Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

14/2013. (V. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), g), h), k), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a rendőrség,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet,

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és

e) az Alkotmányvédelmi Hivatal

által üzemben tartott - tulajdonában vagy vagyonkezelésben lévő, lízingelt vagy bérelt - gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint a segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: szolgálati jármű) terjed ki.

(2) A szolgálati jármű esetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendeletet (a továbbiakban: KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó sajátos szabályok

2. § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) végezheti - jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén - szolgálati gépjárműveik forgalomba helyezését, időszakos műszaki vizsgálatát, valamint hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi külön megkeresés alapján az Információs Hivatal szolgálati gépjárműveinek forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatát, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását az Információs Hivatal gépjárműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló kormányrendelet figyelembevételével.

(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az általuk kiállított vagy érvényesített forgalmi engedélyekről, a műszaki és környezetvédelmi adatlapokról, a műszaki érvényességet jelző címkéről, valamint a KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott plakettekről nyilvántartást vezetnek.

(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok biztosítják, hogy a rendelet hatálya alá eső szolgálati gépjárműveik megfeleljenek az 1. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban előírt műszaki és közlekedésbiztonsági követelményeknek.

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok - amennyiben saját vizsgáló állomással rendelkeznek - mentesülnek az (1)-(2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése alól.

(6) Jogszabály alapján közúti ellenőrzésre felhatalmazott hatóság ellenőrzése alól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói által meghatározott egyes szolgálati gépjárművek az e célra kiállított, az 1. melléklet szerinti igazolvány felmutatása esetén - a közúti balesetben való részvételt kivéve - mentesülnek.

(7) Az 1. melléklet szerinti igazolvány kibocsátója az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter, kiállítója a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a kiállított igazolványok nyilvántartásáról a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói gondoskodnak.

3. Általános műszaki és egyéb előírások

3. § (1) A szolgálati járműnek rendelkeznie kell a közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, összeépítési vagy átalakítási engedéllyel.

(2) A szolgálati járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel, valamint törzskönyvvel történő ellátását és forgalomba helyezését - a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - a közlekedési igazgatási hatóság végzi.

(3) A - külön jogszabályban meghatározott - különleges rendszámtáblát a szolgálati jármű üzemben tartója szerzi be.

(4) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által üzemben tartott dízel-motoros tűzoltó gépjármű első forgalomba helyezésekor, a gépjármű kipufogógázának a szennyezőanyag-tartalmat meghatározó konstrukciós jellemzői és a szennyezőanyag kibocsátási követelmény tekintetében legalább a 4-es környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti előírásokat teljesítenie kell.

4. § (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott szolgálati járművek időszakos műszaki vizsgálatát, a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki alkalmasság érvényességi idejének meghosszabbítását a szolgálati járművek javítására kijelölt vizsgáló állomás is végezheti.

(2) Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítésre kerül. A műszaki érvényességet jelölő címkét a gépjárműjavító műhely felett közvetlen felügyeletet gyakorló vezető a közlekedési hatóságtól igényelheti. A vizsgabiztosok a műszaki érvényesség igazolását kizárólag a biztosított érvényesítő címkekészlettel és műszaki adatlappal végezhetik, amely alapján a központi járműnyilvántartásban rögzíthetőek az adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén az időszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság által üzemeltetett vagy a vele szerződésben álló kijelölt vizsgáló állomáson kell elvégezni.

5. § (1) A szolgálati járművön a felszereléssel együtt szállított személy tömegét 85 kg-os mértékben kell számításba venni.

(2) A szolgálati jármű ellátható csökkentett fényű, fényálcázott világító és fényjelző berendezésekkel is.

(3) A jármű méretétől függően bármely karosszéria eleme ellátható:

a) rendőrségi szolgálati jármű esetében piros, sárga, kék,

b) katasztrófavédelmi szolgálati jármű esetében piros, sárga, zöld

fényvisszaverő jelzéssel is.

(4) Külön jogszabály alapján szolgálati járműre felszerelt megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készüléknél a fényhatások többféle módon is elérhetőek. Rendező elv, hogy az azonos működési elvű fényforrások számának a jármű két oldalán meg kell egyezniük egymással és azokat a járműre szimmetrikusan kell felhelyezni.

(5) A szolgálati járműre csak olyan és annyi világító- és jelzőberendezést lehet felszerelni, amely a használat céljának és helyének megfelelő jóváhagyással rendelkezik.

(6) Reklámot, reklámhordozót szolgálati járműveken elhelyezni tilos. Zászlót, jelzést, plakettet, matricát vagy feliratot csak egységes jelzés, azonosítás céljából szabad elhelyezni.

(7) Az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott szervezet vezetője rendelkezik a (3) bekezdésben meghatározott fényvisszaverő jelzés, a (4) bekezdésben meghatározott fény- és hangjelzést adó készülék, valamint a (6) bekezdésben meghatározott jelzés elhelyezésének módjáról.

6. § A szolgálati jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatát, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását, az eljárás szabályszerűségét a közlekedési hatóság előzetes egyeztetés alapján ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § *  Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-ei 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 14/2013. (V. 2.) BM rendelethez

A közúti hatósági ellenőrzés alóli mentesítő igazolvány felépítése, megjelenítése a következő:

1. Az igazolvány az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű műanyag kártya.

2. Az igazolvány adattartalma:

2.1. Előoldal:

2.1.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.1.2. címer,

2.1.3. „MAGYARORSZÁG” felirat,

2.1.4. „POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” felirat,

2.1.5. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.1.6. „Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett gépjármű a közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság ellenőrzése alól mentesül.” felirat,

2.1.7. sorszám.

2.2. Hátoldal:

2.2.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.2.2. címer,

2.2.3. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.2.4. „A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet 2. § (6) bekezdése alapján.” felirat.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2015. Minden jog fenntartva!