Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.2.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a mesterségesen és ellenőrzött körülmények között termesztett gombákra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gomba: a vadon termő gombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel látható gombafajok termőteste;

b) gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;

c) friss gomba: az az ép gomba, amely alak, szín és szag tekintetében a fajra jellemző, termőteste károsodást, romlást, bomlást nem mutat;

d) mérgező gomba: az a gomba, amely önmagában vagy alkohollal együtt fogyasztva gyomor- és bélpanaszokat, émelygést, hányást, máj- és vesekárosodást vagy egyéb egészséget károsító hatást vált ki, továbbá halált okozhat;

e) sérült gomba: az a gomba, melyen külső hatástól származó alaki elváltozás, rovar-, csiga-, vagy egyéb rágástól származó alaki változás, folytonossági hiány figyelhető meg;

f) törmelékgomba: külső hatás következtében a gombafajra jellemző eredeti nagyság felénél kisebb darabokra tört gombarész;

g) idegen anyag: a gomba felületére tapadt szennyeződés;

h) lakossági gombaminősítés: a lakosság részére történő gombaminősítés és tájékoztatás;

i) gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét.

2. A gomba-szakellenőri tevékenység

3. § (1)1 Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki

a) az (1a) bekezdésben szereplő valamely képesítéssel rendelkezik,

b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,

c) ötévente részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által szervezett továbbképzésen, és

d) a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) bejelentette.

(1a)2 A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki

a) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres vizsgát tett,

b) a VM által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon sikeres vizsgát tett,

c) 1955-1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy

d) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű képesítést szerzett.

(1b)3 Az (1a) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet gombával kapcsolatos hatósági élelmiszerbiztonsági célellenőrzést.

(1c)4 Mérgező gomba okozta megbetegedés vizsgálatánál laboratóriumi diagnosztikai tevékenységet az végezhet, aki sikeres vizsgát tesz a VM által szervezett gomba-diagnosztikai tanfolyamon.

(2)5 A gomba-szakellenőr a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) jelenti be a tevékenységét. A bejelentés tartalmazza a tevékenység helyének és időtartalmának megjelölését, valamint a gomba-szakellenőri bizonyítvány számát is.

(3)6

(4) A gomba-szakellenőr a gombaminősítést a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint végezi.

4. § (1) Forgalomba hozni, feldolgozni kizárólag azt a szükség esetén mechanikai úton tisztított, 6. § szerinti gombavizsgálati igazolással rendelkező gombatételt lehet,

a) amely legfeljebb 5%-ban tartalmaz törmelékgombát,

b) amely legfeljebb 10%-ban tartalmaz sérült gombát,

c) amelyben a gombák,

ca) a 2. mellékletben szereplő gombafajok (a továbbiakban: gombajegyzék) valamelyikéhez tartoznak,

cb) - az a) és b) pontban foglalt arányú alaki változáson túl - friss gombák,

cc) idegen anyagtól mentesek,

cd) a fajra jellemző nagyságúak,

ce) legalább 3 cm-es, az őzlábgomba esetében legalább 7 cm-es, a vargánya esetében legalább 5 cm-es, a mezei szegfűgomba esetében legalább 1 cm-es kalapátmérővel, a nyári szarvasgomba esetében pedig 5 g-nál nagyobb termőtesttel rendelkeznek.

(2) A gomba-szakellenőr a gombaminősítés elvégzéséhez szükséges mennyiségű termőtestet felvághat, megtörhet.

5. § (1) A gomba-szakellenőr a mérgező gombát a begyűjtött gombák közül kiválogatja és elkülöníti.

(2) A gomba-szakellenőr emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíti az azonos gyűjtőedényből származó gombatételeket, amennyiben azokból a mérgező gomba egyértelműen nem különíthető el, vagy azok gyilkos galócát tartalmaznak.

(3) A gomba-szakellenőr tájékoztatja az (1), valamint (2) bekezdésben foglalt gomba minősíttetőjét arról, hogy

a) az mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan, és

b) átadásuk esetén gondoskodik annak gyűjtésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan zárható hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő hulladékgyűjtőben elhelyezett gomba felhasználást kizáró és környezetkímélő módon történő megsemmisítéséről

a) a munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr munkáltatója,

b) a nem munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr

gondoskodik.

(5)7 Amennyiben a gomba minősíttetője nem ért egyet a gomba-szakellenőr által elvégzett gombaminősítés eredményével, kifogást nyújthat be a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz. Az eljáráshoz a gomba minősíttetője a kifogás elbírálásához szükséges mennyiségű, de legalább 0,5 kg, a tételt reprezentáló mintát köteles biztosítani, melyet a gomba-szakellenőr és a minősíttető közösen zárt le és írt alá.

6. § (1) A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról a gombajegyzék alapján magyar elnevezéssel és mennyiség megjelölésével fajonként, a 3. melléklet I. vagy II. pontjában meghatározott gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombavizsgálati igazolás) állít ki.

(2) A gombavizsgálati igazolás sorszámmal ellátott és kétpéldányos nyomtatvány, amelyből az eredeti példány a gombatételt forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozónál, a másolati példány a gomba-szakellenőrnél marad.

(3) A 3. melléklet I. pontja szerinti gombavizsgálati igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel.

(4) Szarvasgomba minősítése esetén csak abban az esetben adható ki gombavizsgálati igazolás, amennyiben a gyűjtési napló is bemutatásra kerül.

7. § (1) Lakossági gombaminősítést csak a 3. §-ban meghatározottak szerinti gomba-szakellenőr végezhet.

(2) A lakossági gombaminősítés során vizsgált gombát tilos forgalomba hozni.

3. A gomba gyűjtése, minősítése és forgalomba hozatala

8. § (1) A gomba gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához olyan eszközt kell használni, amelyben a termőtest nem fülled, nem törik és a szállítás során a gomba a minőségét megőrzi.

(2) Tilos gombát gyűjteni vegyi vagy egyéb egészségre káros anyagokkal szennyezett területről.

(3) Tilos a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban felsorolt védett gombafajok gyűjtése.

(4) A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

9. § A felvásárlás során a gombát friss állapotában a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint kell minősíteni.

10. § (1) Friss gombát emberi fogyasztásra piacon forgalomba hozni csak a gombatétel mellett jól láthatóan kihelyezett, a 3. melléklet I. pontja szerinti gombavizsgálati igazolással szabad.

(2)8 A gombajegyzékben nem szereplő, emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített gomba forgalomba hozatalát kérelem alapján a NÉBIH engedélyezi meghatározott piacra és időtartamra.

(3) A gomba-szakellenőr a gombavizsgálati igazolást a forgalomba hozatal befejezését követően bevonja a forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozótól.

11. § (1) Gombát csak más élelmiszerektől elkülönítve szabad árusítani. Az árusítás során a gombafajokat egymástól is el kell különíteni.

(2)9 A forgalomba hozatal során a gombajegyzékben csillaggal megjelölt, valamint a NÉBIH által a gombajegyzéken kívüli faj esetében előírt felhasználási feltételt a gombavizsgálati igazoláson fel kell tüntetni.

12. § (1) Nem végső fogyasztó részére történő értékesítés esetén az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl a termékkísérő dokumentációnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) - a gombajegyzéknek megfelelően - a gombafaj latin és magyar nevét,

b) a „gyűjtött” megjelölést,

c) a gombatétel mennyiségét,

d) a gombavizsgálat dátumát,

e) a gombavizsgálati igazolás sorszámát.

(2) A termékkísérő dokumentációt a felhasználónak a fogyasztástól számított egy hónapig kell megőriznie.

(3) Vendéglátó létesítményben kizárólag a 3. melléklet II. pontja szerinti gombavizsgálati igazolással rendelkező gombát szabad felhasználni. Az igazolás kizárólag a nem közvetlenül végső fogyasztó részére történő értékesítésére jogosít, és azt a gombából készült étel felszolgálását, valamint a gomba forgalomba hozatalát követő egy hónapig meg kell őrizni.

4. A gombától való megbetegedés, a gomba-szakellenőr felelőssége

13. § (1) Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó tudomást szerez az általa forgalomba hozott vagy felhasznált gombától eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, haladéktalanul köteles értesíteni a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát.

(2) Megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszer-vállalkozó köteles a gyanús gombát vagy gombatételt, gombamaradékot, élelmiszermaradékot, tisztítási hulladékot elkülöníteni, valamint az abból készült élelmiszer forgalomba hozatalát, feldolgozását, felhasználását felfüggeszteni.

14. § (1)10 A NÉBIH a tevékenység végzését azonnali hatállyal megtiltja, amennyiben az ellenőrzés eredménye az, hogy a gomba-szakellenőr a 3. §-ban előírt képzettség nélkül folytatja tevékenységét.

(2)11 A NÉBIH a gomba-szakellenőr tevékenységét megtiltja, ha olyan élelmiszer-biztonsági, valamint tisztasági hiányosságot észlel, amely

a) az emberi egészséget károsítja,

b) emberi megbetegedést okoz,

c) az emberi egészséget veszélyeztető magatartásból ered, vagy

d) a gombavizsgálatból ered.

(3)12 A gombaminősítés során bizonyítottan elkövetett hiba miatt bekövetkező gombamérgezés esetén a NÉBIH, a vétség súlyának mérlegelését követően a minősítést végző gomba-szakellenőrt a szakellenőri tevékenység gyakorlásától legfeljebb három évre tilthatja el, soron kívüli munkaköri szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálatra, valamint ismételt szakellenőri vizsgára kötelezheti.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

17. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombának, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a gomba forgalomba hozatala tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

18. §13 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ötéves továbbképzési kötelezettséget a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépésekor már gomba-szakellenőri tevékenységet végzők esetében a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépését követő öt éven belül kell teljesíteni.

1. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez14

2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

Élelmiszer-piaci, vásárcsarnok, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

A B

Magyar név
Latin név
Árusítási és felhasználási feltételek

1. Cseh kucsmagomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

2. Fattyú kucsmagomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Mitrophora semilibera (DC.) Lév.

3. Hegyes kucsmagomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Morchella elata Fr.

4. Ízletes kucsmagomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Morchella esculenta (1) Pers. s. I.

5. Pusztai kucsmagomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Morchella steppicola Zerova

6. Júdásfülgomba Csak a rugalmas példányok árusíthatók

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

7. Sárga gévagomba A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill a fiatal, puha példány.

*20 perces hőkezelés után fogyasztható

8. Sárga rókagomba

Cantharellus cibarius Fr.

9. Sötét trombitagomba

Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

10. Bronzos vargánya

Boletus aereus Bull.

11. Ízletes vargánya

Boletus edulis Bull.

12. Nyári vargánya

Boletus reticulatus Schaeff.

13. Barna tinórú

Xerocomus badius (Fr.) Kühner

14. Molyhos tinórú

Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.

15. Barna gyűrűstinórú

Suillus luteus (L.) Roussel

16. Sárga gyűrűstinórú

Suillus grevillei (Klotzsch) Singer

17. Szemcsésnyelű fenyőtinórú

Suillus granulatus (L.) Roussel

18. Nyárfa-érdestinórú Csak a fiatal termőtest árusítható

Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer *20 perces hőkezelés után fogyasztható

19. Sötét érdestinórú Csak a fiatal termőtest árusítható

Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara *20 perces hőkezelés után fogyasztható

20. Tölgyfa-érdestinórú Csak a fiatal termőtest árusítható

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray *20 perces hőkezelés után fogyasztható

21. Vöröses nyálkásgomba

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill.

22. Késői laskagomba Csak a fiatal termőtest árusítható

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

23. Nyári laskagomba Csak a fiatal termőtest árusítható

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.

24. Erestönkű laskagomba Csak a fiatal termőtest árusítható

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland

25. Ördögszekér-laskagomba Csak a fiatal termőtest árusítható

Pleurotus eryngii (DC.) Gillet

26. Piruló galóca *20 perces hőkezelés után fogyasztható

Amanita rubescens Pers.

27. Fenyő-pereszke

Tricholoma myomyces (Pers.) J. E. Lange

28. Májusi pereszke

Calocybe gombosa (Fr.) Donk

29. Lila pereszke Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

Lepista nuda (Bull.) Cooke

30. Lilatönkű pereszke Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

Lepista personata (Fr.) Cooke

31. Mezei szegfűgomba Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

Marasmius oreades (Bolton) Fr. tönkkel

32. Szürke tölcsérgomba *20 perces hőkezelés után fogyasztható.

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. A főzőlevet fogyasztás előtt le kell önteni.

33. Téli fülőke Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

Flammulina velutipes (Curtis) Singer tönkkel

34. Csoportos tuskógomba Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

Armillaria tabescens (Scop.) Emel tönkkel. *20 perces hőkezelés után fogyasztható

35. Gyűrűs tuskógomba Gallérig levágott tönkkel árusítható.

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. *20 perces hőkezelés után fogyasztható

36. Déli tőkegomba Gallérig levágott tönkkel árusítható

Agrocybe cylindracea (DC.) Gillet

37. Erdei csiperke

Agaricus silvaticus Schaeff.

38. Erdőszéli csiperke

Agaricus arvensis Schaeff.

39. Ízletes csiperke

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.

40. Ligeti csiperke

Agaricus benesii (Pilát) Pilát

41. Mezei csiperke

Agaricus campestris L.

42. Nagyspórás csiperke

Agaricus urinascens (Jul. Schaeff. et F. H. Møller) Singer

43. Karcsú őzlábgomba Csak a gomba kalapja árusítható

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

44. Nagy őzlábgomba Csak a gomba kalapja árusítható

Macrolepiota procera (Scop.) Singer

45. Dióízű galambgomba

Russula heterophylla (Fr.) Fr.

46. Kékhátú galambgomba

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

47. Ráncos galambgomba

Russula vesca Fr.

48. Varashátú galambgomba

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

49. Ízletes rizike

Lactarius deliciosus (L.) Gray

50. Lucfenyvesi rizike

Lactarius deterrimus Gröger

51. Vörösödőtejű rizike

Lactarius semisanguifluus R. Heim et Leclair

52. Vöröstejű rizike

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

53. Óriás pöfeteg Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd

54. Pikkelyes pöfeteg Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

Lycoperdon utriforme Bull.

55. Változékony pöfeteg Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

56. Fehér szarvasgomba Június 10-től október 22-ig hozható forgalomba

Choiromyces meandriformis Vittad. *20 perces hőkezelés után fogyasztható

57. Nagyspórás szarvasgomba Szeptember 1-től január 7-ig hozható forgalomba

Tuber macrosporum Vittad.

58. Nyári szarvasgomba Június 15-től január 7-ig hozható forgalomba

Tuber aestivum Vittad.

59. Téli szarvasgomba November 15-től március 22-ig hozható

Tuber brumale Vittad. forgalomba

60. Kátrányszagú szarvasgomba Augusztus 1-től január 7-ig hozható forgalomba

Tuber mesentericum Vittad.

61. Isztriai szarvasgomba Október 1-től január 7-ig hozható forgalomba

Tuber magnatum Pico

62. Homoki szarvasgomba Csak a fiatal termőtest árusítható

Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch. Augusztus 20-tól november 22-ig hozható forgalomba

3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

I. A piaci árusításhoz szükséges gombavizsgálati igazolás formanyomtatványa

A gombavizsgálat helye: .................................................... Sorszám: .........................

GOMBAVIZSGÁLATI IGAZOLÁS
piaci árusításhoz

...................................................................................................................................................................................................................
forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozó (lakóhely):..................................................................................................................................
a mai napon ............... kg ..................................................... fajú gombát vizsgálatra bemutatott, melyet emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.

A következő felhasználási feltételt a gomba-szakellenőr jelöli meg a minősített gomba fajától függően X, vagy + jellel:

□ A GOMBA 20 PERCES HŐKEZELÉS UTÁN FOGYASZTHATÓ!

EZEN IGAZOLÁS CSAK A KIÁLLÍTÁS NAPJÁN ÉS HELYÉN JOGOSÍT PIACI ÁRUSÍTÁSRA

............................, .......... év ............ hónap ....... nap.

..................................................................
gomba-szakellenőr aláírása

II. A vendéglátó-ipari felhasználáshoz, kereskedelmi célú értékesítéshez szükséges gombavizsgálati igazolás formanyomtatványa

A gombavizsgálat helye: .................................................... Sorszám: .........................

GOMBAVIZSGÁLATI IGAZOLÁS
Vendéglátó-ipari felhasználáshoz / kereskedelmi célú értékesítéshez

........................................................................................................................................................................................ vállalkozás által
...................................................................................................................................... cím alatt működő vendéglátó-ipari létesítmény, ..................................................................................................................................... nevű képviselője a mai napon ........................ kg ......................................................... fajú gombát vizsgálatra bemutatott, melyet emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.

A következő felhasználási feltételt a gomba-szakellenőr jelöli meg a minősített gomba fajától függően X, vagy + jellel:

□ A GOMBA 20 PERCES HŐKEZELÉS UTÁN FOGYASZTHATÓ!

............................, .......... év ............ hónap ....... nap.

..................................................................
gomba-szakellenőr aláírása1  Megállapította: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (1). Hatályos: 2014. III. 13-tól.


2  Beiktatta: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2). Hatályos: 2014. III. 13-tól.


3  Beiktatta: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2). Hatályos: 2014. III. 13-tól.


4  Beiktatta: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2). Hatályos: 2014. III. 13-tól.


5  Végre nem hajtható módosítására lásd: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § a), 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (4).


6  Hatályon kívül helyezte: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (5). Hatálytalan: 2014. III. 13-tól.


7  Módosította: 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 51. §.


8  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § b).


9  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § b).


10  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § c).


11  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § c).


12  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 136. § b).


13  Beiktatta: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (3). Hatályos: 2014. III. 13-tól.


14  Hatályon kívül helyezte: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (5). Hatálytalan: 2014. III. 13-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!