Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.09.25.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E F
Sorszám Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői teljesítménydíj Értékesítői hődíj
eFt/MW/év Ft/GJ
1 Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. PRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.
7 286 2 332
2 Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 3 281
3 Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 3 612
4 *  Bokod MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 14 832 2352
5 Bonyhád Veolia Energia
Magyarország Zrt.
„FŰTŐMŰ” Kft. 0 3 882
6 Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
4 565 1 143
7 Budapest Alpiq Csepel Kft.
- kazán
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 019
8 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 7 488 2 790
9 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184
Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
7 881 2 732
10 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045
Budapest, Tó utca 7.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
7 184 2 737
11 Budapest Országos
Rendőr-főkapitányság
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
12 Budapest Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
Csepeli Hőszolgáltató
Kft.
2 705 1 868
13 Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
14 Budapest Főtáv-Komfort Kft.
- 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
15 Budapest Főtáv-Komfort Kft. -
1184 Budapest, Lakatos utca 44/B
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 633
16 Budapest Főtáv-Komfort Kft. -
1097 Budapest, Gyáli út
17-19.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 633
17 Budapest Főtáv-Komfort Kft. -
1142 Budapest, Tatai út 95.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 711
18 Budapest Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 1 133
19 Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
20 Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
21 Budapest MVM Észak-Budai
Fűtőerőmű Kft.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 4 454
22 Budapest Zugló-Therm
Energiaszolgáltató Kft.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
0 3 662
23 Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
0 1 977
24 Csorna Csornai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Csornahő Kft. 0 3 493
25 Debrecen Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
Dotenergo Zrt. 10 735 2 833
26 Debrecen Tiszántúli Hőtermelő
Kft.
Debreceni Hőszolgáltató
Zrt.
10 735 2 833
27 Dorog Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Kft. 14 190 2 702
28 Dunakeszi DK Gázmotor Kft. Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
0 3 771
29 Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
0 2 664
30 Dunaújváros Energott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
3 820 3 421
31 Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
4 818 2 664
32 Eger VPP Energiatermelő Kft. EVAT Zrt. 0 3 667
33 Érd Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Érdhő Kft. 0 4 133
34 Esztergom Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Kft. 14 190 2 702
35 Gödöllő Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Gödöllői
Távhőszolgáltató Kft.
0 3 814
36 Gyöngyös Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt. 0 3 834
37 Győr Arrabona Geotermia
Kft.
GYŐR-SZOL Zrt. 0 2 650
38 Győr Győri Erőmű Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 8 208 3 601
39 Hajdúszoboszló Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói
Nonprofit Zrt.
0 4 031
40 Inota VPP Energiatermelő Kft. Várpalotai Közüzemi Kft. 0 4 215
41 Kaposvár E.ON Energiatermelő
Kft.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 3 606
42 Kapuvár Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft. Kapuvári Hőszolgáltató
Kft.
0 5 292
43 *  Kazincbarcika Kazinc-Therm
Fűtőerőmű Kft.
Barcika Szolg Kft. 10 671 2 510
44 Kiskunfélegyháza Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Perkons DHŐ Kft. 0 4 034
45 Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 4 623
46 Kisvárda Veolia Energia
Magyarország Zrt.
KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 0 3 477
47 *  Kőszeg Heat Invest Kft. Cothec Kft. 0 3 811
48 Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Kommunális
Nonprofit Kft.
0 2 170
49 Mátészalka Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
0 3 446
50 Miskolc Bioenergy-Miskolc
Szolgáltató Kft.
MIHŐ Kft. 0 3 619
51 Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 450
52 Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 450
53 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9, Tatár u. 29/A. hrsz. 23358/8 és Tatár utca 27. hrsz. 23358/4 MIHŐ Kft. 12 989 2 500
54 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 3 802
55 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 3 802
56 Mohács Veolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 720
57 Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 619
58 Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
11 306 2 639
59 Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 3 733
60 Nyíregyháza Tiszántúli Hőtermelő
Kft.
NYÍRTÁVHŐ Kft. 13 865 2 792
61 *  Oroszlány MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 14 832 2352
62 Ózd Ózdi Erőmű Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 3 526
63 Paks MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.
Duna Center Therm Kft. 2 874 929
64 Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 5 470 2 916
65 Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. „PÉTKOMM” Kft. 0 3 183
66 Püspökladány KISERŐMŰ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 3 749
67 *  Salgótarján Perkons Bio Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 460
68 *  Salgótarján Perkons Tarján Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 543
69 Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. Cothec Kft. 0 4 172
70 Sárvár Kiserőmű SRV 2005
Energiaszolgáltató Kft.
SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. 0 3 683
71 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Cothec Kft. 0 3 733
72 Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft. 0 4 047
73 Sopron Veolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt. 0 3 549
74 Sopron Soproni Erőmű Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 932 2 589
75 Százhalombatta Dunai Hőtermelő Kft. „SZÁKOM” Kft. 11 979 2 398
76 Szeged ALFA-NOVA Kft. - 6723
Szeged, Erős János u. 1.
IKV Zrt. 0 3 476
77 Szeged ALFA-NOVA Kft. - 6723
Szeged, Temető u. 2.
IKV Zrt. 0 3 476
78 Szeged ALFA-NOVA Kft. - 6724
Szeged, Fűtőmű u. 1.
IKV Zrt. 0 3 476
79 Szeged Szegedi Vízmű Zrt. IKV Zrt. 0 1 000
80 Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia
Zrt.
Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
0 3 654
81 Szigetszentmiklós Veolia Energia
Magyarország Zrt.
„Aries” Nonprofit Kft. 0 3 558
82 Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő
Kft.
Szigetvári Távhő
Szolgáltató Nonprofit Kft.
0 1 749
83 Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 2 283
84 Szolnok Veolia Energia
Magyarország Zrt.
ALFA-NOVA Kft. 0 3 709
85 Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
0 3 547
86 Tapolca Tapolcai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Városgazdálkodási Kft. 0 3 886
87 Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
0 4 034
88 Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
6 175 4 034
89 Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű
Kft.
TiszaSzolg 2004 Kft. 11 454 2 543
90 Vác Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Kft. 0 3 563
91 Vác Poligen V Kft. Váci Távhő Kft. 0 3 563
92 Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 2 486
93 Veszprém Veszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 3 993

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000