Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. képzés: a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és vagyonőrök képzése, a kiegészítő képzés és a segédfelügyelők képzése;

2. kiegészítő képzés: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő képzés;

3. *  vizsgaszervező: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) és a 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott képzést és vizsgáztatást végző szervek.

2. A képzés szervezése

2. § (1) *  A képzésről és vizsgáztatásról a KSZF gondoskodik.

(2) *  A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők vonatkozásában a KSZF az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önállóan vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint az irányításukat, felügyeletüket ellátó miniszter által fenntartott rendészeti tárgyú képzést folytató intézmények, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával végzi.

(3) *  A személy- és vagyonőrök vonatkozásában a KSZF az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával együttműködve végzi.

(4) A KSZF gondoskodik: * 

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,

d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről,

e) az elméleti és gyakorlati vizsga követelményrendszerének honlapján történő megjelentetéséről.

(5) *  Képzés az év során bármikor szervezhető. A vizsgaidőpontokat a jelentkezők igényének figyelembe vételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időponton belül is szervezhető vizsga. Az időpontot és helyszínt a KSZF a honlapján folyamatosan közzéteszi.

3. A képzés

3. § (1) *  A képzésre az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot kell kitölteni, amely elektronikus úton is megküldhető a KSZF-nek.

(2) *  A jelentkezési lapot a KSZF nyilvántartásba veszi és a jelentkezőt a képzés időpontjáról és helyéről azt megelőzően legalább 15 nappal, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja.

(3) A képzés megkezdésének feltétele, hogy

a) a rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint a személy- és vagyonőr a feladata ellátásához a rá vonatkozó jogszabályban - a Törvényben meghatározott képesítési feltétel kivételével - előírt képesítési feltételekkel rendelkezzen,

b) a képzés és vizsgadíját a vizsgaszervezőnek a megadott számlaszámra megfizesse, és

c) a befizetést igazoló bizonylat másolatát vagy a befizetés igazolását megküldje a vizsgaszervezőnek a képzés megkezdését megelőző ötödik napig.

(4) A képzésen való részvétel kötelező, azt a részvevők által aláírt jelenléti ív vagy az e-learning rendszerbe történő bejelentkezés naplója igazolja.

(5) A képzésről történő megengedett hiányzás az összóraszám 10%-a. Ennél magasabb hiányzás esetén - újabb képzési díj fizetése nélkül - a képzést meg kell ismételni.

(6) *  A KSZF - ha a képzést nem a KSZF szervezi - jogosult a képzést ellenőrizni.

4. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és vagyonőrök képzésének időtartama 40 óra, amely 60% elméleti, 40% gyakorlati részből áll.

(2) A kiegészítő képzés időtartama 16 óra, amely 40% elméleti, 60% gyakorlati részből áll.

(3) A segédfelügyelők képzésének időtartama 8 óra, amely 50% elméleti, 50% gyakorlati részből áll.

5. § A rendészeti feladatokat ellátók, a személy- és vagyonőrök, valamint a segédfelügyelők képzésének szakmai követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. A vizsgáztatás

6. § (1) A vizsga megkezdésének feltétele a képzésen történő részvétel.

(2) A vizsgáztatás részletes tartalmi feltételeit és rendjét a 3. melléklet szerinti vizsgaszabályzat tartalmazza.

(3) Az eredményes vizsgát a 4. melléklet szerinti tartalommal kiállított tanúsítvány igazolja. Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára megfelelt minősítésű tanúsítványt kell kiállítani.

(4) Ha a vizsgázó nem megfelelt minősítést kap, a vizsgadíj ismételt megfizetésével a vizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.

(5) *  Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására - a vizsgajegyzőkönyv alapján - a KSZF hiteles tanúsítvány-másodlatot állít ki. A hiteles tanúsítvány-másodlat tartalma megegyezik az eredeti tanúsítvány tartalmával.

(6) *  A KSZF jogosult a vizsgáztatást ellenőrizni.

7. § (1) *  Az Országos Rendőr-főkapitányság legalább 30 fős, a közterület-felügyelet szabályozásáért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter legalább 20 fős, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a vadgazdálkodásért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter legalább 20 fős felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező vizsgabizottsági tagokról szóló névjegyzékét minden év február 1-jéig felülvizsgálják, majd a vizsgabizottsági tagok névsorát megküldik a KSZF-nek.

(2) *  A vizsgaszervezők a vizsgák megkezdése előtt 10 nappal értesítik a KSZF-et a vizsga időpontjáról. A KSZF ezt követően háromtagú vizsgabizottságot jelöl ki a leadott névjegyzékből.

(3) A vizsgabizottság munkáját szakértő segítheti. A vizsga előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a vizsgajegyzőkönyv elkészítését a jegyzőkönyvvezető végzi el. A szakértőt és a jegyzőkönyvvezetőt a vizsgaszervező biztosítja.

5. Halasztás

8. § (1) A vizsgázó egy alkalommal, legkésőbb a vizsgát megelőzően 5 nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását.

(2) Ha a vizsgán a vizsgázó nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül igazolással élhet.

(3) *  A halasztott vizsga időpontját a KSZF állapítja meg azzal, hogy a vizsgaidőpontot a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra biztosítja.

(4) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg és igazolással sem él, a vizsga letételére három hónapon belül ismételten bejelentkezhet.

6. A képzés és vizsga helyett elfogadható szakképesítések, szakképzettségek

9. § (1) A képzés és a vizsga helyett az 5. mellékletben meghatározott szakirányú szakképesítések és szakképzettségek fogadhatók el.

(2) A kiegészítő képzést és vizsgát az 5. mellékletben meghatározott szakképesítéssel és szakképzettséggel rendelkezők is kötelesek elvégezni.

7. Költségek

10. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátók, valamint a személy- és vagyonőrök képzésének egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 25%-a, a kiegészítő képzés egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 12,5%-a, a segédfelügyelő képzés egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 7,5%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj tartalmazza a képzés díját és az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokat. Az (1) bekezdés szerinti díj nem foglalja magában a vizsgadíjat, az étkezési és szállásköltségeket.

(3) A vizsgadíj a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 5%-a.

(4) A képzési díjat és a vizsgadíjat a vizsgaszervező által megadott számlaszámra legkésőbb a képzés, illetve a vizsga megkezdését megelőző ötödik napig kell befizetni, illetve átutalni.

11. § (1) A képzést végző előadót óradíj illeti meg. A képzés óradíja az 1 főre eső képzés díjának 5%-a.

(2) A vizsgabizottság tagjait a megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely vizsgázóként az 1 főre eső vizsgadíj 10%-a.

(3) A szakértőt, a jegyzőkönyvvezetőt a megjelent vizsgázók száma alapján díj illeti meg, amely

a) a szakértő esetében vizsgázónként az 1 főre eső vizsgadíj 3,5%-a,

b) a jegyzőkönyvvezető esetében vizsgázónként az 1 főre eső vizsgadíj 1%-a.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Az 5. mellékletben meghatározott szakképesítéssel és szakképzettséggel rendelkezőknek az e rendelet hatálybalépésétől, a képzésen részt vevőknek a tanúsítvány kiállításának időpontjától számítva, ötévente kell részt venni és vizsgát tenni a kiegészítő képzésen.

(2) * 

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § * 

1. melléklet a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Jelentkezési lap képzésre/kiegészítő képzésre/segédfelügyelői képzésre

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)

1. A választott képzési időpont: ..............................................................................................

2. A választott képzés helye: .....................................................................................................

A beiskolázott

3. Neve: ......................................................................................................................................

4. Születési családi és utóneve: ..................................................................................................

5. Születési helye: ......................................................................................................................

6. Születési ideje: .................... év ........................................ hó.......... nap

7. Anyja neve: ...........................................................................................................................

8. Végzettsége: .........................................................................................................................

9. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal): .........................................................................

10. Lakcíme/levelezési címe: .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

11. E-mail címe: .......................................................................................................................

12. Munkakör megnevezése, amelynek ellátásához a képzés szükséges: ...................................

13. A képzés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: ............................................, ............... év ................................ hó .......... nap

.................................................................
olvasható aláírása

2. melléklet a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a tevékenység ellátásának alapvető jogszabályait.

Beazonosítja a bűncselekményeket, szabálysértéseket.

A feladatkörébe utalt intézkedéseket az előírás szerint szakszerűen elvégzi.

Jogszerűen használja a támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközöket, módszereket Jelentést tesz a végrehajtott intézkedésekről és a támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök alkalmazásáról.

Tájékoztatást nyújt az intézkedésekkel és a támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök alkalmazásával szemben felmerülő panasz előterjesztésének lehetőségéről.

Helyszínbiztosítási feladatokat lát el.

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, szervekkel.

Alkalmazza a konfliktuskezelés alapvető módszereit.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A tevékenység ellátásának alapvető jogszabályai.

A tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei.

Alapvető szakmai etikai, magatartási szabályok.

Az intézkedési jogosultságok, az intézkedések alapelvei.

A támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök, alkalmazásuk szabályai.

A jelentéstétel szabályai a végrehajtott intézkedéseket és a támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök alkalmazását követően.

A tevékenység során előforduló legjellemzőbb bűncselekmények, szabálysértések.

A tevékenység során előforduló jogos védelmi és végszükség-helyzetek felismerése, valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések és támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök arányos alkalmazása.

Az intézkedésekkel és a támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök alkalmazásával szemben felmerülő panasz előterjesztésének lehetőségei.

A büntető- és szabálysértési eljárás folyamata, szakaszai.

A helyszínbiztosítás alapvető szabályai.

A konfliktuskezelés alapvető módszerei.

szakmai készségek:

Az intézkedési jogosultságok előírás szerinti gyakorlása.

A támadáselhárítási, illetve kényszerítő eszközök alkalmazása.

Köznyelvi beszédkészség.

Szakmai nyelvi íráskészség.

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség.

Mozgáskoordináció.

Társas kompetenciák:

Határozottság.

Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés.

Körültekintés, elővigyázatosság.

3. melléklet a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Vizsgaszabályzat

I. A képzés, a segédfelügyelői képzés - vizsga részei:

1. vizsgarész: gyakorlati vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati tétel kihúzását követően az azon szereplő intézkedés és kényszerítő eszköz alkalmazásának bemutatása;

b) a vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

2. vizsgarész: szóbeli vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: az intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint a törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény és a büntetőeljárásról szóló törvény elsajátított rendelkezéseiből összeállított elméleti tételsorból húzott vizsgatételre adott felelet;

b) a vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

II. A kiegészítő képzés - vizsga részei:

1. vizsgarész: gyakorlati vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati tétel kihúzását követően az azon szereplő intézkedés és kényszerítő eszköz alkalmazásának bemutatása;

b) a vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

2. vizsgarész: szóbeli vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: az intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint a bekövetkezett jogszabályi változások képzésen elsajátított rendelkezéseiből összeállított elméleti tételsorból húzott vizsgatételre adott felelet;

b) a vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

III. A vizsga rendje:

1. A vizsgarészek értékelését az értékelő lapon %-osan kell kifejezni. A vizsgarész, illetve a vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 51%-ot teljesít.

2. A vizsga eredményes befejezését a vizsgabizottság által kiállított tanúsítvány igazolja.

3. A vizsgáról készült vizsgajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a hatósági vizsga helyét és idejét,

b) a vizsgabizottság tagjait,

c) a szakértőt,

d) a jegyzőkönyvvezetőt,

e) a résztvevők névsorát és

f) a vizsgán elért eredményeket.

4. *  A vizsgát szervező intézmény a vizsgajegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő nyolc napon belül megküldi a KSZF részére. A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető.

4. melléklet a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

1. Tanúsítvány a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és vagyonőrök képzéséről

Szám:

(Magyarország címere többszínnyomással)

TANÚSÍTVÁNY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési családi és utóneve:

.......................... (vizsgaszervező neve) ................................, mint vizsgaszervező előtt az egyes rendészeti feladatok ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-ában meghatározottak alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és vagyonőrök képzését követően megfelelt minősítéssel

VIZSGÁT

tett.

Kelt: ............................, .................. év .................... hónap ............. nap

P. H.

.........................................................................
vizsgaszervező vezetője
.........................................................
vizsgabizottság elnöke

2. Tanúsítvány kiegészítő képzésről

Szám:

(Magyarország címere többszínnyomással)

TANÚSÍTVÁNY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési családi és utóneve:

.......................... (vizsgaszervező neve) ................................, mint vizsgaszervező előtt az egyes rendészeti feladatok ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-ában meghatározottak alapján a kiegészítő képzést követően megfelelt minősítéssel

VIZSGÁT

tett.

Kelt: ............................, .................. év .................... hónap ............. nap

P. H.

.........................................................................
vizsgaszervező vezetője
.........................................................
vizsgabizottság elnöke

3. Tanúsítvány segédfelügyelői képzésről

Szám:

(Magyarország címere többszínnyomással)

TANÚSÍTVÁNY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési családi és utóneve:

.......................... (vizsgaszervező neve) ................................, mint vizsgaszervező előtt az egyes rendészeti feladatok ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-ában meghatározottak alapján a segédfelügyelői képzését követően megfelelt minősítéssel

VIZSGÁT

tett.

Kelt: ............................, .................. év .................... hónap ............. nap

P. H.

.........................................................................
vizsgaszervező vezetője
.........................................................
vizsgabizottság elnöke

5. melléklet a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelethez * 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek a következők:

1. a rendészeti igazgatási szakon, a bűnügyi igazgatási szakon, a rendészeti vezető szakon, a nemzetbiztonsági szakon, az igazgatásszervező szakon szerzett, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinél szerzett, felsőfokú határőr vagy határrendészeti szakképzettség,

2. a rendészeti szervező szakképesítés,

3. a rendőrszervező (tiszt) szakképesítés,

4. a rendészeti szakközépiskolákban szerzett szakképesítés,

5. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami képzésben szerzett szakképesítés,

6. a középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,

7. a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítés,

8. a rendőri szakközépiskolában, a határrendész képző szakközépiskolában, a büntetés-végrehajtás tiszthelyettes képző iskolában szerzett szakképesítés, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában szerzett szakképesítés,

9. az alap- és középfokú szaktanfolyamon szerzett büntetés-végrehajtási szakképesítés, a kutyavezető szakképesítés, vagy

10. a 2013. szeptember 1-jét követően indult szakképzés során megszerzett személy- és vagyonőr, valamint közterület-felügyelő szakképesítés,

11. *  a katonai biztonsági és általános felderítő szakon vagy az igazgatásszervező szakon szerzett oklevél,

12. *  a katonai felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél,

13. *  a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés.

Az 5., valamint a 8. pontban meghatározott képesítésekkel, szakképesítésekkel, szakképzettségekkel egyenértékűnek kell tekinteni az 5., illetve a 8. pontban említett intézmények jogelődjeinél szerzett képesítéseket, szakképesítéseket és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett olyan oklevelet, amelyben szak megnevezése még nem szerepel.