Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.29.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság: a 2011. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott, legalább 50%-ban kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT) gazdálkodó ügyfél számára megállapított, legfeljebb az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultságok számával megegyező darabszámú vagyoni értékű jog;

2. Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100. cikk a) pontja figyelembevételével megállapított referencia anyajuh állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

3. Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d) és e) pontjának megfelelő, de a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 99-es kódon „egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtához nem tartozó szarvasmarhák figyelembevételével megállapított referencia anyatehén állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

4. Árbevétel: az elismert tevékenységekből származó, hazai és uniós forrásból származó támogatások nélküli bevétel;

5.1 Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége - bele nem számítva a saját munkavégzést - amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló, vagy a tevékenységét közös igazolvány alapján folytató őstermelő esetén a közös igazolványban feltüntetett családtagok valamelyikének nevére szóló, vagy családi gazdaság tagja esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatban szereplő tag valamelyikének nevére szóló érvényes számlával (a továbbiakban együtt: számla), teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel a tárgyi eszköz nyilvántartásban;

6.2 Beruházási részteljesítés: a beruházás olyan részegysége, amelynek megvalósulása önállóan is elszámolható és érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;

7. Elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, aki után a közterheket az ügyfél, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében az ügyféllel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

8. Elismert tevékenység: az ügyfél által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;

9. Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság: a referencia hízottbika állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

10. Húsmarhatartó: az az ügyfél, aki a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti referencia időszakban szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR), és a referencia anyatehén, illetve hízottbika állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

11. Juhtartó: az az ügyfél, aki a 2011. támogatási évben szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a TIR-ben és a referencia anyajuh állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

12. Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: az Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság, az Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság és az Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság együttesen;

13. Minimálbér: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben (a továbbiakban: Tbj.) meghatározott minimálbér;

14. Referencia anyajuh állomány: a juhtartó által tartott azon anyajuhok létszáma, de legalább tíz egyed, amelyek a 2011. támogatási évi, anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatokként szerepeltek;

15. Referencia anyatehén állomány: a húsmarhatartó által tartott azon anyatehenek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR nyilvántartásban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között és ezen időszak alatt legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak;

16.3 Referencia hízottbika állomány: a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen időszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágóhídon levágtak (továbbiakban: vágás), vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek, és a vágás vagy az export időpontja nem későbbi, mint 2011. július 30. Az állatoknak legkésőbb a vágás vagy az export időpontjában be kell tölteniük a 9 hónapos kort;

17. Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság: az olyan ügyfél referencia anyatehén és hízottbika állománya után megállapított vagyoni értékű jog, akinek vagy amelynek a 2010. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott egységes területalapú támogatás (SAPS) alapjául szolgáló területére vetített, a referencia anyatehén, hízottbika és anyajuh állomány alapján számított állatsűrűsége hektáronként nem haladja meg az 1,4 - az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló rendelet 2. § b) pontja szerinti - állategységet (a továbbiakban: ÁE);

18.4 Szakmai továbbképzés: a Herman Ottó Intézet által indított, a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált, a 4. mellékletben tartalmilag részletezett juhász gazdálkodóképzés, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplő akkreditált képzés;

19. Szerkezetátalakítási program: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti különleges támogatás mellé rendelt program, amelynek célja, hogy: a húsmarha és juh ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és alkalmazottaik ne szoruljanak ki a helyi gazdasági hálózatokból és az érintett területeken ne csökkenjen a gazdasági aktivitás szintje; az érintett gazdálkodók szabad piaci döntésén alapuló mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési tevékenység keretében a korábbi állattartáshoz hasonló értéket képviselő gazdasági tevékenység folytatódjon, ezen térségek foglalkoztatási helyzete tovább ne romoljon; valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területeket ne vonják ki a hasznosításból és jó ökológiai állapotban maradjanak;

20.5 Támogatási időszak: 2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszak;

21. Tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a termelő különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be;

22.6 Felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti fogalom;

23.7 Elkülönített nyilvántartás: azon támogatási feltétel megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, amelyek e rendeletben meghatározott feltétel teljesítéséhez az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal, hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig.

2. A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § (1) A szerkezetátalakítási programban - az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig - csak az a termelő vehet részt, aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt.

(3) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az az ügyfél is, aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles

a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és

b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:

ba)8 a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2012-ben 2016 munkaóra, 2013-ban 2008 munkaóra, 2014-ben 2024 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;

bb)9 az előző naptári év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10 százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat, felújítást, felújításokat vagy azok részteljesítését - a megfelelő bizonylattal alátámasztva - legkésőbb a következő év március 15-ig befejezik;

bc)10 az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtag, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő - a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15 között történő - befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;

c)11 2013-tól kezdődően évente március 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az e bekezdés alapján a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról.

(2)12 Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15. napjáig van lehetőség. A módosítás iránti kérelmet az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt éves kötelezettséget teljesítenie.

(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a Tbj. alapján

a) legalább a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(4a)13 A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján

a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(5) Amennyiben a természetes személy a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett, és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján

a) legalább a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.

(7) Amennyiben a programba bejelentkezett ügyfél a szerkezetátalakítási program teljesítésének az egyik feltételét jelentő elismert élőmunka ráfordítást részben, vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után megfizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.

(8)14 Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos nyilatkozatát érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét.

(9) Amennyiben az ügyfél alkalmazottja vesz részt az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti képzésen vagy képzéseken, úgy annak vagy azoknak a befejezése akkor tekinthető a szerkezetátalakítási program szerinti teljesítésnek, ha az alkalmazott a képzés vagy képzések indulása és befejezése között folyamatosan az ügyfél alkalmazásában állt. Az ügyfél a képzésen vagy képzéseken résztvevők számát úgy határozza meg, hogy a referencia anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuh állományt alapul véve minden megkezdett 300 ÁE-e után egy befejezett képzést teljesít.

(10)15 Az ügyfél a támogatással összefüggő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Könyvvezetési kötelezettség esetén a nyilvántartást az analitikus nyilvántartásban elkülönülten kell vezetni.

(11)16 A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80-81. §-a által rögzített átváltási eljárást kell alkalmazni.

(12)17 Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a szerkezetátalakítási nemzeti programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. Amennyiben az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtagja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan választott, az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül benyújtásra, azt az MVH csak annál a kérelemnél fogadja el, amelyet a képzésen résztvevő ügyfél saját nevében nyújtott be.

(13)18 Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen feltüntetett teljesítési időpontnak a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell esnie. A beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, illetve adásvételi szerződés csak egy kérelem és egy támogatási év vonatkozásában fogadható el.

(14)19 Abban az esetben, ha az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítése során 2013. szeptember 1-jét megelőző időszakban kezdte meg az 1. mellékletben felsorolt Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítésének a megszerzését, úgy jogosult a 2013. évi egységes kérelem beadásának időpontjában hatályos 1. melléklet szerinti képzések igazolására.

4. § (1)20 A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási, szakmai továbbképzési és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságként - figyelemmel a Törvény 73/A. § (5) bekezdésében foglaltakra -

a) Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AtSzJ) esetén jogosultságonként 100 eurót,

b) Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: HbSzJ) esetén jogosultságonként 54 eurót,

c) Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság (a továbbiakban: SzETj) esetén jogosultságonként 43 eurót,

d) Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AjSzJ) esetén jogosultságonként 8 eurót,

e) Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság (a továbbiakban: AjKTj) esetén jogosultságonként 4 eurót kell figyelembe venni.

(2)21 Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási és szakmai továbbképzési, valamint beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az (1) bekezdésben foglalt összegek a nem teljesítés arányában veendők figyelembe valamennyi, ezen rendelet által szabályozott jogosultság esetében.

(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról az MVH dönt.

(4)22 A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben az MVH a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor az MVH egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.

5. § A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltétel nem teljesítése vagy részleges teljesítése miatt jogkövetkezményként alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi szabályainak megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezménytől függetlenül kerül alkalmazásra.

6. § A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló rendelet alapján kell bejelenteni, az MVH által kiadott közleményben erre rendszeresített nyomtatványon.

3. Területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

7. § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételére szolgáló 2012. évi egységes kérelem keretében tett, 2. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, és egyben e jogosultság alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek minősül.

8. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfelet a 2. § (2) bekezdése alapján a szerkezetátalakítási programba bejelentett állatállomány alapján megállapított számú kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság illeti meg.

(2) Az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat az MVH az ügyfél által 2012-ben, a 2. § (1) bekezdésben foglalt egységes kérelem keretében tett nyilatkozata alapján jogosultság-típusonként külön-külön állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét.

(4) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül az ügyfél tulajdonába.

(5)23 Az MVH a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván.

9. § (1)24 A támogatási jogosultság egységértékét - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az EMGA-ból a rendeletben meghatározott szerkezetátalakítási programra elkülönített összeg és a tárgyévben az összes ügyfél részére jóváhagyott jogosultságok darabszámának hányadosaként, egyes jogosultság-típusonként külön-külön, a 2. melléklet szerinti képlet alapján euróban az MVH állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a HbSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,44-dal kell szorozni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a SzETj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,35-dal kell szorozni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,065-del kell szorozni.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjKTj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,04-dal kell szorozni.

(6) Az AjKTj megállapításának nem feltétele, hogy a 2011. évi egységes kérelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló FVM rendelet alapján KAT-támogatást kérelmezett-e az ügyfél.

(7) A támogatási jogosultság egységértéke után járó kifizetés az uniós jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető.

10. §25 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen legfeljebb 43 020 166 euró vehető figyelembe.

10/A. §26 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2012-es tárgyév vonatkozásában 4,6814 millió euróval nő.

10/B. §27 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2013-as tárgyév vonatkozásában 925 550 euróval nő.

11. §28 Az ügyfél az őt megillető különleges támogatást 2013-tól kezdődően az egységes kérelem keretében kérelmezheti.

Amennyiben nem kérelmezi, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

11/A. §29 (1) A 11. §-ban foglaltaktól eltérően, azon termelő, aki e rendelet alapján a 2012. évre vonatkozóan kérődző szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkezett és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet előírásai szerint a 2013. évre vonatkozóan egységes kérelmet nyújtott be, de nem igényelt kérődző szerkezetátalakítási támogatást, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet szerinti egységes kérelemben nyilatkozhat arról, hogy a szerkezetátalakítási programban 2014-ben is részt kíván venni a 3. §-ban meghatározott feltételek betartása mellett.

(2) Azon termelő tekintetében, aki az (1) bekezdés szerint nyilatkozik, a támogatási időszakon belül a 2014-es támogatási évet a szerkezetátalakítási programban való részvétel második éveként kell figyelembe venni.

(3) Öröklés és jogutódlás esetén az örökös és a jogutód akkor teheti meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ha az örökhagyó vagy a jogelőd, valamint az örökös vagy a jogutód nem igényelte 2013. évre vonatkozóan a kérődző szerkezetátalakítási támogatást.

12. § (1)30 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság - uniós jogi aktus vagy uniós jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 3. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.

(2)31 A különleges támogatás -az uniós jogi aktusban, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén -az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően, és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figyelembe vett földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni. Az így kifizethető - a külön jogszabályban meghatározott progresszív moduláció figyelembe vétele nélkül számított - összeg nem haladhatja meg az 5000 euró/ha-t.

(4)32 A támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásról az MVH hoz döntést.

13. § (1)33 Az ügyfél a szerkezetátalakítási programba való bejelentkezés évét követő évek vonatkozásában, a tárgyévet megelőző év december 31-ig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot az MVH-hoz kell benyújtani, tárgyévet megelőző év december 31-ig.

(3)34 Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő ügyfél a tárgyévtől kezdődően - az érintett időszak vonatkozásában - a szerkezetátalakítási program hátralevő időszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.

(4)35 Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.

14. §36 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság forgalomképtelen.

15. § Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a 3. §-ban foglaltak teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára.

16. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az uniós jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegű támogatásra figyelemmel kell alkalmazni

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendeletnek, valamint

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §37 E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 5., 22. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontját, 3. § (1) bekezdés c) pontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (4a)-(6) bekezdését, 3. § (8) bekezdését, 3. § (11)-(13) bekezdését, 4. § (1) bekezdés a)-e) pontját, 4. § (2) bekezdését, valamint 13. § (4) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §38 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. §39 E rendeletnek a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 44/2013. (V. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 14. § (4a) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §40 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 3. § (14) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 1. mellékletét a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §41 (1) E rendeletnek az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését, valamint 10/B. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel megállapított 11/A. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.

24. §42 Az egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 5-6. és 18. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját, a 3. § (8) bekezdését és a 3. § (12)-(13) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 2013. évi és 2014. évi egységes kérelemmel indult eljárásokban is alkalmazni kell.

25. §43 A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] megállapított 14. §-t a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez44

1. táblázat: Felsőoktatás

1. A B

2. Agrár képzési terület

3. Alapképzés állattenyésztő mérnöki

4. élelmiszermérnöki

5. erdőmérnöki

6. földmérő és földrendező mérnöki

7. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

8. informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

9. kertészmérnöki

10. környezetgazdálkodási agrármérnöki

11. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

12. mezőgazdasági mérnöki

13. mezőgazdasági szakoktató

14. növénytermesztő mérnöki

15. szőlész-borász mérnöki

16. tájrendező és kertépítő mérnöki

17. természetvédelmi mérnöki

18. vadgazda mérnöki

19. Osztatlan képzés állatorvosi

20. erdőmérnöki

21. Mester képzés agrármérnöki

22. állatorvosi

23. állattenyésztő mérnöki

24. birtokrendező mérnöki

25. díszkertészeti mérnöki

26. élelmiszer biotechnológus

27. élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

28. élelmiszermérnöki

29. erdőmérnöki

30. erdőmérnöki

31. földmérő és földrendező mérnöki

32. gazdasági agrármérnöki

33. kertészmérnöki

34. környezetgazdálkodási agrármérnöki

35. mezőgazdasági biotechnológus

36. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

37. mezőgazdasági vízgazdálkodási

38. növényorvosi

39. növénytermesztő mérnöki

40. szőlészeti és borászati mérnöki

41. tájépítész mérnöki

42. takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

43. természetvédelmi mérnöki

44. vadgazda mérnöki

45. vidékfejlesztési agrármérnöki

46. Gazdaságtudományok képzési terület

47. Alapképzés alkalmazott közgazdaságtan

48. gazdaságelemzés

49. közszolgálati

50. emberi erőforrások

51. gazdálkodási és menedzsment

52. kereskedelem és marketing

53. nemzetközi gazdálkodás

54. pénzügy és számvitel

55. turizmus-vendéglátás

56. üzleti szakoktató

57. Mester képzés Gazdaságtudomány

58. biztosítási és pénzügyi matematika

59. gazdaság-matematikai elemző

60. közgazdálkodás és közpolitika

61. közgazdasági elemző

62. logisztikai menedzsment

63. marketing

64. Master of Business Administration (MBA)

65. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

66. pénzügy

67. regionális és környezeti gazdaságtan

68. számvitel

69. turizmus-menedzsment

70. vállalkozásfejlesztés

71. vezetés és szervezés

72. Informatika képzési terület

73. Alapképzés gazdaságinformatikus

74. mérnök informatikus

75. programtervező informatikus

76. Mester képzés egészségügyi mérnökinformatikus

77. gazdaságinformatikus

78. info-bionika

79. mérnökinformatikus

80. orvosi biotechnológia

81. programtervező informatikus

82. Műszaki képzési terület

83. Alapképzés anyagmérnöki

84. biomérnöki

85. energetikai mérnöki

86. építészmérnöki

87. építőmérnöki

88. faipari mérnöki

89. gépészmérnöki

90. ipari termék- és formatervező mérnöki

91. járműmérnöki

92. könnyűipari mérnöki

93. környezetmérnöki

94. közlekedésmérnöki

95. mechatronikai mérnöki

96. molekuláris bionika

97. műszaki földtudományi

98. műszaki menedzser

99. műszaki szakoktató

100. vegyészmérnöki

101. villamosmérnöki

102. Mester képzés anyagmérnöki

103. bánya és geotechnika mérnöki

104. biomérnöki

105. biztonságtechnikai mérnöki

106. egészségügyi mérnöki

107. élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki

108. előkészítés-technikai mérnöki

109. energetikai mérnöki

110. építész

111. építészmérnöki

112. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

113. fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

114. faipari mérnöki

115. fizikus mérnöki

116. folyamatmérnöki

117. forma- és vizuális környezettervező mérnöki

118. földmérő- és térinformatikai mérnöki

119. földtudományi mérnöki

120. gépészeti modellezés

121. gépészmérnöki

122. gyógyszermérnöki

123. hidrogeológus mérnöki

124. infrastruktúra-építőmérnöki

125. ingatlanfejlesztő építészmérnöki

126. ipari és környezetvédelmi biomérnöki

127. ipari terméktervező mérnöki

128. járműmérnöki

129. katasztrófavédelmi mérnöki

130. katonai logisztikai

131. kohómérnöki

132. könnyűipari mérnöki

133. környezetmérnöki

134. közlekedésmérnöki

135. létesítménymérnöki

136. logisztikai mérnöki

137. mechatronikai mérnöki

138. műanyag- és száltechnológiai mérnöki

139. műszaki menedzser

140. olaj- és gázmérnöki

141. olajmérnöki

142. szerkezet-építőmérnöki

143. szerkezettervező építészmérnöki

144. településmérnöki

145. tervező építészmérnöki

146. tűzvédelmi mérnöki

147. urbanista építészmérnöki

148. védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

149. vegyészmérnöki

150. villamosmérnöki

151. Jogi képzési terület

152. Alapképzés igazságügyi igazgatási

153. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

154. nemzetközi igazgatási

155. Osztatlan képzés jogász

156. Mester képzés európai és nemzetközi igazgatás

157. jogász

158. közigazgatási

159. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

2. táblázat: Szakirányú továbbképzési szakok

1. A B

2. Szakirányú továbbképzés neve Szakirányú továbbképzés szakképzettsége

3. adatvédelmi szakjogász adatvédelmi szakjogász

4. adatvédelmi szaktanácsadó adatvédelmi szaktanácsadó

5. adó- és pénzügyi ellenőrzési adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó

6. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

7. adójogi szakjogász adójogi szakjogász

8. agrár és természettudományi szakfordító agrár és természettudományi szakfordító

9. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

10. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

11. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

12. agrárgazdasági szakmérnök agrárgazdasági szakmérnök

13. agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

14. agrárközgazdasági specialista agrárközgazdasági specialista

15. agrárközgazdasági szakközgazdász agrárközgazdasági szakközgazdász

16. agrárlogisztikai szakmérnök agrárlogisztikai szakmérnök

17. agrármarketing és kereskedelmi menedzser agrármarketing és kereskedelmi menedzser

18. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

19. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakmérnök agroturisztikai és desztináció menedzsment szakmérnök (egyeztetés alatt)

20. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens (egyeztetés alatt)

21. akadálymentes web-tervező akadálymentes web-tervező

22. aktuárius szakértő aktuárius szakértő

23. aktuárius szakközgazdász aktuárius szakközgazdász

24. alapfokú élelmiszerminősítő élelmiszerminősítő

25. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

26. alapszintű építésgépesítési szakmérnök alapszintű építésgépesítési szakmérnök

27. alapszintű épületenergetikus épületenergetikai szakmérnök

28. alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor gazdasági és munkaügyi mediátor

29. alapszintű járműgépész szakmérnök alapszintű járműgépész szakmérnök

30. alapszintű járműipari tervező szakmérnök alapszintű járműipari tervező szakmérnök

31. alapszintű járműtechnikai menedzser alapszintű járműtechnikai menedzser

32. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

33. alapszintű közlekedési gazdasági mérnök alapszintű közlekedési gazdasági mérnök

34. alapszintű minőségirányító analitikus alapszintű minőségirányító szakanalitikus

35. alapszintű műszeres analitikai kémia alapszintű műszeres analitikus specialista

36. alapszintű nemzetközi mezőgazdasági nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök

37. alapszintű üzemi logisztikai szakmérnök alapszintű üzemi logisztikai szakmérnök

38. alkalmazói rendszer menedzsment szakközgazdász
alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász

39. alkalmazói rendszer-menedzsment alkalmazói rendszer-menedzser

40. alkalmazott geoinformatikus alkalmazott geoinformatikus

41. alkalmazott környezetvédelmi specialista alkalmazott környezetvédelmi specialista

42. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

43. alkalmazott lézertechnológia (egyeztetés alatt) (egyeztetés alatt)

44. alkalmazott marketing alkalmazott marketing tanácsadó

45. alkalmazott térinformatikai alkalmazott térinformatikus

46. alkalmazotti vezetés (leadership) alkalmazotti vezetés (leadership) szaktanácsadó

47. államháztartás pénzügyei szakközgazdász államháztartás pénzügyei szakközgazdász

48. államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó

49. államháztartási szakokleveles jogász államháztartási szakokleveles jogász

50. állami ingatlangazdálkodási specialista állami ingatlangazdálkodási specialista

51. állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász

52. általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

53. általános informatikus általános informatikus szakember

54. általános informatikus szakmérnök általános informatikus szakmérnök

55. általános mediáció (közvetítés) általános mediátor

56. alternatív energetikai alternatív energetikai szakmérnök

57. alternatív energetikai szakember alternatív energetikai szakember

58. alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

59. alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó

60. angol-magyar agrár szakfordító angol-magyar agrár szakfordító

61. angol-magyar informatikai szakfordító angol-magyar informatikai szakfordító

62. angol-magyar műszaki szakfordító angol-magyar műszaki szakfordító

63. angol-magyar természettudományi szakfordító angol-magyar természettudományi szakfordító

64. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

65. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

66. anyagtechnológus anyagtechnológus szakmérnök

67. Arts & Business menedzsment Arts & Business menedzser

68. Arts & Business menedzsment szakközgazdász Arts & Business menedzser szakközgazdász

69. áruismeret és fogyasztóvédelem áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó

70. árvíz- és belvízvédelmi árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök

71. audiovizuális és médiatechnikai szakember audiovizuális és médiatechnikai szakember

72. audiovizuális és médiatechnikai szakmérnök audiovizuális és médiatechnikai szakmérnök

73. audit menedzsment és tanácsadás audit menedzser és tanácsadó

74. autóipari és kereskedelmi menedzsment autóipari és kereskedelmi menedzser

75. autóipari minőségirányítási szakember autóipari minőségirányítási szakember

76. autóipari minőségirányítási szakmérnök autóipari minőségirányítási szakmérnök

77. ázsiai interkulturális menedzsment ázsiai interkulturális tanácsadó

78. bank- és pénzinformatika szakközgazdász bank- és pénzinformatika szakközgazdász

79. bank- és pénzinformatikai bank- és pénzinformatikus szakember

80. bankmenedzsment szakközgazdász bankmenedzsment szakközgazdász

81. bankmenedzsment szakreferens bankmenedzsment szakreferens

82. baromfi-egészségügy baromfi-egészségügyi szakállatorvos

83. befektetés menedzsment befektetési szaktanácsadó

84. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

85. belsőépítész-tervező belsőépítész-tervező szakmérnök

86. belügyi gazdasági specialista belügyi gazdasági specialista

87. belügyi gazdasági szakközgazdász belügyi gazdasági szakközgazdász

88. belügyi gazdaságvédelmi specialista belügyi gazdaságvédelmi specialista

89. belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász

90. beszerzési és elosztási logisztikai beszerzési és elosztási logisztikai szakember

91. beszerzési menedzsment beszerzési menedzser

92. beszerzési menedzsment szakközgazdász szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon

93. betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász

94. betontechnológus betontechnológus szakmérnök

95. bioenergetikai bioenergetikai szakmérnök

96. bioenergetikai szakember bioenergetikai szakember

97. biogáz-ellátási szakmérnök biogáz-ellátási szakmérnök

98. bionikus számítástechnika bionikus számítástechnikai szakember

99. biztosítási kockázatelbíráló biztosítási kockázatelbíráló

100. biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász

101. biztosítási menedzser biztosítási szakmenedzser

102. biztosítási specialista biztosítási specialista

103. biztosítási szakjogász biztosítási szakjogász

104. biztosítási szakközgazdász biztosítási szakközgazdász

105. biztosításmarketing szakközgazdász biztosításmarketing szakközgazdász

106. borjogi szakjogász borjogi szakjogász

107. borjogi szakokleveles szakember borjogi szakokleveles szakember

108. bormarketing bormarketing szakmenedzser

109. borturizmus borturisztikai szakközgazdász

110. borturizmus és borgasztronómia borturizmus és borgasztronómia szaktanácsadó

111. Business Coach Business Coach

112. bűnmegelőzési koordinátor bűnmegelőzési koordinátor

113. bűnmegelőzési referens bűnmegelőzési referens

114. coach - üzleti edző coach - üzleti edző

115. coach - üzleti edző szakközgazdász coach - üzleti edző szakközgazdász

116. controlling szakközgazdász controlling szakközgazdász

117. CRM menedzser - ügyfélkapcsolati vezető CRM menedzser

118. Cultural Animation Manager Cultural Animation Manager

119. családjogi szakjogász családjogi szakjogász

120. csokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnök csokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnök

121. csokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadó csokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadó

122. csődjogi jogi szakokleveles szakember csődjogi jogi szakokleveles szakember

123. CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás CSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás menedzser

124. CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás szakközgazdász CSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás szakközgazdász

125. desztináció menedzsment desztináció menedzser

126. digitális filmtechnika digitális filmtechnika szakirányú szakinformatikus

127. digitális marketing digitális marketing szaktanácsadó

128. digitális marketing szakközgazdász digitális marketing szakközgazdász

129. diplomás biztosításmarketing szakreferens diplomás biztosításmarketing szakreferens

130. diplomás divatmarketing szakreferens diplomás szakreferens divatmarketing szakon

131. diplomás egészségügyi gazdasági szakreferens diplomás szakreferens egészségügyi gazdasági szakon

132. diplomás egészségügyi marketing szakreferens diplomás szakreferens egészségügyi marketing szakon

133. diplomás Európai Unió szakreferens diplomás szakreferens Európai Unió szakon

134. diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó szakreferens diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó szakreferens

135. diplomás gazdaságvédelmi szakreferens diplomás szakreferens gazdaságvédelmi szakon

136. diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens diplomás szakreferens költségvetési ellenőrzés szakon

137. diplomás logisztikai szakreferens diplomás szakreferens logisztikai szakon

138. diplomás marketingkommunikáció szakreferens diplomás szakreferens marketingkommunikáció szakon

139. diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens diplomás szakreferens marketingszervezetek irányítása szakon

140. diplomás pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens diplomás szakreferens pénzügy, adó és adóeljárás szakon

141. diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens diplomás szakreferens pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

142. diplomás regionális gazdasági szakreferens diplomás szakreferens regionális gazdasági szakon

143. diplomás regionális turisztikai szakreferens diplomás szakreferens regionális turisztikai szakon

144. diplomás rendezvény és protokoll szakreferens diplomás szakreferens rendezvény és protokoll szakon

145. diplomás sales manager szakreferens diplomás sales manager szakreferens

146. diplomás településmarketing szakreferens diplomás településmarketing szakreferens

147. diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens diplomás szakreferens vállalati irányítás és kontrolling szakon

148. diplomás wellness és spa terápiás szakreferens diplomás szakreferens wellness és spa terápiás szakon

149. dísznövényalkalmazási dísznövényalkalmazási szakember

150. dísznövényalkalmazási szakmérnök dísznövényalkalmazási szakmérnök

151. divat- és szépségipari menedzser divat- és szépségipari menedzser

152. divatmarketing szakközgazdász szakközgazdász divatmarketing szakon

153. e-business menedzsment e-business menedzsment szakember

154. e-business menedzsment szakközgazdász e-business menedzsment szakközgazdász

155. e-business szakember e-business szakember

156. e-business szakközgazdász szakközgazdász e-business szakon

157. e-business szakmérnök e-business szakmérnök

158. e-gazdaság szakközgazdász szakközgazdász e-gazdaság szakon

159. e-gazdaság szakmérnök e-gazdaság szakmérnök

160. egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista

161. egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási szakközgazdász egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási szakközgazdász

162. egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető

163. egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

164. egészségturizmus egészségturisztikai szakközgazdász

165. egészségügyi biztosítási specialista egészségügyi biztosítási specialista

166. egészségügyi biztosítási szakközgazdász egészségügyi biztosítási szakközgazdász

167. egészségügyi controller szakközgazdász egészségügyi controller szakközgazdász

168. egészségügyi controller tanácsadó egészségügyi controller tanácsadó

169. egészségügyi gazdálkodási és stratégiai egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista

170. egészségügyi közigazgatási szakközgazdász egészségügyi közigazgatási szakközgazdász

171. egészségügyi közigazgatási tanácsadó egészségügyi közigazgatási tanácsadó

172. egészségügyi marketing szakközgazdász szakközgazdász egészségügyi marketing szakon

173. egészségügyi menedzsment specialista egészségügyi menedzsment specialista

174. egészségügyi menedzsment szakközgazdász egészségügyi menedzsment szakközgazdász

175. egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász

176. egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó

177. egészségügyi stratégiai menedzsment egészségügyi stratégiai menedzsment szaktanácsadó

178. egészségügyi stratégiai menedzsment szakközgazdász egészségügyi stratégiai menedzsment szakközgazdász

179. egészségügyi szakjogász egészségügyi szakjogász

180. egészségügyi szakközgazdász szakközgazdász egészségügyi gazdálkodási szakon

181. egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász

182. egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó

183. egzotikus állatok gyógyászata egzotikus állatok szakállatorvosa

184. e-kereskedelem szakközgazdász e-kereskedelmi szakközgazdász

185. e-közigazgatási menedzser e-közigazgatási menedzser

186. e-közigazgatási szakközgazdász e-közigazgatási szakközgazdász

187. e-közigazgatási szakmérnök e-közigazgatási szakmérnök

188. e-közszolgáltatás e-közszolgáltatási menedzser

189. elektronikus hírközlés-menedzsment specialista elektronikus hírközlés-menedzsment specialista

190. elektronikus hírközlés-menedzsment szakközgazdász elektronikus hírközlés-menedzsment szakközgazdász

191. elektronikus kereskedelem informatikai szakember elektronikus kereskedelem informatikai szakember

192. elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

193. elektronikus oktatás informatikai szakmérnök elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

194. elektronikus üzleti menedzser elektronikus üzleti menedzser

195. élelmiszerbiztonsági élelmiszerbiztonsági szakmérnök

196. élelmiszerbiztonsági szakember élelmiszerbiztonsági szakember

197. élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

198. élelmiszer-higiénikus szakállatorvos élelmiszer-higiénikus szakállatorvos

199. élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser

200. élelmiszeripari minőségügyi élelmiszeripari minőségügyi szakmérnök

201. élelmiszerlánc minőségirányítás élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök

202. élelmiszerlánc minőségügy élelmiszerlánc minőségügyi szakember

203. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök

204. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

205. élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök

206. élelmiszermarketing élelmiszermarketing szakmenedzser

207. elemző statisztikus specialista elemző statisztikus specialista

208. elemző statisztikus szakközgazdász elemző statisztikus szakközgazdász

209. ember és környezet humánkörnyezet-szakember

210. energetikai szakjogász energetikai szakjogász

211. energetikai szakmérnöki energetikai szakmérnök

212. energiagazdálkodási specialista energiagazdálkodási specialista

213. energiagazdálkodási szakközgazdász energiagazdálkodási szakközgazdász

214. energiagazdálkodási szakmérnök energiagazdálkodási szakmérnök

215. energiagazdálkodási szaktanácsadó energiagazdálkodási szaktanácsadó

216. energiatermelési energiatermelési szakmérnök

217. építésberuházási építésberuházási szakmérnök

218. építési geodézia építési geodéziai szakmérnök

219. építési jogi szakokleveles mérnök építési jogi szakokleveles mérnök

220. építésügyi építésügyi szakmérnök

221. építésztervező építésztervező szakmérnök

222. építőanyag-ipari menedzser szakmérnök építőanyag-ipari menedzser szakmérnök

223. építőipari igazságügyi építőipari igazságügyi szakmérnök

224. építőmérnöki geodéziai építőmérnöki geodéziai szakmérnök

225. építőmester szakmérnöki építőmester szakmérnök

226. épületenergetikai passzívház tervező szakember épületenergetikai passzívház tervező szakember

227. épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök

228. épületfelújítási és -fenntartási épületfelújítási és -fenntartási szakmérnök

229. épületgépészet épületgépészeti szakmérnök

230. épületgépészeti szakember épületgépészeti szakember

231. épületszigetelő épületszigetelő szakmérnök

232. érdekérvényesítő (lobbi) specialista érdekérvényesítő (lobbi) specialista

233. érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász

234. erdő- és mezőgazdasági környezettan erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági menedzser

235. erdőpedagógiai szakmérnök erdőpedagógiai szakmérnök

236. erdőpedagógiai szakvezető erdőpedagógiai szakvezető

237. értékelemző specialista értékelemző specialista

238. értékelemző szakközgazdász értékelemző szakközgazdász

239. esélyegyenlőségi specialista esélyegyenlőségi specialista

240. esélyegyenlőségi szakközgazdász esélyegyenlőségi szakközgazdász

241. EU projektmenedzser EU projektmenedzser

242. EU projektmenedzser szakközgazdász EU projektmenedzser szakközgazdász

243. euromenedzser euromenedzser

244. európai bűnüldözési szaktanácsadó európai bűnüldözési szaktanácsadó

245. európai településfejlesztési szakjogász európai településfejlesztési szakjogász

246. európai településmenedzsment európai településmenedzser

247. Európai Unió szakközgazdász szakközgazdász Európai Unió szakon

248. Európai Uniós projekttervező és finanszírozási Európai Uniós projekttervező és finanszírozási tanácsadó

249. európai uniós üzleti szakközgazdász szakközgazdász európai uniós üzleti szakon

250. európai uniós üzleti tanácsadó európai uniós üzleti tanácsadó

251. európai üzleti jog európai üzleti szakjogász

252. Európa-jogi szakjogász Európa-jogi szakjogász

253. executive MBA for IT executive MBA for IT

254. executive MBA for IT szakközgazdász executive MBA for IT szakközgazdász

255. executive MBA menedzser executive MBA szakirányú menedzser

256. executive MBA szakközgazdász szakközgazdász executive MBA szakon

257. export-import menedzsment export-import tanácsadó

258. faipari termék és formatervező faipari termék és formatervező szakmérnök

259. faipari termékmenedzser faipari termékmenedzser szakmérnök

260. faipari terméktervező faipari terméktervező szakmérnök

261. felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember

262. felsőoktatási igazgatási szakember felsőoktatási igazgatási szakember

263. felsőoktatási jogi szakjogász felsőoktatási jogi szakjogász

264. felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista

265. felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász

266. fenntartható fejlődési szakember fenntartható fejlődési szakember

267. fitoterápiás tanácsadó fitoterápiás tanácsadó

268. fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász

269. foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó

270. foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó

271. fogyasztóvédelem fogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző

272. folyamat-biztonsági szakmérnök folyamat-biztonsági szakmérnök

273. földgázellátási szakmérnöki földgázellátási szakmérnök

274. francia jogi és szakfordítói szakjogász francia jogi és szakfordítói szakjogász

275. francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

276. fürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki fürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök

277. fürdővezető szakember fürdővezető szakember

278. fürdővezető szakmérnök fürdővezető szakmérnök

279. gabonatárolási szakmérnök gabonatárolási szakmérnök

280. gasztronómiai menedzser gasztronómiai menedzser

281. gazdálkodás gazdálkodási szakember

282. gazdálkodás biztonsági szakember gazdálkodás biztonsági szakember

283. gazdálkodási szakmérnök szakmérnök gazdálkodási szakon

284. gazdálkodástudományi specialista gazdálkodástudományi specialista

285. gazdálkodástudományi szakközgazdász gazdálkodástudományi szakközgazdász

286. gazdasági büntetőjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász

287. gazdasági informatikai elemző gazdasági informatikai elemző

288. gazdasági informatikai menedzsment szakközgazdász, gazdasági informatikai menedzsment szakon

289. gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási mérnök gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási mérnök

290. gazdasági szakújságírás gazdasági szakújságíró

291. gazdasági válságügyi specialista gazdasági válságügyi specialista

292. gazdasági válságügyi szakközgazdász gazdasági válságügyi szakközgazdász

293. gazdaságpolitikai specialista gazdaságpolitikai specialista

294. gazdaságpolitikai szakközgazdász gazdaságpolitikai szakközgazdász

295. gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász

296. gazdaságvédelmi szakközgazdász szakközgazdász gazdaságvédelmi szakon

297. geoinformatikai szakasszisztens geoinformatikai szakasszisztens

298. geoinformatikai szakmérnök geoinformatikai szakmérnök

299. geopolitika geopolitikai szaktanácsadó

300. geotechnikai mesterszintű geotechnikai szakmérnök

301. geotermikus szakmérnöki geotermikus szakmérnök

302. gépész kutató-fejlesztő gépész kutató-fejlesztő szakmérnök

303. gépészeti karbantartó gépészeti karbantartó szakmérnök

304. gépészeti karbantartó szakember gépészeti karbantartó szakember

305. gépipari automatizálási szakember gépipari automatizálási szakember

306. gépipari automatizálási szakmérnök gépipari automatizálási szakmérnök

307. gépipari technológiai szakember gépipari technológiai szakember

308. gépipari technológiai szakmérnök gépipari technológiai szakmérnök

309. gombatermesztési szakmérnök gombatermesztési szakmérnök

310. gombatermesztési szaktanácsadó gombatermesztési szaktanácsadó

311. GPS navigációs GPS navigációs szakmérnök

312. gumiipari technológiai gumiipari technológiai szakmérnök

313. gyártásinformatika gyártásinformatikus szakmérnök

314. gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó

315. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakember

316. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök

317. gyógynövényismereti szakreferens gyógynövényismereti szakreferens

318. gyógynövényismerő és -felhasználó gyógynövényalkalmazási szakember

319. gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök gyógynövényalkalmazási szakmérnök

320. gyógynövénytermesztő gyógynövénytermesztő szakmérnök

321. gyógynövénytermesztő szakember gyógynövénytermesztő szakember

322. gyógyszerész-közgazdász gyógyszerész-közgazdász

323. gyógyszerkémiai szakgyógyszerkémikus

324. gyógyszerügyi menedzsment specialista gyógyszerügyi menedzsment specialista

325. gyógyszerügyi menedzsment szakközgazdász gyógyszerügyi menedzsment szakközgazdász

326. gyümölcstermesztő gyümölcstermesztő

327. gyümölcstermesztő szakmérnök gyümölcstermesztő szakmérnök

328. halászati szakmérnök halászati szakmérnök

329. halászati-halgazdálkodási halászati-halgazdálkodási szakmérnök

330. halgazdálkodási halgazdálkodási szaktanácsadó

331. haszongépjármű üzemeltető haszongépjármű üzemeltető

332. határon átnyúló fejlesztési szakreferens határon átnyúló fejlesztési szakreferens

333. hegesztő hegesztő szakmérnök

334. hegesztő szakember hegesztő szakember

335. hegesztő technológus hegesztő technológus szakmérnök

336. helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász

337. hévízkészlet-gazdálkodási hévízkészlet-gazdálkodó

338. hídépítő mérnöki hídépítő szakmérnök

339. hidraulika-pneumatika szakmérnök hidraulika-pneumatika szakmérnök

340. hidrogeológia hidrogeológus

341. hidroinformatikai és vízgazdálkodási hidroinformatikai és vízgazdálkodási szakmérnök

342. hidrológus hidrológus

343. hivatalos statisztikai szakközgazdász hivatalos statisztikai szakközgazdász

344. hivatalos statisztikai tanácsadó hivatalos statisztikai tanácsadó

345. HR Business Partner HR Business Partner

346. HR Business Partner szakközgazdász szakközgazdász HR Business Partner szakon

347. HR menedzser HR menedzser

348. HR-tanácsadó HR-tanácsadó

349. hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

350. hulladékgazdálkodási hulladékgazdálkodási szakmérnök

351. hulladékgazdálkodási menedzser hulladékgazdálkodási menedzser

352. hulladékgazdálkodási műszaki szakember hulladékgazdálkodási műszaki szakember

353. hulladékgazdálkodási szakember hulladékgazdálkodási szakember

354. hulladékgazdálkodási szaktanácsadó hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

355. humán erőforrás humán erőforrás szakember

356. humánmenedzser közgazdász humánmenedzser szakközgazdász

357. humánmenedzser mérnök humánmenedzser szakmérnök

358. humánmenedzsment humánmenedzser

359. humánmenedzsment szakközgazdász szakközgazdász humánmenedzsment szakon

360. igazságügyi szociális tanácsadó igazságügyi szociális tanácsadó

361. IMP nemzetközi business marketing és innováció specialista IMP nemzetközi business marketing és innováció specialista

362. IMP nemzetközi business marketing és innováció szakközgazdász IMP nemzetközi business marketing és innováció szakközgazdász

363. infokommunikációs szakmérnök infokommunikációs szakon

364. infokommunikációs szakjogász infokommunikációs szakjogász

365. informatikai biztonság szakmérnök informatikai biztonsági szakmérnök

366. informatikai menedzsment informatikai menedzser

367. informatikai menedzsment szakközgazdász szakközgazdász informatikai menedzsment szakon

368. informatikai szakember az elektronikus oktatás területén informatikai szakember az elektronikus oktatás területén

369. ingatlan ingatlan szaktanácsadó

370. ingatlan- és vagyongazdálkodás ingatlan- és vagyongazdálkodási szaktanácsadó

371. ingatlanfejlesztési ingatlanfejlesztő

372. ingatlanforgalmi szakjogász ingatlanforgalmi szakjogász

373. ingatlangazdálkodási szakember ingatlangazdálkodási szakember

374. ingatlangazdálkodási szakértő ingatlangazdálkodási szakértő

375. ingatlangazdálkodási szakközgazdász ingatlangazdálkodási szakközgazdász

376. ingatlanjogi szervező ingatlanjogi szervező

377. innovációs menedzser innovációs menedzser

378. integrált gyümölcstermesztési szakmérnök integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

379. integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök

380. integrált növénytermesztő integrált növénytermesztő szakmérnök

381. integrált növénytermesztő szakember integrált növénytermesztő szakember

382. interkulturális menedzsment interkulturális menedzser

383. ipari környezeti szakmérnök ipari környezeti szakmérnök

384. ipari park menedzser ipari park menedzser

385. iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász

386. iparjogvédelmi specialista iparjogvédelmi specialista

387. iparjogvédelmi szakközgazdász iparjogvédelmi szakközgazdász

388. IT menedzsment IT menedzser

389. jogász-közgazdász jogász-közgazdász

390. jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó

391. jogi szakokleveles államháztartási ellenőr jogi szakokleveles államháztartási ellenőr

392. jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő

393. jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

394. jogi szakokleveles felsőoktatási szakember jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

395. jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember

396. jogi szakokleveles gazdasági szakember jogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

397. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő

398. jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó

399. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

400. jogi szakokleveles közoktatási szakember jogi szakokleveles közoktatási szakember

401. jogi szakokleveles lelkész jogi szakokleveles lelkész

402. jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

403. jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

404. jogi szakokleveles pedagógus jogi szakokleveles pedagógus

405. jogi szakokleveles sportszakember jogi szakokleveles sportszakember

406. jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember

407. jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) specialista jövőkutatás specialista

408. jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) szakközgazdász jövőkutatás szakközgazdász

409. juh- és kecskeágazati szakmérnök juh- és kecskeágazati szakmérnök

410. kataszteri kataszteri szakmérnök

411. katonai jogi szakjogász katonai jogi szakjogász

412. katonai jogi szakokleveles tanácsadó katonai jogi szakokleveles tanácsadó

413. kémiai analízis szakmérnöki kémiai analitikus szakmérnök

414. kerámiaipari specialista kerámiaipari specialista

415. kerámiaipari szakmérnök kerámiaipari szakmérnök

416. kereskedelmi logisztika és ellátási lánc menedzsment szakközgazdász kereskedelmi logisztika és ellátási lánc menedzsment szakon

417. kereskedelmi szakjogász kereskedelmi szakjogász

418. kertészeti marketing és logisztikai kertészeti marketing és logisztikai szakmérnök

419. kertészeti szakmérnök kertészeti szakmérnök

420. kertészeti termékmenedzser szakmérnök kertészeti termékmenedzser szakmérnök

421. kisvállalkozási tanácsadó kisvállalkozási tanácsadó

422. kivitelező kivitelező szakmérnök

423. klímagazdasági szakközgazdász szakközgazdász klímagazdasági szakon

424. klímagazdasági szaktanácsadó klímagazdasági szaktanácsadó

425. konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász

426. konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó

427. korrózióvédelmi specialista korrózióvédelmi specialista

428. korrózióvédelmi szakmérnök korrózióvédelmi szakmérnök

429. költségvetési ellenőrzés szakközgazdász szakközgazdász költségvetési ellenőrzés szakon

430. könyvvizsgálói asszisztens könyvvizsgálói asszisztens

431. környezet- és katasztrófavédelmi menedzser környezet- és katasztrófavédelmi menedzser

432. környezet- és tájgazdálkodási környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök

433. környezet- és tájgazdálkodási szakember környezet- és tájgazdálkodási szakember

434. környezet- és tájvédelmi menedzser környezet- és tájvédelmi menedzser

435. környezet- és területfejlesztési menedzser környezet- és területfejlesztési menedzser

436. környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

437. környezetbiztonsági és közlekedésforgalmi menedzser környezetbiztonsági és közlekedésforgalmi menedzser

438. környezetgazdálkodási szakmérnöki környezetgazdálkodási szakmérnök

439. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakmérnök

440. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

441. környezethigiéniai menedzser környezethigiéniai menedzser

442. környezeti menedzsment környezetgazda

443. környezeti menedzsment szakközgazdász környezeti menedzsment szakközgazdász

444. környezetirányítási specialista környezetirányítási specialista

445. környezetirányítási szakmérnök környezetirányítási szakmérnök

446. környezetmenedzsment szaktanácsadó környezetmenedzsment szaktanácsadó

447. környezettechnológiai szakmérnök környezettechnológiai szakmérnök

448. környezettudatos építés környezettudatos építési szakmérnök

449. környezettudományi és biztonsági menedzser környezettudományi és biztonsági menedzser

450. környezetvédelmi környezetvédelmi szakmérnök

451. környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó

452. környezetvédelmi szakjogász környezetvédelmi szakjogász

453. környezetvédelmi tanácsadó környezetvédelmi tanácsadó

454. közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon

455. közbeszerzési szakjogász közbeszerzési szakjogász

456. közbeszerzés-menedzsment közbeszerzési menedzser

457. közgazdálkodás, közpénz menedzsment közgazdálkodás, közpénzügyi menedzsment szaktanácsadó

458. közgazdasági modellező szakokleveles modellező közgazdász

459. közigazgatás gazdálkodás és informatika specialista közigazgatás gazdálkodás és informatika specialista

460. közigazgatás gazdálkodás és informatika szakközgazdász közigazgatás gazdálkodás és informatika szakközgazdász

461. közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista

462. közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése szakközgazdász közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése szakközgazdász

463. közigazgatási ügyfélszolgálat közigazgatási ügyfélszolgálati szakreferens

464. közlekedés műszaki, járműtechnika közlekedés műszaki, járműtechnika főiskolai szakmérnök

465. közlekedés műszaki, járműtechnika (egyetemi) közlekedés műszaki, járműtechnika egyetemi szakmérnök

466. közlekedési műszaki szakértő egyetemi szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő szakon

467. közlekedési szakjogász közlekedési szakjogász

468. közmenedzsment szakjogász közmenedzsment szakjogász

469. közmenedzsment szakreferens közmenedzsment szakreferens

470. közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök

471. közműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadó közműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadó

472. közoktatási jogi szakjogász közoktatási jogi szakjogász

473. közpolitikai elemző közpolitikai elemző

474. kriminalisztikai szakjogász kriminalisztikai szakjogász

475. kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

476. krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász

477. kromatográfia kromatográfiás szakanalitikus

478. kromatográfia mesterszintű mesterszintű kromatográfiás szakanalitikus

479. kultúra és gazdaság kultúra és gazdaság menedzser

480. kultúra-gazdaságtan specialista kultúra-gazdaságtan specialista

481. kultúra-gazdaságtan szakközgazdász kultúra-gazdaságtan szakközgazdász

482. kulturális és kisebbségi jogi szakjogász kulturális és kisebbségi jogi szakjogász

483. kulturális és kisebbségi politika kulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó

484. kulturális menedzser kulturális menedzser

485. kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés kulturális örökségmenedzser és fenntartható fejlődés szakreferens

486. kynologus okleveles kynologus

487. Lean menedzser Lean menedzser

488. Lean szakmérnök Lean szakmérnök

489. Lean vezetés Lean vezető

490. légiforgalmi logisztikai menedzsment légiforgalmi logisztikai menedzsment

491. létesítményenergetikai szakmérnök létesítményenergetikai szakmérnök

492. létesítménygazdálkodó létesítménygazdálkodó

493. levegőtisztaság-védelmi levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó

494. logisztika és ellátási lánc menedzsment logisztika és ellátási lánc menedzser

495. logisztika és ellátási lánc szakközgazdász szakközgazdász logisztika és ellátási lánc szakon

496. logisztika és szállítmányozás logisztikai és szállítmányozási szervező

497. logisztikai és szállítmányozási menedzser logisztikai és szállítmányozási menedzser

498. logisztikai és szállítmányozási rendszertervező logisztikai és szállítmányozási rendszertervező

499. logisztikai informatikai logisztikai informatikai szakember

500. logisztikai rendszertervező logisztikai rendszertervező

501. logisztikai szakközgazdász szakközgazdász logisztikai szakon

502. logisztikai üzemeltető logisztikai üzemeltető

503. logisztika-kontrolling szakközgazdász logisztika-kontrolling szakon

504. logisztika-kontrolling szakember logisztika-kontrolling szakember

505. logisztika-kontrolling tanácsadó logisztika-kontrolling tanácsadó

506. lótenyésztő lótenyésztő tanácsadó

507. lovas-tanár és -szervező lovas-tanár és -szervező

508. magánbiztonsági jogi szakjogász magánbiztonsági jogi szakjogász

509. magasépítés-üveg és fém térhatároló szerkezetek magasépítés-üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök

510. makrogazdasági elemző makrogazdasági elemző

511. management tréner management tréner

512. marketing menedzser marketing menedzser

513. marketing specialista marketing specialista

514. marketing szakközgazdász marketing szakközgazdász

515. marketing tanácsadó marketing tanácsadó

516. marketing tanácsadó szakközgazdász szakközgazdász marketing tanácsadó szakon

517. marketingkommunikáció szakközgazdász szakközgazdász marketingkommunikáció szakon

518. marketingszervezetek irányítása szakközgazdász szakközgazdász marketingszervezetek irányítása szakon

519. marketingtervező marketingtervező szakközgazdász

520. marketingvezető marketingvezető

521. média projekt menedzsment média projekt menedzser

522. médiafejlesztő informatikus médiafejlesztő informatikus

523. mediátor mediátor (közvetítő)

524. megújuló energetikai megújuló energetikai szakember

525. megújuló energia termelési és hasznosítási okleveles alternatív-energia gazdálkodási szakmérnök

526. megújuló energiaforrások megújuló energiaforrások menedzser referens

527. mélyfúrási szakmérnöki mélyfúrási szakmérnök

528. menedzser szakmérnök menedzser szakmérnök

529. menedzser szakspecialista menedzser szakspecialista

530. mérnök - alkalmazott közgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - alkalmazott közgazdász

531. mérnök - projektközgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - projektközgazdász

532. mérnök - üzemközgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - üzemközgazdász

533. mérnök üzletkötő üzletkötő szakmérnök

534. mérnök-közgazdász (főiskolai) ...... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- közgazdász (főiskolai)

535. mérnök-közgazdász egyetemi ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

536. mester szintű alkalmazott környezetvédelmi specialista mester szintű alkalmazott környezetvédelmi specialista

537. mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

538. mester szintű e-közigazgatási menedzser mester szintű e-közigazgatási menedzser

539. mester szintű e-közigazgatási szakközgazdász mester szintű e-közigazgatási szakközgazdász

540. mester szintű e-közigazgatási szakmérnök mester szintű e-közigazgatási szakmérnök

541. mester szintű környezetirányítási specialista mester szintű környezetirányítási specialista

542. mester szintű környezetirányítási szakmérnök mester szintű környezetirányítási szakmérnök

543. mester szintű minőségügyi szakközgazdász mester szintű minőségügyi szakközgazdász

544. mester szintű minőségügyi szakmenedzser mester szintű minőségügyi szakmenedzser

545. mester szintű minőségügyi szakmérnök mester szintű minőségügyi szakmérnök

546. mester szintű műszaki szakközgazdász mester szintű szakközgazdász műszaki szakon

547. mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

548. mesterszintű élelmiszerminősítő mesterszintű élelmiszerminősítő

549. mesterszintű építésgépesítési szakmérnök mesterszintű építésgépesítési szakmérnök

550. mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök

551. mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

552. mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök

553. mesterszintű hulladékgazdálkodási mesterszintű hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

554. mesterszintű járműgépész szakmérnök mesterszintű járműgépész szakmérnök

555. mesterszintű járműipari tervező szakmérnök mesterszintű járműipari tervező szakmérnök

556. mesterszintű járműtechnikai menedzser mesterszintű járműtechnikai menedzser

557. mesterszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök mesterszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

558. mesterszintű klímagazdasági szakközgazdász mesterszintű szakközgazdász klímagazdasági szakon

559. mesterszintű környezetmenedzsment mesterszintű környezetmenedzsment szaktanácsadó

560. mesterszintű közlekedési gazdasági mérnök mesterszintű közlekedési gazdasági mérnök

561. mesterszintű levegőtisztaság-védelmi mesterszintű levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó

562. mesterszintű minőségirányító analitikus mesterszintű minőségirányító szakanalitikus

563. mesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnök mesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnök

564. mesterszintű műszeres analitikai kémia mesterszintű műszeres analitikus specialista

565. mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök

566. mesterszintű természetiörökség-védelmi mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

567. mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök

568. mesterszintű üzemi logisztikai szakmérnök mesterszintű üzemi logisztikai szakmérnök

569. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

570. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

571. mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök

572. mesterszintű vízminőség-védelmi mesterszintű vízminőség-védelmi szaktanácsadó

573. mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó

574. mezőgazdasági értékbecslő mezőgazdasági értékbecslő szakmérnök

575. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

576. mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

577. mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

578. mezőgazdasági vízgazdálkodási mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök

579. Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök

580. mikrobiológus mikrobiológus

581. minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakon

582. minőségbiztosítási szakember minőségbiztosítási szakember

583. minőségbiztosítási szakmérnök minőségbiztosítási szakmérnök

584. minőségirányítási rendszermenedzser minőségirányítási rendszermenedzser

585. minőségirányítási szakember minőségirányítási szakember

586. minőségirányítási szakmérnök minőségirányítási szakmérnök

587. minőségügyi rendszerek szakmérnök minőségügyi rendszerek szakmérnök

588. minőségügyi rendszerek szakspecialista minőségügyi rendszerek szakspecialista

589. minőségügyi rendszermenedzser minőségügyi rendszermenedzser

590. minőségügyi szakközgazdász minőségügyi szakközgazdász

591. minőségügyi szakmenedzser minőségügyi szakmenedzser

592. minőségügyi szakmérnök minőségügyi szakmérnök

593. modern üzleti szakújságíró üzleti szakújságíró

594. multimédia informatikus multimédia informatikus

595. munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor

596. munkajogi szakjogász munkajogi szakjogász

597. munkajogi szakokleveles tanácsadó munkajogi szakokleveles tanácsadó

598. munkaügyi kapcsolatok szakjogász munkaügyi kapcsolatok szakjogász

599. munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó

600. munkavédelmi munkavédelmi szakember

601. munkavédelmi szakmérnök munkavédelmi szakmérnök

602. műanyag-feldolgozó szerszámtervező műanyag-feldolgozó szerszámtervező szakmérnök

603. műanyagfeldolgozó technológus műanyagfeldolgozó technológus szakmérnök

604. műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakmérnök

605. műemlékvédelmi szaktanácsadó műemlékvédelmi szaktanácsadó

606. műszaki diagnosztika és méréstechnika műszaki diagnosztikai és méréstechnikai szakmérnök

607. műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök

608. műszaki diagnosztikai szakmérnök műszaki diagnosztikai szakmérnök

609. műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök

610. műszaki környezeti szakmérnök műszaki környezeti szakmérnök

611. műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök

612. műszaki logisztikai szakmérnök műszaki logisztikai szakmérnök

613. műszaki minőségirányítási szakember műszaki minőségirányítási szakember

614. műszaki minőségirányítási szakmérnök műszaki minőségirányítási szakmérnök

615. műszaki minőségügyi műszaki minőségügyi szakmérnök

616. műszaki minőségügyi szakember műszaki minőségügyi szakember

617. műszaki programozó szakmérnök műszaki programozó szakmérnök

618. műszaki szakközgazdász szakközgazdász műszaki szakon

619. műszaki térinformatika műszaki térinformatikai szakmérnök

620. műszeres analitika műszeres szakanalitikus

621. művészeti és kulturális intézmények menedzsmentje művészeti és kulturális intézmények menedzsere

622. német jogi és szakfordítói szakjogász német jogi és szakfordítói szakjogász

623. német jogi és szakfordítói szaktanácsadó német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

624. német-magyar agrár szakfordító német-magyar agrár szakfordító

625. német-magyar informatikai szakfordító német-magyar informatikai szakfordító

626. német-magyar természettudományi szakfordító német-magyar természettudományi szakfordító

627. nemzeti tulajdonú vállalati vezető nemzeti tulajdonú vállalati vezető

628. nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakközgazdász szakközgazdász nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakon

629. nemzetközi agrárágazati nemzetközi agrárágazati szaktanácsadó

630. nemzetközi disztribúció nemzetközi disztribúciós logisztikai menedzser

631. nemzetközi disztribúció szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi disztribúció szakon

632. nemzetközi fizetésképtelenségi specialista nemzetközi fizetésképtelenségi specialista

633. nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász

634. nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok specialista

635. nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szakközgazdász nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakközgazdász

636. nemzetközi gazdasági elemző nemzetközi gazdasági elemző

637. nemzetközi hegesztő nemzetközi hegesztő szakmérnök

638. nemzetközi humanitárius jogi szakjogász nemzetközi humanitárius jogi szakjogász

639. nemzetközi infokommunikációs szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi infokommunikációs szakon

640. nemzetközi infokommunikációs tanácsadó nemzetközi infokommunikációs tanácsadó

641. nemzetközi kapcsolatok szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szakon

642. nemzetközi kapcsolatok tanácsadó nemzetközi kapcsolatok tanácsadó

643. nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó

644. non-profit non-profit szervező

645. növénygenetika és növénynemesítés növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök

646. növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakmérnök

647. nukleáris környezetvédelmi szakember nukleáris környezetvédelmi szakember

648. nukleáris környezetvédelmi szakmérnök nukleáris környezetvédelmi szakmérnök

649. OD - szervezetfejlesztési szakközgazdász OD - szervezetfejlesztési szakközgazdász

650. OD - szervezetfejlesztési szaktanácsadó OD - szervezetfejlesztési szaktanácsadó

651. okleveles energiagazdálkodási szakmérnök okleveles energiagazdálkodási szakmérnök

652. okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó

653. olajipari ellátási lánc optimalizálás olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök

654. olajmérnöki olajmérnöki szakmérnök

655. online marketing online marketing menedzser

656. operációkutatás mesterszintű operációkutatási szakember (egyeztetés alatt)

657. orvos-közgazdász orvos-közgazdász

658. ökológiai gazdálkodó ökológiai gazdálkodó

659. ökológiai gazdálkodó szakmérnök ökológiai gazdálkodó szakmérnök

660. ökológiai növénytermesztő ökológiai növénytermesztő szakmérnök

661. ökológiai növénytermesztő szakember ökológiai növénytermesztő szakember

662. önkormányzati főépítész önkormányzati főépítész szakmérnök

663. önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász

664. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó

665. örökségmenedzser örökségmenedzser szaktanácsadó

666. összehasonlító állam- és jogtudományi szakember összehasonlító állam- és jogtudományi szakember

667. pálinkamester szakmérnök pálinkamester szakmérnök

668. pálinkamester szaktanácsadó pálinkamester szaktanácsadó

669. pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzser

670. pénzintézeti informatika szakközgazdász pénzintézeti informatikai szakközgazdász

671. pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász

672. pénzügy adó-, illeték-, vám pénzügy adó, illeték, vám szaktanácsadó

673. pénzügy specialista pénzügyi specialista

674. pénzügy szakközgazdász pénzügyi szakközgazdász

675. pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

676. pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

677. pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász

678. pénzügy-vállalkozási pénzügy-vállalkozási tanácsadó

679. piackutatás gyakorlata piackutató

680. piacszabályozási specialista piacszabályozási specialista

681. piacszabályozási szakközgazdász piacszabályozási szakközgazdász

682. PLC szakmérnök PLC szakmérnök

683. precíziós mezőgazdasági szakmérnök precíziós mezőgazdasági szakmérnök

684. precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

685. programozható vezérlő alkalmazói szakmérnök programozható vezérlő alkalmazói szakmérnök

686. programozó informatikus programozó informatikus

687. projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista projektmenedzsment specialista

688. projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász projektmenedzsment szakközgazdász

689. projekttervező projekttervező

690. projekttervező szakmérnök projekttervező szakmérnök

691. protokoll és rendezvényszervező protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

692. Public Affairs szakközgazdász szakközgazdász Public Affairs szakirányú továbbképzési szakon

693. Public Affairs tanácsadó Public Affairs tanácsadó

694. Public Relations kommunikáció Public Relations kommunikációs szaktanácsadó

695. Public Relations kommunikáció szakközgazdász Public Relations kommunikációs szakközgazdász

696. reaktortechnika szakember reaktortechnikai szakember

697. reaktortechnika szakmérnöki reaktortechnikai szakmérnök

698. regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó

699. regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser

700. regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász

701. regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

702. regionális gazdasági tanácsadó magyar-román tagozat regionális gazdasági tanácsadó magyar-román tagozat

703. regionális szakközgazdász szakközgazdász regionális gazdasági szakon

704. regionális turisztikai szakközgazdász szakközgazdász regionális turizmus szakon

705. rehabilitációs gazdasági menedzser rehabilitációs gazdasági menedzser

706. rehabilitációs környezettervező rehabilitációs szakmérnök

707. reklám reklám tanácsadó

708. rendezvény menedzsment rendezvény menedzser

709. robbanóanyag-ipari szakmérnök robbanóanyag-ipari szakmérnök

710. roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó

711. roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó szakközgazdász roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó szakközgazdász

712. sales értékesítési szakközgazdász sales értékesítési szakközgazdász

713. sales értékesítési szaktanácsadó sales értékesítési szaktanácsadó

714. sales manager szakközgazdász sales manager szakközgazdász

715. segítő technológia segítő technológia szakmérnök

716. senior humánerőforrás tanácsadó senior humánerőforrás tanácsadó

717. sertéstenyésztő szakmérnök sertéstenyésztő szakmérnök

718. sörfőző mester szakmérnök sörfőző mester szakmérnök

719. sörfőző mester szaktanácsadó sörfőző mester szaktanácsadó

720. sportjogi szakjogász sportjogi szakjogász

721. sportjogi szakokleveles tanácsadó sportjogi szakokleveles tanácsadó

722. sportmenedzsment-sportdiplomácia sportmenedzsment-sportdiplomáciai szakreferens

723. stratégiai marketing stratégiai marketing szaktanácsadó

724. stratégiai marketing szakközgazdász stratégiai marketing szakközgazdász

725. stratégiai partner stratégiai partner

726. stratégiai szakmenedzser szakközgazdász stratégiai szakmenedzser szakon

727. stratégiai tanácsadó stratégiai tanácsadó

728. szabályozási (kodifikátor) szakjogász szabályozási (kodifikátor) szakjogász

729. szabályozott iparági szakjogász szabályozott iparági szakjogász

730. szakdiplomácia és EU kapcsolatok szakdiplomáciai és európai uniós elemző

731. szakképzési felnőttképzési tanácsadó szakképzési felnőttképzési tanácsadó

732. számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus

733. számítógépes modellező számítógépes modellező

734. számítógépes műszaki tervező szakmérnök számítógépes műszaki tervező szakmérnök

735. számítógépes tervezés és gyártás számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök

736. számítógép-hálózati szakember számítógép-hálózati szakember

737. számítógép-hálózati szakmérnök szakmérnök, számítógép-hálózati szakon

738. szarvasmarhatenyésztő szakmérnök szarvasmarhatenyésztő szakmérnök

739. személyügyi - emberierőforrás menedzser - szakközgazdász személyügyi - emberierőforrás menedzser - szakközgazdász

740. személyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdász személyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdász

741. személyügyi - munkaerő-piaci menedzsment személyügyi - munkaerő-piaci menedzser

742. személyügyi - munkaügyi kapcsolatok - szakközgazdász személyügyi - munkaügyi kapcsolatok - szakközgazdász

743. személyügyi - munkaügyi kapcsolatok menedzsment személyügyi - munkaügyi kapcsolatok menedzser

744. személyügyi-emberierőforrás menedzsment személyügyi-emberierőforrás menedzser

745. szénhidrogén-ipar logisztikája szénhidrogén-ipari logisztikai szakmérnök

746. szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök

747. szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember

748. szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök

749. szerkezettervező szakmérnöki szerkezettervező szakmérnök

750. színdinamika színdinamikai tervezőművész

751. szoftverprojekt-menedzser szoftverprojekt-menedzser szakmérnök

752. szolgáltatás-fejlesztő menedzser szolgáltatás-fejlesztő menedzser

753. szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász

754. szolgáltatás-fejlesztő szakmérnök szolgáltatás-fejlesztő szakmérnök

755. szolgáltatások kommunikációs információs rendszere szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs információs rendszere területén

756. szőlő- és borgazdasági szakmérnök szőlő- és borgazdasági szakmérnök

757. szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

758. szőlőtermesztő és borász menedzser szőlőtermesztő és borász menedzser

759. szőlőtermesztő és borász szakmérnök szőlőtermesztő és borász szakmérnök

760. tájrendezési és területfejlesztési szakember tájrendezési és területfejlesztési szakember

761. tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök

762. takarmányozási és takarmánygazdálkodási takarmányozási szakmérnök

763. talajerőgazdálkodás talajerőgazdálkodó

764. talajerőgazdálkodás szakmérnök talajerőgazdálkodási szakmérnök

765. talajtani szakmérnöki talajtani szakmérnök

766. talajtérképező és földminősítő talajtérképező és földminősítő szakmérnök

767. talajvédelmi szakelőadói talajvédelmi szakelőadó

768. társadalombiztosítás és munkaügy társadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens

769. társadalombiztosítási szakember társadalombiztosítási szakember

770. társadalombiztosítási szakjogász társadalombiztosítási szakjogász

771. társadalombiztosítási szaktanácsadó társadalombiztosítási szaktanácsadó

772. társasági jogi és cégjogi szakjogász társasági jogi és cégjogi szakjogász

773. tartószerkezeti rekonstrukciós tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök

774. tartószerkezet-tervező faipari szakmérnöki tartószerkezet-tervező faipari szakmérnök

775. tartószerkezet-tervező szakmérnöki tartószerkezet-tervező szakmérnök

776. telematikai szakmérnök szakmérnök telematikai szakon

777. telematikai szakreferens diplomás szakreferens telematikai szakon

778. település- és területfejlesztési menedzsment település- és területfejlesztési menedzser

779. településfejlesztési településfejlesztési szaktanácsadó

780. települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

781. településmarketing szakközgazdász településmarketing szakközgazdász

782. településüzemeltetési településüzemeltető szakmérnök

783. településüzemeltető szakember településüzemeltető szakember

784. térinformatika és alkalmazott távérzékelés térinformatikai és távérzékelési szakmérnök

785. termelési logisztikai termelési logisztikai szakember

786. természeti és kulturális örökség menedzser természeti és kulturális örökség menedzser

787. természetiörökség-védelmi természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

788. természetiörökség-védelmi szakmérnök természetiörökség-védelmi szakmérnök

789. természetmegőrzési természetmegőrzési szakmérnök

790. természetpedagógia természetpedagógus

791. természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök

792. térségi turisztikai menedzsment térségi turisztikai menedzser

793. térségi turizmus térségi turizmus szakközgazdász

794. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

795. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

796. terület- és településfejlesztési szakmérnök terület- és településfejlesztési szakmérnök

797. terület- és vidékfejlesztési terület- és vidékfejlesztési szaktanácsadó

798. területfejlesztő közgazdász területfejlesztő közgazdász

799. területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban európai uniós területi tervezési és urbanisztikai szakmenedzser

800. tőkepiaci és bank szakjogász tőkepiaci és bank szakjogász

801. TQM minőségügyi menedzsment TQM minőségügyi szakmenedzser

802. tribológiai szakmérnök tribológiai szakmérnök

803. turisztikai desztináció menedzsment térségi turisztikai desztinációs menedzser

804. turisztikai desztináció menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére felkészítő helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére felkészített szakember

805. turisztikai vállalkozás menedzsment turisztikai vállalkozás menedzser

806. turizmus turisztikai szakreferens

807. turizmus desztináció menedzsment turizmus desztináció menedzsment szaktanácsadó

808. turizmus szakközgazdász szakközgazdász turizmus szakon

809. turizmusmarketing turizmusmarketing szaktanácsadó

810. turizmus-szálloda vállalkozási turizmus-szálloda vállalkozási szaktanácsadó

811. tűzvédelmi szakmérnök tűzvédelmi szakmérnök

812. tűzvédelmi tervezési tűzvédelmi tervező szakmérnök

813. uniós területi pályázatok tanácsadó uniós területi pályázatok tanácsadó

814. urbanista felsőfokú urbanista

815. út- és repülőtér-tervező út- és repülőtér-tervező szakmérnök

816. útépítési útépítési szakmérnök

817. útfenntartási és útüzemeltetési útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök

818. ügyfélkapcsolati specialista ügyfélkapcsolati specialista

819. ügyfélkapcsolati szakközgazdász ügyfélkapcsolati szakközgazdász

820. üzletfejlesztési menedzser üzletfejlesztési menedzser

821. üzleti coach tanácsadás üzleti coach tanácsadó

822. üzleti és HR menedzsment üzleti és HR menedzser

823. üzleti és tranzakciós szakjogász üzleti és tranzakciós szakjogász

824. üzleti információmenedzsment szakmérnök üzleti információmenedzsment szakmérnök

825. üzleti informatika szakközgazdász üzleti informatikai szakközgazdász

826. üzleti tanácsadó üzleti tanácsadó

827. üzleti tanácsadó szakközgazdász szakközgazdász üzleti tanácsadó szakon

828. vadászati és vadászturisztikai szekreferens vadászati és vadászturisztikai szakreferens

829. vadászati és vadgazdálkodási vadászati és vadgazdálkodási szakmérnök

830. vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó

831. vadegészségügyi szakállatorvos vadegészségügyi szakállatorvos

832. vadgazdálkodási vadgazdálkodási szakmérnök

833. vadgazdálkodási igazgatási szakirányító vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

834. vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

835. vadgazdálkodási szakember vadgazdálkodási szakember

836. vadgazdálkodó vadgazdálkodó

837. vadhigiénikus szakirányító vadhigiénikus szakirányító

838. vállalatgazdasági tanácsadó vállalatgazdasági tanácsadó

839. vállalati (szervezeti) kommunikáció vállalati (szervezeti) kommunikációs szaktanácsadó

840. vállalati belső és vezetői coach vállalati belső és vezetői coach

841. vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

842. vállalatirányítási rendszer menedzser vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó

843. vállalkozás- és gazdaságpszichológia vállalkozás- és gazdaságpszichológiai tanácsadó

844. vállalkozás és marketing vállalkozás és marketing szaktanácsadó

845. vállalkozás- és projektmenedzser vállalkozás- és projektmenedzser

846. vállalkozásfejlesztő menedzser vállalkozásfejlesztő menedzser

847. vállalkozásgazdálkodási menedzser vállalkozásgazdálkodási menedzser

848. vállalkozási menedzsment specialista vállalkozási menedzsment specialista

849. vállalkozási menedzsment szakközgazdász vállalkozási menedzsment szakközgazdász

850. vállalkozásmenedzsment szakember vállalkozásmenedzsment szakember

851. vállalkozásmenedzsment szakmérnök vállalkozásmenedzsment szakmérnök

852. vállalkozások pénzügyei vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó

853. vállalkozások pénzügyei szakközgazdász vállalkozások pénzügyei szakközgazdász

854. vállalkozások számvitele vállalkozások számvitele szaktanácsadó

855. vállalkozások számvitele szakközgazdász vállalkozások számvitele szakközgazdász

856. vállalkozásvezető vállalkozásvezető

857. vállalkozásszervezés vállalkozásszervező

858. vallási turizmus szervezésére, vezetésére felkészítő vallási turizmust szervező szakember

859. változás- és válságmenedzsment változás- és válságmenedzser

860. változás- és válságmenedzsment szakközgazdász változás- és válságmenedzser szakközgazdász

861. változásmenedzsment szakember változásmenedzsment szakember

862. változásvezető közgazdász változásvezető szakközgazdász

863. változásvezető mérnök változásvezető szakmérnök

864. város- és vidékfejlesztő közgazdász város- és vidékfejlesztő közgazdász

865. városenergetikai szakmérnök városenergetikai szakmérnök

866. városmenedzsment (városgazdasági) specialista városgazdasági specialista

867. városmenedzsment (városgazdasági) szakközgazdász városgazdasági szakközgazdász

868. vasúti pályaépítési és -fenntartási vasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök

869. vasúti pálya-jármű rendszer vasúti pálya-jármű rendszer szakmérnök

870. vasúttervezési és -üzemeltetési vasúttervezési és -üzemeltetési szakmérnök

871. védelemgazdasági specialista védelemgazdasági specialista

872. védelemgazdasági szakközgazdász védelemgazdasági szakközgazdász

873. végrehajtási jogi szakjogász végrehajtási jogi szakjogász

874. végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

875. vegyipari rendszertechnikai szakmérnök vegyipari rendszertechnikai szakmérnök

876. vendéglátó-turisztikai menedzser vendéglátó-turisztikai menedzser

877. versenyjogi szakjogász versenyjogi szakjogász

878. veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök veterán-gépjármű restaurátor szakon

879. vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

880. vevőkapcsolat-menedzsment vevőkapcsolati-menedzsment szaktanácsadó

881. vezetési és szervezési specialista vezetési és szervezési specialista

882. vezetési és szervezési szakközgazdász vezetési és szervezési szakközgazdász

883. vezetési tanácsadó specialista vezetési tanácsadó specialista

884. vezetési tanácsadó szakközgazdász vezetési tanácsadó szakközgazdász

885. vidékfejlesztési menedzsment és marketing vidékfejlesztési menedzsment és marketing tanácsadó

886. vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

887. vidékfejlesztő menedzser vidékfejlesztő menedzser

888. vidékfejlesztő menedzser szakmérnök vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

889. világítástechnikai világítástechnikai szakmérnök

890. világítástechnikai szakember világítástechnikai szakember

891. vízellátás-csatornázás vízellátás-csatornázás szakmérnök

892. vízgazdálkodási szakmérnök vízgazdálkodási szakmérnök

893. vízgazdálkodási szakreferens vízgazdálkodási szakreferens

894. vízminőség-védelmi vízminőség-védelmi szaktanácsadó

895. wellness és spa szakközgazdász wellness és spa szakközgazdász

896. wellness és spa szakmenedzser wellness és spa szakmenedzser

897. wellness és spa terápiás szakközgazdász wellness és spa terápiás szakközgazdász

898. zaj- és rezgéscsökkentési zaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó

899. zaj- és rezgésvédelmi zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök

900. zaj- és rezgésvédelmi szakember zaj- és rezgésvédelmi szakember

901. zöldfelület-gazdálkodó menedzser zöldfelület-gazdálkodó menedzser

902. zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök

903. zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

904. zöldtető-építő zöldtető-építő

905. zöldtető-építő szakmérnök zöldtető-építő szakmérnök

3. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

A B C D

1. Szakképesítés azonosító száma

2. Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése

3. 34 543 1 Abroncsgyártó

4. 55 344 1 Adótanácsadó

5. 55 621 1 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

6. 55 211 1 Aranyműves

7. 34 543 2 Asztalos

8. 35 522 1 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

9. 54 525 1 Autóelektronikai műszerész

10. 34 521 1 Autógyártó

11. 54 523 1 Automatikai technikus

12. 54 525 2 Autószerelő

13. 55 525 1 Autótechnikus

14. 54 525 3 Avionikus

15. 34 582 1 Ács

16. 55 344 2 Államháztartási mérlegképes könyvelő

17. 35 621 1 Állattartó szakmunkás

18. 54 621 1 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

19. 34 582 2 Bádogos

20. 54 544 1 Bányaipari technikus

21. 52 341 1 Becsüs

22. 35 813 1 Belovagló

23. 55 523 5 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

24. 32 582 1 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

25. 35 621 2 Biogazdálkodó

26. 52 861 1 Biztonságszervező

27. 55 343 1 Biztosítási tanácsadó

28. 35 341 1 Boltvezető

29. 55 541 1 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

30. 34 542 1 Bőrdíszműves

31. 54 542 1 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

32. 55 211 2 Bronzműves és szoboröntő

33. 54 481 1 CAD-CAM informatikus

34. 34 542 2 Cipőkészítő

35. 35 521 1 CNC gépkezelő

36. 55 541 2 Cukor- és édesipari szaktechnikus

37. 34 811 1 Cukrász

38. 54 211 1 Dekoratőr

39. 55 211 3 Díszítő festő

40. 55 211 4 Díszlettervező

41. 33 582 1 Díszműbádogos

42. 34 211 1 Díszműkovács

43. 34 622 1 Dísznövénykertész

44. 54 211 2 Divat- és stílustervező

45. 54 525 4 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

46. 55 344 3 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

47. 34 341 1 Eladó

48. 34 522 1 Elektromechanikai műszerész

49. 34 522 2 Elektromos gép- és készülékszerelő

50. 34 522 3 Elektronikai műszerész

51. 54 523 2 Elektronikai technikus

52. 55 523 1 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

53. 55 523 2 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

54. 35 861 1 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

55. 55 344 4 Ellenőrzési szakelőadó

56. 52 582 1 Emelőgép-ügyintéző

57. 54 623 1 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

58. 54 521 2 Erdészeti gépésztechnikus

59. 34 623 1 Erdészeti szakmunkás

60. 55 541 3 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

61. 53 522 1 Erőművi blokkgépész

62. 52 522 1 Erőművi gépész

63. 35 522 2 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

64. 54 522 1 Erősáramú elektrotechnikus

65. 34 541 1 Édesipari termékgyártó

66. 54 541 1 Élelmiszeripari analitikus technikus

67. 54 521 1 Élelmiszeripari gépésztechnikus

68. 34 541 2 Élelmiszeripari szakmunkás

69. 54 541 2 Élelmiszeripari technikus

70. 62 582 1 Építési műszaki ellenőr

71. 32 582 2 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

72. 55 582 4 Építőanyagipari minőségellenőr

73. 34 582 3 Épület- és szerkezetlakatos

74. 54 582 1 Épületgépész technikus

75. 35 522 3 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

76. 54 543 1 Faipari technikus

77. 34 542 3 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

78. 62 521 1 Felvonóellenőr

79. 32 521 1 Felvonószerelő

80. 54 211 3 Festő

81. 34 582 4 Festő, mázoló, tapétázó

82. 34 542 4 Férfiszabó

83. 34 521 2 Finommechanikai műszerész

84. 54 813 1 Fitness-wellness instruktor

85. 55 815 1 Fodrász

86. 55 762 1 Foglalkozás-szervező

87. 54 581 1 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

88. 55 581 1 Földügyi térinformatikai szaktechnikus

89. 34 621 1 Gazda

90. 54 481 2 Gazdasági informatikus

91. 35 582 1 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

92. 55 525 2 Gázautószerelő

93. 35 582 2 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

94. 52 522 2 Gázturbina gépész

95. 55 523 3 Gerinchálózati rendszerüzemeltető

96. 54 521 3 Gépgyártástechnológiai technikus

97. 34 521 3 Gépi forgácsoló

98. 34 525 2 Gépjármű mechatronikus

99. 34 841 1 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

100. 34 525 1 Gépjárműépítő, szerelő

101. 32 525 1 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

102. 54 543 2 Gumiipari technikus

103. 52 815 1 Gyakorló fodrász

104. 52 815 2 Gyakorló kozmetikus

105. 34 521 5 Gyártósori gépbeállító

106. 54 761 1 Gyermekotthoni asszisztens

107. 35 622 1 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

108. 54 140 1 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

109. 52 810 1 Habilitációskutya-kiképző

110. 54 841 1 Hajózási technikus

111. 34 624 1 Halász, haltenyésztő

112. 34 521 6 Hegesztő

113. 54 582 2 Hídépítő és -fenntartó technikus

114. 52 621 1 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

115. 32 582 3 Homlokzatépítő és -szerelő

116. 32 851 1 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

117. 55 850 1 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

118. 55 541 4 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

119. 34 541 3 Húsipari termékgyártó

120. 32 522 1 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

121. 34 582 5 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

122. 35 582 3 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

123. 55 344 5 IFRS mérlegképes könyvelő

124. 54 481 3 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

125. 54 481 4 Informatikai rendszergazda

126. 53 814 1 Ingatlankezelő

127. 52 341 2 Ingatlanközvetítő

128. 53 341 1 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

129. 55 213 2 Internetes alkalmazásfejlesztő

130. 32 582 4 Ipari alpinista

131. 34 521 4 Ipari gépész

132. 34 543 4 Ipari gumitermék előállító

133. 32 582 5 Ipari szigetelő bádogos

134. 32 543 1 Ipari üvegműves

135. 54 346 1 Irodai asszisztens

136. 54 482 1 IT mentor

137. 34 525 3 Járműfényező

138. 34 521 7 Járműipari fémalkatrész-gyártó

139. 34 525 4 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

140. 34 525 5 Járműkarosszéria készítő, szerelő

141. 53 223 1 Jelnyelvi szaktolmács

142. 52 223 1 Jelnyelvi tolmács

143. 53 810 1 Jelzőkutya-kiképző

144. 34 525 6 Karosszérialakatos

145. 52 861 3 Katasztófavédelmi előadó

146. 53 861 6 Katasztófavédelmi főelőadó

147. 53 861 7 Katasztófavédelmi referens

148. 52 861 4 Katasztófavédelmi szakelőadó

149. 33 522 1 Kazángépész (12 t/h felett)

150. 32 522 2 Kazánkezelő (2-12 t/h között)

151. 32 543 2 Kádár, bognár

152. 34 582 6 Kályhás

153. 34 542 5 Kárpitos

154. 54 211 5 Kerámiaműves

155. 32 521 2 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

156. 54 341 1 Kereskedő

157. 34 622 2 Kertész

158. 55 622 1 Kertészeti szaktechnikus

159. 32 853 2 Kéményseprő

160. 35 522 4 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

161. 35 522 5 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

162. 35 522 6 Kisfeszültségű kábelszerelő

163. 35 522 7 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

164. 54 761 2 Kisgyermek-gondozó, nevelő

165. 34 543 5 Kishajóépítő, -karbantartó

166. 54 521 4 Kohászati technikus

167. 55 815 2 Kozmetikus

168. 34 582 7 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

169. 34 582 8 Kőműves és hidegburkoló

170. 34 543 6 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

171. 54 850 1 Környezetvédelmi technikus

172. 55 850 2 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

173. 52 343 1 Közbeszerzési referens

174. 35 522 8 Középfeszültségű FAM szerelő

175. 35 522 9 Középfeszültségű kábelszerelő

176. 54 523 3 Közlekedésautomatikai műszerész

177. 34 582 9 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

178. 52 861 5 Közterület-felügyelő

179. 54 841 2 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

180. 32 621 1 Kutyakozmetikus

181. 33 861 2 Kutyavezető-vagyonőr

182. 32 544 1 Külszíni bányász

183. 54 524 1 Laboratóriumi technikus

184. 55 214 1 Lakberendező

185. 33 623 1 Lakott-területi fakitermelő

186. 32 815 1 Lábápoló

187. 54 725 4 Látszerész és fotócikk-kereskedő

188. 54 841 3 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

189. 55 582 1 Létesítményi energetikus

190. 54 345 1 Logisztikai ügyintéző

191. 54 812 2 Lovastúra-vezető

192. 34 621 2 Lovász

193. 54 582 3 Magasépítő technikus

194. 55 541 5 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

195. 34 841 2 Matróz-gépkezelő

196. 33 861 3 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

197. 54 523 4 Mechatronikai technikus

198. 34 523 1 Mechatronikus-karbantartó

199. 34 811 2 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

200. 34 521 8 Mezőgazdasági gépész

201. 54 521 5 Mezőgazdasági gépésztechnikus

202. 35 521 2 Mezőgazdasági gépjavító

203. 54 621 2 Mezőgazdasági technikus

204. 32 621 2 Méhész

205. 54 582 4 Mélyépítő technikus

206. 55 213 4 Mobilalkalmazás fejlesztő

207. 32 541 1 Molnár

208. 34 525 7 Motorkerékpár-szerelő

209. 53 810 2 Mozgássérültsegítőkutya-kiképző

210. 62 521 2 Mozgólépcső ellenőr

211. 33 521 1 Mozgólépcső karbantartó-szerelő

212. 55 213 5 Multimédia-alkalmazásfejlesztő

213. 35 542 1 Munkaruha- és védőruha-készítő

214. 52 862 1 Munkavédelmi technikus

215. 34 521 9 Műanyagfeldolgozó

216. 54 521 6 Műanyagfeldolgozó technikus

217. 35 543 1 Műbútorasztalos

218. 55 582 2 Műemlékfenntartó technikus

219. 35 582 4 Műemléki díszítőszobrász

220. 35 582 5 Műemléki helyreállító

221. 54 481 5 Műszaki informatikus

222. 55 524 3 Műszeres analitikus

223. 32 761 1 Nevelőszülő

224. 54 345 2 Nonprofit menedzser

225. 34 542 6 Női szabó

226. 55 621 2 Növényvédelmi szaktechnikus

227. 55 850 3 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

228. 35 542 2 Nyerges

229. 32 524 1 Nyomástartóedény-gépész

230. 54 213 4 Nyomdaipari gépmester

231. 55 213 6 Nyomdaipari technikus

232. 62 344 1 Okleveles adóellenőrzési szakértő

233. 62 344 2 Okleveles forgalmiadó-szakértő

234. 62 344 3 Okleveles jövedelemadó-szakértő

235. 62 344 4 Okleveles nemzetköziadó-szakértő

236. 32 521 3 Olvasztár és öntő

237. 34 725 1 Optikai üvegcsiszoló

238. 33 542 1 Ortopédiai cipész

239. 32 521 4 Órás

240. 32 140 1 Óvodai dajka

241. 32 521 5 Öntészeti mintakészítő

242. 54 211 6 Ötvös, fémműves

243. 32 543 3 Papírgyártó és -feldolgozó

244. 55 524 4 Papíripari technikus

245. 54 581 2 Parképítő és fenntartó technikus

246. 35 521 3 Patkolókovács

247. 54 140 2 Pedagógiai- és családsegítő

248. 34 541 4 Pék

249. 55 344 6 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

250. 54 343 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

251. 54 344 1 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

252. 34 811 3 Pincér

253. 52 841 1 Postai ügyintéző

254. 35 582 6 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

255. 54 525 5 Repülőgépész

256. 54 525 6 Repülőgépsárkány-szerelő

257. 52 522 3 Robbanásbiztos berendezés kezelője

258. 54 542 2 Ruhaipari technikus

259. 35 811 1 Sommelier

260. 35 541 1 Speciális állatfeldolgozó

261. 53 815 1 Speciális lábápoló

262. 54 813 2 Sportedző (a sportág megjelölésével)

263. 52 813 1 Sportszervező, -menedzser

264. 52 462 1 Statisztikai és gazdasági ügyintéző

265. 55 541 6 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

266. 34 811 4 Szakács

267. 55 343 2 Szakképesített bankreferens

268. 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő

269. 54 841 4 Szállítmányozási ügyintéző

270. 52 812 1 Szállodai recepciós

271. 34 523 2 Számítógép-szerelő, karbantartó

272. 34 582 10 Szárazépítő

273. 32 861 1 Személy- és vagyonőr

274. 55 813 1 Személyi edző

275. 34 521 10 Szerszámkészítő

276. 54 211 7 Szobrász

277. 54 762 2 Szociális asszisztens

278. 34 762 1 Szociális gondozó és ápoló

279. 54 762 3 Szociális szakgondozó

280. 55 762 6 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

281. 54 213 5 Szoftverfejlesztő

282. 34 541 6 Szőlész-borász

283. 55 541 7 Tartósítóipari szaktechnikus

284. 55 581 2 Távérzékelési szaktechnikus

285. 54 523 5 Távközlési technikus

286. 55 541 8 Tejipari szaktechnikus

287. 55 850 4 Települési környezetvédelmi szaktechnikus

288. 52 853 1 Temetkezési szolgáltató

289. 55 850 5 Természetvédelmi szaktechnikus

290. 35 582 7 Tetőfedő

291. 32 542 1 Textilanyaggyártó

292. 54 542 3 Textilipari technikus

293. 54 211 8 Textilműves

294. 32 542 2 Textiltisztító és textilszínező

295. 55 481 1 Térinformatikus

296. 55 581 3 Térképész szaktechnikus

297. 32 853 3 Tisztítás-technológiai szakmunkás

298. 32 341 1 Töltőállomás-kezelő

299. 54 812 3 Turisztikai szervező, értékesítő

300. 52 861 8 Tűzoltó I.

301. 53 861 8 Tűzoltó szerparancsnok

302. 53 861 9 Tűzoltósági referens

303. 52 861 10 Tűzvédelmi előadó

304. 53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó

305. 32 810 1 Uszodamester

306. 34 582 11 Útépítő

307. 54 582 5 Útépítő és -fenntartó technikus

308. 54 346 2 Ügyviteli titkár

309. 32 543 4 Üvegcsiszoló

310. 54 211 9 Üvegműves

311. 32 543 5 Üveggyártó

312. 55 863 2 Vadászpuska műves

313. 53 810 3 Vakvezető kutya kiképzője

314. 32 521 6 Vas- és acélfeldolgozó

315. 54 582 6 Vasútépítő és -fenntartó technikus

316. 54 841 5 Vasútforgalmi szolgálattevő

317. 54 841 6 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

318. 54 841 7 Vasúti személyszállítási ügyintéző

319. 54 525 7 Vasúti villamos jármű szerelője

320. 54 525 8 Vasúti vontatott jármű szerelője

321. 55 525 3 Vasútijármű-technikus

322. 54 344 2 Vállalkozási és bérügyintéző

323. 55 344 7 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

324. 54 344 3 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

325. 54 524 2 Vegyipari technikus

326. 54 811 1 Vendéglátásszervező-vendéglős

327. 34 811 5 Vendéglátó eladó

328. 35 811 2 Vendéglátó-üzletvezető

329. 55 581 4 Vidékfejlesztési szaktechnikus

330. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő

331. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

332. 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető

333. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő

334. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

335. 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló

336. 34 522 4 Villanyszerelő

337. 35 215 2 Virágdekoratőr

338. 34 215 4 Virágkötő és virágkereskedő

339. 34 853 1 Víz- és csatornaműkezelő

340. 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

341. 55 582 3 Vízépítő technikus

342. 55 850 6 Vízgazdálkodó szaktechnikus

343. 35 582 8 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

344. 54 841 8 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

345. 35 525 1 Vizi sportmotor-szerelő

346. 54 853 1 Vízügyi technikus

347. 32 582 6 Vízszigetelő, melegburkoló

348. 35 622 2 Zöldség- és gyümölcstermesztő

349. 32 815 1 Kézápoló és műkörömépítő

4. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) részszakképesítések megnevezése

A B C D

1. Szakképesítés azonosító száma

2. Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése

3. 51 481 1 Adatbázis kezelő

4. 51 813 1 Aqua tréner

5. 31 621 2 Aranykalászos gazda

6. 21 543 1 Asztalosipari szerelő

7. 31 621 1 Állatgondozó

8. 31 524 1 Általános laboráns

9. 51 343 1 Banki, befektetési termékértékesítő

10. 31 544 1 Bányaművelő

11. 31 521 1 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

12. 51 344 1 Bérügyintéző

13. 51 343 2 Biztosításközvetítő (függő és független)

14. 31 541 1 Bolti hentes

15. 31 541 2 Borász

16. 31 542 1 Bőrtárgy készítő

17. 51 341 1 Bútor- és szőnyegbecsüs

18. 31 542 2 Cipőfelsőrész-készítő

19. 31 542 3 Cipőgyártó

20. 21 814 1 Családellátó

21. 31 853 1 Csatornamű-kezelő

22. 21 541 1 Csontozó munkás

23. 51 813 2 Csoportos fitness instruktor

24. 31 582 1 Csőhálózatszerelő

25. 51 581 1 Digitálistérkép- kezelő

26. 31 624 1 Elektromos halászgép kezelője

27. 31 522 1 Elektronikai gyártósori műszerész

28. 21 623 1 Erdőművelő

29. 51 522 1 Erőművi gőzturbina gépész

30. 51 522 2 Erőművi kazángépész

31. 51 341 2 Ékszerbecsüs

32. 31 341 1 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

33. 31 541 3 Élelmiszeripari laboráns

34. 31 582 2 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

35. 21 543 2 Faipari gépkezelő

36. 31 623 1 Fakitermelő

37. 31 811 1 Falusi vendéglátó

38. 31 543 1 Famegmunkáló

39. 31 521 2 Felvonó karbantartó-szerelő

40. 51 341 3 Festménybecsüs

41. 51 813 3 Fitness instruktor

42. 51 813 4 Fitness-wellness asszisztens

43. 31 544 2 Fluidumkitermelő

44. 31 521 3 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

45. 31 542 4 Fonó

46. 31 521 4 Fröccsöntő

47. 31 853 2 Fürdőüzemi gépész

48. 31 341 2 Gázcseretelep-kezelő

49. 31 521 5 Gázhegesztő

50. 31 346 1 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

51. 31 521 6 Gépi kovács

52. 31 543 2 Gumikeverék-készítő

53. 31 811 2 Gyorséttermi ételeladó

54. 31 524 2 Gyógyszer-készítménygyártó

55. 31 541 4 Gyümölcspálinka-gyártó

56. 51 521 1 Hangosító

57. 31 521 7 Hengerész

58. 31 624 2 Horgásztókezelő

59. 31 851 1 Hulladékfeldolgozógép-kezelő

60. 21 851 1 Hulladékgyűjtő és -szállító

61. 21 851 2 Hulladékválogató és -feldolgozó

62. 31 541 5 Húskészítmény gyártó

63. 51 581 2 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

64. 31 522 2 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

65. 31 525 1 Kerékpárszerelő

66. 31 622 1 Kertépítő és -fenntartó

67. 21 622 1 Kerti munkás

68. 31 542 5 Kesztyűs

69. 31 541 6 Keveréktakarmány-gyártó

70. 21 543 3 Kézi könyvkötő

71. 31 522 3 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

72. 21 811 1 Konyhai kisegítő

73. 21 215 1 Kosárfonó

74. 51 850 1 Környezetvédelmi ügyintéző

75. 31 542 6 Kötő

76. 21 542 1 Lakástextil-készítő

77. 21 621 1 Lóápoló és gondozó

78. 21 621 2 Mezőgazdasági munkás

79. 31 544 3 Mélyfúró

80. 21 215 2 Mézeskalács-készítő

81. 21 623 2 Motorfűrész-kezelő

82. 31 521 8 Műanyag hegesztő

83. 31 341 3 Műszakicikk-eladó

84. 51 341 5 Műtárgybecsüs

85. 31 542 7 Nemszőtt-termék gyártó

86. 31 582 3 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

87. 21 622 2 Parkgondozó

88. 51 343 3 Pénztárkezelő és valutapénztáros

89. 51 524 1 Pirotechnikai terméküzemeltető

90. 51 524 2 Pirotechnikus raktárkezelő

91. 51 523 1 PLC programozó

92. 31 341 4 Raktáros

93. 51 223 1 Relé jelnyelvi tolmács

94. 31 541 7 Sajtkészítő

95. 31 582 4 Sírkő és műkőkészítő

96. 31 541 8 Sörgyártó

97. 31 813 1 Sportoktató (a sportág megjelölésével)

98. 21 541 2 Sütőipari és gyorspékségi munkás

99. 31 346 2 Számítógépes adatrögzítő

100. 31 481 1 Számítógépes műszaki rajzoló

101. 21 582 1 Szobafestő

102. 51 481 2 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

103. 31 542 8 Szövő

104. 51 344 2 Társadalombiztosítási ügyintéző

105. 31 523 1 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

106. 51 523 2 Távközlési üzemeltető

107. 31 541 9 Tejtermékgyártó

108. 21 542 2 Textiltermék-összeállító

109. 51 581 3 Térinformatikai ügyintéző

110. 31 582 5 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

111. 51 812 1 Utazásügyintéző

112. 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó

113. 21 541 3 Vágóhídi munkás

114. 51 344 3 Vámügyintéző

115. 31 524 3 Vegyianyaggyártó

116. 31 541 11 Vincellér

117. 31 215 1 Virágbolti eladó

118. 31 215 2 Virágkötő

119. 51 853 1 Víz- és szennyvízkezelő

120. 31 853 3 Vízkárelhárító

121. 31 853 4 Vízműkezelő

122. 31 521 9 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

123. 51 481 3 Webmester

124. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

125. 31 582 6 Zsaluzóács

126. 51 344 4 Pénzügyi ügyintéző

127. 51 344 5 Számviteli ügyintéző

128. 51 344 6 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

129. 51 344 7 Jövedéki ügyintéző

130. 51 344 8 Termékdíj ügyintéző

2. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok egységértékének megállapítása

1. az anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság (ATSzJ),

2. a hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság (HbSzJ),

3. a szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság (SzETj),

4. az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság (AjSzJ),

5. az anyajuh kiegészítő többletjogosultság (AjKTj),

1 db HbSzJ = 0,44 db ATSzJ

1 db SzETj = 0,35 db ATSzJ

1 db AjSzJ = 0,065 db ATSzJ

1 db AjKTj = 0,04 db ATSzJ

azaz

1 db ATSzJ = 2,2727 db HbSzJ

1 db ATSzJ = 2,8571 db SzETj

1 db ATSzJ = 15,3846 db AjSzJ

1 db ATSzJ = 25,0000 db AjKTj

44 533 375 euró = x db ATSzJ + y db HbSzJ + v db SzETj + z db AjSzJ + zs db AjKTj

A rendelkezésre álló keretösszeg a bejelentett állatlétszám (x, y, v, z, zs) alapján kerül felosztásra.

3. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez45

A Herman Ottó Intézet által a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítéséhez szervezett képzések felsorolása és tartalmi meghatározása46

A résztvevők egy-egy képzésen, a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítése címén, csak egyszer vehetnek részt. A képzések tematikája nem egymásra épül, így sorrendjük szabadon választható.

1. A képzés megnevezése: Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek

1.1. A képzés időtartama: 32 óra

1.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés

szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

1.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).

1.4. A képzés tartalma: 1. táblázat szerint.

1. táblázat

1. A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:

1.1. a stratégiakialakítás,

1.2. tőkeköltségvetés,

1.3. beruházás,

1.4. a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés,

1.5. humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek,

2. A vállalkozás működtetése:

2.1. a vállalkozás finanszírozása,

2.2. költséggazdálkodás,

2.3. a vállalat működésének elemzése,

2.4. egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás,

2.5. a nyereség növelésének lehetőségei,

2.6. fontosabb pénzügyi mutatók.

3. Üzleti terv készítése

4. Adózási ismeretek

5. Társadalombiztosítási alapismeretek

2. A képzés megnevezése: Ökológiai és természetközeli gazdálkodás

2.1. A képzés időtartama: 32 óra

2.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés

szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

2.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10 fős csoportokban indítva).

2.4. A képzés tartalma: 2. táblázat szerint

2. táblázat

1. Ökológiai gazdálkodás:

1.1. az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezőgazdasági termelésben,

1.2. ökológiai növénytermesztés,

1.3. ökológiai állattenyésztés,

1.4. ökológiai kertészet,

1.5. átállás az ökológiai gazdálkodásra,

1.6. igénybe vehető támogatások,

1.7. jogszabályi háttér

1.8. a biotermékek értékesítési lehetőségei,

1.9. az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.

2. Természetközeli gazdálkodás:

2.1. természetvédelmi alapismeretek,

2.2. a mezőgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben,

2.3. a természetvédelem működése Magyarországon,

2.4. Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a védett természeti területeken,

2.5. Magyarország védett állatai és növényei,

2.6. alapvető gyógynövény- és gombaismeret,

2.7. környezetkímélő gyepgazdálkodás,

2.8. vadkármegelőzés, -elhárítás a mezőgazdaságilag művelt területeken,

2.9. környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése.

3. A képzés megnevezése: Legeltetés és gyephasználat

3.1. A képzés időtartama: 32 óra

3.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

3.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).

3.4. A képzés tartalma: 3. táblázat szerint.

3. táblázat

1. Legeltetés és gyephasználat

1.1. Rét - legelő - gyep meghatározása és csoportosítása

1.2. Gyepterületek hasznosításának lehetőségei, jelentőségük az ökológiai gazdálkodásban

1.3. Gyepalkotó növények csoportosítása, jellemzői

1.4. Gyeptelepítés

1.5 Gyepek művelése

1.6. Gyepek hasznosítása az állattartásban

1.7 A legeltetés és gyephasználat természetvédelmi aspektusai

4. A képzés megnevezése: Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)

4.1. A képzés időtartama: 32 óra

4.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

4.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).

4.4. A képzés tartalma: 4. táblázat szerint.

4. táblázat

1. Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)

1.1. Helyi termékek szerepe, jelentősége a kisléptékű gazdálkodásban

1.2. Jogszabályi háttér - alapfogalmak értelmezése

1.3. Kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés

1.4. Piacra jutás feltételrendszere (REL)

1.5 Élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás, higiénia

1.6. Védjegyek jelentősége

1.7 Gazdasági és vállalkozási ismeretek

4. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez47

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált juhász gazdálkodóképzés

A résztvevők a képzésen - a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítése címén - csak egyszer vehetnek részt.

1. A képzés megnevezése: Juhász gazdálkodóképzés

1.1. A képzés időtartama: 80 óra

1.2. A képzés szervezése: 8 elméleti képzési nap és 2 gyakorlati képzési nap

1.3. A képzés tartalma: 1. táblázat szerint

1.4. A képző intézmények: Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetséggel megkötött

megállapodás alapján

a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara,

a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.

1. táblázat

1. A juhágazat közgazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi jelentősége

2. Juh fajtaismeret

3. Szaporítás, nevelés

4. Takarmányozás

5. Legelőgazdálkodás

6. Tartástechnológia

7. Állategészségügy

8. Gazdaságosság

9. Jogszabályi előírások

10. Támogatási lehetőségek

11. Szakmai szervezetek

12. Felmérő teszt

13. Bemutató mintatelepek látogatása1  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 27. § (1). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


2  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 27. § (1). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


3  Megállapította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2012. V. 17-től.


4  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 27. § (2). Módosította: 36/2015. (VI. 30.) FM rendelet 5. § a).


5  Megállapította: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 31. §. Hatályos: 2013. XII. 22-től.


6  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2013. II. 19-től.


7  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2013. II. 19-től.


8  Megállapította: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 32. §. Hatályos: 2013. XII. 22-től.


9  Megállapította: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 8. § (1). Hatályos: 2013. II. 19-től.


10  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 28. § (1). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


11  Módosította: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 15. § (1).


12  Megállapította: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. III. 22-től.


13  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 8. § (2). Hatályos: 2013. II. 19-től.


14  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 28. § (2). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


15  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 8. § (6). Hatályos: 2013. II. 19-től.


16  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 8. § (6). Hatályos: 2013. II. 19-től.


17  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 28. § (3). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


18  Megállapította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 28. § (3). Hatályos: 2014. X. 30-tól.


19  Beiktatta: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 24. §. Hatályos: 2013. X. 23-tól.


20  Megállapította: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 25. §. Hatályos: 2013. X. 23-tól.


21  Megállapította: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 25. §. Hatályos: 2013. X. 23-tól.


22  Beiktatta: 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2013. IV. 27-től.


23  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 10. §. Hatályos: 2013. II. 19-től.


24  Módosította: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 8. §.


25  Módosította: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 31. §.


26  Beiktatta: 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2013. IV. 27-től.


27  Beiktatta: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 5. §. Hatályos: 2014. IV. 19-től.


28  Módosította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 12. § (2).


29  Beiktatta: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2014. IV. 19-től.


30  Módosította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 12. § (3).


31  Módosította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 12. § (3).


32  Megállapította: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 11. §. Hatályos: 2013. II. 19-től.


33  Módosította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 12. § (2).


34  Módosította: 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 12. § (2).


35  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 12. §. Hatályos: 2013. II. 19-től.


36  Megállapította: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 25. § (1). Hatályos: 2015. III. 16-tól.


37  Beiktatta: 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 14. §. Hatályos: 2013. II. 19-től.


38  Beiktatta: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2013. III. 22-től.


39  Beiktatta: 44/2013. (V. 30.) VM rendelet 9. § (3). Hatályos: 2013. V. 31-től.


40  Beiktatta: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 27. §. Hatályos: 2013. X. 23-tól.


41  Beiktatta: 8/2014. (IX. 10.) FM rendelet 10. §. Hatályos: 2014. IX. 13-tól.


42  Beiktatta: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 29. §. Hatályos: 2014. X. 30-tól.


43  Beiktatta: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 25. § (2). Hatályos: 2015. III. 16-tól.


44  Megállapította: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 26. §, 7. melléklet. Hatályos: 2013. X. 23-tól.


45  Megállapította: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. §, 2. melléklet. Hatályos: 2013. VII. 30-tól.


46  Módosította: 36/2015. (VI. 30.) FM rendelet 5. § b).


47  Beiktatta: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 30. §, 4. melléklet. Hatályos: 2014. X. 30-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!