Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 8. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A felszámoló, a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő (a továbbiakban együtt: felszámoló) felszámolók névjegyzékéből történő kirendelése az erre a célra kifejlesztett és az Országos Bírósági Hivatal elnöke által jóváhagyott számítógépes elektronikus kijelölő program (a továbbiakban: számítógépes program) felhasználásával történik. A számítógépes programot az Országos Bírósági Hivatal üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető).

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítógépes program által kezelt adatbázisba a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett valamennyi felszámolót fel kell venni. Az adatbázisban a felszámolókat nevük és cégjegyzék számuk azonosítja.

(3) *  A névjegyzékbe bejegyzett felszámolók körére és azok adataira vonatkozó változásokat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti, a Cégközlönyben történő közzétételt követően haladéktalanul át kell vezetni az adatbázisban. Ezeket az adatokat a felszámolók névjegyzékét vezető szervezet a Cégközlönyben történő közzétételt megelőzően, elektronikus úton is eljuttatja az üzemeltető részére.

(4) *  A felszámolóknál folyamatban lévő ügyek számát a felszámoló kirendeléséről és felmentéséről szóló, valamint a csődeljárás vagy felszámolási eljárás befejezését vagy megszüntetését közzétevő jogerős bírósági végzések összesített adatai alapján kell az adatbázisba felvenni, és azt hetente, a hét második munkanapján kell aktualizálni.

(5) *  A (2)-(4) bekezdés szerinti feladatokat, továbbá az adatbázis adatainak aktualizálását az üzemeltető végzi.

(5a) *  Az üzemeltető biztosítja a számítógépes program jogszabályoknak megfelelő, biztonságos, átlátható és ellenőrizhető működését, jogosulatlan hozzáférés és adatmódosítás elleni védelmét.

(5b) *  Az üzemeltető az (5a) bekezdéssel összefüggő feladatai végrehajtására vonatkozó üzemeltetői szabályzatot közzéteszi a honlapján, és ebben tájékoztatást ad az üzemeltetéssel összefüggő észrevételek bejelentésének módjáról, az adatbázis adatainak kijavításával, kiegészítésével összefüggésben kijelölt kapcsolattartó személy elérhetőségéről, valamint az észrevételek alapján történő javítások végrehajtásának rendjéről, és ennek megtörténte esetén az érdekeltek tájékoztatásának módjáról.

2. § (1) Az 1. § szerinti adatbázisban - az elektronikus kijelölés céljaira - a felszámolókat a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyük szerinti település, valamint a fióktelepük (fióktelepeik) szerinti település alapulvételével kell csoportosítani, a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint. E rendelet alkalmazásában a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe cégformában bejegyzett felszámolónak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 7. § (1) bekezdése szerinti adatát kell székhelynek és a Ctv. 7. § (2) bekezdése szerinti adatát kell fióktelepnek tekinteni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti csoportosításkor a felszámolókról székhelyük alapulvételével kell megyénkénti listákat és fővárosi listát készíteni (a továbbiakban: főlista).

(3) A megyei listákhoz és a fővárosi listához két-két kiegészítő listát is kell készíteni.

(4) Az első kiegészítő listában azokat a felszámolókat kell szerepeltetni, amelyeknek a székhelye annak az ítélőtáblának az illetékességi területén van, ahová a főváros vagy az adott megye tartozik.

(5) A második kiegészítő listában azokat a felszámolókat kell szerepeltetni, amelyeknek székhelye nem, hanem csak fióktelepe van annak az ítélőtáblának az illetékességi területén, ahová a főváros vagy az adott megye tartozik.

(6) A csoportosítást a számítógépes program végzi. Az üzemeltető a felszámolók számára - kérésükre - lehetővé teszi, hogy az adatbázisban szereplő adataik helyességéről meggyőződjenek, és haladéktalanul gondoskodik a hiányos vagy téves adatok kijavításáról.

3. § (1) *  A számítógépes program az elektronikus kijelöléskor a (2)-(4) bekezdés szerinti elveket érvényesíti, a 4. § szerinti eltérésekkel. A számítógépes program - az (5) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - kizárólag egyetlen kijelölési műveletet engedélyezhet. A kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

(2) *  A 2. § (2) bekezdés szerinti főlistában szereplő felszámolókat 100-as szorzóval, a 2. § (4) bekezdés szerinti első kiegészítő listában szereplő felszámolókat 40-es szorzóval, a 2. § (5) bekezdés szerinti második kiegészítő listában szereplő felszámolókat 15-ös szorzóval látja el a számítógépes program.

(3) *  A felszámoló kijelölésére a program - a (2) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazásával - véletlenszerű kiválasztással tesz javaslatot oly módon, hogy a súlyozott halmazból egyenletes eloszlás szerint választ. Azokat a felszámolókat, amelyek - az adott megye vagy a főváros vonatkozásában - nem szerepelnek sem a 2. § (2) bekezdés szerinti főlistán, sem pedig a 2. § (4)-(5) bekezdés szerinti kiegészítő listákon, a program nem veszi figyelembe a kiválasztás során.

(4) *  Azokat a felszámolókat, amelyek folyamatban lévő ügyeinek száma a többiek aktuális ügyszámának számtani átlagát legalább kétszeresen meghaladja, csak a naptári hónap 8. napjáig történő kijelölő műveleteknél veszi figyelembe a számítógépes program. Ezt a szabályt addig kell alkalmazni, amíg az említett arány fennáll.

(5) *  Ha a kirendelt felszámolóval összefüggésben kiderül, hogy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy pedig a felszámolót az adott eljárásban felmentették, akkor az e § szerinti elektronikus kijelölő program felhasználásával kell az új felszámolót is kirendelni. Az újabb kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

4. § A 3. §-ban foglaltaktól eltérően

a) *  ha egy adós gazdálkodó szervezet ellen több felszámolási eljárást kezdeményeznek, azt a felszámolót ajánlja fel az elektronikus kijelölést segítő program a többi felszámolási eljárásban is, amelyet a legkorábbi időpontban jelölt ki a bíróság, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók névjegyzékében.

b)-c) * 

d) * 

4/A. § *  Az elektronikus kijelölést segítő program a 3. és 4. § szerinti műveleteket, azok minden adatát és a kijelölési művelet pontos időpontját is naplózza. A naplózás adatait 3 évig archiválni kell. A naplózás adatairól jogi érdek igazolása esetén lehet tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől.

4/B. § *  E rendeletnek a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM módosításáról szóló 28/2012. (V. 18.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Rmod1.) megállapított rendelkezéseit - a 4/C. §-ban meghatározott kivétellel - a 2012. július 1-jén már folyamatban lévő eljárásokban akkor kell alkalmazni, ha még nem került sor a felszámoló kijelölésére.

4/C. § *  E rendelet 4. § d) pontját utoljára 2012. június 1-jén kell alkalmazni a felszámoló kijelölésére a 2012. június 1-jén folyamatban lévő eljárásokban.

5. § Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rövidítése: Felsz.kijr.

7. § A 3. § (4) bekezdése szerinti ügyszámot a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárások alapján kell meghatározni.

8. § * 

9. § * A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2015. Minden jog fenntartva!