Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.III.29.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1)1 A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - fel kell tüntetni.

(2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni:

a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,

c) a technikai funkciókat és

d)2 a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3. § (2) bekezdése szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni

a) - ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra -

aa) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

ab) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és

c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben részesedés vásárlása.

6. § (1)3 A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz - a 3. § (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a 2. mellékletben előírtak szerint mutatókat kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

7. § (1)4 A költségvetési szerv az Áhsz. 3. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi számvitelben az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja.

(2)5 A vállalkozási tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban el kell számolni.

(3) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységeinek költségeit és eredményszemléletű bevételeit az ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.

(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni

a) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

b) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra.

8. §6

9. §7 A 7. §-t a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács közfeladatai és egyéb tevékenységei elszámolására is alkalmazni kell.

3. Az államháztartási szakágazati rend

10. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni.

(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - szakágazatszámmal és -megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni.

(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.

(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a szervet.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1-10. §, a 12. § (3) bekezdése és a 13. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1)-(2)8

(3)9

13. §10

1. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje

1. Általános közszolgáltatások

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek

011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

011230 Államadósság kezelése

0113 Külügyek

011310 Külügyek igazgatása

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

0131 Általános személyzeti szolgáltatások

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0133 Egyéb általános szolgáltatások

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

0140 Alapkutatás

014010 Általános K+F politika

014020 Biotechnológiai alapkutatás

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0160 Egyéb általános közszolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

2. Védelem

0210 Katonai védelem

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

021030 Katonai ügyészségi tevékenység

021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

0220 Polgári honvédelem

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

0230 Külföldi katonai segély

023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

0240 Védelemhez kapcsolódó K+F

024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0250 Egyéb védelmi ügyek

025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

025090 Egyéb védelmi ügyek

3. Közrend és közbiztonság

0310 Rendészeti tevékenységek

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása

031020 Menekültügy igazgatása

031030 Közterület rendjének fenntartása

031041 Vámrendészet

031042 Határrendészet, határvédelem

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

031060 Bűnmegelőzés

031070 Baleset-megelőzés

031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0330 Igazságszolgáltatás

033010 Igazságügy igazgatása

033020 Bírósági tevékenység

033030 Ügyészségi tevékenység

0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034030 Pártfogó felügyelői tevékenység

0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F

035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

4. Gazdasági ügyek

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041120 Földügy igazgatása

041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041150 Cégnyilvántartás

041160 Földmérés, térképészet

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiai szolgáltatás

0412 Általános munkaügyek

041210 Munkaügy igazgatása

041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

0421 Mezőgazdaság

042110 Mezőgazdaság igazgatása

042120 Mezőgazdasági támogatások

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042140 Génmegőrzés, fajtavédelem

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

042180 Állat-egészségügy

0422 Erdőgazdálkodás

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

042220 Erdőgazdálkodás

0423 Halászat és vadászat

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

042320 Vadgazdálkodás

042350 Halászat igazgatása és támogatása

042360 Halászat, haltenyésztés

0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar

043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0432 Kőolaj- és gázipar

043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

0433 Nukleáris fűtőanyagipar

043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar

043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

0435 Villamosenergia-ipar

043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása

0436 Egyéb energiaipar

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat

044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

0442 Feldolgozóipar

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

0443 Építésügy, építőipar

044310 Építésügy igazgatása

044320 Építőipar támogatása

0451 Közúti közlekedés

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045130 Híd, alagút építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180 Közúti járművontatás

045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

0452 Vízi közlekedés

045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045230 Komp- és révközlekedés

0453 Vasúti közlekedés

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

045320 Vasút építése

0454 Légi szállítás

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása

0455 Csővezetékes és egyéb szállítás

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

045530 Csővezetékes szállítás

0460 Hírközlés

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

046030 Egyéb távközlés

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

047120 Piac üzemeltetése

0472 Szállodák és éttermek

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása

0473 Turizmus

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0474 Többcélú fejlesztési projektek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0490 Egyéb gazdasági ügyek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

5. Környezetvédelem

0510 Hulladékgazdálkodás

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051070 Használt eszköz bontása

051080 Hulladék újrahasznosítása

0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0530 Környezetszennyezés csökkentése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

0540 Természet- és tájvédelem

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

0550 Környezetvédelmi K+F

055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0560 Egyéb környezetvédelem

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

0610 Lakásépítés

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

0620 Településfejlesztés

062010 Településfejlesztés igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0630 Vízellátás

063010 Vízügy igazgatása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063070 Vízrajzi mérés

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0640 Közvilágítás

064010 Közvilágítás

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0660 Egyéb kommunális feladatok

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7. Egészségügy

0711 Gyógyszeripari termékek

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása

0712 Egyéb gyógyászati termékek

071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása

0713 Gyógyászati segédeszközök

071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme

071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása

0721 Általános orvosi szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0722 Szakosított orvosi szolgáltatások

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0723 Fogorvosi szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

072313 Fogorvosi szakellátás

072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása

0724 Paramedikális szolgáltatások

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

072440 Mentés

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

072470 Természetgyógyászat

072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások

072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0731 Általános kórházi szolgáltatások

073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0732 Szakosított kórházi szolgáltatások

073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban

073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással

073420 Bentlakásos hospice-ellátás

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0750 Egészségügyi K+F

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0760 Egyéb egészségügy

076010 Egészségügy igazgatása

076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

076061 Környezet-egészségügyi feladatok

076062 Település-egészségügyi feladatok

076063 Sugár-egészségügyi feladatok

076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081010 Sportügyek igazgatása

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

081023 Doppingellenes tevékenység

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0820 Kulturális szolgáltatások

082010 Kultúra igazgatása

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082041 Nemzeti könyvtári feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások

083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9.11 Oktatás

0911 Óvodai nevelés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091240 Alapfokú művészetoktatás

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

0922 Középfokú nevelés, oktatás

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

0941 Felsőszintű képzés

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094130 Egészségügyi szakmai képzés

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

0942 Felsőfokú oktatás

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások

095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

0980 Máshová be nem sorolt oktatás

098010 Oktatás igazgatása

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

10.12 Szociális védelem

1011 Betegség

101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

1012 Fogyatékosság

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

1020 Időskor

102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

1030 Túlélő hozzátartozók

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

1040 Család és gyermekek

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104020 Javítóintézeti ellátás

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

104052 Családtámogatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

1050 Munkanélküliség

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

1060 Lakhatás

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1070 Egyéb szociális kirekesztettség

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054 Családsegítés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

90.13 Technikai funkciókódok

9000 Technikai funkciókódok

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz

1. Általános közszolgáltatások

A B C

1 0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek

2 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége


3
Ide tartozik:
- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása.

4 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység


5
Ide tartozik:
- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) feladatok ellátása.

6 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége7
Ide tartozik:
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.

8 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
9
Ide tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény- fenntartói feladatainak ellátása.

10 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek

11 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése12
Ide tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium)
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.

13 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás14
Ide tartozik:
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium).

15 011230 Államadósság kezelése16
Ide tartozik:
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.

17 0113 Külügyek

18 011310 Külügyek igazgatása

19 Ide tartozik:
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium).

20 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel


21
Ide tartozik:
- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

22 0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

23 012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak24
Ide tartozik:
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.

25 0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

26 012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül


27
Ide tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

28 0131 Általános személyzeti szolgáltatások

29 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása


30
Ide tartozik:
- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő
feladatok ellátása.

31 0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

32 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások


33
Ide tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.

34 0133 Egyéb általános szolgáltatások

35 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

36 Ide tartozik:
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

37 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés


38
Ide tartozik:
- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.

39 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok40
Ide tartozik:
- az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.

41 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok42
Ide tartozik:
- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.

43 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások


44
Ide tartozik:
- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a
3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok
(013370).

45 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
46
Ide tartozik:
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.

47 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások


48
Ide tartozik:
- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

49 0140 Alapkutatás

50 014010 Általános K+F politika
51
Ide tartozik:
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok igazgatásával, szervezésével,
- a tudományos minősítési folyamattal,
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos
ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

52 014020 Biotechnológiai alapkutatás53
Ide tartozik:
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721111, 721121 vagy 721131 szakfeladatokon el kell számolni.

54 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás55
Ide tartozik:
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 721981 szakfeladatokon el kell számolni.

56 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás57
Ide tartozik:
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi, pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 722011, 722014, 722017, 722021, 722024 vagy 722031 szakfeladatokon el kell számolni.

58 0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F

59 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés60
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

61 0160 Egyéb általános közszolgáltatások

62 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


63
Ide tartozik:
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő
feladatok ellátása.

64 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

65 Ide tartozik:
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.

66 016030 Állampolgársági ügyek
67
Ide tartozik:
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,
- az egyéb állampolgársági ügyekkel,
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával összefüggő feladatok ellátása.

68 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása


69
Ide tartozik:
- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető
fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

70 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


71
Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása.

72 0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

73 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók


74
Ide tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

75 0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

76 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


77
Ide tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

78 018020 Központi költségvetési befizetések79
Ide tartozik:
- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések teljesítése.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.

80 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

8114 Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

82 018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről


83
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

84 018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről


85
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

86 018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről


87
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. Védelem

A B C

1 0210 Katonai védelem

2 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés3
Ide tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő feladatok ellátása.

4 021030 Katonai ügyészségi tevékenység

5 Ide tartozik:
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

6 021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

7 Ide tartozik:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

8 0220 Polgári honvédelem

9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

10 Ide tartozik:
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.

11 0230 Külföldi katonai segély

12 023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben


13
Ide tartozik:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint két-, vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok ellátása.

14 0240 Védelemhez kapcsolódó K+F

15 024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés16
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

17 0250 Egyéb védelmi ügyek

18 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása


19
Ide tartozik:
- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel és a hadisír-gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

20 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése21
Ide tartozik:
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy minősített időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal összefüggő feladatok ellátása.

22 025090 Egyéb védelmi ügyek

23 Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.

3. Közrend és közbiztonság

A B C

1 0310 Rendészeti tevékenységek

2 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása


3
Ide tartozik:
- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4 031020 Menekültügy igazgatása


5
Ide tartozik:
- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

6 031030 Közterület rendjének fenntartása7
Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

8 031041 Vámrendészet


9
Ide tartozik:
- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.

10 031042 Határrendészet, határvédelem


11
Ide tartozik:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.

12 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek13
Ide tartozik:
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) összefüggő feladatok ellátása.

14 031060 Bűnmegelőzés


15
Ide tartozik:
- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

16 031070 Baleset-megelőzés


17
Ide tartozik:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal, intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

18 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

19 Ide tartozik:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

20 0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)

21 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása


22
Ide tartozik:
- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

22 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek


23
Ide tartozik:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.

24 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás


25
Ide tartozik:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel összefüggő feladatok ellátása.

26 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése27
Ide tartozik:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.

28 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése29
Ide tartozik:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).

30 0330 Igazságszolgáltatás

31 033010 Igazságügy igazgatása


32
Ide tartozik:
- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

33 033020 Bírósági tevékenység

34 Ide tartozik:
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

35 033030 Ügyészségi tevékenység36
Ide tartozik:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása.

37 0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

38 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása


39
Ide tartozik:
- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

40 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek41
Ide tartozik:
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával, foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 842342-842345 szakfeladatokon el kell számolni.

42 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység43
Ide tartozik:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása.

44 0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F

45 035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés46
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

47 0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

48 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység


49
Ide tartozik:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

50 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás


51
Ide tartozik:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással,
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4. Gazdasági ügyek

A B C

1 0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása


3
Ide tartozik:
- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4 041120 Földügy igazgatása5
Ide tartozik:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

6 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása7
Ide tartozik:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

8 041140 Területfejlesztés igazgatása


9
Ide tartozik:
- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

10 041150 Cégnyilvántartás

11 Ide tartozik:
- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

12 041160 Földmérés, térképészet


13
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

14 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés


15
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

16 041180 Meteorológiai szolgáltatás


17
Ide tartozik:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

18 0412 Általános munkaügyek

19 041210 Munkaügy igazgatása


20
Ide tartozik:
- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

21 041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
22
Ide tartozik:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő feladatok ellátása.

23 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás24
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

25 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


26
Ide tartozik:
- a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

27 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás28
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

29 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)30
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.

31 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás


32
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.

33 041236 Országos közfoglalkoztatási program
34
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.
§-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

35 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram36
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

37 0421 Mezőgazdaság

38 042110 Mezőgazdaság igazgatása39
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

40 042120 Mezőgazdasági támogatások


41
Ide tartozik:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

42 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
43
Ide tartozik:
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni.

44 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem


45
Ide tartozik:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.

46 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése


47
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

48 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása49
Ide tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

50 042180 Állat-egészségügy


51
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

52 0422 Erdőgazdálkodás

53 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

54 Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

55 042220 Erdőgazdálkodás


56
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 020000 szakfeladaton el kell számolni.

57 0423 Halászat és vadászat

58 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása59
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

60 042320 Vadgazdálkodás


61
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010003 szakfeladaton el kell számolni.

62 042350 Halászat igazgatása és támogatása63
Ide tartozik:
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

64 042360 Halászat, haltenyésztés


65
Ide tartozik:
- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 030000 szakfeladaton el kell számolni.

66 0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar

67 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
68
Ide tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

69 0432 Kőolaj- és gázipar

70 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása71
Ide tartozik:
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)

72 0433 Nukleáris fűtőanyagipar

73 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása74
Ide tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

75 0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar

76 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

77 Ide tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

78 0435 Villamosenergia-ipar

79 043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása80
Ide tartozik:
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

81 0436 Egyéb energiaipar

82 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása83
Ide tartozik:
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

84 0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat


85
044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása86
Ide tartozik:
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

87 0442 Feldolgozóipar

88 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása89
Ide tartozik:
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

90 0443 Építésügy, építőipar

91 044310 Építésügy igazgatása


92
Ide tartozik:
- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

93 044320 Építőipar támogatása


94
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

95 0451 Közúti közlekedés

96 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása97
Ide tartozik:
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

98 045120 Út, autópálya építése


99
Ide tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.

100 045130 Híd, alagút építése

101 Ide tartozik:
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút
építésével összefüggő feladatok ellátása.

102 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás103
Ide tartozik:
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi személyszállítással,
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi
tranzitrendszernek)
összefüggő feladatok ellátása.

104 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás105
Ide tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással
összefüggő feladatok ellátása.

106 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

107 Ide tartozik:
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

108 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása


109
Ide tartozik:
- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

110 045180 Közúti járművontatás


111
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.

112 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata


113
Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.

114 0452 Vízi közlekedés

115 045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása116
Ide tartozik:
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium).

117 045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)118
Ide tartozik:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).

119 045230 Komp- és révközlekedés

120 Ide tartozik:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

121 0453 Vasúti közlekedés

122 045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása


123
Ide tartozik:
- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

124 045320 Vasút építése

125 Ide tartozik:
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.

126 0454 Légi szállítás

127 045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása128
Ide tartozik:
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

129 0455 Csővezetékes és egyéb szállítás

130 045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása131
Ide tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

132 045530 Csővezetékes szállítás


133
Ide tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

134 0460 Hírközlés

135 046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
136
Ide tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).

137 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek


138
Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

139 046030 Egyéb távközlés


140
Ide tartozik:
- a 046030 funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

141 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás


142
Ide tartozik:
- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy internet-alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő feladatok ellátása.

143 0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás

144 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása145
Ide tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

146 047120 Piac üzemeltetése


147
Ide tartozik:
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.

148 0472 Szállodák és éttermek

149 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása150
Ide tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

151 0473 Turizmus

152 047310 Turizmus igazgatása és támogatása


153
Ide tartozik:
- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

154 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek


155
Ide tartozik:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével, népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

156 0474 Többcélú fejlesztési projektek

157 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

158 Ide tartozik:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.

159 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
160
Ide tartozik:
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő
kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások

161 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai


162
Ide tartozik:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

163 047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai


164
Ide tartozik:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

165 0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F

166 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés167
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

168 0490 Egyéb gazdasági ügyek

169 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek


170
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

171 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

172 Ide tartozik:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult
technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.

5. Környezetvédelem

A B C

1 0510 Hulladékgazdálkodás

2 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása


3
Ide tartozik:
- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
5
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.

6 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása


7
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

8 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása9
Ide tartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.

10 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása


11
Ide tartozik:
- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

12 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


13
Ide tartozik:
- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) összefüggő feladatok ellátása.

14 051070 Használt eszköz bontása

15 Ide tartozik:
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.

16 051080 Hulladék újrahasznosítása


17
Ide tartozik:
- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint
ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.

18 0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás

19 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása


20
Ide tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

21 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

22
Ide tartozik:
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével
összefüggő feladatok ellátása.

23 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása


24
Ide tartozik:
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével, valamint
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.

25 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése


26
Ide tartozik:
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

27 0530 Környezetszennyezés csökkentése

28 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása


29
Ide tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

30 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek


31
Ide tartozik:
- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő feladatok ellátása.

32 0540 Természet- és tájvédelem

33 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása34
Ide tartozik:
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

35 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

36
Ide tartozik:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és
látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 910421-910422 szakfeladatokon el kell számolni.

37 0550 Környezetvédelmi K+F

38 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés39
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

40 0560 Egyéb környezetvédelem

41 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása42
Ide tartozik:
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510-0550 funkciócsoportok).

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

A B C

1 0610 Lakásépítés

2 061010 Lakáspolitika igazgatása


3
Ide tartozik:
- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4 061020 Lakóépület építése

5 Ide tartozik:
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.

6 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások7
Ide tartozik:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal, valamint
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

8 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok


9
Ide tartozik:
- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

10 0620 Településfejlesztés

11 062010 Településfejlesztés igazgatása

12 Ide tartozik:
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

13 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk


14
Ide tartozik:
- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

15 0630 Vízellátás

16 063010 Vízügy igazgatása


17
Ide tartozik:
- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.

18 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás19
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő
feladatok ellátása.

20 063070 Vízrajzi mérés

21 Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.

22 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése23
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

24 0640 Közvilágítás

25 064010 Közvilágítás

26 Ide tartozik:
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

27 0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

28 065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés29
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

30 0660 Egyéb kommunális feladatok

31 066010 Zöldterület-kezelés


32
Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák,
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).

33 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34 Ide tartozik:
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő
feladatok ellátása.

7. Egészségügy

A B C

1 0711 Gyógyszeripari termékek

2 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem3
Ide tartozik:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470003 szakfeladaton el kell számolni.

4 071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása5
Ide tartozik:
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

6 0712 Egyéb gyógyászati termékek

7 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme8
Ide tartozik:
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.

9 071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása10
Ide tartozik:
- az egyéb (071220 funkciónál meghatározott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő
kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

11 0713 Gyógyászati segédeszközök

12 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
13
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.

14 071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása15
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

16 0721 Általános orvosi szolgáltatások

17 072111 Háziorvosi alapellátás

18 Ide tartozik:
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres,
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

19 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás20
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

21 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás22
Ide tartozik:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a temetkezési célú halottszállítás.

23 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása24
Ide tartozik:
- az általános orvosi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

25 0722 Szakosított orvosi szolgáltatások

26 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása


27
Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.

28 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása29
Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.

30 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása


31
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.

32 072240 Járóbetegek egynapos ellátása

33 Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával összefüggő feladatok ellátása.

34 072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása35
Ide tartozik:
- a járóbeteg-ellátás feladatainak e-alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

36 0723 Fogorvosi szolgáltatások

37 072311 Fogorvosi alapellátás


38
Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.

39 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

40 Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok ellátása.

41 072313 Fogorvosi szakellátás


42
Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.

43 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása44
Ide tartozik:
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

45 0724 Paramedikális szolgáltatások

46 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás47
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.

48 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások49
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.

50 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások51
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.

52 072440 Mentés
53
Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).

54 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás


55
Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

56 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások


57
Ide tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal
(ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) összefüggő feladatok ellátása.

58 072470 Természetgyógyászat


59
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

60 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások


61
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.

62 072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása63
Ide tartozik:
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

64 0731 Általános kórházi szolgáltatások

65 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban66
Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.

67 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban


68
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.

69 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban70
Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.

71 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)


72
Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.

73 073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása74
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

75 0732 Szakosított kórházi szolgáltatások

76 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban


77
Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.

78 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban


79
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.

80 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban81
Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.

82 0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

83 073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

84 Ide tartozik:
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.

85 0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások

86 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással87
Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

88 073420 Bentlakásos hospice-ellátás


89
Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

90 0740 Közegészségügyi szolgáltatások

91 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás


92
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.

93 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás


94
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.

95 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok96
Ide tartozik:
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.

97 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése


98
Ide tartozik:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával
összefüggő feladatok ellátása.

99 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás100
Ide tartozik:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

101 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás102
Ide tartozik:
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

103 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

104 Ide tartozik:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

105 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése


106
Ide tartozik:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.

107 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei


108
Ide tartozik:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.

109 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei


110
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.

111 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok


112
Ide tartozik:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

113 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank114
Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.

115 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása116
Ide tartozik:
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

117 0750 Egészségügyi K+F

118 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés119
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

120 0760 Egyéb egészségügy

121 076010 Egészségügy igazgatása


122
Ide tartozik:
- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

123 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása


124
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

125 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
126
Ide tartozik:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal, valamint
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869011, illetve a 869012 szakfeladatokon el kell számolni.

127 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése


128
Ide tartozik:
- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559092, illetve az 559094 szakfeladaton el kell számolni.

129 076061 Környezet-egészségügyi feladatok


130
Ide tartozik:
- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.

131 076062 Település-egészségügyi feladatok


132
Ide tartozik:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.

133 076063 Sugár-egészségügyi feladatok


134
Ide tartozik:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

135 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok


136
Ide tartozik:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.

137 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás138
Ide tartozik:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

139 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása140
Ide tartozik:
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

A B C

1 0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

2 081010 Sportügyek igazgatása


3
Ide tartozik:
- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4 081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása


5
Ide tartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

6 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak


7
Ide tartozik:
- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal,
„sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

8 081023 Doppingellenes tevékenység

9 Ide tartozik:
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

10 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


11
Ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.

12 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
13
Ide tartozik:
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal, teljesítménymérésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

14 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása15
Ide tartozik:
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

16 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása


17
Ide tartozik:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

18 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása


19
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

20 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

21 Ide tartozik:
- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak
támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

22 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás


23
Ide tartozik:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).

24 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
25
Ide tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely- szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni.

26 0820 Kulturális szolgáltatások

27 082010 Kultúra igazgatása


28
Ide tartozik:
- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

29 082020 Színházak tevékenysége30
Ide tartozik:
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 900111-900113 szakfeladatokon el kell számolni.

31 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)32
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 900121-900300 szakfeladatokon el kell számolni.

33 082041 Nemzeti könyvtári feladatok


34
Ide tartozik:
- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

35 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása36
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek megfelelően -a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.
összefüggő feladatok ellátása

37 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme


38
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

39 082044 Könyvtári szolgáltatások

40
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

41 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme42
Ide tartozik:
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok ellátása.

43 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
44
Ide tartozik:
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével; illetve
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával

45 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
46
Ide tartozik:
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.

47 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység


48
Ide tartozik:
- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

49 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység50
Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások,
tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

51 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység52
Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) összefüggő feladatok ellátása.

53 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása


54
Ide tartozik:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő
feladatok ellátása.

55 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése


56
Ide tartozik:
- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával összefüggő feladatok ellátása.

57 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
58
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

59 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása60
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

61 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek62
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

63 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés


64
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

65 0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások

66 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása


67
Ide tartozik:
- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

68 083020 Könyvkiadás


69
Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.

70 083030 Egyéb kiadói tevékenység


71
Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása.

72 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása


73
Ide tartozik:
- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése.

74 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása


75
Ide tartozik:
- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő
kifizetések teljesítése.

76 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása


77
Ide tartozik:
- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás érdekében a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

78 0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások


79
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása80
Ide tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

81 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása82
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.

83 084031 Civil szervezetek működési támogatása84
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

85 084032 Civil szervezetek programtámogatása
86
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

87 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása88
Ide tartozik:
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami
és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).

89 084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása


90
Ide tartozik:
- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

91 084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása


92
Ide tartozik:
- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység, valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

93 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
94
Ide tartozik:
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

95 0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

96 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés97
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

98 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

99 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
100
Ide tartozik:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

101 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése


102
Ide tartozik:
- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

103 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés


104
Ide tartozik:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok ellátása.

105 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

106 Ide tartozik:
- a mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

9. Oktatás

A B C

1 0911 Óvodai nevelés

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai3
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai5
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

6 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


7
Ide tartozik:
- kizárólag az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása.
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén
(fő)

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


9
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

10 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

11 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon12
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

13 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon14
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

15 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon16
Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

17 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok


18
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

19 091240 Alapfokú művészetoktatás
20
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő feladatainak ellátása.
Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

21 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

22 Ide tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

23 091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

24 Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.

25 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon


26
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon27
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

28 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon29
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)


30
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon31
Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)


32
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok


33
Ide tartozik:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

34 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon


35
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.

36 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés


37
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

38 0922 Középfokú nevelés, oktatás

39 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai40
Ide tartozik:
- a 9-12(13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

41 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai42
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

43 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

44 Ide tartozik:- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával összefüggő feladatok
ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

45 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban46
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)


47
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban48
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

49 092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban50
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

51 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
52
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

53 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
54
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853222 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

55 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok


56
Ide tartozik:
- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

57 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok58
Ide tartozik:
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni.

59 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés


60
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

61 0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

62 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések


63
Ide tartozik:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.

64 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés


65
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

66 0941 Felsőszintű képzés

67 094110 Felsőoktatási szakképzés

68
Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

69 094120 Szakirányú továbbképzés
70
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

71 094130 Egészségügyi szakmai képzés

72
Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba nem besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az ETI, EEKH, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

73 094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés


74
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

75 0942 Felsőfokú oktatás

76 094210 Felsőfokú oktatás

7715 Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

78 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás79
Ide tartozik:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással összefüggő feladatok ellátása.

80 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

81
Ide tartozik:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),
- minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával
(intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

82-8316

84 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
85
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 559012-559013 szakfeladatokon el kell számolni.

86 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés


87
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

88 0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások

89 095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai90
Ide tartozik:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

91 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés


92
Ide tartozik:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így
különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.

93 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
94
Ide tartozik:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

95 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások


96
Ide tartozik:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

97 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

9817 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9918 Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.

10019 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

10120 Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

102 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása103
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559011és 562914 szakfeladatokon el kell számolni.

104 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése105
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése, étkeztetése (096030).

106 0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F

107 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés108
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

109 0980 Máshová be nem sorolt oktatás

110 098010 Oktatás igazgatása


111
Ide tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

112 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

113 Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.

114 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

115 Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

116 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

117 Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.

118 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

119 Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

120 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés121
Ide tartozik:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

10. Szociális védelem

A B C

1 1011 Betegség

2 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
3
Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

4 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
5
Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 és 872003 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

6 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

7
Ide tartozik:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

8 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
9
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

10 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
11
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872006 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

12 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
13
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

14 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
15
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

16 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
17
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

18 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére


19
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

20 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása21
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

22 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása23
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

24 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

25
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

26 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

27
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

28 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
29
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

30 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások


31
Ide tartozik:
- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

32 1012 Fogyatékosság

33 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
34
Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 és 873022 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

35 101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása


36
Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával,
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és
ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023-873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

37 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
38
Ide tartozik:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

39 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
40
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873028 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

41 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
42
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

43 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
44
Ide tartozik:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

45 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások


46
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

47 101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások


48
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

49 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

50 Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.

51 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások52
Ide tartozik:
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet minden egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő akadálymentesítésével;
- a közszolgáltatások és minden egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő - , közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal;
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

53 1020 Időskor

54 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása55
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).

56 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása


57
Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával, valamint
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe
tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873011 és 873013 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

58 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
59
Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

60 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
61
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881011-881012 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

62 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások


63
Ide tartozik:
- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

64 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok


65
Ide tartozik:
- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

66 1030 Túlélő hozzátartozók

67 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai


68
Ide tartozik:
- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

69 1040 Család és gyermekek

70 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások


71
Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a nevelőszülőnél, valamint a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879016 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

72 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
73
Ide tartozik:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879017-879019 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

74 104020 Javítóintézeti ellátás75
Ide tartozik:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879020 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

76 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

7721 Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos f eladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101-889102 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77/A22 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében

77/B23 Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77/C24 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

77/D25 Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

78 104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

79 Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889206 szakfeladaton el kell számolni.

80 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
81
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással, a Biztos Kezdet Gyerekház
szolgáltatással, a gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és a 889207 szakfeladatokon el kell számolni.

82 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások83
Ide tartozik:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési támogatás kifizetése, teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

84 104052 Családtámogatások85
Ide tartozik:
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a terhességi, gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

86 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok


87
Ide tartozik:
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

88 104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok


89
Ide tartozik:
- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátása.

90 1050 Munkanélküliség

91 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai92
Ide tartozik:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

93 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások


94
Ide tartozik:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.

95 1060 Lakhatás

96 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése97
Ide tartozik:
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 680003 szakfeladaton el kell számolni.

98 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

99 Ide tartozik:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást
segítő ellátással,
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

100 1070 Egyéb szociális kirekesztettség

101 107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása102
Ide tartozik:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879031 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

103 107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
104
Ide tartozik:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879032 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

105 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
106
Ide tartozik:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan
személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879033-879034 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

107 107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére
108
Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879036 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

109 107015 Hajléktalanok nappali ellátása110
Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889913 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

111 107016 Utcai szociális munka
112
Ide tartozik:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889929 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

113 107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása114
Ide tartozik:
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879035 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

115 107030 Szociális foglalkoztatás


116
Ide tartozik:
- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

117 107051 Szociális étkeztetés
118
Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889921 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

119 107052 Házi segítségnyújtás
120
Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

121 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás122
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

123 107054 Családsegítés124
Ide tartozik:
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

125 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
126
Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

127 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


128
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

129 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

130 Ide tartozik:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási)
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

131 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok


132
Ide tartozik:
- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód,
valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

133 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok


134
Ide tartozik:
- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

135 1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

136 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés137
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.

138 1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

139 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása


140
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

141 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása


142
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése;
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.

143 109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás144
Ide tartozik:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

90. Technikai funkciókódok

A B C

1 9000 Technikai funkciókódok

2 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről


3
Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

4 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
5
Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

6 900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
7
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

8 900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről9
Ide tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

10 900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről11
Ide tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

12 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek13
Ide tartozik:
- az önkormányzati alrendszerben a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatának;
- a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeinek, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeinek (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),
- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételek,
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételek;
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásainak,
- a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadások,
- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásának elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

14 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása


15
Ide tartozik:
- a funkcióhoz időlegesen nem köthető központi, fejezeti és más tartalékok elszámolása azzal, hogy felhasználáskor a cél szerinti funkcióra át kell vezetni.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

16-1726

18 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei19
Ide tartozik:
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a megfelelő szakfeladatokon el kell számolni.

3. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartási szakfeladatok rendje

1. MEZŐGAZDASÁG

010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

020000 Erdőgazdálkodás

030000 Halászat, haltenyésztés

2. IPAR

080000 Egyéb bányászat

100001 Élelmiszer- és italgyártás

130001 Könnyűipari termék gyártása

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

200000 Vegyi anyag, termék gyártása

210000 Gyógyszergyártás

320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3. ÉPÍTŐIPAR

430000 Speciális szaképítés

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS

450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

460000 Nagykereskedelem

470001 Könyv-kiskereskedelem

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

470009 Egyéb kiskereskedelem

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

500002 Egyéb vízi szállítás

510000 Légi szállítás

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521020 Raktározás, tárolás

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

522004 Közúti járművontatás

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

530000 Futárpostai tevékenység

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

551000 Szállodai szolgáltatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése

559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése

559094 Vendégszállás üzemeltetése

561000 Éttermi vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

582000 Szoftverkiadás

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

610002 Egyéb távközlés

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

639910 Sajtófigyelés

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás

692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása

712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

712202 Nemesfémvizsgálat

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721200 Génmegőrzés, fajtavédelem

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

721931 Agrártudományi alapkutatás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

721961 Földtudományi alapkutatás

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

721971 Műszaki tudományi alapkutatás

721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

721981 Fizikai alapkutatás

721982 Fizikai alkalmazott kutatás

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

Reklám, piackutatás

730000 Reklám, piackutatás

Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

749020 Meteorológiai szolgáltatás

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

749033 Rendszertanúsítás

749034 Akkreditációs tevékenység

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

750000 Állat-egészségügyi ellátás

770000 Kölcsönzés

790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

811000 Építményüzemeltetés

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok

Büntetés-végrehajtási tevékenység

842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

842344 Fogvatartottak ellátása

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon

12.27 FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS

Felsőoktatási szakképzés

854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület

854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület

854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület

854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület

854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület

854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület

854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés

854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület

854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Egyéb felsőszintű képzés

854161 Szakirányú továbbképzés

854162 Egészségügyi szakmai képzés

854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése

Alapképzés

854221 Alapképzés - Agrár képzési terület

854222 Alapképzés - Informatika képzési terület

854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület

854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület

854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854233 Alapképzés - Jogi képzési terület

854234 Alapképzés - Művészet képzési terület

854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854236 Alapképzés - Pedagógusképzés

854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület

854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Mesterképzés

854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület

854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület

854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület

854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület

854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület

854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület

854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés

854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület

854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Osztatlan képzés

854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület

854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület

854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület

854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület

854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés

Doktori képzés

854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület

854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület

854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület

854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület

854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület

854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület

854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület

854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés

854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület

854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület

854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

Duális képzés

854293 Duális képzés - Agrár képzési terület

854294 Duális képzés - Informatika képzési terület

854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület

854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület

854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13.28 EGYÉB OKTATÁS

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855300 Járművezető-oktatás

855400 Kötelező szakmai továbbképzés

855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés

855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

Oktatást kiegészítő tevékenység

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

14.29 EGÉSZSÉGÜGY

Fekvőbeteg-ellátás

861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban

861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban

861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban

861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban

861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban

861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban

861040 Egészségügyi ápolás bentlakással

861050 Bentlakásos hospice-ellátás

Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

15.30 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozó otthoni ellátás

879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása

881012 Demens betegek nappali ellátása

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsődei ellátás

889102 Családi napközi

889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében

Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889202 Kórházi szociális munka

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

889204 Kapcsolattartási ügyelet

889205 Iskolai szociális munka

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889913 Nappali melegedő

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889929 Utcai szociális munka

16. KULTÚRA

Művészeti tevékenységek

900111 Befogadó színházak tevékenysége

900112 Produkciós színházak tevékenysége

900113 Kőszínházak tevékenysége

900121 Zeneművészeti tevékenység

900122 Táncművészeti tevékenység

900123 Cirkuszművészeti tevékenység

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

900300 Alkotóművészeti tevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Múzeumi tevékenység

910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység

910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység

Egyéb kultúra

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

Közművelődési tevékenységek

910501 Közművelődési tevékenységek

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

17. SPORT, SZABADIDŐ

Sporttevékenység és támogatása

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Egyéb szórakoztatás

932102 Vidámparkok üzemeltetése

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése

932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932912 Táncterem működtetése

932913 Sípálya üzemeltetése

932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

4. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatokhoz

1. MEZŐGAZDASÁG

A B

1 010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások


2
Itt kell elszámolni:
- a növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3 010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások


4
Itt kell elszámolni:
- az állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5 010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások


6
Itt kell elszámolni:
- a vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

7 020000 Erdőgazdálkodás


8
Itt kell elszámolni:
- az erdőgazdálkodási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9 030000 Halászat, haltenyésztés


10
Itt kell elszámolni:
- az halászat, haltenyésztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

2. IPAR

A B

1 080000 Egyéb bányászat


2
Itt kell elszámolni:
- az egyéb bányászati tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3 100001 Élelmiszer- és italgyártás

4 130001 Könnyűipari termék gyártása

5 Itt kell elszámolni:
- a könnyűipari termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6 180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

7 Itt kell elszámolni:
- a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

8 200000 Vegyi anyag, termék gyártása


9
Itt kell elszámolni:
- a vegyi anyagok, termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

10 210000 Gyógyszergyártás


11
Itt kell elszámolni:
- a gyógyszergyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

12 320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

13 Itt kell elszámolni:
- az egyéb feldolgozóipari tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

14 330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása


15
Itt kell elszámolni:
- az ipari gépek, berendezések, eszközök szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.

3. ÉPÍTŐIPAR

A B

1 430000 Speciális szaképítés

2 Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásként végzett szaképítési tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS

A B

1 450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása


2
Itt kell elszámolni:
- a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmének, valamint a szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3 460000 Nagykereskedelem

4 Itt kell elszámolni:
- a nagykereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5 470001 Könyv-kiskereskedelem


6
Itt kell elszámolni:
- a könyv-kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

7 470003 Gyógyszer-kiskereskedelem


8
Itt kell elszámolni:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.

9 470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme10
Itt kell elszámolni:
- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók, mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus-szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész, mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

11 470009 Egyéb kiskereskedelem

12 Itt kell elszámolni:
- az egyéb kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

13 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás14
Itt kell elszámolni:
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

15 493901 Távolsági közúti személyszállítás


16
Itt kell elszámolni:
- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

17 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
18
Itt kell elszámolni:
- a helyközi külön célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás,
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítás,
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

19 494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

20 Itt kell elszámolni:
- a közúti áruszállítás, költöztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

21 500002 Egyéb vízi szállítás

22 Itt kell elszámolni:
- a vízi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

23 510000 Légi szállítás

24 Itt kell elszámolni:
- a légi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

25 521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
26
Itt kell elszámolni:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításának továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásának, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

27 521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése28
Itt kell elszámolni:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésének, tárolásának, állagmegóvásának, felújításának, karbantartásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

29 521020 Raktározás, tárolás

30 Itt kell elszámolni:
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

31 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása32
Itt kell elszámolni:
- a parkoló, garázs üzemeltetésével összefüggő tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

33 522004 Közúti járművontatás34
Itt kell elszámolni:
- a hatóság elrendelésére, közlekedés-biztonsági vagy egyéb okból végzett közúti járművontatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

35 522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

36 Itt kell elszámolni:
- a szállítást kiegészítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

37 530000 Futárpostai tevékenység

38 Itt kell elszámolni:
- a futárpostai tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

A B

1 551000 Szállodai szolgáltatás

2 Itt kell elszámolni:
- a szállodai szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
4
Itt kell elszámolni:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás, illetve működtetésük vagy igénybevételük önköltségét és eredményszemléletű bevételét. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)

5 552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás


6
Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.

7 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára


8
Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

9 559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
10
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő
elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés alapján működtetik.

11 559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

12 559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása13
Itt kell elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

14 559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése

15 Itt kell elszámolni:
- az orvos- és nővérszállók üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

16 559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése


17
Itt kell elszámolni:
- a szolgálati lakás, szállás, munkásszállás üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

18 559094 Vendégszállás üzemeltetése


19
Itt kell elszámolni:
- a vendégszállás, vendégszoba üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

20 561000 Éttermi vendéglátás


21
Itt kell elszámolni:
- az éttermi, önkiszolgáló, vagy mozgó (mozgóbüfé, kiszállítás) éttermi vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

22 562100 Rendezvényi étkeztetés23
Itt kell elszámolni:
- a rendezvényeken, a megrendelő által megjelölt helyen, eseti alkalommal nyújtott étkeztetési szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

24 562912 Óvodai intézményi étkeztetés


25
Itt kell elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

26 562913 Iskolai intézményi étkeztetés


27
Itt kell elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

28 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése


29
Itt kell elszámolni:
- a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

30 562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése


31
Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.

32 562916 Üdülői, tábori étkeztetés

33 Itt kell elszámolni:
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

34 562917 Munkahelyi étkeztetés


35
Itt kell elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

36 562920 Egyéb vendéglátás

37 Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

A B

1 581100 Könyvkiadás2
Itt kell elszámolni:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásának (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

3 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása


4
Itt kell elszámolni:
- a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5 581900 Egyéb kiadói tevékenység


6
Itt kell elszámolni:
- a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7 582000 Szoftverkiadás8
Itt kell elszámolni:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadásának (beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9 591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

10 Itt kell elszámolni:
- a film-, video-, televízióműsor-gyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

11 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

12 Itt kell elszámolni:

- a hangfelvétel készítésének, kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

13 601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt


14
Itt kell elszámolni:
- a rádióműsor-összeállítás készítésének és közvetítésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

15 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása


16
Itt kell elszámolni:
- a televízió-műsor összeállításának, szolgáltatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

17 610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése18
Itt kell elszámolni:
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

19 610002 Egyéb távközlés


20
Itt kell elszámolni:
- a 610001 szakfeladatba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

21 620000 Információ-technológiai szolgáltatás


22
Itt kell elszámolni:
- a számítógépes programozás, az információ-technológiai szaktanácsadás, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése, összeomlás utáni helyreállítása, valamint a szoftvertelepítés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

23 631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás


24
Itt kell elszámolni:
- az adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.

25 639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység


26
Itt kell elszámolni:
- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésének, felkutatásának, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

27 639910 Sajtófigyelés


28
Itt kell elszámolni:
- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések felkutatásának, összegyűjtésének, meghatározott
témakörök szerinti rendszerezésének, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

29 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

30 Itt kell elszámolni:
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS

A B

1 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése2
Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem szociális célú lakóingatlanok nem szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4 Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik jellemzően az üzlet- és irodahelyiségek bérbeadása, bérleti jogának értékesítése, az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére; az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5 680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése6
Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális célú lakóingatlanok szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

A B C

1 692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás


2
Itt kell elszámolni:
- a gazdálkodás bizonylatai nyilvántartásának, könyvelésének, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésének vagy vizsgálatának, ellenőrzésének, a bérszámfejtés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3 692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység


4
Itt kell elszámolni:
- könyvvizsgálat és hitelesítés; a könyvelés, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevalláskészítés, adótanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5 700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás6
Itt kell elszámolni:
- a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás, valamint az üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás (a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert érintő területeken) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás


8
Itt kell elszámolni:
- az az épülettervezés, tervrajzkészítés, várostervezés, tájépítés-tervezés, valamint a mérnöki tervezés és a mérnöki tanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

9 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés

10 712101 Mérőeszközök hitelesítése
11
Itt kell elszámolni:
- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban, illetve a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatának és a hitelesítés tanúsításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes működésének a vizsgálatára.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.

12 712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata13
Itt kell elszámolni:
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

14 712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata15
Itt kell elszámolni:
- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

16 712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok17
Itt kell elszámolni:
- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi
vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.


18
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása19
Itt kell elszámolni:
- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításának, a tanúsítási folyamat előkészítésének, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi vizsgálatoknak, műszaki dokumentációértékeléseknek és szakvéleményezéseknek, a tanúsítási folyamat lezárásának, nyilvántartásának és felügyeletének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárások önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által finanszírozható egészség-megőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas termékek alkalmassági tanúsításának, laboratóriumi vizsgálatának, szakvéleményezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.

20 712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok21
Itt kell elszámolni:
- az élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő ellenőrző vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

22 712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés23
Itt kell elszámolni:
- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt
műszaki vizsgálat, elemzés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

24 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

25 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés26
Itt kell elszámolni:
- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi
anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

27 712202 Nemesfémvizsgálat28
Itt kell elszámolni:
- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmának tanúsításával összefüggő önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

29 712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

30 Itt kell elszámolni:
- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos
vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

31 712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata32
Itt kell elszámolni:
- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak
vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

33 712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés34
Itt kell elszámolni:
- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

35 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

36 721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

37 721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

38 721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

39 721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

40 721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

41 721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

42 721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

43 721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

44 721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

45 721200 Génmegőrzés, fajtavédelem46
Itt kell elszámolni:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésének, védelmének, hasznosításának, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

47 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

48 721911 Matematikai alapkutatás

49 721912 Matematikai alkalmazott kutatás

50 721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

51 721921 Orvostudományi alapkutatás

52 721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

53 721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

54 721931 Agrártudományi alapkutatás

55 721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás

56 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

57 721941 Biológiai alapkutatás

58 721942 Biológiai alkalmazott kutatás

59 721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

60 721951 Kémiai alapkutatás

61 721952 Kémiai alkalmazott kutatás

62 721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

63 721961 Földtudományi alapkutatás

64 721962 Földtudományi alkalmazott kutatás

65 721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

66 721971 Műszaki tudományi alapkutatás

67 721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás

68 721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

69 721981 Fizikai alapkutatás

70 721982 Fizikai alkalmazott kutatás

71 721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

72 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73 722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

74 722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

75 722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés

76 722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

77 722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

78 722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

79 722017 Szociológiai alapkutatás

80 722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

81 722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

82 722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

83 722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

84 722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

85 722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

86 722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

87 722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

88 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

89 722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

90 722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

91 Reklám, piackutatás

92 730000 Reklám, piackutatás
93
Itt kell elszámolni:
- a hirdetési szolgáltatások,
- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése érdekében (beleértve az eredmények statisztikai elemzését), valamint
- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények statisztikai elemzése.(nem elkülönülten)
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

94 Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

95 749010 Igazságügyi szakértői tevékenység96
Itt kell elszámolni:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

97 749020 Meteorológiai szolgáltatás98
Itt kell elszámolni:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok
elemzésének, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

99 749032 Minőségbiztosítási tevékenység100
Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott minőségbiztosítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

101 749033 Rendszertanúsítás

102 Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott
rendszertanúsítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

103 749034 Akkreditációs tevékenység104
Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott akkreditációs eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

105 749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
106
Itt kell elszámolni:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

107 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység108
Itt kell elszámolni:
- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A B

1 750000 Állat-egészségügyi ellátás


2
Itt kell elszámolni:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3 770000 Kölcsönzés


4
Itt kell elszámolni:
- a gépek, berendezések, állatok, járművek, irodai és egyéb tárgyi eszközök kölcsönzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5 790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás


6
Itt kell elszámolni:
- az utazással, üdültetéssel kapcsolatos szervezési és egyéb szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7 811000 Építményüzemeltetés8
Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat);

9 812000 Takarítás


10
Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében belül végzett takarítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.

11 813000 Zöldterület-kezelés


12
Itt kell elszámolni:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésének, kiépítésének és kezelésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
Ide tartozik:
- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára:
= magán- és köztulajdonok,

= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek),
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),
= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők),
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek),
- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás),
- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése,
- a fák, sövények nyesése, metszése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

13 821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás


14
Itt kell elszámolni:
- a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

15 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése


16
Itt kell elszámolni:
- a rendezvények szervezése, reklámozása.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

A B C

1 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés


2
Itt kell elszámolni:
- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

3 841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok
4
Itt kell elszámolni:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével, minősítésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

5 Büntetés-végrehajtási tevékenység

6 842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)


7
Itt kell elszámolni:
- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

8 842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése


9
Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési, kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

10 842344 Fogvatartottak ellátása


11
Itt kell elszámolni:
- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

12 842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése


13
Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

A B C

1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés


2
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon


3
Itt kell elszámolni:
- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.


4
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon


5
Itt kell elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

12.31 FELSŐOKTATÁS

A B

1 Felsőszintű képzés

2 Ebbe a szakfeladatcsoportba tartoznak a felsőfokú végzettségi szintet nem nyújtó, felsőszintű képzések. Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének, formájának megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a képzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.

3 Itt kell elszámolni:
- képzési területenként a felsőoktatási szakképzésekkel,
- a szakirányú továbbképzésekkel,
- a törvényben meghatározott egészségügyi szakmai képzéssel, valamint
- a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató elkülönült, nem tanrendbe épített felzárkóztató képzésével,
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

4 854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület

5 854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület

6 854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület

7 854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

8 854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület

9 854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

10 854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

11 854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület

12 854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület

13 854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület

14 854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés

15 854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület

16 854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület

17 854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

18 854161 Szakirányú továbbképzés

19 854162 Egészségügyi szakmai képzés

20 854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése

21 Felsőoktatás

22 Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben végzett alapképzés, mesterképzés, duális képzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a részképzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.

23 Alapképzés

24 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

25 854221 Alapképzés - Agrár képzési terület

26 854222 Alapképzés - Informatika képzési terület

27 854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület

28 854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

29 854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület

30 854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

31 854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

32 854233 Alapképzés - Jogi képzési terület

33 854234 Alapképzés - Művészet képzési terület

34 854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület

35 854236 Alapképzés - Pedagógusképzés

36 854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület

37 854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület

38 854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

39 Mesterképzés

40 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

41 854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület

42 854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület

43 854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület

44 854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

45 854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület

46 854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

47 854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

48 854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület

49 854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület

50 854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület

51 854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés

52 854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület

53 854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület

54 854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

55 Osztatlan képzés

56 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

57 854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület

58 854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület

59 854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület

60 854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület

61 854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

62 854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés

63 Doktori képzés

64 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idő hat félév.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

65 854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület

66 854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület

67 854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület

68 854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

69 854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület

70 854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület

71 854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

72 854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület

73 854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület

74 854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület

75 854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés

76 854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület

77 854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület

78 854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

79 Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

80 Itt kell elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

81 854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

82 854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

83 Duális képzés

84 Itt kell elszámolni:
- a duális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

85 854293 Duális képzés - Agrár képzési terület

86 854294 Duális képzés - Informatika képzési terület

87 854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület

88 854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület

89 854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

90 854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13.32 EGYÉB OKTATÁS

A B C

1 855100 Sport, szabadidős képzés

2 Itt kell elszámolni:
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

3 855200 Kulturális képzés

4 Itt kell elszámolni:
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

5 855300 Járművezető-oktatás

6 Itt kell elszámolni:
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

7 855400 Kötelező szakmai továbbképzés

8 Itt kell elszámolni:
- az egyes munkakörök betöltéséhez, folytatásához jogszabályban vagy munkáltatói rendelkezésben előírt szakmai felkészítő és továbbképzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

9 855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés

10 Itt kell elszámolni:
- egyes ágazati - lakosság felé irányuló - ismeretterjesztő, prevenciós programok keretében szervezett képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

11 855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

12 Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

13 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

14 855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

15 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16 855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

17 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18 855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

19 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

20 855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

21 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

22 855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

23 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

24 Oktatást kiegészítő tevékenység

25 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

26 Itt kell elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési feladatai ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

14. EGÉSZSÉGÜGY

A B C

1 Fekvőbeteg-ellátás

2 861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban
3
Itt kell elszámolni:
- a betegnek általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

4 861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban
5
Itt kell elszámolni:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

6 861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban
7
Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

8 861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban9
Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

10 861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban

11
Itt kell elszámolni:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

12 861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban

13
Itt kell elszámolni:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

14 861040 Egészségügyi ápolás bentlakással

15
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

16 861050 Bentlakásos hospice-ellátás
17
Itt kell elszámolni:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)

18 Járóbeteg-szakellátás

19 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
20
Itt kell elszámolni:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

21 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

22 Itt kell elszámolni:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával,
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

23 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
24
Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

25 862214 Járóbetegek egynapos ellátása26
Itt kell elszámolni:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

27 862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
28
Itt kell elszámolni:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)

29 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

30 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
31
Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

32 862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
33
Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

34 Fogorvosi ellátás

35 862301 Fogorvosi alapellátás36
Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

37 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

38 Itt kell elszámolni:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

39 862303 Fogorvosi szakellátás40
Itt kell elszámolni:
- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

41 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

42 869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység
43
Itt kell elszámolni:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés) orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

44 869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység45
Itt kell elszámolni:
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

46 869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

47
Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

48 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások49
Itt kell elszámolni:
- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

50 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások51
Itt kell elszámolni:
- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

52 869034 Mentés53
Itt kell elszámolni:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)

54 869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
55
Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)

56 869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

57
Itt kell elszámolni:
- gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

58 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
59
Itt kell elszámolni:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)

6033 869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

6134 Itt kell elszámolni:
- a terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: kezelések száma a tárgyévben (db)

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A B C

1 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

2 872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása


3
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4 872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása


5
Itt kell elszámolni:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6 872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása7
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

8 872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása9
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

10 872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása


11
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

12 872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása


13
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

14 872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása


15
Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16 872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása


17
Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18 872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása


19
Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

20 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

21 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása22
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

23 873012 Időskorúak átmeneti ellátása


24
Itt kell elszámolni:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

25 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása26
Itt kell elszámolni:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

27 873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása


28
Itt kell elszámolni:
- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

29 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

30 873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása


31
Itt kell elszámolni:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt

32 873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása


33
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

34 873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása35
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

36 873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása


37
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

38 873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása


39
Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

40 873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása


41
Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

42 873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás


43
Itt kell elszámolni:
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

44 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

45 879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás


46
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

47 879012 Gyermekotthoni ellátás


48
Itt kell elszámolni:
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

49 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás50
Itt kell elszámolni:
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

51 879014 Különleges gyermekotthoni ellátás52
Itt kell elszámolni:
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

53 879015 Utógondozó otthoni ellátás


54
Itt kell elszámolni:
- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

55 879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása


56
Itt kell elszámolni:
- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

57 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

58 Itt kell elszámolni:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

59 879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása


60
Itt kell elszámolni:
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

61 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása


62
Itt kell elszámolni:
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

63 879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása


64
Itt kell elszámolni:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

65 Egyéb szociális ellátás bentlakással

66 879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása


67
Itt kell elszámolni:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

68 879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben


69
Itt kell elszámolni:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

70 879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson


71
Itt kell elszámolni:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

72 879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen


73
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

74 879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása


75
Itt kell elszámolni:
- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével,
- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

76 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

77 881011 Idősek nappali ellátása


78
Itt kell:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

79 881012 Demens betegek nappali ellátása


80
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

81 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása


82
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

83 Gyermekek napközbeni ellátása

84 889101 Bölcsődei ellátás

8535 Itt kell elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. Nem itt kell elszámolni a bölcsődei ellátottak étkeztetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt (889103).

86 889102 Családi napközi

87 Itt kell elszámolni:
- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

87/A36 889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében

87/B37 Itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

88 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

89 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

90 Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

91 889202 Kórházi szociális munka


92
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

93 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka


94
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

95 889204 Kapcsolattartási ügyelet


96
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

97 889205 Iskolai szociális munka


98
Itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

99 889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás


100
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

101 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

102 889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása


103
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

104 889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása


105
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

106 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

107 889913 Nappali melegedő


108
Itt kell elszámolni:
- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

109 889921 Szociális étkeztetés110
Itt kell elszámolni:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

111 889922 Házi segítségnyújtás112
Itt kell elszámolni:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

113 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás114
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

115 889924 Családsegítés116
Itt kell elszámolni:
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

117 889925 Támogató szolgáltatás118
Itt kell elszámolni:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

119 889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
120
Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

121 889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása122
Itt kell elszámolni:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889926 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokon kívül a
szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

123 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
124
Itt kell elszámolni:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

125 889929 Utcai szociális munka126
Itt kell elszámolni:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével] kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16. KULTÚRA

A B C

1 Művészeti tevékenységek

2 900111 Befogadó színházak tevékenysége


3
Itt kell elszámolni:
- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli - színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

4 900112 Produkciós színházak tevékenysége


5
Itt kell elszámolni:
- a produkciós - azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó - színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

6 900113 Kőszínházak tevékenysége


7
Itt kell elszámolni:
- a kőszínházak - azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak - tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

8 900121 Zeneművészeti tevékenység

9 Itt kell elszámolni:
- a zeneművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

10 900122 Táncművészeti tevékenység

11 Itt kell elszámolni:
- a táncművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

12 900123 Cirkuszművészeti tevékenység

13 Itt kell elszámolni:
- a cirkuszművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

14 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység


15
Itt kell elszámolni:
- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

16 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység


17
Itt kell elszámolni:
- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18 900300 Alkotóművészeti tevékenység

19 Itt kell elszámolni:
- az alkotóművészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

20 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése21
Itt kell elszámolni:
- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

22 Múzeumi tevékenység

23 910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység

24
Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó kiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási, promóciós, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: állandó kiállítási napok száma (állandó kiállítás időtartama naptári napban X állandó kiállítások száma)

26 910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység

27
Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kiadványok kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: időszaki kiállítási napok száma (időszaki kiállítás időtartama naptári napban X
időszaki kiállítások száma)

28 Egyéb kultúra

29 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése


30
Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

31 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása


32
Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.