(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai
a) képző szervezetek száma
b) képző szervezetek számának várható alakulása
c) a férőhelyek számának várható alakulása

8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága
adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus
1318 A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és értékesítése AGY Évenkénti kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő február 28.
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről AGY Évenkénti 5 fő fölötti vállalkozások és nem profit orientált szervezetek a tárgyidőszakot követő hó vége 1916/2000/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet
1485 Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról AGY Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15.
1515 *  Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20. évi márciusi állapot szerint AGY Évenkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság május 15.
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről AGY Évenkénti Országos Tisztiorvosi Hivatal a tárgyévet követő március 10. 1338/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről AGY Eseményhez kötődő iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények a vizsgát /képzés befejezését/ követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében évet követő 10. nap 452/2008/EK Rendelet
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről AGY Évenkénti a költségvetési intézmények létszámnagyságtól függetlenül a tárgyidőszakot követő 6. hét 1916/2000/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet
1915 *  Családtámogatási statisztikai jelentés AGY Havonkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyhót követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma

Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1318 A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és (1) A gazdálkodó szervezet működési jellemzői
értékesítése (2) Haditechnikai termékek termelése, értékesítése, szolgáltatás teljesítése, fejlesztés, létszám
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok:
a) létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása,
b) tulajdonosi összetétel,
c) kollektív bérmegállapodás típusa
(3) A munkavállaló
a) foglalkoztatásának formája,
b) neme,
c) születési ideje,
d) munkaszerződésének típusa,
e) szolgálati ideje,
f) fizetett szabadságnapjainak száma,
g) normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje,
h) előző év évközi belépés esetén annak ideje,
i) legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje,
j) foglalkozását jelző FEOR száma,
k) munkaköri besorolását jelző kódszáma,
l) a május 31-i állapot szerinti alapbére,
m) május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme,
n) előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme
1485 Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi (1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
alapszolgálatok munkájáról (2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállaók száma és jellemzői
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
(4) Munkahigiénés feladatok
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
(6) Egézségmegőrző tevékenység
1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20. évi márciusi állapot szerint (1) Családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított gyermekek figyelembevételével
(2) Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek számának megoszlása családtípus, összeg szerint
(3) Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családtípus, összeg szerint
(4) Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek száma
(5) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők)
(6) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (intézetben élők)
(7) Intézetben elhelyezett gyerekek száma
(8) Saját jogon ellátásban részesülők száma
(9) A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek száma
(10) Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott (1) Foglalkozási megbetegedések száma és gyakorisága kórformák szerint
expozíciós esetekről (2) Foglalkozási megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként
(3) Foglalkozási megbetegedések száma a betegségek oka szerint
(4) Foglalkozási megbetegedések száma területi bontásban
(5) Fokozott expozíciós esetek száma és aránya
(6) Fokozott expozíciós esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként
(7) Fokozott expozíciós esetek száma az expozíció oka szerint
(8) Fokozott expozíciós esetek száma területi bontásban