Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.04.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték Városföld és Bátmonostor közötti szakasza kiépítéséhez,

b) a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték Bátmonostor és a Dráva keresztezés közötti szakasza kiépítéséhez és

a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség, valamint a megismételt eljárások kivételével - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően - az 1. melléklet szerinti ügyben - megindult

a) * 

b) *  és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság - az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül - megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás és azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások Első fokon eljáró hatóság Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2. Magyar-horvát összekötő
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások a Városföld-Bátmonostor szakaszon.
Városföld kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
3. vízjogi üzemeltetési engedély vezeték szilárdsági nyomás próbához illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4. régészeti feltárási engedély illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. külső villamos energia ellátás kiépítésére és oszlop áthelyezésére vonatkozó engedélyek illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6. erdő igénybevétel és fakivágási engedély Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földügyért felelős miniszter
8. bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nincs
9. gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetése Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10. Városföld kompresszorállomás épületre vonatkozó építésügyi hatósági engedély Kecskeméti Járási Hivatal Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11. Báta kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély Baranya Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
12. vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomás próbához vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. régészeti feltárási engedély illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros
Kormányhivatala
14. külső villamos energia ellátás kiépítésére vonatkozó engedély illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
15. erdő igénybevétel és fakivágási engedély Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
16. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély illetékes megyei kormányhivatal földügyért felelős miniszter
17. bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nincs
18. gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetése Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
19. *  Báta kompresszorállomás vonatkozásában beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20. *  beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése
a) Túrony szakaszoló állomáson,
b) Drávaszerdahely szakaszoló és mérőállomáson
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
a) Báta kompresszorállomás épület,
b) Drávaszerdahely mérőállomás
a) Szekszárdi Járási Hivatal
b) Pécsi Járási Hivatal
Baranya Megyei Kormányhivatal
22. Báta kompresszorállomás bekötőút vonatkozásában útügyi hatósági engedélyezési eljárások Tolna Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

A B C
1. Szakhatósági közreműködés tárgya Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság
2. Egészségügy illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3. Helyi természetvédelem, helyi jelentőségű védett természeti terület települési önkormányzat jegyzője illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
4. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
5. Területrendezési előírásokkal való összhang illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezésért felelős miniszter
6. Termőföld minőségi védelme, erdővédelem illetékes megyei kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
7. Termőföld mennyiségi védelme illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földügyért felelős miniszter
8. Régészet, műemlékvédelem és világörökség illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
9. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Nyilvántartó és Képzési
Központ
10. Vízi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
11. Légi közlekedés: polgári célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
12. Légi közlekedés: állami célú Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
13. *  Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14. Határrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság
15. *  Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs
16. Természetvédelem illetékes megyei kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
17. Talajvédelem illetékes megyei kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19. Műszaki biztonság illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal