Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.06.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség kivételével - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően - az 1. melléklet szerinti ügyben - megindult

a) * 

b) *  és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság - az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül - megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás és azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások Első fokon eljáró hatóság Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
2. A Nabucco földgázszállító vezeték és telepített létesítményei, épített építményei, valamint azok biztonsági övezete által lehatárolt területeken megvalósuló beruházás építményei.
A térbeli rend szempontjából meghatározó települések az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/10. számú melléklete szerint: (Románia) - országhatár - Nagylak - Hódmezővásárhely - Kecskemét - Adony - Székesfehérvár - Mór - Tét - Rajka - országhatár - (Ausztria).
bányahatósági építési engedélyek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
3. a telekalakítási eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedélyek illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
4. környezetvédelmi hatósági engedélyek illetékes megyei kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
5. közforgalom elől el nem zárt magánutak útügyi építésügyi hatósági engedélye illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6. vízügyi hatósági engedélyek illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8. régészeti feltárási engedély illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros Kormányhivatala
9. erdő igénybevétel és fakivágási engedély illetékes megyei kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély illetékes megyei kormányhivatal földügyért felelős miniszter
11. bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nincs
12. *  beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. *  a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14. *  tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15. *  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
16. *  tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs

2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

A B C
1. Szakhatósági közreműködés tárgya Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság
2. Közúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
3. Vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4. Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
5. Vízi utat, vízi közlekedést érintő
építmény
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6. *  Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. *  Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs
8. Talajvédelem, erdővédelem illetékes megyei kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
9. Régészet, műemlékvédelem és világörökség illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros Kormányhivatala
10. Gyógyfürdők, gyógyhely, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhely védelme Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Nyilvántartó és Képzési Központ
11. Határrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság
12. Egészségügy, közegészségügy illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13. Bányászat, bányászati vagy gázipari létesítmény érintettsége esetén illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
14. Műszaki biztonság illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
15. Helyi jelentőségű védett természeti terület vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén települési önkormányzat jegyzője illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
16. Termőföldvédelem illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földügyért felelős miniszter
17. A területrendezési tervekkel való összhang megteremtése illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezésért felelős miniszter
18. Ásványvagyon védelem illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
19. Környezetvédelem és természetvédelem illetékes megyei kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
20. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21. Közlekedésrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság