Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.28.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,

b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.

(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § (1) A Nemzeti Stadionfejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §1 E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak - a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) beiktatott - 8. és 9. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §2 E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak - a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) beiktatott - 10. sorában felsorolt beruházással összefüggő, a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B C

1. A beruházás megnevezése Kedvezményezett neve A beruházás azonosító adatai

2. Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros közigazgatási területén fekvő, 5179 helyrajzi számú ingatlan

3. Pápa labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Pápa Város Önkormányzata Pápa közigazgatási területén fekvő,
6356/9 helyrajzi számú ingatlan

4. Siófok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Siófok Város Önkormányzata Siófok közigazgatási területén fekvő,
4519/3 helyrajzi számú ingatlan

5. Sopron labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron közigazgatási területén fekvő,
4225 helyrajzi számú ingatlan

6. Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szolnok közigazgatási területén fekvő,
9735/2 helyrajzi számú ingatlan

7. Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, 3013 és 5750/4 helyrajzi számú ingatlan

8.3 Kaposvári labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31, 2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan

9.4 Békéscsabai labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Békéscsaba közigazgatási területén fekvő, 820 helyrajzi számú ingatlan

10.5 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Nemzeti Sportközpontok Budapest, IV. kerület közigazgatási területén fekvő, 74232, 74333 helyrajzi számú ingatlan

11.6 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Kisvárda Város Önkormányzata Kisvárda közigazgatási területén fekvő, 945, 0176/1, 0177/1 helyrajzi számú ingatlan

12.7 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dunaújváros közigazgatási területén fekvő, 316/7 helyrajzi számú ingatlan

13.8 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Nemzeti Sportközpontok Budapest közigazgatási területén fekvő, 168207 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. rendészeti hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11.9 az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,

12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. erdővédelmi hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések

A

1. Település, létesítmény

2. Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

3. Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

4. Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

5. Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

6. Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

7. Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

8. Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

9. Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

10. Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

11.10

12. Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

13. Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

14. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

15.11

16. Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17. Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

18. Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

19. Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

20. Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

21. Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

22. Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

23. Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

24. Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

25. Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

26. Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

27. Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése1  Beiktatta: 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. III. 27-től.


2  Beiktatta: 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. IX. 19-től.


3  Beiktatta: 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. III. 27-től.


4  Beiktatta: 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. III. 27-től.


5  Beiktatta: 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. IX. 19-től.


6  Beiktatva: 253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet alapján. A módosított rendelet címe tévesen jelent meg. Hatályos: 2014. X. 3-tól.


7  Beiktatta: 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 16-tól.


8  Beiktatta: 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 16-tól.


9  Megállapította: 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 74. §. Hatályos: 2015. IV. 1-től. Lásd: 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 114. §.


10  Hatályon kívül helyezte: 195/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. VIII. 1-től.


11  Hatályon kívül helyezte: 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2014. XII. 16-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!