Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.11.27.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Váltás a jogszabály következő időállapotára (2015.XI.28. -)

15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) az 1000 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás tartományon belüli frekvenciasávok

aa) rádiószolgálatok számára történő felosztására, valamint polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztására, továbbá az egyes rádiószolgálatokhoz és rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávok felhasználásának előkészítésére, megnyitására, korlátozására, valamint

ab) nagyfrekvenciás berendezések általi igénybe vételének

meghatározására,

b) a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás berendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre,

c) *  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal),

d) * 

terjed ki

(2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai használatú;

2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra tervezett;

3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges katonai használatú frekvenciasávként azonosítottak;

4. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad;

5. aktív orvosi implantátum és tartozéka: a kifejezetten az aktív orvosi implantátumok közötti, nem beszédátvitelt szolgáló digitális hírközlés céljára kifejlesztett rendszer, illetve az egyes betegekre vonatkozó, idő szempontjából nem kritikus élettani információ átvitelére szolgáló, testre erősített vagy más, az emberi testen kívül elhelyezkedő eszköz;

6. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

7. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

8. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

9. állatba ültethető eszköz: állat testébe ültetett, diagnosztikai funkciókat vagy gyógykezelés célba juttatását szolgáló adókészülék;

10. állomás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott rádióállomás fogalommal azonos;

11. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

12. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

13. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

14. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

15. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

16. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

17. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, az ország határain belül lévő nemzetközi vagy nemzeti vízi út;

18. belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;

19. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

19a. *  csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvencia-felhasználók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye;

20. * 

21. egyeztetett világidő (UTC): az ITU-R TF.460-6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála; az RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő délkörre (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel;

22. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

23. eltérő szolgálati kategória: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „másodlagos jelleggel” osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „elsődleges jelleggel” osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot;

24. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

25. felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlő végberendezéssel üzemel;

26. felosztás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvenciafelosztás fogalommal azonos;

27. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás; ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás;

28. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

29. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással; vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

30. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

31. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

32. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

33. frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

34. *  frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

35. frekvenciasáv: a rádiófrekvenciás tartomány egy meghatározott része;

36. *  GSM-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek;

37. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

38. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

39. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

40. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

41. hallókészülék: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket;

42. helyettesítő felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „osztották fel”, akkor az „helyettesítő” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

43. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

44. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

45. híranyagátvitel: rádió vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang és képinformáció továbbítása a stúdióba;

46. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

47. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek - vagy mindkettő - meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

48. igazgatás: minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendő intézkedésekért felelős;

49. induktív alkalmazás: különösen gépjármű-indításgátlás, állatazonosítás, riasztó-rendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszéd-átviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelségérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló indukciós rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt, a közeltéri elektromágneses teret felhasználó rádióalkalmazás;

50. intelligens közlekedési rendszer (ITS): a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

51. ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználás (a rádiófrekvenciás energiáé): olyan készülékek vagy berendezések működtetését jelenti, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

52. járulékos felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „is felosztották”, akkor az „járulékos” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

53. keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiórendszer;

54. kiegészítő földfelszíni komponens (CGC): a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely - a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító - helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a - rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található - földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

55. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

56. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

57. kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis nyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

58. kísérleti állomás: olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja; ez a meghatározás nem foglalja magában az amatőrállomásokat;

59. kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek;

60. kis hatótávolságú gépjárműradar: olyan rádióberendezés, amely gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

61. kis teljesítményű FM adó: a személyi használatú hangfrekvenciás eszközök, például mobiltelefonok és a gépjárműbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

62. kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP): az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

63. *  koordinált állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

64. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

65. központi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy a műholdas mozgószolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius pályájú műholdakhoz az információátvitelt biztosítja;

66. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

67. légiforgalmi állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása; bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás például hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen is elhelyezhető;

68. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

69. légiforgalmi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

70. légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

71. légijármű állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

72. légijármű földi állomás: a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

73. légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

74. légi mozgószolgálat: lásd légiforgalmi mozgószolgálat;

75. légi rádiónavigáció szolgálat: lásd légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

76. *  LTE-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az LTE nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-13-nak, az MSZ EN 301 908-14-nek és az MSZ EN 301 908-15-nek;

77. markeradó: a légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

78. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

79. megosztás: a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásának meghatározása;

80. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

81. mérőóra-leolvasó rendszer: olyan rendszer, amely rádiótávközlő eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

82. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

83. modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban kicsinyített járműutánzatok) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt rádióalkalmazás;

84. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató - vagy fordított irányú - rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

85. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

86. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

87. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

88. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

89. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

90. műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

91. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

92. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat - beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is - a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

93. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzátartozó földi állomásokból áll;

94. műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

95. műholdas légiforgalmi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

96. műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

97. műholdas légi mozgószolgálat: lásd műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

98. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: lásd műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

99. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

100. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között; vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

e szolgálat ezenkívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

101. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; a műholdas műsorszóró szolgálatnál a „közvetlen vétel” kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

102. műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

103. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

104. műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével; egy műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

105. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

106. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

107. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

108. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

109. műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

110. műholdas (R) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

111. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

112. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

113. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

114. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

115. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

116. műszeres leszállító rendszer (ILS): olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

117. műszeres leszállító rendszer iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

118. műszeres leszállító rendszer siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

119. nagyfrekvenciás berendezés: a rádiófrekvenciás energia ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználására szolgáló, nem elektronikus hírközlő berendezés;

120. nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20-50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

121. nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztása Magyarországon;

122. nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére - az egyes országok eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével - abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

123. nyalábolt rádiórendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely

a) magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal rendelkezik,

b) több rádiófrekvencián üzemel,

c) automatikus csatornakiválasztást alkalmaz,

d) képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.);

a rendszer hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

124. nyilvános hozzáférésű mozgórádió (PAMR) rendszer: kizárólag szolgáltatás célú, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok előre meghatározott felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

125. nyilvános levelezés: minden olyan távközlés, amelyet a hivataloknak és állomásoknak - annak a ténynek a következtében, hogy a közönség rendelkezésére állnak - továbbítás végett el kell fogadniuk;

126. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

127. (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló légiforgalmi mozgószolgálat;

128. (OR) légi mozgószolgálat: lásd (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

129. partiállomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

130. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

131. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

132. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

133. professzionális/magán mozgórádió (PMR) rendszer: vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló mozgórádió rendszere;

134. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. radarbója (racon): egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad; ez megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

136. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

137. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel, állomással rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

138. rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás tartomány felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre;

139. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

140. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

141. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

142. rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll;

143. rádiófrekvenciás jel: a rádiófrekvenciás tartományba tartozó elektromágneses jel;

144. rádiófrekvenciás tartomány: rádióhullámok frekvenciatartománya;

145. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

146. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

147. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

148. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

149. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

150. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

151. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

152. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

153. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

154. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

155. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

156. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

157. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

158. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

159. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

160. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

161. rádiórendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

162. * 

163. rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

164. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

165. rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; ellenkező utalás hiányában, minden rádiótávközlési szolgálat földfelszíni rádiótávközlésre vonatkozik; a fogalom a következő szolgálatokat tartalmazza: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légiforgalmi mozgószolgálat, légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat, műsorszóró szolgálat, (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légiforgalmi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

166. (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi mozgószolgálat;

167. (R) légi mozgószolgálat: lásd (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

168. RR: Nemzetközi Rádiószabályzat, a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

169. *  szélesebb sávú rádiórendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiórendszer vagy az olyan technológiát használó rádiórendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

170. szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer;

171. szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

172. személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű frekvenciafelhasználók számára;

173. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

174. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

175. szociális segélykérő: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlő rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson;

176. társadalmi (polgári) önvédelmi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvénynek a társadalmi szervezetekre és egyesületekre vonatkozó rendelkezései alapján működő, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezet, amelynek tevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében települési önkormányzati hatáskörbe tartozik;

177. tartályszintmérő radar: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

178. távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

179. távközlés: eljárás, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszeren, vagy ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára;

180. távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

181. távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

182. tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország területén a tengeri mozgószolgálatra vonatkozó RR szerinti szabályok a belföldi vízi utakra is kiterjednek;

183. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

184. több műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

185. ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

186. *  UMTS-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek;

187. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

188. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

189. űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

190. űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;

191. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

192. üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási - karbantartási, javítási - tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

193. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

194. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

195. vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazás: vezetéknélküli hangfrekvenciás rendszerek rádióalkalmazása, beleértve a vezetéknélküli hangszórókat; a vezetéknélküli fejhallgatókat; a például személyen viselt hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt hordozható, vezetéknélküli fejhallgatókat; a járműben használt, például rádióval vagy mobiltelefonnal stb. együttműködő vezetéknélküli fejhallgatókat; a koncerteken vagy más színpadi előadásokon használt, fülbe helyezhető monitor-fülhallgatókat;

196. vezetéknélküli hozzáférési rendszer (WAS): szélessávú rádiórendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

197. *  WiMAX-rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban a WiMAX nemzeti szabványoknak, ezen belül különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-21-nek és az MSZ EN 301 908-22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX-rendszernek minősül;

198. zsinórnélküli telefon: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak elektronikus hírközlő hálózathoz.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között.

(2) A nemzetközi, valamint a nemzeti felosztást a 2. mellékletbe foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) tartalmazza.

(3) Az FNFT:

a) közzéteszi a frekvenciasávok RR szerinti, rádiószolgálatok részére történő nemzetközi felosztását Körzetenként; továbbá

b) megállapítja a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő nemzeti felosztását, beleértve azok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztását is.

(4) Az FNFT-ben a nemzetközi felosztást az A-D oszlop, a nemzeti felosztást az E-G oszlop tartalmazza.

4. § (1) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A-C oszlopa az RR alapján közzéteszi a világ három Körzetére (3. melléklet) - így az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra is - érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a frekvenciafelhasználás feltételeit (különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, valamint az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat) tartalmazó nemzetközi lábjegyzetek hivatkozási sorszámait. A nemzetközi lábjegyzeteket - az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53 sorszámtól kezdődően - a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopa meghatározza a Magyarország számára felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi frekvenciafelhasználásra vonatkozó, nemzetközi lábjegyzetekben foglalt feltételeket az RR alapján.

(3) A Magyarországra érvényes nemzetközi felosztás szerinti rádiószolgálatokat és azok rádióalkalmazásait nemzetközi szinten szolgálati kategóriájuknak megfelelően zavarvédelem illeti meg.

5. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó része (E-G oszlop) meghatározza Magyarország területén az egyes rádiószolgálatok nem polgári, polgári és közös célú felhasználásra megosztott frekvenciasávjait szolgálati kategóriáiknak megfelelően, továbbá a vonatkozó nemzetközi lábjegyzetekre, valamint az e frekvenciasávokban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ISM célú felhasználást és nemzeti frekvenciafelhasználási feltételeket meghatározó nemzeti lábjegyzetekre való hivatkozásokat. A nemzeti lábjegyzeteket „H” kezdőbetű jelöli, és azokat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén e rendelet alapján egyúttal a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

6. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló NMHH rendelet hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.), e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(2) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - bárki igényelhet és használhat frekvenciát az Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(3) *  A Hivatal a frekvenciahasználati jogot igénylő, (1) bekezdésben meghatározott ügyfelei számára az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopából, (2) bekezdésben meghatározott ügyfelei számára az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopából ideiglenesen, korlátozott időtartamra - honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, kormányzati, közigazgatási és más közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra - biztosíthat frekvenciát a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után.

(4) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciafelhasználók is használhatják az FNFT „Polgári” (F) oszlopában megjelölt frekvenciasávokban megvalósítható, valamint a 11. § (2) bekezdésében hivatkozott rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai külön jogszabály alapján egyedi rádióengedély nélkül tarthatók üzemben.

(5) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erőinek magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6) *  Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Közös” (G) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a frekvenciasávokban frekvenciahasználati jog csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.

7. § (1) Az FNFT-ben meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges (a rádiószolgálat neve nagybetűvel van jelölve) vagy másodlagos (a rádiószolgálat neve nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve). Ettől eltérően nemzetközi vagy nemzeti lábjegyzet rendelkezhet.

(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték;

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(4) A frekvenciasávok nemzetközi felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavar-okozás szempontjából használati korlátozást.

(5) A frekvenciasávok nemzeti felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére Magyarországon belül állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(6) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott frekvenciasávokban - rádiószolgálati besorolástól függetlenül is - működhetnek rádióalkalmazások harmadlagos jelleggel, amelyek állomásai:

a) nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat állomásainak;

b) nem tarthatnak igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

8. § E rendelet alkalmazása során az FNFT adott mezőjében és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a nemzetközi vagy a nemzeti lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

a) kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a táblázatban a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

b) a táblázat mezőjébe beírt minden rádiószolgálatra vagy az adott frekvenciasávra vonatkozhat, ha a lábjegyzet a frekvenciasávot határoló mező aljára van írva.

4. Frekvenciasávok használata

9. § *  A nemzeti lábjegyzetek rendelkeznek a felhasználható frekvenciasávról, az abban megvalósítható rádióalkalmazásról, ISM célú felhasználásról, valamint a frekvenciasáv felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről. A lábjegyzetek tartalmazzák azokra a nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott rádiószolgálatot vagy -alkalmazást, ISM célú felhasználást Magyarországon megvalósították vagy megvalósíthatják.

10. § (1) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók nemzeti lábjegyzetben meghatározott vagy egyéb felhasználási szabályokban rögzített feltételekkel, korlátozásokkal. Ha a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben a kijelölt kategória egy megadott időpontig érvényes, a rádióalkalmazás állomásai csak a megadott időpontig tarthatók üzemben.

(3) A tervezett kategória a jövőbeni rádióalkalmazások Magyarországon történő bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4) *  A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai és az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére - Magyarország határain és légterén kívüli használat esetében - az RR, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint szerezhető frekvenciahasználati jog.

(5) *  A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére - Magyarország határain kívüli használat esetében - az RR, valamint az ECC/DEC/(05)09 és az ECC/DEC/(05)10 Határozat alapján a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint szerezhető frekvenciahasználati jog.

11. § (1) A nemzeti lábjegyzetekben szereplő egyes rádióalkalmazás-csoportok és a hozzájuk rendelt kijelölt kategóriájú frekvenciasávok, frekvenciák részletes felsorolását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 6. melléklet: kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

b) 7. melléklet: a légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások;

c) 8. melléklet: a légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - rádióalkalmazások;

d) 9. melléklet: a tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

e) 10. melléklet: vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

f) 11. melléklet: az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások a H21 lábjegyzet alapján;

g) 12. melléklet: a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalma-zások a H22 lábjegyzet alapján.

(2) *  Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölt frekvenciatartományokat és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott frekvenciatartomány Magyarországon ilyen célra igénybe vehető, a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A rendeletben hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 14. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet

1. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3. a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

5. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

6. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 1., 2. és 5. cikkének,

7. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

8. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

9. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak,

10. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak,

11. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

12. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

13. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

14. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

15. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

16. a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak,

17. a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

18. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

19. a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak,

20. *  a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

20a. *  az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790-862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

20b. *  az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

20c. *  az 1920-1980 MHz-es és a 2110-2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és

21. *  a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

14. § (1) *  Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet), valamint a 6. és a 13. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül - az ECC/DEC/(04)06 Határozat kivételével - az alábbi határozatok is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról;

5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról;

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr-Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

9. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

10. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(06)10: az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek - beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is - harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről;

12. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

13. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC/(01)18 Határozat visszavonásáról;

14. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

(2) E § alkalmazásában sáv az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv.

1. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

A B
1 AA Air-to-Air
Levegő-levegő
2 ACAS Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer
3 AGA Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő
4 AIS Universal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer
5 AVI Automatic Vehicle Identification for Railways
Automatikus vasútikocsi-azonosító
6 BFWA Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
7 BWA Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
8 CB Citizens’ Band
Polgári sáv
9 CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
10 CGC Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
11 CT1 Cordless Telephone 1
Első generációs zsinórnélküli telefon
12 CT2 Cordless Telephone 2
Második generációs zsinórnélküli telefon
13 DECT Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
14 DME Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
15 DMO Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)
16 DSC Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
17 DSRR Digital Short Range Radio
Digitális kis hatókörzetű rádió
18 ECC Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság
19 ECC/DEC ECC Decision
ECC-határozat
20 ECC/REC ECC Recommendation
ECC-ajánlás
21 EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer
22 EGK Európai Gazdasági Közösség
23 EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
24 EK Európai Közösség
25 EN European Standard
Európai Szabvány
26 ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
27 epfd Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség
28 EPIRB Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
29 ERC European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
30 ERC/DEC ERC Decision
ERC-határozat
31 ERC/REC ERC Recommendation
ERC-ajánlás
32 ERMES European Radio Messaging System
Európai rádiós személyhívó rendszer
33 FM Frequency Modulation
Frekvenciamoduláció
34 FNFT Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata
35 GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
36 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
37 GMT Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő
38 GPR/WPR Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar
39 GSM Global System for Mobile Communications
Világméretű mozgó távközlő rendszer
40 GSM 1800 GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
41 GSM-R GSM-Railway
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére
42 GSO Geostationary Orbit
Geostacionárius pályájú
43 HAPS High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás
44 HDFSS High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
45 ICAO International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
46 ICAO Annex 10 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés)
(Kihirdetve a 2007. évi XLVI. tv.-nyel)
47 ILS Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
48 ILS LOC Localizer Element of ILS
ILS iránysávadó
49 IMO International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
50 IMT International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés
51 IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000
Nemzetközi mozgó távközlés-2000
52 ISM Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
53 ITS Intelligent Transport Systems
Intelligens közlekedési rendszerek
54 ITU International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
55 ITU-R ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
56 JTIDS/MIDS Joint Tactical Information Distribution System / Multifunctional Information Distribution System
Összhaderőnemi harcászati információelosztó rendszer / Többfunkciós információelosztó rendszer
57 KH Középhullám(ú)
58 Loran Long range air navigation system
Nagy távolságú léginavigációs rendszer
59 LTE Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
60 MBS Mobile Broadband System
Szélessávú mozgó rendszer
61 MCA Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
62 MLS Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
63 MSI Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
64 MSZ Magyar Szabvány
65 MVDS Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer
66 MWS Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer
67 NATO North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
68 NAVTEX Automated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship
Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások továbbítására szolgáló távgépíró rendszer
69 NDB Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
70 NGSO Non-Geostationary Orbit
Nemgeostacionárius pályájú
71 NJFA NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény
72 NVIS Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullám
73 (OR) Off-route
Útvonalon kívüli
74 PAMR Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgó rádió
75 PLB Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó
76 PMR Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió
77 PMR 446 Professional Mobile Radio 446
446 MHz-es sávú professzionális célú mozgórádió
78 PMSE Programme Making and Special Event
Műsorgyártás és különleges események
79 PPDR Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi
80 PSTN Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat
81 (R) Route
Útvonali
81/A *  RAINWAT Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról
82 Rev.WRC-03 Revised by WRC-03
A WRC-03 által módosított
83 Rev.WRC-07 Revised by WRC-07
A WRC-07 által módosított
84 Rev.WRC-2000 Revised by WRC-2000
A WRC-2000 által módosított
85 Rev.WRC-95 Revised by WRC-95
A WRC-95 által módosított
86 Rev.WRC-97 Revised by WRC-97
A WRC-97 által módosított
87 RFID Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító
88 RH Rövidhullám(ú)
89 RLAN Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
90 RR Radio Regulations
Nemzetközi Rádiószabályzat
91 RTTT Road Transport & Traffic Telematics
Közúti közlekedési és forgalmi telematika
92 SART Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó
93 S-DAB Satellite Digital Audio Broadcasting
Műholdas digitális hangműsorszórás
94 SI System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer
95 SIT Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó
96 S-PCS Satellite Personal Communications Services/Systems
Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek
97 SRD Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
98 SSB Single-Sideband
Egyoldalsávos
99 SSR Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
100 TACAN Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer
101 T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
102 TLPR Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
103 TV, tv Television
Televízió
104 TVOR Terminal VOR
Közelkörzeti VOR
105 UHF Ultra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)
106 UIC International Union of Railways
Nemzetközi Vasúti Egyesület
107 UMTS Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer
108 URH Ultrarövid-hullámú
109 UTC Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő
110 UWB Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú
111 VHF Very High Frequency
Méteres frekvenciasávú)
112 VOR VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
113 VSAT Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás
114 WARC World Administrative Radio Conference
Igazgatási Rádió Világértekezlet
115 WARC-92 World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádiófrekvenciás tartomány egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992
116 WAS Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer
117 WiBro Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv(ú)
118 WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű csereszabatossággal
119 WRC World Radiocommunication Conference
Rádiótávközlési Világértekezlet
120 WRC-03 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003
121 WRC-07 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007
122 WRC-2000 World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000
123 WRC-95 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995
124 WRC-97 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

2. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez * 

Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata

A B C D E F G
1 NEMZETKÖZI FELOSZTÁS NEMZETI FELOSZTÁS
2 NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS
3 1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)
4 9 kHz alatt (Nincs felosztva)


5.53 5.54
9 kHz alatt
(Nincs felosztva)

5.53 5.54
9 kHz alatt


H2
9 kHz alatt
(Nincs felosztva)

5.53 5.54
5 9-14 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 9-14 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
9-14 kHz


H2 H5
9-14 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4
6 14-19,95 kHz ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.575.55 5.56
14-19,95 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57


5.56
14-19,95 kHz
H7
14-19,95 kHz
H2 H5 H7
14-19,95 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H6
7 19,95-20,05 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) 19,95-20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)
19,95-20,05 kHz
H7
19,95-20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) H8

H2 H5 H7
8 20,05-70 kHz ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.575.56 5.58
20,05-70 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57


5.56
20,05-70 kHz
H7
20,05-70 kHz
H2 H5 H7
20,05-70 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H6
9 70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57

5.59
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70-72 kHz

H7
70-72 kHz

H2 H5 H7
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9
10 72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60


5.56
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60


5.56
72-84 kHz


H7
72-84 kHz


H2 H5 H7
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9
11 84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84-86 kHz 84-86 kHz 84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

5.59

H7

H2 H5 H7
12 86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
86-90 kHz 86-90 kHz 86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H9
5.56 5.61 5.56 H7 H2 H5 H7
13 90-110 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 Állandóhelyű


5.64
90-110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 Állandóhelyű

5.64
90-110 kHzH7
90-110 kHzH2 H5 H7
90-110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 H3
H4 Állandóhelyű 5.64 H6
14 110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.64
110-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.64
110-112 kHz

H7
110-112 kHz

H2 H5 H7
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4
15 112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112-115 kHzH7
112-115 kHzH2 H5 H7
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
16 115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
115-117,6 kHz 115-117,6 kHz 115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3
H4 Állandóhelyű 5.64 H6

5.64 5.66

5.64 5.65

5.64

H7

H2 H5 H7
17 117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
117,6-126 kHz 117,6-126 kHz 117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
5.64 5.64 5.64 H7 H2 H5 H7
18 126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126-129 kHz 126-129 kHz 126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
5.64 5.65 H7 H2 H5 H7
19 129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64


5.61 5.64
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
129-130 kHz

H7
129-130 kHz

H2 H5 H7
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
20 130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ


5.64 5.67
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ


5.64
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ


5.64
130-135,7 kHz
H7
130-135,7 kHz
H2 H5 H7
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6
21 135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Amatőr 5.67A


5.64 5.67 5.67B
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Amatőr 5.67A


5.64
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Amatőr 5.67A

5.64 5.67B
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Amatőr 5.67A


5.64
135,7-137,8 kHz

H7
135,7-137,8 kHz
Amatőr 5.67A H11
H2 H5 H7
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6
22 137,8-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67
137,8-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
137,8-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
137,8-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ

5.64
137,8-148,5 kHzH7
137,8-148,5 kHzH2 H5 H7
137,8-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6
23 148,5-255 kHz 5.64 5.64 148,5-255 kHz 148,5-255 kHz
24 MŰSORSZÓRÁS 160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Légi rádiónavigáció
MŰSORSZÓRÁS MŰSORSZÓRÁS H12
25 190-200 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
26


5.68 5.69 5.70
200-275 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
200-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgóH2 H5
27 255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS H12
255-283,5 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4
28
5.70 5.71
275-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)

H2 H5
29 283,5-315 kHz 283,5-315 kHz 283,5-315 kHz 283,5-315 kHz
30 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

5.72 5.74
285-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

5.74


H2 H5
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
31 315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók) 5.73

5.72 5.75
315-325 kHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73 Légi rádiónavigáció
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók) 5.73
315-325 kHz

H2 H5
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
32 325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325-335 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók)
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325-405 kHz 325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
335.72
335-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgóH2 H5
34 405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

5.72
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
Légi mozgó
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
405-415 kHzH2 H5
405-415 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
H4 H14
35 415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.72
415-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció 5.80
415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
415-435 kHz
H2 H5
415-435 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
36 435-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció

5.72 5.82

5.77 5.78 5.82
435-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A Légi rádiónavigáció

5.82
435-495 kHz
H2 H5 H15A
435-495 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

5.79A 5.82 H16
37 495-505 kHz MOZGÓ 5.82A


5.82B
495-505 kHz
MOZGÓ 5.82A

5.82B
495-505 kHz


5.82B H2 H5
495-505 kHz
MOZGÓ 5.82A H17

5.82B
38 505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505-510 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
Földi mozgó
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505-526,5 kHz 505-526,5 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
39 510-525 kHz
MOZGÓ 5.79A 5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
40 5.72 525-535 kHz H2 H5 5.79A 5.84 H16
41 526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
MŰSORSZÓRÁS 5.86 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 526,5-535 kHz
MŰSORSZÓRÁS Mozgó

5.88
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS H18
526,5-1606,5 kHz
Légi rádiónavigáció H4 H19
42 535-1605 kHz
MŰSORSZÓRÁS
535-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
43 5.87 5.87A 1605-1625 kHz H2 H5 H19A
44 1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ


5.92
MŰSORSZÓRÁS 5.89
5.90
1606,5-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ


5.92
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
1606,5-1625 kHz

H2 H19A
45 1625-1635 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.93
1625-1705 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.89 Rádiólokáció
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
1625-1635 kHz
H2 H19A
46 1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.90
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
1635-1800 kHz
47
5.92 5.96
1705-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.91

5.92 5.96

H2 H19A
48 1800-1810 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1800-1850 kHz
AMATŐR
1800-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiólokáció
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21
FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22
1800-1810 kHz

H2 H19A
49 1810-1850 kHz
AMATŐR

5.98 5.99 5.100 5.101
1810-1850 kHz
AMATŐR

5.100
1810-1850 kHz
AMATŐR H11

5.100 H2 H19A
50 1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.102
5.97
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.103
1850-2000 kHz
Amatőr 5.96 H11


H2 H19A
1850-2000 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H4 H20
51 2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2065 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103
2000-2025 kHzH2 H19A
52 2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Meteorológia 5.104


5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Meteorológia 5.104


5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103
2025-2045 kHzH2 H19A
53 2045-2160 kHz 2045-2160 kHz 2045-2160 kHz 2045-2160 kHz
54 ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ 2065-2107 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.105

5.106
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
55

5.92
2107-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ


5.92


H2 H19A
56 2160-2170 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.93 5.107
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93
FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21
FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
2160-2170 kHzH2 H19A
57 2170-2173,5 kHz TENGERI MOZGÓ 2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
2170-2173,5 kHz


H2 H19A
2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
58 2173,5-2190,5 kHz MOZGÓ (vészjelzés és hívás) 2173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
2173,5-2190,5 kHz 2173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17


5.108 5.109 5.110 5.111


5.108 5.109 5.110 5.111


H2 H19A

5.108 5.109 5.110 5.111 H16
59 2190,5-2194 kHz TENGERI MOZGÓ 2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
2190,5-2194 kHz


H2 H19A
2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
60 2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
2194-2300 kHz

5.92 5.103 5.112

5.112

5.92 5.103

5.103

H2 H19A
61 2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2300-2495 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
2300-2498 kHz
62 MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.103
2495-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
5.1035.1035.103H2 H19A H23A
63 2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz) H8

H2 H19A
64 2501-2502 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2 H19A
65 2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2502-2505 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2502-2625 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
2502-2625 kHz 2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
66

5.92 5.103 5.114
2505-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.92 5.103


5.103


H2 H19A


5.103
67 2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92
2625-2650 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
2625-2650 kHz
H2 H19A
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
68 2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével5.92 5.103
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével5.92 5.103
2650-2850 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103
2650-2850 kHz


H2 H19A
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.103
69 2850-3025 kHz (R) LÉGI MOZGÓ


5.111 5.115
2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115
2850-3025 kHz


H2 H19A
2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115 H16
70 3025-3155 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3025-3155 kHz


H2 H19A
71 3155-3200 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével5.116 5.117
3155-3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116
3155-3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
3155-3200 kHz
5.116 H2 H19A H29
72 3200-3230 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113


5.116
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116
3200-3230 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
3200-3230 kHz
5.116 H2 H19A H29
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
73 3230-3400 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113


5.116 5.118
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.116
3230-3400 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
3230-3400 kHz
5.116 H2 H19A H29
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
74 3400-3500 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
3400-3500 kHz

H2 H19A
3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
75 3500-3800 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3500-3750 kHz
AMATŐR
5.119
3500-3900 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3500-3800 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3500-3800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H22
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20
3500-3800 kHz
AMATŐR H11
76


5.92
3750-4000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ


5.92


H2 H19A
77 3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
FÖLDI MOZGÓ H22
3800-3900 kHz
H2 H19A
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
78 3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ

5.123
3900-3950 kHz
LÉGI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3900-3950 kHz


H2 H19A
79 3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
5.122 5.125
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS

5.126
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32


H2 H19A
80 4000-4063 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127


5.126
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.127
4000-4063 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.127 H17

H2 H19A
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
81 4063-4438 kHz TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.1325.128
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 H16 H17

H2 H19A
82 4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
4438-4650 kHz


H2 H19A
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
83 4650-4700 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
4650-4700 kHz

H2 H19A
4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
84 4700-4750 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
4700-4750 kHz


H2 H19A
85 4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS 5.113 Földi mozgó
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
4750-4850 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
FÖLDI MOZGÓ H22
4750-4850 kHzH2 H19A
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
86 4850-4995 kHz ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.113 4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
4850-4995 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
4850-4995 kHz

H2 H19A
4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
87 4995-5003 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) 4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)
4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) H8

H2 H19A
88 5003-5005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2 H19A
89 5005-5060 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
5005-5060 kHz


H2 H19A
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
90 5060-5250 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.133
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5060-5250 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
5060-5250 kHz


H2 H19A H23A
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
91 5250-5450 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5250-5450 kHz


H2 H19A H23A
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
92 5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
FÖLDI MOZGÓ H22
5450-5480 kHz


H2 H19A
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
93 5480-5680 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5480-5680 kHz 5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115

5.111 5.115

H2 H19A

5.111 5.115 H16
94 5680-5730 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
5680-5730 kHz 5680-5730 kHz
5.111 5.115 5.111 5.115 H2 H19A 5.111 5.115 H16
95 5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
5730-5900 kHz


H2 H19A
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
96 5900-5950 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.136
5900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.136
5900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A
97 5950-6200 kHz MŰSORSZÓRÁS 5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A
98 6200-6525 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132
5.137
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132


5.137
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132 H16 H17

H2 H19A
99 6525-6685 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
6525-6685 kHz
H2 H19A
6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
100 6685-6765 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
6685-6765 kHz


H2 H19A
101 6765-7000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivétel5.138 5.138A 5.139
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138 5.138A
6765-7000 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22


5.138A
6765-7000 kHz
H2 H19A H38
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26


5.138 5.138A H37
102 7000-7100 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR5.140 5.141 5.141A
7000-7100 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
7000-7100 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A
103 7100-7200 kHz AMATŐR


5.141A 5.141B 5.141C 5.142
7100-7200 kHz
AMATŐR
7100-7200 kHz
AMATŐR H11

H2 H19A
104 7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
AMATŐR

5.142
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A
105 7300-7400 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134 7300-7350 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.143
7300-7350 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A
106


5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
7350-7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.143B
7350-7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A
107 7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS


5.143B 5.143C
7400-7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS


5.143A 5.143C
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS


5.143B
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32


H2 H19A
108 7450-8100 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.143E 5.144
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
7450-8100 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
7450-8100 kHz
H2 H19A
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
109 8100-8195 kHz ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
8100-8195 kHz


H2 H19A
8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
TENGERI MOZGÓ H17
110 8195-8815 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 8195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
8195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
8195-8815 kHz

5.111

5.111

H2 H19A

5.111 H16
111 8815-8965 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 8815-8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
8815-8965 kHz

H2 H19A
8815-8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
112 8965-9040 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 8965-9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
8965-9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
8965-9040 kHz

H2 H19A
113 9040-9400 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040-9400 kHz

H2 H19A
9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
114 9400-9500 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134 9400-9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
9400-9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

5.146

5.146

H2 H19A
115 9500-9900 kHz MŰSORSZÓRÁS 9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

5.147

5.147

H2 H19A
116 9900-9995 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9900-9995 kHz

H2 H19A
9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
117 9995-10 003 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) 9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)
9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) H8
9995-10 003 kHz

5.111

5.111

H2 H19A

5.111 H16
118 10 003-10 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás


5.111
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2 H19A
10 003-10 005 kHz

5.111 H16
119 10 005-10 100 kHz (R) LÉGI MOZGÓ


5.111
10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111
10 005-10 100 kHz


H2 H19A
10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 H16
120 10 100-10 150 kHz ÁLLANDÓHELYŰ Amatőr 10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Amatőr
10 100-10 150 kHz
Amatőr H11

H2 H19A
10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
121 10 150-11 175 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
10 150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
10 150-11 175 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
10 150-11 175 kHz


H2 H19A
10 150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
122 11 175-11 275 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
11 175-11 275 kHz

H2 H19A
123 11 275-11 400 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
11 275-11 400 kHz

H2 H19A
11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
124 11 400-11 600 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
11 400-11 600 kHz


H2 H19A
11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
125 11 600-11 650 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.146
11 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
11 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A
126 11 650-12 050 kHz MŰSORSZÓRÁS


5.147
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.147
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A
127 12 050-12 100 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.146
12 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
12 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A
128 12 100-12 230 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
12 100-12 230 kHz


H2 H19A
12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
129 12 230-13 200 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 12 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
12 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A
130 13 200-13 260 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
13 200-13 260 kHz


H2 H5 H19A
131 13 260-13 360 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
13 260-13 360 kHz

H2 H5 H19A
13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
132 13 360-13 410 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149
13 360-13 410 kHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149 H2 H5 H19A
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26


5.149
133 13 410-13 570 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével5.150
13 410-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150
13 410-13 570 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 410-13 570 kHz
5.150 H2 H5 H19A H37 H38
13 410-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
134 13 570-13 600 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.151
13 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.151
13 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A
135 13 600-13 800 kHz MŰSORSZÓRÁS 13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A
136 13 800-13 870 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.151
13 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.151
13 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A
137 13 870-14 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 870-14 000 kHz


H2 H5 H19A
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
138 14 000-14 250 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A
139 14 250-14 350 kHz AMATŐR


5.152
14 250-14 350 kHz
AMATŐR
14 250-14 350 kHz
AMATŐR H11

H2 H5 H19A
140 14 350-14 990 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
14 350-14 990 kHz


H2 H5 H19A
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
141 14 990-15 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(15 000 kHz)
5.111
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)


5.111
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) H8

H2 H5 H19A
14 990-15 005 kHz

5.111 H16
142 15 005-15 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2 H5 H19A
143 15 010-15 100 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 15 010-15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
15 010-15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
15 010-15 100 kHz


H2 H5 H19A
144 15 100-15 600 kHz MŰSORSZÓRÁS 15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A
145 15 600-15 800 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.146
15 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
15 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A
146 15 800-16 360 kHz ÁLLANDÓHELYŰ

5.153
15 800-16 360 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
15 800-16 360 kHz

H2 H5 H19A
15 800-16 360 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
147 16 360-17 410 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 16 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
16 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A
148 17 410-17 480 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
17 410-17 480 kHz


H2 H5 H19A
17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
149 17 480-17 550 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
17 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
17 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A
150 17 550-17 900 kHz MŰSORSZÓRÁS 17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A
151 17 900-17 970 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
17 900-17 970 kHz

H2 H5 H19A
17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
152 17 970-18 030 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
17 970-18 030 kHz


H2 H5 H19A
153 18 030-18 052 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
18 030-18 052 kHz


H2 H5 H19A
18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
154 18 052-18 068 kHz ÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás 18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás
18 052-18 068 kHz
Űrkutatás H24

H2 H5 H19A
18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
155 18 068-18 168 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR5.154
18 068-18 168 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18 068-18 168 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A
156 18 168-18 780 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
18 168-18 780 kHzH2 H5 H19A
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
157 18 780-18 900 kHz TENGERI MOZGÓ 18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ H17

H2 H5 H19A
158 18 900-19 020 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.1345.146
18 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
18 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A
159 19 020-19 680 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 020-19 680 kHz


H2 H5 H19A
19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
160 19 680-19 800 kHz TENGERI MOZGÓ 5.132 19 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
19 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H5 H19A
161 19 800-19 990 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 800-19 990 kHz


H2 H5 H19A
19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
162 19 990-19 995 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás

5.111
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2 H5 H19A
19 990-19 995 kHz

5.111 H16
163 19 995-20 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(20 000 kHz)
5.111
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)


5.111
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) H8

H2 H5 H19A
19 995-20 010 kHz

5.111 H16
164 20 010-21 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó 20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó
20 010-21 000 kHz
Mozgó H22
20 010-21 000 kHz

H2 H19A
20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
165 21 000-21 450 kHz AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR 21 000-21 450 kHz
AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A
166 21 450-21 850 kHz MŰSORSZÓRÁS 21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A
167 21 850-21 870 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.155A

5.155
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
21 850-21 870 kHz

H2 H19A
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
168 21 870-21 924 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B 21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B
21 870-21 924 kHz


H2 H19A
21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B H42
169 21 924-22 000 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
21 924-22 000 kHz

H2 H19A
21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
170 22 000-22 855 kHz TENGERI MOZGÓ 5.1325.156
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H19A
171 22 855-23 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ


5.156
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
22 855-23 000 kHz


H2 H19A
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
172 23 000-23 200 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.156
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
23 000-23 200 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
23 000-23 200 kHz


H2
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
173 23 200-23 350 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A
(OR) LÉGI MOZGÓ
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A (OR) LÉGI MOZGÓ
23 200-23 350 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
23 200-23 350 kHz


H2
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A H42
174 23 350-24 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157 H22
23 350-24 000 kHz


H2
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
175 24 000-24 890 kHz ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ 24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
24 000-24 890 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
24 000-24 890 kHz

H2
24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
176 24 890-24 990 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2
177 24 990-25 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(25 000 kHz)
24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)
24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) H8

H2
178 25 005-25 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8
Űrkutatás H24

H2
179 25 010-25 070 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 010-25 070 kHz


H2
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
180 25 070-25 210 kHz TENGERI MOZGÓ 25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ
25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ H17

H2
181 25 210-25 550 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 210-25 550 kHz


H2
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
182 25 550-25 670 kHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149 H2
183 25 670-26 100 kHz MŰSORSZÓRÁS 25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32

H2
184 26 100-26 175 kHz TENGERI MOZGÓ 5.132 26 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
26 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2
185 26 175-27 500 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-26 510 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
26 175-26 510 kHz


H2
186 26 510-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.150


5.150

5.150 H2 H19A H37 H38 H44 H45
187 27,5-28 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
27,5-28 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
27,5-27,86 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
H2 H38
27,5-27,86 MHz
METEOROLÓGIA H46
188 27,86-28 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
27,86-28 MHz

H2
27,86-28 MHz
METEOROLÓGIA H46
189 28-29,7 MHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2
190 29,7-30,005 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
29,7-30,005 MHz

H2 H5
191 30,005-30,01 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
30,005-30,01 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
30,005-30,01 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
30,005-30,01 MHz
ŰRKUTATÁS H24
H5
192 30,01-37,5 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 30,01-37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
30,01-34,995 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
30,01-34,995 MHz

H5 H29
34,995-35,225 MHz
MOZGÓ

H5 H29 H45
194 35,225-37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
35,225-37,5 MHz

H5 H29
195 37,5-38,25 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat


5.149
37,5-38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat

5.149
37,5-38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22


5.149
37,5-38,25 MHz
Rádiócsillagászat H415.149 H29
196 38,25-39,986 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 38,25-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
38,25-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
38,25-39,986 MHz
Mozgó H49

H29
197 39,986-40,02 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
39,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
39,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
39,986-40,02 MHz
Űrkutatás H24
198 40,02-40,98 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ


5.150
40,02-40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.150
40,02-40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
40,02-40,98 MHz5.150 H37 H38 H45 H50
199 40,98-41,015 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás

5.160 5.161
40,98-41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
40,98-41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
40,98-41,015 MHz
Űrkutatás H24
200 41,015-44 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.160 5.161
41,015-44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
41,015-44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
201 44-47 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.162 5.162A
44-47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
44-47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47 H51
202 47-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
47-48,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS Állandóhelyű 5.163
Földi mozgó 5.163
47-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
203

5.162A
48,5-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS
48,5-50 MHz
MŰSORSZÓRÁS H51B H52
204 50-54 MHz
AMATŐR
50-52 MHz
MŰSORSZÓRÁS H51B H52
Amatőr H11 H53A
205

5.162A 5.166 5.167 5.1 67A 5.168 5.170
52-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS H51B H52
206 54-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
54-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
207 56,5-58 MHz
MŰSORSZÓRÁS Állandóhelyű 5.163
Földi mozgó 5.163
208 58-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
58-66 MHz
MŰSORSZÓRÁS H51B H52
209
210 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171
5.172

5.162A

H51A
211 68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
68-72 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
68-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
212 70-70,5 MHz
Amatőr H11 H53A

5.175
213 5.173
214 72-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ


5.175
215 *  73-74,6 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.178
73-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47
216 * 

5.149 5.175 5.177 5.179
74,6-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ


5.149 5.176 5.179


5.149 5.175


5.149
217 74,8-75,2 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.180 5.181
74,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180
74,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.180
218 75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-75,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.179
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-76,45 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
219 75,4-76 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
75,4-87 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
220 76-88 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó5.175
221 *  76,45-77,7 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.175
222 *  77,7-84 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

5.175
223-226 * 
227


5.182 5.183 5.188
84-87,5 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
228 5.175 5.179 5.187 87-100 MHz 5.175 5.175
229 87,5-100 MHz 5.185 ÁLLANDÓHELYŰ 87,5-100 MHz 87,5-108 MHz
230 MŰSORSZÓRÁS

5.190
88-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS MŰSORSZÓRÁS MŰSORSZÓRÁS H61 Földi mozgó H61A H61B
231 100-108 MHz MŰSORSZÓRÁS

5.192 5.194
100-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS


H61C
232 108-117,975 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.197 5.197A
108-117,975 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197A
108-117,975 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 (R)
LÉGI MOZGÓ 5.197A H4
233 117,975-137 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.200
117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.200 H16
234 132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201
(R) LÉGI MOZGÓ


5.200
132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 H3
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200
235


5.111 5.200 5.201 5.202
136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.200
136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200
236 137-137,025 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137-137,025 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A
5.208B 5.209 ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208
137-137,025 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24


5.208
137-137,025 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
237 137,025-137,175 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,025-137,175 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208
137,025-137,175 MHz
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62


5.208
137,025-137,175 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
238 137,175-137,825 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,175-137,825 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A
5.208B 5.209 ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208
137,175-137,825 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24


5.208
137,175-137,825 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
239 137,825-138 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,825-138 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208
137,825-138 MHz
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62


5.208
137,825-138 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
240 138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ5.210 5.211 5.212 5.214
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Űrkutatás (űr-Föld irány)
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.207 5.213
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
241 143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)


5.211 5.212 5.214
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.207 5.213
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
242 143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ5.210 5.211 5.212 5.214
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Űrkutatás (űr-Föld irány)
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.207 5.213
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
243 144-146 MHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR

5.216
144-146 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
144-146 MHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
244 146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz
AMATŐR5.217
146-148 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.217
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64 H64A H64B H64C


H29
245 148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209


5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209


5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 H62
FÖLDI MOZGÓ H64 H64D H64E H65 H66 H67

5.219 5.221 H29
246 149,9-150,05 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A H62
5.220
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68
5.222 5.223
247 150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
150,05-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
150,05-151,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22


5.149 H69
150,05-151,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149 H38
248


5.1495.149
151,4-153 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64B H64C
H64E H65
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149
249 153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia
153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia
153-154 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64E H67
250 154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69
154-156 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B
2515.226
5.225 5.226
5.226
156-156,4875 MHz
FÖLDI MOZGÓ H71 H74

5.226
156-156,4875 MHz
TENGERI MOZGÓ


5.226 H16 H72 H73
252 *  156,4875-156,5625 MHz TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)
5.111 5.226 5.227
156,4875-156,5625 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás
DSC-vel)

5.111 5.226 5.227
156,4875-156,5625 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.227 H74
H75A

5.226
156,4875-156,5625 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás
DSC-vel)

5.111 5.226 H16 H72 H75
253 156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226
156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.225 5.226
156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226
156,5625-156,7625 MHz
FÖLDI MOZGÓ H745.226
156,5625-156,7625 MHz
TENGERI MOZGÓ5.226 H16 H72 H73 H75
254 *  156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)


5.111 5.226
156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226
156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226 H16 H75
255 156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-167,3 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64 H65 H71 H74 H76 H77

5.226
156,8375-167,3 MHz
TENGERI MOZGÓ


5.226 H72 H75
256 167,3-169,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69
167,3-169,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B
257 169,4-169,7125 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D

H15A H29 H78C
258 169,7125-169,8125 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D
259

5.226 5.227A 5.229


5.226 5.227A 5.230 5.231 5.232


5.226 5.227A
169,8125-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69
169,8125-174 MHz
FÖLDI MOZGÓ H79
H29
260 174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-216 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó

5.234
174-223 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
261 216-220 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Rádiólokáció 5.241

5.242
262 5.235 5.237 5.243 220-225 MHz 5.233 5.238 5.240 5.245 H29 H81 H82
263 223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Rádiólokáció 5.241
223-230 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
223-230 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó H22
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
2645.243 5.246 5.247
225-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiólokáció

5.250
H51
H29
265 230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.247 5.251 5.252
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.250
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓH51
266 235-267 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A
235-267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.111 5.254 5.256
235-267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51
235-267 MHz5.111 5.256 H16
267 267-272 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)5.254 5.257
267-272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)

5.254 5.257
267-272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.254 H51 H69
268 272-273 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
272-273 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
272-273 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254

5.254

5.254 H51 H69
269 273-312 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.254
273-312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254
273-312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51 H69
270 312-315 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255
312-315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255
312-315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254

H51
312-315 MHz
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255 H62
271 315-322 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.254
315-322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254
315-322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51 H69
315-322 MHzH38
272 322-328,6 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149
322-328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149
322-328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.149 H51 H69
322-328,6 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H415.149
273 328,6-335,4 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258
5.259
328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.258
328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.258 H4

H51
274 335,4-387 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 335,4-387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
335,4-380 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51
275 380-385 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ H87

5.254 H51
2765.254
5.254
385-387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51
277 387-390 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
387-390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
387-390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254

H51
387-390 MHz
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 H62
278 390-399,9 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 390-399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
390-395 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ H87

5.254 H51
2795.254
5.254
395-399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.254 H51
280 399,9-400,05 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260
5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260

5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A H62
5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68
5.222 5.260
281 400,05-400,15 MHz MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)

5.261 5.262
400,05-400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 MŰHOLDAS HITELES
FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(400,1 MHz) 5.261 MOZGÓ 5.262
400,05-400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21
MOZGÓ 5.262 H22
400,05-400,15 MHz
MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) H88


5.261
282 400,15-401 MHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263
Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)


5.262 5.264
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ 5.262
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ 5.262 MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A
5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263
Űrbeli üzemeltetés
(űr-Föld irány)

5.264
400,15-401 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21
MOZGÓ 5.262 H22
400,15-401 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263 H24


5.264
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) H63
283 401-402 MHz METEOROLÓGIA
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
401-402 MHz
METEOROLÓGIA ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
401-402 MHz
Állandóhelyű H21
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
401-402 MHz
H5
401-402 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) H89
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány) H63
284 402-403 MHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
402-403 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
402-403 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
402-403 MHz

H5
402-403 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) H89
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány) H63
285 403-406 MHz METEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
403-406 MHz
METEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
403-406 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
403-406 MHzH5
403-406 MHz
METEOROLÓGIA H46
286 406-406,1 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.2665.267
406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

5.266 5.267
406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

5.266 5.267 H16
287 406,1-410 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
406,1-410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149
406,1-410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H225.149 H69
406,1-410 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
5.149
288 410-420 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268
410-420 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány)
5.268
410-417 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H22 H91


H69
289 417-420 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A
290 420-430 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
420-430 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével Rádiólokáció
420-427 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H22 H91

H69
291


5.269 5.270 5.271
427-430 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A
292 430-432 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277
430-432 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr


5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
430-432 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ
430-432 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
430-432 MHz
Amatőr H11
293 432-438 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282
432-438 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282
432-438 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.282
432-438 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21
H69
432-438 MHz
AMATŐR H11
Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A H1235.282 H38 H39
432-438 MHz


5.138 H37
294 438-440 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
438-440 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
438-440 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ
438-440 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
438-440 MHz
Amatőr H11
295 440-450 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
440-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
440-442 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69
296 442-445 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95 FÖLDI MOZGÓ H96 H96A
297 445-446 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69
298 446-446,1 MHz


H69
446-446,1 MHz


H97
446-446,1 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
299 446,1-447 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
446,1-446,2 MHz


H97A
300
H69
301
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286


5.286
447-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95 FÖLDI MOZGÓ H96A
302 *  450-455 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
450-455 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA 450-457,38 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H100
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E 5.286
303 *  455-456 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA5.2095.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
455-456 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.286A
5.286B 5.286C

5.209
455-456 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
455-456 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
304 *  456-459 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
456-459 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA H98
305 * 

5.271 5.287 5.288


5.287
457,38-460 MHz
FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A
306 *  459-460 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
459-460 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.286A
5.286B 5.286C


5.209
459-460 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
459-460 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
307 *  460-470 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA
Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)
460-470 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.286AA Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány)
460-467,38 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98
FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H98
H100
Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány) H63

5.289 H105
308 *  5.287 5.288 5.289 5.290 5.287 5.289 467,38-470 MHz
FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A
Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány) H63

5.289 H105
309-310 * 
311 470-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-512 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
470-585 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
312 472-476 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó H22
H107
313 5.292 5.293
314 512-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS

5.291 5.298
3155.297
585-610 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H29 H110
316 608-614 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
Műholdas mozgó, a műholdas légi mozgó (Föld-űr irány)
kivételével


5.149 5.305 5.306 5.307
608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁS Rádiócsillagászat 5.306
608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A Rádiócsillagászat 5.306 H41
317 610-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.313A 5.317A MŰSORSZÓRÁS5.1495.149 H29 H110
318 614-698 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
614-645 MHz
MŰSORSZÓRÁS


5.311A
614-645 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110
319
5.293 5.309 5.311 A
645-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.312
645-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
320
5.149 5.291 A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312
698-806 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
MOZGÓ 5.313B 5.317A5.311AH29 H110
321 790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A
5.293 5.309 5.311A
790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.316B 5.317A MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312
790-830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H110B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.316B 5.317A
H110A H110B MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
322 806-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A MŰSORSZÓRÁSH29 H110
323 830-846 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H70 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312 H112
830-846 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H110B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.316B 5.317A
H110A H110B MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29
324
5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319
846-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H110B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.316B 5.317A
H110A H110B MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110
325 862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323
862-864,1 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H70 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112
862-864,1 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


H29 H38 H61C
326 864,1-868 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H29 H38 H61C H114A
327 868-869 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H38 H78C
328 869-873 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H70 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112
869-870 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


H38 H78C
329 870-873 MHz
FÖLDI MOZGÓ H116
330 873-876 MHz
FÖLDI MOZGÓ H116A
331 876-880 MHz
FÖLDI MOZGÓ H117
332

5.319 5.323


5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320
880-915 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119
333 890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322 Rádiólokáció
890-902 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A Rádiólokáció

5.318 5.325
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A MŰSORSZÓRÁS Rádiólokáció
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 Rádiólokáció
334 902-928 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.325A Rádiólokáció
335 915-918 MHz
FÖLDI MOZGÓ H116
336 918-921 MHz
FÖLDI MOZGÓ H116A
337 921-925 MHz
FÖLDI MOZGÓ H117
338

5.150 5.325 5.326
925-960 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119
339

5.323
928-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A Rádiólokáció

5.325


5.327
340 942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322


5.323
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A MŰSORSZÓRÁS5.320
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
341 960-1164 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
960-1164 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
960-1164 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4
H14 H122A
342 1164-1215 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B


5.328A
1164-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B

5.328A
1164-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B H68

5.328A H14 H122A
343 1215-1240 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)5.330 5.331 5.332
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.332
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H1245.332
1215-1240 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B 5.329 H68
H14
344 1240-1300 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
1240-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr

5.282 5.332 5.335A
1240-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
Amatőr H115.282 5.332 5.335A H39
1240-1300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B 5.329 H68

H14
345 1300-1350 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)


5.149 5.337A
1300-1350 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)


5.149 5.337A
1300-1350 MHz
5.149
1300-1350 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3 RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23
Műholdas rádiónavigáció
(Föld-űr irány) H68

5.149 5.337A H14
346 1350-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350-1400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.338A
1350-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350-1375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22

5.149 5.338A H69
1350-1375 MHz5.149 5.339 H127 H128
1350-1375 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3


5.149 5.338A H14
3475.149 5.338 5.338A 5.339

5.149 5.334 5.339

5.149 5.338A 5.339
1375-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.149 5.338A 5.339 H127 H128
348 1400-1427 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
1400-1427 MHz
5.340
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130
349 1427-1429 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.338A 5.341
1427-1429 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével

5.338A 5.341
1427-1429 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130
350 1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1429-1439,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130
3515.338A 5.341 5.342
5.338A 5.341
5.338A 5.341
1439,5-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130
352 1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.345 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.345
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343 MŰSORSZÓRÁS 5.345
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.345 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.345
1452-1476 MHz
MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132
5.341 H130
353 1476-1479,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132

5.341 H130
354 1479,5-1488,5 MHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345 H133

5.341 H130
355
5.341 5.342

5.341 5.344

5.341
1488,5-1492 MHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345 H133

5.341 H130
356 1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343


5.341 5.344
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ


5.341
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69
1492-1518 MHz
5.341 H130
357 1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341 5.342
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343 MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A


5.341 5.344
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A


5.341
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
1518-1525 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A H136
5.341 H130
358 1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű
Mozgó 5.343
5.341 5.351 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás Mozgó 5.3495.341 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.341 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A H136

5.341 5.351 5.352A 5.354 H130
1525-1530 MHz
Műholdas Föld-kutatás H89
359 1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS
MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A 5.353A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342 5.351 5.354
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A
5.353A Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó 5.343

5.341 5.351 5.354
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351 A 5.353A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351 5.354
1530-1535 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A H16 H1365.341 5.351 5.354 H130
1530-1535 MHz
Műholdas Föld-kutatás H89
360 1535-1559 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A
1535-1559 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A
1535-1559 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A H136 H137

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A H4 H16 H130
361 1559-1610 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A


5.341 5.362B 5.362C
1559-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341
1559-1610 MHz
5.341 H130
1559-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.328B H14 H68
362 1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS
RÁDIÓ-
MEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány)

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371


5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136
5.341 5.364 5.368 5.372 H130
1610-1610,6 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371 H139
5.364 5.366 5.368 5.372
363 1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS
RÁDIÓ-
MEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány)

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT -
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371


5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149 5.341 5.364 5.368 5.372 H130
1610,6-1613,8 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371 H139

5.149 5.364 5.366 5.368 5.372
364 1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B
5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓ-
MEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány)
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B
Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B
Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371


5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B H136


5.341 5.364 5.365 5.368 5.372 H130
1613,8-1626,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371 H139


5.364 5.366 5.368 5.372
365 1626,5-1660 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A


5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376
1626,5-1660 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376
1626,5-1660 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136 H137

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376 H4 H16 H130
366 1660-1660,5 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT


5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A H130
367 1660,5-1668 MHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A
1660,5-1668 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A
1660,5-1668 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


5.149 5.341 5.379A H130
368 1668-1668,4 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379 5.379A
1668-1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A
1668-1668,4 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.341 5.379A H130
369 1668,4-1670 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149 5.341 5.379D 5.379E
1668,4-1670 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B 5.379C
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D 5.379E
1668,4-1670 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 H130
370 1670-1675 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B


5.341 5.379D 5.379E 5.380A
1670-1675 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
1670-1675 MHz
MOZGÓ H142 MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B H136


5.341 5.379D 5.380A H130
1670-1675 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.380A
371 1675-1690 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
1675-1690 MHz 1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) H63

5.341

5.341

5.341 H130
372 1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
1690-1700 MHz 1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) H63

5.289 5.341 5.382

5.289 5.341 5.381

5.289 5.341

5.341 H130

5.289 H105
373 1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
1700-1710 MHz 1700-1710 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.289 5.341

5.289 5.341 5.384

5.289 5.341

5.341 H130

5.289 H105
374 1710-1930 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A 5.388A 5.388B
1710-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A 5.388A
1710-1785 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H119

5.149 5.341 5.385 H41 H130 H143A
375 1785-1800 MHz
MOZGÓ

H29 H61C
376 1800-1805 MHz
MOZGÓ H142
377 1805-1880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H119

H143A
378 1880-1900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A

5.388 H145
379 * 
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

5.149 5.341 5.385 5.388
1900-1930 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.388 H146 H146A H146B H147
380 *  1930-1970 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
1930-1970 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B Műholdas mozgó
(Föld-űr irány)

5.388
1930-1970 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
1930-1970 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A5.388
1930-1970 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.388 H147
381 *  1970-1980 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
1970-1980 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A

5.388
1970-1980 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.388 H147
382 1980-2010 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
1980-2010 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A
1980-2010 MHz
MOZGÓ H148 MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.389A H148
5.388 5.389A 5.389B 5.389F
5.388 5.389A

5.388
383 2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 5.388 5.389C 5.389E 5.388 5.388 5.388 H146
384 2025-2110 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
2025-2110 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
2025-2070 MHz
MOZGÓ 5.391 H14 H22
2025-2070 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) H89 ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24
385
5.392

5.392
2070-2110 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) H89 ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24
2070-2110 MHz
Állandóhelyű H150
386 *  2110-2120 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)


5.388
2110-2120 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány)

5.388
2110-2120 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány) H24

5.388 H147
387 *  2120-2160 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2120-2160 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B Műholdas mozgó
(űr-Föld irány)

5.388
2120-2160 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2120-2160 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A5.388
2120-2160 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.388 H147
388 *  2160-2170 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2160-2170 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

5.388 5.389C 5.389E
2160-2170 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2160-2170 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A5.388
2160-2170 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.388 H147
389 2170-2200 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351 A5.388 5.389A 5.389F
2170-2200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351 A

5.388 5.389A
2170-2200 MHz
Rádiólokáció H23 H150A
2170-2200 MHz
MOZGÓ H148 MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
5.389A H148

5.388
390 2200-2290 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
2200-2290 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
(űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
2200-2245 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H151 MOZGÓ 5.391 H14 H22
2200-2245 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) H89 ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

H151
391


5.3925.392
2245-2290 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

H69 H151
2245-2290 MHz
Állandóhelyű H150

H151
392 2290-2300 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
2290-2300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)
2290-2300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23H69 H151
2290-2300 MHz
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány) H24


H151
393 2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A
Amatőr
Rádiólokáció
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A
Amatőr Rádiólokáció
2300-2370 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A
Amatőr H11

H151A
394 2370-2400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A

H69 H151A
2370-2400 MHz
Amatőr H11
395

5.150 5.282 5.395

5.150 5.282 5.393 5.394 5.396


5.150 5.282
2400-2450 MHz

H69
2400-2450 MHz
Amatőr H11
Műholdas amatőr 5.282 H39

5.150 H19A H37 H38 H114A H153 H154
396 2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció

5.150 5.397
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.150
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció

5.150
2450-2483,5 MHz
H69
2450-2483,5 MHz5.150 H19A H37 H38 H114A H153 H154
397 2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A Rádiólokáció
5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351 A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓ-
MEGHATÁROZÁS (űr-Föld irány) 5.398

5.150 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351 A RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány) 5.398


5.150 5.400 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351 A Rádiólokáció
Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány) 5.371 5.398 5.399

5.150 5.402
2483,5-2500 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A H1365.150 5.402 H5 H37
2483,5-2500 MHz
Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.371 5.398 5.399 H139


5.402
398 2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A


5.405 5.412
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
5.404
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351 A 5.407 5.414 5.414A

5.404 5.415A
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384AH155
399 2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2535 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416

5.403 5.414A 5.415A
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
400
5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C


5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C
2535-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416

5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C


5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C5.339 H127 H128 H155
401 2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)


5.149 5.412
2655-2670 MHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)


5.149 5.208B
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)5.149 5.208B 5.420
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)


5.149
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A Műholdas Föld-kutatás
(passzív) H128 Rádiócsillagászat H41 Űrkutatás (passzív) H127


5.149 H155
402 2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)5.149 5.412
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.208B 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Műholdas Föld-kutatás Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)


5.149
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.419
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)

5.149
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)5.149
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A Műholdas Föld-kutatás
(passzív) H128 Rádiócsillagászat H41 Űrkutatás (passzív) H127
5.149 H155
403 2690-2700 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
2690-2700 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
2690-2700 MHz 2690-2700 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.422 5.340 5.340 5.340
404 2700-2900 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció
2700-2900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 Rádiólokáció
2700-2900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3
Rádiólokáció H3 H14 H23
5.423 5.424 5.423 5.423 H157
405 2900-3100 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427
2900-3100 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426


5.425 5.427
2900-3100 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A H3
H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426 H3

5.427
406 3100-3300 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)5.149 5.428
3100-3300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)

5.149
3100-3300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H235.149
3100-3300 MHz
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
H123 Űrkutatás (aktív) H124

5.149 H38
407 3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149 5.429 5.430
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Állandóhelyű
Mozgó

5.149
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr5.149 5.429
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H235.149
3300-3400 MHz

5.149 H38
408 3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
Mozgó 5.430A
Rádiólokáció
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
Amatőr
Mozgó 5.431A Rádiólokáció 5.433
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
Amatőr
Mozgó 5.432B Rádiólokáció 5.433
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.430A
Légi mozgó
Rádiólokáció
3400-3410 MHz
Rádiólokáció H14 H23
3400-3410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.430A H160

H38
409


5.2825.282 5.432 5.432A
3410-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.430A H160
410 5.431 3500-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.433
3500-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.433A Rádiólokáció 5.433H38
411 3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével Rádiólokáció

5.435
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-3800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H160 H161
412 3700-4200 MHz H38
413 ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3800-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H163
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159

H38
414 4200-4400 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438
5.439 5.440
4200-4400 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.440
4200-4400 MHz
5.440 H38 H88
4200-4400 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438 H3
415 4400-4500 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A
4400-4500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
4400-4500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

H51
4400-4500 MHzH38
416 4500-4800 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ 5.440A
4500-4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441 MOZGÓ
4500-4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓH51
4500-4800 MHz

H38 H154
417 4800-4990 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A 5.442
Rádiócsillagászat


5.149 5.339 5.443
4800-4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.442 Rádiócsillagászat

5.149 5.339
4800-4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.442


5.149 H51
4800-4990 MHz
Rádiócsillagászat H41


5.149 5.339 H127 H128 H154
418 4990-5000 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)
5.149
4990-5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT Űrkutatás (passzív)

5.149
4990-5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.149 H51
4990-5000 MHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 Űrkutatás (passzív) H127
5.149 H154
419 5000-5010 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.367
5000-5010 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.367
5000-5010 MHz


H154
5000-5010 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány) H68
420 5010-5030 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.443B

5.367
5010-5030 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.443B

5.367
5010-5030 MHzH154
5010-5030 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B
5.443B H68
421 5030-5091 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.367 5.444
5030-5091 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.367 5.444
5030-5091 MHzH154
5030-5091 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.444
422 5091-5150 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
LÉGI MOZGÓ 5.444B5.367 5.444 5.444A
5091-5150 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ LÉGI MOZGÓ 5.444B

5.367 5.444 5.444A
5091-5150 MHz
5.444A H154 H164
5091-5150 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4


5.444
423 5150-5250 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
5150-5216 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.447A
(űr-Föld irány) 5.447B LÉGI MOZGÓ 5.446C MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.446B
Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány) 5.446

5.447C
5150-5216 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165
5150-5216 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A H164 (űr-Föld irány) 5.447B H164
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B


5.447C H153 H154
5150-5216 MHz
Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.446 H139
424


5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
5216-5250 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.447A LÉGI MOZGÓ 5.446C MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.446B

5.447C
5216-5250 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165
5216-5250 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A H164
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B5.447C H153 H154
425 5250-5255 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F


5.447E 5.448 5.448A
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS 5.447D MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F

5.448A
5250-5255 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS 5.447D H24 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F

5.448A H153 H154
426 5255-5350 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F


5.447E 5.448 5.448A
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív) MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F

5.448A
5255-5350 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F

5.448A H153 H154
427 5350-5460 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5350-5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) 5.448B ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5350-5460 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23
5350-5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív) 5.448B H123
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C H124
H154
5350-5460 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
H3
428 5460-5470 MHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D


5.448B
5460-5470 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

5.448B
5460-5470 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23
5460-5470 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.448B H154
5460-5470 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 H3
429 5470-5570 MHz TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B5.448B 5.450 5.451
5470-5570 MHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) ŰRKUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.448B
5470-5570 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív) H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.448B H153 H154
5470-5570 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B H14 H23
430 5570-5650 MHz TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B


5.450 5.451 5.452
5570-5650 MHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.452
5570-5650 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

H153 H154
5570-5650 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B 5.452 H14 H23 H157
431 5650-5725 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5650-5670 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)


5.282
5650-5670 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5650-5670 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
Amatőr H11
Műholdas amatőr (Föld-űr irány) 5.282 H39
Űrkutatás (távoli űr) H24

H153 H154
4325.282 5.451 5.453 5.454 5.455
5670-5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
RÁDIÓLOKÁCIÓ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5670-5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5670-5725 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A Amatőr H11 Űrkutatás (távoli űr) H24H153 H154
433 5725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456
5725-5830 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr

5.150 5.453 5.455
5725-5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr

5.150
5725-5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23H166
5725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) H158 Amatőr H11


5.150 H37 H38 H154 H166 H167
434 5830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)


5.150 5.451 5.453 5.455 5.456
5830-5850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)5.150 5.453 5.455
5830-5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)

5.150
5830-5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23


H166
5830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158
Amatőr H11
Műholdas amatőr (űr-Föld irány) H395.150 H37 H38 H154 H166
435 5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
Amatőr
Rádiólokáció
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
5850-5875 MHz


H166
5850-5875 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158


5.150 H37 H38 H154 H166
436

5.150


5.150


5.150


5.150
5875-5925 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) H158 FÖLDI MOZGÓ H167A

H154
437 5925-6700 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
MOZGÓ 5.457C
5925-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A MOZGÓ
5925-6425 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H168
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158
H38 H154
438


5.149 5.440 5.4585.149 5.440 5.458
6425-6700 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H70 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A


5.149 5.458 H151
6425-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

5.149 5.440 5.458 H38 H88 H151 H154
439 6700-7075 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ


5.458 5.458A 5.458B 5.458C
6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ


5.458 5.458A 5.458B 5.458C
6700-7075 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H70 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

5.458 H151
6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány)
5.441 H158 H164

5.458 5.458A 5.458B 5.458C H38 H151 H154
440 7075-7145 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
7075-7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
7075-7125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169

5.458 H38
4415.458 5.459
5.458
7125-7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.458
7125-7145 MHzH38
442 7145-7235 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.4605.458 5.459
7145-7235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460

5.458
7145-7235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H1705.458
7145-7235 MHz
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460 H245.458 H38
443 7235-7250 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.458
7235-7250 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.458
7235-7250 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.458
7235-7250 MHzH38
444 7250-7300 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ

5.461
7250-7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ5.461
7250-7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H171 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.461 H172
7250-7300 MHzH38
445 7300-7450 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7300-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
7300-7425 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H171 H173
7300-7425 MHz

H38
4465.461
5.461
7425-7450 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173
7425-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170

H38
447 7450-7550 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével5.461A
7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével

5.461A
7450-7550 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173
7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.461A H38
448 7550-7750 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7550-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
7550-7750 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H171 H173
7550-7725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170H38
449 7725-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174

H38
450 7750-7850 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461 B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7750-7850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.461 B MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
7750-7850 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168AH151
7750-7850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461B H63

H38 H151
451 7850-7900 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7850-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7850-7900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151
7850-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174


H38 H151
452 7900-8025 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ

5.461
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ


5.461
7900-8025 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.461 H172
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170

H38 H151 H177
453 8025-8175 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463


5.462A
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463

5.462A
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A


H151
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H170
5.462A H38 H151 H177
454 8175-8215 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
5.462A
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463

5.462A
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H170
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány) H63
5.462A H38 H151 H177
455 8215-8400 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
8215-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H1705.462A H38 H151 H177
456


5.462A5.462A
8275-8400 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177
8275-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.462A H38 H177
457 8400-8500 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 5.466
8400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465
8400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H170
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 H24

H38
458 8500-8550 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8500-8550 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.469 RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.469
8500-8550 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8500-8550 MHz
H38 H154
459 8550-8650 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)5.468 5.469 5.469A
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív)
FÖLDI MOZGÓ 5.469 RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.469A
8550-8650 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.469A H38 H154
460 8650-8750 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8650-8750 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.469 RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469
8650-8750 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8650-8750 MHz
H38 H154
461 8750-8850 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.4705.471
8750-8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
8750-8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
8750-8850 MHz
H38 H154
8750-8850 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470 H3
462 8850-9000 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472


5.473
8850-9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
8850-9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 H165
8850-9000 MHzH38 H154
463 9000-9200 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.471 5.473A
9000-9200 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.473A
9000-9200 MHz

H154
9000-9200 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.473A
464 9200-9300 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.4725.473 5.474
9200-9300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

5.474
9200-9300 MHz
H154
9200-9300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 H3 H178
465 9300-9500 MHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
9300-9500 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
9300-9500 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H1245.475A 5.476A H154
9300-9500 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H178
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.427 5.475 5.475B
466 9500-9800 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.476A
9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A
9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124


5.476A H154
9500-9800 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
467 9800-9900 MH RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív) Űrkutatás (aktív)
Állandóhelyű
5.477 5.478 5.478A 5.478B
9800-9900 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív) Állandóhelyű

5.478A 5.478B
9800-9900 MHz
Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123
Űrkutatás (aktív) H1245.478A 5.478B H154
9800-9900 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
468 9900-10 000 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű


5.477 5.478 5.479
9900-10 000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Állandóhelyű

5.479
9900-10 000 MHzH154
9900-10 000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23


5.479 H179
469 10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr

5.479
10-10,45 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr5.479 5.480
10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr

5.479
10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr

5.479
10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H180
MOZGÓ H180 Amatőr H11

H38 H154
10-10,45 GHz

5.479 H179
470 10,45-10,5 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.481
10,45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.481 MOZGÓ 5.481 RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Műholdas amatőr
10,45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.481 H180
MOZGÓ 5.481 H180
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39

H38 H154
10,45-10,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
471 10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H180
MOZGÓ H180

H154
472 10,55-10,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
10,55-10,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
10,55-10,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H180
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180

H154
473 10,6-10,68 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Rádiólokáció5.149 5.482 5.482A
10,6-10,68 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Rádiólokáció
5.149 5.482 5.482A
10,6-10,68 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H180
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H180 RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.482 5.482A
474 10,68-10,7 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.483
10,68-10,7 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
10,68-10,7 GHz
5.340
10,68-10,7 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
475 10,7-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441 5.484A
(Föld-űr irány) 5.484 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
10,7-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
5.484A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,7-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441 5.484A
(Föld-űr irány) 5.484 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
10,7-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H181
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441 5.484A
H159 H181A

H182 H182A
476 11,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7-12,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.486 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.488 Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.485
11,7-12,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7-12,3 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A
11,7-12,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.487 H159 H181A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187
477 12,1-12,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A 5.488

5.485 5.489


5.487 5.487A
478 12,2-12,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
12,2-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS5.492
479

5.487 5.487A


5.484A 5.487


5.487 5.487A
12,3-12,5 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A
12,3-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H188 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.487 H159 H181A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
H187

5.492
480 12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány)

5.487A 5.488 5.490
12,5-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.493
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A 5.496 (Föld-űr irány)
12,5-12,75 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A 5.496 H159 H181A
481

5.494 5.495 5.496
12,7-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével


H182 H182A
482 12,75-13,25 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr) (űr-Föld irány)
12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.441 MOZGÓ Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány)
12,75-13,25 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A


H151
12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H189
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.441 H159 H181A
Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

H151
483 13,25-13,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A 5.499
13,25-13,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A
13,25-13,4 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497 H165
13,25-13,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124


5.498A
484 13,4-13,75 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.501A
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
5.499 5.500 5.501 5.501B
13,4-13,75 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
ŰRKUTATÁS 5.501A Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

5.501B
13,4-13,75 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H165
13,4-13,75 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS 5.501A H24 Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány) H885.501B H154
485 13,75-14 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
Űrkutatás5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
13,75-14 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
Űrkutatás

5.502 5.503
13,75-14 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H165
5.502
13,75-14 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A H159 H181A
Műholdas Föld-kutatás H89
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88
Űrkutatás H24

5.502 5.503 H154
486 14-14,25 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás

5.504A 5.505
14-14,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás

5.504A
14-14,25 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H165
14-14,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C H182 H182A
Űrkutatás H245.504A
487 14,25-14,3 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás


5.504A 5.505 5.508
14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás

5.504A
14,25-14,3 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H165
14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.508A H182 H182A
Űrkutatás H245.504A
488 14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció

5.504A
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.506A
Műholdas rádiónavigáció


5.504A
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció


5.504A
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció


5.504A
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A


5.504A
489 14,4-14,47 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.504A
14,4-14,47 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.504A
14,4-14,47 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A
Űrkutatás (űr-Föld irány) H245.504A
490 14,47-14,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Rádiócsillagászat

5.149 5.504A
14,47-14,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Rádiócsillagászat

5.149 5.504A
14,47-14,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A
Rádiócsillagászat H41
5.149 5.504A
491 14,5-14,8 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás
14,5-14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
14,5-14,62 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190 H191
Űrkutatás H24
492 14,62-14,76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ

H51
14,62-14,76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190
Űrkutatás H24
493 14,76-14,923 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
14,76-14,923 GHz
Űrkutatás H24
494 14,8-15,35 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
14,8-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰrkutatásH51
495 14,923-15,18 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22

H51
14,923-15,18 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190
Űrkutatás H24
496 15,18-15,23 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ

H51
15,18-15,23 GHz
Űrkutatás H24


5.339 H127 H128
497
5.339

5.339
15,23-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190
15,23-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H191
Űrkutatás H24

5.339 H127 H128
498 15,35-15,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.511
15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
15,35-15,4 GHz
5.340
15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
499 15,4-15,43 GHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.511D
15,4-15,43 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511D
15,4-15,43 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
500 15,43-15,63 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.511A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.511C
15,43-15,63 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.511 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511C
15,43-15,63 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.511C
501 15,63-15,7 GHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 15,63-15,7 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,63-15,7 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.511D 5.511D
502 15,7-16,6 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 15,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
15,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23
5.512 5.513 H51
503 16,6-17,1 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány;


5.512 5.513
16,6-17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány)
16,6-17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23


H51
16,6-17,1 GHz
Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány) H24
504 17,1-17,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.512 5.513
17,1-17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
17,1-17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
17,1-17,2 GHz

H153 H154
505 17,2-17,3 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)
17,2-17,3 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.512 5.513 5.513A 5.513A 5.513A H153 H154
506 17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B
Rádiólokáció
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Rádiólokáció
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516 Rádiólokáció
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B
Rádiólokáció
17,3-17,7 GHz
Rádiólokáció H14 H23
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 H193 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B H159 H193A H194A
5.514 5.514 5.515 5.514
507 17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-17,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517
(Föld-űr irány) 5.516 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A H159
H194A
(Föld-űr irány) 5.516 H193
5.515
508 17,8-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ

5.519
509 18,1-18,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
(Föld-űr irány) 5.520
MOZGÓ5.519 5.521
18,1-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.520 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.519 MOZGÓ
18,1-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,1-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A
(Föld-űr irány) 5.520 H193
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.519 H63
510 18,4-18,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
MOZGÓ
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A MOZGÓ
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A
511 18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Űrkutatás (passzív)


5.522A 5.522C
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével ŰRKUTATÁS (passzív)

5.522A
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Űrkutatás (passzív)


5.522A
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Űrkutatás (passzív)


5.522A
18,6-18,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194


5.522A
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H194
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.522B H159 H194A
Űrkutatás (passzív) H127


5.522A
512 18,8-19,3 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.523A
MOZGÓ
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.523A MOZGÓ
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.523A H159 H194A
513 19,3-19,7 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) (Föld-űr irány)
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
MOZGÓ
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) (Föld-űr irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
MOZGÓ
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523C 5.523D 5.523E H159 H164 H194A
514 19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
Műholdas mozgó
(űr-Föld irány)


5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
Műholdas mozgó
(űr-Föld irány)


5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
Műholdas mozgó
(űr-Föld irány)
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A
Műholdas mozgó
(űr-Föld irány)
515 20,1-20,2 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)


5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
20,1-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)


5.525 5.526 5.527 5.528
20,1-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

5.525 5.526 5.527 5.528
516 20,2-21,2 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)


5.524
20,2-21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr-Föld irány)
20,2-21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)H51
20,2-21,2 GHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány) H88
517 21,2-21,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H174
MOZGÓ H199 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
518 21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530

5.531
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530
21,4-22 GHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530 H187H167
519 22-22,21 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
5.149 5.149 5.149 H167
520 22,21-22,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
22,21-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
22,21-22,442 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H201
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.532 H167
521 22,442-22,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,442-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149 5.532 5.149 5.532 5.149 5.149 5.532 H167
522 22,5-22,55 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
22,5-22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
22,5-22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,5-22,55 GHz

H167
523 22,55-23,55 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
22,55-23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A MOZGÓ
22,55-22,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,55-22,6 GHzH167
524 22,6-23 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174
MOZGÓ H199
5.149 H167
525 23-23,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
5.149 H167
526

5.149


5.149
23,45-23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
23,45-23,55 GHz

H167
527 23,55-23,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
23,55-23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
23,55-23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
23,55-23,6 GHz

H167
528 23,6-24 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
23,6-24 GHz 23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.340 5.340 5.340 H167
529 24-24,05 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24-24,05 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24-24,05 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
5.150 5.150 5.150 H37 H38 H167
530 24,05-24,25 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
24,05-24,25 GHz
Amatőr H11
Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5.150

5.150
5.150 H37 H38 H154 H167
531 24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,25-24,45 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25-24,45 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174 MOZGÓ H199 H202

H154 H167
532 24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,45-24,65 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,45-24,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174 MOZGÓ H199 H202

H154 H167
533 24,5-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
5.533 5.533 H154 H167
534 24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,65-24,75 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI MŰHOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ (Föld-űr irány)
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
5.533 H154 H167
535 24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,75-25,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.535
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.535 MOZGÓ
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203


H154 H167
536 25,25-25,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

H154 H167
537 25,5-27 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536C
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,5-27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,5-26,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B H89
ÁLLANDÓHELYŰ H203
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88
5.536A H154 H167
538

5.536A


5.536A
26,5-27 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22H204
26,5-27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B H89
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

5.536A H154 H167
539 27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 5.537
MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22

H204
540 27,5-28,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.537A MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B
5.539
MOZGÓ
5.538 5.540
27,5-28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.539
MOZGÓ

5.538 5.540
27,5-28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A
541 28,5-29,1 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B
5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
5.540
28,5-29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541

5.540
28,5-29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.523A H159 H193A
H194A
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 H89
542 29,1-29,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C
5.523E 5.535A 5.539 5.541A
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541

5.540
29,1-29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516B
5.523C 5.523E 5.535A
5.539 5.541A
MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

5.540
29,1-29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.541A H159 H164 H193A H194A Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89
543 29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)


5.540 5.542
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.539 MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
Műholdas mozgó
(Föld-űr irány)


5.540 5.542
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
Műholdas mozgó
(Föld-űr irány)


5.540
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89
Műholdas mozgó
(Föld-űr irány)
544 29,9-30 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
29,9-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.539 MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
29,9-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89

5.525 5.526 5.527
545 30-31 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
5.542
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
30-31 GHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány) H88
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A H159 H194A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

H204
546 31-31,3 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.543A
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
Űrkutatás 5.544 5.545

5.149
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr-Föld irány) Űrkutatás 5.544

5.149
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A H207
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(űr-Föld irány) H88
Űrkutatás 5.544 H24


5.149
547 31,3-31,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
31,3-31,5 GHz
5.340
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
548 31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.149 5.546
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.149
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.546
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.546 RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.546 H207
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


5.149
549 31,8-32 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
5.547 5.547B 5.548
31,8-32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)

5.547 5.548
31,8-32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547
5.547A H206 ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

5.548
31,8-32 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
550 32-32,3 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
32-32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
32-32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206 ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24
32-32,3 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.547 5.547C 5.548 5.547 5.548 5.548 5.548
551 32,3-33 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
32,3-33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
32,3-33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206
32,3-33 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.547 5.547D 5.548 5.547 5.548 5.548 5.548
552 33-33,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
33-33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
33-33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206
33-33,4 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.547 5.547E 5.547
553 33,4-34,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 33,4-34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
33,4-34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.549 H51
554 34,2-34,7 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)

5.549
34,2-34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
34,2-34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51
34,2-34,7 GHz
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány) H24
555 34,7-35,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás 5.550

5.549
34,7-35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Űrkutatás
34,7-35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51
34,7-35,2 GHz
Űrkutatás H24
556 35,2-35,5 GHz METEOROLÓGIA
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.549
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA RÁDIÓLOKÁCIÓ
35,2-35,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA H46
557 35,5-36 GHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
35,5-36 GHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)
35,5-36 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
35,5-36 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
35,5-36 GHz
METEOROLÓGIA H46
5.549 5.549A 5.549A H51 5.549A
558 36-37 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.550A
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149 5.550A
36-37 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.149 5.550A H51
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


5.149 5.550A
559 37-37,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)5.547
37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.547
37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
560 37,5-38 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
37,5-38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
37,5-37,926 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89
561
5.547

5.547
37,926-38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21
37,926-38 GHz
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89
562 38-39,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
38-39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
38-38,178 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21
38-38,178 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
563 38,178-39,186 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
564

5.547


5.547
39,186-39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21
39,186-39,5 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
565 39,5-40 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)

5.547
39,5-40 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)

5.547
39,5-40 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A H211
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H211A
H47
39,5-40 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H159 H193A
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
566 40-40,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B H193A H211
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H211AH47
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(Föld-űr irány) H89 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B H159 H193A
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89
567 40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Mozgó
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212
568 41-42,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Mozgó
5.547 5.551F 5.551H 5.551I
41-42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó

5.547 5.551H 5.551I
41-42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212
569 42,5-43,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.547
42,5-43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.547
42,5-43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149
570 43,5-47 GHz MOZGÓ 5.553
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
43,5-47 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
43,5-45,5 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

5.554 H51
571


5.5545.554
45,5-47 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554
572 47-47,2 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
47-47,2 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
47-47,2 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
573 47,2-47,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
MOZGÓ5.552A
47,2-47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ

5.552A
47,2-47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213
H199
47,2-47,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
574 47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A
MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A
MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A H159 H193A


H199
47,5-47,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
575 47,9-48,2 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
MOZGÓ5.552A
47,9-48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ

5.552A
47,9-48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213
H199
47,9-48,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
576 48,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B
MOZGÓ
48,2-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B
5.338A 5.552
MOZGÓ
48,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B
MOZGÓ
48,2-48,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199
48,2-48,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
577 48,5-48,54 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199
48,5-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
H213A
578 48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ


5.149 5.340 5.555
48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ


5.149 5.340 5.555
48,54-49,44 GHz5.149 5.555 H41 H199
48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

5.149 5.340
579 49,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B
MOZGÓ5.149 5.340 5.555
49,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B
MOZGÓ
49,44-50,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199
49,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.338A 5.552
H213A
580 50,2-50,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
50,2-50,4 GHz


5.340
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
581 50,4-51,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
50,4-51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
50,4-51,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A H211
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) H211A

H47
50,4-51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
582 51,4-52,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ5.547 5.556
51,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ

5.547 5.556
51,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.547 H215


5.556 H41
583 52,6-54,25 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.556
52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.556
52,6-54,25 GHz


5.340
52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.556 H41
584 54,25-55,78 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
ŰRKUTATÁS (passzív)5.556B
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A ŰRKUTATÁS (passzív)
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
585 55,78-56,9 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)5.547 5.557
55,78-56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
55,78-56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547
5.557A H216 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
586 56,9-57 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.557
56,9-57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
56,9-57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H216 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
587 57-58,2 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.547 5.557
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
57-58,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


H153 H154
588 58,2-59 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.556
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ ŰRKUTATÁS (passzív)


5.547 5.556
58,2-59 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.556 H41 H153 H154
589 59-59,3 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
59-59,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A MOZGÓ 5.558 RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 ŰRKUTATÁS (passzív)
59-59,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
MOZGÓ 5.558 RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23H204
59-59,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

H153 H154
590 59,3-64 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
59,3-64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558 RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
59,3-63 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
MOZGÓ 5.558 RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23

H204
59,3-63 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
H38 H153 H154
59,3-63 GHz


5.138 H37
591
5.138

5.138
63-64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
63-64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
FÖLDI MOZGÓ H218A

H153 H154 H167
592 64-65 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.547 5.556
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.547 5.556
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218
5.556 H41 H153
593 65-66 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS

5.547
65-66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével ŰRKUTATÁS

5.547
65-66 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218
65-66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
H89
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218 ŰRKUTATÁS H24H153
594 66-71 GHz MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.553 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
66-71 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.553 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554
66-71 GHz
MOZGÓ 5.553 5.558 MŰHOLDAS
MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.554
595 71-74 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
71-74 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H47 H219
MŰHOLDAS
MOZGÓ (űr-Föld irány) H47 H219
596 74-76 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.561
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.561
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
5.561
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.561 H154
597 76-77,5 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)5.149
76-77,5 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Műholdas amatőr Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149
76-77,5 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 Amatőr H11
Műholdas amatőr H39
Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149 H154 H167
76-77,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23


5.149
598 77,5-78 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS
AMATŐR
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149
77,5-78 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149
77,5-78 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39 Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 H154 H167
599 78-79 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)5.149 5.560
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Műholdas amatőr Rádiócsillagászat Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.560
78-79 GHz
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39 Rádiócsillagászat H41 Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149 5.560 H154 H167
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149
600 79-81 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)5.149
79-81 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149
79-81 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39
Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149 H154 H167
79-81 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23


5.149
601 81-84 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr-Föld irány)


5.149 5.561A
81-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.561A
81-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217

5.149
81-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.561A H11 H39
H154
81-84 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H47 H219
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) H47 H219
5.149
602 84-86 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.561 B
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT


5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217


5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H217
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149 H154
603 86-92 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
86-92 GHz
5.340
86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
604 92-94 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
92-94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
92-94 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
5.149
92-94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ H235.149
605 94-94,1 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
Rádiócsillagászat
5.562 5.562A
94-94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív) Rádiócsillagászat

5.562 5.562A
94-94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív) Rádiócsillagászat H415.562 5.562A
94-94,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
606 94,1-95 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
94,1-95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
94,1-95 GHz
RÁDIÓ-CSILLAGÁSZAT H41
5.149
94,1-95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ H235.149
607 95-100 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.149 5.554
95-100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
95-100 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149
95-100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ H220 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.149 5.554
608 100-102 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
100-102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
100-102 GHz
5.340
100-102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130
609 102-105 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149 5.341
102-105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.341
102-105 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H415.149 5.341 H130
102-105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ5.149
610 105-109,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
105-109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
105-109,5 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H1275.149 5.341 H130
105-109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.149
611 109,5-111,8 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
109,5-111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
109,5-111,8 GHz
5.340
109,5-111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130
612 111,8-114,25 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
111,8-114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
111,8-114,25 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H1275.149 5.341 H130
111,8-114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ

5.149
613 114,25-116 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.341
114,25-116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341
114,25-116 GHz
5.340
114,25-116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130
614 116-119,98 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.341
116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)

5.341
116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


5.341 H130
615 119,98-122,25 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.138 5.341
119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)

5.138 5.341
119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127


5.341 H38 H130
119,98-122,25 GHz5.138 H37
616 122,25-123 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr5.138
122,25-123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr

5.138
122,25-123 GHz
Amatőr H11

H38
122,25-123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
5.138 H37
617 123-130 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat 5.562D


5.149 5.554
123-130 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat

5.149 5.554
123-130 GHz
Rádiócsillagászat H41

5.149
123-130 GHz
MŰHOLDAS
ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.149 5.554
618 130-134 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149 5.562A
130-134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) 5.562E ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.562A
130-134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(aktív) 5.562E
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.562A
130-134 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
5.149
619 134-136 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
134-136 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS
AMATŐR Rádiócsillagászat
134-136 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS
AMATŐR H39 Rádiócsillagászat H41
620 136-141 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr5.149
136-141 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr

5.149
136-141 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 Amatőr H11
Műholdas amatőr H39


5.149
136-141 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
621 141-148,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
141-148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
141-148,5 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
5.149
141-148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
622 148,5-151,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
148,5-151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
148,5-151,5 GHz
5.340
148,5-151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
623 151,5-155,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
151,5-155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
151,5-155,5 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
5.149
151,5-155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.149
624 155,5-158,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B


5.149 5.562F 5.562G
155,5-158,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.562F 5.562G
155,5-158,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
H127


5.149 5.562F
155,5-158,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149 5.562G
625 158,5-164 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
158,5-164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
158,5-164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS
ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
626 164-167 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
164-167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
164-167 GHz
5.340
164-167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
627 167-174,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558

5.149 5.562D
167-174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558

5.149
167-174,5 GHz
5.149
167-174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ 5.5585.149
628 174,5-174,8 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
174,5-174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
174,5-174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
629 174,8-182 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)
174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
630 182-185 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
182-185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
182-185 GHz
5.340
182-185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
631 185-190 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)
185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
632 190-191,8 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
190-191,8 GHz


5.340
190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
633 191,8-200 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.554
191,8-200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.554
191,8-200 GHz

5.149 5.341 H130
191,8-200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.149 5.554
634 200-202 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341 5.563A
200-202 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341 5.563A
200-202 GHz

5.340
200-202 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 5.563A H130
635 202-209 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341 5.563A
202-209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341 5.563A
202-209 GHz

5.340
202-209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 5.563A H130
636 209-217 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341
209-217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.341
209-217 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149 5.341 H130
209-217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ5.149
637 217-226 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B


5.149 5.341
217-226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
217-226 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127


5.149 5.341 H130
217-226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) MOZGÓ


5.149
638 226-231,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
226-231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340
226-231,5 GHz
5.340
226-231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340
639 231,5-232 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
231,5-232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
231,5-232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
640 232-235 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
232-235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ Rádiólokáció
232-235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
641 235-238 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) ŰRKUTATÁS (passzív)


5.563A 5.563B
235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) ŰRKUTATÁS (passzív)

5.563A 5.563B
235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H1275.563A 5.563B
235-238 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
642 238-240 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
238-240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
238-240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
643 240-241 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
240-241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
240-241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
644 241-248 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr5.138 5.149
241-248 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
Műholdas amatőr

5.138 5.149
241-248 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39


5.149 H38
241-248 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.138 5.149 H37
645 248-250 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat5.149
248-250 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat


5.149
248-250 GHz
AMATŐR H11
MŰHOLDAS AMATŐR H39
Rádiócsillagászat H41

5.149
646 250-252 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.563A
250-252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)


5.340 5.563A
250-252 GHz
5.340
250-252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-
KUTATÁS
(passzív) H128
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.563A
647 252-265 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554
252-265 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554
252-265 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41
5.149
252-265 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.149 5.554
648 265-275 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.563A
265-275 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT

5.149 5.563A
265-275 GHz
RÁDIÓ-
CSILLAGÁSZAT H41


5.149 5.563A
265-275 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ5.149
649 275-1000 GHz (Nincs felosztva) 5.565 275-1000 GHz
(Nincs felosztva) 5.565
275-1000 GHz
(Nincs felosztva) 5.565

3. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti három földrajzi Körzet

1. Az ENSZ szakági feladatait ellátó Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre a frekvenciagazdálkodás világszerte, így hazánkban is.

2. Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádiófrekvenciás tartomány felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az 1. ábra mutatja.

1. ábra

4. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzetközi lábjegyzetei

1. Bevezető

1.1. A Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkező, az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopában feltüntetett nemzetközi lábjegyzetek sorszámai a mellékletben vastagon szedve szerepelnek.

1.2. A mellékletben a nemzetközi lábjegyzet végén feltüntetett „(WRC-97)”, „(WRC-2000)”, „(WRC-03)”, valamint „(WRC-07)” rövidítés a WRC-97, a WRC-2000, a WRC-03, valamint a WRC-07 változtatásait jelzi. Ha a nemzetközi lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC-95 hagyta jóvá.

1.3. E melléklet alkalmazásában:

1.3.1. Iroda: az ITU Rádiótávközlési Irodája;

1.3.2. kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás valamely állomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történő felhasználására vonatkozik;

1.3.3. kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, hogy azt egy vagy több igazgatás földfelszíni rádiótávközlési szolgálata vagy űrtávközlési szolgálata számára felhasználja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi övezetben, meghatározott feltételek mellett;

1.3.4. sáv: az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv;

1.3.5. Táblázat: a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) Frekvenciasávok Felosztási Táblázata (azaz az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A-C oszlopa).

1.4. A nemzetközi lábjegyzetben hivatkozott Cikk, Bekezdés, Függelék, Határozat és Ajánlás - az ITU-R-ajánlások kivételével - az RR megfelelő részére utal.

1.5. Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem okoznak káros zavarást egy másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásának, ez - amennyiben a nemzetközi lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43 Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem okozhat káros zavarást, nem tarthat igényt védelemre a másik rádiószolgálat vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomása által okozott káros zavarásokkal szemben.

1.6. Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem tarthatnak igényt védelemre egy másik rádiószolgálattal vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásával szemben, ez - amennyiben a nemzetközi lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43A Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem tarthat igényt védelemre, nem okozhat káros zavarást a másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomásának.

2. Nemzetközi lábjegyzetek

5.53 Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 9 kHz alatti frekvenciák használatát engedélyezik, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 9 kHz feletti frekvenciasávok fel vannak osztva.
5.54 Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 9 kHz alatti frekvenciákat felhasználó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden gyakorlatilag elérhető védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben.
5.55 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 14-17 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.56 Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14-19,95 kHz és a 20,05-70 kHz sávokat, valamint az 1. Körzetben a 72-84 kHz és a 86-90 kHz sávokat is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciákat használják. (WRC-07)
5.57 A 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz és a 70-90 kHz (72-84 kHz és 86-90 kHz az 1. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata parti rádiótávíró állomásokra (csak A1A és F1B adásmódok) korlátozódik. Kivételesen engedélyezett a J2B és a J7B adásmódok használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges sávszélesség nem lépi túl az A1A vagy az F1B adásmódoknál a kérdéses sávban általában használt értéket.
5.58 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 67-70 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.59 Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70-72 kHz és a 84-86 kHz sávokban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
5.60 A 70-90 kHz (70-86 kHz az 1. Körzetben) és a 110-130 kHz (112-130 kHz az 1. Körzetben) sávokban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.
5.61 A 2. Körzetben a 70-90 kHz és a 110-130 kHz sávokban a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 Bekezdés szerint azokkal az igazgatásokkal elért megegyezés alapján lehet, amelyeknek a Táblázatnak megfelelően működő szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonáltal az állandóhelyű, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen megegyezések alapján létesített állomásai számára.
5.62 Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90-110 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében állomásokat működtetnek, egyeztessék a műszaki és üzemviteli jellemzőket, hogy ily módon elkerülhető legyen az ezen állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása.
5.63 Törölve. (WRC-97)
5.64 Az állandóhelyű szolgálatban, a számára 90 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint a tengeri mozgószolgálatban, a számára 110 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai számára a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett.
5.65 Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben a 112-117,6 kHz és a 126-129 kHz sávokban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
5.66 Eltérő szolgálati kategória: Németországban a 115-117,6 kHz sávban a felosztás az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
5.67 Járulékos felosztás: Mongóliában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 130-148,5 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenlőség alapján működik. (WRC-07)
5.67A A 135,7-137,8 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg az 1 W (EIRP) értéket, és ezek az állomások nem okozhatnak káros zavarást az 5.67 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő rádiónavigáció szolgálat állomásainak. (WRC-07)
5.67B Algériában, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban és Tunéziában a 135,7-137,8 kHz sáv használata az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálatra korlátozódik. A fent említett országokban a 135,7-137,8 kHz sávban az amatőrszolgálat nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak figyelembe kell venniük.
(WRC-07)
5.68 Helyettesítő felosztás: Angolában, Burundiban, a Kongói Köztársaságban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és a Dél-afrikai Köztársaságban a 160-200 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-03)
5.69 Járulékos felosztás: Szomáliában a 200-255 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.70 Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Etiópiában, Kenyában, Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Zambiában és Zimbabwéban a 200-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.71 Helyettesítő felosztás: Tunéziában a 255-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.
5.72 Az állandóhelyű szolgálatnak az északi övezetekben (az északi szélesség 60. fokától északra) fekvő norvég állomásai, amelyek ki vannak téve a sarki fény által okozott zavaroknak, továbbra is használhatnak négy frekvenciát a 283,5-490 kHz és az 510-526,5 kHz sávokban.
5.73 A 285-325 kHz (283,5-325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció szolgálatban felhasználható kiegészítő navigációs információk keskenysávú technikával történő továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros zavarást a rádiónavigáció szolgálatban működő rádió-irányadó állomásoknak. (WRC-97)
5.74 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3-285,7 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével) számára is felosztották.
5.75 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Moldovában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315-325 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű azzal a feltétellel, hogy a Balti-tenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak frekvenciakijelöléseit ebben a sávban az érintett igazgatások előzetes véleménycseréjéhez kötik. (WRC-07)
5.76 A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405-415 kHz sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a 406,5-413,5 kHz sávban.
5.77 Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Srí Lankán a 415-495 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Ezen országok igazgatásainak minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy a 435-495 kHz sávban működő légi rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást a parti állomások vételénél, amikor azok a hajóállomások olyan frekvenciájú adását veszik, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomásoknak vannak kijelölve (lásd az 52.39 Bekezdést). (WRC-07)
5.78 Eltérő szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 415-435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű.
5.79 A 415-495 kHz és az 505-526,5 kHz (505-510 kHz a 2. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata rádiótávírásra korlátozódik.
5.79A A NAVTEX szolgálatban 490 kHz, 518 kHz és 4209,5 kHz frekvenciákon parti állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az üzemviteli jellemzőket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak megfelelően (lásd a 339. (Rev.WRC-07) Határozatot). (WRC-07)
5.80 A 2. Körzetben a 435-495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.
5.81 Törölve. (WRC-2000)
5.82 A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia kizárólag a parti állomások által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történő adására használandó. A 490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. A 415-495 kHz sávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való felhasználásakor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. (WRC-07)
5.82A A 495-505 kHz sáv használata rádiótávírásra korlátozódik. (WRC-07)
5.82B A 495-505 kHz sávban frekvenciáknak a tengeri mozgószolgálattól eltérő más szolgálatok által történő használatát engedélyező igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy sem az ebben a sávban működő tengeri mozgószolgálatnak, sem a szomszédos sávokban elhelyezett szolgálatoknak nem okoznak káros zavarást, különös tekintettel a 490 kHz és az 518 kHz frekvenciák használatának a 31. és az 52. Cikkekben előírt feltételeire. (WRC-07)
5.83 Törölve. (WRC-07)
5.84 Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC-07)
5.85 Nincs felhasználva.
5.86 A 2. Körzetben az 525-535 kHz sávban a műsorszóró állomások vivőteljesítménye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.
5.87 Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.87A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5-1606,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítésű rádióirányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC-97)
5.88 Járulékos felosztás: Kínában az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.89 A 2. Körzetben az 1605-1705 kHz sávot a műsorszóró szolgálat állomásai a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alapján használhatják.
Az 1625-1705 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben szereplő kiosztásokat.
5.90 Az 1605-1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti műsorszóró állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.
5.91 Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5-1705 kHz sávot másodlagos jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC-97)
5.92 Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sávokban rádiómeghatározó rendszereket működtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W-ot.
5.93 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz és a 2160-2170 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.94 Nincs felhasználva.
5.95 Nincs felhasználva.
5.96 Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1715-1800 kHz és az 1850-2000 kHz sávokban az igazgatások összesen legfeljebb 200 kHz-nyi sávszélességet feloszthatnak amatőrszolgálatuk számára. Mindazonáltal, amikor ezeken a sávokon belül a felosztást végzik amatőrszolgálatuk részére, az igazgatások - a szomszédos országok igazgatásainak előzetes megkeresése után - kötelesek megtenni az esetleg szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amatőrszolgálatuk más országok állandóhelyű és mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. Az egyes amatőrállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W-ot. (WRC-03)
5.97 A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy működik, hogy az elfoglalt sáv 1825-1875 kHz, illetve 1925-1975 kHz. Más szolgálatok, amelyek számára az 1800-2000 kHz sávot felosztották, bármilyen frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemelő Loran rendszernek.
5.98 Helyettesítő felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Belgiumban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, Moldovában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.99 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Üzbegisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Csádban és Togóban az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.100 Az 1. Körzetben az 1810-1830 kHz sávnak az amatőrszolgálat általi használata azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhető, ha az 5.98 és az 5.99 Bekezdésekben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az amatőrállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdések szerint működő más szolgálatok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézkedéseket meghatározzák.
5.101 Helyettesítő felosztás: Burundiban és Lesothóban az 1810-1850 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
5.102 Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban az 1850-2000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.103 Az 1. Körzetben az 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz és a 2650-2850 kHz sávokban frekvenciáknak az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásai számára történő kijelölésekor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
5.104 Az 1. Körzetben a 2025-2045 kHz sávnak a meteorológiát segítő szolgálat általi használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.
5.105 Grönlandot kivéve a 2. Körzetben a rádiótelefon üzemű parti állomások és hajóállomások a 2065-2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW-ot. Kívánatos, hogy elsősorban a következő vivőfrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Argentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz vivőfrekvenciákat is használják, míg a 2072-2075,5 kHz sávban lévő frekvenciákat az 52.165 Bekezdés szerint használják.
5.106 A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye nem haladja meg az 50 W-ot, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz közötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
5.107 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Etiópiában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Lesothóban, Szomáliában és Szváziföldön a 2160-2170 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W-ot. (WRC-03)
5.108 A 2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. A 2173,5-2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC-07)
5.109 A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a digitális szelektív hívás részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
5.110 A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a keskenysávú távgépíró részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
5.111 A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz vivőfrekvenciák, valamint a 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvenciák a földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok érvényben lévő eljárási szabályainak megfelelően ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használhatók. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciákra is, de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított +3 kHz-es sávon belül kell tartani. (WRC-07)
5.112 Helyettesítő felosztás: Dániában, Máltán, Szerbiában és Srí Lankán a 2194-2300 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
(WRC-07)
5.113 A 2300-2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz és az 5005-5060 kHz sávok műsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire nézve lásd az 5.16-5.20, 5.21 és a 23.3-23.10 Bekezdéseket.
5.114 Helyettesítő felosztás: Dániában, Irakban, Máltán és Szerbiában a 2502-2625 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.115 A 3023 kHz és az 5680 kHz vivőfrekvenciákat (vonatkoztatási frekvenciákat) - a 31. Cikkben megadott feltételek mellett - a tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletekbe bevont állomásai is használhatják. (WRC-07)
5.116 Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155-3195 kHz sáv használatát abból a célból, hogy a kisteljesítményű, vezetéknélküli hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat alakuljon ki. Ezen készülékek számára - a helyi igények kielégítésére - az igazgatások járulékos csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.
Megjegyzendő, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány alkalmas indukciós mezőben működő, kis hatótávolságú hallókészülékek használatára.
5.117 Helyettesítő felosztás: Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Libériában, Máltán, Szerbiában, Srí Lankán és Togóban a 3155-3200 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.118 Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban, Peruban és Uruguayban a 3230-3400 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.119 Járulékos felosztás: Hondurasban, Mexikóban és Peruban a 3500-3750 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.120 Törölve. (WRC-2000)
5.121 Nincs felhasználva.
5.122 Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban a 3750-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.123 Járulékos felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 3900-3950 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.124 Törölve. (WRC-2000)
5.125 Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemelő műsorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.
5.126 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 3995-4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.127 A 4000-4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótelefon üzemű hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 17. Függeléket).
5.128 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 4063-4123 kHz és a 4130-4438 kHz sávok frekvenciáit, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Indiában, Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz és a 4408-4438 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálat 1 kW-ot meg nem haladó átlagteljesítményű állomásai azzal a feltétellel üzemeltethetők, hogy a tengerparttól legalább 600 km-re fekszenek és nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára. (WRC-07)
5.129 Törölve. (WRC-07)
5.130 A 4125 kHz és a 6215 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC-07)
5.131 A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíró technikával történő adására. (WRC-97)
5.132 A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvenciák nemzetközi frekvenciák a tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket).
5.133 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130-5250 kHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07)
5.134 Az 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávoknak a műsorszóró szolgálat általi használata a 12. Cikkben lefektetett eljárás alkalmazásától függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a sávokban tegyék lehetővé a digitális modulációjú adások bevezetését az 517. (Rev.WRC-07) Határozat rendelkezéseinek megfelelően. (WRC-07)
5.135 Törölve. (WRC-97)
5.136 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az 5900-5950 kHz sáv frekvenciáit használhatják a következő szolgálatok azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak: állandóhelyű szolgálat (mind a három Körzetben), földi mozgószolgálat (az 1. Körzetben), mozgószolgálat az (R) légi mozgószolgálat kivételével (a 2. és a 3. Körzetben). Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-07)
5.137 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200-6213,5 kHz és a 6220,5-6525 kHz sávokat, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
5.138 Az alábbi sávok:
6765-6795 kHz (sávközépi frekvencia 6780 kHz),
433,05-434,79 MHz (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az 5.280 Bekezdésben említett országok kivételével,
61-61,5 GHz (sávközépi frekvencia 61,25 GHz),
122-123 GHz (sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és
244-246 GHz (sávközépi frekvencia 245 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehetők igénybe. Ezen frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások részére történő használata az érdekelt igazgatások által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön engedély alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük az ITU-R legújabb vonatkozó ajánlásait.
5.138A 2009. március 29-ig a 6765-7000 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. Ez után az időpont után a sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
(WRC-03)
5.139 Eltérő szolgálati kategória: 2009. március 29-ig Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 6765-7000 kHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07)
5.140 Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Kenyában, Ruandában, Szomáliában és Togóban a 7000-7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.141 Helyettesítő felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában és Madagaszkáron a 7000-7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-97)
5.141A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000-7100 kHz és a 7100-7200 kHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.141B Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a Comore-szigeteken, a Koreai Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Új-Zélandon, Ománban, Pápua Új-Guineában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Jemenben a 7100-7200 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.141C Az 1. és a 3. Körzetben a 7100-7200 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC-03)
5.142 2009. március 29-ig a 7100-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. 2009. március 29. után a 7200-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. (WRC-03)
5.143 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 7300-7350 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-07)
5.143A A 3. Körzetben a 7350-7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-03)
5.143B A 1. Körzetben a 7350-7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak és az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladja meg a 24 dBW-ot. (WRC-03)
5.143C Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350-7400 kHz és a 7400-7450 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.143D A 2. Körzetben a 7350-7400 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-03)
5.143E 2009. március 29-ig a 7450-8100 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-03)
5.144 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 7995-8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.145 A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC-07)
5.146 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávok frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhelyű szolgálat részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-07)
5.147 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, használhatják a 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz és a 11 975-12 050 kHz sávok frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot.
5.148 Törölve. (WRC-97)
5.149 Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek
a 13 360-13 410 kHz,
a 25 550-25 670 kHz,
a 37,5-38,25 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 73-74,6 MHz,
az 1. Körzetben a 150,05-153 MHz,
a 322-328,6 MHz,
a 406,1-410 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 608-614 MHz,
az 1330-1400 MHz,
az 1610,6-1613,8 MHz,
az 1660-1670 MHz,
az 1718,8-1722,2 MHz,
a 2655-2690 MHz,
a 3260-3267 MHz,
a 3332-3339 MHz,
a 3345,8-3352,5 MHz,
a 4825-4835 MHz,
a 4950-4990 MHz,
a 4990-5000 MHz,
a 6650-6675,2 MHz,
a 10,6-10,68 GHz,
a 14,47-14,5 GHz,
a 22,01-22,21 GHz,
a 22,21-22,5 GHz,
a 22,81-22,86 GHz,
a 23,07-23,12 GHz,
a 31,2-31,3 GHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 31,5-31,8 GHz,
a 36,43-36,5 GHz,
a 42,5-43,5 GHz,
a 48,94-49,04 GHz,
a 76-86 GHz,
a 92-94 GHz,
a 94,1-100 GHz,
a 102-109,5 GHz,
a 111,8-114,25 GHz,
a 128,33-128,59 GHz,
a 129,23-129,49 GHz,
a 130-134 GHz,
a 136-148,5 GHz,
a 151,5-158,5 GHz,
a 168,59-168,93 GHz,
a 171,11-171,45 GHz,
a 172,31-172,65 GHz,
a 173,52-173,85 GHz,
a 195,75-196,15 GHz,
a 209-226 GHz,
a 241-250 GHz,
a 252-275 GHz
sávok fel vannak osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. Űrállomások és légijármű állomások adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdéseket, valamint a 29. Cikket). (WRC-07)
5.150 Az alábbi sávok:
13 553-13 567 kHz (sávközépi frekvencia 13 560 kHz),
26 957-27 283 kHz (sávközépi frekvencia 27 120 kHz),
40,66-40,70 MHz (sávközépi frekvencia 40,68 MHz),
902-928 MHz a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz),
2400-2500 MHz (sávközépi frekvencia 2450 MHz),
5725-5875 MHz (sávközépi frekvencia 5800 MHz) és
24-24,25 GHz (sávközépi frekvencia 24,125 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehetők. Az e sávokban működő rádiótávközlési szolgálatok kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek.
5.151 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 13 570-13 600 kHz és a 13 800-13 870 kHz sávok frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
(WRC-07)
5.152 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, Elefántcsontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250-14 350 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Az állandóhelyű szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot. (WRC-03)
5.153 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 15 995-16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.154 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068-18 168 kHz sávot elsődleges jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az országoknak a határain belül történő használatra az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.155 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.155A Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik. (WRC-07)
5.155B A 21 870-21 924 kHz sávot az állandóhelyű szolgálatban a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtásához használják.
5.156 Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720-23 200 kHz sávot elsődleges jelleggel a meteorológiát segítő szolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.
5.156A A 23 200-23 350 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
5.157 A 23 350-24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata hajók közötti rádiótávírásra korlátozódik.
5.158 Nincs felhasználva.
5.159 Nincs felhasználva.
5.160 Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és Szváziföldön a 41-44 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.161 Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41-44 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.162 Járulékos felosztás: Ausztráliában és Új-Zélandon a 44-47 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.162A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban és Svájcban a 46-68 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-07)
5.163 Járulékos felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 47-48,5 MHz és az 56,5-58 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.164 Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsontparton, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Tunéziában és Törökországban a 47-68 MHz sávot, a Dél-afrikai Köztársaságban a 47-50 MHz sávot, a Cseh Köztársaságban a 66-68 MHz sávot, valamint Lettországban és Litvániában a 48,5-56,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-07)
5.165 Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Madagaszkáron, Mozambikban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.166 Helyettesítő felosztás: Új-Zélandon az 50-51 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel; az 53-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel.
5.167 Helyettesítő felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Pakisztánban, Szingapúrban és Thaiföldön az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.167A Járulékos felosztás: Indonéziában az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.168 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.169 Helyettesítő felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel.
5.170 Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51-53 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.
5.171 Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Maliban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 54-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.172 Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban az 54-68 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.173 Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban a 68-72 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.174 Törölve. (WRC-07)
5.175 Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68-73 MHz és a 76-87,5 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. Lettországban és Litvániában a 68-73 MHz és a 76-87,5 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat, valamint a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt országokban a műsorszóró szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell működniük. (WRC-07)
5.176 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a 68-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.177 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 73-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.178 Járulékos felosztás: Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73-74,6 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.
5.179 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Litvániában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6-74,8 MHz és a 75,2-75,4 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, de kizárólag csak a földi telepítésű adók számára. (WRC-07)
5.180 A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tartózkodniuk kell a védősáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölésétől olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a markeradók számára.
Törekedni kell a fedélzeti marker-vevőkészülékek jellemzőinek további tökéletesítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárokhoz közeli adóállomások teljesítményének korlátozására.
5.181 Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 74,8-75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-03)
5.182 Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.183 Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.184 Törölve. (WRC-07)
5.185 Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és Paraguayban a 76-88 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.186 Törölve. (WRC-97)
5.187 Helyettesítő felosztás: Albániában a 81-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják.
5.188 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a műsorszóró szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.
5.189 Nincs felhasználva.
5.190 Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5-88 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-97)
5.191 Nincs felhasználva.
5.192 Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100-108 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-97)
5.193 Nincs felhasználva.
5.194 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a 104-108 MHz sávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.195 Nincs felhasználva.
5.196 Nincs felhasználva.
5.197 Járulékos felosztás: Pakisztánban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 108-111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-07)
5.197A Járulékos felosztás: A 108-117,975 MHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi szabványoknak megfelelően működő rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a 413. (Rev.WRC-07) Határozatnak megfelelően történhet. A 108-112 MHz sávnak az (R) légi mozgószolgálat által történő használata földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat - az elismert nemzetközi légügyi szabványoknak megfelelően - szolgáltató rendszerekre korlátozódik. (WRC-07)
5.198 Törölve. (WRC-07)
5.199 Törölve. (WRC-07)
5.200 A 117,975-137 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz kisegítő légiforgalmi frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai a 31. Cikkben lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival. (WRC-07)
5.201 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guineában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132-136 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (WRC-97)
5.202 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Lettországban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136-137 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (WRC-2000)
5.203 Törölve. (WRC-07)
5.203A Törölve. (WRC-07)
5.203B Törölve. (WRC-07)
5.204 Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kuvaitban, Montenegróban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szerbiában, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137-138 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07)
5.205 Eltérő szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137-138 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.206 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 137-138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
5.207 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137-144 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a körzeti műsorszóró felosztásokba bele nem illeszthető.
5.208 A 137-138 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC-97)
5.208A Frekvenciák kijelölésekor a 137-138 MHz, 387-390 MHz és a 400,15-401 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálat űrállomásai számára, az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz és a 608-614 MHz sávokban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros zavarás küszöbszintjeit a vonatkozó ITU-R Ajánlás mutatja.
(WRC-07)
5.208B *  A
137-138 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz,
21,4-22 GHz
sávokban a 739. (Rev.WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07)
5.209 A 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC-97)
5.210 Járulékos felosztás: Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 138-143,6 MHz és a 143,65-144 MHz sávokat másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. (WRC-07)
5.211 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Kenyában, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Maliban, Máltán, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Katarban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában és Törökországban a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és a földi mozgószolgálat számára is felosztották.
(WRC-07)
5.212 Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Lesothóban, Libériában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Ománban, Ugandában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, Sierra Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbabwéban a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-07)
5.213 Járulékos felosztás: Kínában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.214 Járulékos felosztás: Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Máltán, Montenegróban, Szerbiában, Szomáliában, Szudánban és Tanzániában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.215 Nincs felhasználva.
5.216 Járulékos felosztás: Kínában a 144-146 MHz sávot másodlagos jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották.
5.217 Helyettesítő felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában és Indiában a 146-148 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel.
5.218 Járulékos felosztás: a 148-149,9 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az egyes adások sávszélessége nem haladhatja meg a +25 kHz-et.
5.219 A 148-149,9 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja az állandóhelyű, a mozgó- és az űrbeli üzemeltetési szolgálat fejlesztését és használatát a 148-149,9 MHz sávban.
5.220 A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja a műholdas rádiónavigáció szolgálat fejlesztését és használatát a 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban.
(WRC-97)
5.221 A 148-149,9 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az alábbi országoknak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állandóhelyű és mozgószolgálati állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, Fehéroroszország, Belgium, Benin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, a Kongói Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Etiópia, az Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Ghána, Görögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, a Líbiai Arab Dzsamahirija, Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Lesotho, Lettország, Libanon, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság, Szenegál, Szerbia, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Srí Lanka, a Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Zambia és Zimbabwe. (WRC-07)
5.222 A műholdas rádiónavigáció szolgálatnak a 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban történő adásait az űrkutatási szolgálat vevő földi állomásai is használhatják.
5.223 Tekintettel arra, hogy a 149,9-150,05 MHz sávnak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.
5.224 Törölve. (WRC-97)
5.224A A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata 2015. január 1-jéig a műholdas földi mozgószolgálatra (Föld-űr irány) korlátozódik. (WRC-97)
5.224B A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás 2015. január 1-jéig marad hatályban. (WRC-97)
5.225 Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05-153 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.226 A 156,525 MHz frekvencia a digitális szelektív hívást (DSC) használó méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,4875-156,5625 MHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 18. Függelék írják elő.
A 156,8 MHz frekvencia a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,7625-156,8375 MHz sáv használatának feltételeit a 31. Cikk és a 18. Függelék írják elő.
A 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz és a 161,475-162,05 MHz sávokban az egyes igazgatásoknak csak azokon a frekvenciákon kell elsőbbséget biztosítaniuk a tengeri mozgószolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állomásai számára (lásd a 31. és az 52. Cikkeket, valamint a 18. Függeléket).
El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokban a körzetekben, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak.
Mindazonáltal a 156,8 MHz és a 156,525 MHz frekvenciák és azok a frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez, használhatók belföldi vízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a már megkötött megállapodásokat. (WRC-07)
5.227 Járulékos felosztás: a 156,4875-156,5125 MHz és a 156,5375-156,5625 MHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Ezeknek a sávoknak az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat által történő használata nem okozhat káros zavarást a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbival szemben. (WRC-07)
5.227A Járulékos felosztás: a 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávokat másodlagos jelleggel - a tengeri mozgószolgálat állomásairól az automatikus azonosító rendszer (AIS) által kisugárzott jelek vétele érdekében - a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották (lásd a 18. Függeléket). (WRC-07)
5.228 Nincs felhasználva.
5.229 Helyettesítő felosztás: Marokkóban a 162-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv felhasználására megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint működő vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1-jén már üzemben lévő állomásokat, ezen időpont szerinti műszaki jellemzőikkel, a fent említett megállapodás nem érinti.
5.230 Járulékos felosztás: Kínában a 163-167 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.231 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kínában és Pakisztánban a 167-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. A műsorszóró szolgálatnak ebben a sávban történő bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti.
5.232 Járulékos felosztás: Japánban a 170-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.233 Járulékos felosztás: Kínában a 174-184 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.234 Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban a 174-216 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.235 Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.236 Nincs felhasználva.
5.237 Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Eritreában, Etiópiában, Gambiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, Maliban, Sierra Leonéban, Szomáliában és Csádban a 174-223 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.238 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken a 200-216 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.239 Nincs felhasználva.
5.240 Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.241 A 2. Körzetben, a 216-225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás nem engedélyezhető. Az 1990. január 1. előtt engedélyezett állomások másodlagos jelleggel tovább működhetnek.
5.242 Járulékos felosztás: Kanadában a 216-220 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották.
5.243 Járulékos felosztás: Szomáliában a 216-225 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást más országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak.
5.244 Törölve. (WRC-97)
5.245 Járulékos felosztás: Japánban a 222-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.246 Helyettesítő felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Monacóban a 223-230 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró és a földi mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, hogy a frekvenciatervek készítése során előbb a műsorszóró szolgálat választhat a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Marokkó és Algéria már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.247 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Ománban, Katarban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 223-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.248 Nincs felhasználva.
5.249 Nincs felhasználva.
5.250 Járulékos felosztás: Kínában a 225-235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.251 Járulékos felosztás: Nigériában a 230-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.252 Helyettesítő felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 230-238 MHz és a 246-254 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.253 Nincs felhasználva.
5.254 A 235-322 MHz és a 335,4-399,9 MHz sávokat a műholdas mozgószolgálat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően és azzal a feltétellel használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást - az 5.256A Bekezdésben meghatározott járulékos felosztás kivételével - a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett más szolgálatok állomásai számára. (WRC-03)
5.255 A 312-315 MHz (Föld-űr irány) és a 387-390 MHz (űr-Föld irány) sávokat a műholdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius műholdas rendszerek is használhatják. Ez a használat a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
5.256 A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak. (WRC-07)
5.256A Járulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban és Ukrajnában a 258-261 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai az ebben a sávban üzemelő mozgószolgálati, illetve műholdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai nem korlátozhatják más országok állandóhelyű szolgálati rendszereinek jövőbeni fejlesztését. (WRC-03)
5.257 A 267-272 MHz sávot az igazgatások országaikban űrtávmérésre elsődleges jelleggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.258 A 328,6-335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a műszeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.
5.259 Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 328,6-335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-07)
5.260 Tekintettel arra, hogy a 399,9-400,05 MHz sávnak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.
5.261 Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli +25 kHz sávra kell korlátozni.
5.262 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Botswanában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziában, Moldovában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöpszigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 400,05-401 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.263 A 400,15-401 MHz sávot az ember által vezetett űrjárművekkel való űr-űr irányú összeköttetések céljait szolgáló űrkutatási szolgálat számára is felosztották. Ebben az alkalmazásban az űrkutatási szolgálat nem tekintendő biztonsági szolgálatnak.
5.264 A 400,15-401 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 5. Függelék 1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménysűrűség határértéket mindaddig alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem vizsgálja.
5.265 Nincs felhasználva.
5.266 A 406-406,1 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a szerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbójákra korlátozódik (lásd a 31. Cikket is). (WRC-07)
5.267 Minden olyan adás tilos, amely a 406-406,1 MHz sávban engedélyezett használatnak káros zavarást okozhat.
5.268 A 410–420 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat általi használata egy keringő, ember által vezetett űrjármű 5 km-es körzetén belüli összeköttetésekre korlátozódik. A járművön kívül végzett tevékenységekből származó adások által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg 0° < δ < 5° szögtartományban a –153 dB(W/m2), 5° < δ < 70° szögtartományban a –153 + 0,077(δ–5) dB(W/m2) és 70° < 8 < 90° szögtartományban a –148 dB(W/m2) értéket, ahol δ a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási sávszélesség 4 kHz. A 4.10 Bekezdés a járművön kívül végzett tevékenységekre nem vonatkozik. Ebben a frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr–űr irány) nem tarthat igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97)
5.269 Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.270 Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a Fülöp-szigeteken a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokat másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
5.271 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 420-460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat (rádió-magasságmérők) számára is felosztották. (WRC-07)
5.272 Eltérő szolgálati kategória: Franciaországban a 430-434 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
5.273 Eltérő szolgálati kategória: a Líbiai Arab Dzsamahirijában a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-03)
5.274 Helyettesítő felosztás: Dániában, Norvégiában és Svédországban a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
5.275 Járulékos felosztás: Horvátországban, Észtországban, Finnországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.276 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, Burundiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Máltán, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Svájcban, Tanzániában, Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.277 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, Kazahsztánban, Maliban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Ruandában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.278 Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában és Venezuelában a 430-440 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.279 Járulékos felosztás: Mexikóban a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.279A Ennek a sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzékelői általi használata az ITU-R RS.1260-1 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a 432-438 MHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak.
Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas Földkutató szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 Bekezdéseknek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen.
(WRC-03)
5.280 Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Montenegróban, Portugáliában, Szerbiában, Szlovéniában és Svájcban a 433,05-434,79 MHz sáv (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehető igénybe. A fenti országok e sávban működő rádiótávközlési szolgálatai kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ebben a sávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek. (WRC-07)
5.281 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, valamint Indiában a 433,75-434,25 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jelleggel osztották fel.
5.282 A 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (csak a 2. és a 3. Körzetben) és az 5650-5670 MHz sávokban a műholdas amatőrszolgálat azzal a feltétellel működhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint működő más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a műholdas amatőrszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azonnal megszűnjön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Az 1260-1270 MHz és az 5650-5670 MHz sávoknak a műholdas amatőrszolgálat általi használata a Föld-űr irányra korlátozódik.
5.283 Járulékos felosztás: Ausztriában a 438-440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.284 Járulékos felosztás: Kanadában a 440-450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
5.285 Eltérő szolgálati kategória: Kanadában a 440-450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.286 A 449,75-450,25 MHz sáv az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható.
5.286A A 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC-97)
5.286AA A 450-470 MHz sáv azon igazgatások általi használatra van szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. Lásd a 224. (Rev.WRC-07) Határozatot. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC-07).
5.286B Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC-97)
5.286C Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állandóhelyű és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC-97)
5.286D Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Panamában a 454-455 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. (WRC-07)
5.286E Járulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Nepálban és Nigériában a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. (WRC-07)
5.287 A tengeri mozgószolgálatban a 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz és a 467,575 MHz frekvenciákat a fedélzeti távközlő állomások használhatják. Ahol erre szükség van, ott a fedélzeti távközlés céljára bevezethetők a 12,5 kHz-es csatornaosztáshoz tervezett és a 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz és 467,5625 MHz további frekvenciákat is felhasználó berendezések. Ezen frekvenciák nemzeti felségvizeken történő használatát az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá lehet vonni. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-2 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC-07)
5.288 Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközlő állomások céljaira elsősorban felhasználandó frekvenciák a következők: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre a következők: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-2 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC-03)
5.289 A műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálati alkalmazások is használhatják a 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sávokat űr-Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat szerint működő állomásoknak.
5.290 Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Japánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 460-470 MHz sávban a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.291 Járulékos felosztás: Kínában a 470-485 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak.
5.291A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Liechtensteinben, Norvégiában, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban és Svájcban a 470-494 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-97)
5.292 Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban a 470-512 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára, Argentínában, Uruguayban és Venezuelában a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.293 Eltérő szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 470-512 MHz és a 614-806 MHz sávokban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 470-512 MHz és a 614-698 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Argentínában és Ecuadorban a 470-512 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.294 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Burundiban, Kamerunban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, Etiópiában, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Kenyában, Malawiban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Csádban és Jemenben a 470-582 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.295 Nincs felhasználva.
5.296 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Litvániában, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Portugáliában, a Szíriai Arab Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön és Tunéziában a 470-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották, műsorszórást kisegítő alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Táblázat szerint üzemelő, már meglévő vagy tervezett állomásoknak. (WRC-07)
5.297 Járulékos felosztás: Kanadában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában és Mexikóban az 512-608 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
5.298 Járulékos felosztás: Indiában az 549,75-550,25 MHz sávot másodlagos jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották.
5.299 Nincs felhasználva.
5.300 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Ománban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Szudánban az 582-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-07)
5.301 Nincs felhasználva.
5.302 Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 590-598 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. A légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára történő minden új frekvenciakijelölés - ideértve a szomszédos sávokból jövő áthelyezéseket is - az alábbi országok igazgatásaival történő egyeztetéshez kötött: Németország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Marokkó, Norvégia és Hollandia.
5.303 Nincs felhasználva.
5.304 Járulékos felosztás: az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.305 Járulékos felosztás: Kínában a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.306 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai Műsorszóró Övezet (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608-614 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.307 Járulékos felosztás: Indiában a 608-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.308 Nincs felhasználva.
5.309 Eltérő szolgálati kategória: Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban a 614-806 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.310 Törölve. (WRC-97)
5.311 Törölve. (WRC-07)
5.311A A 620-790 MHz sáv tekintetében lásd az 549. (WRC-07) Határozatot is. (WRC-07)
5.312 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-03)
5.313 Törölve. (WRC-97)
5.313A Bangladesben, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban a 698-790 MHz sáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Kínában az IMT használata ebben a sávban 2015-ig nem kezdődik meg. (WRC-07)
5.313B Eltérő szolgálati kategória: Brazíliában a 698-806 MHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-07)
5.314 Járulékos felosztás: Ausztriában, Olaszországban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, az Egyesült Királyságban és Szváziföldön a 790-862 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
5.315 Helyettesítő felosztás: Görögországban, Olaszországban és Tunéziában a 790-838 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC-2000)
5.316 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Bosznia-Hercegovinában, Burkina Fasóban, Kamerunban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Finnországban, Görögországban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Maliban, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szerbiában, Svédországban és Svájcban a 790-830 MHz sávot, valamint ugyanezekben az országokban, Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 830-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint működő szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a felosztás 2015. június 16-ig hatályos.
(WRC-07)
5.316A Járulékos felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 790-830 MHz sávot, Angolában, Bahreinben, Beninben, Botswanában, a Kongói Köztársaságban, az 1. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Gambiában, Ghánában, Guineában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Malawiban, Marokkóban, Mauritániában, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Ománban, Ugandában, Lengyelországban, Katarban, Ruandában, Szenegálban, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Jemenben, Zambiában és Zimbabwéban a 790-862 MHz sávot, Grúziában a 806-862 MHz sávot, valamint Litvániában a 830-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés, illetve a GE06 Megállapodás szerint megszerzett egyetértéstől függően, beleértve az 5.312 Bekezdésben említett igazgatásokat is. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint működő szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ezen felosztás szerint a mozgószolgálat számára szóló frekvenciakijelölések Litvániában és Lengyelországban nem vehetők használatba az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország egyetértése nélkül. Ez a felosztás 2015. június 16-ig hatályos.
(WRC-07)
5.316B Az 1. Körzetben a 790-862 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára az elsődleges jellegű felosztás 2015. június 17-től lép hatályba és az 5.312 Bekezdésben említett országokban működő légi rádiónavigáció szolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függ. A GE06 Megállapodásban részes országok esetében a mozgószolgálati állomások használata az említett Megállapodás eljárásainak sikeres alkalmazásától is függ. A 224. (Rev.WRC-07) és a 749. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07)
5.317 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília és az Egyesült Államok kivételével) a 806-890 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára van szánva.
5.317A A 2. Körzetben a 698-960 MHz sáv, valamint az 1. és a 3. Körzetben a 790-960 MHz sáv azon részei, amelyek a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel vannak felosztva, azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. (lásd a 224. (Rev.WRC-07) és a 749. (WRC-07) Határozatot). Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC-07)
5.318 Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849-851 MHz és a 894-896 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották légijárművekkel való nyilvános levelezés céljára. A 849-851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894-896 MHz sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.
5.319 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában a 806-840 MHz (Föld-űr irány) és a 856-890 MHz (űr-Föld irány) sávokat a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást más országok Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a hasz