Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.13.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állományvédelem: a kulturális javak állapotának megóvására irányuló tisztítási, konzerválási és restaurálási tevékenység, továbbá a kulturális javak számára biztosítandó fényviszonyok és klimatikus feltételek, valamint a kulturális javak szállítása, csomagolása, raktározása és kiállítása során biztosítandó feltételek összessége,

2. elhelyezési dokumentáció: a kulturális javak kölcsönzésével összefüggésben a kölcsönvevő muzeális intézmény által vagy a kijelölési eljárásban a kérelmező által készített felmérés, amely tartalmazza

a) a kiállítótér alaprajzát, műszaki adatait és a tűzvédelmi előírásokat,

b) a kulturális javak állományvédelmére vonatkozó előírásokat, valamint

c) a kulturális javak, továbbá a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírásokat,

3. kijelölési eljárás: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 38/B. §-a szerinti eljárás,

4. vagyonbiztonság: a kulturális javak vagyonvédelme, biztonságos őrzése, szállítása során a muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséret biztosítása, továbbá a kulturális javak biztosítása.

2. Általános rendelkezések

2. § A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kultv. 38/A. § (4) és (5) bekezdésében, továbbá 38/C. §-ában biztosított jogkörében, valamint a kijelölési eljárás során a nemzeti kulturális érdek fennállásának vizsgálata során a következő szempontokat mérlegeli:

a) a muzeális intézmény raktárában őrzött, kiállításon nem szereplő kulturális javaknak a látogatók számára történő hozzáférhetővé tétele,

b) a kulturális javak tudományos vagy szakmai véleményezése, vizsgálata, restaurálása, preparálása, valamint

c) a kulturális javak közfeladat ellátásával összefüggő reprezentációs célú bemutatása.

3. Kölcsönzés

3. § (1) A kölcsönkérő a kölcsönzést megelőzően a kölcsönözni szándékozott kulturális javakra vonatkozó elhelyezési dokumentációt készít.

(2) Az elhelyezési dokumentációban foglalt feltételek fennállását a kölcsönadó saját költségén a kölcsönzési szerződés megkötését megelőzően ellenőrizheti. A kölcsönkérő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során a kölcsönadóval együttműködni.

4. § Ha a kölcsönadó és a kölcsönvevő eltérően nem állapodnak meg, a kölcsönvevő viseli a kölcsönzéssel összefüggő alábbi költségeket:

a) a kulturális javak állományvédelmét szolgáló költséget,

b) a kulturális javak vagyonbiztonságát szolgáló költséget, valamint

c) az adminisztrációs költséget, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.

5. § (1) Az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó állami tulajdonú kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alóli mentesség iránti kérelem (a továbbiakban: mentesítési kérelem) a kölcsönzési szerződés megkötése előtt nyújtható be a miniszternél.

(3) A mentesítési kérelem tartalmazza a kölcsönzés céljának és indokoltságának bemutatását, a kölcsönzési díj, illetve a pénzügyi biztosíték összegét és a mentesítés kérelmezett mértékét.

(4) A mentesítési kérelemhez csatolni kell

a) az elhelyezési dokumentációt, valamint

b) a kölcsönzési díj, illetve a pénzügyi biztosíték összegét igazoló dokumentumot, vagy a kölcsönzési szerződés tervezetét.

(5) A miniszter a mentesítési kérelem elbírálása során vizsgálja

a) a kölcsönzéshez fűződő nemzeti kulturális érdek fennállását, valamint

b) az elhelyezési dokumentációban megállapított feltételek megfelelőségét.

(6) Ha az (1) bekezdés vagy a miniszter mentesítése alapján létrejött kölcsönzési szerződés megkötésével elengedésre kerülő kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték összege meghaladja a 100 millió forintot, az az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú állami támogatásnak minősül.

(7) A kölcsönvevő a (6) bekezdés szerinti összegről a kölcsönzési szerződés megkötését követő 30 napon belül írásban értesíti a minisztert.

4. Kijelölési eljárás

6. § (1) A kijelölési eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet az nyújtja be, aki a kulturális javakat őrizni vagy bemutatni kívánja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelemmel érintett kulturális javak azonosításra alkalmas megjelölését,

b) a kérelemmel érintett kulturális javak őrzési vagy bemutatási helye kijelölésének indokait, illetve, ha a kérelem a kulturális javak tudományos vagy szakmai véleményezésére, vizsgálatára irányul, az ehhez szükséges feltételek igazolását,

c) a kérelmezett őrzési vagy bemutatási hely meghatározását és az arra vonatkozó elhelyezési dokumentációt,

d) a kijelölés kérelmezett időtartamát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett őrzési vagy bemutatási helyen a kulturális javak kölcsönzés, múzeumi letét vagy egyéb jogcímen történő elhelyezésére nem volt mód, valamint

f) a kérelmezőnek a 8. § (2) bekezdése szerinti költségek vállalásáról szóló nyilatkozatát.

(3) A miniszter a kérelem elbírálása során vizsgálja

a) a nemzeti kulturális érdek fennállását,

b) az elhelyezési dokumentációban megállapított állományvédelmi és vagyonbiztonsági feltételek megfelelőségét,

c) a kérelemmel érintett kulturális javak vagyonkezelője által biztosított állományvédelmi, vagyonbiztonsági és látogatói hozzáférési feltételeket,

d) a (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat megalapozottságát, valamint

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltakat, ha a kérelemmel érintett kulturális javak a nemzeti vagyon részét képezik.

(4) A miniszter döntéséhez a kérelemmel érintett kulturális javak vagyonkezelőjétől beszerzi

a) a kérelemmel érintett kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét, a fizikai állapotot dokumentáló szakleírását és képi ábrázolását,

b) a (3) bekezdés c) pontja szerinti feltételek biztosításának részletes dokumentációját, valamint c) a (3) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakkal kapcsolatos álláspontját.

(5) A miniszter a kérelemnek helyt adó döntésében meghatározza

a) az őrzésre vagy bemutatásra kijelölt személyt vagy szervezetet (a továbbiakban együtt: kijelölt személy) és a kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyét,

b) a kijelöléssel érintett kulturális javak körét, a kijelöléskor fennálló fizikai állapotuk rögzítésével,

c) a kijelölés időtartamát,

d) a kijelöléssel érintett kulturális javak állományvédelme és vagyonbiztonsága érdekében biztosítandó feltételeket,

e) a kijelöléssel érintett kulturális javakra vonatkozó széles körű látogatói hozzáférés, tudományos kutatás és szakmai vizsgálat biztosításának feltételeit, valamint

f) a d) és e) pontban foglaltaknak a kijelöléssel érintett kulturális javak vagyonkezelője (a továbbiakban: vagyonkezelő) által történő ellenőrzésének eljárásrendjét.

(6) A miniszter a kérelemnek helyt adó döntését megküldi a kijelöléssel érintett kulturális javak feletti tulajdonosi joggyakorló számára is.

7. § (1) A kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelölése legfeljebb 15 évre szólhat. A kijelölés - az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - új eljárás keretében meghosszabbítható.

(2) A kijelölés meghosszabbítását a kijelölés időtartamának lejáratát megelőzően legalább 3 hónappal kell kezdeményezni.

(3) A kijelölés meghosszabbítására irányuló eljárás során a kijelölési eljárásra meghatározott rendelkezések irányadók azzal, hogy nem kell alkalmazni a 6. § (2) bekezdés a) pontjában és a 6. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt előírásokat.

(4) A miniszter a kijelölés meghosszabbítására irányuló kérelemmel érintett kulturális javak fizikai állapotának felmérése céljából helyszíni ellenőrzést tart.

8. § (1) A kijelölt személy a kijelöléssel érintett kulturális javakért sajátjaként felel, azokat másnak át nem engedheti, köteles azokat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni.

(2) A kijelölés időtartama alatt a kijelölt személy viseli a kijelöléssel érintett kulturális javak állományvédelmét és vagyonbiztonságát szolgáló, valamint a kulturális javakban bekövetkezett károsodásából adódó, másra át nem hárítható költségeket.

(3) A kijelöléssel érintett kulturális javak fizikai állapotában bekövetkezett változásról a kijelölt személy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles tájékoztatni a vagyonkezelőt és a minisztert.

(4) A kijelöléssel érintett kulturális javakkal kapcsolatos tisztítási, konzerválási vagy restaurálási munkák elvégzéséhez a vagyonkezelő előzetes egyetértése szükséges.

9. § A kijelöléssel érintett kulturális javak fizikai állapotát és a 6. § (5) bekezdése szerinti határozatban foglaltak betartását a miniszter szükség szerint, de évente legalább egyszer ellenőrzi. A kijelölt személy köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során együttműködni.

10. § (1) A miniszter a kijelölést hivatalból visszavonja, ha

a) a kijelölt személy meghal vagy jogutód nélkül megszűnik,

b) nem teljesül a 6. § (5) bekezdés d) vagy e) pontjában meghatározott feltétel, vagy

c) nem teljesül az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel.

(2) A miniszter a kijelölést visszavonja

a) a kijelölt személy vagy

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a vagyonkezelő kérelmére.

(3) A kulturális javak visszaszállításának költségeit

a) kérelemre történő visszavonás esetében a kérelmező,

b) a kijelölés időtartamának lejártakor és az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a kijelölt személy, valamint

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a vagyonkezelő viseli.

(4) A kijelölés időtartamának lejárta előtti visszavonás esetében a kijelölt személy viseli a vagyonkezelőnél a visszavonással kapcsolatban felmerült költséget, kivéve az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet, valamint ha az eljárás a vagyonkezelő kérelmére indul.

5. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.