Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.11.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre, azok gazdasági tevékenységére

vonatkozóan.

2. § (1) *  A rendelet 1-13. melléklete a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)-(3) * 

(4) *  Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. § *  (1) *  A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-13. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) *  Az adatgyűjtések 1-13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését - a teljes körű adatgyűjtések kivételével - a hivatalos statisztikai szolgálatnak az adott statisztikai adatfelvételért felelős tagja - megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a Központi Statisztikai Hivatal esetében a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

(4) *  Az adatszolgáltatók kijelölését a Központi Statisztikai Hivatal a december 15. napján hatályos, rendelkezésére álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha év közben a kieső adatszolgáltatók pótlása, illetve az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

4. § *  Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A 2015. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2016-ban teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve a 1206, 1122, 1373, 1375, 1694, 2120, 2350 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2015. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni, azzal, hogy a 1122 nyilvántartási számú adatgyűjtés beérkezési határideje 2016. június 1. és a 1373, 1375, 1694 nyilvántartási számú adatgyűjtések 2015. tárgyévre nem tartoznak az ELEKTRA körbe.

(4) * 

6. § * 

7. § *  E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Központi Statisztikai Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika AGY Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. 98/715/EK Határozat
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1006 Fogyasztói árösszeírás AGY Havonkénti kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek tárgyhó 24-28. 2494/95/EK Rendelet
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, a tárgyhót követő hó 8. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
légkondicionálás, a víz- és hulladék- 1893/2006/EK Rendelet
gazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások 656/2007/EK Rendelet
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyhót követő 40. nap 93/704/EK Határozat
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok AGY Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Országos a tárgyévet követő március 20. KSH Elektra
tevékenységéről és a betegszállításról Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési intézmény, szervezet, a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat háziorvosi és házi
1021 Jelentés a háziorvosok és házi AGY Évenkénti gyermekorvosi tevékenységet végző a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
gyermekorvosok tevékenységéről orvosok
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés AGY Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
vállalkozások, valamint a kijelölt nem 1893/2006/EK Rendelet
építőipari szervezetek 295/2008/EK Rendelet
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről AGY Eseményhez kötődő az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség az eseményt követő 15 napon belül 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
nélküli gazdasági társaságok
1035 Jelentés az utazásszervező és AGY Évenkénti utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői a tárgyévet követő május 31. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
-közvetítő tevékenységről engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások
1036 Jelentés a kereskedelmi AGY Havonkénti gazdasági szervezetek által üzleti céllal a tárgyhót követő hó 6. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
szálláshelyekről üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió,
kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely
szolgáltató tevékenységet végzők
1039 Éves termékstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági a tárgyévet követő június 1. 3924/91/EGK Rendelet KSH Elektra
szervezetek 912/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető 1893/2006/EK Rendelet
vállalkozások
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról AGY Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról AGY Évenkénti a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia- a tárgyévet követő április 15. 2003/54/EK Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások
1059 Jelentés a települések gázellátásáról AGY Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. 1099/2008/EK Rendelet
2003/55/EK Irányelv
2008/92/EK Irányelv
KSH Elektra
1060 Jelentés a települések távfűtés- és AGY Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és a tárgyévet követő január 25. 2012/27/EU Irányelv KSH Elektra
melegvízellátásáról melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások 1099/2008/EK Rendelet
1061 Települési hulladékgazdálkodás AGY Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 25. 2150/2002/EK Rendelet KSH Elektra
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás AGY Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az a tárgyévet követő március 24. 91/271/EGK Irányelv
2000/60/EK Irányelv
2014/431/EU Határozat
KSH Elektra
önkormányzati víz- és csatornamű-
vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek AGY Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
kutatási, fejlesztési intézmények
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő AGY Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszék- a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat KSH Elektra
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól csoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) 995/2012/EU Rendelet
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos KSH Elektra
1077 *  Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő AGY Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzői a tárgyévet követő január 15. KSH Elektra
1078 *  Részletező adatok a lakások, üdülők végleges használatbavételéről és az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek felépítéséről AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzői folyamatos 1165/98/EK Rendelet KSH Elektra
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről AGY Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1081 *  Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek AGY Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. 1165/98/EK Rendelet, 1503/2006/EK Rendelet KSH Elektra
1084 A kalászos gabonák terméseredménye AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek augusztus 17. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek november 25. 543/2009/EK Rendelet KSH Elektra
1087 Állatállomány december 1. AGY Évenkénti mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek december 12. 1165/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
felhasználása és nettó árbevétele gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
1094 Gyümölcs- és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó költségvetési, költségvetési rend szerint a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti állatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1097 Jelentés a felvásárlásról AGY Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1099 Áruforgalmi mérleg AGY Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő február 28. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1108 Piaci felhozatal és árjelentés AGY Havonkénti budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok a tárgyhót követő hó 5. 138/2004/EK Rendelet
1114 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-
mérlegéhez
AGY Többévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra
1117 Munkaerőköltség-felvétel AGY Évenkénti megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 530/1999/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
224/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés AGY Eseményhez kötődő az eseményben érintett gazdasági szervezetek az eseményt követő 3 héten
belül május 31.
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek AGY Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, KSH Elektra
tevékenységéről szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról AGY Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények az eseményt követő hó 10.
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról AGY Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő április 15. KSH Elektra
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet 1304/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1183 A közúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások városi, elővárosi szárazföldi a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
1190 A csővezetékes szállítás adatai AGY Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának AGY Havonkénti NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal) a tárgyhót követő hó 4. 1365/2006/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
tranzit hajóforgalmáról 425/2007/EK Rendelet
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól AGY Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1203 Bölcsődei kérdőív AGY Évenkénti valamennyi bölcsőde a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól AGY Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól AGY Évenkénti szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az esetben, ha nem intézményként működtetik az ellátást a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről AGY Évenkénti gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről AGY Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről AGY Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól AGY Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról Évenkénti Földmérési és Távérzékelési Intézet a tárgyévet követő február 7.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit a tárgynegyedévet követő hó 15. 184/2005/EK Rendelet
707/2009/EK Rendelet
E-STAR
szervezetek (beleértve a képviseleteket is) 555/2012/EU Rendelet
1475 Egységes vámokmány (import) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 2913/92/EGK Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
113/2010/EU Rendelet
92/2010/EU Rendelet
1476 Egységes vámokmány (export) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 2913/92/EGK Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
113/2010/EU Rendelet
92/2010/EU Rendelet
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről AGY Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései Évenkénti Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a tárgyévet követő július 31. 549/2013/EU Rendelet
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követő március 20.
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról AGY Évenkénti vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása AGY Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap 549/2013/EU Rendelet
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 25. 451/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató a tárgynegyedévet követő hó 20. 1553/89/EGK Rendelet
1287/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
árucsoportonként vállalkozások 549/2013/EU Rendelet
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról AGY Negyedévenkénti időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó
15.
KSH Elektra
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedévenkénti Országos Széchényi Könyvtár a tárgynegyedévet követő hó
15.
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei AGY Negyedévenkénti véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos 2163/2001/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
70/2012/EU Rendelet
KSH Elektra
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére AGY Évenkénti 2013. év CXXXIII. tv. szerinti bevett egyházak a tárgyévet követő június 30. KSH Elektra
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok június 30. KSH Elektra
1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai AGY Évenkénti családsegítő szervezeti egységek a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához AGY Eseményhez kötődő cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők az eseményt követő 15 napon belül
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-
forgalom alakulásáról
Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhónapot követő hó 10.
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Havonkénti, negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanap 549/2013/EU Rendelet
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Évenkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő május 30.
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről AGY Évenkénti a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások a tárgyévet követő február 25. 91/271/EGK Irányelv KSH Elektra
1725 Repülőterek forgalmi adatai AGY Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 10. 1358/2003/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Évenként kétszeri települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról AGY Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Havonkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyhót követő 2. hónap 15.
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyhót követő második hó 30.
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. 3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők AGY Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi a tárgyévet követő május 31. 138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
ráfordításai és árbevételei költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezet internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követő hó 25. KSH Elektra
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követő február 26. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 28. 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követő április 30.
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók) a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő március 1.
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról AGY Évenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1. KSH Elektra
1791 Baromfikeltetés AGY Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. 1234/2007/EK Rendelet
617/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1824 Takarmányok értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára AGY Negyedévenkénti a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet KSH Elektra
1831 Építőipari tevékenységek ára AGY Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások február 23., május 23., augusztus 23., november 23. 1165/98/EK Rendelet
98/715/EK Határozat
1503/2006/EK Rendelet
KSH Elektra
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek január 20. 808/2004/EK Rendelet
1006/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
1846 Telepi adatok AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. 696/93/EGK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
1852 Üzletek és más telepek adatai AGY Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő június 15. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről AGY Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-
takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások
a tárgyfélévet követő hó 31. KSH Elektra
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása AGY Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi a tárgyhót követő hó 15. 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
KSH Elektra
gazdasági szervezet 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó AGY Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó a tárgyévet követő január 31. 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat
KSH Elektra
árbevétele valamennyi gazdasági szervezet 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet
538/2014/EU Rendelet
KSH Elektra
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő február 28.
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév) 549/2013/EU Rendelet
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő április 5.
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyhót követő hó 30.
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1893/2006/EK Rendelet
1445/2007/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján AGY Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK Rendelet
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről AGY Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő március 14. 692/2011/EU Rendelet KSH Elektra
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról AGY Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. 1358/2003/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő második hó 15. 549/2013/EU Rendelet
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és költségvetési rend szerint a tárgynegyedévet követő hó 12. 1062/2008/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
gazdálkodó szervezetek (KIR-be tartozók a MÁKon keresztül), nonprofit szervezetek 19/2009/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
2010 Intrastat kiszállítás AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2012 Intrastat beérkezés AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1982/2004/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
1915/2005/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet
1093/2013/EU Rendelet
659/2014/EU Rendelet
E-STAR
2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók AGY Többévenkénti nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági a tárgyévet követő június 1. 1338/2008/EK Rendelet
2015/359/EU Rendelet
KSH Elektra
bevételei és kiadásai szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás,
egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet)
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról AGY Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2037 Központi költségvetési szervek Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. 1221/2002/EK Rendelet
mérlegjelentése nap 479/2009/EK Rendelet
2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
költségvetési jelentése 479/2009/EK Rendelet
2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap
2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése Évenkénti Magyar Államkincstár az adott év 3. hónap vége 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai Negyedévenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő 150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő150. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgyévet követő 8. hónap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Havonkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyhót követő hó 10. nap 264/2000/EK Rendelet
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap 479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
beszámoló jelentése, rábízott
vagyonnal kapcsolatos tranzakciói
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés után) Évenként kétszeri Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő május 31., augusztus 31.
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a tárgyévet követő március 31. 1338/2008/EK Rendelet
349/2011/EU Rendelet
szerint
2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyévet követő május 31.
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények Évenként háromszori Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal december 10., január 15., július 10.
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Negyedévenkénti települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Évenkénti Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet a tárgyévet követő március 31.
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő április 30
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő március 31.
2087 Védőnői jelentés összesítője Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő március 31.
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő március 31.
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő január 31.
2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-
gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről
Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő december
20.
2101 Összesítő jelentés a veleszületett Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő április 30.
rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő június 15.
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő április 30.
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok AGY Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő szeptember 30. 1338/2008/EK Rendelet
2015/359/EU Rendelet
KSH Elektra
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyedévenkénti, évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 4. 2002/990/EK Határozat
2125 Az Európai Uniótól kapott, illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek Havonkénti Magyar Államkincstár, Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a tárgyhót követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2129 Magzati veszteség adatai Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 98/715/EK Határozat
2002/990/EK Határozat
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről AGY Többévenkénti a kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő szeptember 30. 1608/2003/EK Határozat
1450/2004/EK Rendelet
KSH Elektra
540/2009/EK Rendelet
995/2012/EU Rendelet
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai Évenkénti Nemzeti Adó-és Vámhivatal a tárgyévet követő március 1. 264/2000/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete AGY Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő május 5. 295/2008/EK Rendelet KSH Elektra
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő május 31.
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 696/93/EGK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
KSH Elektra
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő június 30.
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti a csővezetékes szállítás és a légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági szervezetek, valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15. KSH Elektra
2161 A vasúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 8. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
KSH Elektra
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája Negyedévenkénti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a tárgynegyedévet követő 15. nap
2166 *  A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Egyszeri Nemzeti Közlekedési Hatóság, közlekedésbiztonsági szerv a tárgyévet követő április 30. 91/2003/EK Rendelet
1192/2003/EK Rendelet
996/2010/EU Rendelet
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Negyedévenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság a tárgynegyedévet követő hó 20.
2168 Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományairól Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő szeptember 24. és a tárgyévet követő második év március 24. 716/2007/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 80 nap 549/2013/EU Rendelet
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi AGY Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány a tárgyhót követő hó 15. 471/2009/EK Rendelet
113/2010/EU Rendelet
E-STAR
termékforgalomról benyújtása alól felmentett vállalkozások 92/2010/EU Rendelet
2196 Külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Országos Egészségbiztosítási Pénztár január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 10. nap 264/2000/EK Rendelet
1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről Egyéb Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2016. május 5., június 10.,
augusztus 5., szeptember 10.,
november 5., december 10.,
2017. február 5., március 10.
479/2009/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről AGY Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Egyéb Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap 549/2013/EU Rendelet
2214 Biztosítók statisztikai mérlege Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 20. munkanap 549/2013/EU Rendelet
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai Évenként kétszeri Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala március 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet
2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-
rendszer adatairól
Havonkénti Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. a tárgyhót követő hó 20
2233 Fogvatartotti jelentés Évenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a tárgyévet követő január 31.
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről AGY Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő február 28. 479/2009/EK Rendelet
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
586/2001/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet
461/2012/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés AGY Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint a tárgynegyedévet követő hó 20. 1893/2006/EK Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
gazdálkodó és nonprofit szervezetek
2238 Havi munkaügyi jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 12. 1165/98/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
KSH Elektra
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1165/98/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1158/2005/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet 549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2241 Éves munkaügyi jelentés AGY Évenkénti a megfigyelése bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
549/2013/EU Rendelet
KSH Elektra
2242 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (gazdasági szervezetek) AGY Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont június 15. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
KSH Elektra
gazdasági szervezetek 1166/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2243 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni gazdaságok) AGY Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont június 30. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
egyéni gazdaságok 1166/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2253 Jelentés a magyarországi mozikról AGY Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2254 Jelentés a befejezett filmekről AGY Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2255 Támogatás értékű havi EU-
transzferek prioritásonként
AGY Havonkénti az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyhót követő 30. nap
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként AGY Évenként kétszeri az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyévet követő március 20. és augusztus 5.
2257 A támogatott lakhatás adatai AGY Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő március 20.
2262 Katonai célú eszközök adatai Évenként kétszeri Honvédelmi Minisztérium március 15. és augusztus 15. 549/2013/EU Rendelet
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő július 15. 530/1999/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
224/2007/EK Rendelet
2264 Üres álláshely a Központosított Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő hó 1062/2008/EK Rendelet
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről 20. 453/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő július 15.
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyidőszakot követő 50. nap
2267 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidőmérlegéhez a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről Többévenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő június 10.
2374 Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Többévenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok május 29. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
1166/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni gazdaságok november 23. 138/2004/EK Rendelet
1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet
2376 Befektetési alapok jövedelem mátrixa Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 7,5 hónap, a tárgyévet követő 19,5 hónap 549/2013/EU Rendelet
2377 Kamatmátrix Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 7,5 hónap, a tárgyévet követő 19,5 hónap 549/2013/EU Rendelet
2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott biztosításközvetítők listája Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 10. nap 549/2013/EU Rendelet
2379 Külfölddel kapcsolatos kiugró
(super-) osztalék adatok a nemzeti számlákhoz
Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 9. hó 10. napja, 15. hó 24. napja, 21. hó 5. napja, 27. hó 24. napja, 33. hó 5. napja 549/2013/EU Rendelet
2380 Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 9. hó 10. napja, 15. hó 24. napja, 21. hó 5. napja, 27. hó 24. napja, 33. hó 5. napja 549/2013/EU Rendelet
2381 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29) Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank tárgyévet követő év szeptember 24. és tárgyévet követő második év március 24. 716/2007/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1893/2006/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
177/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
Adatgyűjtés - Adatátvétel
száma cím adatkör
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika (1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006 Fogyasztói árösszeírás (1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset (1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és (1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei)
a betegszállításról (2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint)
(3) Tömeges balesetek adatai
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma többféle bontásban)
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái)
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolónők tevékenysége
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről (1) Alakuló gazdasági szervezetek alapinformációi: Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül); Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül); Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Beruházás tervezett értéke; Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú); Mezőgazdasági haszonállat tartása; Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, feldolgozási vagy továbbértékesítési célból; Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére; Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása; Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett); Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára; Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel; Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről (1) A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai
(2) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(3) A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma)
(4) A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai
1039 Éves termékstatisztikai jelentés (1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség)
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában értékesített belföldi mennyiség)
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele)
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról (1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról (1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról (1) Településsoros adatok gázszolgáltatás lakossági díjbevételeiről
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról (1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
1061 Települési hulladékgazdálkodás (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek)
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési,
-tisztítási díjbevételek)
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint
(4) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma
munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök
(kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
(2) A felsőoktatási intézményekbenben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól (1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók,
segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-
ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az épületnagyság szerint
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő (1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint
-megszűnések száma.)
1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről (1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői)
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők)
1081 Építési engedélyek (1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos alapterületük, létesítendő lakások száma)
1084 A kalászos gabonák terméseredménye (1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei (1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete
1087 Állatállomány december 1. (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele (1) A földterületek hasznosítása
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele)
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele)
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele)
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele)
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele)
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel (1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele (1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés
(2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele)
1097 Jelentés a felvásárlásról (1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára
1099 Áruforgalmi mérleg (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban
1108 Piaci felhozatal és árjelentés (1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára
1114 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidőmérlegéhez (1) A teljesített és kieső munkanapok számbavétele okok szerint
1117 Munkaerőköltség-felvétel (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés (1) Sztájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások)
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről (1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre)
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka mennyisége és értéke; a szervezet alapítóinak, vezetőségének összetétele; a foglalkoztatottak demográfiai adatai, foglalkoztatási formák)
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint)
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök
(6) A nonprofit szervezetek tevékenységi jellemzői (infrastrukturális ellátottsága; kommunikációs eszközei és csatornái; a működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja és formája)
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról (1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról (1) Éves adásidő
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai (1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai
(3) A vasúti áruszállítás bevételei
1183 A közúti személyszállítás adatai (1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai
(4) Közúti személyszállítás bevételei
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények (1) Helyi személyszállítási teljesítmények
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai
(4) Összes megtett kocsikilométer
1190 A csővezetékes szállítás adatai (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról (1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye)
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás)
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet))
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.
nyújtó intézmények működési adatairól (2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként)
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként.
(4) Idősek otthonában lévő demens betegek adatai (betegek száma; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint)
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint.
1203 Bölcsődei kérdőív (1) Bölcsődei férőhelyekre vonatkozó adatok (engedélyezett férőhelyek száma; működő férőhelyek száma; a bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során; az év folyamán létesült férőhelyek száma; az év folyamán megszűnt férőhelyek száma; tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én)
(2) Bölcsődei gondozási napokra vonatkozó adatok (az év folyamán lehetséges és teljesített gondozási napok száma; az év folyamán beíratott gyermekek napi száma; nyilvántartási napok száma)
(3) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai (október 1-én, december 31-én, május 31-én beíratott gyermekek jellezői, a felvételt nyert gyermekek családi körülményei, az év folyamán beíratott gyermeke adatai, a szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma)
(4) A bölcsődei csoportok jellemzői, a bölcsődével integráltan működő intézmények jellemzői
(5) Bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai
(6) Bölcsődei álláshelyek, foglalkoztatottak és egyéb szakemberek adatai
(7) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól (1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg)
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint)
(4) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint
(5) Lakhatással kapcsolatos szociális támogatások adatai (lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, lakáscélú támogatás)
(6) Rászorultságtól függő egyéb ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)
(7) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)
(8) Szociális ügyintézők adatai
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában az engedélyezett férőhelyek száma.
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma„ az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(5) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma.
(6) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek
közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában foglalkoztatottak száma.
(7) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.
(8) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(9) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
a külső férőhelyek helyzetéről (2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(8) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban
(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(10) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről
(11) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak
(12) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(14) Adatok a különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban
(15) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszámadata, végzettség szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámadata (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)
(19) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban
helyzetéről részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),
(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),
(6) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről (1) Jegyző:Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
(2) Járási hivatal:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(3) Járási hivatal:ügykezelők száma,
(4) Járási hivatal:gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és
folyamatban lévők),
(5) Járási hivatal:iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),
(6) Járási hivatal:adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(7) Járási hivatal:adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
(8) Járási hivatal:adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(9) Járási hivatal:adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről
(jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(10) Járási hivatal:adatok a családi jogállás rendezéséről,
(11) Járási hivatal:adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és
végrehajtása szerint)
(12) Járási hivatal:szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(13) Járási hivatal:a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(14) Járási hivatal:adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(15) Járási hivatal:adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(16) Járási hivatal:a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(17) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(18) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(19) Járási hivatal:adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról),
(20) Járási hivatal:gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(21) Járási hivatal:a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó-ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(22) Járási hivatal:a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.
(23) Járási hivatal:adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(24) Járási hivatal:otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(25) Járási hivatal:adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint),
(26) Járási hivatal:a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(27) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(28) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:koordinátorok száma iskolai végzettség szerint
(29) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:ügykezelők száma,
(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(33) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:hivatásos gondnokok és támogatók adatai
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól (1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról (1) A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások (1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1475 Egységes vámokmány (import) (1) Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
1476 Egységes vámokmány (export) (1) Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség és munkaviszony szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) A javítóintézetben egyéb munkakörben alkalmazottak száma?
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései (1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai
(2) Garancia alapok éves jelentése
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról (1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői
(2) A földterület alapadatai
(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai
(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői
(5) Strand, fürdő, uszoda
(6) Közlekedési területek és műtárgyaik
(7) Köztemetők jellemző adatai
(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői
(9) Közoktatási intézmények jellemzői
(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői
(11) Sportlétesítmények
(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői
(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői
(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői
(15) Üzemi épületek és jellemzői
(16) Egyéb önálló építmények jellemzői
(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői
(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról (1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok adatai
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása (2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények (1) Műsorszórás adásideje
(2) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetekhez tartózó vezetékes telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája és előfizető típusa szerint)
(3) Mobil telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája szerint)
(4) Mobil adatforgalom adatai (típus szerint)
(5) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele
(6) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek adatai a vezetékes vonalakról ill. mobiltelefon előfizetések számáról
(7) A távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek kezdeményezett nemzetközi hívásainak percideje (a hívott ország szerint)
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
forgalmáról árucsoportonként (2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról (1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól (1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei (1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
folytató bevett egyházak részére (2) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak pénzügyi adatai (bevétel főtevékenység szerint; kiadás főtevékenység szerintberuházás főtevékenység szerint)
(3) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete)
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi (1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó (2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai (1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)
(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint; gazdasági aktivitás szerint; a család összetétele szerint; iskolai végzettség szerint, azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték.
(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban
(4) A családsegítő szolgálatok éves forgalma
(5) A családsegítő tevékenység adatai(A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma; Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma; A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége)
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek (1) Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím)
névjegyzékének összeállításához (2) Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Létszám (megalakulás első évében)
(4) Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez)
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról (1) A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései (1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai (1) Táppénzes ellátások főbb adatai megyés bontásban (biztosítottak száma, jogosultak száma, táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma, táppénzkiadás, gyermekápolási (gyáp) táppénzkiadás, baleseti (üb+f) táppénzkiadás)
(2) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint, megyés bontásban (táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma)
(3) Betegszabadság főbb adatai megyés bontásban (jogosultak száma, a betegszabadág naptári napjainak és munkanapjainak száma, betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok és munkanapok alapján, betegszabadságra kifizetett összeg)
(4) Csecsemőgondozási díj főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos létszáma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) Gyermekgondozási díj főbb adatai az ellátás jellege szerint, megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása
1725 Repülőterek forgalmi adatai (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai
(3) Utasforgalom adatai
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról (1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím)
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete)
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról (1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai (1) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint (táppénzesek napi átlagos száma megyés bontásban, táppénzes napok száma megyés bontásban, táppénzes esetek száma)
(2) Csecsemőgondozási díj főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos létszáma megyés bontásban, igénybe vett napok száma)
(3) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma megyés bontásban
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások (1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma
(2) Öregségi nyugdíj
(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj
(4) Életkoron alapuló ellátások
(5) Rokkantsági ellátás
(6) Rehabilitációs ellátás
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről (1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség)
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati (1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei (2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások
(3) Mezőgazdasági feldolgozói tevékenység
(4) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő
(5) Mezőgazdasági beruházások
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai (1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről (1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
(2) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához (1) A szervezet jellemzőinek változása (elérési adatok, azonosító adatok, működési állapot, hozzájárulás a szervezet felelőse adatainak közzétételére)
(2) A szervezet pénzügyi- és létszámadatai (árbevétel, éves átlagos létszám)
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól (1) A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai (1) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban
(2) Gyermekjóléti szolgálatok: Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)
(3) Gyermekjóléti szolgálatok: A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint
(4) Gyermekjóléti szolgálatok: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(5) Gyermekjóléti szolgálatok: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma
(6) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(7) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(8) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(9) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(10) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek
(11) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)
(12) Gyermekjóléti szolgálatok: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)
(13) Gyermekjóléti szolgálatok: adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)
(14) Biztos kezdet gyerekházak: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)
(15) Biztos kezdet gyerekházak: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)
(16) Biztos kezdet gyerekházak: A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(17) Biztos kezdet gyerekházak: A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
(18) Napközbeni ellátást biztosítók: Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)
(19) Napközbeni ellátást biztosítók: A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(20) Napközbeni ellátást biztosítók: Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)
(21) Napközbeni ellátást biztosítók: A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(22) Napközbeni ellátást biztosítók: A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai
(23) Átmeneti gondozást biztosítók: Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(24) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(25) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(26) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)
(27) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(28) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(29) Átmeneti gondozást biztosítók: Adatok a helyettes szülőkről
(30) Átmeneti gondozást biztosítók: Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők (1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)
(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról (1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint
1791 Baromfikeltetés (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
1824 Takarmányok értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára (1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831 Építőipari tevékenységek ára (1) Építési tételek egységára
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai (1) Számítógépek és a számítógépes hálózatok használata
(2) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
(3) Internetfelhasználás
(4) Felhő alapú számítástechnika (Cloud computing)
(5) Big Data
(6) Számlázás
(7) Elektronikus kereskedelem
(8) Az információs és kommunikációs eszközök állománya
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés (1) Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma)
(2) Értékesítés nettó árbevétele
(3) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(4) Anyag- és energiaköltség
(5) Eladott áruk beszerzési értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Egyéb költségek
(8) Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke)
1846 Telepi adatok (1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852 Üzletek és más telepek adatai (1) Üzletek és telepek adatai
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
és nettó árbevétele (2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól (1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében
(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében
(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások
(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma
(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma
(6) A támogatásra felhasznál összeg
(7) A december folyamán támogatásban részesítettek adatai (fogyatékosság jellege, támogatás mértéke , kor és nem szerint)
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai (1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:
ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások
1919 *  Családtámogatási ellátások éves és területi adatai (1) Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(7) Apákat megillető munkaidőkedvezmény főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1921 *  Családtámogatási ellátások havi adatai (1) Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(7) Apákat megillető munkaidőkedvezmény főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről (1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(5) Felújítások értéke
(6) Selejtezési adatok
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján (1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
szálláshelyekről (2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
(3) Utasforgalom
(4) Áru- és postai küldemények forgalma
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához (1) A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel- és betétállományok és hitel- és betétkamatok, millió Ft
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2010 Intrastat kiszállítás (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített (1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2012 Intrastat beérkezés (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített (1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi (1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint
szolgáltatók bevételei és kiadásai (2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint
(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és annak működési formája)
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás működési formája)
(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa)
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító szervezet gazdálkodásának módja és integráltsága (szervezeti felépítése)
(5) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkaügyi adatai (statisztikai állományi létszám, természetes létszáma, foglalkoztatottak szakképzettsége)
2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése (1) Központi költségvetési szervek mérlegjelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása, tájékoztató adatok, adósság adatok, devizaalapú adósság összetétele)
2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és költségvetési jelentése (1) Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása)
(2) Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési jelentése (az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.)
2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára (1) A költségvetési szervek leíró adatai
2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója (1) A központi költségvetési intézmények éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése (1) Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (költségvetési kapcsolatai, bevételei és kiadásai)
2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az Országos Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlapgarnitúrájának részletességében
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról (1) Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat (1) Éves zárszámadási törvényjavaslat
2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói (1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (januáremelés után) (1) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)
(2) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint (1) Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint. (A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma; a sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa; a sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész; a baleset dátuma, ideje és földrajzi helye; a munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat; konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük.)
2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról (1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya,az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya,az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek (ágazati azonosító; székhelye; telephelye;
szolgálatok és intézmények adatai szolgáltatás; a szolgáltatás működési formája; fenntartó típusa; férőhely)
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a
nyilvántartásba vétel indoka;a szálláshely nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a szálláshely neve, címe, nyitvatartása; szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma)
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése (1) Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem és korcsoport szerint
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói (1) Bőr- és nemibeteg-gondozási feladatot ellátó szolgáltatók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése (1) Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2087 Védőnői jelentés összesítője (1) Nyilvántartótt várandós anyák adatai
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) Nyilvántartott fiatalkorúak adatai
(4) Védőnői állások adatai
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról (1) Addiktológiai gondozóintézetekben megjelent betegek száma, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról (1) Szakképesítést szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerint
2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről (1) A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról (1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász,
háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma
(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)
(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)
(4) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) (1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek adatai
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről (1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai: az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek
(2) A regisztrált kábítószerfogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban
(3) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban
(4) A kábítószerfogyasztás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről (1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa, illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint
(2) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport, illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások, egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban, prevenció és népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek, járóbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói, népegészségügyi intézmények, nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás forrásai szerint, államháztartás,magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:beavatkozások száma (db); pontok száma; finanszírozás összege
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva: aktív finanszírozási eset (db); aktív súlyszám(db); aktív finanszírozási díj (eFt); ápolás átlagos tartama (nap); kórházi halálozás (db); nosocomiális fertőzés előfordulása (db);
más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db); más osztályra történő áthelyezés (db); egynapos ellátási esetek száma (db)
(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva: krónikus eset (db); krónikus díj (eFt); nosocomiális fertőzés előfordulása (db)
(3) Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
(4) A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett (1) Befizetések az EU költségvetésébe: ÁFA alapú befizetés, GNI alapú befizetés, Brit korrekció
transzferek (2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek: támogatás-
típusonként EU-s és hazai forrás kifizetéseintervenciós műveletek
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés
2129 Magzati veszteség adatai (1) A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra) vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegségkódok) leválogatása az OEP adatbázisa alapján.
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése (1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR’15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai (1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó)
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről (1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)
(2) Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)
(3) A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma
(4) A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások
(5) Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége
(6) Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai
(7) Az innováció céljai, a célok fontossága
(8) A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(9) A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai (1) A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről (1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;
(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint
(3) Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott (1) Átlagos állományi létszám
egységekről (2) Szakosodott egységek teljesítményadatai
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása (1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma, beavatkozások száma, teljesített évi szakorvosi és nem szakorvosi munkaórák száma, szakmafőcsoportok és terület szerint
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban
2161 A vasúti személyszállítás adatai (1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
(4) A vasúti vonatmozgások
(5) Bevételek
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel (1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
rendelkező gazdálkodási szervezetek listája (2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok: törzsszám; vállalkozás irányítószáma; vállalkozás neve; székhelye; email-
címe; telefonszáma; vagyoni biztosíték mértéke; tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő); engedélyállapot; iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma; irodavezető neve, email-címe, telefonszáma
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai (1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai
(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai
(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája (1) Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája
2168 Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományairól (1) A külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományának adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens statisztikai főtevékenység szakágazati besorolása (TEÁOR’08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke forintban, külföldi részesedés százaléka, partner kapcsolat jellege, partner neve, partner címe, végső befektető besorolása, megjegyzés
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme, TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról (1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
2196 Külföldi állampolgárok adatai (1) A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország,
lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai (1) A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége, külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa) az OEP adatbázisa alapján.
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról (1) Költségvetési jelentés részeként az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó
követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését leíró adatok
(2) Költségvetési jelentés részeként a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
(3) Költségvetési jelentés részeként a központi költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről (1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban
(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről (1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme; TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2214 Biztosítók statisztikai mérlege (1) Brutttó megszolgált díjbevételek (éven belül halmozott)
(2) Bruttó kárkifizetések (éven belül halmozott)
(3) Tartalékok befektetéséből szármozó hozam (éven belül halmozott)
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Mezőgazdasági munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai (1) A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok
2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól (1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai [a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként; az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft); az érvényes Erzsébet utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft)]
(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai [az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban,
valamint turisztikai régiók szerint (db); az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer Ft)]
2233 Fogvatartotti jelentés (1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok
(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok
(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok
(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok
(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok
(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok
(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok
(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok
(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok
(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok
(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok
(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok
(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok
(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok
(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok
(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)
(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)
(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok
(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok
(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok
(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)
(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről (1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés (1) Ipari teljesítmény adatok
(2) Ipari rendelés adatok
(3) Építőipari teljesítmény adatok
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Vállalkozások negyedéves teljesítményére vonatkozó adatok (Értékesítés összes árbevétele; a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó; Eladott áruk beszerzési értéke; Közvetített szolgáltatások értéke; Fizetett bérmunkadíj; Saját előállítású eszközök aktivált értéke; Saját termelésű készletek állománya; Összes termelési érték; Vásárolt készletek állománya; Anyag- és energiaköltség; Igénybe vett szolgáltatások értéke; Egyéb szolgáltatások értéke; a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó)
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
(2) Nemzetgazdasági beruházások
(3) Használt tárgyi eszközök
(4) Pénzügyi lízing-szerződések
(5) Immateriális javak
2238 Havi munkaügyi jelentés (1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés (1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés (1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői
(5) A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai
2241 Éves munkaügyi jelentés (1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2242 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (gazdasági szervezetek) (1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
(2) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(3) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(4) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(5) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(6) Állatállomány-változás
(7) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(8) Mezőgazdasági szolgáltatások
(9) Mezőgazdasági termelési módszerek
2243 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni gazdaságok) (1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
(2) A termelés célja
(3) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(4) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(5) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(6) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(7) Élőállat-vágás
(8) Állatállomány-változás
(9) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(10) Mezőgazdasági szolgáltatások
(11) Mezőgazdasági termelési módszerek
2253 Jelentés a magyarországi mozikról (1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel
(2) A magyarországi mozik pénzügyi adatai (bevétel, kiadás)
(3) A magyarországi mozik forgalmazási adatai
2254 Jelentés a befejezett filmekről (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma
(4) Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként (1) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú bevételek adatai
(2) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként (1) A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.
2257 A támogatott lakhatás adatai (1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok adatai: számuk praxisszervezés, típus, jogállás szerint
morbiditási adatai (2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok létszámadatai nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai
(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai
(8) Szakrendelésre utalások adatai
(9) Létszámadatok a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről
2262 Katonai célú eszközök adatai (1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett adatok állóeszköz és készlet bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam és szerződéstipusonkénti kimutatása.
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről (2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
rendszerben lévő szervezetekről (2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított (1) Átlagos állományi létszám
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről (2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított (1) Átlagos állományi létszám
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről (2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2267 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak (1) A teljesített és kieső munkanapok számbavétele okok szerint
munkaidőmérlegéhez a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről
2374 Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt egyéni (1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
gazdaságok) (2) A termelés célja
(3) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(4) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(5) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(6) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(7) Élőállat-vágás
(8) Állatállomány-változás
(9) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(10) Mezőgazdasági szolgáltatások
(11) Mezőgazdasági termelési módszerek
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
gazdaságok) (2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2376 Befektetési alapok jövedelem mátrixa (1) Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem, milliárd Ft-ban
2377 Kamatmátrix (1) Kapott és fizetett kamatok szektoronként és alszektoronként, milliárd Ft
2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott (1) Pénzügyi szervezetek és biztosításközvetítők listája
biztosításközvetítők listája
2379 Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a nemzeti számlákhoz (1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos kiugró osztalékára vonatkozó egyedi szintű adatok évente, negyedéves bontásban, forintban megadva
2380 Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz (1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos osztalékára vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva. A külföldi részesedés %-os aránya.
(2) Gazdasági szervezetek visszaforgatott jövedelmére vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva
2381 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen (1) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29) (2) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai
(3) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai
(4) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok
(5) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai
(6) A tárgyév végén jegyzett devizaárfolyamok
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív (1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok, elérési adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk)

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Belügyminisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5. 91/676/EGK Irányelv
2000/60/EK Irányelv
1223 Szabálysértési statisztika Évenkénti Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a tárgyévet követő január 31.
1224 Közlekedésrendészeti statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika AGY Havonkénti Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5.
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) AGY Eseményhez kötődő rendőrség ügyészség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás AGY Évenkénti 1.) regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek
2.) vízügyi igazgatóságok
1.) a tárgyévet követő január 31.
2.) a tárgyévet követő március 31.
692/2011/EU Rendelet Vízhasználat-
Online
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint megfigyelő-
kutak üzemi figyelési tevékenysége
AGY Évenkénti azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők a tárgyévet követő március 31. 2000/60/EK Irányelv
2006/118/EK Irányelv
Vízhasználat-
Online
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai AGY Évenkénti víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 91/271/EGK Irányelv
98/83/EK Irányelv
2014/431/EU Határozat
Vízközmű-
Online
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai AGY Évenkénti az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő gazdasági tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók a tárgyévet követő április 30. 2000/60/EK Irányelv
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai AGY Évenkénti az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő január 31. 2000/60/EK Irányelv Vízhasználat-
Online
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések AGY Évenkénti központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján a tárgyévet követő február 18.
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről Félévenkénti Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága a tárgyfélévet követő hó 10. nap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés (1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1223 Szabálysértési statisztika (1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)
(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)
(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)
(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma, pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)
(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, figyelmeztetésben részesült személyek száma)
(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)
(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)
(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)
(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)
(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
1224 Közlekedésrendészeti statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. § bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § bekezdés a), b), f), g), h), i), j) pontok]
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholos állapot vizsgálat
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések
(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény-főcsoportok szerint
(3) Nyomozás elrendelések
(4) Feljelentés elutasítások
(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint
(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint
(7) További nyomozási cselekmények
(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma
(12) Körözés elrendelések
(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések
(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása
(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma
(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma
(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma
(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint
(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma
(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
(azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével) (2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (1) Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői (Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(2) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai (Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; Értékesített vízmennyiség)
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint (1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége (2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek (1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
főbb műszaki-gazdasági adatai (2) Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7) Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot (1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai (2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
(3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések (1) Az adatszolgáltató azonosító adatai
adatai (2) Felszíni vízkivételek (A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási célja; A vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti mennyisége (m3))
(3) Felszíni vízbe történő vízbevezetések (A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és a bevezetett víz eredete (a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3); A bevezetett víz minősége (minősítése))
(4) Vízátvezetések (A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; A vízátvezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3))
(5) Tározó adatai (helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; vízforgalmának tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3))
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája (1) Katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési adatai
(2) Katasztrófavédelmi szervek közérdekű bejelentései és panaszügyei
(3) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó hatósági ügyek
(4) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó szakhatósági ügyek
(5) Katasztrófavédelmi szervek által kezdeményezett szankciók
(6) Katasztrófavédelmi szervek más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyei
(7) Katasztrófavédelmi szervek tűzvizsgálati tevékenysége
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések (1) Használatba vett beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések, valamint kiegészítőik adatai (berendezések megoszlás, típusa, jelzésadók, szórófejek száma, oltóanyag mennyisége, típusa, vezérlések stb.)
(2) Befogadó létesítmény jellemzői (kockázati osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa)
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról
(2) folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
(3) folyamatban maradt ügyek száma)
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti köznevelési intézmények október 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Folyamatos Oktatási Hivatal a tárgyévet követő január 10.
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények november 15. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 20. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről AGY Évenkénti valamennyi alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv társadalmi civil szervezet alapítvány alapítvány közalapítvány gazdasági társaság vállalkozás egyéni vállalkozás a tárgyévet követő március 1.
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről AGY Évenkénti állatkertek vadasparkok kultúrparkok a tárgyévet követő január 31.
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről AGY Évenkénti települési munkahelyi felsőoktatási és szakkönyvtárak a tárgyévet követő március 1.
1444 Muzeális intézmények adatai AGY Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő január 31.
1445 Jelentés a kiállításokról AGY Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő március 1.
1446 Jelentés a levéltárak működéséről AGY Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1.
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről AGY Évenkénti színházak opera a tárgyévet követő január 31.
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről AGY Évenkénti szabadtéri színházak október 30.
1451 Jelentés a hangversenyekről AGY Évenkénti Hangversenyszervező szervezetek Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok énekkarok a tárgyévet követő január 31.
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal az általános felvételi eljárás jelentkezési határidejét követő 50. nap
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal szeptember 1.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi AGY Negyedévenkénti,
évenkénti
A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény a t. negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról AGY Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő február 15.
1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról AGY Eseményhez kötődő, évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31.,
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) Havonként ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Országos Egészségbiztosítási Pénztár által) a tárgyidőszakot követő második hó 1., ill. a tárgyévet követő február 15.
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről AGY Eseményhez kötődő a szakképzésben vizsgát szervező intézmények eseményt követő 30 napon belül
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés AGY Havonkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hó 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Évenkénti Nemzeti Rákregiszter a tárgyévet követő június 30.
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő év május 31.
1566 Védőoltási jelentés AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről AGY Évenkénti az egészségügyi ellátást végző intézmények (kórházak klinikák egészségcentrumok) háziorvosok mentők a tárgyévet követő március 31.
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről AGY Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály a tárgyévet követő március 10. 1893/2006/EK Rendelet
1338/2008/EK Rendelet
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról AGY Évenkénti (1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásáról. 1.) a tárgyévet követő március 10.,
2.) a tárgyévet követő március 31.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról. Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények részére végzett beruházási és felújítási költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.
1578 Jelentés a gyógyszertárakról AGY Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közreműködésével a tárgyévet követő február 28.
1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő március 31.
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez AGY Évenkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg szakellátást). a tárgyévet követő február 28.
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követő január 31.
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről AGY Évenkénti állami tulajdonban önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek fekvőbeteg intézményei a tárgyévet követő január 31.
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő február 28.
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a tárgyévet követő március 31.
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól AGY Havonkénti valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. napja 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2179 Jelentés a táncegyüttesekről AGY Évenkénti hivatásos táncegyüttesek a tárgyévet követő január 31.
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhónapot követő hónap 25.
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól AGY Évenkénti A nem állami köz- és felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő május 31. 452/2008/EK Rendelet
912/2013/EU Rendelet
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyévet követő január 31.
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről AGY Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hónap 11. 883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatok alábontása: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetisági oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma, szakképzésben résztvevők száma szakképesítésenként, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról (1) Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma
(7) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai
(8) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben
(9) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról (1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések; Ismeretterjesztés; Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és (1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
kultúrparkok tevékenységéről (2) Állatkertek látogatottságának jellemzői
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről (1) A könyvtári szolgáltatóhelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás)
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás, fénymásolás
(4) Könyvtári programok és képzések
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátó helyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1444 Muzeális intézmények adatai (1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445 Jelentés a kiállításokról (1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma)
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)
1446 Jelentés a levéltárak működéséről (1) A levéltári anyag feldolgozottsága
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) Irattáros képzés jellemzői
(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése a levéltáraknál
(5) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga
(9) A levéltár digitalizált anyaga
(10) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, ügyfélszolgálat, levéltári iratok kölcsönzési adatai
(11) Közművelődési feladatok a levéltáraknál
(12) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről (1) A színházak és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám)
(3) Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai
(7) A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről (1) A szabadtéri színházak látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Szabadtéri színházi előadások és látogatók adatai (előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A szabadtéri színház adatai (befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1451 Jelentés a hangversenyekről (1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
(2) Hangvereseny bérletezés adatai
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók adatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a jelentkezés évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók létszámadatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a felvétel évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint)
(2) Adataik az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi (1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
alapszolgálatok munkájáról (2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
(4) Munkahigiénés feladatok
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
(6) Egézségmegőrző tevékenység
1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról (1) Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományi adatai (az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) (2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről (1) Az egészségügyi szakképzés adatai (formája és ideje; vizsga időpontja; kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint)
(2) Adatok az egészségügyi szakképzésben végzettekről (nem és állampolgárság szerint)
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés (1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
(5) Csecsemőgondozási díj adatai
(6) Gyermekgondozási díj adatai
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről (1) Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről (1) Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozó szerinti bontásban
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések (1) Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején (1) Adatok a influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk járványok idején)
1566 Védőoltási jelentés (1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint)
(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások (megyénként)
(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások adatai
(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai (száma megyénként)
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről (1) Gyógyszermérgezések adatai
(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
(3) Növény-védőszer mérgezések adatai
(4) Egyéb mérgezések adatai
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről (1) Foglalkozási megbetegedések jellemzői (száma és gyakorisága kórformák szerint, megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként; a betegségek oka szerint; területi bontásban)
(2) Fokozott expozíciós esetek jellemzői (száma és aránya; esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként; az expozíció oka szerint; területi bontásban)
1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről (1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportok és életkor szerint
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
kiadásainak alakulásáról (2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
1578 Jelentés a gyógyszertárakról (1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai
1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor (1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
és nemek szerinti megoszlásáról (2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez (1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Egészségügyi szolgáltatók épületeinek főbb jellemző adatai
(2) Egészségügyi szolgáltató telephelyének főbb jellemző adatai
(3) Az egészségügyi szolgáltató intézet főbb jellemző adatai
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről (1) Fekvőbetegellátó intézetek éves energiafelhasználás adatai
(2) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatai
(4) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatai
(5) A fekvőbetegellátó intézetek veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatai
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok a fekvőbetegellátó intézetekben
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása (1) Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról (1) Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
beszerzéseiről és kiszállításairól valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól (2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről (1) A gyermekgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A gyermekgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok
2179 Jelentés a táncegyüttesekről (1) A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai
(4) Táncegyüttes külföldi vendégszereplései
(5) Vendégszereplő táncegyüttes társulatok
(6) A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez (1) A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól (1) A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Az egészségügyi szolgáltatók intézményeinek és telephelyeinek informatikai jellemző adatai
(2) Az egészségügyi szolgáltatók számítógép- és szerverkörnyezete
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről (1) Lezárt keresőképtelenségi esetek
(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai
(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről (1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Igazságügyi Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi adatok AGY Negyedévenkénti, havi bontásban törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
1730 Önálló bírósági végrehajtók tevékenysége AGY Negyedévenkénti, havi bontásban önálló bírósági végrehajtók a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről AGY Évenként kétszeri fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyfélévet követő hó 20.
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről AGY Évenkénti közvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
adatairól (2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(5) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi (1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
és tevékenységi adatok (2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz) 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); időtartam szerinti megoszlása megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
(7) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
1730 Önálló bírósági végrehajtók tevékenysége (1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht. 52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről (1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban)
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban)
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban)
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről (1) A közvetítői eljárással érintett ügyek ügyforgalmi adatai (előző évről folyamatban maradt, érkezett, befejezett (eredményesen,
eredménytelenül), a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek száma) az ügyek tárgya szerint (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(2) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35. § (1) bekezdés b)-d) pontja alapján) szerint

5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Földművelésügyi Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok Évenkénti Országos Meteorológiai Szolgálat a tárgyévet követő szeptember 30. 2008/50/EK Irányelv
2011/850/EU Határozat
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a tárgyévet követő augusztus 31. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap AGY Negyedévenkénti erdőterülettel rendelkező gazdálkodók erdészeti szakszemélyzete január 8., április 8., július 8., október 8. 1618/1999/EK Rendelet
1614/2002/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról Évenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság a tárgyévet követő március 31.
1257 Nettó fakitermelés AGY Évenkénti erdőgazdaságok egyéb erdőgazdálkodók, energetikai ültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról AGY Évenkénti erdőterülettel rendelkező és/vagy fafeldolgozást végző mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, erdőtulajdonosok, fafeldolgozástvégző egyéb nemzetgazdasági ágba sorolt szervezetek, energetikai faültetvények tulajdonosai a tárgyévet követő február 20. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1261 Vadgazdálkodási jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak a tárgyévet követő március 20. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1262 Vadállomány becslési jelentés AGY Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak február 15. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1263 Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és készletváltozása AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése anyagfelhasználása termékenként AGY Évenkénti a faforgácslap- és farostlemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1283 Munkaügyi jelentés AGY Évenkénti az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 17 1668/2003/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről AGY Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek a tárgyidőszakot követő hó 15.
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a „Natura 2000” területekről AGY Évenkénti nemzeti park igazgatóságok a tárgyévet követő március 31. 92/43/EGK Irányelv
2009/147/EK Irányelv

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok (1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről (1) Fakitermelés és erdősítés területi adatai (véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága; az erdőfelújítások területének nagysága)
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap (1) Erdőgazdálkodók erdőkár adatai: károsító megnevezése és kódja, érintett terület mértéke, a károkozás hete, a védekezés területe és módja
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról (1) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban
1257 Nettó fakitermelés (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása (1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Erdészeti fatermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról (1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Lábon értékesített bruttó famennyiség
1261 Vadgazdálkodási jelentés (1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés főbb vadászható vadfajonként
(2) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés ivar és korcsoportonként
(3) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(4) Vízivad ragadozók és egyéb vadászható fajok terítéke
(5) Mesterséges vadtenyésztés
(6) Vadföldek és vadtakarmányozás
(7) Bevételek: Külföldi bérlelövés, Külföldi szolgáltatás, Belföldi bérlelövés, Belföldi szolgáltatás, Élő vadból származó bevétel, Lőtt vadból származó bevétel, Egyéb bevételek, Pályázati bevétel és támogatások 2. Kiadások: Munkabér, Vadgazdálkodási kiadások, Vadkárok térítése mezőgazdasági, Vadkárok térítése - erdei, Egyéb kiadások
(8) Vadkárok és bírságok adatai
1262 Vadállomány becslési jelentés (1) A vadállomány becsült nagysága főbb vadászható vadfajonként, ivar- és korcsoportonként, szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(2) Egyéb fajok állománya
(3) Tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
(4) Tervezett mesterséges vadtenyésztés
(5) Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás
1263 Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és (1) A termelt fűrész- és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
készletváltozása (2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) A faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése (1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
anyagfelhasználása termékenként (2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1283 Munkaügyi jelentés (1) Az erdészeti és faipari társaságok munkaügyi adatai (átlagos statisztikai állományi létszáma, munkabér stb.)
(2) A fizikiai dolgozók összefoglaló létszám és munkabér adatai
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről (1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti (1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
területekről és a „Natura 2000” területekről (2) Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban

6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Miniszterelnökség

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1229 Hatósági statisztika AGY Félévenkénti területi államigazgatási szervek, államigazgatási szervek területi egységei, helyi önkormányzatok, fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hónap 31. napja
1621 Önkormányzati törzsadattár AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyidőszakot követő hó 20.
1811 A postai szolgáltatás és eszközei AGY Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. KSH Elektra
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok a tárgyévet követő február 15.
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai AGY Évenkénti a területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységei a tárgyévet követő március 31.
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai AGY Negyedévenkénti a postai futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája AGY Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1229 Hatósági statisztika (1) Hatósági eljárások ügyiratforgalma
(2) Hatósági eljárásokban született döntések
(3) Hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye
(4) Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye
(5) Hatósági ellenőrzések száma
(6) Egy ügyre fordított munkaórák száma
(7) Egy ügyre jutó eljárási költség
(8) Az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság átlagos mértéke
1621 Önkormányzati törzsadattár (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs (1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
rendszer (2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma
1811 A postai szolgáltatás és eszközei (1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének (1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
engedélyezéséről szóló statisztika (2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási (1) Főszámra iktatott iratok száma
szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai (2) Alszámra iktatott iratok száma
(3) Kimenő ügyiratforgalom
(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma
(5) Másodfokú hatósági határozatok száma
(6) Elsőfokú hatósági végzések száma
(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
(8) Másodfokú hatósági végzések száma
(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
(23) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(25) Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
(26) Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai (1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások (1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
statisztikája (2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma

7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok AGY Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető, és egyéb kijelölt vállalkozások a tárgyidőszakot követő 30. nap KSH Elektra
1390 A helyi közutak és hidak adatai AGY Évenkénti települési önkormányzatok (Budapesten kerületenként) a tárgyévet követő február 28. 1108/70/EGK Rendelet
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai AGY Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) a tárgyévet követő február 28. 91/672/EGK Irányelv
96/50/EK Irányelv
2005/44/EK Irányelv
2006/87/EK Irányelv
KSH Elektra
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről AGY Évenkénti Fővárosi és megyei kormányhivatalok, Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a tárgyévet követő április 15. 91/439/EGK Irányelv
2000/53/EK Irányelv
2163/2001/EK Rendelet
2003/59/EK Irányelv
2006/126/EK Irányelv
2006/22/EK Irányelv
561/2006/EK Rendelet
2007/46/EK Irányelv
2008/65/EK Irányelv
2008/68/EK Irányelv
2009/40/EK Irányelv
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai AGY Évenkénti létesítményt üzemeltető vállalkozások a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei AGY Évenkénti vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő május 30. KSH Elektra
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Évenkénti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a tárgyévet követő április 30. KSH Elektra
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai AGY Negyedévenkénti távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz és személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30. 91/2003/EK Rendelet KSH Elektra
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom AGY Havonkénti Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások a tárgyhót követő hó 10. 1365/2006/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok AGY Negyedévenkénti Hírközlési tevékenységet végző szervezetek, valamint a Magyar Posta Zrt. a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai AGY Negyedévenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 30. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai AGY Évenkénti internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző vállalkozások a tárgyévet követő március 10. 808/2004/EK Rendelet
847/2007/EK Rendelet
KSH Elektra
2222 Az út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2223 A vasút infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2224 A vízi út infrastruktúra adatai AGY Évenkénti a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai AGY Évenkénti a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai AGY Évenkénti az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai AGY Évenkénti az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő szervezet a tárgyévet követő szeptember 30. 1108/70/EGK Rendelet KSH Elektra
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő március 31. KSH Elektra
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai AGY Évenkénti valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint AGY Negyedévenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgynegyedévet követő hó 30. KSH Elektra
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint AGY Évenkénti valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai AGY Évenkénti a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének helye Magyarországon található a tárgyévet követő május 31. KSH Elektra
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai AGY Negyedévenkénti Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem nemzetközi repülőterek tárgynegyedévet követő hó 20. KSH Elektra
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai Évenkénti Honvédelmi Minisztérium a tárgyévet követő január 31. KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok (1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390 A helyi közutak és hidak adatai (1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját (1) Hajózási engedélyek adatai
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai (2) Áruszállítás
(3) Személyszállítás
(4) Rév és komp üzemeltetés
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
(6) Duna
(7) Tisza
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
(9) Egyéb
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló-, ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló-, ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről (1) Komplex ellenőrzések (belföldi, külföldi járművek) - Közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR; Forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka; Vezetési és pihenőidő ellenőrzés
(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai (Kategóriák, Vizsgatárgyak szerint)
(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai (műhelyek száma, tevékenység jellege, foglakoztatott létszám, gépjárműjavító műhelyek tevékenységére vonatkozó adatok)
(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint (Saját/külső vizsga; Forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga)
(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai
(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek
(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység (gyártónál, kereskedőnél, felhasználónál)
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó (1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
szállítási és baleseti adatai (2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei (1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
(2) Vízi út jellemzői
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
(4) Beruházási kiadások
(5) Folyó kiadások
(6) Általános kiadások
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági (1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya
tevékenység (2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések
(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerzősédi Feltételek) módosítása
(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése
(5) Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése
(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele
(7) Általános hatósági felügyelet és piacfelügyelet
(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek
(9) Média hatósági tevékenység
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai (1) Bekapcsolt fővonalak száma
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) Mobiltelefon szolgáltatás adatai
(7) Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai (1) Bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
(2) Év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama településenként, az év folyamán
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) A szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma illetve kapacitása településenkénti bontásban, az év végén
(7) A szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén
(8) A kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és (1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
szállítási teljesítmények adatai (2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Kombinált szállítás
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom (1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be- vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)
(6) Be- vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek (1) Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
gazdálkodását jellemző adatok (2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(5) A mobilinternet szolgáltatás
(6) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adatai
(7) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes jelátviteli technológiák esetén, negyedév végi adatai
(8) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, sugárzott jelátviteli technológiák esetén negyedév végi adatai, db
1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai (1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, év során
(4) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
(5) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, települési bontásban, év végén, db
(6) Digitális műsorterjesztés
2222 Az út infrastruktúra adatai (1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
(8) Országos úthálózati kategóriákban
(9) 7 jármű kategóriában
(10) Úthasználati (forgalmi) adatok
(11) Országos úthálózati kategóriákban
(12) 15 (teher) jármű kategóriában
(13) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223 A vasút infrastruktúra adatai (1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként
2224 A vízi út infrastruktúra adatai (1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok
(4) Vízi út osztályonként
(5) Hajókategóriánként
(6) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
(7) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
(8) Összevont osztályokban
(9) Hitelszolgálati módonként
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai (1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai (1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag (1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
nyilvántartott hitelszolgálati adatai (2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai (1) Légi járművek száma, kapacitása, tulajdonságai
(2) Repülőgép típusok (gyártó és modell); Verzió (személyszállító repülőgép, áru/teherszállító repülőgép, személy- és teherszállító repülőgép, egyéb nem kereskedelmi célra használt repülőgép)
(3) Légi járművek száma, év elején, év végén, beszerzés, selejtezés
(4) Repülőgépek kapacitása
(5) Repülőgép-használat az év folyamán; Rendelkezésre állási napok száma
(6) Tulajdoni formák
(7) Alkalmazottak (személyzet) száma és bérköltsége: Pilóták, másodpilóták; Egyéb repülőszemélyzet; Kabin-személyzet; Karbantartó személyzet; Jegyárusító és értékesítő személyzet
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai (1) Menetrend szerinti járatok adatai
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint (1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai (1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai (1) A légiforgalom jellege
(2) Összes légijármű mozgás
(3) Utasforgalom adatai, induló, érkező, átszálló
(4) Áruforgalom adatai, felrakott, lerakott, összesített
(5) Postai küldemények forgalmára vonatkozó adatok, felrakott, lerakott, összesített
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai (1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok: Szakszolgálati engedély kategóriák és jogosítások típusai;
Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások; Érvényes szakszolgálati engedélyek és jogosítások; Más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások éves adatai; Más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások összesített adatai
(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai: Képző szervezetek száma; Képző szervezetek számának várható alakulása; A férőhelyek számának várható alakulása

8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1318 A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és értékesítése AGY Évenkénti kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő február 28.
1405 *  Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről AGY Évenkénti 5 fő fölötti vállalkozások és nem profit orientált szervezetek a tárgyidőszakot követő hó vége 530/1999/EK Rendelet
1916/2000/EK Rendelet
Tarifa
1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint AGY Évenkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság május 15.
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről AGY Eseményhez kötődő iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények a vizsgát/képzés befejezését/ követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében évet követő 10. nap 452/2008/EK Rendelet
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről AGY Évenkénti a költségvetési intézmények létszámnagyságtól függetlenül a tárgyidőszakot követő 6. hét 530/1999/EK Rendelet
1916/2000/EK Rendelet
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés AGY Havonkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyhót követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1318 A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és (1) A gazdálkodó szervezet működési jellemzői
értékesítése (2) Haditechnikai termékek termelése, értékesítése, szolgáltatás teljesítése, fejlesztés, létszám
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel; kollektív bérmegállapodás típusa)
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (a május 31-i állapot szerinti alapbére, május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1515 *  Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint (1) Adatok a családi pótlék ellátásban részesülőkről (családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított gyermekek figyelembevételével; Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek száma)
(2) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők; intézetben élők)
(3) Intézetben elhelyezett gyerekek adatai
(4) Saját jogon ellátásban részesülők adatai
(5) A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai
(6) Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről (1) Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
(2) Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
(3) Beiratkozott személyek adatai (száma)
(4) Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
(5) Részvételi díj és annak költségviselője
(6) A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
(7) A képzés eredményességét összefoglaló adatok
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről (1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1915 *  Családtámogatási statisztikai jelentés (1) Gyermekgondozási segély folyósításának adatai (napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó); segélyre jogosultak nemenként, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő; beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke száma)
(2) Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
(3) Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
(4) Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén, gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
(5) Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
(6) Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
(7) Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
(8) Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

9. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1237 A merőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók alakulása AGY Évenkénti a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő január 25. 138/2004/EK Rendelet
1240 Árumérleg AGY Évenkénti az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások a tárgyévet követő január 29.
1249 Lehalászás AGY Évenkénti halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok a tárgyévet követő március 31. 762/2008/EK Rendelet
1253 Tájékoztató jelentések AGY Eseményhez kötődő mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények eseményt követő nap
1269 A termelőeszközök árjelentése AGY Havonkénti a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó kijelölt vállalkozások a tárgyhónapot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma AGY Negyedévenkénti mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
1271 A növényvédő szerek értékesítése AGY Évenkénti mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások tárgyidőszakot követő hó 15. 1185/2009/EK Rendelet
1280 Vágóhidak élőállat vágása AGY Havonkénti valamennyi engedélyezett vágóhíd a tárgyhónapot követő hó 10. 1165/2008/EK Rendelet
1282 Műtrágya értékesítés AGY Negyedévenkénti a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő hó 15. 138/2004/EK Rendelet
2202 Dísznövénytermesztés AGY Évenkénti dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 31.
2203 Gyógynövény felvásárlás AGY Évenkénti gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával foglalkozó kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 31.
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása AGY Évenkénti az élelmiszer-, ital- és dohánytermék gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő január 25.
2336 Öntözés AGY Évenkénti vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdálkodók a tárgyévet követő január 20.
2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés AGY Évenkénti az élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával foglalkozó, kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 31.
2386 Vetőmagforgalmazás AGY Évenkénti szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó vállalkozások a tárgyidőszakot követő szeptember 1. 138/2004/EK Rendelet
2387 Takarmánygyártás AGY Évenkénti Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel rendelkező vállalkozások a tárgyévet követő április 30.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1237 A merőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók alakulása (1) A mezőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
1240 Árumérleg (1) Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
(2) Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai
1249 Lehalászás (1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
1253 Tájékoztató jelentések (1) A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete
1269 A termelőeszközök árjelentése (1) A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma (1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben
1271 A növényvédő szerek értékesítése (1) A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben
1280 Vágóhidak élőállat vágása (1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)
1282 Műtrágya értékesítés (1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
2202 Dísznövénytermesztés (1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2203 Gyógynövény felvásárlás (1) Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
(2) Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása (1) Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
2336 Öntözés (1) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
(2) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
(3) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
(4) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
(5) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama
2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés (1) Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként
2386 Vetőmagforgalmazás (1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben
2387 Takarmánygyártás (1) takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
(2) Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként

10. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Legfőbb Ügyészség

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika AGY Évenként kétszeri járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 10. napja
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer AGY Eseményhez kötődő járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség a tárgyidőszakot követő hó 5. napja
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) AGY Eseményhez kötődő rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának, eredményének adatai
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer (1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése
(2) Az eljárás jellemző időpontjai
(3) A vádlott előélete, cselekményei
(4) A vádemelés módja
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
(azonos a Belügyminisztérium 1228 számú adatgyűjtésével) (2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és
megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12)A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés,
bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy sem
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása,
lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

11. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
1321 Energiamérleg ipari szektor AGY Évenkénti a ’B’ bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és földgázkitermelés nélkül), a ’C’ feldolgozóiparba (kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az ’E’ Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba és az ’F’ építőiparba sorolt szervezetek a tárgyévet követő április 15. 2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés AGY Havonkénti mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és egyéb jogi személyiségek, amelyek szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással, brikett- és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj- és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó termeléssel, -importtal és/vagy -exporttal foglalkoznak a tárgyidőszakot követő hónap 10. nap 147/2013/EU Rendelet
1099/2008/EK Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
1335 Energiafelhasználási beszámoló AGY Évenkénti 1.) A ’G’, ’I’, ’J’, ’K’, ’L’, ’M’, ’N’, ’O’, ’P’, ’Q’, ’R’, ’S’ gazdasági ágakba sorolt szervezetek
2.) Az ’A’ gazdasági ágba (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat) sorolt szervezetek
3.) A ’H’ gazdasági ágba (szállítás, raktározás) sorolt szervezetek
1.) a tárgyévet követő április 30.
2., 3): a tárgyévet követő március 31.
2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek statisztikája AGY Többévenkénti kőolaj-finomítással, -szállítással, -tárolással, illetve bioüzemanyag termeléssel foglalkozó szervezetek a tárgyidőszakot követő április 30. 1113/2014/EU Rendelet
256/2014/EU Rendelet
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók AGY Évenkénti 1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, energiahordozó bel- és külkereskedelmével, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergiatermeléssel, távhő-termeléssel illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással; PB-gáz-szolgáltatással foglakoznak
a tárgyévet követő április 30. 2012/27/EU Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom AGY Havonkénti Mindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és külkereskedelmével foglalkoznak a tárgyhót követő hónap 10. nap 2009/119/EK Irányelv
1099/2008/EK Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
cím adatkör
1321 Energiamérleg ipari szektor (1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként)
(2) Energiatermelés adatai
(3) Energiahordozó készletek adatai
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai
(5) villamos, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban
(6) petrolkémiai ipar adatai
(7) energiahatékonyságra vonatkozó adatok
1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés (1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai
(2) Kokszgyártás
(3) Brikettgyártás
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
1335 Energiafelhasználási beszámoló (1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés, Épület hűtés, Világítás, Közúti járművekhez, Villamosenergia termelésre, Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre; Egyéb kategóriákra
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek (1) Termelési beruházási adatok a kőolaj-feldolgozás szektorban
statisztikája (2) Finomító kapacitás, tervezett bővítés a folyónaptári évben, a következő két naptári évben, működésből vont kapacitás
(3) Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása
(4) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a folyó naptár évben tervezik megkezdeni
(5) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a következő két naptár évben tervezik megkezdeni
(6) Működésből kivont üzemek kapacitása, melyeknek az üzemelését a folyó naptári évben tervezik befejezni
(7) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók (1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel- és külkereskedelem, készletezés)
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok
(5) Távhőszolgáltatói adatok
(6) Távhűtés
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom (1) Kőolaj ellátás, földgáz-kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló
2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EC Irányelv értelmében.
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére, készlet jegyek formájában
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek - Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermékkészletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal országonként, típusonként
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése

12. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez * 

Magyar Nemzeti Bank

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címe típus gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós jogi aktus Elektronikus
adatszolgáltatás
2184 Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33) Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal