Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.17.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre, azok gazdasági tevékenységére

vonatkozóan.

2. § (1) *  A rendelet 1-13. melléklete a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)-(3) * 

(4) *  Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. § *  (1) *  A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-13. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) *  Az adatgyűjtések 1-13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését - a teljes körű adatgyűjtések kivételével - a hivatalos statisztikai szolgálatnak az adott statisztikai adatfelvételért felelős tagja - megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a Központi Statisztikai Hivatal esetében a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

(4) *  Az adatszolgáltatók kijelölését a Központi Statisztikai Hivatal a december 15. napján hatályos, rendelkezésére álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha év közben a kieső adatszolgáltatók pótlása, illetve az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

4. § *  Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A 2016. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2017-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve a(z) 1021, 1061, 1156, 1202, 1206, 1210, 1237, 1696, 1765, 1775, 1846, 2202, 2203, 2257, 2259, 2335, 2394, 2414, 2416 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4) * 

6. § * 

7. § *  E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Központi Statisztikai Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika AGY Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. 98/715/EK Határozat
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1006 Fogyasztói árösszeírás AGY Havonkénti kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek tárgyhó 24-28. 2016/792 Rendelet
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyhót követő hó 8. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyhót követő 40. nap 93/704/EK Határozat
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról AGY Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Légimentő Nonprofit Kft. a tárgyévet követő
március 20.
KSH Elektra
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési szerv, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről AGY Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés AGY Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
1614/2002/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
KSH Elektra
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről AGY Eseményhez kötődő az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok az eseményt követő 15 napon belül 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1035 Jelentés az utazásszervező és
-közvetítő tevékenységről
AGY Évenkénti utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások a tárgyévet követő
május 31.
692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről AGY Havonkénti gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők a tárgyhót követő hó 6. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1039 Éves termékstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
június 1.
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet/gyógyszertárat/üzemeltető vállalkozások a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról AGY Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra
1058 Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról AGY Évenkénti a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő április 15. 2003/54/EK Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
1059 Jelentés a települések gázellátásáról AGY Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. 1099/2008/EK Rendelet
2003/55/EK Irányelv
2008/92/EK Irányelv
KSH Elektra
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról AGY Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások a tárgyévet követő január 25. 2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
1061 Települési hulladékgazdálkodás AGY Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
február 25.
2150/2002/EK Rendelet KSH Elektra
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás AGY Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek a tárgyévet követő
március 24.
91/271/EGK Irányelv
2000/60/EK Irányelv
KSH Elektra
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési szervek a tárgyévet követő
március 16.
1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) a tárgyévet követő
március 16.
1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő
március 16.
1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi hatóságok folyamatos KSH Elektra
1077 *  Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő AGY Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyévet követő
január 15.
KSH Elektra
1078 *  Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos 1165/98/EK Rendelet KSH Elektra
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről AGY Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra
1081 *  Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek AGY Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. 1165/98/EK Rendelet KSH Elektra
1082 Földterület és vetésterület, június 1. AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek június 6. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1084 A kalászos gabonák terméseredménye AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek augusztus 17. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek november 25. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1087 Állatállomány, június 1.; december 1. AGY Évenként kétszeri mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek június 12.; december 12. 1165/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1092 Növénytermelésztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1094 Gyümölcs- és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti állatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1097 Jelentés a felvásárlásról AGY Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1099 Áruforgalmi mérleg AGY Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő
február 28.
138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1108 Piaci felhozatal és árjelentés AGY Havonkénti budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok a tárgyhót követő hó 5. 138/2004/EK Rendelet
1117 Munkaerőköltség-felvétel AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő május 31. 530/1999/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
224/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés AGY Eseményhez kötődő az eseményben érintett gazdasági szervezetek az eseményt követő 3 héten belül
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről AGY Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik június 10. KSH Elektra
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról AGY Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények az eseményt követő hó 10.
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról AGY Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő április 15. KSH Elektra
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
április 8.
91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1183 A közúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
1190 A csővezetékes szállítás adatai AGY Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogéncsőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról AGY Havonkénti NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal) a tárgyhót követő hó 4. 1365/2006/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól AGY Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra
1203 Gyermekek napközbeni ellátása AGY Évenkénti Napközbeni ellátást biztosítók a tárgyév végét megelőzően szeptember 15. KSH Elektra
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól AGY Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól AGY Évenkénti szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az esetben, ha nem intézményként működtetik az ellátást a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről AGY Évenkénti gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről AGY Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről AGY Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól AGY Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról Évenkénti földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a tárgyévet követő február 7.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is) a tárgynegyedévet követő hó 15. 184/2005/EK Rendelet
707/2009/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
2016/1013 Rendelet
KSH Elektra
1475 Egységes vámokmány (import és export) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 471/2009/EK Rendelet
113/2010/EU Rendelet
92/2010/EU Rendelet
952/2013/EU Rendelet
2015/2446/EU Rendelet
2015/2447/EU Rendelet
1253/2016/EU Rendelet
2016/341/EU Rendelet
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről AGY Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1600 Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései Évenkénti Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a tárgyévet követő július 31. 549/2013/EU Rendelet
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követő
március 20.
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról AGY Évenkénti vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása AGY Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap 549/2013/EU Rendelet
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. 451/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. 1553/89/EGK Rendelet
1287/2003/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról AGY Negyedévenkénti időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedévenkénti Országos Széchényi Könyvtár a tárgynegyedévet követő hó 15.
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei AGY Negyedévenkénti véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos 2163/2001/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
70/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére AGY Évenkénti 2013. évi CXXXIII. tv. szerinti bevett egyházak a tárgyévet követő június 30. KSH Elektra
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok június 30. KSH Elektra
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról AGY Többévenkénti közigazgatási szervezetek a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai AGY Évenkénti család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához AGY Eseményhez kötődő cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők az eseményt követő 15 napon belül
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-
forgalom alakulásáról
Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhónapot követő hó 10.
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Havonkénti, negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, biztosítók esetében: a tárgynegyedévet követő 60. nap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5 549/2013/EU Rendelet
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja a tárgyévet követő május 30.
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről AGY Évenkénti a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások a tárgyévet követő
február 25.
91/271/EGK Irányelv KSH Elektra
1725 Repülőterek forgalmi adatai AGY Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő
március 10.
1358/2003/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Évenként kétszeri települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról AGY Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja a tárgyhót követő 2. hónap 15.
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja, Budapest Főváros Kormányhivatala a tárgyhót követő második hó 30.
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. 3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei AGY Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezet a tárgyévet követő május 31. 138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követő
február 26.
692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő
február 28.
177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti önkéntes nyugdíjpénztárak a tárgyévet követő április 30.
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást biztosítók) a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetve jogutódja a tárgyévet követő március 1.
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról AGY Évenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1791 Baromfikeltetés AGY Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. 1234/2007/EK Rendelet
617/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1824 Takarmányok értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1831 Építőipari tevékenységek ára AGY Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások február 23., május 23., augusztus 23., november 23. 1165/98/EK Rendelet
98/715/EK Határozat
1503/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek február 1. 808/2004/EK Rendelet
1006/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
1846 Székhely és telepi adatok AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. 696/93/EGK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
1852 Üzletek és más telepek adatai AGY Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő június 15. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről AGY Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások a tárgyfélévet követő hó 31. KSH Elektra
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása AGY Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyhót követő hó 15. 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
KSH Elektra
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő január 31. 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
KSH Elektra
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja a tárgyévet követő
február 28.
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév) 549/2013/EU Rendelet
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő április 5.
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja a tárgyhót követő hó 30.
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő
március 31.
1893/2006/EK Rendelet
1445/2007/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján AGY Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK Rendelet
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről AGY Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő
február 28.
692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról AGY Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. 1358/2003/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő második hó 15. 549/2013/EU Rendelet
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 12. 1062/2008/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
2010 Intrastat kiszállítás AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2012 Intrastat beérkezés AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról AGY Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2037 Az államháztartás központi alrendszerének mérlegjelentése Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2038 Az államháztartás önkormányzati alrendszerének mérlegjelentése és költségvetési jelentése Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2040 Az államháztartás központi alrendszerének éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap, tulajdonosi joggyakorlók esetén tárgyévet követő június 30. 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2041 Az államháztartás önkormányzati alrendszerének éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2042 Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének költségvetése Évenkénti Magyar Államkincstár az adott év 3. hónap vége 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai Negyedévenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhót követő hó 10. nap 264/2000/EK Rendelet
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés után) Évenként kétszeri Magyar Államkincstár a tárgyévet követő május 31., augusztus 31.
2063 A munkabalesetek adatai az európai
munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint
Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a tárgyévet követő
március 31.
1338/2008/EK Rendelet
349/2011/EU Rendelet
2064 A munkaképesség-csökkenés véleményezése Évenkénti Budapest Főváros Kormányhivatala, megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő május 31.
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai Évenként háromszori Budapest Főváros Kormányhivatala december 10., január 15., július 10.
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Negyedévenkénti települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Évenkénti Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet a tárgyévet követő május 31.
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő március 31.
2087 Védőnői jelentés összesítője Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő március 31.
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő
március 31.
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról Évenkénti Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő
január 31.
2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről Évenkénti Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő április 30.
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő
december 20.
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő június 15.
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok AGY Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő
szeptember 30.
1338/2008/EK Rendelet
2015/359/EU Rendelet
KSH Elektra
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti, évenkénti Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2125 Az Európai Uniótól kapott, illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek Havonkénti Magyar Államkincstár, Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a tárgyhót követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2129 Magzati veszteség adatai Negyedévenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 98/715/EK Határozat
2002/990/EK Határozat
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai Évenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyévet követő március 1. 264/2000/EK Rendelet
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete AGY Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő május 5. 1158/2005/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma tárgyévet követő május 31.
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 696/93/EGK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő június 30.
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a csővezetékes szállítás és a légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági szervezetek, valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2161 A vasúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi regisztrációval rendelkező gazdálkodási szervezetek listája Negyedévenkénti Koping-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. a tárgynegyedévet követő 15. nap
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Egyszeri Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tárgyévet követő április 30. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
996/2010/EU Rendelet
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Negyedévenkénti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tárgynegyedévet követő hó 20.
2168 Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések Magyarországon (részvény és egyéb részesedések, illetve adósságtípusú instrumentumokkal együttes) teljeskörűsített záróállományairól Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő szeptember 27. és a tárgyévet követő második év március 27. 716/2007/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 80 nap 549/2013/EU Rendelet
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról AGY Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett vállalkozások a tárgyhót követő hó 15. 471/2009/EK Rendelet
113/2010/EU Rendelet
92/2010/EU Rendelet
1253/2016/EU Rendelet
E-STAR
2196 Külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Emberi Erőforrások Minisztériuma január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 25. nap 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről Egyéb Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2016. május 5., június 10.,
augusztus 5., szeptember 10.,
november 5., december 10.,
2017. február 5., március 10.
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről AGY Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Egyéb Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap 549/2013/EU Rendelet
2214 Biztosítók statisztikai mérlege Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 20. munkanap 549/2013/EU Rendelet
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai Évenként kétszeri Belügyminisztérium március 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2233 Fogvatartotti jelentés Évenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a tárgyévet követő január 31.
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről AGY Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő február 28. 479/2009/EK Rendelet
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
586/2001/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
461/2012/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2238 Havi munkaügyi jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyhót követő hó 12. 1165/98/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1165/98/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő
március 31.
1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2241 Éves munkaügyi jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő
március 31.
1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2253 Jelentés a magyarországi mozikról AGY Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2254 Jelentés a befejezett filmekről AGY Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként AGY Havonkénti az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) valamint a FAIR EUPR (a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyhót követő 30. nap
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként AGY Évenként kétszeri az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) valamint a FAIR EUPR (a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyévet követő március 20. és augusztus 5.
2257 A támogatott lakhatás adatai AGY Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai Évenkénti Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tárgyévet követő március 20.
2262 Katonai célú eszközök adatai Évenként kétszeri Honvédelmi Minisztérium március 15. és augusztus 15. 549/2013/EU Rendelet
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő július 15. 530/1999/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
224/2007/EK Rendelet
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő hó 20. 1062/2008/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő július 15.
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 20. nap
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok december 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2376 Befektetési alapok jövedelem mátrixa Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 7,5 hónap, a tárgyévet követő 19,5 hónap 549/2013/EU Rendelet
2377 Kamatmátrix Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 7,5 hónap, a tárgyévet követő 19,5 hónap 549/2013/EU Rendelet
2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott biztosításközvetítők listája Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 10. nap 549/2013/EU Rendelet
2379 Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a nemzeti számlákhoz Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 9. hó 10. napja, 15. hó 24. napja, 21. hó 5. napja, 27. hó 24. napja, 33. hó 5. napja 549/2013/EU Rendelet
2380 Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 9. hó 10. napja, 15. hó 24. napja, 21. hó 5. napja, 27. hó 24. napja, 33. hó 5. napja 549/2013/EU Rendelet
2381 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29) Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank tárgyévet követő év szeptember 24. és tárgyévet követő második év március 24. 716/2007/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 30. 696/93/EGK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek június 1. 1165/98/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2415 Magyar Államkincstár Időközi költségvetési jelentések beruházás sorai Évente négyszeri Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő második hónap 3. nap
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2419 Gyümölcsös ültetvények összeírása AGY Többévenkénti A megfigyelésbe bevont alma, körte, őszibarack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva, bodza és dió ültetvényt használók 2018. április 16. 1337/2011/EK Rendelet KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
Adatgyűjtés - Adatátvétel
száma cím adatkör
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika (1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006 Fogyasztói árösszeírás (1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset (1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és (1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei)
a betegszállításról (2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint)
(3) Tömeges balesetek adatai
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma többféle bontásban)
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái)
(2) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről (1) Alakuló gazdasági szervezetek alapinformációi: Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül); Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül); Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Beruházás tervezett értéke; Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú); Mezőgazdasági haszonállat tartása; Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, feldolgozási vagy továbbértékesítési célból; Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére; Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása; Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett); Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára; Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel; Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről (1) A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai
(2) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(3) A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma)
(4) A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai
1039 Éves termékstatisztikai jelentés (1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség)
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában értékesített belföldi mennyiség)
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele)
(4) Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és energiaadó)
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási (1) A kiskereskedelmi üzletet/vendéglátóegységet/gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
forgalmáról (2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról (1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról (1) Településsoros adatok gázszolgáltatás lakossági díjbevételeiről
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról (1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
1061 Települési hulladékgazdálkodás (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) A szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) A közterület-tisztítás adatai
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek)
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési,
-tisztítási díjak, díjbevételek)
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről [a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint]
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai [száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint]
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
(2) A felsőoktatási intézményekbenben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai [száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint]
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról [a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása]
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai [száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint]
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az épületnagyság szerint
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő (1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek vagy egyszerű bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint -megszűnések száma.)
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről (1) A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői)
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők)
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek (1) Építési engedélyt kapott, vagy egyszerű bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos alapterületük, létesítendő lakások száma)
1082 Földterület és vetésterület, június 1. (1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt szántó,szőlő,gyümölcsös,gyepterület megyénkénti elhelyezkedése
(8) A használt földterület változása
1084 A kalászos gabonák terméseredménye (1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei (1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A gyepgazdálkodás eredményei
(3) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete
1087 Állatállomány, június 1.; december 1. (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár
1092 Növénytermelésztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele (1) A földterületek hasznosítása
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele)
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele)
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele)
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele)
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele)
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén
1094 Gyümölcs- és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó (1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai
árbevétel (2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, (1)A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés
felhasználása és nettó árbevétele (2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele)
1097 Jelentés a felvásárlásról (1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára
1099 Áruforgalmi mérleg (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban
1108 Piaci felhozatal és árjelentés (1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára
1117 Munkaerőköltség-felvétel (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés (1) Sztájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások)
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről (1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre)
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka mennyisége és értéke; a szervezet alapítóinak, vezetőségének összetétele; a foglalkoztatottak demográfiai adatai, foglalkoztatási formák)
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint)
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök
(6) A nonprofit szervezetek tevékenységi jellemzői (infrastrukturális ellátottsága; kommunikációs eszközei és csatornái; a működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja és formája)
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról (1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról (1) Éves adásidő
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai (1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai
(3) A vasúti áruszállítás bevételei
1183 A közúti személyszállítás adatai (1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai
(4) Közúti személyszállítás bevételei
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények (1) Helyi személyszállítási teljesítmények
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai
(4) Összes megtett kocsikilométer
1190 A csővezetékes szállítás adatai (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról (1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési
helye)
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás)
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai [szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet)]
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.
nyújtó intézmények működési adatairól (2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként)
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként.
(4) Idősek otthonában lévő demens betegek adatai (betegek száma; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint)
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint
(8) Az ellátottak cselekvőképességük szerint.
(9) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
1203 Gyermekek napközbeni ellátása (1) Engedélyezett, működő, szünetelő, létesülő, megszűnt férőhelyek adatai
(2) Nyitvatartási napok jellemzői (teljesített, lehetséges nyitvatartás)
(3) A csoportok adatai, jellemzői
(4) Az év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (január 1.-december 31. között)
(5) A beíratott gyermekek adatai május 31-én, december 31-én és október 1-jén
(6) A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai
(7) A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai
(8) A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során
(9) Álláshelyek, foglalkoztatottak, egyéb szakemberek adatai
(10) Adatok a gondozási díjakról
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól (1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg)
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint)
(4) Lakhatással kapcsolatos szociális támogatások adatai (lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, lakáscélú támogatás)
(5) Rászorultságtól függő egyéb ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)
(6) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként
(7) Szociális ügyintézők adatai
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma.
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(5) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma.
(6) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, foglalkoztatottak száma.
(7) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.
(8) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(9) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
a külső férőhelyek helyzetéről (2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(8) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban
(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(10) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető/vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről
(11) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak
(12) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(14) Adatok a különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban
(15) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszámadata, végzettség szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámadata (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)
(19) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről (1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),
(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),
(6) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről (1) Jegyző: Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
(2) Jegyző: Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint)
(3) Járási hivatal: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(4) Járási hivatal: ügykezelők száma,
(5) Járási hivatal: gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(6) Járási hivatal: iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),
(7) Járási hivatal: adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(8) Járási hivatal: adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
(9) Járási hivatal: adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(10) Járási hivatal: adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(11) Járási hivatal: adatok a családi jogállás rendezéséről,
(12) Járási hivatal: adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)
(13) Járási hivatal: szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(14) Járási hivatal: a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(15) Járási hivatal: adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(16) Járási hivatal: adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(17) Járási hivatal: a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(18) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(19) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(20) Járási hivatalok: családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai
(21) Járási hivatalok: harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai
(22) Járási hivatal: adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról),
(23) Járási hivatal: gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(24) Járási hivatal: a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó-ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(25) Járási hivatal: a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.
(26) Járási hivatal: adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(27) Járási hivatal: otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(28) Járási hivatal: adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint),
(29) Járási hivatal: a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
1210 (31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: koordinátorok száma iskolai végzettség szerint
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: ügykezelők száma,
(33) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(34) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt
(35) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(36) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: hivatásos gondnokok és támogatók adatai
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól (1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról (1) A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások (1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1475 Egységes vámokmány (import és export) (1) Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import), illetve a Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint.
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség és munkaviszony szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) A javítóintézetben egyéb munkakörben alkalmazottak száma
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
1600 Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései (1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai
(2) Garancia alapok éves jelentése
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról (1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői
(2) A földterület alapadatai
(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai
(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői
(5) Strand, fürdő, uszoda
(6) Közlekedési területek és műtárgyaik
(7) Köztemetők jellemző adatai
(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői
(9) Köznevelési intézmények jellemzői
(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői
(11) Sportlétesítmények
(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői
(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői
(14) Kereskedelmi, szolg., igazg. és szálló jellegű intézmények jellemzői
(15) Üzemi épületek és jellemzői
(16) Egyéb önálló építmények jellemzői
(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői
(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról (1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok adatai
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása (2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények (1) Műsorszórás adásideje
(2) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetekhez tartózó vezetékes telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája és előfizető típusa szerint)
(3) Mobil telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája szerint)
(4) Mobil adatforgalom adatai (típus szerint)
(5) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele
(6) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek adatai a vezetékes vonalakról ill. mobiltelefon előfizetések számáról
(7) A távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek kezdeményezett nemzetközi hívásainak percideje (a hívott ország szerint)
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
forgalmáról árucsoportonként (2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról (1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól (1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei (1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
folytató bevett egyházak részére (2) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak pénzügyi adatai (bevétel főtevékenység szerint; kiadás főtevékenység szerint beruházás főtevékenység szerint)
(3) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete)
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi (1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről (2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról (1) Az információs és kommunikációs technológiák használata
(2) Hálózati biztonság
(3) Internethasználat
(4) A szervezet honlapja
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai (1) Szolgálatok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
(2) Szolgálatok: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák szerint)
(3) Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről
(4) Szolgálatok: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai
(5) Szolgálatok: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai
(6) Szolgálatok: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma
(7) Szolgálatok: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(8) Szolgálatok: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról
(9) Szolgálatok: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
(10) Központok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
(11) Központok: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport)
(12) Központok: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(13) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely)
(14) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek (1) Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím)
névjegyzékének összeállításához (2) Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Létszám (megalakulás első évében)
(4) Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez)
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról (1) A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései (1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai (1) Táppénzes ellátások főbb adatai megyés bontásban [biztosítottak száma, jogosultak száma, táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma, táppénzkiadás, gyermekápolási (gyáp) táppénzkiadás, baleseti (üb+f) táppénzkiadás]
(2) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint, megyés bontásban (táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma)
(3) Betegszabadság főbb adatai megyés bontásban (jogosultak száma, a betegszabadág naptári napjainak és munkanapjainak száma, betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok és munkanapok alapján, betegszabadságra kifizetett összeg)
(4) Csecsemőgondozási díj főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos létszáma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) Gyermekgondozási díj főbb adatai az ellátás jellege szerint, megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása
1725 Repülőterek forgalmi adatai (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai
(3) Utasforgalom adatai
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról (1) Kereskedő adatai [statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím]
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete)
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról (1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai (1) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint (táppénzesek napi átlagos száma megyés bontásban, táppénzes napok száma megyés bontásban, táppénzes esetek száma)
(2) Csecsemőgondozási díj főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos létszáma megyés bontásban, igénybe vett napok száma)
(3) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma megyés bontásban
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások (1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma
(2) Öregségi nyugdíj
(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj
(4) Életkoron alapuló ellátások
(5) Rokkantsági ellátás
(6) Rehabilitációs ellátás
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről (1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség)
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet (1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
végzők ráfordításai és árbevételei (2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások
(3) Mezőgazdasági feldolgozói tevékenység
(4) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő
(5) Mezőgazdasági beruházások
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai (1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről (1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
(2) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához (1) A szervezet jellemzőinek változása (elérési adatok, azonosító adatok, működési állapot, hozzájárulás a szervezet felelőse adatainak közzétételére)
(2) A szervezet pénzügyi- és létszámadatai (árbevétel, éves átlagos létszám)
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól (1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai (1) Átmeneti gondozás: Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(2) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(3) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(4) Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)
(5) Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(6) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(7) Átmeneti gondozás: Adatok a helyettes szülőkről
(8) Átmeneti gondozás: Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai
(9) Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyezete)
(10) Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)
(11) Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(12) Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők (1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)
(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról (1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint
1791 Baromfikeltetés (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
környezetvédelmi beruházásokról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
1824 Takarmányok értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831 Építőipari tevékenységek ára (1) Építési tételek egységára
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának (1) Számítógépek és a számítógépes hálózatok használata
minőségi és mennyiségi adatai (2) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
(3) Internetfelhasználás
(4) Felhő alapú számítástechnika (Cloud computing)
(5) A vállalkozáson belüli automatizált információcsere
(6) Az ellátásilánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása
(7) Számlázás
(8) Rádiófrekvencián alapuló beazonosító (Radio Frequency Identification, RFID) technológia használata
(9) Elektronikus kereskedelem
(10) Az információs és kommunikációs eszközök állománya
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés (1) Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma)
(2) Értékesítés nettó árbevétele
(3) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(4) Anyag- és energiaköltség
(5) Eladott áruk beszerzési értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Egyéb költségek
(8) Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke)
1846 Székhely és telepi adatok (1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852 Üzletek és más telepek adatai (1) Üzletek és telepek adatai
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
és nettó árbevétele (2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól (1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében
(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében
(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások
(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma
(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma
(6) A támogatásra felhasznál összeg
(7) A december folyamán támogatásban részesítettek adatai (fogyatékosság jellege, támogatás mértéke , kor és nem szerint)
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai (1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai: ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai (1) Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai (1) Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről (1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(5) Felújítások értéke
(6) Selejtezési adatok
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján (1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
szálláshelyekről (2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta
(5) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
(3) Utasforgalom
(4) Áru- és postai küldemények forgalma
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához (1) A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel- és betétállományok és hitel- és betétkamatok, millió Ft
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2010 Intrastat kiszállítás (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2012 Intrastat beérkezés (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és annak működési formája)
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás működési formája)
(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa)
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító szervezet gazdálkodásának módja és integráltsága (szervezeti felépítése)
(5) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkaügyi adatai (statisztikai állományi létszám, természetes létszáma, foglalkoztatottak szakképzettsége)
2037 Az államháztartás központi alrendszerének mérlegjelentése (1) Az államháztartás központi alrendszerének (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása, tájékoztató adatok, adósság adatok, devizaalapú adósság összetétele)
2038 Az államháztartás önkormányzati alrendszerének mérlegjelentése és költségvetési jelentése (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének mérleg-jelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása)
(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének költségvetési jelentése (az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.)
2040 Az államháztartás központi alrendszerének éves költségvetési beszámolója (1) Az államháztartás központi alrendszerének éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2041 Az államháztartás önkormányzati alrendszerének éves költségvetési beszámolója (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2042 Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének költségvetése (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének költségvetése
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (költségvetési kapcsolatai, bevételei és kiadásai)
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról (1) Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat (1) Éves zárszámadási törvényjavaslat
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január emelés után) (1) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)
(2) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint (1) Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint. (A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma; a sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa; a sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész; a baleset dátuma, ideje és földrajzi helye; a munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat; konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük.)
2064 A munkaképesség-csökkenés véleményezése (1) Adatátvétel a kormányhivatalok forgalmi statisztikai kimutatásai alapján. Új megváltozott munkaképességűek száma, aránya, az ÖEK szerint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált megváltozott munkaképességűek száma, aránya, az ÖEK szerint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek (ágazati azonosító; székhelye; telephelye; szolgáltatás; a szolgáltatás működési formája; fenntartó típusa; férőhely)
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai: (a nyilvántartásba vétel indoka; a szálláshely nyilvántartási száma; a nyilvántartásba vétel időpontja; a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése; a szálláshely neve, címe, nyitvatartása; szobaszám; férőhelyszám; a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma)
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése (1) Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint
2084 A bőr- és nemibeteg gondozók működési mutatói (1) Bőr- és nemibeteg-gondozási feladatot ellátó szolgáltatók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése (1) Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2087 Védőnői jelentés összesítője (1) Nyilvántartótt várandós anyák adatai
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) Nyilvántartott fiatalkorúak adatai
(4) Védőnői állások adatai
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról (1) Addiktológiai gondozóintézetekben megjelent betegek száma, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról (1) Szakképesítést szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerint
2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről (1) A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról (1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma
(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)
(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)
(4) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) (1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek adatai
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről (1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai: az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek
(2) A regisztrált kábítószerfogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban
(3) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban
(4) A kábítószerfogyasztás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről (1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa, illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint
(2) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport, illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás,rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás,kiegészítő szolgáltatások,egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban,prevenció és népegészségügyi ellátás,egészségügyi adminisztráció,egyéb és tőkefelhalmozás
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek,járóbeteg ellátás,egészségügyi termékek szolgáltatói,népegészségügyi intézmények,nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás forrásai szerint,államháztartás,magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva: beavatkozások száma (db); pontok száma; finanszírozás összege
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva: aktív finanszírozási eset (db); aktív súlyszám (db); aktív finanszírozási díj (eFt); ápolás átlagos tartama (nap); kórházi halálozás (db); nosocomiális fertőzés előfordulása (db); más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db); más osztályra történő áthelyezés (db); egynapos ellátási esetek száma (db)
(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva: krónikus eset (db); krónikus díj (eFt); nosocomiális fertőzés előfordulása (db)
(3) Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
(4) A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett (1) Befizetések az EU költségvetésébe: ÁFA alapú befizetés, GNI alapú befizetés, Brit korrekció
transzferek (2) EU-alapokból nyújtott agrártámogatásokkal kapcsolatos kifizetések hazai termelőknek: támogatás-típusonként EU-s és hazai forrás kifizetése intervenciós műveletek
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés
2129 Magzati veszteség adatai (1) A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra) vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegségkódok) leválogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatbázisa alapján.
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése (1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR’15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai (1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó)
2134 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai (1) A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről (1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;
(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint
(3) Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről (1) Átlagos állományi létszám
(2) Szakosodott egységek teljesítményadatai
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása (1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma, beavatkozások száma, teljesített évi szakorvosi és nem szakorvosi munkaórák száma, szakmafőcsoportok és terület szerint
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban
2161 A vasúti személyszállítás adatai (1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
(4) A vasúti vonatmozgások
(5) Bevételek
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi regisztrációval (1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi regisztrációval rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
rendelkező gazdálkodási szervezetek listája (2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok: törzsszám; vállalkozás irányítószáma; vállalkozás neve; székhelye; email-címe; telefonszáma; vagyoni biztosíték mértéke; tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő); engedélyállapot; iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma; irodavezető neve, email-címe, telefonszáma
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai (1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai
(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai
(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája (1) Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája
2168 Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések Magyarországon (részvény és egyéb részesedések illetve adósságtípusú instrumentumokkal együttes) teljeskörűsített záróállományairól (1) A külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományának adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens statisztikai főtevékenység szakágazati besorolása (TEÁOR’08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke forintban, külföldi részesedés százaléka, partner kapcsolat jellege, partner neve, partner címe, végső befektető besorolása, megjegyzés
(2) A külföldi közvetlen tőkebefektetések Magyarországon (nettó tartozás) teljeskörűsített záróállományának adatai: részvények és egyéb részesedések, valamint adósság típusú instrumentumok, törzsadatok, regiszter célú adatok, a tőkebefektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens statisztikai főtevékenység szakágazati besorolása (TEÁOR’08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke forintban, külföldi részesedés százaléka, megjegyzés
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme, TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról (1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
2196 Külföldi állampolgárok adatai (1) A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai (1) A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége, külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa) a NEAK adatbázisa alapján.
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról (1) Költségvetési jelentés részeként az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését leíró adatok
(2) Költségvetési jelentés részeként a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
(3) Költségvetési jelentés részeként a központi költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről (1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban
(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről (1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme; TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2214 Biztosítók statisztikai mérlege (1) Brutttó megszolgált díjbevételek (éven belül halmozott)
(2) Bruttó kárkifizetések (éven belül halmozott)
(3) Tartalékok befektetéséből szármozó hozam (éven belül halmozott)
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös és gyepterületek megyénkénti elhelyezkedése
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Mezőgazdasági munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai (1) A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok
2233 Fogvatartotti jelentés (1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok
(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok
(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok
(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok
(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok
(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok
(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok
(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok
(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok
(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok
(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok
(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok
(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok
(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok
(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok
(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (előzetesen letartóztatott terhére rótt bűncselekmény, időtartam)
(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)
(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok
(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok
(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok
(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)
(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről (1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés (1) Ipari teljesítmény adatok
(2) Ipari rendelés adatok
(3) Építőipari teljesítmény adatok
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Vállalkozások negyedéves teljesítményére vonatkozó adatok (Értékesítés összes árbevétele; a realizált regisztrációs és jövedéki adó; Eladott áruk beszerzési értéke; Közvetített szolgáltatások értéke; Fizetett bérmunkadíj; Saját előállítású eszközök aktivált értéke; Saját termelésű készletek állománya; Összes termelési érték; Vásárolt készletek állománya; Anyag- és energiaköltség; Igénybe vett szolgáltatások értéke; Egyéb szolgáltatások értéke; a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki adó)
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
(2) Nemzetgazdasági beruházások
(3) Használt tárgyi eszközök
(4) Pénzügyi lízing-szerződések
(5) Immateriális javak
2238 Havi munkaügyi jelentés (1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés (1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői
(5) A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai
2241 Éves munkaügyi jelentés (1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2253 Jelentés a magyarországi mozikról (1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel
(2) A magyarországi mozik pénzügyi adatai (bevétel, kiadás)
(3) A magyarországi mozik forgalmazási adatai
2254 Jelentés a befejezett filmekről (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma
(4) Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként (1) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú bevételek adatai
(2) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként (1) A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.
2257 A támogatott lakhatás adatai (1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok adatai: számuk praxisszervezés, típus, jogállás szerint
és morbiditási adatai (2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok létszámadatai nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai
(7) Létszámadatok a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről
2262 Katonai célú eszközök adatai (1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett adatok állóeszköz és készlet bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam és szerződéstipusonkénti kimutatása.
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről (2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
rendszerben lévő szervezetekről (2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési (1) Létszám
rendszerben lévő szervezetekről (2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési (1) Létszám
rendszerben lévő szervezetekről (2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
gazdaságok) (2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2376 Befektetési alapok jövedelem mátrixa (1) Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem, milliárd Ft-ban
2377 Kamatmátrix (1) Kapott és fizetett kamatok szektoronként és alszektoronként, milliárd Ft
2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott biztosításközvetítők listája (1) Pénzügyi szervezetek és biztosításközvetítők listája
2379 Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a nemzeti számlákhoz (1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos kiugró osztalékára vonatkozó egyedi szintű adatok évente, negyedéves bontásban, forintban megadva
2380 Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz (1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos osztalékára vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva. A külföldi részesedés %-os aránya.
(2) Gazdasági szervezetek visszaforgatott jövedelmére vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva
2381 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen (1) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29) (2) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai
(3) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai
(4) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok
(5) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai
(6) A tárgyév végén jegyzett devizaárfolyamok
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív (1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok, elérési adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk)
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
(2) Gazdasági szervezetek beruházási adatai
2415 Magyar Államkincstár Időközi költségvetési jelentések beruházás sorai (1) Időközi költségvetési jelentések beruházás vonatkozású sorai
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni (1) Földterület használat szerint
gazdaságok) (2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös és gyepterületek megyénkénti elhelyezkedése
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
2419 Gyümölcsös ültetvények összeírása (1) Gazdaságra vontakozó információk
(2) Ültetvény területe
(3) Ültetvény jellemzői
(4) Fajtamegoszlás
(5) Termőképesség
(6) Gazdálkodási módszerek

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Belügyminisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5. 692/2011/EU Rendelet
1224 Közlekedésrendészeti statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5.
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) AGY Eseményhez kötődő rendőrség ügyészség Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás AGY Évenkénti 1.) regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek
2.) vízügyi igazgatóságok
1.) a tárgyévet követő január 31.
2.) a tárgyévet követő március 31.
692/2011/EU Rendelet Vízhasználat
Online
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége AGY Évenkénti azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők a tárgyévet követő március 31. 2000/60/EK Irányelv
2006/118/EK Irányelv
Vízhasználat
Online
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai AGY Évenkénti víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 91/271/EGK Irányelv
98/83/EK Irányelv
2014/431/EU Határozat
Víziközmű-Online
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai AGY Évenkénti az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő gazdasági tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók a tárgyévet követő április 30. 2000/60/EK Irányelv
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai AGY Évenkénti az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő január 31. 2000/60/EK Irányelv Vízhasználat
Online
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján a tárgyévet követő február 18.
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről Félévenkénti Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága a tárgyfélévet követő hó 10. nap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés (1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1224 Közlekedésrendészeti statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § bekezdés a), b), f), g), h), i), j) pontok]
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholos állapot vizsgálat
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika (1) Büntetőfeljelentések száma bűncselekmények szerinti bontásban
(2) Feljelentés kiegészítések száma bűncselekmények szerinti bontásban
(3) Feljelentés elutasítások száma bűncselekmények szerinti bontásban
(4) Nyomozás elrendelések száma bűncselekmények szerinti bontásban
(5) Feljelentések tárgyában tett egyéb intézkedések
(6) Nyomozás felfüggesztése, illetve nyomozás megszüntetése után továbbfolytatott nyomozások száma bűncselekmények szerinti bontásban
(7) Ügyész utasítása alapján továbbfolytatott nyomozások száma bűncselekmények szerinti bontásban
(8) Folyamatban lévő nyomozások száma a nyomozás időtartama és bűncselekmények szerinti bontásban
(9) Nyomozás felfüggesztések száma a befejezés módja és bűncselekmények szerinti bontásban
(10) Nyomozás megszüntetések száma a befejezés módja és bűncselekmények szerinti bontásban
(11) Vádemelési javaslattal befejezett nyomozás száma bűncselekmények szerinti bontásban
(12) Bíróság elé állítások száma bűncselekmények szerinti bontásban
(13) Befejezett nyomozások száma a nyomozás időtartama és bűncselekmények szerinti bontásban
(14) Elrendelt őrizetbe vételek száma (bűnügyi, közbiztonsági, szabálysértési)
(15) Elrendelt előzetes letartóztatások száma
(16) Elrendelt lakhelyelhagyási tilalmak száma
(17) Elrendelt házi őrizetek száma
(18) Elrendelt távoltartások száma
(19) Elrendelt megelőző távoltartások és ideiglenes megelőző távoltartások száma
(20) Elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelések száma
(21) Elrendelt körözések száma tárgykörök és kibocsátó szervek szerinti bontásban
(22) Folyamatban levő körözések száma tárgykörök, kibocsátó szervek és a körözés kibocsátása óta eltelt idő szerinti bontásban
(23) Befejezett körözések száma tárgykörök, kibocsátó szervek és a körözés kibocsátása óta eltelt idő szerinti bontásban
(24) Rendkívüli haláleset miatt indított eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
(25) Rendkívüli haláleset miatt folyamatban levő eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
(26) Rendkívüli haláleset miatt befejezett eljárások száma befejezés módja és esetkörök szerinti bontásban
(27) Tulajdon elleni szabálysértés miatt tett feljelentések száma szabálysértések szerinti bontásban
(28) Folyamatban levő tulajdon elleni szabálysértések száma szabálysértések szerinti bontásban
(29) Befejezett tulajdon elleni szabálysértések száma a befejezés módja és szabálysértések szerinti bontásban
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi (1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú (2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
adatgyűjtésével) (3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (1) Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői (Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(2) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai (Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; Értékesített vízmennyiség)
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint (1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége (2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek (1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
főbb műszaki-gazdasági adatai (2) Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7) Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz (1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és (2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
vízkezelési adatai (3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási, valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő (1) Az adatszolgáltató azonosító adatai
vízbevezetések adatai (2) Felszíni vízkivételek [A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási célja; A vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti mennyisége (m3)]
(3) Felszíni vízbe történő vízbevezetések [A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és a bevezetett víz eredete (a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3); A bevezetett víz minősége (minősítése)]
(4) Vízátvezetések [A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; A vízátvezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3)]
(5) Tározó adatai [helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; vízforgalmának tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3)]
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája (1) Katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési adatai
(2) Katasztrófavédelmi szervek közérdekű bejelentései és panaszügyei
(3) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó hatósági ügyek
(4) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó szakhatósági ügyek
(5) Katasztrófavédelmi szervek által kezdeményezett szankciók
(6) Katasztrófavédelmi szervek más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyei
(7) Katasztrófavédelmi szervek tűzvizsgálati tevékenysége
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések (1) Használatba vett beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések, valamint kiegészítőik adatai (berendezések megoszlás, típusa, jelzésadók, szórófejek száma, oltóanyag mennyisége, típusa, vezérlések stb.)
(2) Befogadó létesítmény jellemzői (kockázati osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa)
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról
(2) folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
(3) folyamatban maradt ügyek száma)
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti köznevelési intézmények október 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Folyamatos Oktatási Hivatal a tárgyévet követő január 10.
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről AGY Évenként kétszeri felsőoktatási intézmények Első félévről: november 15., második félévről: április 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 20. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről AGY Évenkénti valamennyi alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv társadalmi civil szervezet alapítvány alapítvány közalapítvány gazdasági társaság vállalkozás egyéni vállalkozás a tárgyévet követő március 1.
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről AGY Évenkénti állatkertek vadasparkok kultúrparkok a tárgyévet követő január 31.
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről AGY Évenkénti települési munkahelyi felsőoktatási és szakkönyvtárak a tárgyévet követő március 1.
1444 Muzeális intézmények adatai AGY Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő január 31.
1445 Jelentés a kiállításokról AGY Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő március 1.
1446 Jelentés a levéltárak működéséről AGY Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1.
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről AGY Évenkénti színházak opera a tárgyévet követő január 31.
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről AGY Évenkénti szabadtéri színházak október 30.
1451 Jelentés a hangversenyekről AGY Évenkénti Hangversenyszervező szervezetek Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok énekkarok a tárgyévet követő január 31.
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal az általános felvételi eljárás jelentkezési határidejét követő 50. nap
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal szeptember 1.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi AGY Negyedévenkénti, évenkénti A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény a t.negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozásegészségügyi alapszolgálatok munkájáról AGY Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15.
1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról AGY Eseményhez kötődő, évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31.
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) Havonként, ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által) a tárgyidőszakot követő második hó 1., ill. a tárgyévet követő február 15.
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről AGY Eseményhez kötődő a szakképzésben vizsgát szervező intézmények eseményt követő 30 napon belül
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés AGY Havonkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hó 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Évenkénti Nemzeti Rákregiszter a tárgyévet követő június 30.
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről AGY Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések AGY Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején AGY Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő év május 31.
1566 Védőoltási jelentés AGY Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről AGY Évenkénti az egészségügyi ellátást végző intézmények (kórházak klinikák egészségcentrumok) háziorvosok mentők a tárgyévet követő március 31.
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről AGY Évenkénti Országos Közegészségügyi Intézet a tárgyévet követő március 10. 1893/2006/EK Rendelet
1338/2008/EK Rendelet
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről AGY Évenkénti Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyévet követő április 30.
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról AGY Évenkénti (1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásáról. 1.) a tárgyévet követő március 10., 2.) a tárgyévet követő március 31.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról. Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények részére végzett beruházási és felújítási költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.
1578 Jelentés a gyógyszertárakról AGY Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közreműködésével a tárgyévet követő február 28.
1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő március 31.
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez AGY Évenkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg szakellátást). a tárgyévet követő február 28.
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követő január 31.
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről AGY Évenkénti állami tulajdonban önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek fekvőbeteg intézményei a tárgyévet követő január 31.
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása Évenkénti Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő február 28.
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő március 31.
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól AGY Havonkénti valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2179 Jelentés a táncegyüttesekről AGY Évenkénti hivatásos táncegyüttesek a tárgyévet követő január 31.
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhónapot követő hónap 25.
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól AGY Évenkénti A nem állami köz- és felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő május 31. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyévet követő január 31.
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények (1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
tevékenységéről (2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakközépiskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok
alábontása: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetisági oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma, szakképzésben résztvevők száma szakképesítésenként, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról (1) Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második félévi helyzetéről (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma
(7) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai
(8) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben
(9) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról (1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések; Ismeretterjesztés; Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és (1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
kultúrparkok tevékenységéről (2) Állatkertek látogatottságának jellemzői
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről (1) A könyvtári telephelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás)
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtárhasználat adatai, speciális szolgáltatások
(4) Könyvtári programok és képzések
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1444 Muzeális intézmények adatai (1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445 Jelentés a kiállításokról (1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma)
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)
1446 Jelentés a levéltárak működéséről (1) A levéltári anyag feldolgozottsága
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) Irattáros képzés jellemzői
(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése a levéltáraknál
(5) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga
(9) A levéltár digitalizált anyaga
(10) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, ügyfélszolgálat, levéltári iratok kölcsönzési adatai
(11) Közművelődési feladatok a levéltáraknál
(12) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről (1) A színházak és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám)
(3) Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai
(7) A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről (1) A szabadtéri színházak látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Szabadtéri színházi előadások és látogatók adatai (előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A szabadtéri színház adatai (befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1451 Jelentés a hangversenyekről (1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
(2) Hangverseny bérletezés adatai
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók adatai [száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a jelentkezés évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a fogyatékossággal élők száma] szakonként.
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók létszámadatai [száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a felvétel évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma] szakonként.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint)
(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi (1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
alapszolgálatok munkájáról (2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
(4) Munkahigiénés feladatok
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
(6) Egészségmegőrző tevékenység
1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról (1) Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományi adatai (az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) (2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről (1) Az egészségügyi szakképzés adatai (formája és ideje; vizsga időpontja; kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint)
(2) Adatok az egészségügyi szakképzésben végzettekről (nem és állampolgárság szerint)
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés (1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
(5) Csecsemőgondozási díj adatai
(6) Gyermekgondozási díj adatai
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről (1) Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről (1) Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozó szerinti bontásban
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések (1) Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején (1) Adatok a influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk járványok idején)
1566 Védőoltási jelentés (1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint)
(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások (megyénként)
(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások adatai
(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai (száma megyénként)
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről (1) Gyógyszermérgezések adatai
(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
(3) Növény-védőszer mérgezések adatai
(4) Egyéb mérgezések adatai
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről (1) Foglalkozási megbetegedések jellemzői (száma és gyakorisága kórformák szerint, megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként; a betegségek oka szerint; területi bontásban)
(2) Fokozott expozíciós esetek jellemzői (száma és aránya; esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként; az expozíció oka szerint; területi bontásban)
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről (1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportok és életkor szerint
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
kiadásainak alakulásáról (2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
1578 Jelentés a gyógyszertárakról (1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai
1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor (1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
és nemek szerinti megoszlásáról (2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez (1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Egészségügyi szolgáltatók épületeinek főbb jellemző adatai
(2) Egészségügyi szolgáltató telephelyének főbb jellemző adatai
(3) Az egészségügyi szolgáltató intézet főbb jellemző adatai
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről (1) Fekvőbetegellátó intézetek éves energiafelhasználás adatai
(2) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatai
(4) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatai
(5) A fekvőbetegellátó intézetek veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatai
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok a fekvőbetegellátó intézetekben
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása (1) Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról (1) Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól (2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről (1) A gyermekgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A gyermekgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok
2179 Jelentés a táncegyüttesekről (1) A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai
(4) Táncegyüttes külföldi vendégszereplései
(5) Vendégszereplő táncegyüttes társulatok
(6) A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez (1) A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól (1) A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Az egészségügyi szolgáltatók intézményeinek és telephelyeinek informatikai jellemző adatai
(2) Az egészségügyi szolgáltatók számítógép- és szerverkörnyezete
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről (1) Lezárt keresőképtelenségi esetek
(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai
(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről (1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Igazságügyi Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi adatok AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1730 Önálló bírósági végrehajtók tevékenysége AGY Negyedévenkénti, havi bontásban önálló bírósági végrehajtók a tárgynegyedévet követő
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről AGY Évenként kétszeri fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyfélévet követő hó 20.
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről AGY Évenkénti közvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
tevékenységi adatairól (2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(5) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi (1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
és tevékenységi adatok (2) Az érkezett ügyek száma [az ügyek tárgya szerinti bontásban (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban; megyénként]
(3) A befejezett ügyek száma [az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz) 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); időtartam szerinti megoszlása megyénként]
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
(7) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
1730 Önálló bírósági végrehajtók tevékenysége (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma [az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként]
(3) A befejezett ügyek száma [az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként]
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht. 52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban)
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban)
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről (1) A közvetítői eljárással érintett ügyek ügyforgalmi adatai [előző évről folyamatban maradt, érkezett, befejezett (eredményesen, eredménytelenül), a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek száma) az ügyek tárgya szerint (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták]
(2) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka [a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35. § (1) bekezdés b)-d) pontja alapján] szerint

5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Földművelésügyi Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok Évenkénti Országos Meteorológiai Szolgálat a tárgyévet követő szeptember 30. 2008/50/EK Irányelv
2011/850/EU Határozat
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a tárgyévet követő augusztus 31.
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap AGY Negyedévenkénti erdőterülettel rendelkező gazdálkodók erdészeti szakszemélyzete január 8., április 8., július 8., október 8. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság a tárgyévet követő március 31.
1257 Nettó fakitermelés AGY Évenkénti erdőgazdaságok egyéb erdőgazdálkodók, energetikai ültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról AGY Évenkénti erdőterülettel rendelkező és/vagy fafeldolgozást végző mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, erdőtulajdonosok, fafeldolgozástvégző egyéb nemzetgazdasági ágba sorolt szervezetek, energetikai faültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő február 20. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1261 Vadgazdálkodási jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak a tárgyévet követő március 20. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1262 Vadállomány becslési jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak február 15. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1263 Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és készletváltozása AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése anyagfelhasználása termékenként AGY Évenkénti a faforgácslap- és farostlemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1283 Munkaügyi jelentés AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről AGY Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek a tárgyidőszakot követő hó 15.
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a „Natura 2000” területekről AGY Évenkénti nemzeti park igazgatóságok a tárgyévet követő március 31. 92/43/EGK Irányelv
2009/147/EK Irányelv

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok (1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján A
(4) levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről (1) Fakitermelés és erdősítés területi adatai (véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága; az erdőfelújítások területének nagysága)
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap (1) Erdőgazdálkodók erdőkár adatai: károsító előfordulása (földrajzi azonosító) és kódja, az érintett terület mértéke, a kár gyakorisága, a kárerély, az észlelés ideje, a védekezés módja és állapota (tervezett/elvégzett)
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról (1) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban
1257 Nettó fakitermelés (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Erdészeti fatermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról (1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Lábon értékesített bruttó famennyiség
1261 Vadgazdálkodási jelentés (1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés főbb vadászható vadfajonként
(2) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés ivar és korcsoportonként
(3) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(4) Vízivad ragadozók és egyéb vadászható fajok terítéke
(5) Mesterséges vadtenyésztés
(6) Vadföldek és vadtakarmányozás
(7) Bevételek: Külföldi bérlelövés, Külföldi szolgáltatás, Belföldi bérlelövés, Belföldi szolgáltatás, Élő vadból származó bevétel, Lőtt vadból származó bevétel, Egyéb bevételek, Pályázati bevétel és támogatások 2. Kiadások: Munkabér, Vadgazdálkodási kiadások, Vadkárok térítése - mezőgazdasági, Vadkárok térítése - erdei, Egyéb kiadások
(8) Vadkárok és bírságok adatai
1262 Vadállomány becslési jelentés (1) A vadállomány becsült nagysága főbb vadászható vadfajonként, ivar- és korcsoportonként, szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(2) Egyéb fajok állománya
(3) Tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
(4) Tervezett mesterséges vadtenyésztés
(5) Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás
1263 Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és (1) A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
készletváltozása (2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) A faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése (1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
anyagfelhasználása termékenként (2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1283 Munkaügyi jelentés (1) Az erdészeti és faipari társaságok munkaügyi adatai (átlagos statisztikai állományi létszáma, munkabér stb.)
(2) A fizikiai dolgozók összefoglaló létszám és munkabér adatai
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről (1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti (1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
területekről és a „Natura 2000” területekről (2) Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban

6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Miniszterelnökség

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1229 Hatósági statisztika AGY Félévenkénti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok a tárgyidőszakot követő hónap 31. napja
1621 Önkormányzati törzsadattár AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 15.
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai AGY Évenkénti a területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységei a tárgyévet követő március 31.
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája AGY Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1229 Hatósági statisztika (1) Hatósági eljárásokban született döntések
(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye
(4) Hatósági ellenőrzések száma
(5) Belföldi jogsegélyek száma
(6) Ügyintézési idő
(7) Eljárási költség
(8) Közigazgatási bírságok
(9) Ügyfelek száma
(10) Kirendelt szakértők száma
(11) Ügyintézők száma
(12) Eljárások száma
(13) Végrehajtási eljárások
1621 Önkormányzati törzsadattár (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs (1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
rendszer (2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének (1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
engedélyezéséről szóló statisztika (2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási (1) Főszámra iktatott iratok száma
szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai (2) Alszámra iktatott iratok száma
(3) Kimenő ügyiratforgalom
(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma
(5) Másodfokú hatósági határozatok száma
(6) Elsőfokú hatósági végzések száma
(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
(8) Másodfokú hatósági végzések száma
(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
(23) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(25) Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
(26) Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások (1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
statisztikája (2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma
(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma

7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok AGY Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető és egyéb kijelölt vállalkozások a tárgyidőszakot követő 30. nap KSH Elektra
1390 A helyi közutak és hidak adatai AGY Évenkénti települési önkormányzatok (Budapesten kerületenként) a tárgyévet követő február 28. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai AGY Évenkénti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Kormányhivatala a tárgyévet követő február 28. 91/672/EGK Irányelv
96/50/EK Irányelv
2005/44/EK Irányelv
2006/87/EK Irányelv
KSH Elektra
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről AGY Évenkénti Fővárosi és megyei kormányhivatalok, közlekedési hatóság a tárgyévet követő április 15. 91/439/EGK Irányelv
2000/53/EK Irányelv
2163/2001/EK Rendelet
2003/59/EK Irányelv
2006/126/EK Irányelv
2006/22/EK Irányelv
561/2006/EK Rendelet
2007/46/EK Irányelv
2008/65/EK Irányelv
2008/68/EK Irányelv
2009/40/EK Irányelv
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai AGY Évenkénti létesítményt üzemeltető vállalkozások a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei AGY Évenkénti vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő május 30. KSH Elektra
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Évenkénti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai AGY Negyedévenkénti távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő 40. nap 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1811 A postai szolgáltatás és eszközei AGY Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. KSH Elektra
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz és személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30. 91/2003/EK Rendelet KSH Elektra
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom AGY Havonkénti Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások a tárgyhót követő hó 10. 1365/2006/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok AGY Negyedévenkénti Hírközlési tevékenységet végző szervezetek, valamint a Magyar Posta Zrt. a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai AGY Negyedévenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2222 Az út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2223 A vasút infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2224 A vízi út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai AGY Évenkénti a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai AGY Évenkénti az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai AGY Évenkénti az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet
1384/79/EGK Rendelet
KSH Elektra
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint AGY Negyedévenkénti a kijelölt nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgynegyedévet követő hó 30. KSH Elektra
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint AGY Évenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének helye Magyarországon található a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem nemzetközi repülőterek tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai Évenkénti Honvédelmi Minisztérium a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok (1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390 A helyi közutak és hidak adatai (1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját (1) Hajózási engedélyek adatai
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai (2) Áruszállítás
(3) Személyszállítás
(4) Rév és komp üzemeltetés
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
(6) Duna
(7) Tisza
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
(9) Egyéb
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló-, ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló-, ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről (1) Közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységek (belföldi, külföldi járművek) - Közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR ellenőrzés; Forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka; Vezetési és pihenőidő ellenőrzés
(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai (Kategóriák, Vizsgatárgyak szerint)
(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai (műhelyek száma, tevékenység jellege, foglalkoztatott létszám, gépjárműjavító műhelyek tevékenységére vonatkozó adatok)
(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint (Saját/külső vizsga; Forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga)
(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai
(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek
(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység (gyártónál, kereskedőnél, felhasználónál)
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó (1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
szállítási és baleseti adatai (2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei (1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
(2) Vízi út jellemzői
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
(4) Beruházási kiadások
(5) Folyó kiadások
(6) Általános kiadások
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági (1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya
tevékenység (2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések
(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerződéi Feltételek) módosítása
(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése
(5) Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése
(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele
(7) Általános hatósági felügyelet és piacfelügyelet
(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek
(9) Média hatósági tevékenység
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai (1) Bekapcsolt fővonalak száma
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) Mobiltelefon szolgáltatás adatai
(7) Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai (1) Bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
(2) Év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama településenként, az év folyamán
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) A szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma, illetve kapacitása településenkénti bontásban, az év végén
(7) A szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén
(8) A kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén
1811 A postai szolgáltatás és eszközei (1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
szállítási teljesítmények adatai (2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Kombinált szállítás
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom (1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be- vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)
(6) Be- vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek (1) Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
gazdálkodását jellemző adatok (2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(4) A mobilinternet szolgáltatás
(5) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adatai
(6) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes jelátviteli technológiák esetén, negyedév végi adatai
(7) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, sugárzott jelátviteli technológiák esetén negyedév végi adatai, db
1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, év során
(4) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
(5) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, települési bontásban, év végén, db
(6) Digitális műsorterjesztés
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai (1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2222 Az út infrastruktúra adatai (1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
(8) Országos úthálózati kategóriákban
(9) 7 jármű kategóriában
(10) Úthasználati (forgalmi) adatok
(11) Országos úthálózati kategóriákban
(12) 15 (teher) jármű kategóriában
(13) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223 A vasút infrastruktúra adatai (1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként
2224 A vízi út infrastruktúra adatai (1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok
(4) Vízi út osztályonként
(5) Hajókategóriánként
(6) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
(7) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
(8) Összevont osztályokban
(9) Hitelszolgálati módonként
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai (1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai (1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag (1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
nyilvántartott hitelszolgálati adatai (2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai (1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai (1) Menetrend szerinti járatok adatai
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
(4) Bevételt nem jelentő járatok
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai (1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai (1) Légijármű mozgások
(2) Kereskedelmi utasforgalom
(3) Szállítmány (áru, posta)
(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai (1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok
(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai

8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről AGY Évenkénti 5 fő fölötti vállalkozások és nem profit orientált szervezetek a tárgyidőszakot követő hó vége 530/1999/EK Rendelet
1916/2000/EK Rendelet
Tarifa
1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint AGY Évenkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja május 15.
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről AGY Eseményhez kötődő iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények a vizsgát /képzés befejezését/ követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében évet követő 10. nap 452/2008/EK Rendelet
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről AGY Évenkénti a költségvetési intézmények létszámnagyságtól függetlenül a tárgyidőszakot követő 6. hét 530/1999/EK Rendelet
1916/2000/EK Rendelet
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés AGY Havonkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja a tárgyhót követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel; kollektív bérmegállapodás típusa)
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (a május 31-i állapot szerinti alapbére, május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint (1) Adatok a családi pótlék ellátásban részesülőkről (családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított gyermekek figyelembevételével; Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek száma)
(2) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők; intézetben élők)
(3) Intézetben elhelyezett gyerekek adatai
(4) Saját jogon ellátásban részesülők adatai
(5) A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai
(6) Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről (1) Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
(2) Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
(3) Beiratkozott személyek adatai (száma)
(4) Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
(5) Részvételi díj és annak költségviselője
(6) A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
(7) A képzés eredményességét összefoglaló adatok
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés (1) Gyermekgondozási segély folyósításának adatai (napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó); segélyre jogosultak nemenként, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő; beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke száma)
(2) Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
(3) Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
(4) Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén, gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
(5) Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
(6) Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
(7) Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
(8) Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

9. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1237 A mezőgazdasági beruházások AGY Évenkénti a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halászat és a fafeldolgozás ágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő február 1. 138/2004/EK Rendelet
1240 Árumérleg AGY Évenkénti az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő február 28.
1249 Lehalászás AGY Évenkénti halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok a tárgyévet követő március 31. 762/2008/EK Rendelet
1253 Tájékoztató jelentések AGY Eseményhez kötődő mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények eseményt követő nap
1269 A termelőeszközök árjelentése AGY Havonkénti a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó kijelölt vállalkozások a tárgyhónapot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma AGY Negyedévenkénti mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
1271 A növényvédő szerek értékesítése AGY Évenkénti mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások tárgyidőszakot követő hó 15. 1185/2009/EK Rendelet
1280 Vágóhidak élőállat vágása AGY Havonkénti valamennyi engedélyezett vágóhíd a tárgyhónapot követő hó 10. 1165/2008/EK Rendelet
1282 Műtrágya értékesítés AGY Negyedévenkénti a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
2202 Dísznövénytermesztés AGY Évenkénti dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók a tárgyévet követő március 31.
2203 Gyógynövény felvásárlás AGY Évenkénti gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók a tárgyévet követő március 31.
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása AGY Évenkénti az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 1.
2336 Öntözés AGY Évenkénti vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdálkodók a tárgyévet követő január 20.
2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés AGY Évenkénti az élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával foglalkozó, kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 31.
2386 Vetőmagforgalmazás AGY Évenkénti szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő szeptember 1. 138/2004/EK Rendelet
2387 Takarmánygyártás AGY Évenkénti Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel rendelkező vállalkozások a tárgyévet követő április 30.
2416 Mezőgazdasági biztosítások AGY Évenkénti mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító társaságok és biztosítási egyesületek a tárgyévet követő február 28. Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1237 A mezőgazdasági beruházások (1) A mezőgazdasági beruházások alakulása
1240 Árumérleg (1) Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
(2) Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai
1249 Lehalászás (1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
1253 Tájékoztató jelentések (1) A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete
1269 A termelőeszközök árjelentése (1) A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma (1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben
1271 A növényvédő szerek értékesítése (1) A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben
1280 Vágóhidak élőállat vágása (1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)
1282 Műtrágya értékesítés (1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
2202 Dísznövénytermesztés (1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2203 Gyógynövény felvásárlás (1) Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
(2) Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)
(3) Feldolgozása mennyiségben (drog előállítás, lepárlás kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása (1) Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
2336 Öntözés (1) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
(2) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
(3) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
(4) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
(5) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama
2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés (1) Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként
2386 Vetőmagforgalmazás (1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben
2387 Takarmánygyártás (1) takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
(2) Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként
2416 Mezőgazdasági biztosítások (1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint

10. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Legfőbb Ügyészség

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika AGY Évenként kétszeri járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 10. napja
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer AGY Eseményhez kötődő járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 5. napja
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) AGY Eseményhez kötődő rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának, eredményének adatai
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer (1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése
(2) Az eljárás jellemző időpontjai
(3) A vádlott előélete, cselekményei
(4) A vádemelés módja
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi (1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) (2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

11. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1321 Energiamérleg ipari szektor AGY Évenkénti a ’B’ bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és földgázkitermelés nélkül), a ’C’ feldolgozóiparba (kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az ’E’ Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba és az ’F’ építőiparba sorolt szervezetek a tárgyévet követő április 15. 2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH Statisztikai Információs Adattár
1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés AGY Havonkénti mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és egyéb jogi személyiségek, amelyek szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással, brikett- és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj- és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó termeléssel, -importtal és/vagy -exporttal foglalkoznak a tárgyidőszakot követő hónap 10. nap 147/2013/EU Rendelet
1099/2008/EK Rendelet
MEKH Statisztikai Információs Adattár
1335 Energiafelhasználási beszámoló AGY Évenkénti 1.) A ’G’, ’I’, ’J’, ’K’, ’L’, ’M’, ’N’, ’O’, ’P’, ’Q’, ’R’, ’S’ gazdasági ágakba sorolt szervezetek
2.) Az ’A’ gazdasági ágba (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat) sorolt szervezetek
3.) A ’H’ gazdasági ágba (szállítás, raktározás) sorolt szervezetek
1.) a tárgyévet követő április 30.
2., 3): a tárgyévet követő március 31.
2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH Statisztikai Információs Adattár
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek statisztikája AGY Többévenkénti kőolaj-finomítással, -szállítással, -tárolással, illetve bioüzemanyag termeléssel foglalkozó szervezetek a tárgyidőszakot követő április 30. 1113/2014/EU Rendelet
256/2014/EU Rendelet
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók AGY Évenkénti 1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, energiahordozó bel- és külkereskedelmével, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergiatermeléssel, távhő-termeléssel, illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással; PB-gáz-szolgáltatással foglakoznak
a tárgyévet követő április 30. 2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH Statisztikai Információs Adattár
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom AGY Havonkénti Mindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és külkereskedelmével foglalkoznak a tárgyhót követő hónap 10. nap 2009/119/EK Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH Statisztikai Információs Adattár

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1321 Energiamérleg ipari szektor (1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként)
(2) Energiatermelés adatai
(3) Energiahordozó készletek adatai
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai
(5) villamos, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban
(6) petrolkémiai ipar adatai
(7) energiahatékonyságra vonatkozó adatok
1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés (1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai
(2) Kokszgyártás
(3) Brikettgyártás
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
1335 Energiafelhasználási beszámoló (1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés, Épület hűtés, Világítás, Közúti járművekhez, Villamosenergia termelésre, Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre; Egyéb kategóriákra
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek statisztikája (1) Termelési beruházási adatok a kőolaj-feldolgozás szektorban
(2) Finomító kapacitás, tervezett bővítés a folyónaptári évben, a következő két naptári évben, működésből vont kapacitás
(3) Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása
(4) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a folyó naptár évben tervezik megkezdeni
(5) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a következő két naptár évben tervezik megkezdeni
(6) Működésből kivont üzemek kapacitása, melyeknek az üzemelését a folyó naptári évben tervezik befejezni
(7) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók (1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel- és külkereskedelem, készletezés)
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok
(5) Távhőszolgáltatói adatok
(6) Távhűtés
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom (1) Kőolaj ellátás, földgáz-kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló
2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében.
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére, valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek - Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermékkészletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal országonként, típusonként
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok

12. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Magyar Nemzeti Bank

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
2184 Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33) Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidőszakot követő 60. nap 184/2005/EK Rendelet
2187 Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások munkavállalói jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36) Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidőszakot követő 60. nap 184/2005/EK Rendelet
2244 Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52) Havonkénti Központi Statisztikai Hivatal Az adatok közzétételének napja 2014. június 01-től. 184/2005/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
2245 Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása BPM6 (R54) Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal A tárgyidőszakot követő 60. nap 184/2005/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
2184 Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33) (1) Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves idegenforgalmi adatok); instrumentumonként; országbontásban; tranzakciók bevétele szerint; tranzakciók kiadása szerint
2187 Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások munkavállalói jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36) (1) Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (KSH negyedéves becslései a viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelem adatok): instrumentumonként; országbontásban; rezidens szektoronként; tranzakciók bevétele szerint; tranzakciók kiadása szerint
2244 Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52) (1) Áruforgalom havi adatszolgáltatása (KSH-tól havi áruforgalmi adatok) (instrumentumonként; országbontásban; rezidens szektoronként; tranzakciónként)
2245 Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása BPM6 (R54) (1) Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves szolgáltatások adatok) (instrumentumonként; országbontásban; tranzakciók bevétele szerint; tranzakciók kiadása szerint)

13. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Országos Bírósági Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól AGY Eseményhez kötődő járásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint
1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól AGY Eseményhez kötődő járás bíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria ütemterv szerint
1296 Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási csoportjának munkájáról AGY Évenkénti törvényszékek a tárgyévet követő január 20.
1298 Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatról AGY Évenkénti törvényszékek a tárgyévet követő január 20.
1305 Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése AGY Havonkénti Közigazgatási és munkaügyi bíróságok a tárgyhót követő 10. munkanap
1307 A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése AGY Havonkénti törvényszékek a tárgyhót követő 10. munkanap
1308 Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése AGY Havonkénti Törvényszékek a tárgyhót követő 10. munkanap
1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai AGY Havonkénti a törvényszékek cégbíróságai a tárgyhót követő 10. munkanap
1856 Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése AGY Havonkénti Kúria a tárgyhót követő 10. munkanap
1979 Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése AGY Havonkénti Ítélőtáblák a tárgyhót követő 10. munkanap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjainak fontosabb adatai
1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól (1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjainak fontosabb adatai
1296 Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási (1) Adatok a büntetés-végrehajtási ügyek ügyforgalmáról
csoportjának munkájáról (2) Adatok a szabadságvesztés végrehajtásának halasztása iránti kérelemről és indokáról
(3) Büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt ügyek ügyforgalmi adatai
1298 Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatról (1) Pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatok adatai
1305 Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi (1) Adatok a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
statisztikai jelentése (2) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben
1307 A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése (1) Adatok a törvényszékek első- és másodfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) A törvényszékekhez érkezett civilisztikai első- és másodfokú ügyek pertárgy értékére vonatkozó adatok
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a törvényszéki első- és másodfokú peres ügyekben
(4) Törvényszékek másodfokú bíróságok egyéb ügyeinek ügyforgalma
(5) Felszámolási eljárások ügyforgalmi adatai a gazdálkodó szervezetek és a felszámolási eljárást kérők szerint
(6) Befejezett felszámolási eljárások a befejezés módja szerint
(7) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a felszámolási eljárásokban
(8) Csődeljárások ügyforgalma gazdálkodó szervezetek szerint
1308 Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése (1) Adatok a járásbíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) A járásbíróságokhoz érkezett civilisztikai ügyek pertárgyértéke
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a járásbíróságok peres ügyeiben
1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai (1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint; engedélyezett és a tárgyidőszakban ténylegesen munkát végző cégbírák száma)
1856 Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése (1) Kúria első-, másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(2) Kúria felülvizsgálati eljárásainak ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a Kúrián a fellebbezett és a felülvizsgálati eljárásokban
(4) Kúria egyéb ügyeinek ügyforgalma
1979 Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése (1) Adatok az ítélőtáblák másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) Az ítélőtáblákhoz érkezett fellebbezett civilisztikai ügyek pertárgy értéke
(3) A fellebbezett peres eljárások időtartamára vonatkozó adatok az ítélőtáblákon
(4) Az ítélőtáblák egyéb ügyeinek ügyforgalma

14. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
jogharmonizációs melléklet

Központi Statisztikai Hivatal

<
Adatgyűjtés - Adatátvétel Az uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címe száma Címe
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1006 Fogyasztói árösszeírás 2016/792 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 Rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
656/2007/EK A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 93/704/EK A Tanács 93/704/EK határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2009/251/EK A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EK A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1039 Éves termékstatisztikai jelentés 3924/91/EGK A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
912/2004/EK A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
forgalmáról 1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról 2003/54/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről - külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan
1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról 1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2003/55/EK Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2008/92/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról 2012/27/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
1061 Települési hulladékgazdálkodás 2150/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
szennyvíztisztítás 2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 1608/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EU A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 1608/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EU A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól 1608/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EU A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1082 Földterület és vetésterület, június 1. 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1084 A kalászos gabonák terméseredménye 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei 543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1087 Állatállomány, június 1.; december 1. 1165/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1092 Növénytermelésztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1094 Gyümölcs- és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1097 Jelentés a felvásárlásról 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1099 Áruforgalmi mérleg 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1108 Piaci felhozatal és árjelentés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1117 Munkaerőköltség-felvétel 530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
224/2007/EK A Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai 91/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EK A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1304/2007/EK A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról 1365/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1304/2007/EK A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
425/2007/EK A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EK A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EU Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
2016/1013 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőkebefektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról
1475 Egységes vámokmány (import és export) 471/2009/EK Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EU A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EU A Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
952/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról
2015/2446/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
2015/2447/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1253/2016/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról
2016/341/EU A BIZOTTSÁG (EU) 2016/341 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról
1600 Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények 451/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR), és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként 1553/89/EGK A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
1287/2003/EK A Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2163/2001/EK A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EK A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről
70/2012/EU Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései 549/2013/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről 91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
1725 Repülőterek forgalmi adatai 1358/2003/EK A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
437/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai küldemény-
szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
158/2007/EK A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről 3924/91/EGK A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
912/2004/EK A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához 177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EK A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
1791 Baromfikeltetés 1234/2007/EK A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)
617/2008/EK A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EU Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1824 Takarmányok értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1831