Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XI.26.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget készíteni. A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, amely megfelel a 2014. évi nyitómérlegnek is. A rendező mérleget forintban kell elkészíteni.

2. A rendező mérleg elkészítését megelőző feladatok

2. § (1) A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni.

(2) A leltárfelvétellel kapcsolatban

a) meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak;

b) fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell;

c) a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes bontásban kell szerepeltetni.

(3) A rendező mérleg előkészítéséhez 2013. december 31-éig

a) azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján - ha az azonosítás nem lehetséges dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként - azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni;

b) pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az a) pont szerinti kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni;

c) a belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportokban a lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kell eljárni, hogy azoknak - a kedvezményezett által beutalt önerő összege kivételével - év végén ne maradjon egyenlegük.

2/A.1 A megszűnt szervezetek vagyonának átvételével kapcsolatos könyvvezetés

2/A. §2 A 2013. december 31-én megszűnt költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat 2013. évi beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutódnak, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése vagy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167. §-a szerinti szervnek a 3. alcím szerinti rendező technikai tételek könyvelését megelőzően, a beszámolóban kimutatottakkal azonos besorolással, a 4921. Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számlával szemben a könyveibe fel kell vennie.

3. Rendező, technikai tételek

3. § (1) A rendező mérleg elkészítését megelőzően a 2013. évi beszámoló mérlegében szereplő értékadatokat rendező, technikai tételek elszámolásával módosítani kell. A rendező, technikai tételeket a 2013. évi főkönyvi (könyvviteli) számlákon kell elszámolni, azok záró egyenlegéből kiindulva.

(2) A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a 2013. évi, sem a 2014. évi folyó könyvelésnek.

(3) A rendező, technikai tételek könyvelése során azoknak a 2013. évi főkönyvi (könyvviteli) számláknak az egyenlege megszűnik, amelyeknek megfeleltetésére az Áhsz. szerint nincs mód.

4. § (1) A rendező, technikai tételek könyvelése előtt a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet vagy a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítők a 41. és 42. számlacsoport könyvviteli számláinak egyenlegét átvezetik a 4922. Egyéb mérlegrendezési számlára. Az 5. § szerinti rendező, technikai tételeket is e könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.

(2) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet vagy a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítők az 5. § szerinti rendező, technikai tételeket az azok tartalmának megfelelően a II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA vagy a III. EREDMÉNYTARTALÉK mérlegsorokhoz tartozó, a számlarendjükben kijelölt főkönyvi számlákon könyvelik.

5. § (1)3 A rendező technikai tételek során ki kell vezetni azokat az eszközöket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján könyveltek, azonban az Áhsz. szerint a mérlegben nem lehet szerepeltetni, így különösen

a) az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét,

b) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorlónál azon eszközök bruttó értékét, értékcsökkenését, értékhelyesbítését, amely eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az ezzel kapcsolatos tartalékokat és kötelezettségeket,

c) a 4. § (2) bekezdése szerinti szervezeteknél az üzleti vagy cégértéket,

d) a közvetített szolgáltatások értékét, és

e) a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és kötelezettségeket, az ezekre a követelésekre elszámolt értékvesztést.

(2)4 A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat az eszközöket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján nem könyveltek, azonban az Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell.

6. §5

7. §6 Az 5. § szerinti rendező, technikai tételek elszámolását követően a 4. § (1) bekezdése szerinti szervezeteknél a 4922. Egyéb mérlegrendezési számláról

a) a rendező mérlegben az A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK és B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK mérlegcsoportba átsorolandó eszközök bruttó, bekerülési értékének megfelelő összeget át kell könyvelni a 4111. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje,

b) a rendező mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének összegét át kell könyvelni a 4171. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka,

c) a 31-33. PÉNZESZKÖZÖK számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értékének megfelelő összeget át kell könyvelni a 4211. Költségvetési tartalék elszámolása,

d) annak fennmaradó egyenlegét át kell vezetni a 4121. Előző évek kezelt tőkeváltozásai könyvviteli számlára.

4. A rendező mérleg

8. § (1) A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján kell megnyitni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait, majd azokat a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben

a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján teljesítőnek az 1. mellékletben,

b) a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítőnek a 2. mellékletben,

c) a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján teljesítőnek a 3. mellékletben,

d) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítőnek a 4. mellékletben

foglaltaknak megfelelően kell átrendeznie a 2014. évi mérlegsorokra.

(2) A rendező mérleget

a) a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségüket a 2013. évben az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján teljesítő szervezeteknek - az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével - 2014. március 31-ig,

b) az elkülönített állami pénzalapoknak, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak, és a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítő Magyar Államkincstárnak 2014. június 30-ig,

c) a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségüket a 2013. évben a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján teljesítő szervezeteknek 2014. augusztus 31-ig

kell elkészíteni.

(3) A rendező mérleget - az éves beszámoló aláírásával megegyezően - a szerv vezetője és a rendező mérleg elkészítéséért felelős személy keltezéssel ellátva köteles aláírni. A rendező mérlegen fel kell tüntetni a rendező mérleg elkészítéséért felelős személy regisztrációs számát, vagy a kamarai tagsági számát.

5. A 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai7

9. § (1) Az Áhsz. szerinti költségvetési számvitel nyilvántartási számlái közül a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és teljesítések nyilvántartási számláit, valamint a 01-04. számlacsoport nyilvántartási számláit legkésőbb 2014. január 31-ig meg kell nyitni a 2. § szerint felvett leltár alapján, és azokon a január 1-jét követően bekövetkezett gazdasági eseményeket elszámolni. Az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlák megnyitása az Áhsz. szerint, az elemi költségvetés elfogadását követően történik.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap kezelő szerve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatással érintett követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak megnyitása az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. § szerint felvett leltár helyett a kezelő szerv rendelkezésére álló adatok alapján történik. A nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatását követően szükség esetén módosítani kell.

(3) A könyvviteli számlákat a rendező mérleg alapján, az annak elkészítését követő munkanapon kell megnyitni.

(4) A könyvviteli számlák (3) bekezdés szerinti megnyitásáig a 2014. január 1-jét követően bekövetkezett, a könyvviteli számlákat érintő gazdasági eseményeket az Áhsz. rendelkezései szerinti időközönként, a könyvviteli számlák száma szerint vezetett nyilvántartásokban kell elszámolni. A könyvviteli számlák megnyitása után a nyilvántartások szerinti forgalmat kell a megnyitott könyvviteli számlákon könyvelni.

10. § (1)8 A könyvviteli számlák megnyitását követően a 4. § (1) bekezdése szerinti szervezeteknél az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni a költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon pénzeszközöket, amelyek az Áhsz. szerint idegen pénzeszközként nem tarthatók nyilván. Az átvezetés során

a) a költségvetési szervet megillető pénzeszközök esetén az átvezetéssel azonos összegű bevételt kell elszámolni az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK fejezet K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások cím 3. és 4. pontja szerint,

b) a költségvetési szervet nem megillető pénzeszközök esetén a költségvetési pénzeszközök növekedését a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokkal szemben kell könyvelni.

(2) A rendező mérlegben az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az előlegek közé átvezetett összegeket a 2013. december 31-én hatályos szabályok szerinti időpontban kell a 2014. évi folyó könyvelésben a mérlegszámlák közül kivezetni és a költségvetési számvitelben kiadásként, illetve bevételként elszámolni.

(3)9 A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 3211, 3213, 322-323, és a 33. számlacsoport - a rövid lejáratú betéteket nem tartalmazó - könyvviteli számlái összevont egyenlegének a 3651-3654, 3656-3657, 366, 3671-3674, 3676-3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeknek a kapott előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba venni. Vállalkozási tevékenységet is folytató költségvetési szervnél az így megállapított összeg alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztását olyan arányban kell elszámolni, amilyen arányban a 2013. évi éves költségvetési beszámolóban megállapított költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány a költségvetési szerv teljes maradványához viszonyul. A költségvetési szerv saját döntése alapján a megosztásra más módszer is alkalmazható, ha az a megbízható és valós összkép biztosítása céljából szükséges.

(4)10 Az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában szereplő helyi adó túlfizetések 2014. január 1-jét követő visszatérítésének elszámolása során a korábban elszámolt bevétel csökkentését a túlfizetés pénzforgalmi visszatérítésének elszámolásakor kell könyvelni, a kapcsolódó előleg egyidejű kivezetésével.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §11 E rendelet 2014. január 1-jén hatályos 10. § (3) bekezdése alapján megállapított maradvány összegét a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő harminc napon belül a Módr. által módosított szabályok szerint újból meg kell állapítani és az eltérést a B813. Maradvány igénybevétele rovaton nyilvántartásba venni.

1. melléklet a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelethez

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PIR-törzsszáma:

RENDEZŐ MÉRLEG

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Sor-
szám

Megnevezés
Összeg
Ft-ban
Mérleg
hivatko-
zási sora

Megnevezés
Összeg
Ft-ban

01 02 03 04 05 06

0212 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
A
B
C
D
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

0313 I. Immateriális javak A/I
D/III
I. Immateriális javak
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

04 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

05 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

06 3. Vagyoni értékű jogok A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok

07 4. Szellemi termékek A/I/2 2. Szellemi termékek

0814 5. Immateriális javakra adott előlegek D/III/1. 1. Adott előlegek
- ebből: immateriális javakra adott előlegek

09 6. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

1015 II. Tárgyi eszközök A/II
B/I
D/III
II. Tárgyi eszközök
I. Készletek
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12 2. Gépek, berendezések és felszerelések A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 3. Járművek A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 4. Tenyészállatok A/II/3 3. Tenyészállatok

15 5. Beruházások, felújítások A/II/4 4. Beruházások, felújítások

1616 6. Beruházásra adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: beruházásokra adott előlegek

17 7. Állami készletek, tartalékok B/I/3 3. Egyéb készletek

18 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1917 III. Befektetett pénzügyi eszközök A/III
C/I
D/II
III. Befektetett pénzügyi eszközök
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

20 1. Tartós részesedés A/III/1 1. Tartós részesedések

21 Ebből: - tartós társulási részesedés A/III/1 - ebből: tartós részesedések társulásban

22 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

23 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő A/III/2 - ebből: államkötvények

24 értékpapír - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

25 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

26 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

27 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

283. Tartósan adott kölcsön
D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

29 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

30 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

31 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

32 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

33 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

34 4. Hosszú lejáratú betétek C/I I. Hosszú lejáratú betétek

35 Ebből:

36 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke nem kell külön átrendezni

37 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

38 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

39 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

40 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

41 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

42 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

43 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

44 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

45 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

46 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

47 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

48 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

49 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

50 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

51 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

52 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A


B
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

53 A/I /1 1. Vagyoni értékű jogok

54 A/I /2 2. Szellemi termékek

55 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A/II/1 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

56 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

57 B/I/3 3. Egyéb készletek

58 2. Koncesszióba adott eszközök A/IV/1 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

59 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
(a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)
A/IV/1 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 A/I /1 1. Vagyoni értékű jogok

61 A/I /2 2. Szellemi termékek

62 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök A/II/1 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

63 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

64 B/I/3 3. Egyéb készletek

65 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, A/IV/2 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

66 vagyonkezelésbe adott, illetve A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

67 vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése
(a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)
A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6818 B) FORGÓESZKÖZÖK
B
C
D
E
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

69 I. Készletek B/I I. Készletek

70 1. Anyagok B/I/1 1. Vásárolt készletek

71 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek B/I/4 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

72 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I/5 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

73 4. Késztermékek B/I/4 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

74 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások B/I/1 1. Vásárolt készletek

75 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek B/I/2 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

76 II. Követelések D D) KÖVETELÉSEK

77 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

78 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

79 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

80 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

81 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

82 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

83 2. Adósok D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

84 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

85 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

86 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

87 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

88 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

89 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési
célú átvett pénzeszközre,

90 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

91 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

92 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

93 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

94 D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

95 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

96 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

97 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

98 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

99 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

100 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

101 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

102 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

103 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

104 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

105 Ebből:

106 - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek nem kell külön átrendezni

107 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

108 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

109 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

110 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

111 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

112 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

113 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

114 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

115 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

116 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

117 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

118 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

119 4. Egyéb követelések D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

120 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

121 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

122 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

123 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

124 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

125 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

126 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

127 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

128 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

129 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

130 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

131 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

132 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

132/a19 D/III/5 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

133 Ebből:

134 - támogatási program előlegek nem kell külön átrendezni (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem

135 - előfinanszírozás miatti követelések is maradhat egyenlege)

136 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések

137 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések

138 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések nem kell külön átrendezni

139 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek

140 III. Értékpapírok B/II II. Értékpapírok

141 1. Forgatási célú részesedés B/II/1 1. Nem tartós részesedések

142 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke nem kell külön átrendezni

143 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

144 B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

145 B/II/2 - ebből: kárpótlási jegyek

146 2. Forgatási célú hitelviszonyt B/II/2 - ebből: kincstárjegyek

147 megtestesítő értékpapír B/II/2 - ebből: államkötvények

148 B/II/2 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

149 B/II/2 - ebből: befektetési jegyek

150 2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
bekerülési (könyv szerinti) értéke
nem kell külön átrendezni

151 2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
elszámolt értékvesztése
nem kell külön átrendezni

152 IV. Pénzeszközök C C) PÉNZESZKÖZÖK

153 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/II II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

154 2. Költségvetési pénzforgalmi C/III III. Forintszámlák

155 számlák C/IV IV. Devizaszámlák

156 Ebből:

157 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési
(könyv szerinti) értéke
nem kell külön átrendezni

158 2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

159 3. Elszámolási számlák C/III III. Forintszámlák

160 C/IV IV. Devizaszámlák

161 4. Idegen pénzeszközök C/V V. Idegen pénzeszközök

162 Ebből:

163 4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke nem kell külön átrendezni

164 4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

165 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások C
D
E
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

16620 1. Költségvetési aktív függő elszámolások D/III/1 1. Adott előlegek

16721 A bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: készletekre adott előlegek

továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, terhelő kifizetés hogy az nem az D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

államháztartás szervezetét D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: egyéb adott előlegek

168 167. soron kívüli függő kiadások a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

16922 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
(könyvviteli számlánként)
D
E
D) KÖVETELÉSEK
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

17023 3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások E E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

17124 3922. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

17225 3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások D/III/7 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

17326 3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

17427 3925. Szállítóknak (beruházási előlegek kivételével) adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: készletekre adott előlegek

17528 D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: egyéb adott előlegek

17629 3926. Utólag finanszírozott
nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai
D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: egyéb adott előlegek

177 3929. Egyéb átfutó kiadások a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

178 395. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztás
átfutó kiadásai
a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

17930 396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla D/III/6. 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

18031

181
398. Nemzetközi támogatásokhoz
D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

182 kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

183 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások C/II II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

184 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások C/V V. Idegen pénzeszközök

185 D) SAJÁT TŐKE G G) SAJÁT TŐKE

186 I. Tartós tőke G G) SAJÁT TŐKE

187 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

188 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

189 II. Tőkeváltozások G/IV IV. Felhalmozott eredmény

190 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása G/IV IV. Felhalmozott eredmény

191 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

192 III. Értékelési tartalék G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

193 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

194 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

19532 E) TARTALÉKOK G/III III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19633 I. Költségvetési tartalékok G/III III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19734 1. Költségvetési tartalék elszámolása G/III III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

198 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

199 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása

200 2. Költségvetési pénzmaradvány

201 3. Költségvetési kiadási megtakarítás

202 4. Költségvetési bevételi lemaradás

203 5. Előirányzat-maradvány a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így

204 II. Vállalkozási tartalékok nem kell átrendezni

205 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

206 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

207 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

208 2. Vállalkozási maradvány

209 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás

210 4. Vállalkozási bevételi lemaradás

21135 F) KÖTELEZETTSÉGEK C
H
I
C) PÉNZESZKÖZÖK
H) KÖTELEZETTSÉGEK
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

212 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek H/II II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

213 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

214 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

215 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

216 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

217 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

218 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

219 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

220 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

221 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

222 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

223 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

224 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

225 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

226 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

227 4. Beruházási és fejlesztési hitelek H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

228 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

229 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

230 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

231 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

232 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

233 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

234 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

235 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

236 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

237 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

238 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

239 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

240 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

241 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

242 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

243 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra

244 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

245 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

246 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

247 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

248 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

249 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

250 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

251 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

252 Ebből:

253 - hosszú lejáratú szállítói tartozások nem kell külön átrendezni

254 II. Rövid lejáratú kötelezettségek H H) KÖTELEZETTSÉGEK

255 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

256 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

257 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

258 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

259 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

260 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

261 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

262 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

263 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

264 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

265 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

266 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

267 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

268 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

269 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

270 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

271 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

272 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

273 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

274 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

275 Ebből:

276 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei nem kell külön átrendezni

277 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

278 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

279 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

280 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

281 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

282 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

283 2. Rövid lejáratú hitelek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

284 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

285 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

286 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

287 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

288 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

289 Ebből:

290 - likvid hitelek a soron záró adat nem szerepelhet, így nem is kell átrendezni

291 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei nem kell külön átrendezni

292 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei nem kell külön átrendezni

293 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

294 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

295 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

296 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

297 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

298 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

299 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

300 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

301 Ebből:

302 - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások nem kell külön átrendezni

303 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó
tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei
nem kell külön átrendezni

304 - működési célú kötvénykibocsátásból származó
tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei
nem kell külön átrendezni

305 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

306 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

307 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

308 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

309 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

310 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

311 Ebből:

312 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek nem kell külön átrendezni

313 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek nem kell külön átrendezni

314 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
(az alábbi megbontás szerint)
H H) KÖTELEZETTSÉGEK

315 Ebből:

316 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

317 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

318 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

319 - váltótartozások H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

320 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

321 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

322
- munkavállalókkal szembeni
H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

323 különféle kötelezettségek H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

324 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

325 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

326 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

327 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

32836 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek H/III/1 1. Kapott előlegek

329 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

330 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

331 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

332 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

333 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

334 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

335 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

336 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

337 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

338 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

339 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

340 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

341 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

342 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

343 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

344 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

345 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

346 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

347 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

348 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

349 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

350 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

351 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

352 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

353 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

354 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

355 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

356 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

357 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

358 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

359 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

360 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

361 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

362 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

363 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

364 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

365 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

366 H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

367 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

368 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

369 H/I/4 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

370 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

371 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

372 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

373 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

374 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

375 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

376 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

377 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

378 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

379 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

380 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

381 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

382 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

383 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

384 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

385 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

386 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

387 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

388 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

389 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

390 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

391 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

392 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

393 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

394 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

395 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

396 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

397 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

398 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

399 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

400 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

401 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

402 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

403 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

404 H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

405 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

406 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

407 H/I/4 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

408 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

409 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

410 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

411 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

412 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

413 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

414 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

415 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

416 - egyéb különféle kötelezettségek H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

417 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

418 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

419 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

420 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

421 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

422 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

423 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

424 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

425 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

426 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

427 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

428 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

429 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

430 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

431 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

432 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

433 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

434 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

435 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

436 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

437 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

438 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

439 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

440 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

441 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

441/a37 H/III/5. 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

44238 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
C
H/III
I
C) PÉNZESZKÖZÖK
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

44339 1. Költségvetési passzív függő elszámolások
(könyvviteli számlánként)
H/III/1 1. Kapott előlegek

444 4811. Költségvetési intézményi függő bevételek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

44540 4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek H/III/1 1. Kapott előlegek

44641 4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek H/III/1 1. Kapott előlegek

44742 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
(könyvviteli számlánként)
H/III III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

448 4821. Költségvetési átfutó bevételek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

44943 4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei H/III/1 1. Kapott előlegek

45044 4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) H/III/1 1. Kapott előlegek

451 4824. Költségvetés letéti bevételei a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

452 4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek a soron záró adat nem szerepelhet, így nem is kell átrendezni

45345 4826. Vevőtől kapott előlegek bevételei H/III/1 1. Kapott előlegek

45446 48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei H/III/3 3. Más által beszedett bevételek elszámolása

45547 48282. Egyéb megosztott átfutó bevételek H/III/3 3. Más által beszedett bevételek elszámolása

456 4829. Költségvetési egyéb átfutó bevételek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

45748 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
(könyvviteli számlánként)
C
H/III/1
I
C) PÉNZESZKÖZÖK
1. Kapott előlegek
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

458 4831. Elszámolási és pénzforgalmi C/III. III. Forintszámlák

459 számlák közötti átvezetések C/IV. IV. Devizaszámlák

460 4832. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések C/III. III. Forintszámlák

461 4835. Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

46249 484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások) H/III/1 1. Kapott előlegek

46350 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások I I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

464 Ebből:

465 - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások nem kell külön átrendezni

466 - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása nem kell külön átrendezni

P. H.

....................................................................................
rendező mérleg elkészítéséért kijelölt felelős személy
........................................................................
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....................................., ........... év ........... hó ......nap Kelt .................................., .......... .év ........... hó ...... nap

2. melléklet a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelethez

RENDEZŐ MÉRLEG

240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Sor-
szám

Megnevezés
Összeg
Ft-ban
Mérleg
hivatko-
zási sora

Megnevezés
Összeg
Ft-ban

01 02 03 04 05 06

0251 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A
C
D
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

0352 I. IMMATERIÁLIS JAVAK A/I
D/III
I. Immateriális javak
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0453 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II
D/III
II. Tárgyi eszközök
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0554 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III
C/I
D/II
III. Befektetett pénzügyi eszközök
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

06 1. Tartós részesedések A/III/1 1. Tartós részesedések

07 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

08 3. Állam által nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök D/II. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

09 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

10 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

11 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

12 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

13 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

14 3.1 Állam által belföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

15 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

16 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

17 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

18 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

19 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

20 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

21 3.2 Állam által külföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

22 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

23 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

24 3.2.1 EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

25 3.2.2 Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

26 4. Hosszú lejáratú betétek C/I I. Hosszú lejáratú betétek

27 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

28 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

29 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

30 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

31 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

32 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

33 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

34 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

35 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

36 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

37 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

38 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

39 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

4055 B. FORGÓESZKÖZÖK B
C
D
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

41 II. Követelések D D) KÖVETELÉSEK

42 2. Adósok D/I I. Költségvetési évben esedékes követelések

43 2.1. Gazdálkodó szervezetek befizetési hátralékai D/I I. Költségvetési évben esedékes követelések

44 2.1.1 Pénzintézetek befizetési hátralékai D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

45 2.1.2 Egyéb gazdálkodó szervezetek befizetési hátralékai D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

46 2.2 Fogyasztáshoz kapcsolódó adóhátralékok D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

47 2.3 Lakosság befizetési hátralékai D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

48
2.4. Egyéb adósok
D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

49 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre

50 3. Állam által nyújtott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök D/I I. Költségvetési évben esedékes követelések

51 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

52 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

53 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

54 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

55 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

56 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

57 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

58 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

59 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

60 3.1 Állam által belföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

61 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

62 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

63 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

64 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

65 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

66 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

67 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

68 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

70 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

71 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

72 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

73 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

74 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

75 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

76 3.2 Állam által külföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

77 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

78 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

79 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

80 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

81 3.2.1 EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

82 3.2.2 Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

83 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

84 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

85 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

86 3.3 Állam által belföldre nyújtott tartósan adott hitelekből, kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

87 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

88 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

89 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

90 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

91 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

92 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

93 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

94

3.4 Állam által külföldre nyújtott tartósan adott hitelekből, kölcsönökből a
D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

95 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

96 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

97 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

98 3.4.1 EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

99 3.4.2 Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

100 4. Európai Unióval szemben fennálló követelések D/I I. Költségvetési évben esedékes követelések

101 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

102 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

103 4.1 Támogatási programok miatti EU-s követelések D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

104 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

105

D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

106
4.2 EU költségvetésből származó visszatérítések miatti
D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

107 követelések D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

108 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

109
4.3 EU tagság miatti egyéb követelések
D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

110 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

111 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

112 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

113 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

114 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

115 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

116 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

117 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

118 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

119 5. Szabálytalan kifizetések miatti követelések D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

120 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

121 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

122 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

123 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

124 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

125 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

126 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

127 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

128 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

129 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

130 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

131 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

132 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

133 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

134 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

135 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

136 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

137 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

138 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

139 D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

140 6. Egyéb követelések D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

141 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

142 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

143 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

144 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

145 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

146 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

147 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

148 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

149 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

150 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

151 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

152 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

153 6.1 Egyéb követelések belföldre nem kell külön átrendezni

154 6.2 Egyéb követelések külföldre nem kell külön átrendezni

155 6.2.1 EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

156 6.2.2 Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

157 III. ÉRTÉKPAPÍROK B/II II. Értékpapírok

158 1. Forgatási célú részesedés B/II/1 1. Nem tartós részesedés

159 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

160 IV. Pénzeszközök C C) PÉNZESZKÖZÖK

161 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/II II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

162 4. Idegen pénzeszközök számlái

163 4.1 Idegen pénzeszközök számlái forint C/V V. Idegen pénzeszközök

164 4.2 Idegen pénzeszközök számlái deviza

165 5. MNB-nél vezetett bankszámlák C C) PÉNZESZKÖZÖK

166 5.1 Kincstári egységes számla forint C/III Forintszámlák

167 5.2 Kincstári deviza számla C/IV Devizaszámlák

168 6. Rövid lejáratú bankbetétek C C) PÉNZESZKÖZÖK

169 6.1 Rövid lejáratú forint bankbetétek C/III Forintszámlák

170 6.2 Rövid lejáratú deviza bankbetétek C/IV Devizaszámlák

17156 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások C
D/III/1
C) PÉNZESZKÖZÖK
1. Adott előlegek

17257 1. Költségvetési aktív függő elszámolások D/III/1 1. Adott előlegek

173 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

174 3. Költségvetési kiegyenlítő elszámolások C/II II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

17558 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások C/V V. Idegen pénzeszközök

176 D) SAJÁT TŐKE G G) SAJÁT TŐKE

177 1. Tartós tőke G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

178 2. Tőkeváltozás G/IV IV. Felhalmozott eredmény

179 ebből: tárgyévi költségvetési hiány nem kell külön átrendezni

18059 E) TARTALÉKOK G/III III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18160 I. Költségvetési tartalékok G/III III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

182 III. Finanszírozási különbözet a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

18361 F) KÖTELEZETTSÉGEK
C
H
I
J
C) PÉNZESZKÖZÖK
H) KÖTELEZETTSÉGEK
I) EGYÉB SAJÁTOS
FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

184 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek H/II II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

185 1. Központi költségvetés hosszú lejáratú hitelei, kölcsönei H/II II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

186 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

187 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

188 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

189 1.1. Belföldi H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

190 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

191 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

192 1.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

193 1.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

194 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

195 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

196 1.2. Külföldi H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

197 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

198 1.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

199 1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

200 1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

201 1.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

202 1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

203 1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

204 2. Tartozás értékpapír kibocsátásból H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

205
2.1. Tartozás belföldi értékpapír kibocsátásból
H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

206 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

207
2.2. Tartozás külföldi értékpapír kibocsátásból
H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

208 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

209 2.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

210 2.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

211 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

212 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

213 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

214 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

215 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

216 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

217 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

218 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

219 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

220 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

222 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

223 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

224 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

225 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

226 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

227 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

228 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

229 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

230 II. Rövid lejáratú kötelezettségek H H) KÖTELEZETTSÉGEK

231 1. Központi költségvetés rövid lejáratú hitelei, kölcsönei H H) KÖTELEZETTSÉGEK

232 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

233 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

234 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

235 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

236 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

237 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

238 1.1. Belföldi H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

239 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

240 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

241 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

242 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

243 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

244 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

245 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

246 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

247 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

248 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

249 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

250 1.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

251 1.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

252 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

253 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

254 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

255 1.2. Külföldi H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

256 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

257 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

258 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

259 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

260 1.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

261 1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

262 1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

263 1.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

264 1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

265 1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne nem kell külön átrendezni

266 1.3. Működési célú hosszú lejáratú hitelek következőévet terhelő törlesztő részletei H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

267 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

268 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

269 2. Tartozás rövid lejáratú értékpapír kibocsátásból H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

270 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

271
2.1. Tartozás belföldi értékpapír kibocsátásból
H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

272 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

273 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

274 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

275
2.2. Tartozás külföldi értékpapír kibocsátásból
H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

276 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

277 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

278 2.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

279 2.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

280 4. Kötelezettségek az Európai Unió felé H/I I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

281

4.1. Támogatási programok miatti
H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

282 EU-s kötelezettségek H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

283 4.2. EU költségvetéshez való hozzájáruláshoz kapcsolódó kötelezettségek H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

284
4.3. EU tagság miatti egyéb kötelezettségek
H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

285 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

286
4.4. Szabálytalan kifizetések miatti EU-s kötelezettségek
H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

287 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

288
5. Szabálytalan kifizetések miatti egyéb kötelezettségek
H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

289 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

290 6. Központi költségvetés egyéb rövid lejáratú kötelezettségei H H) KÖTELEZETTSÉGEK

291 6.1. Központi költségvetés adótúlfizetés miatti kötelezettségei H/III. III. Kapott előlegek

292 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

293 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

294 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

295 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

296 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

297 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

298 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

299 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

300 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

301 6.2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

302 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

303 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

304 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

305 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

306 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

307 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

308 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

309 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

310 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

311 6.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

312 6.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

313 6.3. Hosszú lejáratú belföldi kibocsátású értékpapírok H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

314 következő évet terhelőtörlesztő részletei H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

315 6.4. Hosszú lejáratú külföldi kibocsátású értékpapírok H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

316 következő évet terhelő törlesztő részletei H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

317 6.4.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

318 6.4.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

319 H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

320 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

321 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

322 H/I/4 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

323 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyébműködési célú kiadásokra

324 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

325 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

326 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

327 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyébfelhalmozási célú kiadásokra

328 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

329 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

330 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

331 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

332 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

333 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

334 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

335 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

336 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

337 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

338 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

339 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

340 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

341 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

342 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

343 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

344 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

345 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

346 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

347 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

348 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

349 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

350 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

351 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

352 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

353 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

354 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

355 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

356 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

35762 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
C
I
J
C) PÉNZESZKÖZÖK
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

358 1. Költségvetési passzív függő elszámolások a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

359 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

36063 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások C C) PÉNZESZKÖZÖK

36164 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások I I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

36265 4.1. Költségvetésen kívüli letéti elszámolások I I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

363 4.1.1. Forintban nem kell külön átrendezni

364 4.1.2. Devizában nem kell külön átrendezni

36566 4.2. Devizaszámlás ügyfelek passzív pénzügyi elszámolásai I I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

366 4.2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

367 4.2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

36867 4.3. Költségvetésen kívüli egyéb passzív pénzügyi elszámolások I I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

369 IV. Számlatulajdonosokkal kapcsolatos elszámolások J J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

370 1. Forintban vezetett ügyfél számlák J J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

371 2. Devizában vezetett ügyfél számlák J J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

372 2.1. EU tagállam szerint nem kell külön átrendezni

373 2.2. Nem EU ország szerint nem kell külön átrendezni

374 V. Számlatulajdonosok letéti számlái J J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

P. H.

....................................................................................
rendező mérleg elkészítéséért kijelölt felelős személy
........................................................................
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....................................., ........... év ........... hó ...... nap Kelt .................................., .......... év ........... hó ...... nap

3. melléklet a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelethez

A szerv megnevezése, székhelye:

RENDEZŐ MÉRLEG

347/2010. (XII. 28.) Korm. rend. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Sor-
szám

Megnevezés
Összeg
Ft-ban
Mérleg
hivatko-
zási sora

Megnevezés
Összeg
Ft-ban

01 02 03 04 05 06

02 1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

03 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

04 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

05 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

06 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07 IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA,VAGYON-
KEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK
a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

08 B. FORGÓESZKÖZÖK

09 I. KÉSZLETEK

10 II. KÖVETELÉSEK

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK

13 V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

14 2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

15 C. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

16 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

17 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/IV IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 D. FORGÓESZKÖZÖK

20 I. KÉSZLETEK

21 II. KÖVETELÉSEK

22 III. ÉRTÉKPAPÍROK

23 3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK

2468 E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A
B
D
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

2569 I. IMMATERIÁLIS JAVAK A/I
D/III
I. Immateriális javak
III. Követelés jellegű
sajátos elszámolások

26 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

27 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

28 3. Vagyoni értékű jogok A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok

29 4. Szellemi termékek A/I/2 2. Szellemi termékek

30 5. Üzleti vagy cégérték a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

3170 6. Immateriális javakra adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: immateriális javakra adott előlegek

32 7. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

3371 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II
B/I
D/III
II. Tárgyi eszközök
I. Készletek
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

34 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

35 ebből: - Termőföldek nem kell külön átrendezni

36 - Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nem kell külön átrendezni

37 2. Gépek, berendezések, felszerelések A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

38 3. Járművek A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 4. Tenyészállatok A/II/3 3. Tenyészállatok

40 5. Beruházások, felújítások A/II/4 4. Beruházások, felújítások

4172 6. Beruházásokra adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: beruházásokra adott előlegek

42 7. Állami készletek B/I/1 1. Egyéb készletek

43 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4473 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III
D/II
III. Befektetett pénzügyi eszközök
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

45 1. Tartós állami tulajdonú részesedések A/III/1 1. Tartós részesedések

46 Tájékoztató adat:

47 - Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken nem kell külön átrendezni

48 - Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése nem kell külön átrendezni

49 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

50 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

51 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

52 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

53 2. Tartósan adott kölcsönök D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

54 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

55 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

56 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

57 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

58 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

59 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

60 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

61 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

63 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

64 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

65 4. Egyéb hosszú lejáratú követelések D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

66 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

67 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

68 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

70 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

71 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

72 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

73 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

74 ebből: - Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése nem kell külön átrendezni

75 A/IV IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

76 A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok

77 A/I/2 2. Szellemi termékek

78 IV. BÉRBE, HASZONBÉRBE, KONCESSZIÓBA ADOTT, A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

79 ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK A/II/1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

80 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

81 A/II/3 3. Tenyészállatok

82 A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

8374 F. FORGÓESZKÖZÖK B
C
D
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

84 I. KÉSZLETEK B/I I. Készletek

85 1. Átsorolt készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

86 - Értékesítési célú immateriális javak nem kell külön átrendezni

87 - Értékesítési célú ingatlanok nem kell külön átrendezni

88 ebből: - Értékesítési célú földterületek nem kell külön átrendezni

89 - Értékesítési célú Egyéb eszközök nem kell külön átrendezni

90 2. Központi költségvetési szervtől visszavett készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

91 3. Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

92 4. Hagyatékból származó készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

93 5. Egyéb készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

94 II. KÖVETELÉSEK D D) KÖVETELÉSEK

95 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

96 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

97 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők) D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

98 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

9975 2. Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések D/III/5 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

100 3. Központi költségvetési szervtől átvett követelések D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

101 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

102 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

103 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

104 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

105 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

106 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

107 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

108 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

109 4. Rövid lejáratú kölcsönök D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

110 D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

111 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

112 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

113 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

114 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

115 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

116 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

117 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

118 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

119 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

120 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

121 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

122 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

123 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

124 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

125 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

126 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

127 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

128 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

129 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

131 5. Egyéb követelés D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

132 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

133 D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

134 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

135 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

136 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

137 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

138 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

139 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

140 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

141 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

142 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

143 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

144 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

145 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

146 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

147 III. ÉRTÉKPAPÍROK B/II II. Értékpapírok

148 1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések B/II/1 1. Nem tartós részesedések

149 Tájékoztató adat:

150 - Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken nem kell külön átrendezni

151 - Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése nem kell külön átrendezni

152 2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

153 3. Egyéb értékpapírok B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

154 IV. PÉNZESZKÖZÖK C C) PÉNZESZKÖZÖK

155 1. Pénztár, csekkek C/II II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek

156 2. Bankbetétek C/III Forintszámlák

157 C/IV Devizaszámlák

158 G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

159 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

160 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/2 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

161 3. Halasztott ráfordítások F/3 3. Halasztott ráfordítások

162 H. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKÉJE G G) SAJÁT TŐKE

163 I. RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TŐKÉJE G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

164 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

165 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon indulótőkéje G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

166 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

167 II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA G/II II. Nemzeti vagyon változásai

168 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

169 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyontőke változása G/II II. Nemzeti vagyon változásai

170 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása G/II II. Nemzeti vagyon változásai

171 III. EREDMÉNYTARTALÉK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

172 IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

173 V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSITARTALÉKA G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

174 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

175 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyonértékelési tartaléka G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

176 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

177 VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY G/VI VI. Mérleg szerinti eredmény

178 VII. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK TARTALÉKAI a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

179 1. Költségvetési tartalékok

180 2. Vállalkozási tartalékok

181 I. CÉLTARTALÉKOK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

182 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre G/IV IV. Felhalmozott eredmény

183 2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre G/IV IV. Felhalmozott eredmény

184 3. Egyéb céltartalékok G/IV IV. Felhalmozott eredmény

185 J. RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI H H) KÖTELEZETTSÉGEK

186 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

187 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

188 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

189 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

190 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

191 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

192 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

193 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

194 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

195 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

196 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

197 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

198 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

199 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

200 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

201 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

202 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

203 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

204 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

205 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK H/II II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

206 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

207 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

208 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

209 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

210 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

211 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

212 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

213 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

214 2. Átváltoztatható kötvények H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

215 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

216 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

217 3. Tartozások kötvénykibocsátásból H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

218 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

219 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

220 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221 4. Beruházási és fejlesztési hitelek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

222 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

223 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

224 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

225 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

226 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

227 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

228 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

229 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

230 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

231 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

232 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

233 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

234 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

235 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

236 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

237 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

238 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

239 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

240 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

241 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

242 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

243 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

244 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

245 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

246 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

247 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

248 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

249 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

250 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK H H) KÖTELEZETTSÉGEK

251 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

252 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

253 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

254 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

255 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

256 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

257 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

258 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

259 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

260 1. Rövid lejáratú kölcsönök H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

261 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

262 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

263 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

264 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

265 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

266 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

267 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

268 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

269 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

270 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

271 ebből: - Átváltoztatható kötvények nem kell külön átrendezni

272 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

273 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

274 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

275 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

276 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

277 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

278 2. Rövid lejáratú hitelek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

279 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

280 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

281 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

282 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

283 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

28476 3. Vevőktől kapott előlegek H/III/1 1. Kapott előlegek

285 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

286 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

287 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

288 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

289 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

290 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

291 5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

292 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

293 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

294 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

295 6. Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

296 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

297 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

297/a77 H/III/5 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

298 H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

299 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

300 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

301 H/I/4 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

302 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

303 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

304 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

305 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

306 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

307 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

308 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

309 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

310 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

311 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

312 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

313 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

314 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

315 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

316 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

317 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

318 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

319 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

320 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

321 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

322 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

323 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

324 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

325 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

326 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

327 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

328 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

329 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

330 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

331 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

332 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

333 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

334 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

335 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

336 IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

337 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

338 2. Rövid lejáratú kötelezettségek

339 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

340 K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

341 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása K/1 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

342 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/2 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

343 3. Halasztott bevételek K/3 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

P. H.

....................................................................................
rendező mérleg elkészítéséért kijelölt felelős személy
........................................................................
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....................................., ........... év ........... hó ...... nap Kelt .................................., .......... év ........... hó ...... nap

4. melléklet a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelethez

A szerv megnevezése, székhelye:

RENDEZŐ MÉRLEG

34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Sor-
szám

Megnevezés
Összeg
Ft-ban
Mérleg
hivatko-
zási sora

Megnevezés
Összeg
Ft-ban

01 02 03 04 05 06

02 1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

03 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

04 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

05 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

06 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

07 IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK

08 B. FORGÓESZKÖZÖK

09 I. KÉSZLETEK

10 II. KÖVETELÉSEK

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK

13 V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

14 2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

15 C. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

16 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

17 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/IV IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 D. FORGÓESZKÖZÖK

20 I. KÉSZLETEK

21 II. KÖVETELÉSEK

22 III. ÉRTÉKPAPÍROK

23 3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK

2478 E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A
B
D
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

2579 I. IMMATERIÁLIS JAVAK A/I
D/III
I. Immateriális javak
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

26 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

27 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

28 3. Vagyoni értékű jogok A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok

29 4. Szellemi termékek A/I/2 2. Szellemi termékek

30 5. Üzleti vagy cégérték a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

3180 6. Immateriális javakra adott előlegek D/III/1 II. Tárgyi eszközök
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

32 7. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

3381 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II
D/III
II. Tárgyi eszközök
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

34 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

35 ebből: - Termőföldek nem kell külön átrendezni

36 - Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nem kell külön átrendezni

37 2. Gépek, berendezések, felszerelések A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

38 3. Járművek A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 4. Tenyészállatok A/II/3 3. Tenyészállatok

40 5. Beruházások, felújítások A/II/4 4. Beruházások, felújítások

4182 6. Beruházásokra adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek
- ebből: beruházásokra adott előlegek

42 7. Állami készletek B/I/1 1. Egyéb készletek

43 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4483 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III
D/II
III. Befektetett pénzügyi eszközök
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

45 1. Tartós állami tulajdonú részesedések A/III/1 1. Tartós részesedések

46 Tájékoztató adat:

47 - Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken nem kell külön átrendezni

48 - Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése nem kell külön átrendezni

49 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

50 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

51 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

52 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

53 2. Tartósan adott kölcsönök D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

54 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

55 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

56 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

57 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

58 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

59 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

60 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

61 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

63 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

64 4. Egyéb hosszú lejáratú követelések D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

65 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

66 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

67 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

68 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

70 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

71 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

72 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

73 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

74 ebből: - Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése nem kell külön átrendezni

75 A/IV IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

76 A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok

77 A/I/2 2. Szellemi termékek

78 IV. HASZONBÉRBE, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

79 ÁTADOTT ESZKÖZÖK A/II/1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

80 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

81 A/II/3 3. Tenyészállatok

82 A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

8384 F. FORGÓESZKÖZÖK B
C
D
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK

84 I. KÉSZLETEK B/I I. Készletek

85 1. Átsorolt készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

86 - Értékesítési célú immateriális javak nem kell külön átrendezni

87 - Értékesítési célú ingatlanok nem kell külön átrendezni

88 ebből: - Értékesítési célú földterületek nem kell külön átrendezni

89 - Értékesítési célú egyéb eszközök nem kell külön átrendezni

90 2. Központi költségvetési szervtől visszavett készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

91 3. Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

92 4. Hagyatékból származó készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

93 5. Egyéb készletek B/I/1 1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

94 II. KÖVETELÉSEK D D) KÖVETELÉSEK

95 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

96 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

97 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők) D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

98 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

9985 2. Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések D/III/5 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

100 3. Központi költségvetési szervtől átvett követelések D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

101 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

102 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

103 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

104 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

105 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

106 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

107 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

108 D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

109 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

110 4. Rövid lejáratú kölcsönök D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

111 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

112 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

113 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

114 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

115 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

116 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

117 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

118 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

119 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

120 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

121 D/I/1 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

122 D/I/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

123 D/I/2 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

124 D/I/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

125 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

126 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

127 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

128 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

129 D/I/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

131 5. Egyéb követelés D/I/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

132 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

133 D/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

134 D/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

135 D/II/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

136 D/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

137 D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

138 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

139 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

140 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

141 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

142 D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

143 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

144 D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

145 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

146 D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

147 III. ÉRTÉKPAPÍROK B/II II. Értékpapírok

148 1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések B/II/1 1. Nem tartós részesedések

149 Tájékoztató adat:

150 - Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken nem kell külön átrendezni

151 - Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése nem kell külön átrendezni

152 2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

153 3. Egyéb értékpapírok B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

154 IV. PÉNZESZKÖZÖK C C) PÉNZESZKÖZÖK

155 1. Pénztár, csekkek C/II II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek

156 2. Bankbetétek C/III Forintszámlák

157 C/IV Devizaszámlák

158 G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

159 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

160 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/2 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

161 3. Halasztott ráfordítások F/3 3. Halasztott ráfordítások

162 H. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKÉJE G SAJÁT TŐKE

163 I. RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TŐKÉJE G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

164 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

165 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon indulótőkéje G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

166 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje G/I I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

167 II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA G/II II. Nemzeti vagyon változásai

168 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

169 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyontőke változása G/II II. Nemzeti vagyon változásai

170 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása G/II II. Nemzeti vagyon változásai

171 III. EREDMÉNYTARTALÉK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

172 IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

173 V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

174 1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

175 2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyonértékelési tartaléka G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

176 3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

177 VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY G/VI VI. Mérleg szerinti eredmény

178 VII. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK TARTALÉKAI a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

179 1. Költségvetési tartalékok

180 2. Vállalkozási tartalékok

181 I. CÉLTARTALÉKOK G/IV IV. Felhalmozott eredmény

182 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre G/IV IV. Felhalmozott eredmény

183 2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre G/IV IV. Felhalmozott eredmény

184 3. Egyéb céltartalékok G/IV IV. Felhalmozott eredmény

185 J. RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI H H) KÖTELEZETTSÉGEK

186 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

187 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

188 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

189 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

190 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

191 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

192 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

193 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

194 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

195 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

196 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

197 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

198 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

199 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

200 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

201 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

202 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

203 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

204 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

205 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK H/II II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

206 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

207 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

208 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

209 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

210 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

211 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

212 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

213 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

214 2. Átváltoztatható kötvények H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

215 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

216 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

217 3. Tartozások kötvénykibocsátásból H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

218 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

219 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

220 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221 4. Beruházási és fejlesztési hitelek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

222 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

223 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

224 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

225 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

226 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

227 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

228 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

229 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

230 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

231 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

232 H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

233 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

234 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

235 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

236 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

237 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

238 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

239 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

240 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

241 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

242 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

243 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

244 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

245 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

246 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

247 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

248 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

249 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

250 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK H H) KÖTELEZETTSÉGEK

251 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

252 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

253 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

254 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

255 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

256 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

257 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

258 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

259 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

260 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

261 1. Rövid lejáratú kölcsönök H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

262 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

263 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

264 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

265 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

266 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

267 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

268 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

269 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

270 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

271 ebből: - Átváltoztatható kötvények nem kell külön átrendezni

272 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

273 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

274 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

275 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

276 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

277 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

278 2. Rövid lejáratú hitelek H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

279 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

280 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

281 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

282 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

283 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

28486 3. Vevőktől kapott előlegek H/III/1 1. Kapott előlegek

285 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

286 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

287 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

288 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

289 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

290 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

291 5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

292 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

293 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

294 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

295 6. Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

296 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

297 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

297/a87 H/III/5 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

298 H/I/1 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

299 H/I/2 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

300 H/I/3 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

301 H/I/4 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

302 H/I/5 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

303 H/I/5 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

304 H/I/6 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

305 H/I/7 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

306 H/I/8 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

307 H/I/8 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

308 H/I/9 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

309 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

310 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

311 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

312 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

313 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

314 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

315 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

316 H/I/9 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

317 H/II/1 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

318 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség H/II/2 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

319 H/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

320 H/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

321 H/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

322 H/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

323 H/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

324 H/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

325 H/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

326 H/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

327 H/II/9 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

328 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

329 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

330 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

331 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

332 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

333 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

334 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

335 H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

336 IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

337 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

338 2. Rövid lejáratú kötelezettségek

339 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

340 K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

341 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása K/1 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

342 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/2 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

343 3. Halasztott bevételek K/3 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

P. H.

....................................................................................
rendező mérleg elkészítéséért kijelölt felelős személy
........................................................................
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....................................., ........... év ........... hó ...... nap Kelt .................................., .......... év ........... hó ...... nap1  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


2  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


3  Módosította: 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 5. § 1.


4  Módosította: 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 5. § 2.


5  Hatályon kívül helyezte: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 6. § (1). Hatálytalan: 2013. XII. 31-én 18 órától.


6  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 2. §. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


7  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


8  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


9  Megállapította: 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2014. V. 1-től.


10  Beiktatta: 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2014. V. 1-től.


11  Beiktatta: 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2014. V. 1-től.


12  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


13  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


14  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


15  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


16  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


17  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


18  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


19  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


20  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


21  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


22  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


23  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


24  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


25  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


26  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


27  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


28  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


29  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


30  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 10. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


31  Hatályon kívül helyezte: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2013. XII. 31-én 18 órától.


32  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 11. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


33  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 11. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


34  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 11. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


35  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 12. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


36  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 13. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


37  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 14. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


38  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 15. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


39  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 15. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


40  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 16. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


41  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 16. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


42  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 16. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


43  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 17. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


44  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 17. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


45  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 18. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


46  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 18. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


47  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 18. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


48  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 19. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


49  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 20. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


50  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 1., 1. melléklet 20. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


51  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


52  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


53  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


54  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


55  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


56  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


57  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


58  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


59  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


60  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


61  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


62  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


63  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


64  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


65  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


66  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


67  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 2., 2. melléklet 10. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


68  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


69  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


70  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


71  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


72  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


73  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


74  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


75  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


76  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


77  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 3., 3. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


78  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


79  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


80  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


81  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


82  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


83  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


84  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


85  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


86  Megállapította: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.


87  Beiktatta: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § 4., 4. melléklet 9. Hatályos: 2013. XII. 31-én 18 órától.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!