Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.17.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában - az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát - a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel - 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost az e bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.

(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.

1/A. § *  Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles

a) a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente

elvégeztetni.

2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) *  A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) *  Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.

2/A. § *  (1) *  Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(4) *  A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni. A társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg a társasházban található, átalánydíjas felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(7) Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.

(8) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.

(9) *  E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § *  Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.

4/A. § *  A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.

5. § * 

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei

JEGYZŐKÖNYV

Ingatlan tulajdonos neve:

Ingatlan tulajdonos elérhetősége:

Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

Név: Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

Ir. szám: Település: Utca: házszám/hrsz: em. ajtó

Felülvizsgálati osztály:

1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől Az eltérés minősítése
Fsz. Tárgy Nincs Van Eltérés leírása*
Megjegyzések
Megfelel Feltétellel megfelel* Nem felel meg*
1. Nyomvonal szabályossága
2. Védőtávolság, biztonsági övezet
3. Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága
4. Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek
5. Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- tartozékok
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
6. Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- védőcsövezés/szaglócsövek
- jelzőtáblázás
7. Elpárologtató berendezések
8. Folyadékfázisú szivattyúegység
9. Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái
10. Korrózióvédelem.
Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége
11. Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége
12. Fali felállások kialakítása
13. Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása
14. Tömörség

2. A csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületen belül

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől Az eltérés minősítése
Fsz. Tárgy Nincs Van Eltérés leírása*
Megjegyzések
Megfelel Feltétellel megfelel* Nem felel meg*
1. Nyomvonal szabályossága
2. Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága
3. Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)
4. Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek
5. Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
6. Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- fali átvezetések
7. Korrózióvédelem.
A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége
8. Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége
9. Tömörség
10. EPH bekötés megfelelősége

3. *  A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

A gázfogyasztó készülék típusa:

A gázfelhasználás módja:

Fsz. Tárgy Eltérés az üzembe helyezési követelményektől Az eltérés minősítése
Nincs Van Eltérés leírása*
Megjegyzések
Megfelel Feltétellel megfelel* Nem felel meg*
1. A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):
- Gyártási engedély
- Biztonságtechnikai behozatali engedély
- Átalakítási engedély
- Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye
- CE-jel
2. Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség
3. Biztonsági tartozékok működőképessége
4. Égéstermék elvezetés szabályossága
Égéstermék elvezető berendezés
- Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva
- Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva
- Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége
- Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén
- Rögzítések alkalmassága
5. Kéményseprő
- ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése.
Bizonylat(ok)
- keltjének időpontja,
- érvényessége,
- készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése
6. Légellátás biztosítottsága
Összeszellőztetés
7. Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén
- reteszfeltételek szükségessége,
- megléte,
- működőképessége
8. A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja

4. *  Minősítés a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Az eltérés minősítése
Megnevezés Az időszakos felülvizsgálat megállapításai -
Megjegyzések -
Megfelel Feltétellel megfelel* Nem felel meg**
Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága
Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága
Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága
A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága
* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.
** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.

Dátum: ........................ év ..................... hó ....... nap

......................................................................... Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás)

Gázszerelői Igazolvány száma:

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével

1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,

a) azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom;

b) azok jogosságát vitatom;

c) azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.

2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.

a) A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.

b) A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.

Dátum: ........................ év ....... hó .......nap

.........................................................................
ingatlan tulajdonosa/felhasználója, olvasható név/aláírás

2. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez *