Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

11/2010. (II. 4.) FVM rendelet

az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (2) bekezdésének 5., 6. és 25. pontjaiban, a (3) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a (3) bekezdés 2. pontja tekintetében, védett természeti területen lévő erdő vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben -, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) erdőtervezés: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 32. §-ának (1) bekezdése szerinti javaslat, valamint az Evt. 33. § (1) bekezdés szerinti körzeti erdőterv elkészítése érdekében végzett tevékenység;

b) erdőtervezés alá vont terület: a szabad rendelkezésű erdő kivételével minden erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület;

c) erdőtervezési körzet: olyan, a települések közigazgatási határához igazodó tervezési egység, amelynek kialakítását elsősorban a természetföldrajzi és az erdőállomány-viszonyok hasonlósága alapozza meg;

d) hozamvizsgálat: a fenntarthatóság követelményeinek szem előtt tartásával az erdei haszonvételek tartamosságának biztosítása érdekében az egyes erdőtervezési ciklusok közötti átmenetet megalapozó elemzés;

e) természetvédelmi kezelési állásfoglalás: az erdőtervezés alá vont terület tekintetében a védett természeti értékekre, valamint a védett természeti területre vonatkozó, a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által adott, természetvédelmi jogszabályokon alapuló, és természetvédelmi érdekeket képviselő kezelési javaslat;

f) Natura 2000 javaslatok: a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által átadott, a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez, fenntartásához és helyreállításához szükséges biotikai adatok és az elérendő célállapot leírása.

Erdőtervezési körzetek, erdőtervezési ütemterv

2. § (1) Az erdőtervezési körzeteket, illetve a körzeteket alkotó helységek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) *  A körzeti erdőterveket legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljeskörűen elkészíteni az ország teljes területére.

(3) *  Az erdőtervezés 2020. december 31-ig szóló ütemtervét (a továbbiakban: ütemterv) a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az erdőtervrendelet előkészítése

3. § (1) A erdőtervrendeletek előkészítése az ütemterv alapján történik.

(2) Az erdőtervrendelet kötelező tartalmi elemeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az erdőtervrendelet az erdei haszonvételek közül csak a fakitermelésre vonatkozó keretszámokat tartalmazza.

(4) Az erdészeti hatóság az erdőtervrendelet javaslat elkészítése érdekében az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalásra (a továbbiakban: előzetes tárgyalás) érintett hatóságként az érintett erdő rendeltetése alapján

a) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése a) és j) pontja szerinti esetben a természetvédelmi hatóságot,

b) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése c) pontja szerinti esetben a talajvédelmi hatóságot,

c) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése d) pontja szerinti esetben a HM szakfelügyeletet,

d) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése e) pontja szerinti esetben az illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában a illetékes rendőrkapitányságot,

e) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése f)-h) pontjai szerinti esetekben a vízügyi hatóságot,

f) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése i) pontja szerinti esetben a település jegyzőjét,

g) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése k) pontja szerinti esetben - a rendeltetéshez igazodóan - a közlekedési, vagy a vasúti közlekedési, vagy a vízügyi hatóságot,

h) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése m) pontja szerinti esetben a kulturális örökségvédelmi hatóságot,

i) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése n) pontja szerinti esetben a bányászati hatóságot,

j) *  az Evt. 25. §-ának a) pontja szerinti esetben a népegészségügyi hatóságot,

k) az Evt. 25. §-ának e) pontja és a 26. § c) pontja szerinti esetben a vadászati hatóságot,

l) az Evt. 26. §-ának b) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatóságot

hívja meg.

(5) Az erdészeti hatóság az Evt. 32. §-ának (3) bekezdésében foglalt értesítésről és tájékoztatásról az előzetes tárgyalás időpontja előtt legalább 30 nappal köteles gondoskodni.

(6) Az Evt. 32. §-ának (2) bekezdésében szereplő szervek, személyek legkésőbb az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag írásos javaslatot tehetnek.

(7) Az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti területekre, illetve Natura 2000 területekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést az erdészeti hatóság az Evt. 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tárgyalás időpontjára való felhívást megelőzően legalább 30 nappal biztosítja a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére a természetvédelmi kezelési állásfoglalás kialakítása érdekében.

(8) Az erdészeti hatóság az előzetes tárgyalásra a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 erdő esetében meghívja a természetvédelmi hatóságot.

4. § (1) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területeken a Natura 2000 fenntartási terveket, a természetvédelmi kezelési terv hiányában a természetvédelmi kezelési állásfoglalást, Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslatot a természetvédelmi hatóság és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag az erdészeti hatóság részére megküldi.

(2) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura 2000 területeken a Natura 2000 fenntartási tervek, valamint Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az előzetes tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet.

(3) *  Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti terület és Natura 2000 terület vonatkozásában a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel az előzetes tárgyalást megelőzően egyezteti az (1) bekezdésben foglalt adatok beépítését az erdőtervrendelet javaslatba.

5. § (1) Az előzetes tárgyaláson az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezet akkor jogosult részt venni, ha az erdészeti hatóság felé igazolja, hogy az alapszabályában, alapító okiratában foglaltak szerint az erdőtervezés alá vont területen folytatandó erdőgazdálkodás a tevékenységi körét érinti.

(2) *  Az előzetes tárgyaláson az erdészeti hatóság ismerteti a javaslatot, az azt megalapozó adatokat, az érintettek által írásban megküldött, és figyelembe nem vett javaslatokat, valamint azok indoklását. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján történő megszüntetését. Amennyiben az egyeztetés nem jár sikerrel, a véleményeltérés tárgyában a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) dönt.

A körzeti erdőtervezés általános szabályai

6. § (1) A körzeti erdőterv készítése során azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését, vagy javulását szolgálja. Ilyen előírás különösen az erdőfelújítás célállománya, az üzemmód, és a rendeltetés.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőtervezési körzetben a körzeti erdőterv készítését a vonatkozó erdőtervrendelet hatálybalépésének időpontját követően kezdi meg.

(3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv elkészítése érdekében az Evt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint érintett hatóságként a 3. § (4) bekezdés szerinti hatóságokat, valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerveket értesíti.

(4) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervben rögzíti a (3) bekezdés szerinti szervek által adott véleményeket.

A körzeti erdőtervezés terepi munkái

7. § *  (1) Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen a terepi bejárás során:

a) méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az Evt. 33. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,

b) elvégzi az Evt. 33. § (2) bekezdés h) pontja szerinti erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat,

c) rögzíti az általa észlelt védett természeti értékekre vonatkozó adatokat.

(2) Az Egységes Országos Vetületi rendszerű erdészeti nyilvántartási térképek készítése során az erdőrészlet határainak meghatározásához csak olyan terepi adatgyűjtési eljárás során felvett adat, illetve az állami távérzékelési adatbázisban tárolt távérzékelési anyag használható fel, amelyeknél a pontmeghatározás pontossága legalább 3 méter.

Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata

8. § (1) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok alapján a körzeti erdőterv készítése során megvizsgálja az erdőgazdálkodás hatását az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére.

(2) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok különösen:

a) a Natura 2000 fenntartási terv adatai és a természetvédelmi jogszabályokon alapuló, az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatai,

b) Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat,

c) a fajmegőrzési tervek adatai,

d) az erdőtervrendelet javaslat felterjesztésében foglalt, 3. számú melléklet szerinti adatok,

e) a körzeti erdőtervezés során lefolytatott terepi bejárások során elvégzett felmérések, és egyéb módon gyűjtött adatok.

(3) A (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatokat a védett természeti területnek minősülő Natura 2000 területek esetében a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv legkésőbb az erdészeti hatóság megkeresésétől számított 30 napon belül rendelkezésre bocsátja.

(4) *  Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területek esetében a (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatok beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az erdőrészlet szintű tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet.

(5) A (2) bekezdés a)-b) pont szerinti adatok megküldése és beszerzése akkor szükséges, ha azok a 4. § (1)-(2) bekezdések szerint korábban már nem kerültek az erdészeti hatóság birtokába, vagy azokban a megküldésük óta eltelt időben az erdőtervezést befolyásoló, lényeges változás állt be.

(6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként meghatározza az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az Evt. 51. §-ának (4) és (6) bekezdéseiben, 53. §-ában, 55. §-ában, és a 73. §-ának (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírás-javaslatokat.

(7) *  Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásának tényét, a (6) bekezdés szerinti javaslatokat, valamint a vizsgálat eredményét rögzítő tájékoztatást az erdészeti hatóság megküldi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére.

Az erdőrészlet szintű tárgyalás és a hozamvizsgálat

9. § (1) Az erdőrészlet szintű tárgyalást az erdészeti hatóság leghamarabb az Evt. 35. §-ának (2) bekezdése szerinti írásos javaslatok beérkezését követően tartja meg.

(2) Az Evt. 36. §-ában előírt hozamvizsgálat alkalmával a közérdeket, valamint a közérdeknek és a helyi érdekeknek a fenntartható gazdálkodást biztosító, társadalmilag elfogadható összhangját az erdőtervezési ciklusokon átívelően kell biztosítani. A hozamvizsgálatot az erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges módját, mértékét, helyét és idejét figyelembe véve 30 éves időtávra kell elvégezni.

(3) Amennyiben a hozamvizsgálat eredményeként a fahasználat korlátozása szükséges, - az Evt. 36. §-ának (2) bekezdése értelmében, elsősorban az állami tulajdonban lévő területeken - további egyeztető tárgyalás kezdeményezhető.

Hatásbecslés a Natura 2000 területen

10. § (1) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat és az erdőrészlet szintű tárgyalások alapján az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lehet, hatásbecslést kell végezni.

(2) *  A hatásbecslés lefolytatására az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (3)-(11) bekezdésében és a 10/A. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)-(8) * 

A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőtervezés folyamatában

11. § (1) Az Evt. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás (a továbbiakban: lakossági egyeztető tárgyalás) időpontjáról és helyéről azokat a szerveket és személyeket, akik az Evt. 35. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint írásos javaslatot tettek, a tárgyalás előtt legalább 30 nappal írásban kell értesíteni, illetve ezzel egyidejűleg az erdészeti hatóság hivatalos honlapján közzétett, valamint az erdőtervezési körzet területén található helyi önkormányzatoknak közzététel céljából megküldött hirdetmény útján az érintett lakosságot tájékoztatni kell.

(2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítésében és hirdetményében közérthető módon köteles tájékoztatást adni a körzeti erdőtervezés menetéről, a részvétel, a véleménynyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről.

(3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv tervezetének a lakosságot és a tárgyalásra meghívottakat érintő előírás javaslatait a tárgyalást megelőző 15 nappal hivatalos honlapján közzéteszi.

(4) Az erdészeti hatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a körzet, vagy körzetrész természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a társadalmi részvétel, a vélemény- nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről, ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre gyakorolt hatásai vizsgálatának eredményeit, az azokra alapozottan meghatározott, az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat.

Záró tárgyalás

12. § (1) A záró tárgyalás időpontjára vonatkozó, az Evt. 35. §-ának (5) bekezdése szerinti értesítés megküldéséről az erdészeti hatóság a tárgyalás időpontja előtt legalább 15 nappal gondoskodik, és ezzel egyidejűleg az érintettek részére a körzeti erdőterv tervezetébe való betekintést a székhelyén vagy az értesítésben megjelölt szervezeti egységnél biztosítja.

(2) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv védett természeti területre és Natura 2000 területre vonatkozó adatait és előírás-javaslatait az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontjában elektronikus úton megküldi az illetékes természetvédelmi hatóságnak és a működési terület szerint érintett védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervnek.

(3) *  A zárótárgyalásra a 10. § (1) bekezdésben foglalt esetben csak a hatásbecslés lefolytatását követően, az annak során hozott döntés figyelembevételével kerülhet sor.

(4) A záró tárgyalással a körzeti erdőtervezés folyamata lezárul.

Körzeti Erdőterv Bizottság * 

12/A. § *  (1) Amennyiben a záró tárgyalás során az erdészeti hatóság, az érintett hatóságok, és az erdőgazdálkodó között véleményeltérés marad fenn, az erdészeti hatóság felterjesztése alapján a vitás kérdésekben a Körzeti Erdőterv Bizottság dönt.

(2) A Körzeti Erdőterv Bizottság a felterjesztéstől számított 30 napon belül hozza meg döntését.

(3) A Körzeti Erdőterv Bizottság tagjai

a) a miniszter által vezetett minisztérium erdészeti szakigazgatási területéről 1 fő,

b) a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium természetvédelmi szakigazgatási területéről 1 fő,

c) *  az erdészeti feladatkörében eljáró NÉBIH részéről 1 fő,

d) *  az országos természetvédelmi hatóság részéről 1 fő, valamint

e) a véleményeltéréssel érintett erdő rendeltetése alapján a 3. § (4) bekezdés c)-l) pontja szerinti közigazgatási szerv felügyeletét ellátó szerv adott szakkérdésben eljáró szervezeti egysége részéről 1-1 fő.

(4) A Körzeti Erdőterv Bizottság tagjait - a (3) bekezdés b)-e) pontjában foglalt személyek esetében a megnevezett szervezetek vagy szervezeti egységek vezetőinek javaslatai alapján - a miniszter jelöli ki, illetve - a 3. § (4) bekezdés c), d), f), g), h), i) és j) pontja szerinti szervek esetében - kéri fel.

(5) A Körzeti Erdőterv Bizottság döntését egyszerű többséggel hozza, amennyiben szavazategyenlőség alakul ki, a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter dönt.

(6) *  A Körzeti Erdőterv Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, titkársági feladatait a NÉBIH látja el.

A körzeti erdőterv átvezetése az Adattáron

13. § (1) *  A záró tárgyaláson elfogadott, vagy a 12/A. § (1) bekezdése szerint megállapított körzeti erdőterv adatainak az Adattáron történő átvezetéséről a NÉBIH vezetője gondoskodik.

(2) *  Az Adattárban az egyes erdőrészletek esetében az Evt. 33. §-ának (2) bekezdése a)-f) és i) pontjai szerinti adatokat a NÉBIH által rendszeresített, és a honlapján közzétett erdőrészlet leíró lap nyomtatvány szerinti formában kell nyilvántartani.

(3) A záró tárgyalást követően az erdőterv határozat kiadásáig az elfogadott körzeti erdőterv adatai közül az erdészeti hatóság határozatában foglaltak szerint csak az Evt. 38. §-ának (2) bekezdése g) pontja szerinti adatai változtathatóak meg.

(4) Az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőterv alatt, az e rendelet 8. §-a szerint vizsgált vagy a 10. § szerinti hatásbecslést követően elfogadott tervet kell érteni.

A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőterv elfogadását követően

14. § (1) Az erdészeti hatóság a záró tárgyalást követően az Evt. 43. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerint a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé a honlapján.

(2) A honlapon közzétett tematikus térképnek tartalmaznia kell a községhatárokat, az erdők rendeltetését, üzemmódját, és a fakitermelési lehetőségeket fakitermelési módok szerint elkülönítve.

15. § *  (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 8. § és a 10. § előírásait az erdészeti hatóságnak az Evt. 113. §-ának (15) bekezdése szerinti eljárás során megfelelően alkalmaznia kell.

Hatályukat vesztő rendelkezések

16. § (1) * 

(2) * 

(3) E rendelet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelethez * 

Az erdőtervezési körzetek, valamint a körzeteket alkotó helységek (név, erdészeti azonosító) listája a körzeti erdőtervezést végző járási hivatalok szerint * 

1. *  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

1.1. Alsó-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.1.1. Farmos (5630)

1.1.2. Nagykáta (5639)

1.1.3. Tápióbicske (5644)

1.1.4. Tápiógyörgye (5587)

1.1.5. Tápiószele (5588)

1.1.6. Tápiószentmárton (5649)

1.1.7. Tápiószőlős (5589)

1.2. Budai-hegyek erdőtervezési körzet

1.2.1. Biatorbágy (5555)

1.2.2. Budajenő (5556)

1.2.3. Budakeszi (5557)

1.2.4. Budaörs (5537)

1.2.5. Diósd (5558)

1.2.6. Érd (5559)

1.2.7. Herceghalom (5905)

1.2.8. Nagykovácsi (5560)

1.2.9. Páty (5561)

1.2.10. Perbál (5562)

1.2.11. Pusztazámor (5565)

1.2.12. Remeteszőlős (5686)

1.2.13. Sóskút (5566)

1.2.14. Százhalombatta (5567)

1.2.15. Tárnok (5568)

1.2.16. Telki (5569)

1.2.17. Tinnye (5570)

1.2.18. Tök (5571)

1.2.19. Törökbálint (5572)

1.2.20. Zsámbék (5573)

1.3. Budapesti erdőtervezési körzet

1.3.1. Budapest_I. (9501)

1.3.2. Budapest_II. (9502)

1.3.3. Budapest_III. (9503)

1.3.4. Budapest_IV. (9504)

1.3.5. Budapest_IX. (9509)

1.3.6. Budapest_V. (9505)

1.3.7. Budapest_VI. (9506)

1.3.8. Budapest_VII. (9507)

1.3.9. Budapest_VIII. (9508)

1.3.10. Budapest_X. (9510)

1.3.11. Budapest_XI. (9511)

1.3.12. Budapest_XII. (9512)

1.3.13. Budapest_XIII. (9513)

1.3.14. Budapest_XIV. (9514)

1.3.15. Budapest_XIX. (9519)

1.3.16. Budapest_XV. (9515)

1.3.17. Budapest_XVI. (9516)

1.3.18. Budapest_XVII. (9517)

1.3.19. Budapest_XVIII. (9518)

1.3.20. Budapest_XX. (9520)

1.3.21. Budapest_XXI. (9521)

1.3.22. Budapest_XXII. (9522)

1.3.23. Budapest_XXIII. (9523)

1.4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.4.1. Bénye (5628)

1.4.2. Csévharaszt (5621)

1.4.3. Ecser (5629)

1.4.4. Felsőpakony (5631)

1.4.5. Gomba (5632)

1.4.6. Gyál (5633)

1.4.7. Gyömrő (5634)

1.4.8. Inárcs (5622)

1.4.9. Kakucs (5623)

1.4.10. Káva (5635)

1.4.11. Kóka (5636)

1.4.12. Maglód (5637)

1.4.13. Mende (5638)

1.4.14. Monor (5624)

1.4.15. Monorierdő (5646)

1.4.16. Nyáregyháza (5625)

1.4.17. Ócsa (5611)

1.4.18. Pánd (5640)

1.4.19. Péteri (5641)

1.4.20. Sülysáp (5900)

1.4.21. Szentlőrinckáta (5642)

1.4.22. Szentmártonkáta (5643)

1.4.23. Tápióság (5645)

1.4.24. Tápiószecső (5648)

1.4.25. Tóalmás (5650)

1.4.26. Újhartyán (5626)

1.4.27. Újlengyel (5598)

1.4.28. Úri (5651)

1.4.29. Üllő (5652)

1.4.30. Vasad (5627)

1.4.31. Vecsés (5653)

1.5. Dél-Vértesi erdőtervezési körzet

1.5.1. Bodmér (2598)

1.5.2. Csákberény (2589)

1.5.3. Csákvár (2549)

1.5.4. Gánt (2592)

1.5.5. Szár (2594)

1.5.6. Szárliget (4581)

1.5.7. Újbarok (2595)

1.5.8. Vértesboglár (2578)

1.6. Gerecsei erdőtervezési körzet

1.6.1. Annavölgy (4580)

1.6.2. Bajna (4526)

1.6.3. Bajót (4502)

1.6.4. Csolnok (4516)

1.6.5. Dág (4517)

1.6.6. Dorog (4518)

1.6.7. Dunaalmás (4545)

1.6.8. Dunaszentmiklós (4510)

1.6.9. Epöl (4527)

1.6.10. Gyermely (4528)

1.6.11. Héreg (4529)

1.6.12. Lábatlan (4511)

1.6.13. Leányvár (4519)

1.6.14. Máriahalom (4520)

1.6.15. Mogyorósbánya (4505)

1.6.16. Nagysáp (4521)

1.6.17. Neszmély (4512)

1.6.18. Nyergesújfalu (4506)

1.6.19. Sárisáp (4523)

1.6.20. Süttő (4513)

1.6.21. Szomód (4514)

1.6.22. Szomor (4530)

1.6.23. Tardos (4515)

1.6.24. Tát (4508)

1.6.25. Tokod (4524)

1.6.26. Tokodaltáró (4579)

1.6.27. Úny (4525)

1.7. Gerecse-Vértesi erdőtervezési körzet

1.7.1. Baj (4541)

1.7.2. Bicske (2593)

1.7.3. Bokod (4531)

1.7.4. Dad (4558)

1.7.5. Kecskéd (4532)

1.7.6. Kömlőd (4534)

1.7.7. Környe (4535)

1.7.8. Óbarok (2608)

1.7.9. Oroszlány (4533)

1.7.10. Tarján (4575)

1.7.11. Tata (4553)

1.7.12. Tata-Agostyán (4509)

1.7.13. Tatabánya (4536)

1.7.14. Várgesztes (4537)

1.7.15. Vértessomló (4538)

1.7.16. Vértestolna (4576)

1.7.17. Vértesszőlős (4555)

1.8. Gödöllői erdőtervezési körzet

1.8.1. Acsa (5515)

1.8.2. Aszód (5516)

1.8.3. Csomád (5501)

1.8.4. Csömör (5502)

1.8.5. Domony (5503)

1.8.6. Dunakeszi (5504)

1.8.7. Erdőkertes (5505)

1.8.8. Fót (5507)

1.8.9. Galgagyörk (5517)

1.8.10. Galgamácsa (5518)

1.8.11. Göd (5901)

1.8.12. Gödöllő (5508)

1.8.13. Iklad (5519)

1.8.14. Kartal (5520)

1.8.15. Kerepes (5509)

1.8.16. Kistarcsa (5510)

1.8.17. Mogyoród (5511)

1.8.18. Nagytarcsa (5535)

1.8.19. Őrbottyán (5903)

1.8.20. Szada (5512)

1.8.21. Vácegres (5523)

1.8.22. Váckisújfalu (5524)

1.8.23. Veresegyház (5514)

1.8.24. Verseg (5525)

1.9. Gödöllői-dombság erdőtervezési körzet

1.9.1. Bag (5526)

1.9.2. Dány (5533)

1.9.3. Galgahévíz (5527)

1.9.4. Hévízgyörk (5528)

1.9.5. Isaszeg (5534)

1.9.6. Pécel (5536)

1.9.7. Tura (5529)

1.9.8. Vácszentlászló (5531)

1.9.9. Valkó (5530)

1.9.10. Zsámbok (5532)

1.10. Mezőföldi erdőtervezési körzet

1.10.1. Adony (2500)

1.10.2. Alap (2501)

1.10.3. Alcsútdoboz (2547)

1.10.4. Alsószentiván (2502)

1.10.5. Baracs (2503)

1.10.6. Baracska (2548)

1.10.7. Beloiannisz (2504)

1.10.8. Besnyő (2505)

1.10.9. Cece (2506)

1.10.10. Csabdi (2596)

1.10.11. Daruszentmiklós (2609)

1.10.12. Dunaújváros (2507)

1.10.13. Előszállás (2508)

1.10.14. Ercsi (2509)

1.10.15. Etyek (2550)

1.10.16. Felcsút (2551)

1.10.17. Gárdony (2553)

1.10.18. Gyúró (2554)

1.10.19. Hantos (2510)

1.10.20. Iváncsa (2511)

1.10.21. Kajászó (2556)

1.10.22. Kápolnásnyék (2557)

1.10.23. Kisapostag (2512)

1.10.24. Kőszárhegy (2558)

1.10.25. Kulcs (2607)

1.10.26. Lovasberény (2580)

1.10.27. Magyaralmás (2559)

1.10.28. Mány (2597)

1.10.29. Martonvásár (2560)

1.10.30. Mezőfalva (2513)

1.10.31. Moha (2561)

1.10.32. Nadap (2562)

1.10.33. Nagykarácsony (2514)

1.10.34. Nagylók (2516)

1.10.35. Nagyvenyim (2515)

1.10.36. Pákozd (2563)

1.10.37. Pátka (2581)

1.10.38. Pázmánd (2564)

1.10.39. Perkáta (2517)

1.10.40. Pusztaszabolcs (2518)

1.10.41. Rácalmás (2519)

1.10.42. Ráckeresztúr (2520)

1.10.43. Sárbogárd (2521)

1.10.44. Sárbogárd-Pusztaegres (2541)

1.10.45. Sáregres (2522)

1.10.46. Sárkeresztes (2566)

1.10.47. Sárkeszi (2605)

1.10.48. Sárosd (2523)

1.10.49. Sárszentmihály (2567)

1.10.50. Seregélyes (2525)

1.10.51. Söréd (2588)

1.10.52. Sukoró (2568)

1.10.53. Szabadbattyán (2569)

1.10.54. Szabadegyháza (2526)

1.10.55. Székesfehérvár (2570)

1.10.56. Tabajd (2571)

1.10.57. Tordas (2572)

1.10.58. Úrhida (2573)

1.10.59. Vajta (2527)

1.10.60. Vál (2574)

1.10.61. Velence (2575)

1.10.62. Vereb (2576)

1.10.63. Vértesacsa (2577)

1.10.64. Zámoly (2579)

1.10.65. Zichyújfalu (2606)

1.11. Mezőföld-Sárrét erdőtervezési körzet

1.11.1. Aba (2528)

1.11.2. Csősz (2529)

1.11.3. Dég (2530)

1.11.4. Enying (2531)

1.11.5. Füle (2552)

1.11.6. Igar (2532)

1.11.7. Jenő (2555)

1.11.8. Káloz (2533)

1.11.9. Kisláng (2534)

1.11.10. Lajoskomárom (2535)

1.11.11. Lepsény (2536)

1.11.12. Mátyásdomb (2537)

1.11.13. Mezőkomárom (2538)

1.11.14. Mezőszentgyörgy (2539)

1.11.15. Mezőszilas (2540)

1.11.16. Nádasdladány (2604)

1.11.17. Polgárdi (2565)

1.11.18. Sárkeresztúr (2542)

1.11.19. Sárszentágota (2543)

1.11.20. Soponya (2544)

1.11.21. Szabadhidvég (2545)

1.11.22. Tác (2546)

1.12. Nagykőrösi erdőtervezési körzet

1.12.1. Abony (5574)

1.12.2. Cegléd (5576)

1.12.3. Csemő (5578)

1.12.4. Jászkarajenő (5580)

1.12.5. Kocsér (5581)

1.12.6. Kőröstetétlen (5582)

1.12.7. Mikebuda (5583)

1.12.8. Nagykőrös (5584)

1.12.9. Nyársapát (5585)

1.12.10. Törtel (5590)

1.12.11. Újszilvás (5591)

1.13. Pilisi-Visegrádi erdőtervezési körzet

1.13.1. Budakalász (5541)

1.13.2. Csobánka (5542)

1.13.3. Dunabogdány (5551)

1.13.4. Kesztölc (4504)

1.13.5. Kisoroszi (5552)

1.13.6. Pilisborosjenő (5538)

1.13.7. Piliscsaba (5563)

1.13.8. Piliscsév (4522)

1.13.9. Pilisjászfalu (5684)

1.13.10. Pilisvörösvár (5680)

1.13.11. Pilisszántó (5543)

1.13.12. Pilisszentiván (5564)

1.13.13. Pilisszentkereszt (5544)

1.13.14. Pócsmegyer (5548)

1.13.15. Solymár (5539)

1.13.16. Tahitótfalu (5553)

1.13.17. Üröm (5540)

1.13.18. Visegrád (5554)

1.14. Pilismaróti erdőtervezési körzet

1.14.1. Dömös (4500)

1.14.2. Esztergom (4503)

1.14.3. Esztergom-Pilisszentlélek (4507)

1.14.4. Pilismarót (4501)

1.15. Pusztavacsi erdőtervezési körzet

1.15.1. Albertirsa (5575)

1.15.2. Alsónémedi (5599)

1.15.3. Apaj (5904)

1.15.4. Áporka (5600)

1.15.5. Bugyi (5601)

1.15.6. Ceglédbercel (5577)

1.15.7. Dabas (5592)

1.15.8. Dánszentmiklós (5579)

1.15.9. Délegyháza (5602)

1.15.10. Dömsöd (5603)

1.15.11. Dunaharaszti (5604)

1.15.12. Dunavarsány (5605)

1.15.13. Halásztelek (5606)

1.15.14. Hernád (5593)

1.15.15. Kiskunlacháza (5607)

1.15.16. Lórév (5608)

1.15.17. Majosháza (5609)

1.15.18. Makád (5610)

1.15.19. Örkény (5594)

1.15.20. Pilis (5586)

1.15.21. Pusztavacs (5595)

1.15.22. Ráckeve (5612)

1.15.23. Szigetbecse (5613)

1.15.24. Szigetcsép (5614)

1.15.25. Szigethalom (5615)

1.15.26. Szigetszentmárton (5616)

1.15.27. Szigetszentmiklós (5617)

1.15.28. Szigetújfalu (5618)

1.15.29. Táborfalva (5597)

1.15.30. Taksony (5619)

1.15.31. Tatárszentgyörgy (5596)

1.15.32. Tököl (5620)

1.16. Súri-Bakonyaljai erdőtervezési körzet

1.16.1. Ács (4540)

1.16.2. Ácsteszér (4562)

1.16.3. Aka (4573)

1.16.4. Almásfüzitő (4539)

1.16.5. Ászár (4563)

1.16.6. Bábolna (4543)

1.16.7. Bakonybánk (4564)

1.16.8. Bakonycsernye (2582)

1.16.9. Bakonysárkány (4556)

1.16.10. Bakonyszombathely (4565)

1.16.11. Balinka (2583)

1.16.12. Bana (4542)

1.16.13. Bársonyos (4566)

1.16.14. Bodajk (2584)

1.16.15. Császár (4557)

1.16.16. Csatka (4567)

1.16.17. Csém (4578)

1.16.18. Csép (4544)

1.16.19. Csókakő (2590)

1.16.20. Ete (4568)

1.16.21. Fehérvárcsurgó (2585)

1.16.22. Hánta (4569)

1.16.23. Kerékteleki (4570)

1.16.24. Kisbér (4571)

1.16.25. Kisigmánd (4546)

1.16.26. Kocs (4547)

1.16.27. Komárom (4548)

1.16.28. Mocsa (4549)

1.16.29. Mór (2586)

1.16.30. Nagyigmánd (4550)

1.16.31. Nagyveleg (2587)

1.16.32. Naszály (4551)

1.16.33. Pusztavám (2591)

1.16.34. Réde (4572)

1.16.35. Súr (4574)

1.16.36. Szákszend-Szák (4559)

1.16.37. Szákszend-Szend (4560)

1.16.38. Tárkány (4554)

1.16.39. Vérteskethely (4561)

1.17. Szentendrei erdőtervezési körzet

1.17.1. Leányfalu (5546)

1.17.2. Pilisszentlászló (5547)

1.17.3. Pomáz (5545)

1.17.4. Szentendre (5549)

1.17.5. Szigetmonostor (5550)

2. *  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

2.1. Bakonyszentlászlói erdőtervezési körzet

2.1.1. Bakonygyirót (3176)

2.1.2. Bakonyoszlop (8695)

2.1.3. Bakonyszentkirály (8697)

2.1.4. Bakonyszentlászló (3177)

2.1.5. Bakonyszücs (8691)

2.1.6. Bakonytamási (8699)

2.1.7. Csesznek (8700)

2.1.8. Fenyőfő (3175)

2.1.9. Gic (8701)

2.1.10. Lázi (3411)

2.1.11. Pápateszér (8712)

2.1.12. Románd (3178)

2.1.13. Sikátor (3179)

2.1.14. Veszprémvarsány (3180)

2.2. Balatonfüredi erdőtervezési körzet

2.2.1. Alsóörs (8536)

2.2.2. Aszófő (8556)

2.2.3. Balatonakali (8557)

2.2.4. Balatonalmádi (8537)

2.2.5. Balatonalmádi-Vörösberény (8555)

2.2.6. Balatonfőkajár (8538)

2.2.7. Balatonfüred (8558)

2.2.8. Balatonfűzfő (8539)

2.2.9. Balatonkenese (8540)

2.2.10. Balatonszepezd (8578)

2.2.11. Balatonszőlős (8559)

2.2.12. Balatonudvari (8560)

2.2.13. Balatonvilágos (8541)

2.2.14. Barnag (8561)

2.2.15. Berhida (8542)

2.2.16. Csajág (8543)

2.2.17. Csopak (8562)

2.2.18. Dörgicse (8563)

2.2.19. Felsőörs (8544)

2.2.20. Hidegkút (8564)

2.2.21. Királyszentistván (8545)

2.2.22. Küngös (8546)

2.2.23. Litér (8547)

2.2.24. Lovas (8548)

2.2.25. Mencshely (8566)

2.2.26. Óbudavár (8593)

2.2.27. Örvényes (8567)

2.2.28. Ősi (8549)

2.2.29. Paloznak (8550)

2.2.30. Papkeszi (8551)

2.2.31. Pécsely (8568)

2.2.32. Sóly (8552)

2.2.33. Szentkirályszabadja (8553)

2.2.34. Tagyon (8601)

2.2.35. Tihany (8569)

2.2.36. Vászoly (8570)

2.2.37. Veszprémfajsz (8571)

2.2.38. Vilonya (8554)

2.2.39. Vöröstó (8572)

2.2.40. Zánka (8604)

2.3. Devecseri erdőtervezési körzet

2.3.1. Apácatorna (8663)

2.3.2. Bodorfa (8664)

2.3.3. Borszörcsök (8665)

2.3.4. Csabrendek (8636)

2.3.5. Dabronc (8637)

2.3.6. Devecser (8666)

2.3.7. Doba (8667)

2.3.8. Gógánfa (8639)

2.3.9. Gyepükaján (8640)

2.3.10. Hetyefő (8641)

2.3.11. Hosztót (8642)

2.3.12. Iszkáz (8668)

2.3.13. Kamond (8669)

2.3.14. Káptalanfa (8671)

2.3.15. Karakószörcsök (8670)

2.3.16. Kerta (8672)

2.3.17. Kisberzseny (8673)

2.3.18. Kolontár (8674)

2.3.19. Megyer (8645)

2.3.20. Nemeshany (8675)

2.3.21. Nyirád (8605)

2.3.22. Oroszi (8676)

2.3.23. Pusztamiske (8606)

2.3.24. Rigács (8649)

2.3.25. Somlójenő (8677)

2.3.26. Somlószőlős (8678)

2.3.27. Somlóvásárhely (8679)

2.3.28. Szentimrefalva (8653)

2.3.29. Tüskevár (8680)

2.3.30. Ukk (8654)

2.3.31. Veszprémgalsa (8658)

2.3.32. Zalaerdőd (8657)

2.3.33. Zalagyömörő (8659)

2.3.34. Zalameggyes (8660)

2.3.35. Zalaszegvár (8662)

2.4. Farkasgyepűi erdőtervezési körzet

2.4.1. Bakonybél (8690)

2.4.2. Bakonyjákó (8682)

2.4.3. Bakonyjákó-Iharkút (8687)

2.4.4. Bakonykoppány (8707)

2.4.5. Csehbánya (8684)

2.4.6. Farkasgyepű (8685)

2.4.7. Ganna (8686)

2.4.8. Homokbödöge (8710)

2.4.9. Kislőd (8524)

2.4.10. Magyarpolány (8688)

2.4.11. Nagytevel (8711)

2.4.12. Németbánya (8689)

2.4.13. Ugod (8693)

2.4.14. Városlőd (8527)

2.5. Kab-hegyi erdőtervezési körzet

2.5.1. Ajka (8528)

2.5.2. Ajka-Ajkarendek (8529)

2.5.3. Ajka-Bakonygyepes (8683)

2.5.4. Ajka-Padragkút (8533)

2.5.5. Bánd (8510)

2.5.6. Hárskút (8512)

2.5.7. Herend (8523)

2.5.8. Nagyvázsony (8531)

2.5.9. Nemesvámos (8516)

2.5.10. Öcs (8532)

2.5.11. Pula (8534)

2.5.12. Szentgál (8525)

2.5.13. Tótvázsony (8526)

2.5.14. Úrkút (8535)

2.6. Keszthelyi-hegység erdőtervezési körzet

2.6.1. Balatonederics (8614)

2.6.2. Balatongyörök (9401)

2.6.3. Bazsi (8635)

2.6.4. Cserszegtomaj (9408)

2.6.5. Gyenesdiás (9402)

2.6.6. Keszthely (9412)

2.6.7. Lesencefalu (8617)

2.6.8. Lesenceistvánd (8611)

2.6.9. Nemesvita (8618)

2.6.10. Rezi (9403)

2.6.11. Sümeg (8613)

2.6.12. Sümegprága (8651)

2.6.13. Uzsa (8619)

2.6.14. Vállus (9404)

2.6.15. Várvölgy (9405)

2.6.16. Vonyarcvashegy (9406)

2.6.17. Zalaszántó (9429)

2.7. Pápai erdőtervezési körzet

2.7.1. Adásztevel (8706)

2.7.2. Adorjánháza (8713)

2.7.3. Bakonypölöske (8714)

2.7.4. Bakonyság (8741)

2.7.5. Bakonyszentiván (8742)

2.7.6. Béb (8708)

2.7.7. Békás (8743)

2.7.8. Csikvánd (3404)

2.7.9. Csót (8709)

2.7.10. Csögle (8716)

2.7.11. Dabrony (8717)

2.7.12. Dáka (8718)

2.7.13. Döbrönte (8719)

2.7.14. Egeralja (8766)

2.7.15. Egyházaskesző (8745)

2.7.16. Gecse (8746)

2.7.17. Gyarmat (3405)

2.7.18. Kemeneshőgyész (8748)

2.7.19. Kemenesszentpéter (8749)

2.7.20. Kiscsősz (8721)

2.7.21. Kispirit (8722)

2.7.22. Kisszőlős (8723)

2.7.23. Kup (8724)

2.7.24. Külsővat (8725)

2.7.25. Lovászpatona (8750)

2.7.26. Magyargencs (8751)

2.7.27. Malomsok (8752)

2.7.28. Marcalgergelyi (8726)

2.7.29. Marcaltő (8753)

2.7.30. Mezőlak (8754)

2.7.31. Mihályháza (8727)

2.7.32. Nagyacsád (8755)

2.7.33. Nagyalásony (8728)

2.7.34. Nagydém (8756)

2.7.35. Nagygyimót (8757)

2.7.36. Nagypirit (8729)

2.7.37. Nemesgörzsöny (8758)

2.7.38. Nemesszalók (8730)

2.7.39. Nóráp (8731)

2.7.40. Noszlop (8732)

2.7.41. Nyárád (8733)

2.7.42. Pápa (8759)

2.7.43. Pápadereske (8734)

2.7.44. Pápa-Kéttornyúlak (8720)

2.7.45. Pápakovácsi (8735)

2.7.46. Pápasalamon (8736)

2.7.47. Pápa-Tapolcafő (8738)

2.7.48. Somlóvecse (8737)

2.7.49. Szerecseny (3406)

2.7.50. Takácsi (8761)

2.7.51. Vanyola (8762)

2.7.52. Várkesző (8764)

2.7.53. Vaszar (8763)

2.7.54. Vid (8739)

2.7.55. Vinár (8740)

2.8. Tapolcai erdőtervezési körzet

2.8.1. Ábrahámhegy (8900)

2.8.2. Badacsonytomaj (8573)

2.8.3. Badacsonytördemic (8574)

2.8.4. Balatoncsicsó (8575)

2.8.5. Balatonhenye (8576)

2.8.6. Balatonrendes (8765)

2.8.7. Gyulakeszi (8580)

2.8.8. Halimba (8530)

2.8.9. Hegyesd (8581)

2.8.10. Hegymagas (8582)

2.8.11. Kapolcs (8583)

2.8.12. Káptalantóti (8584)

2.8.13. Kékkút (8585)

2.8.14. Kisapáti (8586)

2.8.15. Kővágóörs (8587)

2.8.16. Köveskál (8588)

2.8.17. Lesencetomaj (8612)

2.8.18. Mindszentkálla (8589)

2.8.19. Monostorapáti (8590)

2.8.20. Monoszló (8591)

2.8.21. Nemesgulács (8592)

2.8.22. Raposka (8594)

2.8.23. Révfülöp (8595)

2.8.24. Salföld (8596)

2.8.25. Sáska (8607)

2.8.26. Szentantalfa (8597)

2.8.27. Szentbékkálla (8598)

2.8.28. Szentjakabfa (8599)

2.8.29. Szigliget (8600)

2.8.30. Szőc (8608)

2.8.31. Taliándörögd (8609)

2.8.32. Tapolca (8602)

2.8.33. Tapolca-Diszel (8579)

2.8.34. Vigántpetend (8603)

2.8.35. Zalahaláp (8610)

2.9. Várpalotai erdőtervezési körzet

2.9.1. Bakonykúti (2600)

2.9.2. Bakonynána (8500)

2.9.3. Csetény (8501)

2.9.4. Csór (2601)

2.9.5. Dudar (8502)

2.9.6. Iszkaszentgyörgy (2602)

2.9.7. Isztimér (2599)

2.9.8. Jásd (8503)

2.9.9. Kincsesbánya (2603)

2.9.10. Olaszfalu (8504)

2.9.11. Öskü (8508)

2.9.12. Pétfürdő (8768)

2.9.13. Szápár (8505)

2.9.14. Tés (8506)

2.9.15. Várpalota (8509)

2.10. Zirci erdőtervezési körzet

2.10.1. Borzavár (8518)

2.10.2. Eplény (8767)

2.10.3. Hajmáskér (8507)

2.10.4. Lókút (8514)

2.10.5. Márkó (8515)

2.10.6. Nagyesztergár (8519)

2.10.7. Pénzesgyőr (8520)

2.10.8. Porva (8521)

2.10.9. Veszprém (8517)

2.10.10. Veszprém-Gyulafirátót (8511)

2.10.11. Veszprém-Kádárta (8513)

2.10.12. Zirc (8522)

3. *  Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

3.1. Alpokaljai erdőtervezési körzet

3.1.1. Bozsok (8000)

3.1.2. Cák (8001)

3.1.3. Csepreg (8002)

3.1.4. Gyöngyösfalu (8003)

3.1.5. Horvátzsidány (8004)

3.1.6. Kiszsidány (8005)

3.1.7. Kőszeg (8006)

3.1.8. Kőszegdoroszló (8007)

3.1.9. Kőszegpaty (8008)

3.1.10. Kőszegszerdahely (8009)

3.1.11. Lukácsháza (8010)

3.1.12. Nemescsó (8011)

3.1.13. Ólmod (8012)

3.1.14. Peresznye (8013)

3.1.15. Pusztacsó (8014)

3.1.16. Tömörd (8015)

3.1.17. Velem (8016)

3.2. Alsó-Őrségi erdőtervezési körzet

3.2.1. Bajánsenye (8214)

3.2.2. Felsőjánosfa (8215)

3.2.3. Hegyhátszentjakab (8216)

3.2.4. Ispánk (8217)

3.2.5. Kercaszomor (8218)

3.2.6. Kerkáskápolna (8219)

3.2.7. Kisrákos (8220)

3.2.8. Nagyrákos (8221)

3.2.9. Őrimagyarósd (8191)

3.2.10. Őriszentpéter (8222)

3.2.11. Pankasz (8223)

3.2.12. Szaknyér (8224)

3.2.13. Szalafő (8225)

3.2.14. Szatta (8226)

3.2.15. Szőce (8193)

3.2.16. Viszák (8227)

3.3. Dél-Hansági erdőtervezési körzet

3.3.1. Acsalag (3082)

3.3.2. Agyagosszergény (3103)

3.3.3. Barbacs (3083)

3.3.4. Bezi (3084)

3.3.5. Bősárkány (3085)

3.3.6. Cakóháza (3086)

3.3.7. Csorna (3087)

3.3.8. Farád (3088)

3.3.9. Fehértó (3089)

3.3.10. Fertőd (3090)

3.3.11. Győrsövényház (3092)

3.3.12. Kapuvár (3093)

3.3.13. Maglóca (3094)

3.3.14. Markotabödöge (3095)

3.3.15. Osli (3096)

3.3.16. Rábatamási (3097)

3.3.17. Rábcakapi (3098)

3.3.18. Szárföld (3100)

3.3.19. Tárnokréti (3101)

3.3.20. Veszkény (3102)

3.4. Észak-Hanság és Szigetközi erdőtervezési körzet

3.4.1. Bezenye (3061)

3.4.2. Dunakiliti (3063)

3.4.3. Dunaremete (3064)

3.4.4. Dunasziget (3400)

3.4.5. Feketeerdő (3065)

3.4.6. Halászi (3066)

3.4.7. Hegyeshalom (3067)

3.4.8. Jánossomorja (3076)

3.4.9. Károlyháza (3412)

3.4.10. Kimle (3050)

3.4.11. Kisbodak (3068)

3.4.12. Lébény (3075)

3.4.13. Levél (3069)

3.4.14. Máriakálnok (3070)

3.4.15. Mosonmagyaróvár (3071)

3.4.16. Mosonszentmiklós (3074)

3.4.17. Mosonszolnok (3078)

3.4.18. Mosonudvar (3077)

3.4.19. Püski (3072)

3.4.20. Rajka (3073)

3.4.21. Újrónafő (3080)

3.4.22. Várbalog (3081)

3.5. Felső-Kemenesháti erdőtervezési körzet

3.5.1. Alsóújlak (8137)

3.5.2. Andrásfa (8136)

3.5.3. Bérbaltavár (8106)

3.5.4. Bögöte (8109)

3.5.5. Csehi (8138)

3.5.6. Csehimindszent (8127)

3.5.7. Csipkerek (8128)

3.5.8. Döbörhegy (8179)

3.5.9. Döröske (8180)

3.5.10. Egervölgy (8129)

3.5.11. Egyházashollós (8165)

3.5.12. Gersekarát (8140)

3.5.13. Győrvár (8143)

3.5.14. Halastó (8182)

3.5.15. Hegyháthodász (8184)

3.5.16. Hegyhátsál (8185)

3.5.17. Hegyhátszentpéter (8144)

3.5.18. Hosszúpereszteg (8113)

3.5.19. Kám (8145)

3.5.20. Katafa (8188)

3.5.21. Mikosszéplak (8123)

3.5.22. Nádasd (8190)

3.5.23. Nagymizdó (8189)

3.5.24. Nagytilaj (8148)

3.5.25. Olaszfa (8150)

3.5.26. Oszkó (8151)

3.5.27. Pácsony (8152)

3.5.28. Petőmihályfa (8153)

3.5.29. Püspökmolnári (8154)

3.5.30. Rábahidvég (8155)

3.5.31. Rum (8156)

3.5.32. Sárfimizdó (8157)

3.5.33. Szarvaskend (8192)

3.5.34. Szemenye (8133)

3.5.35. Telekes (8160)

3.5.36. Vasvár (8161)

3.5.37. Vasvár-Nagymákfa (8147)

3.5.38. Zsennye (8163)

3.6. Felső-Őrségi és Vendvidéki erdőtervezési körzet

3.6.1. Alsószölnök (8194)

3.6.2. Apátistvánfalva (8195)

3.6.3. Csákánydoroszló (8164)

3.6.4. Csörötnek (8196)

3.6.5. Daraboshegy (8178)

3.6.6. Felsőmarác (8181)

3.6.7. Felsőszölnök (8198)

3.6.8. Gasztony (8167)

3.6.9. Halogy (8183)

3.6.10. Hegyhátszentmárton (8186)

3.6.11. Ivánc (8187)

3.6.12. Kemestaródfa (8170)

3.6.13. Kétvölgy (8200)

3.6.14. Kondorfa (8201)

3.6.15. Magyarlak (8202)

3.6.16. Nemesmedves (8204)

3.6.17. Orfalu (8205)

3.6.18. Rábagyarmat (8207)

3.6.19. Rátót (8209)

3.6.20. Rönök (8210)

3.6.21. Szakonyfalu (8211)

3.6.22. Szentgotthárd (8212)

3.6.23. Szentgotthárd-Farkasfa (8197)

3.6.24. Szentgotthárd-Jakabháza (8199)

3.6.25. Szentgotthárd-Máriaújfalu (8203)

3.6.26. Szentgotthárd-Rábafüzes (8206)

3.6.27. Szentgotthárd-Rábatótfalu (8208)

3.6.28. Vasszentmihály (8213)

3.7. Gyöngyös-Pinka-menti erdőtervezési körzet

3.7.1. Acsád (8017)

3.7.2. Bucsu (8020)

3.7.3. Dozmat (8022)

3.7.4. Felsőcsatár (8024)

3.7.5. Gencsapáti (8025)

3.7.6. Gór (8026)

3.7.7. Horvátlövő (8027)

3.7.8. Ják (8028)

3.7.9. Meszlen (8030)

3.7.10. Nagykölked (8031)

3.7.11. Nárai (8033)

3.7.12. Narda (8032)

3.7.13. Nemesbőd (8034)

3.7.14. Perenye (8035)

3.7.15. Pornóapáti (8036)

3.7.16. Salköveskút (8038)

3.7.17. Sé (8039)

3.7.18. Söpte (8041)

3.7.19. Szeleste (8042)

3.7.20. Szentpéterfa (8043)

3.7.21. Szombathely (8402)

3.7.22. Tanakajd (8045)

3.7.23. Táplánszentkereszt (8046)

3.7.24. Torony (8047)

3.7.25. Vasasszonyfa (8048)

3.7.26. Vaskeresztes (8049)

3.7.27. Vassurány (8050)

3.7.28. Vasszilvágy (8051)

3.8. Győri erdőtervezési körzet

3.8.1. Abda (3035)

3.8.2. Ásványráró (3037)

3.8.3. Bőny (3408)

3.8.4. Börcs (3040)

3.8.5. Darnózseli (3041)

3.8.6. Dunaszeg (3042)

3.8.7. Dunaszentpál (3043)

3.8.8. Enese (3044)

3.8.9. Gönyű (3018)

3.8.10. Győr (3401)

3.8.11. Győrladamér (3045)

3.8.12. Győrújfalu (3046)

3.8.13. Győrzámoly (3047)

3.8.14. Hédervár (3048)

3.8.15. Ikrény (3049)

3.8.16. Kisbajcs (3051)

3.8.17. Kóny (3052)

3.8.18. Kunsziget (3053)

3.8.19. Lipót (3054)

3.8.20. Mecsér (3055)

3.8.21. Nagybajcs (3056)

3.8.22. Nagyszentjános (3403)

3.8.23. Öttevény (3057)

3.8.24. Pér (3010)

3.8.25. Rábapatona (3031)

3.8.26. Rétalap (3409)

3.8.27. Töltéstava (3016)

3.8.28. Vámosszabadi (3059)

3.8.29. Vének (3060)

3.9. Kemenesi cser erdőtervezési körzet

3.9.1. Csönge (8091)

3.9.2. Kemenesmagasi (8092)

3.9.3. Kemenesmihályfa (8093)

3.9.4. Kemenessömjén (8094)

3.9.5. Kemenesszentmárton (8095)

3.9.6. Kenyeri (8096)

3.9.7. Mersevát (8097)

3.9.8. Nagysimonyi (8098)

3.9.9. Ostffyasszonyfa (8099)

3.9.10. Pápoc (8100)

3.9.11. Szergény (8103)

3.9.12. Tokorcs (8104)

3.9.13. Vönöck (8105)

3.10. Körmendi erdőtervezési körzet

3.10.1. Balogunyom (8018)

3.10.2. Csempeszkopács (8139)

3.10.3. Egyházasrádóc (8023)

3.10.4. Gyanógeregye (8142)

3.10.5. Harasztifalu (8168)

3.10.6. Kisunyom (8029)

3.10.7. Körmend (8400)

3.10.8. Magyarnádalja (8172)

3.10.9. Magyarszecsőd (8173)

3.10.10. Molnaszecsőd (8174)

3.10.11. Nemeskolta (8149)

3.10.12. Nemesrempehollós (8175)

3.10.13. Pinkamindszent (8176)

3.10.14. Rábatöttös (8141)

3.10.15. Rádóckölked (8037)

3.10.16. Sorkifalud (8158)

3.10.17. Sorkikápolna (8159)

3.10.18. Sorokpolány (8040)

3.10.19. Vasalja (8177)

3.10.20. Vasszécseny (8162)

3.11. Pannonhalmi-Téti erdőtervezési körzet

3.11.1. Bakonypéterd (3410)

3.11.2. Écs (3000)

3.11.3. Felpéc (3001)

3.11.4. Gyömöre (3020)

3.11.5. Győrasszonyfa (3002)

3.11.6. Győrság (3003)

3.11.7. Győrszemere (3022)

3.11.8. Győrújbarát (3402)

3.11.9. Kajárpéc (3004)

3.11.10. Koroncó (3026)

3.11.11. Mezőörs (3005)

3.11.12. Mórichida (3029)

3.11.13. Nyalka (3006)

3.11.14. Nyúl (3007)

3.11.15. Pannonhalma (3008)

3.11.16. Pázmándfalu (3009)

3.11.17. Ravazd (3011)

3.11.18. Sokorópátka (3012)

3.11.19. Táp (3013)

3.11.20. Tápszentmiklós (3014)

3.11.21. Tarjánpuszta (3407)

3.11.22. Tényő (3015)

3.11.23. Tét (3034)

3.12. Rábaközi-Iváni cser erdőtervezési körzet

3.12.1. Árpás (3036)

3.12.2. Babót (3104)

3.12.3. Bágyogszovát (3038)

3.12.4. Beled (3105)

3.12.5. Bodonhely (3039)

3.12.6. Bogyoszló (3106)

3.12.7. Cirák (3168)

3.12.8. Csáfordjánosfa (3169)

3.12.9. Csapod (3107)

3.12.10. Csér (3170)

3.12.11. Dénesfa (3171)

3.12.12. Dör (3108)

3.12.13. Edve (3109)

3.12.14. Egyed (3110)

3.12.15. Fertőendréd (3111)

3.12.16. Gyóró (3172)

3.12.17. Himod (3113)

3.12.18. Hövej (3114)

3.12.19. Iván (3173)

3.12.20. Jobaháza (3115)

3.12.21. Kisbabot (3024)

3.12.22. Kisfalud (3116)

3.12.23. Magyarkeresztúr (3117)

3.12.24. Mérges (3028)

3.12.25. Mihályi (3118)

3.12.26. Páli (3119)

3.12.27. Pásztori (3120)

3.12.28. Potyond (3122)

3.12.29. Rábacsanak (3123)

3.12.30. Rábacsécsény (3032)

3.12.31. Rábakecöl (3124)

3.12.32. Rábapordány (3125)

3.12.33. Rábasebes (3126)

3.12.34. Rábaszentandrás (3127)

3.12.35. Rábaszentmihály (3058)

3.12.36. Rábaszentmiklós (3033)

3.12.37. Répceszemere (3174)

3.12.38. Sobor (3128)

3.12.39. Sopronnémeti (3129)

3.12.40. Szany (3130)

3.12.41. Szil (3131)

3.12.42. Szilsárkány (3132)

3.12.43. Vadosfa (3133)

3.12.44. Vág (3134)

3.12.45. Vásárosfalu (3135)

3.12.46. Vitnyéd (3137)

3.12.47. Zsebeháza (3138)

3.13. Répce-síki erdőtervezési körzet

3.13.1. Bő (8054)

3.13.2. Bük (8021)

3.13.3. Chernelházadamonya (8056)

3.13.4. Csánig (8057)

3.13.5. Hegyfalu (8060)

3.13.6. Iklanberény (8062)

3.13.7. Jákfa (8063)

3.13.8. Lócs (8065)

3.13.9. Mesterháza (8067)

3.13.10. Nagygeresd (8068)

3.13.11. Nemesládony (8069)

3.13.12. Nick (8070)

3.13.13. Pósfa (8074)

3.13.14. Répcelak (8078)

3.13.15. Répceszentgyörgy (8079)

3.13.16. Sajtoskál (8080)

3.13.17. Simaság (8082)

3.13.18. Tompaládony (8084)

3.13.19. Tormásliget (8231)

3.13.20. Uraiújfalu (8403)

3.13.21. Vámoscsalád (8087)

3.13.22. Vasegerszeg (8086)

3.13.23. Zsédeny (8090)

3.14. Sárvár-Celldömölki erdőtervezési körzet

3.14.1. Bejcgyertyános (8126)

3.14.2. Boba (8107)

3.14.3. Borgáta (8108)

3.14.4. Bozzai (8019)

3.14.5. Bögöt (8055)

3.14.6. Celldömölk (8110)

3.14.7. Csénye (8058)

3.14.8. Duka (8111)

3.14.9. Egyházashetye (8112)

3.14.10. Gérce (8130)

3.14.11. Ikervár (8061)

3.14.12. Jánosháza (8115)

3.14.13. Káld (8131)

3.14.14. Karakó (8116)

3.14.15. Keléd (8117)

3.14.16. Kemeneskápolna (8118)

3.14.17. Kemenespálfa (8119)

3.14.18. Kenéz (8064)

3.14.19. Kissomlyó (8120)

3.14.20. Köcsk (8121)

3.14.21. Megyehíd (8066)

3.14.22. Meggyeskovácsi (8075)

3.14.23. Mesteri (8122)

3.14.24. Nemeskeresztúr (8124)

3.14.25. Nemeskocs (8125)

3.14.26. Nyőgér (8132)

3.14.27. Ölbő (8071)

3.14.28. Pecöl (8072)

3.14.29. Porpác (8073)

3.14.30. Rábapaty (8076)

3.14.31. Sárvár (8401)

3.14.32. Sitke (8101)

3.14.33. Sótony (8102)

3.14.34. Vásárosmiske (8135)

3.14.35. Vashosszúfalu (8134)

3.14.36. Vát (8088)

3.14.37. Vép (8089)

3.15. Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet

3.15.1. Ágfalva (3139)

3.15.2. Ebergőc (3159)

3.15.3. Egyházasfalu (3143)

3.15.4. Fertőboz (3144)

3.15.5. Fertőhomok (3145)

3.15.6. Fertőrákos (3146)

3.15.7. Fertőszentmiklós (3112)

3.15.8. Fertőszéplak (3091)

3.15.9. Gyalóka (3147)

3.15.10. Harka (3140)

3.15.11. Hegykő (3160)

3.15.12. Hidegség (3148)

3.15.13. Kópháza (3149)

3.15.14. Lövő (3161)

3.15.15. Nagycenk (3150)

3.15.16. Nagylózs (3162)

3.15.17. Nemeskér (3163)

3.15.18. Pereszteg (3151)

3.15.19. Petőháza (3121)

3.15.20. Pinnye (3164)

3.15.21. Pusztacsalád (3165)

3.15.22. Répcevis (3152)

3.15.23. Röjtökmuzsaj (3166)

3.15.24. Sarród (3099)

3.15.25. Sopron (3141)

3.15.26. Sopron-Balf (3142)

3.15.27. Sopronhorpács (3153)

3.15.28. Sopronkövesd (3154)

3.15.29. Szakony (3155)

3.15.30. Újkér (3167)

3.15.31. Und (3156)

3.15.32. Völcsej (3157)

3.15.33. Zsira (3158)

4. *  Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

4.1. Baki erdőtervezési körzet

4.1.1. Bak (9145)

4.1.2. Baktüttös (9146)

4.1.3. Barlahida (9042)

4.1.4. Becsvölgye (9043)

4.1.5. Bocfölde (9063)

4.1.6. Csatár (9147)

4.1.7. Csertalakos (9165)

4.1.8. Gellénháza (9076)

4.1.9. Gombosszeg (9044)

4.1.10. Gutorfölde (9167)

4.1.11. Hahót (9148)

4.1.12. Iborfia (9045)

4.1.13. Kustánszeg (9047)

4.1.14. Lickóvadamos (9048)

4.1.15. Nagylengyel (9091)

4.1.16. Ormándlak (9098)

4.1.17. Pálfiszeg (9051)

4.1.18. Petrikeresztúr (9052)

4.1.19. Pölöske (9150)

4.1.20. Sárhida (9152)

4.1.21. Söjtör (9153)

4.1.22. Szentkozmadombja (9053)

4.1.23. Tófej (9154)

4.1.24. Zalatárnok (9055)

4.2. Bánokszentgyörgyi erdőtervezési körzet

4.2.1. Bánokszentgyörgy (9155)

4.2.2. Bázakerettye (9178)

4.2.3. Borsfa (9157)

4.2.4. Bucsuta (9159)

4.2.5. Lasztonya (9169)

4.2.6. Lispeszentadorján (9170)

4.2.7. Oltárc (9160)

4.2.8. Ortaháza (9172)

4.2.9. Pördefölde (9174)

4.2.10. Pusztaederics (9175)

4.2.11. Pusztamagyaród (9161)

4.2.12. Pusztaszentlászló (9151)

4.2.13. Szentliszló (9162)

4.2.14. Szentpéterfölde (9176)

4.2.15. Valkonya (9163)

4.2.16. Várfölde (9177)

4.3. Keszthelyi erdőtervezési körzet

4.3.1. Alsópáhok (9407)

4.3.2. Döbröce (9419)

4.3.3. Felsőpáhok (9409)

4.3.4. Hévíz (9410)

4.3.5. Karmacs (9411)

4.3.6. Kisgörbő (9420)

4.3.7. Kisvásárhely (9421)

4.3.8. Mihályfa (9422)

4.3.9. Nagygörbő (9423)

4.3.10. Nemesbük (9413)

4.3.11. Óhid (9424)

4.3.12. Sármellék (9414)

4.3.13. Sümegcsehi (9425)

4.3.14. Szalapa (9426)

4.3.15. Szentgyörgyvár (9415)

4.3.16. Vindornyafok (9416)

4.3.17. Vindornyalak (9427)

4.3.18. Vindornyaszőlős (9428)

4.4. Lenti erdőtervezési körzet

4.4.1. Baglad (9017)

4.4.2. Belsősárd (9019)

4.4.3. Bödeháza (9020)

4.4.4. Csömödér (9021)

4.4.5. Gáborjánháza (9022)

4.4.6. Hernyék (9024)

4.4.7. Kerkabarabás (9046)

4.4.8. Kissziget (9027)

4.4.9. Külsősárd (9028)

4.4.10. Lendvajakabfa (9030)

4.4.11. Lenti (9031)

4.4.12. Mikekarácsonyfa (9049)

4.4.13. Nemesnép (9014)

4.4.14. Nova (9050)

4.4.15. Pórszombat (9006)

4.4.16. Rédics (9037)

4.4.17. Resznek (9036)

4.4.18. Szijártóháza (9038)

4.4.19. Szilvágy (9054)

4.4.20. Zalabaksa (9008)

4.4.21. Zalaszombatfa (9040)

4.4.22. Zebecke (9041)

4.5. Letenyei erdőtervezési körzet

4.5.1. Becsehely (9156)

4.5.2. Csörnyeföld (9179)

4.5.3. Dobri (9180)

4.5.4. Gosztola (9023)

4.5.5. Iklódbördőce (9025)

4.5.6. Kányavár (9168)

4.5.7. Kerkaszentkirály (9181)

4.5.8. Kerkateskánd (9026)

4.5.9. Kiscsehi (9182)

4.5.10. Kistolmács (9183)

4.5.11. Lendvadedes (9029)

4.5.12. Letenye (9184)

4.5.13. Lovászi (9034)

4.5.14. Maróc (9185)

4.5.15. Murarátka (9186)

4.5.16. Muraszemenye (9187)

4.5.17. Páka (9173)

4.5.18. Szécsisziget (9189)

4.5.19. Szentmargitfalva (9188)

4.5.20. Tormafölde (9190)

4.5.21. Tornyiszentmiklós (9039)

4.5.22. Tótszentmárton (9191)

4.5.23. Tótszerdahely (9192)

4.5.24. Zajk (9193)

4.6. Nagykanizsai erdőtervezési körzet

4.6.1. Bocska (9195)

4.6.2. Börzönce (9158)

4.6.3. Eszteregnye (9197)

4.6.4. Fűzvölgy (9199)

4.6.5. Gelse (9200)

4.6.6. Gelsesziget (9201)

4.6.7. Homokkomárom (9202)

4.6.8. Hosszúvölgy (9203)

4.6.9. Kacorlak (9204)

4.6.10. Magyarszentmiklós (9207)

4.6.11. Magyarszerdahely (9208)

4.6.12. Nagybakónak (9240)

4.6.13. Nagykanizsa (9209)

4.6.14. Nagykanizsa-Bagola (9216)

4.6.15. Nagykanizsa-Bajcsa (9217)

4.6.16. Nagykanizsa-Miklósfa (9222)

4.6.17. Nagyrécse (9225)

4.6.18. Pölöskefő (9211)

4.6.19. Rigyác (9213)

4.6.20. Sormás (9214)

4.6.21. Újudvar (9215)

4.6.22. Zalaszentbalázs (9164)

4.7. Surdi erdőtervezési körzet

4.7.1. Belezna (9218)

4.7.2. Fityeház (9219)

4.7.3. Liszó (9220)

4.7.4. Molnári (9223)

4.7.5. Murakeresztúr (9224)

4.7.6. Nemespátró (9226)

4.7.7. Petrivente (9210)

4.7.8. Semjénháza (9228)

4.7.9. Surd (9229)

4.7.10. Szepetnek (9230)

4.8. Szentgyörgyvölgyi erdőtervezési körzet

4.8.1. Alsószenterzsébet (9010)

4.8.2. Csesztreg (9000)

4.8.3. Csöde (9001)

4.8.4. Felsőszenterzsébet (9011)

4.8.5. Kálócfa (9002)

4.8.6. Kerkafalva (9003)

4.8.7. Kerkakutas (9004)

4.8.8. Kozmadombja (9005)

4.8.9. Magyarföld (9012)

4.8.10. Magyarszombatfa (8229)

4.8.11. Márokföld (9013)

4.8.12. Pusztaapáti (9007)

4.8.13. Ramocsa (9015)

4.8.14. Szentgyörgyvölgy (9016)

4.8.15. Velemér (8230)

4.8.16. Zalalövő (9009)

4.9. Zalacsányi erdőtervezési körzet

4.9.1. Alibánfa (9056)

4.9.2. Almásháza (9119)

4.9.3. Alsónemesapáti (9057)

4.9.4. Batyk (9120)

4.9.5. Bezeréd (9062)

4.9.6. Bókaháza (9121)

4.9.7. Búcsúszentlászló (9067)

4.9.8. Dötk (9072)

4.9.9. Gétye (9122)

4.9.10. Gyűrűs (9078)

4.9.11. Kallósd (9124)

4.9.12. Kehidakustány (9125)

4.9.13. Kemendollár (9082)

4.9.14. Kisbucsa (9084)

4.9.15. Ligetfalva (9127)

4.9.16. Misefa (9088)

4.9.17. Nagykapornak (9089)

4.9.18. Nemesapáti (9093)

4.9.19. Nemeshetés (9094)

4.9.20. Nemesrádó (9130)

4.9.21. Nemessándorháza (9095)

4.9.22. Nemesszentandrás (9149)

4.9.23. Orbányosfa (9097)

4.9.24. Padár (9129)

4.9.25. Pakod (9100)

4.9.26. Pókaszepetk (9102)

4.9.27. Sénye (9131)

4.9.28. Tekenye (9133)

4.9.29. Tilaj (9134)

4.9.30. Türje (9135)

4.9.31. Vöckönd (9109)

4.9.32. Zalaapáti (9136)

4.9.33. Zalabér (9110)

4.9.34. Zalacsány (9137)

4.9.35. Zalaistvánd (9115)

4.9.36. Zalaköveskút (9417)

4.9.37. Zalaszentgrót (9140)

4.9.38. Zalaszentgrót-Csáford (9069)

4.9.39. Zalaszentgrót-Zalakoppány (9139)

4.9.40. Zalaszentgrót-Zalaudvarnok (9143)

4.9.41. Zalaszentlászló (9141)

4.9.42. Zalavég (9144)

4.10. Zalaegerszegi erdőtervezési körzet

4.10.1. Babosdöbréte (9059)

4.10.2. Bagod (9060)

4.10.3. Boncodfölde (9064)

4.10.4. Böde (9066)

4.10.5. Csonkahegyhát (9070)

4.10.6. Dobronhegy (9071)

4.10.7. Egervár (9074)

4.10.8. Gősfa (9077)

4.10.9. Hagyárosbörönd (9079)

4.10.10. Hottó (9080)

4.10.11. Kávás (9081)

4.10.12. Keménfa (9083)

4.10.13. Kiskutas (9085)

4.10.14. Kispáli (9086)

4.10.15. Lakhegy (9075)

4.10.16. Milejszeg (9087)

4.10.17. Nagykutas (9090)

4.10.18. Nagypáli (9092)

4.10.19. Németfalu (9096)

4.10.20. Ozmánbük (9099)

4.10.21. Pethőhenye (9101)

4.10.22. Salomvár (9103)

4.10.23. Teskánd (9106)

4.10.24. Vasboldogasszony (9107)

4.10.25. Vaspör (9108)

4.10.26. Zalaboldogfa (9111)

4.10.27. Zalacséb (9112)

4.10.28. Zalaegerszeg (9400)

4.10.29. Zalaháshágy (9114)

4.10.30. Zalaszentgyörgy (9116)

4.10.31. Zalaszentiván (9117)

4.10.32. Zalaszentlőrinc (9118)

4.11. Zalakomári erdőtervezési körzet

4.11.1. Alsórajk (9194)

4.11.2. Balatonmagyaród (9231)

4.11.3. Csapi (9232)

4.11.4. Dióskál (9196)

4.11.5. Egeraracsa (9233)

4.11.6. Esztergályhorváti (9234)

4.11.7. Felsőrajk (9198)

4.11.8. Galambok (9235)

4.11.9. Garabonc (9236)

4.11.10. Kerecseny (9205)

4.11.11. Kilimán (9206)

4.11.12. Kisrécse (9238)

4.11.13. Miháld (9221)

4.11.14. Nagyrada (9241)

4.11.15. Orosztony (9242)

4.11.16. Pacsa (9128)

4.11.17. Pat (9243)

4.11.18. Pötréte (9212)

4.11.19. Sand (9227)

4.11.20. Szentpéterúr (9132)

4.11.21. Zalaigrice (9138)

4.11.22. Zalakaros (9244)

4.11.23. Zalakomár (9239)

4.11.24. Zalamerenye (9245)

4.11.25. Zalasárszeg (9246)

4.11.26. Zalaszabar (9247)

4.11.27. Zalaszentjakab (9248)

4.11.28. Zalaszentmárton (9249)

4.11.29. Zalaszentmihály (9142)

4.11.30. Zalaújlak (9250)

4.11.31. Zalavár (9418)

5. *  Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

5.1. Barcsi erdőtervezési körzet

5.1.1. Babócsa (6172)

5.1.2. Barcs (6173)

5.1.3. Barcs-Drávaszentes (6178)

5.1.4. Barcs-Somogytarnóca (6186)

5.1.5. Bolhó (6174)

5.1.6. Csokonyavisonta (6175)

5.1.7. Darány (6176)

5.1.8. Drávagárdony (6177)

5.1.9. Drávatamási (6179)

5.1.10. Homokszentgyörgy (6198)

5.1.11. Istvándi (6180)

5.1.12. Kálmáncsa (6199)

5.1.13. Kastélyosdombó (6181)

5.1.14. Komlósd (6182)

5.1.15. Péterhida (6183)

5.1.16. Szulok (6187)

5.2. Igali erdőtervezési körzet

5.2.1. Bonnya (6092)

5.2.2. Büssü (6219)

5.2.3. Ecseny (6093)

5.2.4. Felsőmocsolád (6094)

5.2.5. Fiad (6095)

5.2.6. Fonó (6222)

5.2.7. Gadács (6096)

5.2.8. Gölle (6223)

5.2.9. Igal (6097)

5.2.10. Kazsok (6098)

5.2.11. Kisbárapáti (6100)

5.2.12. Kisgyalán (6230)

5.2.13. Magyaratád (6101)

5.2.14. Orci (6233)

5.2.15. Patalom (6234)

5.2.16. Ráksi (6104)

5.2.17. Somodor (6105)

5.2.18. Somogyacsa (6106)

5.2.19. Somogydöröcske (6107)

5.2.20. Somogyszil (6108)

5.2.21. Szentgáloskér (6109)

5.2.22. Szorosad (6110)

5.2.23. Törökkoppány (6111)

5.2.24. Zimány (6239)

5.3. Iharosi erdőtervezési körzet

5.3.1. Csurgó (6151)

5.3.2. Csurgónagymarton (6159)

5.3.3. Gyékényes (6160)

5.3.4. Őrtilos (6161)

5.3.5. Porrog (6163)

5.3.6. Porrogszentkirály (6164)

5.3.7. Porrogszentpál (6165)

5.3.8. Somogybükkösd (6166)

5.3.9. Zákány (6167)

5.3.10. Zákányfalu (6254)

5.4. Kaszói erdőtervezési körzet

5.4.1. Bolhás (6143)

5.4.2. Iharos (6152)

5.4.3. Iharosberény (6153)

5.4.4. Inke (6154)

5.4.5. Kaszó (6251)

5.4.6. Pogányszentpéter (6162)

5.4.7. Somogycsicsó (6155)

5.4.8. Somogyszob (6148)

5.4.9. Szenta (6157)

5.4.10. Tarany (6158)

5.5. Kelet-Zselic erdőtervezési körzet

5.5.1. Baté (6218)

5.5.2. Cserénfa (6220)

5.5.3. Csoma (6221)

5.5.4. Gálosfa (6240)

5.5.5. Hajmás (6241)

5.5.6. Kaposgyarmat (6242)

5.5.7. Kaposhomok (6243)

5.5.8. Kaposkeresztúr (6244)

5.5.9. Kercseliget (6229)

5.5.10. Mosdós (6231)

5.5.11. Nagyberki (6232)

5.5.12. Sántos (6235)

5.5.13. Simonfa (6245)

5.5.14. Szabadi (6236)

5.5.15. Szentbalázs (6246)

5.5.16. Taszár (6237)

5.6. Lábodi erdőtervezési körzet

5.6.1. Beleg (6142)

5.6.2. Csököly (6204)

5.6.3. Görgeteg (6189)

5.6.4. Görgeteg-Kuntelep (6190)

5.6.5. Hedrehely (6196)

5.6.6. Hencse (6197)

5.6.7. Kadarkút (6206)

5.6.8. Kisbajom (6135)

5.6.9. Kőkút (6200)

5.6.10. Lábod (6191)

5.6.11. Lad (6201)

5.6.12. Mike (6192)

5.6.13. Nagykorpád (6145)

5.6.14. Patosfa (6202)

5.6.15. Rinyabesenyő (6193)

5.6.16. Rinyakovácsi (6209)

5.6.17. Szabás (6149)

5.7. Marcali erdőtervezési körzet

5.7.1. Balatonberény (6017)

5.7.2. Balatonfenyves (6018)

5.7.3. Balatonkeresztúr (6019)

5.7.4. Balatonmáriafürdő (6020)

5.7.5. Balatonszentgyörgy (6021)

5.7.6. Balatonújlak (6022)

5.7.7. Csákány (6001)

5.7.8. Csömend (6025)

5.7.9. Főnyed (6002)

5.7.10. Gadány (6003)

5.7.11. Hollád (6026)

5.7.12. Kelevíz (6133)

5.7.13. Kéthely (6028)

5.7.14. Marcali (6004)

5.7.15. Marcali-Bize (6023)

5.7.16. Marcali-Boronka (6024)

5.7.17. Marcali-Horvátkút (6027)

5.7.18. Nagyszakácsi (6005)

5.7.19. Nemesdéd (6006)

5.7.20. Nemeskisfalud (6007)

5.7.21. Nemesvid (6008)

5.7.22. Sávoly (6009)

5.7.23. Somogysámson (6033)

5.7.24. Somogysimonyi (6010)

5.7.25. Somogyszentpál (6034)

5.7.26. Somogyzsitfa (6011)

5.7.27. Szegerdő (6035)

5.7.28. Szőkedencs (6013)

5.7.29. Tapsony (6014)

5.7.30. Táska (6036)

5.7.31. Tikos (6037)

5.7.32. Varászló (6015)

5.7.33. Vése (6016)

5.7.34. Vörs (6038)

5.8. Nagyatádi erdőtervezési körzet

5.8.1. Bakháza (6188)

5.8.2. Bélavár (6168)

5.8.3. Berzence (6150)

5.8.4. Háromfa (6169)

5.8.5. Heresznye (6170)

5.8.6. Nagyatád (6144)

5.8.7. Ötvöskónyi (6146)

5.8.8. Rinyaszentkirály (6194)

5.8.9. Rinyaújlak (6195)

5.8.10. Rinyaújnép (6184)

5.8.11. Segesd (6147)

5.8.12. Somogyaracs (6185)

5.8.13. Somogyudvarhely (6156)

5.8.14. Vízvár (6171)

5.9. Nagybajomi erdőtervezési körzet

5.9.1. Bodrog (6112)

5.9.2. Böhönye (6000)

5.9.3. Gige (6205)

5.9.4. Hetes (6129)

5.9.5. Hosszúvíz (6130)

5.9.6. Jákó (6131)

5.9.7. Kaposfő (6207)

5.9.8. Kaposmérő (6225)

5.9.9. Kisasszond (6134)

5.9.10. Kiskorpád (6136)

5.9.11. Kutas (6137)

5.9.12. Libickozma (6029)

5.9.13. Mesztegnyő (6138)

5.9.14. Mezőcsokonya (6139)

5.9.15. Nagybajom (6030)

5.9.16. Pálmajor (6403)

5.9.17. Somogyfajsz (6032)

5.9.18. Somogysárd (6140)

5.9.19. Szenyér (6012)

5.9.20. Újvárfalva (6141)

5.10. Nyugat-Ormánsági erdőtervezési körzet

5.10.1. Lakócsa (6247)

5.10.2. Potony (6248)

5.10.3. Szentborbás (6249)

5.10.4. Tótújfalu (6250)

5.11. Nyugat-Zselic erdőtervezési körzet

5.11.1. Bárdudvarnok (6203)

5.11.2. Bőszénfa (6214)

5.11.3. Kaposújlak (6227)

5.11.4. Kaposvár (6228)

5.11.5. Kaposvár-Kaposfüred (6224)

5.11.6. Kaposvár-Toponár (6238)

5.11.7. Kaposszerdahely (6226)

5.11.8. Patca (6208)

5.11.9. Szenna (6210)

5.11.10. Szilvásszentmárton (6211)

5.11.11. Visnye (6212)

5.11.12. Zselickisfalud (6213)

5.11.13. Zselickislak (6216)

5.11.14. Zselicszentpál (6217)

5.12. Somogyvári erdőtervezési körzet

5.12.1. Alsóbogát (6252)

5.12.2. Balatonboglár (6039)

5.12.3. Balatonboglár-Szőlőskislak (6054)

5.12.4. Balatonlelle (6040)

5.12.5. Buzsák (6113)

5.12.6. Csombárd (6128)

5.12.7. Edde (6114)

5.12.8. Fonyód (6041)

5.12.9. Gamás (6042)

5.12.10. Gyugy (6043)

5.12.11. Hács (6044)

5.12.12. Juta (6132)

5.12.13. Kisberény (6046)

5.12.14. Látrány (6047)

5.12.15. Lengyeltóti (6048)

5.12.16. Magyaregres (6115)

5.12.17. Mernye (6116)

5.12.18. Nikla (6117)

5.12.19. Ordacsehi (6050)

5.12.20. Osztopán (6118)

5.12.21. Öreglak (6119)

5.12.22. Pamuk (6120)

5.12.23. Polány (6121)

5.12.24. Pusztakovácsi (6031)

5.12.25. Somogyaszaló (6122)

5.12.26. Somogybabod (6051)

5.12.27. Somogygeszti (6123)

5.12.28. Somogyjád (6124)

5.12.29. Somogytúr (6052)

5.12.30. Somogyvámos (6125)

5.12.31. Somogyvár (6126)

5.12.32. Szőlősgyörök (6053)

5.12.33. Várda (6127)

5.12.34. Visz (6055)

5.13. Zamárdi erdőtervezési körzet

5.13.1. Ádánd (6070)

5.13.2. Andocs (6069)

5.13.3. Bábonymegyer (6073)

5.13.4. Balatonendréd (6056)

5.13.5. Balatonföldvár (6057)

5.13.6. Balatonőszöd (6058)

5.13.7. Balatonszabadi (6072)

5.13.8. Balatonszárszó (6059)

5.13.9. Balatonszemes (6060)

5.13.10. Bálványos (6061)

5.13.11. Bedegkér (6074)

5.13.12. Kánya (6076)

5.13.13. Kapoly (6075)

5.13.14. Kára (6099)

5.13.15. Karád (6045)

5.13.16. Kereki (6062)

5.13.17. Kőröshegy (6063)

5.13.18. Kötcse (6064)

5.13.19. Lulla (6077)

5.13.20. Miklósi (6102)

5.13.21. Nágocs (6103)

5.13.22. Nagyberény (6078)

5.13.23. Nagycsepely (6049)

5.13.24. Nyim (6079)

5.13.25. Pusztaszemes (6065)

5.13.26. Ságvár (6080)

5.13.27. Sérsekszőlős (6081)

5.13.28. Siófok (6082)

5.13.29. Siójut (6083)

5.13.30. Som (6084)

5.13.31. Somogyegres (6085)

5.13.32. Somogymeggyes (6086)

5.13.33. Szántód (6253)

5.13.34. Szólád (6066)

5.13.35. Tab (6087)

5.13.36. Teleki (6067)

5.13.37. Tengőd (6088)

5.13.38. Torvaj (6089)

5.13.39. Zala (6090)

5.13.40. Zamárdi (6068)

5.13.41. Zics (6091)

6. *  Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

6.1. Bátaszék-Bonyhádi erdőtervezési körzet

6.1.1. Alsónána (7582)

6.1.2. Bátaapáti (7583)

6.1.3. Bátaszék (7584)

6.1.4. Bonyhád (7585)

6.1.5. Cikó (7586)

6.1.6. Grábóc (7587)

6.1.7. Kakasd (7588)

6.1.8. Mórágy (7590)

6.1.9. Mőcsény (7591)

6.1.10. Szálka (7592)

6.1.11. Várdomb (7594)

6.2. Bédai erdőtervezési körzet

6.2.1. Bár (318)

6.2.2. Dunaszekcső (319)

6.2.3. Homorúd (304)

6.2.4. Kölked (320)

6.2.5. Mohács (305)

6.3. Dél-Baranyai erdőtervezési körzet

6.3.1. Aranyosgadány (190)

6.3.2. Áta (191)

6.3.3. Babarc (230)

6.3.4. Belvárdgyula (193)

6.3.5. Berkesd (231)

6.3.6. Bezedek (232)

6.3.7. Birján (194)

6.3.8. Bogád (195)

6.3.9. Bóly (233)

6.3.10. Borjád (234)

6.3.11. Bosta (196)

6.3.12. Egerág (197)

6.3.13. Ellend (235)

6.3.14. Erdősmárok (236)

6.3.15. Erzsébet (238)

6.3.16. Fazekasboda (239)

6.3.17. Geresdlak (400)

6.3.18. Görcsönydoboka (242)

6.3.19. Gyód (198)

6.3.20. Hásságy (199)

6.3.21. Himesháza (244)

6.3.22. Ivándárda (245)

6.3.23. Kátoly (246)

6.3.24. Kékesd (247)

6.3.25. Keszü (201)

6.3.26. Kisbudmér (248)

6.3.27. Kisherend (202)

6.3.28. Kiskassa (203)

6.3.29. Kislippó (249)

6.3.30. Kisnyárád (250)

6.3.31. Kozármisleny (205)

6.3.32. Kökény (206)

6.3.33. Lánycsók (252)

6.3.34. Lippó (253)

6.3.35. Liptód (254)

6.3.36. Lothárd (207)

6.3.37. Magyarsarlós (209)

6.3.38. Majs (256)

6.3.39. Maráza (257)

6.3.40. Máriakéménd (259)

6.3.41. Martonfa (258)

6.3.42. Monyoród (261)

6.3.43. Nagybudmér (262)

6.3.44. Nagykozár (212)

6.3.45. Nagynyárád (263)

6.3.46. Olasz (214)

6.3.47. Palotabozsok (267)

6.3.48. Pécsdevecser (219)

6.3.49. Pécsudvard (220)

6.3.50. Pellérd (216)

6.3.51. Pereked (268)

6.3.52. Peterd (217)

6.3.53. Pócsa (270)

6.3.54. Pogány (221)

6.3.55. Romonya (222)

6.3.56. Sárok (273)

6.3.57. Sátorhely (409)

6.3.58. Somberek (274)

6.3.59. Szajk (275)

6.3.60. Szalánta (223)

6.3.61. Szebény (276)

6.3.62. Szederkény (277)

6.3.63. Székelyszabar (279)

6.3.64. Szellő (278)

6.3.65. Szemely (224)

6.3.66. Szilágy (280)

6.3.67. Szilvás (225)

6.3.68. Szőkéd (226)

6.3.69. Szűr (281)

6.3.70. Töttös (282)

6.3.71. Udvar (283)

6.3.72. Újpetre (227)

6.3.73. Versend (284)

6.3.74. Vokány (228)

6.4. Gemenci erdőtervezési körzet

6.4.1. Alsónyék (7603)

6.4.2. Báta (7604)

6.4.3. Bogyiszló (7595)

6.4.4. Decs (7605)

6.4.5. Fácánkert (7597)

6.4.6. Fadd (7596)

6.4.7. Harc (7598)

6.4.8. Őcsény (7600)

6.4.9. Pörböly (7607)

6.4.10. Sárpilis (7606)

6.4.11. Sióagárd (7601)

6.4.12. Szekszárd (7593)

6.4.13. Tolna (7602)

6.4.14. Tolna-Mözs (7599)

6.5. Hetvehelyi erdőtervezési körzet

6.5.1. Abaliget (21)

6.5.2. Bakonya (22)

6.5.3. Bicsérd (24)

6.5.4. Boda (25)

6.5.5. Bodolyabér (26)

6.5.6. Bükkösd (27)

6.5.7. Cserdi (28)

6.5.8. Cserkút (29)

6.5.9. Csonkamindszent (30)

6.5.10. Dinnyeberki (31)

6.5.11. Helesfa (33)

6.5.12. Hetvehely (34)

6.5.13. Husztót (35)

6.5.14. Kacsóta (36)

6.5.15. Kishajmás (38)

6.5.16. Kovácsszénája (39)

6.5.17. Kővágószőlős (40)

6.5.18. Kővágótőttős (41)

6.5.19. Okorvölgy (44)

6.5.20. Orfű (45)

6.5.21. Szentkatalin (16)

6.5.22. Szentlőrinc (47)

6.5.23. Zók (49)

6.6. Hőgyészi erdőtervezési körzet

6.6.1. Aparhant (7554)

6.6.2. Bonyhádvarasd (7555)

6.6.3. Csibrák (7556)

6.6.4. Diósberény (7557)

6.6.5. Dúzs (7558)

6.6.6. Felsőnána (7559)

6.6.7. Györe (7560)

6.6.8. Hőgyész (7561)

6.6.9. Izmény (7562)

6.6.10. Kalaznó (7563)

6.6.11. Kéty (7564)

6.6.12. Kisdorog (7565)

6.6.13. Kistormás (7567)

6.6.14. Kisvejke (7568)

6.6.15. Kurd (7569)

6.6.16. Lengyel (7570)

6.6.17. Mucsfa (7571)

6.6.18. Mucsi (7572)

6.6.19. Murga (7573)

6.6.20. Nagyvejke (7574)

6.6.21. Szakadát (7575)

6.6.22. Szárazd (7576)

6.6.23. Tevel (7578)

6.6.24. Varsád (7579)

6.6.25. Závod (7580)

6.6.26. Zomba (7581)

6.7. Kárászi erdőtervezési körzet

6.7.1. Egyházaskozár (311)

6.7.2. Hegyhátmaróc (312)

6.7.3. Hosszúhetény (313)

6.7.4. Kárász (292)

6.7.5. Kismányok (7566)

6.7.6. Magyaregregy (296)

6.7.7. Máza (410)

6.7.8. Nagymányok (7500)

6.7.9. Szárász (314)

6.7.10. Szászvár (402)

6.7.11. Tófű (316)

6.7.12. Váralja (7501)

6.7.13. Vékény (317)

6.8. Kisvaszari erdőtervezési körzet

6.8.1. Ág (288)

6.8.2. Alsómocsolád (287)

6.8.3. Bikal (289)

6.8.4. Felsőegerszeg (290)

6.8.5. Gerényes (291)

6.8.6. Kisvaszar (293)

6.8.7. Köblény (294)

6.8.8. Liget (295)

6.8.9. Mágocs (297)

6.8.10. Mekényes (298)

6.8.11. Nagyhajmás (299)

6.8.12. Oroszló (215)

6.8.13. Szalatnak (300)

6.8.14. Tékes (301)

6.8.15. Varga (302)

6.9. Nagydorogi erdőtervezési körzet

6.9.1. Bikács (7537)

6.9.2. Bölcske (7538)

6.9.3. Dunaföldvár (7539)

6.9.4. Dunaszentgyörgy (7541)

6.9.5. Gerjen (7542)

6.9.6. Györköny (7543)

6.9.7. Kajdacs (7544)

6.9.8. Kölesd (7545)

6.9.9. Madocsa (7546)

6.9.10. Medina (7547)

6.9.11. Nagydorog (7548)

6.9.12. Németkér (7549)

6.9.13. Paks (7550)

6.9.14. Pusztahencse (7551)

6.9.15. Szedres (7552)

6.9.16. Tengelic (7553)

6.10. Pécsi erdőtervezési körzet

6.10.1. Komló (204)

6.10.2. Magyarhertelend (208)

6.10.3. Magyarszék (210)

6.10.4. Mánfa (407)

6.10.5. Mecsekpölöske (211)

6.10.6. Pécs (218)

6.11. Pécsváradi erdőtervezési körzet

6.11.1. Apátvarasd (229)

6.11.2. Erdősmecske (237)

6.11.3. Feked (240)

6.11.4. Hidas (243)

6.11.5. Lovászhetény (255)

6.11.6. Mecseknádasd (260)

6.11.7. Nagypall (264)

6.11.8. Óbánya (265)

6.11.9. Ófalu (266)

6.11.10. Pécsvárad (269)

6.11.11. Véménd (285)

6.11.12. Zengővárkony (286)

6.12. Pincehelyi erdőtervezési körzet

6.12.1. Belecska (7524)

6.12.2. Gyönk (7525)

6.12.3. Keszőhidegkút (7526)

6.12.4. Kisszékely (7527)

6.12.5. Miszla (7528)

6.12.6. Nagyszékely (7529)

6.12.7. Ozora (7530)

6.12.8. Pálfa (7531)

6.12.9. Pincehely (7532)

6.12.10. Sárszentlőrinc (7533)

6.12.11. Simontornya (7534)

6.12.12. Tolnanémedi (7535)

6.12.13. Udvari (7536)

6.13. Sásdi erdőtervezési körzet

6.13.1. Bakóca (1)

6.13.2. Baranyajenő (2)

6.13.3. Baranyaszentgyörgy (3)

6.13.4. Gödre (401)

6.13.5. Kisbeszterce (10)

6.13.6. Meződ (12)

6.13.7. Mindszentgodisa (4)

6.13.8. Palé (13)

6.13.9. Sásd (14)

6.13.10. Szágy (15)

6.13.11. Tarrós (17)

6.13.12. Tormás (18)

6.13.13. Vásárosdombó (19)

6.13.14. Vázsnok (20)

6.14. Sellyei erdőtervezési körzet

6.14.1. Bánfa (69)

6.14.2. Bogdása (70)

6.14.3. Bürüs (71)

6.14.4. Dencsháza (73)

6.14.5. Drávafok (74)

6.14.6. Drávaiványi (75)

6.14.7. Drávakeresztúr (403)

6.14.8. Drávasztára (77)

6.14.9. Endrőc (78)

6.14.10. Felsőszentmárton (79)

6.14.11. Gyöngyfa (80)

6.14.12. Gyöngyösmellék (81)

6.14.13. Kákics (83)

6.14.14. Katádfa (82)

6.14.15. Kemse (84)

6.14.16. Kétújfalu (85)

6.14.17. Királyegyháza (86)

6.14.18. Markóc (89)

6.14.19. Marócsa (90)

6.14.20. Okorág (405)

6.14.21. Rózsafa (99)

6.14.22. Sellye (100)

6.14.23. Sósvertike (101)

6.14.24. Sumony (102)

6.14.25. Szentdénes (103)

6.14.26. Szentegát (406)

6.14.27. Szörény (104)

6.14.28. Teklafalu (105)

6.14.29. Várad (107)

6.14.30. Zádor (109)

6.14.31. Zaláta (108)

6.15. Szigetvári erdőtervezési körzet

6.15.1. Almamellék (50)

6.15.2. Almáskeresztúr (51)

6.15.3. Basal (52)

6.15.4. Boldogasszonyfa (310)

6.15.5. Botykapeterd (53)

6.15.6. Csebény (54)

6.15.7. Csertő (55)

6.15.8. Hobol (408)

6.15.9. Horváthertelend (57)

6.15.10. Ibafa (58)

6.15.11. Kisdobsza (411)

6.15.12. Kistamási (88)

6.15.13. Magyarlukafa (308)

6.15.14. Merenye (91)

6.15.15. Molvány (92)

6.15.16. Mozsgó (59)

6.15.17. Nagydobsza (412)

6.15.18. Nagypeterd (60)

6.15.19. Nagyváty (61)

6.15.20. Nemeske (95)

6.15.21. Nyugotszenterzsébet (62)

6.15.22. Patapoklosi (63)

6.15.23. Pettend (97)

6.15.24. Somogyapáti (64)

6.15.25. Somogyhárságy (309)

6.15.26. Somogyhatvan (306)

6.15.27. Somogyviszló (65)

6.15.28. Szentlászló (66)

6.15.29. Szigetvár (67)

6.15.30. Szulimán (68)

6.15.31. Tótszentgyörgy (106)

6.15.32. Vásárosbéc (307)

6.16. Tamási erdőtervezési körzet

6.16.1. Attala (7880)

6.16.2. Csikóstőttős (7882)

6.16.3. Dalmand (7502)

6.16.4. Dombóvár (7503)

6.16.5. Döbrököz (7504)

6.16.6. Értény (7505)

6.16.7. Felsőnyék (7506)

6.16.8. Fürged (7507)

6.16.9. Gyulaj (7508)

6.16.10. Iregszemcse (7509)

6.16.11. Jágónak (7883)

6.16.12. Kapospula (7881)

6.16.13. Kaposszekcső (7884)

6.16.14. Kocsola (7510)

6.16.15. Koppányszántó (7511)

6.16.16. Lápafő (7512)

6.16.17. Magyarkeszi (7513)

6.16.18. Nagykónyi (7514)

6.16.19. Nagyszokoly (7515)

6.16.20. Nak (7516)

6.16.21. Pári (7517)

6.16.22. Regöly (7518)

6.16.23. Szakály (7519)

6.16.24. Szakcs (7520)

6.16.25. Tamási (7521)

6.16.26. Újireg (7522)

6.16.27. Várong (7523)

6.17. Vajszlói erdőtervezési körzet

6.17.1. Adorjás (110)

6.17.2. Alsószentmárton (111)

6.17.3. Babarcszőlős (112)

6.17.4. Baksa (113)

6.17.5. Baranyahidvég (114)

6.17.6. Beremend (115)

6.17.7. Besence (116)

6.17.8. Bisse (117)

6.17.9. Bogádmindszent (118)

6.17.10. Cún (119)

6.17.11. Csányoszró (72)

6.17.12. Csarnóta (120)

6.17.13. Diósviszló (121)

6.17.14. Drávacsehi (122)

6.17.15. Drávacsepely (123)

6.17.16. Drávapalkonya (124)

6.17.17. Drávapiski (125)

6.17.18. Drávaszabolcs (126)

6.17.19. Drávaszerdahely (127)

6.17.20. Egyházasharaszti (128)

6.17.21. Garé (129)

6.17.22. Gerde (130)

6.17.23. Gilvánfa (131)

6.17.24. Gordisa (132)

6.17.25. Görcsöny (133)

6.17.26. Harkány (134)

6.17.27. Hegyszentmárton (135)

6.17.28. Hirics (136)

6.17.29. Illocska (137)

6.17.30. Ipacsfa (138)

6.17.31. Ivánbattyán (139)

6.17.32. Kásád (140)

6.17.33. Kémes (141)

6.17.34. Kisasszonyfa (142)

6.17.35. Kisdér (143)

6.17.36. Kisharsány (144)

6.17.37. Kisjakabfalva (145)

6.17.38. Kistapolca (147)

6.17.39. Kistótfalu (148)

6.17.40. Kisszentmárton (146)

6.17.41. Kórós (149)

6.17.42. Kovácshida (150)

6.17.43. Lapáncsa (151)

6.17.44. Lúzsok (152)

6.17.45. Magyarbóly (153)

6.17.46. Magyarmecske (154)

6.17.47. Magyartelek (155)

6.17.48. Márfa (157)

6.17.49. Márok (159)

6.17.50. Matty (156)

6.17.51. Nagycsány (160)

6.17.52. Nagyharsány (161)

6.17.53. Nagytótfalu (162)

6.17.54. Ócsárd (163)

6.17.55. Old (164)

6.17.56. Ózdfalu (165)

6.17.57. Palkonya (166)

6.17.58. Páprád (167)

6.17.59. Pécsbagota (168)

6.17.60. Piskó (169)

6.17.61. Rádfalva (170)

6.17.62. Regenye (171)

6.17.63. Sámod (172)

6.17.64. Siklós (173)

6.17.65. Siklósbodony (174)

6.17.66. Siklósnagyfalu (175)

6.17.67. Szabadszentkirály (176)

6.17.68. Szaporca (413)

6.17.69. Szava (178)

6.17.70. Szőke (179)

6.17.71. Tengeri (180)

6.17.72. Tésenfa (182)

6.17.73. Téseny (183)

6.17.74. Túrony (184)

6.17.75. Vajszló (185)

6.17.76. Vejti (186)

6.17.77. Velény (187)

6.17.78. Villány (188)

6.17.79. Villánykövesd (189)

7. *  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

7.1. Alsó-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.1.1. Bátya (501)

7.1.2. Drágszél (514)

7.1.3. Dunaszentbenedek (502)

7.1.4. Dusnok (503)

7.1.5. Érsekcsanád (504)

7.1.6. Fajsz (505)

7.1.7. Foktő (506)

7.1.8. Géderlak (507)

7.1.9. Kalocsa (508)

7.1.10. Miske (518)

7.1.11. Nemesnádudvar (519)

7.1.12. Ordas (509)

7.1.13. Sükösd (510)

7.1.14. Uszód (511)

7.2. Ásotthalmi erdőtervezési körzet

7.2.1. Ásotthalom (2000)

7.2.2. Bordány (2001)

7.2.3. Mórahalom (2002)

7.2.4. Öttömös (2003)

7.2.5. Pusztamérges (2004)

7.2.6. Ruzsa (2005)

7.2.7. Üllés (2006)

7.2.8. Zákányszék (2007)

7.3. Bajai erdőtervezési körzet

7.3.1. Bácsbokod (602)

7.3.2. Bácsborsód (603)

7.3.3. Bácsszentgyörgy (604)

7.3.4. Baja (500)

7.3.5. Bátmonostor (605)

7.3.6. Borota (512)

7.3.7. Csátalja (606)

7.3.8. Csávoly (513)

7.3.9. Dávod (607)

7.3.10. Dunafalva (620)

7.3.11. Érsekhalma (614)

7.3.12. Felsőszentiván (515)

7.3.13. Gara (608)

7.3.14. Hajós (613)

7.3.15. Hercegszántó (609)

7.3.16. Nagybaracska (610)

7.3.17. Rém (521)

7.3.18. Szeremle (611)

7.3.19. Vaskút (612)

7.4. Bugaci erdőtervezési körzet

7.4.1. Ágasegyháza (556)

7.4.2. Ballószög (557)

7.4.3. Bugac (568)

7.4.4. Bugacpusztaháza (618)

7.4.5. Fülöpjakab (617)

7.4.6. Gátér (569)

7.4.7. Helvécia (558)

7.4.8. Jakabszállás (570)

7.4.9. Jászszentlászló (571)

7.4.10. Kiskunfélegyháza (572)

7.4.11. Kunszállás (573)

7.4.12. Móricgát (619)

7.4.13. Pálmonostora (574)

7.4.14. Petőfiszállás (575)

7.4.15. Tiszaalpár (555)

7.4.16. Tiszaug (621)

7.5. Harkakötönyi erdőtervezési körzet

7.5.1. Balotaszállás (590)

7.5.2. Csólyospálos (577)

7.5.3. Harkakötöny (578)

7.5.4. Kiskunmajsa (580)

7.5.5. Kömpöc (581)

7.5.6. Szank (576)

7.5.7. Tázlár (582)

7.5.8. Zsana (583)

7.6. Kecskeméti erdőtervezési körzet

7.6.1. Felsőlajos (616)

7.6.2. Fülöpháza (541)

7.6.3. Kecskemét (561)

7.6.4. Kerekegyháza (543)

7.6.5. Kunbaracs (545)

7.6.6. Ladánybene (548)

7.6.7. Lajosmizse (549)

7.6.8. Lakitelek (562)

7.6.9. Nyárlőrinc (564)

7.6.10. Szentkirály (563)

7.6.11. Tiszakécske (565)

7.6.12. Városföld (567)

7.7. Kelebiai erdőtervezési körzet

7.7.1. Bácsalmás (591)

7.7.2. Bácsszőlős (592)

7.7.3. Csikéria (593)

7.7.4. Katymár (594)

7.7.5. Kelebia (595)

7.7.6. Kisszállás (596)

7.7.7. Kunbaja (597)

7.7.8. Madaras (598)

7.7.9. Mátételke (599)

7.7.10. Mélykút (589)

7.7.11. Tataháza (600)

7.7.12. Tompa (601)

7.8. Kiskőrösi erdőtervezési körzet

7.8.1. Akasztó (523)

7.8.2. Bócsa (524)

7.8.3. Császártöltés (525)

7.8.4. Csengőd (526)

7.8.5. Homokmégy (517)

7.8.6. Izsák (560)

7.8.7. Kaskantyú (530)

7.8.8. Kecel (531)

7.8.9. Kiskőrös (532)

7.8.10. Orgovány (533)

7.8.11. Öregcsertő (520)

7.8.12. Páhi (534)

7.8.13. Soltszentimre (535)

7.8.14. Soltvadkert (536)

7.8.15. Szakmár (522)

7.8.16. Tabdi (537)

7.8.17. Újtelek (615)

7.9. Kiskunhalasi erdőtervezési körzet

7.9.1. Imrehegy (584)

7.9.2. Jánoshalma (587)

7.9.3. Kéleshalom (588)

7.9.4. Kiskunhalas (579)

7.9.5. Kunfehértó (585)

7.9.6. Pirtó (586)

7.10. Kisteleki erdőtervezési körzet

7.10.1. Baks (2008)

7.10.2. Balástya (2009)

7.10.3. Csanytelek (2011)

7.10.4. Csengele (2012)

7.10.5. Dóc (2021)

7.10.6. Forráskút (2015)

7.10.7. Kistelek (2016)

7.10.8. Ópusztaszer (2023)

7.10.9. Pusztaszer (2017)

7.10.10. Sándorfalva (2022)

7.10.11. Szatymaz (2024)

7.10.12. Tömörkény (2018)

7.10.13. Zsombó (2019)

7.11. Körös-Maros közi erdőtervezési körzet

7.11.1. Almáskamarás (1000)

7.11.2. Battonya (1001)

7.11.3. Békés (1030)

7.11.4. Békéscsaba (1031)

7.11.5. Békéssámson (1032)

7.11.6. Békésszentandrás (1033)

7.11.7. Csabacsűd (1034)

7.11.8. Csabaszabadi (1080)

7.11.9. Csanádapáca (1035)

7.11.10. Csárdaszállás (1060)

7.11.11. Csorvás (1036)

7.11.12. Doboz (1037)

7.11.13. Dombegyház (1002)

7.11.14. Dombiratos (1003)

7.11.15. Elek (1004)

7.11.16. Gádoros (1039)

7.11.17. Gerendás (1040)

7.11.18. Gyomaendrőd (1038)

7.11.19. Gyula (1005)

7.11.20. Hunya (1043)

7.11.21. Kamut (1044)

7.11.22. Kardos (1079)

7.11.23. Kardoskút (1045)

7.11.24. Kaszaper (1007)

7.11.25. Kétegyháza (1009)

7.11.26. Kétsoprony (1046)

7.11.27. Kevermes (1008)

7.11.28. Kisdombegyház (1010)

7.11.29. Kondoros (1047)

7.11.30. Köröstarcsa (1061)

7.11.31. Kunágota (1012)

7.11.32. Lőkösháza (1013)

7.11.33. Magyarbánhegyes (1014)

7.11.34. Magyardombegyház (1015)

7.11.35. Medgyesbodzás (1016)

7.11.36. Medgyesegyháza (1017)

7.11.37. Mezőberény (1062)

7.11.38. Mezőhegyes (1018)

7.11.39. Mezőkovácsháza (1019)

7.11.40. Murony (1049)

7.11.41. Nagybánhegyes (1021)

7.11.42. Nagykamarás (1022)

7.11.43. Nagyszénás (1051)

7.11.44. Orosháza (1052)

7.11.45. Örménykút (1053)

7.11.46. Pusztaföldvár (1054)

7.11.47. Pusztaottlaka (1023)

7.11.48. Szabadkígyós (1026)

7.11.49. Szarvas (1056)

7.11.50. Telekgerendás (1057)

7.11.51. Tótkomlós (1058)

7.11.52. Újkígyós (1027)

7.11.53. Végegyháza (1029)

7.12. Körös-vidéki erdőtervezési körzet

7.12.1. Bélmegyer (1059)

7.12.2. Biharugra (1064)

7.12.3. Bucsa (1065)

7.12.4. Dévaványa (1066)

7.12.5. Ecsegfalva (1067)

7.12.6. Füzesgyarmat (1068)

7.12.7. Geszt (1069)

7.12.8. Kertészsziget (1070)

7.12.9. Körösladány (1071)

7.12.10. Körösnagyharsány (1072)

7.12.11. Körösújfalu (1073)

7.12.12. Kötegyán (1011)

7.12.13. Méhkerék (1020)

7.12.14. Mezőgyán (1074)

7.12.15. Okány (1075)

7.12.16. Sarkad (1055)

7.12.17. Sarkadkeresztúr (1025)

7.12.18. Szeghalom (1076)

7.12.19. Tarhos (1063)

7.12.20. Újszalonta (1028)

7.12.21. Vésztő (1077)

7.12.22. Zsadány (1078)

7.13. Közép-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.13.1. Apostag (538)

7.13.2. Dunaegyháza (539)

7.13.3. Dunapataj (527)

7.13.4. Dunatetétlen (528)

7.13.5. Dunavecse (540)

7.13.6. Fülöpszállás (542)

7.13.7. Harta (529)

7.13.8. Kunadacs (544)

7.13.9. Kunpeszér (546)

7.13.10. Kunszentmiklós (547)

7.13.11. Solt (550)

7.13.12. Szabadszállás (551)

7.13.13. Szalkszentmárton (552)

7.13.14. Tass (553)

7.13.15. Újsolt (554)

7.14. Marosszög-Csanádi erdőtervezési körzet

7.14.1. Algyő (2020)

7.14.2. Ambrózfalva (2052)

7.14.3. Apátfalva (2053)

7.14.4. Árpádhalom (2025)

7.14.5. Csanádalberti (2054)

7.14.6. Csanádpalota (2055)

7.14.7. Csongrád (2013)

7.14.8. Derekegyház (2027)

7.14.9. Deszk (2039)

7.14.10. Domaszék (2040)

7.14.11. Eperjes (2028)

7.14.12. Fábiánsebestyén (2029)

7.14.13. Felgyő (2014)

7.14.14. Ferencszállás (2056)

7.14.15. Földeák (2057)

7.14.16. Hódmezővásárhely (2030)

7.14.17. Királyhegyes (2058)

7.14.18. Kiszombor (2059)

7.14.19. Klárafalva (2043)

7.14.20. Kövegy (2060)

7.14.21. Kübekháza (2044)

7.14.22. Magyarcsanád (2061)

7.14.23. Makó (2062)

7.14.24. Maroslele (2045)

7.14.25. Mártély (2032)

7.14.26. Mindszent (2033)

7.14.27. Nagyér (2063)

7.14.28. Nagylak (2064)

7.14.29. Nagymágocs (2034)

7.14.30. Nagytőke (2035)

7.14.31. Óföldeák (2065)

7.14.32. Pitvaros (2066)

7.14.33. Röszke (2046)

7.14.34. Szeged (2047)

7.14.35. Szegvár (2036)

7.14.36. Székkutas (2038)

7.14.37. Szentes (2037)

7.14.38. Tiszasziget (2050)

7.14.39. Újszentiván (2051)

8. *  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

8.1. Baktalórántházai erdőtervezési körzet

8.1.1. Baktalórántháza (6663)

8.1.2. Berkesz (6664)

8.1.3. Besenyőd (6665)

8.1.4. Gemzse (6706)

8.1.5. Gyulaháza (6666)

8.1.6. Hodász (6559)

8.1.7. Ilk (6667)

8.1.8. Jármi (6668)

8.1.9. Jéke (6710)

8.1.10. Kántorjánosi (6669)

8.1.11. Laskod (6670)

8.1.12. Levelek (6671)

8.1.13. Lövőpetri (6715)

8.1.14. Máriapócs (6673)

8.1.15. Nagydobos (6674)

8.1.16. Nyírgyulaj (6675)

8.1.17. Nyíribrony (6676)

8.1.18. Nyírjákó (6677)

8.1.19. Nyírkarász (6678)

8.1.20. Nyírkércs (6679)

8.1.21. Nyírlövő (6719)

8.1.22. Nyírmada (6680)

8.1.23. Nyírparasznya (6681)

8.1.24. Nyírtass (6682)

8.1.25. Ófehértó (6685)

8.1.26. Ópályi (6686)

8.1.27. Őr (6687)

8.1.28. Pap (6720)

8.1.29. Papos (6688)

8.1.30. Petneháza (6689)

8.1.31. Pócspetri (6690)

8.1.32. Pusztadobos (6691)

8.1.33. Ramocsaháza (6692)

8.1.34. Rohod (6693)

8.1.35. Szabolcsbáka (6723)

8.1.36. Tornyospálca (6729)

8.1.37. Vaja (6696)

8.2. Debrecen-Halápi erdőtervezési körzet

8.2.1. Álmosd (3564)

8.2.2. Debrecen (3558)

8.2.3. Hajdúbagos (3559)

8.2.4. Hosszúpályi (3560)

8.2.5. Kokad (3567)

8.2.6. Létavértes (3901)

8.2.7. Mikepércs (3561)

8.2.8. Monostorpályi (3562)

8.2.9. Sáránd (3563)

8.2.10. Újléta (3570)

8.3. Guthi erdőtervezési körzet

8.3.1. Bagamér (3565)

8.3.2. Fülöp (3566)

8.3.3. Nyírábrány (3569)

8.3.4. Nyíracsád (3574)

8.3.5. Nyíradony (3575)

8.3.6. Nyírlugos (6551)

8.3.7. Nyírmártonfalva (3576)

8.3.8. Vámospércs (3571)

8.4. Hajdúhát-Bihari erdőtervezési körzet

8.4.1. Ártánd (3509)

8.4.2. Bakonszeg (3510)

8.4.3. Balmazújváros (3500)

8.4.4. Báránd (3511)

8.4.5. Bedő (3512)

8.4.6. Berekböszörmény (3513)

8.4.7. Berettyóújfalu (3900)

8.4.8. Bihardancsháza (3516)

8.4.9. Biharkeresztes (3517)

8.4.10. Biharnagybajom (3518)

8.4.11. Bihartorda (3519)

8.4.12. Bocskaikert (3584)

8.4.13. Bojt (3520)

8.4.14. Csökmő (3521)

8.4.15. Darvas (3522)

8.4.16. Derecske (3523)

8.4.17. Ebes (3524)

8.4.18. Esztár (3525)

8.4.19. Földes (3526)

8.4.20. Furta (3527)

8.4.21. Gáborján (3528)

8.4.22. Hajdúböszörmény (3577)

8.4.23. Hajdúdorog (3578)

8.4.24. Hajdúhadház (3582)

8.4.25. Hajdúnánás (3579)

8.4.26. Hajdúsámson (3573)

8.4.27. Hajdúszoboszló (3529)

8.4.28. Hajdúszovát (3530)

8.4.29. Hencida (3531)

8.4.30. Hortobágy (3503)

8.4.31. Kaba (3532)

8.4.32. Kismarja (3533)

8.4.33. Komádi (3534)

8.4.34. Konyár (3535)

8.4.35. Körösszakál (3536)

8.4.36. Körösszegapáti (3537)

8.4.37. Magyarhomorog (3538)

8.4.38. Mezőpeterd (3539)

8.4.39. Mezősas (3540)

8.4.40. Nádudvar (3544)

8.4.41. Nagyhegyes (3541)

8.4.42. Nagykereki (3542)

8.4.43. Nagyrábé (3543)

8.4.44. Pocsaj (3545)

8.4.45. Püspökladány (3546)

8.4.46. Sáp (3547)

8.4.47. Sárrétudvari (3548)

8.4.48. Szentpéterszeg (3549)

8.4.49. Szerep (3550)

8.4.50. Téglás (3583)

8.4.51. Tépe (3552)

8.4.52. Tetétlen (3551)

8.4.53. Told (3553)

8.4.54. Újiráz (3554)

8.4.55. Váncsod (3555)

8.4.56. Vekerd (3556)

8.4.57. Zsáka (3557)

8.5. Közép-Tiszai erdőtervezési körzet

8.5.1. Abádszalók (7064)

8.5.2. Balsa (6501)

8.5.3. Berekfürdő (7076)

8.5.4. Csataszög (7078)

8.5.5. Egyek (3501)

8.5.6. Fegyvernek (7000)

8.5.7. Folyás (3902)

8.5.8. Görbeháza (3502)

8.5.9. Hunyadfalva (7077)

8.5.10. Karcag (7001)

8.5.11. Kenderes (7002)

8.5.12. Kisújszállás (7003)

8.5.13. Kőtelek (7034)

8.5.14. Kuncsorba (7004)

8.5.15. Kunhegyes (7005)

8.5.16. Kunmadaras (7006)

8.5.17. Nagyiván (7065)

8.5.18. Nagykörű (7035)

8.5.19. Örményes (7007)

8.5.20. Polgár (3504)

8.5.21. Rakamaz (6528)

8.5.22. Szabolcs (6530)

8.5.23. Szorgalmatos (6735)

8.5.24. Timár (6532)

8.5.25. Tiszabő (7008)

8.5.26. Tiszabura (7066)

8.5.27. Tiszacsege (3505)

8.5.28. Tiszadada (6534)

8.5.29. Tiszaderzs (7067)

8.5.30. Tiszadob (6535)

8.5.31. Tiszaeszlár (6536)

8.5.32. Tiszafüred (7068)

8.5.33. Tiszagyenda (7069)

8.5.34. Tiszagyulaháza (3506)

8.5.35. Tiszaigar (7070)

8.5.36. Tiszalök (6537)

8.5.37. Tiszanagyfalu (6538)

8.5.38. Tiszaörs (7071)

8.5.39. Tiszaroff (7072)

8.5.40. Tiszaszentimre (7073)

8.5.41. Tiszaszőlős (7074)

8.5.42. Tiszavasvári (6541)

8.5.43. Tomajmonostora (7075)

8.5.44. Túrkeve (7010)

8.5.45. Újszentmargita (3507)

8.5.46. Újtikos (3508)

8.6. Nyírbátori erdőtervezési körzet

8.6.1. Bátorliget (6900)

8.6.2. Encsencs (6546)

8.6.3. Kisléta (6547)

8.6.4. Nyírbátor (6564)

8.6.5. Nyírbéltek (6548)

8.6.6. Nyírbogát (6549)

8.6.7. Nyírcsászári (6566)

8.6.8. Nyírderzs (6567)

8.6.9. Nyírgelse (6550)

8.6.10. Nyírmihálydi (6552)

8.6.11. Nyírpilis (6553)

8.6.12. Nyírvasvári (6570)

8.6.13. Ömböly (6554)

8.6.14. Penészlek (6555)

8.6.15. Piricse (6556)

8.7. Nyíregyházi erdőtervezési körzet

8.7.1. Apagy (6662)

8.7.2. Balkány (6500)

8.7.3. Beszterec (6502)

8.7.4. Biri (6503)

8.7.5. Bököny (6504)

8.7.6. Buj (6505)

8.7.7. Demecser (6506)

8.7.8. Érpatak (6507)

8.7.9. Gávavencsellő (6904)

8.7.10. Geszteréd (6509)

8.7.11. Ibrány (6510)

8.7.12. Kállósemjén (6511)

8.7.13. Kálmánháza (6512)

8.7.14. Kék (6514)

8.7.15. Kemecse (6513)

8.7.16. Kótaj (6515)

8.7.17. Magy (6672)

8.7.18. Nagycserkesz (6516)

8.7.19. Nagyhalász (6517)

8.7.20. Nagykálló (6518)

8.7.21. Napkor (6519)

8.7.22. Nyírbogdány (6520)

8.7.23. Nyíregyháza (6902)

8.7.24. Nyíregyháza-Oros (6526)

8.7.25. Nyírpazony (6522)

8.7.26. Nyírtelek (6524)

8.7.27. Nyírtét (6683)

8.7.28. Nyírtura (6525)

8.7.29. Paszab (6527)

8.7.30. Sényő (6529)

8.7.31. Szakoly (6531)

8.7.32. Székely (6695)

8.7.33. Tiszabercel (6533)

8.7.34. Tiszarád (6539)

8.7.35. Tiszatelek (6540)

8.7.36. Újfehértó (6542)

8.7.37. Vasmegyer (6543)

8.8. Rétköz-Beregi erdőtervezési körzet

8.8.1. Ajak (6698)

8.8.2. Anarcs (6699)

8.8.3. Aranyosapáti (6700)

8.8.4. Barabás (6574)

8.8.5. Benk (6701)

8.8.6. Beregdaróc (6575)

8.8.7. Beregsurány (6576)

8.8.8. Csaroda (6580)

8.8.9. Dombrád (6702)

8.8.10. Döge (6703)

8.8.11. Eperjeske (6704)

8.8.12. Fényeslitke (6705)

8.8.13. Gégény (6707)

8.8.14. Gelénes (6593)

8.8.15. Gulács (6596)

8.8.16. Győröcske (6708)

8.8.17. Gyüre (6709)

8.8.18. Hetefejércse (6901)

8.8.19. Jánd (6600)

8.8.20. Kékcse (6711)

8.8.21. Kisvárda (6713)

8.8.22. Kisvarsány (6712)

8.8.23. Komoró (6714)

8.8.24. Lónya (6611)

8.8.25. Mándok (6716)

8.8.26. Márokpapi (6614)

8.8.27. Mátyus (6615)

8.8.28. Mezőladány (6717)

8.8.29. Nagyvarsány (6718)

8.8.30. Pátroha (6721)

8.8.31. Rétközberencs (6722)

8.8.32. Szabolcsveresmart (6724)

8.8.33. Tákos (6641)

8.8.34. Tarpa (6640)

8.8.35. Tiszaadony (6642)

8.8.36. Tiszabezdéd (6725)

8.8.37. Tiszakanyár (6726)

8.8.38. Tiszakerecseny (6645)

8.8.39. Tiszamogyorós (6727)

8.8.40. Tiszaszalka (6647)

8.8.41. Tiszaszentmárton (6728)

8.8.42. Tiszavid (6648)

8.8.43. Tivadar (6650)

8.8.44. Tuzsér (6730)

8.8.45. Újdombrád (6734)

8.8.46. Újkenéz (6731)

8.8.47. Vámosatya (6657)

8.8.48. Vásárosnamény (6903)

8.8.49. Záhony (6732)

8.8.50. Zsurk (6733)

8.9. Szatmár-Nagyecsedi erdőtervezési körzet

8.9.1. Botpalád (6577)

8.9.2. Cégénydányád (6578)

8.9.3. Csaholc (6579)

8.9.4. Császló (6581)

8.9.5. Csegöld (6582)

8.9.6. Csenger (6583)

8.9.7. Csengersima (6584)

8.9.8. Csengerújfalu (6585)

8.9.9. Darnó (6586)

8.9.10. Fábiánháza (6557)

8.9.11. Fehérgyarmat (6587)

8.9.12. Fülesd (6589)

8.9.13. Fülpösdaróc (6590)

8.9.14. Gacsály (6591)

8.9.15. Garbolc (6592)

8.9.16. Géberjén (6595)

8.9.17. Győrtelek (6558)

8.9.18. Gyügye (6597)

8.9.19. Hermánszeg (6598)

8.9.20. Jánkmajtis (6601)

8.9.21. Kérsemjén (6602)

8.9.22. Kisar (6603)

8.9.23. Kishódos (6604)

8.9.24. Kisnamény (6605)

8.9.25. Kispalád (6606)

8.9.26. Kisszekeres (6607)

8.9.27. Kocsord (6560)

8.9.28. Komlódtótfalu (6608)

8.9.29. Kölcse (6609)

8.9.30. Kömörő (6610)

8.9.31. Magosliget (6612)

8.9.32. Mánd (6613)

8.9.33. Mátészalka (6561)

8.9.34. Méhtelek (6616)

8.9.35. Mérk (6562)

8.9.36. Milota (6617)

8.9.37. Nábrád (6622)

8.9.38. Nagyar (6618)

8.9.39. Nagyecsed (6563)

8.9.40. Nagyhódos (6620)

8.9.41. Nagyszekeres (6621)

8.9.42. Nemesborzova (6623)

8.9.43. Nyírcsaholy (6565)

8.9.44. Nyírkáta (6568)

8.9.45. Nyírmeggyes (6569)

8.9.46. Olcsva (6684)

8.9.47. Olcsvaapáti (6624)

8.9.48. Ököritófülpös (6625)

8.9.49. Panyola (6626)

8.9.50. Pátyod (6627)

8.9.51. Penyige (6628)

8.9.52. Porcsalma (6629)

8.9.53. Rápolt (6630)

8.9.54. Rozsály (6631)

8.9.55. Sonkád (6632)

8.9.56. Szamosangyalos (6633)

8.9.57. Szamosbecs (6634)

8.9.58. Szamoskér (6635)

8.9.59. Szamossályi (6636)

8.9.60. Szamostatárfalva (6637)

8.9.61. Szamosújlak (6638)

8.9.62. Szamosszeg (6694)

8.9.63. Szatmárcseke (6639)

8.9.64. Terem (6571)

8.9.65. Tiborszállás (6572)

8.9.66. Tiszabecs (6643)

8.9.67. Tiszacsécse (6644)

8.9.68. Tiszakóród (6646)

8.9.69. Tisztaberek (6649)

8.9.70. Tunyogmatolcs (6651)

8.9.71. Túristvándi (6652)

8.9.72. Túrricse (6653)

8.9.73. Tyukod (6654)

8.9.74. Ura (6655)

8.9.75. Uszka (6656)

8.9.76. Vállaj (6573)

8.9.77. Vámosoroszi (6658)

8.9.78. Zajta (6660)

8.9.79. Zsarolyán (6661)

8.10. Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet

8.10.1. Alattyán (7049)

8.10.2. Besenyszög (7030)

8.10.3. Cibakháza (7011)

8.10.4. Csépa (7013)

8.10.5. Cserkeszőlő (7012)

8.10.6. Jánoshida (7050)

8.10.7. Jászágó (7052)

8.10.8. Jászalsószentgyörgy (7031)

8.10.9. Jászapáti (7051)

8.10.10. Jászárokszállás (7053)

8.10.11. Jászberény (7054)

8.10.12. Jászboldogháza (7032)

8.10.13. Jászdózsa (7055)

8.10.14. Jászfelsőszentgyörgy (7056)

8.10.15. Jászfényszaru (7057)

8.10.16. Jászivány (7058)

8.10.17. Jászjákóhalma (7059)

8.10.18. Jászkisér (7060)

8.10.19. Jászladány (7033)

8.10.20. Jászszentandrás (7061)

8.10.21. Jásztelek (7062)

8.10.22. Kengyel (7014)

8.10.23. Kétpó (7015)

8.10.24. Kunszentmárton (7016)

8.10.25. Martfű (7017)

8.10.26. Mesterszállás (7018)

8.10.27. Mezőhék (7019)

8.10.28. Mezőtúr (7020)

8.10.29. Nagyrév (7021)

8.10.30. Öcsöd (7022)

8.10.31. Pusztamonostor (7063)

8.10.32. Rákóczifalva (7036)

8.10.33. Rákócziújfalu (7037)

8.10.34. Szajol (7038)

8.10.35. Szászberek (7039)

8.10.36. Szelevény (7023)

8.10.37. Szolnok (7040)

8.10.38. Tiszaföldvár (7024)

8.10.39. Tiszainoka (7025)

8.10.40. Tiszajenő (7041)

8.10.41. Tiszakürt (7026)

8.10.42. Tiszapüspöki (7042)

8.10.43. Tiszasas (7027)

8.10.44. Tiszasüly (7043)

8.10.45. Tiszatenyő (7028)

8.10.46. Tiszavárkony (7044)

8.10.47. Tószeg (7045)

8.10.48. Törökszentmiklós (7009)

8.10.49. Újszász (7046)

8.10.50. Vezseny (7047)

8.10.51. Zagyvarékas (7048)

9. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

9.1. Alsó-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.1.1. Felsőregmec (1549)

9.1.2. Füzérradvány (1554)

9.1.3. Kishuta (1544)

9.1.4. Kovácsvágás (1545)

9.1.5. Mikóháza (1546)

9.1.6. Nagyhuta (1534)

9.1.7. Vágáshuta (1548)

9.1.8. Vilyvitány (1558)

9.2. Bánhorváti erdőtervezési körzet

9.2.1. Bánhorváti (1743)

9.2.2. Berente (1907)

9.2.3. Borsodbóta (1744)

9.2.4. Csokvaomány (1850)

9.2.5. Dédestapolcsány (1753)

9.2.6. Kazincbarcika (1745)

9.2.7. Királd (1746)

9.2.8. Lénárddaróc (1853)

9.2.9. Nagybarca (1747)

9.2.10. Nekézseny (1755)

9.2.11. Sajóivánka (1748)

9.2.12. Sajómercse (1749)

9.2.13. Sajóvelezd (1750)

9.2.14. Sáta (1756)

9.2.15. Uppony (1751)

9.2.16. Vadna (1752)

9.3. Bodrogközi erdőtervezési körzet

9.3.1. Alsóberecki (1500)

9.3.2. Bodroghalom (1501)

9.3.3. Cigánd (1503)

9.3.4. Dámóc (1504)

9.3.5. Felsőberecki (1505)

9.3.6. Györgytarló (1506)

9.3.7. Karcsa (1507)

9.3.8. Karos (1508)

9.3.9. Kenézlő (1509)

9.3.10. Kisrozvágy (1510)

9.3.11. Lácacséke (1511)

9.3.12. Nagyrozvágy (1512)

9.3.13. Olaszliszka (1513)

9.3.14. Pácin (1514)

9.3.15. Révleányvár (1515)

9.3.16. Ricse (1516)

9.3.17. Sárazsadány (1517)

9.3.18. Semjén (1520)

9.3.19. Tiszacsermely (1521)

9.3.20. Tiszakarád (1522)

9.3.21. Tolcsva (1541)

9.3.22. Vajdácska (1523)

9.3.23. Vámosújfalu (1524)

9.3.24. Viss (1525)

9.3.25. Zalkod (1526)

9.3.26. Zemplénagárd (1527)

9.4. Csereháti erdőtervezési körzet

9.4.1. Abaújlak (1627)

9.4.2. Debréte (1704)

9.4.3. Felsővadász (1640)

9.4.4. Gadna (1643)

9.4.5. Gagybátor (1673)

9.4.6. Gagyvendégi (1645)

9.4.7. Hegymeg (1676)

9.4.8. Irota (1677)

9.4.9. Keresztéte (1653)

9.4.10. Krasznokvajda (1655)

9.4.11. Kupa (1656)

9.4.12. Lak (1678)

9.4.13. Meszes (1680)

9.4.14. Pamlény (1661)

9.4.15. Perecse (1662)

9.4.16. Rakaca (1682)

9.4.17. Rakacaszend (1683)

9.4.18. Szakácsi (1684)

9.4.19. Szászfa (1665)

9.4.20. Tomor (1667)

9.4.21. Tornabarakony (1709)

9.4.22. Tornaszentjakab (1712)

9.4.23. Viszló (1713)

9.5. *  Dél-Borsodi erdőtervezési körzet

9.5.1. Alsózsolca (1774)

9.5.2. Arnót (1775)

9.5.3. Ároktő (1801)

9.5.4. Berzék (1776)

9.5.5. Borsodgeszt (1828)

9.5.6. Borsodivánka (1802)

9.5.7. Bőcs (1777)

9.5.8. Bükkábrány (1830)

9.5.9. Bükkaranyos (1829)

9.5.10. Csincse (1904)

9.5.11. Egerlövő (1803)

9.5.12. Emőd (1831)

9.5.13. Felsőzsolca (1779)

9.5.14. Gelej (1804)

9.5.15. Gesztely (1780)

9.5.16. Girincs (1781)

9.5.17. Harsány (1832)

9.5.18. Hejőbába (1805)

9.5.19. Hejőkeresztúr (1806)

9.5.20. Hejőkürt (1807)

9.5.21. Hejőpapi (1808)

9.5.22. Hejőszalonta (1809)

9.5.23. Hernádkak (1782)

9.5.24. Hernádnémeti (1783)

9.5.25. Igrici (1810)

9.5.26. Kesznyéten (1784)

9.5.27. Kiscsécs (1785)

9.5.28. Kistokaj (1786)

9.5.29. Köröm (1787)

9.5.30. Mályi (1788)

9.5.31. Mezőcsát (1811)

9.5.32. Mezőkeresztes (1834)

9.5.33. Mezőkövesd (1843)

9.5.34. Mezőnagymihály (1812)

9.5.35. Mezőnyárád (1835)

9.5.36. Muhi (1789)

9.5.37. Nagycsécs (1813)

9.5.38. Négyes (1815)

9.5.39. Nemesbikk (1814)

9.5.40. Nyékládháza (1790)

9.5.41. Onga (1791)

9.5.42. Ónod (1792)

9.5.43. Oszlár (1816)

9.5.44. Sajóhidvég (1793)

9.5.45. Sajólád (1794)

9.5.46. Sajóörös (1817)

9.5.47. Sajópálfala (1795)

9.5.48. Sajópetri (1796)

9.5.49. Sajószöged (1818)

9.5.50. Sály (1836)

9.5.51. Szakáld (1819)

9.5.52. Szentistván (1820)

9.5.53. Tibolddaróc (1837)

9.5.54. Tiszabábolna (1821)

9.5.55. Tiszadorogma (1822)

9.5.56. Tiszakeszi (1823)

9.5.57. Tiszalúc (1608)

9.5.58. Tiszapalkonya (1824)

9.5.59. Tiszatarján (1826)

9.5.60. Tiszaújváros (1900)

9.5.61. Tiszavalk (1827)

9.5.62. Vatta (1838)

9.6. * 

9.7. Dél-Bükki erdőtervezési körzet

9.7.1. Bükkszentkereszt (1770)

9.7.2. Kács (1833)

9.7.3. Kisgyőr (1771)

9.7.4. Répáshuta (1772)

9.8. Erdőbényei erdőtervezési körzet

9.8.1. Abaújalpár (1573)

9.8.2. Abaújkér (1574)

9.8.3. Abaújszántó (1580)

9.8.4. Baskó (1537)

9.8.5. Boldogkőújfalu (1575)

9.8.6. Erdőbénye (1577)

9.8.7. Sima (1579)

9.9. Erdőhorváti erdőtervezési körzet

9.9.1. Erdőhorváti (1538)

9.9.2. Háromhuta (1529)

9.9.3. Komlóska (1532)

9.10. Felső-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.10.1. Bózsva (1903)

9.10.2. Filkeháza (1550)

9.10.3. Füzér (1551)

9.10.4. Füzérkajata (1552)

9.10.5. Füzérkomlós (1553)

9.10.6. Hollóháza (1555)

9.10.7. Kéked (1562)

9.10.8. Nyíri (1556)

9.10.9. Pálháza (1547)

9.10.10. Pányok (1563)

9.10.11. Pusztafalu (1557)

9.11. Fonyi erdőtervezési körzet

9.11.1. Arka (1566)

9.11.2. Boldogkőváralja (1576)

9.11.3. Fony (1560)

9.11.4. Hejce (1568)

9.11.5. Hernádcéce (1569)

9.11.6. Korlát (1570)

9.11.7. Mogyoróska (1539)

9.11.8. Regéc (1540)

9.11.9. Vilmány (1571)

9.11.10. Vizsoly (1572)

9.12. Gömöri erdőtervezési körzet

9.12.1. Alsószuha (1725)

9.12.2. Bánréve (1734)

9.12.3. Dövény (1735)

9.12.4. Dubicsány (1736)

9.12.5. Gömörszőlős (1726)

9.12.6. Hét (1737)

9.12.7. Jákfalva (1692)

9.12.8. Kelemér (1738)

9.12.9. Putnok (1739)

9.12.10. Ragály (1729)

9.12.11. Sajógalgóc (1740)

9.12.12. Sajókaza (1741)

9.12.13. Sajópüspöki (1860)

9.12.14. Serényfalva (1742)

9.12.15. Szuhafő (1730)

9.12.16. Zádorfalva (1732)

9.13. Gönci erdőtervezési körzet

9.13.1. Abaújvár (1559)

9.13.2. Garadna (1614)

9.13.3. Gönc (1561)

9.13.4. Göncruszka (1567)

9.13.5. Hernádpetri (1615)

9.13.6. Hernádszurdok (1616)

9.13.7. Hernádvécse (1617)

9.13.8. Hidasnémeti (1618)

9.13.9. Novajidrány (1621)

9.13.10. Pusztaradvány (1622)

9.13.11. Telkibánya (1564)

9.13.12. Tornyosnémeti (1625)

9.13.13. Zsujta (1565)

9.14. Hernád völgyi erdőtervezési körzet

9.14.1. Abaújszolnok (1628)

9.14.2. Alsógagy (1629)

9.14.3. Alsóvadász (1773)

9.14.4. Aszaló (1630)

9.14.5. Baktakék (1631)

9.14.6. Beret (1632)

9.14.7. Büttös (1611)

9.14.8. Csenyéte (1633)

9.14.9. Csobád (1634)

9.14.10. Detek (1635)

9.14.11. Encs (1636)

9.14.12. Fáj (1612)

9.14.13. Fancsal (1637)

9.14.14. Felsődobsza (1638)

9.14.15. Felsőgagy (1639)

9.14.16. Forró (1641)

9.14.17. Fulókércs (1613)

9.14.18. Gagyapáti (1644)

9.14.19. Gibárt (1578)

9.14.20. Halmaj (1646)

9.14.21. Hernádbűd (1592)

9.14.22. Hernádkércs (1647)

9.14.23. Hernádszentandrás (1648)

9.14.24. Homrogd (1649)

9.14.25. Ináncs (1650)

9.14.26. Kány (1651)

9.14.27. Kázsmárk (1652)

9.14.28. Kiskinizs (1654)

9.14.29. Léh (1657)

9.14.30. Litka (1619)

9.14.31. Méra (1620)

9.14.32. Monaj (1658)

9.14.33. Nagykinizs (1659)

9.14.34. Nyésta (1660)

9.14.35. Pere (1598)

9.14.36. Rásonysápberencs (1663)

9.14.37. Selyeb (1664)

9.14.38. Szalaszend (1623)

9.14.39. Szemere (1624)

9.14.40. Szentistvánbaksa (1666)

9.14.41. Szikszó (1799)

9.15. Jósvafői erdőtervezési körzet

9.15.1. Aggtelek (1714)

9.15.2. Égerszög (1715)

9.15.3. Imola (1727)

9.15.4. Jósvafő (1716)

9.15.5. Kánó (1728)

9.15.6. Szinpetri (1719)

9.15.7. Szőlősardó (1721)

9.15.8. Teresztenye (1722)

9.15.9. Tornakápolna (1723)

9.15.10. Trizs (1731)

9.15.11. Zubogy (1733)

9.16. Lillafüredi erdőtervezési körzet

9.16.1. Miskolc (1769)

9.17. Parasznyai erdőtervezési körzet

9.17.1. Alacska (1758)

9.17.2. Boldva (1670)

9.17.3. Borsodszirák (1671)

9.17.4. Hangács (1675)

9.17.5. Kondó (1759)

9.17.6. Mályinka (1754)

9.17.7. Nyomár (1681)

9.17.8. Parasznya (1760)

9.17.9. Radostyán (1761)

9.17.10. Sajóbábony (1762)

9.17.11. Sajóecseg (1763)

9.17.12. Sajókápolna (1764)

9.17.13. Sajókeresztúr (1765)

9.17.14. Sajólászlófalva (1766)

9.17.15. Sajósenye (1797)

9.17.16. Sajószentpéter (1767)

9.17.17. Sajóvámos (1798)

9.17.18. Szirmabesenyő (1800)

9.17.19. Tardona (1757)

9.17.20. Varbó (1768)

9.17.21. Ziliz (1685)

9.18. Sárospataki erdőtervezési körzet

9.18.1. Alsóregmec (1528)

9.18.2. Bodrogolaszi (1502)

9.18.3. Hercegkút (1530)

9.18.4. Makkoshotyka (1533)

9.18.5. Sárospatak (1901)

9.18.6. Sátoraljaújhely (1519)

9.18.7. Sátoraljaújhely-Károlyfalva (1531)

9.18.8. Sátoraljaújhely-Rudabányácska (1535)

9.19. Szendrői erdőtervezési körzet

9.19.1. Abod (1668)

9.19.2. Alsótelekes (1686)

9.19.3. Balajt (1669)

9.19.4. Damak (1672)

9.19.5. Edelény (1687)

9.19.6. Felsőkelecsény (1688)

9.19.7. Felsőnyárád (1689)

9.19.8. Felsőtelekes (1690)

9.19.9. Galvács (1674)

9.19.10. Izsófalva (1691)

9.19.11. Kurityán (1693)

9.19.12. Ládbesenyő (1679)

9.19.13. Múcsony (1694)

9.19.14. Ormosbánya (1905)

9.19.15. Rudabánya (1695)

9.19.16. Rudolftelep (1906)

9.19.17. Szendrő (1696)

9.19.18. Szendrőlád (1697)

9.19.19. Szuhakálló (1698)

9.19.20. Szuhogy (1699)

9.20. Szerencsi erdőtervezési körzet

9.20.1. Alsódobsza (1588)

9.20.2. Bekecs (1589)

9.20.3. Bodrogkeresztúr (1581)

9.20.4. Bodrogkisfalud (1902)

9.20.5. Csobaj (1590)

9.20.6. Golop (1591)

9.20.7. Legyesbénye (1593)

9.20.8. Mád (1583)

9.20.9. Megyaszó (1594)

9.20.10. Mezőzombor (1595)

9.20.11. Monok (1596)

9.20.12. Prügy (1599)

9.20.13. Rátka (1600)

9.20.14. Sóstófalva (1601)

9.20.15. Szegi (1582)

9.20.16. Szegilong (1584)

9.20.17. Szerencs (1602)

9.20.18. Taktabáj (1603)

9.20.19. Taktaharkány (1604)

9.20.20. Taktakenéz (1605)

9.20.21. Taktaszada (1606)

9.20.22. Tállya (1586)

9.20.23. Tarcal (1585)

9.20.24. Tiszaladány (1607)

9.20.25. Tiszatardos (1609)

9.20.26. Tokaj (1587)

9.20.27. Újcsanálos (1610)

9.21. Tornai erdőtervezési körzet

9.21.1. Becskeháza (1700)

9.21.2. Bódvalenke (1701)

9.21.3. Bódvarákó (1702)

9.21.4. Bódvaszilas (1703)

9.21.5. Hidvégardó (1705)

9.21.6. Komjáti (1706)

9.21.7. Martonyi (1707)

9.21.8. Perkupa (1717)

9.21.9. Szalonna (1708)

9.21.10. Szin (1718)

9.21.11. Szögliget (1720)

9.21.12. Tornanádaska (1710)

9.21.13. Tornaszentandrás (1711)

9.21.14. Varbóc (1724)

10. *  Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

10.1. Berceli erdőtervezési körzet

10.1.1. Bér (5074)

10.1.2. Bercel (5073)

10.1.3. Bokor (5075)

10.1.4. Buják (5011)

10.1.5. Csécse (5012)

10.1.6. Cserháthaláp (5079)

10.1.7. Cserhátsurány (5080)

10.1.8. Cserhátszentiván (5081)

10.1.9. Egyházasdengeleg (5083)

10.1.10. Erdőkürt (5084)

10.1.11. Erdőtarcsa (5085)

10.1.12. Héhalom (5087)

10.1.13. Herencsény (5076)

10.1.14. Kálló (5129)

10.1.15. Kisbágyon (5015)

10.1.16. Kutasó (5088)

10.1.17. Palotás (5095)

10.1.18. Szanda (5096)

10.1.19. Szarvasgede (5029)

10.1.20. Szirák (5098)

10.1.21. Terény (5077)

10.1.22. Vanyarc (5099)

10.2. Diósjenő-Királyréti erdőtervezési körzet

10.2.1. Berkenye (5122)

10.2.2. Borsosberény (5102)

10.2.3. Diósjenő (5123)

10.2.4. Nógrád (5124)

10.2.5. Szokolya (5668)

10.2.6. Verőce (5669)

10.3. Egri erdőtervezési körzet

10.3.1. Andornaktálya (4000)

10.3.2. Balaton (4027)

10.3.3. Bélapátfalva (4028)

10.3.4. Bükkszentmárton (4029)

10.3.5. Demjén (4002)

10.3.6. Eger (4004)

10.3.7. Egerbakta (4005)

10.3.8. Egerszalók (4007)

10.3.9. Egerszólát (4008)

10.3.10. Kerecsend (4010)

10.3.11. Mikófalva (4030)

10.3.12. Mónosbél (4031)

10.3.13. Noszvaj (4016)

10.3.14. Novaj (4017)

10.3.15. Ostoros (4018)

10.3.16. Szarvaskő (4032)

10.3.17. Szomolya (1864)

10.4. Felsőtárkányi erdőtervezési körzet

10.4.1. Bogács (1839)

10.4.2. Bükkzsérc (1840)

10.4.3. Cserépfalu (1841)

10.4.4. Cserépváralja (1842)

10.4.5. Felsőtárkány (4024)

10.4.6. Tard (1844)

10.5. Gyöngyössolymosi erdőtervezési körzet

10.5.1. Abasár (4107)

10.5.2. Apc (4111)

10.5.3. Gyöngyös (4108)

10.5.4. Gyöngyösoroszi (4112)

10.5.5. Gyöngyöspata (4113)

10.5.6. Gyöngyössolymos (4109)

10.5.7. Gyöngyöstarján (4114)

10.5.8. Mátraszentimre (4110)

10.5.9. Pálosvörösmart (4120)

10.5.10. Szűcsi (4117)

10.5.11. Zagyvaszántó (4118)

10.6. Hatvan-Hevesi erdőtervezési körzet

10.6.1. Adács (4059)

10.6.2. Aldebrő (4060)

10.6.3. Átány (4062)

10.6.4. Atkár (4061)

10.6.5. Besenyőtelek (4001)

10.6.6. Boconád (4063)

10.6.7. Boldog (4064)

10.6.8. Csány (4065)

10.6.9. Detk (4066)

10.6.10. Dormánd (4003)

10.6.11. Ecséd (4068)

10.6.12. Egerfarmos (4006)

10.6.13. Erdőtelek (4069)

10.6.14. Erk (4070)

10.6.15. Feldebrő (4071)

10.6.16. Füzesabony (4009)

10.6.17. Gyöngyöshalász (4072)

10.6.18. Halmajugra (4073)

10.6.19. Hatvan (4400)

10.6.20. Heréd (4075)

10.6.21. Heves (4076)

10.6.22. Hevesvezekény (4077)

10.6.23. Hort (4078)

10.6.24. Kál (4080)

10.6.25. Kápolna (4081)

10.6.26. Karácsond (4079)

10.6.27. Kerekharaszt (4401)

10.6.28. Kompolt (4085)

10.6.29. Kömlő (4011)

10.6.30. Lőrinci (4115)

10.6.31. Ludas (4086)

10.6.32. Maklár (4012)

10.6.33. Mezőszemere (4013)

10.6.34. Mezőtárkány (4014)

10.6.35. Nagyfüged (4088)

10.6.36. Nagykökényes (4089)

10.6.37. Nagyréde (4090)

10.6.38. Nagytálya (4015)

10.6.39. Nagyút (4091)

10.6.40. Petőfibánya (4119)

10.6.41. Rózsaszentmárton (4116)

10.6.42. Szihalom (4021)

10.6.43. Tarnabod (4093)

10.6.44. Tarnaméra (4094)

10.6.45. Tarnaörs (4095)

10.6.46. Tarnazsadány (4098)

10.6.47. Tenk (4099)

10.6.48. Tófalu (4100)

10.6.49. Vámosgyörk (4101)

10.6.50. Vécs (4103)

10.6.51. Visonta (4104)

10.6.52. Visznek (4105)

10.6.53. Zaránk (4106)

10.7. Kelet-Cserháti erdőtervezési körzet

10.7.1. Ecseg (5013)

10.7.2. Egyházasgerge (5041)

10.7.3. Etes (5014)

10.7.4. Ipolytarnóc (5043)

10.7.5. Karancskeszi (5044)

10.7.6. Karancsság (5045)

10.7.7. Kisbárkány (5016)

10.7.8. Kishartyán (5017)

10.7.9. Kozárd (5019)

10.7.10. Lucfalva (5020)

10.7.11. Márkháza (5021)

10.7.12. Mátraszőlős (5022)

10.7.13. Mátraverebély (5023)

10.7.14. Mihálygerge (5048)

10.7.15. Nagybárkány (5024)

10.7.16. Nógrádmegyer (5065)

10.7.17. Piliny (5050)

10.7.18. Ságújfalu (5026)

10.7.19. Sámsonháza (5027)

10.7.20. Sóshartyán (5028)

10.7.21. Szalmatercs (5051)

10.7.22. Szécsényfelfalu (5052)

10.7.23. Vizslás (5031)

10.8. Kemencei erdőtervezési körzet

10.8.1. Bernecebaráti (5681)

10.8.2. Drégelypalánk (5116)

10.8.3. Hont (5117)

10.8.4. Horpács (5118)

10.8.5. Ipolyvece (5119)

10.8.6. Kemence (5654)

10.8.7. Nagyoroszi (5120)

10.8.8. Perőcsény (5655)

10.8.9. Tésa (5656)

10.9. Kiskörei erdőtervezési körzet

10.9.1. Kisköre (4083)

10.9.2. Pély (4092)

10.9.3. Poroszló (4019)

10.9.4. Sarud (4020)

10.9.5. Tarnaszentmiklós (4097)

10.9.6. Tiszanána (4022)

10.9.7. Újlőrincfalva (4023)

10.10. Nagybátonyi erdőtervezési körzet

10.10.1. Bátonyterenye-Kisterenye (5018)

10.10.2. Bátonyterenye-Nagybátony (5004)

10.10.3. Dorogháza (5000)

10.10.4. Jobbágyi (5002)

10.10.5. Mátramindszent (5003)

10.10.6. Nagykeresztúr (5135)

10.10.7. Pásztó (5007)

10.10.8. Rákóczibánya (5136)

10.10.9. Szuha (5008)

10.10.10. Szurdokpüspöki (5009)

10.10.11. Tar (5010)

10.11. Nagymarosi erdőtervezési körzet

10.11.1. Ipolydamásd (5660)

10.11.2. Ipolytölgyes (5658)

10.11.3. Kismaros (5661)

10.11.4. Kóspallag (5662)

10.11.5. Letkés (5663)

10.11.6. Márianosztra (5664)

10.11.7. Nagybörzsöny (5659)

10.11.8. Nagymaros (5665)

10.11.9. Szob (5666)

10.11.10. Vámosmikola (5657)

10.11.11. Zebegény (5667)

10.12. Nyugat-Borsodi erdőtervezési körzet

10.12.1. Arló (1845)

10.12.2. Borsodnádasd (1846)

10.12.3. Borsodszentgyörgy (1847)

10.12.4. Domaháza (1855)

10.12.5. Farkaslyuk (1908)

10.12.6. Hangony (1856)

10.12.7. Járdánháza (1852)

10.12.8. Kissikátor (1857)

10.12.9. Ózd (1858)

10.12.10. Sajónémeti (1859)

10.13. Parádi erdőtervezési körzet

10.13.1. Bodony (4049)

10.13.2. Mátraballa (4051)

10.13.3. Mátraderecske (4052)

10.13.4. Parád (4053)

10.13.5. Parádsasvár (4054)

10.13.6. Recsk (4055)

10.13.7. Sirok (4056)

10.13.8. Szajla (4057)

10.14. Pétervásárai erdőtervezési körzet

10.14.1. Cered (5130)

10.14.2. Erdőkövesd (4033)

10.14.3. Istenmezeje (4034)

10.14.4. Ivád (4035)

10.14.5. Kisfüzes (4036)

10.14.6. Mátranovák (5132)

10.14.7. Mátraterenye (5005)

10.14.8. Nemti (5006)

10.14.9. Pétervására (4037)

10.14.10. Szilaspogony (5133)

10.14.11. Váraszó (4038)

10.14.12. Zabar (5134)

10.15. Romhányi erdőtervezési körzet

10.15.1. Alsópetény (5100)

10.15.2. Balassagyarmat (5054)

10.15.3. Bánk (5101)

10.15.4. Becske (5078)

10.15.5. Csesztve (5055)

10.15.6. Debercsény (5082)

10.15.7. Dejtár (5103)

10.15.8. Érsekvadkert (5104)

10.15.9. Galgaguta (5086)

10.15.10. Ipolyszög (5106)

10.15.11. Kétbodony (5107)

10.15.12. Kisecset (5108)

10.15.13. Legénd (5089)

10.15.14. Magyarnándor (5090)

10.15.15. Mohora (5091)

10.15.16. Nézsa (5092)

10.15.17. Nógrádkövesd (5093)

10.15.18. Nógrádsáp (5094)

10.15.19. Patak (5121)

10.15.20. Pusztaberki (5109)

10.15.21. Romhány (5111)

10.15.22. Szátok (5112)

10.15.23. Szécsénke (5097)

10.15.24. Szente (5113)

10.15.25. Tereske (5114)

10.16. Salgótarjáni erdőtervezési körzet

10.16.1. Bárna (5032)

10.16.2. Karancsalja (5033)

10.16.3. Karancsberény (5034)

10.16.4. Karancslapujtő (5035)

10.16.5. Kazár (5036)

10.16.6. Mátraszele (5037)

10.16.7. Salgótarján (5025)

10.16.8. Salgótarján-Somoskő (5038)

10.16.9. Salgótarján-Zagyvaróna (5040)

10.16.10. Somoskőújfalu (5039)

10.17. Szécsényi erdőtervezési körzet

10.17.1. Alsótold (5053)

10.17.2. Csitár (5056)

10.17.3. Endrefalva (5042)

10.17.4. Felsőtold (5057)

10.17.5. Garáb (5058)

10.17.6. Hollókő (5059)

10.17.7. Hugyag (5060)

10.17.8. Iliny (5061)

10.17.9. Litke (5046)

10.17.10. Ludányhalászi (5047)

10.17.11. Magyargéc (5062)

10.17.12. Nagylóc (5063)

10.17.13. Nógrádmarcal (5064)

10.17.14. Nógrádsipek (5066)

10.17.15. Nógrádszakál (5049)

10.17.16. Őrhalom (5067)

10.17.17. Patvarc (5068)

10.17.18. Rimóc (5069)

10.17.19. Szécsény (5070)

10.17.20. Szügy (5071)

10.17.21. Varsány (5072)

10.18. Szilvásváradi erdőtervezési körzet

10.18.1. Bükkmogyorósd (1848)

10.18.2. Csernely (1849)

10.18.3. Nagyvisnyó (4025)

10.18.4. Szilvásvárad (4026)

10.19. Tarnaleleszi erdőtervezési körzet

10.19.1. Bátor (4039)

10.19.2. Bekölce (4040)

10.19.3. Bükkszék (4050)

10.19.4. Bükkszenterzsébet (4041)

10.19.5. Egerbocs (4042)

10.19.6. Egercsehi (4043)

10.19.7. Fedémes (4044)

10.19.8. Hevesaranyos (4045)

10.19.9. Szentdomonkos (4046)

10.19.10. Szúcs (4047)

10.19.11. Tarnalelesz (4048)

10.19.12. Terpes (4058)

10.20. Váci erdőtervezési körzet

10.20.1. Csörög (5685)

10.20.2. Csővár (5670)

10.20.3. Felsőpetény (5105)

10.20.4. Keszeg (5125)

10.20.5. Kisnémedi (5671)

10.20.6. Kosd (5682)

10.20.7. Nőtincs (5126)

10.20.8. Ősagárd (5127)

10.20.9. Penc (5672)

10.20.10. Püspökhatvan (5673)

10.20.11. Püspökszilágy (5674)

10.20.12. Rád (5675)

10.20.13. Rétság (5110)

10.20.14. Szendehely (5128)

10.20.15. Sződ (5676)

10.20.16. Sződliget (5513)

10.20.17. Tolmács (5115)

10.20.18. Vác (5683)

10.20.19. Vácduka (5677)

10.20.20. Váchartyán (5678)

10.20.21. Vácrátót (5679)

10.21. Verpeléti erdőtervezési körzet

10.21.1. Domoszló (4067)

10.21.2. Kisnána (4084)

10.21.3. Markaz (4087)

10.21.4. Tarnaszentmária (4096)

10.21.5. Verpelét (4102)

2. számú melléklet a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelethez * 

A körzeti erdőtervek készítésének 2020. december 31-ig szóló ütemterve * 

Erdőtervezés éve Erdőtervezési körzetek
2011 Alpokaljai
Bánhorváti
Budapesti
Erdőbényei
Gemenci
Gyöngyös-Pinka-menti
Hajdúhát-Bihari
Harkakötönyi
Kab-hegyi
Nagykanizsai
Kaszói
Kemencei
Parádi
Pilisi-Visegrádi
Sásdi
2012 Alsó-Őrségi
Bajai
Gömöri
Keszthelyi-hegység
Kemenesi cser
Nagymarosi
Pétervásárai
Pusztavacsi
Rétköz-Beregi
Szerencsi
Tamási
Zalakomári
Zamárdi
2013 Alsó-Tápió-vidéki
Észak-Hanság és Szigetközi
Gerecse-Vértesi
Guthi
Hernádvölgyi
Jósvafői
Kecskeméti
Kisvaszari
Letenyei
Pápai
Somogyvári
Szécsényi
Szigetvári
Tarnaleleszi
2014 Budai-hegyek
Bugaci
Dél-Vértesi
Devecseri
Fónyi
Igali
Kelet-Zselic
Lenti
Nyirbátori
Salgótarjáni
Sopron-Fertőmelléki
Szilvásváradi
Tornai
Vajszlói
2015 Balatonfüredi
Bátaszék-Bonyhádi
Csereháti
Gönci
Hetvehelyi
Kelebiai
Körmendi
Körös-vidéki
Nagybajomi
Nyugat-Borsodi
Rábaközi-Iváni cser
Romhányi
Súri-Bakonyaljai
Szatmár-Nagyecsedi
Szentgyörgyvölgyi
2016 Ásotthalmi
Dél-Hansági
Felsőtárkányi
Győri
Közép-Duna-menti
Közép-Tiszai
Lillafüredi
Marcali
Nagykőrösi
Pécsi
Pincehelyi
Sárospataki
Tapolcai
Váci
Zalaegerszegi
2017 Barcsi
Debrecen-Halápi
Dél-Baranyai
Dél-Bükki
Diósjenő-Királyréti
Egri
Erdőhorváti
Farkasgyepüi
Felső-Kemenesháti
Kiskőrösi
Mezőföldi
Pécsváradi
Zalacsányi
2018 Bakonyszentlászlói
Bánokszentgyörgyi
Bodrogközi
Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
Felső-Őrségi és Vendvidéki
Hatvan-Hevesi
Kárászi
Kelet-Cserháti
Kiskörei
Kisteleki
Körös-Maros közi
Lábodi
Parasznyai
Sellyei
Szolnok-Jászsági
Verpeléti
2019 Sárvár-Celldömölki
Baki
Berceli
Felső-Hegyközi
Gödöllői-dombság
Gyöngyössolymosi
Kiskunhalasi
Mezőföld-Sárrét
Nagyatádi
Nagydorogi
Nyíregyházi
Nyugat-Ormánsági
Szendrői
Szentendrei
Zirci
2020 Alsó-Duna-menti
Alsó-Hegyközi
Surdi
Baktalórántházai
Bédai
Dél-Borsodi
Gerecsei
Gödöllői
Hőgyészi
Iharosi
Marosszög-Csanádi
Nagybátonyi
Keszthelyi
Nyugat-Zselic
Pannonhalmi-Téti
Pilismaróti
Répce-síki
Várpalotai

3. számú melléklet a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelethez * 

Az erdőtervrendelet tartalmi követelményei

Az erdőtervrendeletben az adott évben erdőtervezett erdőtervezési körzetekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket erdőtervezési körzetenként egy-egy mellékletben, az alábbi tartalommal kell meghatározni.

1. Az erdőtervezési körzet neve

2. A körzeti erdőtervezés egyedi szempontjai, céljai és alapelvei

Az erdőtervezési körzet azon jelentős sajátosságainak bemutatása, amelyek az általános elvektől eltérő körzeti erdőtervezési alapelveket indokolják.

3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának körzeti erdőtervezési alapelvei

Az erdészeti igazgatási egységek kialakításra vonatkozó, az általános elvektől eltérő, jellemzően technikai jellegű körzeti erdőtervezési alapelvek.

4. Az üzemmódok megállapítására vonatkozó körzeti erdőtervezési alapelvek

Az erdőtervezési körzetre jellemző természeti és gazdálkodási viszonyok mellett az erdő üzemmódjának megállapítása során figyelembe veendő egyedi szempontok, így különösen

a) a faanyagtermelést nem szolgáló erdők lehatárolásának szempontjai, valamint

b) a szálaló és átalakító üzemmódú erdők, erdőtömbök kialakításának szempontjai.

5. A közjóléti és védelmi rendeltetésű erdők körzeti erdőtervezésének alapelvei, valamint védett természeti terület esetében az erdőszerkezet-átalakítás tervezett üteme és mértéke

Az erdőtervezési körzet erdeiben fennálló konkrét és jelentős közjóléti illetve védelmi célok teljesülése érdekében indokolt, a körzeti erdőtervezés és az erdőtervek útján érvényesíthető erdőgazdálkodási korlátozások, előírások illetve javaslatok meghatározása az alábbi csoportosításban:

5.1. Közjóléti rendeltetésű park- és gyógyerdők

5.2. Természetvédelmi rendeltetésű erdők

5.3. Natura 2000 rendeltetésű erdők

5.4. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők

5.5. Az erdő rendeltetésétől független, a védett vagy fokozottan védett erdei fajok kedvező természetvédelmi helyzetét elősegítő erdőtervezési alapelvek

Természetvédelmi rendeltetésű erdők esetében ha szükséges, a kötelezően végrehajtandó erdőszerkezet-átalakítások tervezett ütemére és mértékére is ki kell térni.

6. A fakitermelések és erdőfelújítások körzeti erdőtervezésének alapelvei, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló keretértékei

A körzeti erdőtervezés során az erdőtervezési körzetre jellemző természeti- és faállományviszonyok mellett alkalmazandó, valamint a fentiekben meghatározott egyedi körzeti erdőtervezési szempontok érvényesítését szolgáló tervezési alapelvek és keretértékek (előhasználati erélyek, vágásérettségi szakaszok, valamint az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai) az alábbi csoportosításban:

6.1. Az erdőnevelések erdőtervezésének alapelvei és keretértékei

6.2. A véghasználatok és erdőfelújítások erdőtervezésének alapelvei és keretértékei

Ebben a pontban lehet, illetve kell kitérni például az erdőtervezési körzet erdeire rendeltetéstől függetlenül érvényes alábbi erdőtervezési irányelvekre:

6.2.1. az erdőnevelések során kímélendő fafajok felsorolása,

6.2.2. a tarvágásra jelölhető faállomány típusok meghatározása, kiemelt figyelemmel az őshonos fafajú erdőkre (hazai nyár, hazai fűz, éger),

6.2.3. a hagyásfák és hagyásfa csoportok kialakításának módja, területi aránya vagy mennyisége, szerkezete, fafaja, valamint

6.2.4. a fakitermelések során visszahagyandó holtfa mennyisége, és területi elhelyezkedésének szempontjai.

7. A vegetációs időszak meghatározása a fakitermelések védett természeti területen történő korlátozása szempontjából

A természet védelméről szóló törvény 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés (védett természeti területeken fakitermelés végzése vegetációs időszakban) egyértelmű alkalmazhatósága érdekében a vegetációs időszak erdőtervezési körzetenként történő meghatározása.

8. A 100%-os állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozó erdőtervezési alapelvek.

4-6. számú melléklet a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelethez *