Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.15.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriákba sorolható elektromos, elektronikus berendezésre,

b) az a) pont szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre,

c) az a) pont szerinti elektromos, elektronikus berendezések visszavételére, valamint

d) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére, gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és ártalmatlanítására

terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek védelmével kapcsolatos, továbbá a fegyverekre, a lőszerekre, a hadianyagokra, ide nem értve a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékekben használt elektromos, elektronikus berendezést,

b) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely kifejezetten egy más jellegű, e rendelet hatálya alá nem tartozó berendezés Polgári Törvénykönyv szerinti alkotórészeként lett tervezve és beszerelve, és amely csak az adott elektromos, elektronikus berendezés részeként töltheti be funkcióját, valamint

c) az izzólámpára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  (1) E rendelet alkalmazásában:

1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti elektromos vagy elektronikus berendezés;

2. elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

3. elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak;

4. eltávolítás: olyan kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás útján végzett kezelés, amelynek eredményeképpen a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a veszélyes anyagok, valamint azok keverékei és összetevői egy elkülöníthető anyagáramba kerülnek vagy valamely anyagáram egy elkülöníthető részévé válnak; egy anyag, keverék vagy összetevő akkor tekinthető elkülöníthetőnek, ha ellenőrzés útján igazolható, hogy a kezelés környezetvédelmi szempontból biztonságos;

5. export: az elektromos, elektronikus berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú, az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő szállítása;

6. finanszírozási megállapodás: valamilyen elektromos, elektronikus berendezéssel kapcsolatos hitel-, bérleti, haszonbérleti vagy részletfizetési szerződés vagy megállapodás, függetlenül attól, hogy a szerződés vagy megállapodás, illetve bármely kiegészítő szerződés vagy megállapodás rendelkezik-e az elektromos, elektronikus berendezés tulajdonjogának átruházásáról vagy annak lehetőségéről;

7. forgalmazó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott forgalmazó, amely az elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosítja;

8. forgalomba hozatal: valamely elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségének első alkalommal történő üzletszerű biztosítása Magyarország területén;

9. gyártó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott gyártó, aki (amely)

a) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt elektromos, elektronikus berendezéseket gyárt, vagy elektromos, elektronikus berendezéseket terveztet vagy gyártat, és a gyártott, illetve terveztetett vagy gyártatott berendezéseket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza,

b) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt más beszállítók által gyártott berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekintendő gyártónak abban az esetben, ha a berendezés gyártójának márkaneve az a) pontban foglaltaknak megfelelően a berendezéseken megjelenik,

c) Magyarország területén letelepedett, és Magyarországon harmadik országból vagy egy másik tagállamból származó elektromos, elektronikus berendezéseket hoz üzletszerűen forgalomba, vagy

d) Magyarországon távközlő eszközök révén elektromos, elektronikus berendezéseket értékesít közvetlenül háztartások vagy egyéb felhasználók részére, de egy másik EGT-tagállamban vagy harmadik országban telepedett le;

nem tekintendő gyártónak az, aki (amely) valamely finanszírozási megállapodás értelmében kizárólagos finanszírozást nyújt, kivéve, ha egyúttal az a)-d) pontok szerinti gyártóként is működik;

10. hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak;

11. import: elektromos, elektronikus berendezés vámjogszabályok szerinti, az Európai Unió vámterületén kívülről történő behozatala;

12. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti orvostechnikai eszköz és a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

13. közvetítő szervezet: az a Ht. 2. § (1) bekezdés 38a. pontja szerinti közvetítő szervezet, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak;

14. nagyméretű, helyhez kötött elektromos, elektronikus berendezés: különböző típusú készülékek vagy eszközök nagyméretű összessége,

a) amelyek összeszerelését, beüzemelését és leszerelését szakemberek végzik,

b) amelyeket állandó jelleggel egy előre meghatározott és kifejezetten e célra kijelölt területen lévő épület vagy egyéb létesítmény részeként kívánnak használni, és

c) amelyek kizárólag ugyanolyan speciális kialakítású berendezésekkel helyettesíthetők;

15. nagyméretű, rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége, amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben;

16. nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép, amelynek működtetése folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között;

17. orvostechnikai eszköz: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § h) pontja szerinti eszköz vagy tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

18. piaci hozzáférhetőség biztosítása: Magyarország piacán egy termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy használat céljára, függetlenül attól, hogy az fizetés ellenében vagy ingyenesen történik;

19. történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés;

20. vásárlási utalvány: olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel.

(2) E rendeletben az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmak is alkalmazandóak.

2a. *  Az elektromos, elektronikus berendezés előállítására vonatkozó szabályok

2/A. § *  (1) A 2. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontja szerinti gyártó gondoskodik arról, hogy az elektromos, elektronikus berendezést úgy tervezze meg, úgy alakítsa ki és úgy állítsa elő, hogy abból a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó, vagy ha az elektromos, elektronikus berendezés fajtája ezt nem teszi lehetővé, akkor szakemberek könnyen és biztonságosan el tudják távolítani.

(2) Ahhoz az elektromos, elektronikus berendezéshez, amelybe elemet vagy akkumulátort építenek, a gyártó használati utasítást mellékel arra vonatkozólag, hogy a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó vagy szakemberek hogyan tudják könnyen és biztonságosan eltávolítani. A gyártó a fogyasztót és a forgalmazót tájékoztatja az elektromos, elektronikus berendezésbe épített elem vagy akkumulátor típusáról.

3. A gyártó visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége

3. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint

b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

- különösen a használt elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében - a fogyasztótól visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).

(1a) *  Ha a természetes személy fogyasztó az (1) bekezdés szerinti használt elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a gyártónak visszavételre felajánlja, a gyártó a fogyasztó részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint:

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani;

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;

c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

(2) A gyártó a fogyasztótól visszavett használt elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét - ha annak újrahasználata nem biztosítható - a 2. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint gyűjtési mennyiségként elszámolhatja.

(3) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét a fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

(4) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

(5) Ha a gyártó a (4) bekezdésben meghatározott eset valamelyikére hivatkozva a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadja, a berendezést hulladéknak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a hulladék kezeléséről.

4. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,

b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, valamint

d) az új, az azonos vagy az azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát

- a hulladék átadásának ösztönzése érdekében - a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a hulladékbirtokos azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség).

(1a) *  Ha a természetes személy hulladékbirtokos az (1) bekezdés szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a gyártónak átvételre felajánlja, a gyártó a hulladékbirtokos részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint:

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt kíván a hulladékbirtokos részére biztosítani;

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;

c) a vásárlási utalvány csak a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

(2) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét - a 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - a hulladékbirtokost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

(3) A gyártónak a hulladékot abban az esetben is át kell vennie, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmazza vagy az elektromos, elektronikus berendezést megbontották.

(4) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

(5) Ha a gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét megtagadja, jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a gyártónak és a hulladékbirtokosnak alá kell írnia. A gyártó az aláírt jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja.

(6) Ha a gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét a (4) bekezdés szerinti indok valamelyikére hivatkozva megtagadja, a hulladékbirtokost a helyszínen tájékoztatja arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében. Szükség esetén a gyártó a környezetvédelmi hatóságot, illetve egy - a hulladék kezelésére jogosult - gazdálkodó szervezetet a hulladék elszállítása és annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja.

(7) Az átvétel megtagadása miatti eljárásban a (4) bekezdésben foglaltak bizonyítása a gyártót terheli. Ha az eljárásban a gyártó az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet nem mutatja be, az átvétel megtagadásának jogtalanságát vélelmezni kell.

(8) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtéséről elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként legalább a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott gyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodik.

(9) A gyártó a tárgyévben gyűjtendő hulladékmennyiséget a tárgyév február 20. napjáig elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként maga állapítja meg.

5. § (1) *  Ha a gyártó az átvétel helyén megállapítja vagy - a 3. melléklet szerinti minimumkövetelményekre figyelemmel - a körülményekhez képest alapos okkal feltételezi, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata - újrahasználatra történő előkészítés útján - gazdaságosan biztosítható, a gyártó az újrahasználatra történő előkészítésnek a hasznosítással és az újrafeldolgozással szemben elsőbbséget biztosít.

(2) Ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata - újrahasználatra történő előkészítés útján - gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó a hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról - elektromos- és elektronikusberendezés-kategóriánként - legalább a 2. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodik (hasznosítási kötelezettség).

(3) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő, az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerint igazolt hasznosítása is.

(4) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének hasznosítási célú exportja abban az esetben tekinthető a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet alapján igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű vagy jobb feltételekkel történik.

(5) Ha a gyártó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a visszavitt használt és újrahasználatra nem alkalmas elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul kell átadnia az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

6. § Ha az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra alkalmatlan, illetve a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés hasznosítása, újrafeldolgozása gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó gondoskodik a hulladék ártalmatlanításáról (ártalmatlanítási kötelezettség).

4. A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

7. § (1) *  A gyártó a visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési kötelezettségéről a fogyasztót, a forgalmazót és a hulladékbirtokost tájékoztatja.

(2) A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus berendezésen vagy - ha azon a termék mérete vagy rendeltetése miatt nem lehetséges - a termék csomagolásán, a használati útmutatóban vagy a garanciajegyen

a) a 4. mellékletben feltüntetett ábra,

b) *  a gyártó azonosításra alkalmas megjelölés

c) * 

jól látható, felismerhető, olvasható és letörölhetetlen legyen.

(3) A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatja arról, hogy

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;

b) az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;

c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;

d) a 4. mellékletben szereplő ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;

e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;

f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;

g) tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint

h) *  a 12. § (1)-(5) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, és a költségek viselésére kötelezettséget vállal.

(4) *  A gyártó a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztók részére a következő módon teljesíti:

a) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban (ha ilyeneket a gyártó előállít) annak az internetes címnek a közzététele útján, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

b) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy a nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben elhelyezett internetes címnek a közzététele útján (ha ilyeneket a gyártó előállít), amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

c) a honlapján vagy egy más gyártóval vagy gyártókkal közösen üzemeltetett honlapon; valamint

d) a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett webáruház honlapján (ha a gyártó webáruházat üzemeltet).

(5) *  A tájékoztatást, a tájékoztatásra történő hivatkozást, valamint az internetes címet a (4) bekezdés szerinti sajtótermék magyar nyelvű felületén mindenki számára könnyen elérhető és felismerhető helyen, jól olvasható módon kell elhelyezni.

(5a) *  A (4) bekezdés a) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés abban szerepel. A (4) bekezdés b)-d) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, illetve forgalmazza.

(6) A gyártó az új elektromos, elektronikus berendezés értékesítésekor a gyűjtéssel, a szállítással és a kezeléssel kapcsolatban felmerülő becsült költségeiről a fogyasztókat a számlán, a terméken, illetve annak csomagolásán tájékoztathatja. Ebben az esetben a ténylegesen felmerülő költségek nem haladhatják meg a tájékoztatás szerinti becsült költségeket.

(7) *  A gyártó kezelési kötelezettségével összefüggő, az elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított 1 éven belül az átvállalónak, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnek, továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőnek elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

8. § (1) A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül az Európai Unió területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés valamennyi típusát illetően az újrahasználatra, az újrahasználatra előkészítésre és a kezelésre vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki számára hozzáférhetővé teszi. A tájékoztatást különösen kézikönyvekben, valamint az elektronikus hírközlés szolgáltatásain keresztül kell biztosítani.

(2) A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie:

a) az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok meghatározására, ideértve a berendezés működése szempontjából nem jelentős tartó és hordozó alkatrészeket is;

b) az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek meghatározására; valamint

c) arra, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a 26. § (1) bekezdése szerinti anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt el kell távolítani.

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházása

9. § (1) *  A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését - a forgalmazás helyén történő visszavételi kötelezettség kivételével - a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus berendezés vonatkozásában

a) megállapodás alapján a 10. § (1) bekezdése szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló) vagy

b) közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(2) *  A gyártó az átvételi és gyűjtési, valamint kezelési kötelezettségének teljesítését - a forgalmazás helyén történő átvételi és gyűjtési kötelezettség kivételével - a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus berendezésből képződött hulladék vonatkozásában

a) megállapodás alapján azt részben vagy együttesen átvállalóra vagy

b) közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(3) *  A gyártó a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles elektromos, elektronikus berendezésből képződött hulladék gyűjtésére, kezelésére vonatkozó kötelezettségének a Ktdt.-ben meghatározott

a) egyéni teljesítés,

b) *  állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés vagy

c) termékdíjátalány-fizetés

útján tehet eleget.

10. § (1) Átvállaló - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - lehet, aki (amely) az átruházni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére hulladékgazdálkodási engedélye folytán jogosult.

(2) Nem lehet átvállaló az, aki (amely) gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a gyűjtési, kezelési kötelezettség átruházása céljából a gyártóval megkötött megállapodást megelőző 3 éven belül

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, valamint

b) a Ht.

előírásainak megsértésével kapcsolatban meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

(3) Az átruházott kötelezettség tekintetében az átvállalóra a gyártóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

11. § (1) Ha a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését az átvállalóra átruházza, a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az átvállalt kötelezettség megjelölését,

b) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriát,

c) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét (kilogrammban), valamint

d) az átvállalóra átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

(2) *  A gyártó az átvállalóval kötött megállapodást a megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) jóváhagyásra megküldi.

(3) *  A gyártó a megállapodás módosítását vagy megszűnését a módosítást vagy megszűnést követő 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak bejelenti.

(4) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a megállapodást vagy annak módosítását határozatban jóváhagyja, ha a megállapodás vagy a megállapodás módosításának tartalma megfelel a 10. §-ban és az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

6. A gyártó által viselt költségek

12. § (1) A gyártó - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket.

(2) Ha a gyártó a forgalmazóval értékesítési szerződést kötött, a gyártó a 22. §-ban és a 23. §-ban foglaltaknak megfelelően

a) a forgalmazó által visszavett elektromos, elektronikus berendezés tárolásának és a forgalmazótól történő elszállításának,

b) a forgalmazó által átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtésének,

c) a gyűjtőedények elhelyezésének, valamint

d) az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának a háztartásokból a gyűjtőhelyre, továbbá a gyűjtőhelyről a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításának

költségeit viseli.

(3) A gyártó viseli a 2005. augusztus 13-át követően forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezésből képződött, nem háztartásból származó elektromos, elektronikus berendezés hulladékának gyűjtésével, környezetkímélő kezelésével kapcsolatban felmerült költségeket.

(4) A gyártó a forgalmazó kérésére az értékesítési szerződésben meghatározott mennyiségnek megfelelő elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a forgalmazótól átveszi, és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

(5) Ha az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, a gyártó a történelmi hulladék átvételének, gyűjtésének és kezelésének költségeihez az adott kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés - amelyből a történelmi hulladék képződött - forgalomba hozatalának arányában járul hozzá.

(6) A gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy a gyártó által viselt költségek visszatérítésére visszafizetési eljárást alakíthat ki abban az esetben, ha az adott elektromos, elektronikus berendezést forgalomba hozatal céljából Magyarországon kívülre szállítják.

7. A gyártó biztosítékadási kötelezettsége

13. § (1) A gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - vagyoni biztosítékot képez.

(2) A vagyoni biztosíték mértékét és számításának módját az 5. melléklet határozza meg.

(3) A tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot a tárgyév február 20. napjáig kell képezni. Ha a gyártó a tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, a vagyoni biztosítékot a tárgyév végéig havonta kell képeznie.

(4) A gyártónak nem kell vagyoni biztosítékot képeznie:

a) ha a gyűjtési, kezelési kötelezettségének közvetítő szervezet útján tesz eleget vagy

b) a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékek vonatkozásában.

14. § (1) A vagyoni biztosíték típusa a következő lehet:

a) a gyártói részvétel a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel történő gazdálkodásra szolgáló finanszírozási rendszerben,

b) környezetvédelmi biztosítás,

c) hitelintézet vagy biztosító intézet által vállalt garancia vagy ezzel egyenértékű banki kötelezettségvállalás,

d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény,

e) hitelintézetnél garanciavállalás céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg vagy

f) biztosítási szerződés.

(2) *  A vagyoni biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a gyártó az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg megküldi az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(3) *  A gyártó a tárgyévi vagyoni biztosíték felett az országos környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában rendelkezhet. A vagyoni biztosíték feletti rendelkezés engedélyezését a gyártó a tárgyévet követő év adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg kezdeményezheti.

(4) *  A tárgyévi vagyoni biztosítékkal az országos környezetvédelmi hatóság jóváhagyását követően a gyártó szabadon rendelkezhet.

(5) A tárgyévi vagyoni biztosíték feletti rendelkezés jogát az országos környezetvédelmi hatóság a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor engedélyezi, ha a gyártó * 

a) *  a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési, valamint

b) az éves adatszolgáltatási

kötelezettségét teljesítette.

8. A gyártók és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele

15. § (1) *  A gyártó a 6. melléklet szerinti adattartalommal az országos környezetvédelmi hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az adataiban bekövetkezett változásokat - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - az országos környezetvédelmi hatóságnak az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A 2. § 10. pont d) alpontja szerinti gyártót az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának helye szerinti európai uniós tagállamban kell nyilvántartásba venni.

(3) *  Ha a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését az átvállalóra vagy a közvetítő szervezetre átruházza, a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - csatolni kell az átvállalóval vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást is.

(4) * 

(5) *  A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az országos környezetvédelmi hatóságnak bejelenti, és ezzel egyidejűleg a tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A bejelentést és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos környezetvédelmi hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

16. § (1) *  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az országos környezetvédelmi hatóság részére kell benyújtania.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;

b) a kötelezettség teljesítésének módja;

c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;

d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint

e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról.

(3) A nyilvántartásba az a Ktdt. hatálya alá nem tartozó nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,

a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén;

b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű - legalább 30 millió forint összegű - alaptőkével rendelkezik; valamint

c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.

(4) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a közvetítő szervezet nyilvántartásba vételével egyidejűleg a közvetítő szervezetnek nyilvántartási számot ad.

(5) *  A közvetítő szervezet a nyilvántartásba vételt követően a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat - a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül - az országos környezetvédelmi hatóságnak a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg bejelenti. A bejelentés tényéről az országos környezetvédelmi hatóság a bejelentéstől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja.

(6) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a nyilvántartás feltételei már nem állnak fenn.

(7) * 

9. A gyártó, a közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége * 

17. § *  (1) *  A gyártó a 7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, kizárólag a 7. melléklet 1. pontjában, valamint a 2. pont a)-c) és h) alpontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.

18. § *  (1) A közvetítő szervezet a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) *  A közvetítő szervezet a vele szerződésben álló gyártók összesített adatairól a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal adatot szolgáltat.

(3) A közvetítő szervezet a (2) bekezdésben foglaltakon túl az országos környezetvédelmi hatóság részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot: * 

a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);

b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről (kilogrammban);

c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.

18/A. § *  (1) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 8. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév május 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2) *  Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, az országos környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet 2. pont d)-g) alpontjában foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig.

18/B. § *  (1) *  Az átvállaló a 8. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2) Az átvállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túl az országos környezetvédelmi hatóság részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot: * 

a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);

b) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.

18/C. § *  (1) A nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

(2) Az adatszolgáltatás a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.

19. § (1) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(2) *  Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus okirat útján is teljesíthető.

20. § (1) *  Az országos környezetvédelmi hatóság minden év szeptember 1-jéig feldolgozza a teljesített adatszolgáltatások adatait. Az adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak, és az országos környezetvédelmi hatóság honlapján keresztül folyamatosan, térítésmentesen hozzáférhetők. A gyártók és a nevükben eljáró harmadik személyek nyilvántartásba vételének megkönnyítése érdekében, az országos környezetvédelmi hatóság az európai uniós tagállamok nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáférés lehetőségét az elérhetőség megjelölésével a honlapján biztosítja.

(2) *  A tartalmilag vagy formailag hibás adatot szolgáltató kötelezettet az országos környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belül történő hiánypótlásra szólítja fel.

10. A meghatalmazott képviselő

21. § (1) *  Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban székhellyel rendelkező gyártó az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha Magyarországon székhellyel nem rendelkezik, és a meghatalmazott képviselő a tevékenységét nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.

(2) A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie.

11. A forgalmazó kötelezettségei

22. § (1) A forgalmazónak felajánlott használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére a 3. § rendelkezéseit, a forgalmazónak felajánlott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételére és gyűjtésére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) *  A forgalmazó a hulladékbirtokos által felajánlott olyan elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, amelynek egyik oldala sem haladja meg a 25 cm-t, a hulladékbirtokostól a legalább 400 m2 alapterületű elektromos, elektronikus berendezés értékesítésére alkalmas eladótérrel rendelkező kiskereskedelmi tevékenységet végző üzletében vagy az üzlet előtt, mellett kialakított speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben, vagy az üzletben közvetlenül veszi át.

(3) *  A gyűjtőedényt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

(4) *  Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos, elektronikus berendezést vásárol, és azt a forgalmazó a fogyasztónak házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó által felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a nem természetes személy fogyasztótól (hulladékbirtokostól) legalább ingyenesen, a természetes személy fogyasztótól, hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és elszállítja.

(5) Ha a forgalmazó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a visszavitt elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul át kell adnia a gyártó vagy az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

(6) *  A forgalmazó a vásárlási utalvány, a kedvezmény összegét a gyártóra nem háríthatja át.

23. § (1) A forgalmazó az e rendelet szerinti kötelezettségéről a fogyasztót, a hulladékbirtokost tájékoztatja.

(2) A fogyasztók, hulladékbirtokosok forgalmazó általi tájékoztatására a 7. § (3)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

12. Az újrahasználatra vonatkozó szabályok

24. § (1) Használt elektromos, elektronikus berendezés kizárólag a 3. mellékletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozható ismételten forgalomba.

(2) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés csak azt követően hozható forgalomba, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést tisztítás, javítás és ellenőrzés útján újrahasználatra megfelelően előkészítettek, és az a Ht. 9. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

(3) Ha a 3. mellékletben meghatározott feltételek nem teljesülnek, az újrahasználatra előkészíteni kívánt használt elektromos, elektronikus berendezést hulladéknak kell tekinteni, és a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodni kell annak kezeléséről.

13. A gyűjtésre, a szállításra és a kezelésre vonatkozó szabályok

25. § (1) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.

(2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.

(3) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell veszélyes hulladékként szállítani.

(4) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.

(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását a 9. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.

26. § (1) A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a következő anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás):

a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezéseket;

b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást biztosító lámpákat;

c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorokat;

d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök nyomtatott áramköreit, ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint 10 cm2;

e) a tonereket (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);

f) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagokat;

g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;

h) a katódsugárcsöveket;

i) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (CFC), a részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a szénhidrogéneket (HC);

j) a gázkisülés elvén működő lámpákat;

k) a 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;

l) a külső elektromos vezetékeket;

m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó összetevőket;

n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevőket, kivéve a határérték alattiakat;

o) a 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorokat.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a következő alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani:

a) a katódsugárcsövek esetében a fluoreszkáló réteget;

b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, így különösen a habokat és hűtőberendezéseket, a gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az ózont lebontó gázokat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;

c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kizárólag az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előkezelést követően kezelhető.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.

(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.

(6) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

27. § A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani:

a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,

b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkel és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,

c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,

d) megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint

e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

14. A hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok

28. § *  A gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az átvállalónak és a közvetítő szervezetnek az e kötelezettségek átvállalása alapján végzett tevékenységét az országos környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.

29. § *  Ha a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodás alapján a gyártó, az átvállaló a tárgyévi átvételi és gyűjtési kötelezettséggel érintett hulladékmennyiséget nem igazolja, az átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti, az országos környezetvédelmi hatóság a kötelezettséggel érintett hulladék kezeléséről a gyártó vagy az átvállaló által nyújtott vagyoni biztosíték terhére, az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik.

15. Tájékoztatás a tagállamok részére és jelentés az Európai Bizottság felé

30. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékára vonatkozó információknak az Európai Unió tagállamainak részére történő ingyenes átadásáról, amelyet

a) a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik személyek,

b) a forgalmazók vagy

c) gyűjtőhelyek és hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői

vettek át, illetve gyűjtöttek össze.

(2) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (5) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról - a 2004/249/EK bizottsági határozat, valamint a 2005/369/EK bizottsági határozat alapján - a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

16. Igazgatási együttműködés és információcsere

31. § (1) Annak érdekében, hogy a kötelezettek megfeleljenek e rendelet előírásainak, a környezetvédelemért felelős miniszter együttműködik az Európai Unió tagállamaival és az Európai Unió Bizottságával.

(2) Az együttműködés különösen a környezetvédelmi hatóság részére szolgáltatott adatokhoz, valamint a kötelezettek ellenőrzésének eredményeihez történő hozzáférés engedélyezésére terjed ki.

17. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 36-39. §, a 10. melléklet és a 11. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 40-43. §, a 12. melléklet és a 13. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

33. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34. § (1) A gyártó 2015. december 31-éig biztosítja, hogy az elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának tekintetében az összegyűjtött hulladékmennyiség lakosonkénti éves átlagos aránya elérje a tárgyévet megelőző 3 évben összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegét, ha az éves gyűjtési arány meghaladja a 4 kilogramm mennyiséget.

(2) A gyártó 2016. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések össztömege eléri a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 45%-át. A gyártó biztosítja továbbá, hogy ez a gyűjtési arány 2018. december 31-éig folyamatosan növekedjen.

(3) A gyártó 2019. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések össztömege eléri

a) a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 65%-át vagy

b) a Magyarországon képződött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések legalább 85%-át.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

35. § (1) Ez a rendelet

a) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) *  az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének és az azt módosító 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes eltérések engedélyezéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/312/EK tanácsi határozat 1. cikkének;

b) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 2004. március 11-i 2004/249/EK bizottsági határozat 1. cikkének;

c) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozat 1. cikkének, 2. cikk (1)-(3) bekezdésének, 3. cikkének, valamint mellékletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(4) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

35/A. § *  A 7. § (2) bekezdését az elektromos, elektronikus berendezésnek minősülő nyomtatópatronokra 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni.

36. § * 

37. § (1) * 

(2) * 

38. § * 

39. § * 

40-43. § * 

44. § * 

1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák

1. Elektromos, elektronikusberendezés-kategóriák:

1. háztartási nagygépek;

2. háztartási kisgépek;

3. információs (IT) és távközlési berendezések;

4. szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek;

5. világítótestek;

6. elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;

7. játékok, szabadidős és sportfelszerelések;

8. orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek;

9. ellenőrző és vezérlőeszközök;

10. adagoló automaták.

2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes berendezések nem teljes listája (vámtarifaszámok alapján), valamint a vásárlási utalvány összegének legkisebb mértéke*:

1. Háztartási nagygépek:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Nagyméretű hűtőberendezések 700 Ft
8418 10 20 Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meghaladó űrtartalommal 700 Ft
Hűtőszekrények 700 Ft
8418 10 80 Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meg nem haladó űrtartalommal 700 Ft
21 Kompresszoros típusú háztartási hűtőgép 700 Ft
29 00 Más háztartási hűtőgép 600 Ft
69 00 Más hűtőkészülék 700 Ft
Fagyasztók 700 Ft
8418 30 20 Fagyasztóláda legfeljebb 800 liter űrtartalommal 700 Ft
40 20 Fagyasztószekrény legfeljebb 900 liter űrtartalommal 700 Ft
69 00 Más fagyasztókészülék 700 Ft
Élelmiszerek hűtésére, konzerválására és tárolására szolgáló egyéb nagyméretű berendezések 700 Ft
8418 50 11 Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt), fagyasztott élelmiszer tárolására 700 Ft
50 19 Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt), nem fagyasztott élelmiszer tárolására 700 Ft
50 90 Más hűtőberendezési tárgy 500 Ft
Mosógépek 700 Ft
8450 11 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású, teljesen automata
700 Ft
12 00 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású mosógép beépített centrifugális szárítóval
600 Ft
19 00 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású más mosógép
700 Ft
20 00 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is;
10 kg-ot meghaladó szárazruha-kapacitású mosógép
500 Ft
Ruhaszárító gépek 600 Ft
8421 12 00 Centrifugális ruhaszárító 700 Ft
8451 21 00 Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású szárítógép 500 Ft
Mosogatógépek 700 Ft
8422 11 00 Háztartási mosogatógép 700 Ft
Tűzhelyek és sütők
Elektromos sütők
Elektromos főzőlapok
700 Ft
8516 60 Sütő, tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély 500 Ft
Mikrohullámú sütők 300 Ft
8516 50 00 Mikrohullámú sütő 300 Ft
Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb nagyméretű
berendezések
700 Ft
Elektromos fűtőberendezések 300 Ft
8516 29 50 Folyadékkal töltött radiátor 300 Ft
29 91 Más elektromos fűtőkészülék beépített ventilátorral 300 Ft
Elektromos fűtőtestek 300 Ft
8516 21 00 Hőtárolós radiátor 300 Ft
Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb háztartási nagygépek 500 Ft
8418 61 00 Hőszivattyúk A 8415 alá tartozó berendezések 500 Ft
8516 29 99 Helyiségek fűtésére szolgáló más elektromos gép 300 Ft
Elektromos ventilátorok 100 Ft
8414 51 00 Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel 100 Ft
59 Más ventilátor 100 Ft
Légkondicionáló berendezések
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható A gépjármű részeként beépített berendezések 700 Ft
Egyéb szellőztető-, elszívó- és légkondicionáló berendezések 500 Ft
Egyéb háztartási nagygépek 500 Ft
8543 70 51 Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó, legfeljebb 100 cm hosszúságú fénycsővel 500 Ft
70 55 Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsővel 500 Ft
70 59 Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések 500 Ft

2. Háztartási kisgépek:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Porszívók 100 Ft
8508 Porszívó A 8508 70 alá tartozó alkatrészek 100 Ft
Szőnyegseprűk 100 Ft
Egyéb takarítóberendezések 300 Ft
8451 80 80 Folyékony tisztítóoldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással eltávolító szőnyegtakarító berendezés, amely nem a száraz- és nedves-porszívók kombinációja 200 Ft
8509 80 00 Más elektromechanikus háztartási készülék beépített elektromotorral 200 Ft
Varró-, kötő-, fonó- és egyéb, textil feldolgozására használt gépek 300 Ft
8452 10 Háztartási varrógép 300 Ft
8447 20 Síkkötő gép; hurkológép 300 Ft
Vasalók és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyéb kezelésére szolgáló más berendezések 100 Ft
8516 40 Villanyvasaló 100 Ft
Kenyérpirítók 50 Ft
8516 72 00 Kenyérpirító 50 Ft
Olajsütők 300 Ft
8516 79 20 Olajsütő 300 Ft
Darálók, kávéfőzőgépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések 100 Ft
8509 Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral A 8509 90 alá tartozó alkatrészek 100 Ft
8516 71 00 Kávé- vagy teafőző 100 Ft
Elektromos kések 100 Ft
Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefék, borotváló-, masszírozó- és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések 100 Ft
8510 Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral A 8510 90 alá tartozó alkatrészek 100 Ft
8516 31 Hajszárító 100 Ft
32 Más fodrászati készülék 100 Ft
33 Kézszárító készülék 100 Ft
79 70 Más elektrotermikus készülék 100 Ft
9019 10 10 Elektromos vibrációs masszírozó készülék 100 Ft
Órák és karórák, időmérésre, -jelzésre és az idő nyilvántartására szolgáló egyéb berendezések 100 Ft
9101 Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is), nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal 100 Ft
9102 Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is) A 9104 alá tartozó berendezések 100 Ft
9103 Óra, kisóraszerkezettel A 9104 alá tartozó berendezések 100 Ft
9104 00 00 Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- és vízi járműhöz A gépjármű részeként beépített berendezések 100 Ft
9105 Más óra 100 Ft
9106 Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő jelzésére szolgáló készülék, óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (pl. időszámláló, időregisztráló) 200 Ft
9107 Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló 100 Ft
9108 Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 100 Ft
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 100 Ft
Mérlegek 100 Ft
8423 10 Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg Nem elektromos eszközök 100 Ft
Egyéb háztartási kisgépek 100 Ft
8516 10 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló 300 Ft
8516 80 Elektromos fűtőellenállás 100 Ft

3. Információs (IT) és távközlési berendezések:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Központi adatfeldolgozás:
a) Nagyszámítógépek 700 Ft
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz
700 Ft
b) Miniszámítógépek 500 Ft
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 500 Ft
c) Nyomtatók 300 Ft


8443

31
32
39


Nyomtatók, másológépek és faxgépek
(kombinálva is)
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 alá tartozó más nyomóalkatrész segítségével működik 300 Ft
Személyi informatikai eszközök:
a) Személyi számítógépek (központi feldolgozó egység, egér, monitor és
billentyűzet is)
500 Ft
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 500 Ft
8528 41 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor 300 Ft
51 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor 300 Ft
b) Hordozható számítógépek (központi feldolgozó egység, egér, monitor és billentyűzet is) 500 Ft
8471 30 Automatikus adatfeldolgozó gép és
egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz
500 Ft
c) Kisméretű hordozható számítógépek 500 Ft
8471 30 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 500 Ft
Elektronikus jegyzettömbök 300 Ft
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 300 Ft
Nyomtatók 300 Ft

8443
31
32
39

Nyomtatók, másológépek és faxgépek (kombinálva is)
300 Ft
Másolóberendezések 500 Ft
8443 32 91 Szkenneralapú másológép elektrosztatikus nyomtatóval 500 Ft
32 93 Más, optikai rendszerrel ellátott másológép 500 Ft
Elektromos és elektronikus írógépek 300 Ft
8469 00 91 Elektromos és elektronikus írógép 300 Ft
Zseb- és asztali számológépek, továbbá információk elektronikus eszközökkel történő összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, bemutatására, illetve továbbítására szolgáló egyéb termékek és berendezések 100 Ft
8470 10 00 Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítő-gép 100 Ft
21 00 Más elektronikus számológép nyomtatószerkezettel 100 Ft
29 00 Más elektronikus számológép 100 Ft
50 00 Pénztárgép 100 Ft
90 00 Elektronikus könyvelőgép, postai bérmentesítőgép, jegykiadógép és hasonló gép számolószerkezettel 100 Ft
8528 61 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos projektor 300 Ft
69 10 Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (pl. folyadékkristályos eszköz) segítségével működő más projektor 300 Ft
8542 32 Tárolók 100 Ft
8543 33 Erősítő 100 Ft
Felhasználói terminálok és rendszerek 100 Ft
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz
500 Ft
8528 41 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor 500 Ft
51 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor 300 Ft
Faxberendezések (faxok) 300 Ft
8443 32 30 Telefax (képtávíró) 300 Ft
8517 Távbeszélő készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit A 8443, 8525, 8527 vagy 8528 alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek, továbbá a 8517 70 alá tartozó alkatrészek 300 Ft
Telexek
Telefonok
Nyilvános telefonok
Vezeték nélküli telefonok
Mobiltelefonok
100 Ft
8517 Távbeszélő készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit A 8443, 8525, 8527 vagy 8528 alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek, továbbá a 8517 70 alá tartozó alkatrészek 100 Ft
Üzenetrögzítő-rendszerek, továbbá hang, kép vagy más információk távközlési eszközökkel történő továbbítására szolgáló egyéb termékek és berendezések 100 Ft
8519 81 51 Diktafon, amely csak külső áramforrással működik 100 Ft
81 11 Szövegismétlő-készülék telefonhoz 100 Ft
50 00 Telefonüzenetrögzítő-készülék 100 Ft
8518 29 30 Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz és 3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 50 mm, a telekommunikációban alkalmazott típus 100 Ft

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Rádiókészülékek 100 Ft
8527 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is* 100 Ft
Televíziókészülékek 500 Ft
8528 Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is A 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 alá tartozó termékek 500 Ft
Videokamerák 300 Ft
8525 80 Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők A 8525 80 11 alá tartozó berendezések 300 Ft
9007 Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hanglejátszó, készülékkel vagy anélkül A 9007 11 00 alá tartozó berendezések, valamint a 9007 91 és a 9007 92 alá tartozó alkatrészek és tartozékok 300 Ft
Videomagnók 300 Ft
8521 Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is
Hifiberendezések 300 Ft
8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó-készülék A gépjármű részeként beépített berendezések 300 Ft
Audioerősítők 300 Ft
8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység A 8518 90 00 és a 8518 90 alá tartozó alkatrészek 300 Ft
Hangszerek, továbbá a hang, illetve kép (beleértve a szignálokat is) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb termékek és berendezések, illetve a hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiák 300 Ft
9207 Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika) 300 Ft
8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység A 8518 40, 8518 50 00 alá tartozó berendezések és a 8518 90 alá tartozó alkatrészek 300 Ft
8543 70 30 Antennaerősítő 300 Ft
9006 10 00 Fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger készítésére A 8539 alá tartozó kisülési cső, továbbá a nem elektromos eszközök, a 9006 10 00, a 9006 30 00, a 9006 61 00 és a 9006 69 00 alá tartozó termékek, továbbá azok 9006 91 alá tartozó alkatrészei és a 9006 99 alá tartozó tartozékai 300 Ft
30 00 Víz alatti használatra, légi felvételekre tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgép 300 Ft
40 00 Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép 300 Ft
51 00 Más fényképezőgép közvetlen keresővel [egylencsés visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez 300 Ft
52 00 Más fényképezőgép más, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez 300 Ft
53 Más fényképezőgép más, 35 mm szélességű filmtekercshez 300 Ft
59 00 Más fényképezőgép 300 Ft
9008 10 00 Diavetítő 300 Ft
Fotovoltaikus panelek 200 Ft
8541 40 90 Fotovoltaikus elem 100 Ft

5. Világítótestek:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Fénycsöves világítótestek A háztartási világítótestek 50 Ft
9405 Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a sportlámpát is; továbbá megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve; fénycsöves világítótest A közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló termékek, a háztartási világítótestek, a 9405 10 21, a 9405 10 91, a 9405 20 11, a 9405 20 91, a 9405 40 31 és a 9405 40 91 termékek 50 Ft
Egyenes fénycsövek 50 Ft
8539 31 10 Fénycső izzókatóddal, kettős végű foglalattal 50 Ft
Kompakt fénycsövek 50 Ft
8539 31 90 Más fénycső izzókatóddal 50 Ft
Nagy intenzitású kisülő lámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat 50 Ft
8539 32 Higany- vagy nátriumlámpa; fémhalogén lámpa 50 Ft
Kisnyomású nátriumlámpák 50 Ft
Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések Izzólámpa 50 Ft
8512 10 00 Kerékpár világítókészüléke 50 Ft
20 00 Világítókészülék gépjárműhöz A gépjármű részeként beépített berendezések 50 Ft
8513 10 00 Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással 50 Ft
8539 49 10 Ultraibolya lámpa 50 Ft
49 30 Infravörös lámpa 50 Ft
8541 40 10 Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát 20 Ft
9405 10 Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos világítófelszerelés A közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló termékek, és a fénycsöves termékek 50 Ft
20 Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa Fénycsöves termék 50 Ft
30 00 Karácsonyfaégő-készlet Fénycsöves termék 50 Ft
40 Más elektromos lámpa és világító felszerelés Fénycsöves termék 50 Ft
60 Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók Fénycsöves termék 50 Ft

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Fúrók 200 Ft
8459 10 00 Hordozható elektromos fúrógép 100 Ft
29 00 Más fúrógép Numerikus 100 Ft
Fűrészek 200 Ft
8467 22 00 Fűrész 200 Ft
Varrógépek 300 Ft
8452 21 00 Más automata varrógép 300 Ft
29 00 Más varrógép 300 Ft
Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések A nagyméretű helyhez kötött berendezések 300 Ft
8458 19 00 Más vízszintes fémipari eszterga 300 Ft
99 00 Más eszterga 300 Ft
8459 39 00 Furatmegmunkáló marógép Numerikus 200 Ft
40 90 Furatmegmunkáló gép Numerikus 200 Ft
69 Marógép Numerikus 200 Ft
70 00 Más menetfúró vagy menetvágó gép 200 Ft
8467 Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő A 8467 91, a 8467 92, és a 8467 99 alá tartozó alkatrészek 200 Ft
Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok 300 Ft
8467 Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő A 8467 91, a 8467 92 és a 8467 99 alá tartozó alkatrészek 300 Ft
Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok 400 Ft
8468 Elektromos hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is A 8468 90 alá tartozó alkatrészek 400 Ft
8515 11 00 Forrasztópáka és -pisztoly 100 Ft
Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések 300 Ft
8424 Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló elektromos gép, készülék A 8424 90 alá tartozó alkatrészek 200 Ft
Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok 200 Ft
8432 Elektromos talaj-előkészítésre vagy
-megmunkálásra szolgáló gép
A 8432 90 alá tartozó alkatrészek 300 Ft
8433 Elektromos fűkaszálógép 200 Ft
8413 70 21 Egyfokozatú centrifugális búvárszivattyú 200 Ft

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Villanyvonatok vagy autóverseny-
készletek
100 Ft
9503 00 30 Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű, méretarányos összeszerelhető modell készletben, működő is 100 Ft
9504 90 10 Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű 100 Ft
Kézi videojáték-konzolok 100 Ft
9504 90 90 Kézi videojátékok, konzolok 100 Ft
Videojátékok 100 Ft
9504 10 00 Tévéhez kapcsolható videojáték 100 Ft
Számítógépek kerékpározáshoz,
búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.

200 Ft
8470 Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. 200 Ft
Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések 100 Ft
Érmével működő játékautomaták 1000 Ft
9504 30 Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő elektromos, elektronikus más játék A tekepálya felszerelés, továbbá a 9504 30 90 alá tartozó alkatrészek 1000 Ft
9503 00 75
79
Beépített motorral működő más játék és modell 100 Ft

8. Orvostechnikai eszközök, kivéve a beültetett és fertőzött termékek:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Sugárterápiás berendezések 500 Ft
9022 Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék A 9022 90 alá tartozó alkatrészek és tartozékok, valamint az állatorvosi berendezések és tartozékaik 500 Ft
Kardiológiai berendezések 500 Ft
Dializáló berendezések 500 Ft
Lélegeztetőgépek 500 Ft
Nukleáris medicina berendezései 500 Ft
Laboratóriumi berendezések in vitro diagnózishoz 500 Ft
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi elektromos, elektronikus készülék és műszer A 9027 90 alá tartozó alkatrészek és tartozékok, valamint az állatorvosi készülékek, műszerek és tartozékaik 500 Ft
Analizálóberendezések 500 Ft
Fagyasztók 500 Ft
8418 30 Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal Nem orvosi 500 Ft
40 Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal Nem orvosi 500 Ft
50 90 Más hűtőberendezési tárgy 500 Ft
69 00 Más hűtő- vagy fagyasztókészülék Nem orvosi 500 Ft
Megtermékenyítési tesztek 100 Ft
Betegségek, sérülések vagy rokkantság kimutatására, megelőzésére, megfigyelésére, kezelésére és enyhítésére szolgáló egyéb berendezések Nem elektromos 300 Ft
9006 30 00 Belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgép 300 Ft
9018 Elektromos, elektronikus orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is Állatorvosi műszerek, készülékek és tartozékaik 500 Ft

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Füstjelző berendezések 100 Ft
8531 10 Tüzet jelző riasztókészülék és hasonló A 8512 és a 8530 alá tartozó berendezések 100 Ft
Fűtésszabályozók 100 Ft
9027 Háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések 100 Ft
Termosztátok 100 Ft
9032 10 20 Elektronikus termosztát 100 Ft
Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések 100 Ft
8423 Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is A 8423 10 10 alá tartozó berendezések, és az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 100 Ft
8537 10 Ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok) 200 Ft
Ipari létesítményekben használt egyéb ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok) 300 Ft
8423 Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is A 8423 10 10 alá tartozó berendezések, és az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 100 Ft
8512 30 10 Gépjárműhöz használt hangjelző riasztóberendezés A gépjármű részeként beépített berendezés 100 Ft
8531 Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna jelzőtábla, betörést jelző riasztókészülék) A 8531 10, a 8512, továbbá a 8530 alá tartozó berendezések, valamint a 8531 90 alá tartozó alkatrészek 100 Ft

10. Adagolóautomaták:

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: Vásárlási
utalvány értéke:
Melegital-automaták 1000 Ft
8476 21 00 Automata italárusító-gép beépített melegítő-
vagy hűtőkészülékkel
1000 Ft
Szilárdtermék-automaták 1000 Ft
8476 81
89
Más árusítóautomata 1000 Ft
Pénzkiadó automaták 1000 Ft
8472 90 Bankjegykiadó automata 1000 Ft
Termékek automatikus kiadására szolgáló mindenfajta berendezés 1000 Ft
8476 21
29
Automata italárusító-gép 1000 Ft

* Abban az esetben, ha a gyártó, a forgalmazó olyan használt elektromos, elektronikus berendezést vesz vissza vagy olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést vesz át, amelyet az 1-10. pontban foglalt táblázatokban meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák nem tartalmaznak, a gyártó, a forgalmazó az adott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriához tartozó legalacsonyabb értékű vásárlási utalványt állítja ki.

2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke

1. A gyűjtési arány mértéke:

1.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként:

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: 2015-től:
1. Háztartási nagygép 48%
2. Háztartási kisgép 27%
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 45%
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 40%
5. Világítótestek 7%
5a. Gázkisüléses elven működő lámpák 40%
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 8%
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 7%
8. Orvostechnikai eszköz, kivéve beültetett és fertőzött termékek -
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 7%
10. Adagolóautomaták 7%

1.2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi minimális gyűjtési kötelezettség megállapítására - berendezés-kategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

B = F x K

ahol:

B: a tárgyévben az adott elektromos, elektronikus berendezés-kategóriából minimális gyűjtési kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

F: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

K: a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott, tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke (százalékban megadva).

1.3. Az Információs (IT) és távközlési berendezések (3. kategória): az „F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 12%-ot képcsöves berendezésből kell teljesíteni.

1.4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek (4. kategória): az „F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 15%-ot képcsöves berendezésből kell teljesíteni.

2. Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke:

2.1. A minimális újrahasználatra előkészítési, valamint hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke 2017. december 31-ig:


Elektromos és elektronikus berendezés-kategória:

Hasznosítási arány
(R):
Újrahasználatra
előkészítési és
újrafeldolgozási
arány (A):
1. Háztartási nagygépek 85% 80%
2. Háztartási kisgépek 75% 55%
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 80% 70%
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 80% 70%
5. Világítótestek 75% 55%
5a. Gázkisüléses elven működő lámpák 75% 80%
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 75% 55%
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 75% 55%
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek 75% 55%
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 75% 55%
10. Adagolóautomaták 85% 80%

2.2. A hasznosítási kötelezettség megállapítására - elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

H = T x R

ahol:

H: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

R: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban megadva).

2.3. Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására - elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

U = T x A

ahol:

U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

A: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).

3. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

Az újrahasználattal kapcsolatos minimumkövetelmények

1. Általános követelmények:

1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezésnek és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésnek, amelyet újrahasználatra előkészítettek (a továbbiakban együtt: berendezés) működőképesnek kell lennie. A berendezés akkor működőképes, ha valamennyi funkcióját, amellyel eredetileg rendelkezett, maradéktalanul teljesíteni képes, és rendeltetésszerűen üzemel.

1.2. A berendezésnek valamennyi olyan alkotórésszel, illetve alkotóelemmel rendelkeznie kell, amely a működőképességhez szükséges.

1.3. A berendezésnek és alkotórészeinek, illetve alkotóelemeinek jó állapotúnak kell lenniük. Az alkotórészek, illetve alkotóelemek akkor tekinthetők jó állapotúnak, ha azok sértetlenek (pl. nem töröttek, nem rozsdásak, az anyaguk nem kopott és nem használódott el), tiszták (pl. nem porosak és nem szennyezettek) és nem hibásak.

1.4. Ha a berendezés rendelkezik szigeteléssel, annak sértetlennek kell lennie és a berendezésnek hiánytalanul, teljes egészében részét kell képeznie.

1.5. Ha a berendezés rendelkezik fűtőelemekkel, azoknak jó állapotúaknak kell lenniük, meszesedésre utaló nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett fűtőelemekkel rendelkező berendezés csak akkor hozható ismételten forgalomba, ha a benne lévő használt fűtőelemeket sértetlen és teljes egészében ép fűtőelemekre cserélik.

1.6. *  A berendezésnek az eredeti vagy az eredetivel azonos minőségű burkolattal kell rendelkeznie.

1.7. A berendezésnek biztonságosnak kell lennie. A berendezés nem lehet sugárveszélyes.

2. Környezetvédelmi követelmények:

2.1. A berendezés nem tartalmazhatja a következő veszélyes anyagokat:

2.1.1. poliklórozott bifenil (PCB),

2.1.2. poliklórozott terfenil (PCT),

2.1.3. polibrómozott bifenil (PBB),

2.1.4. polibrómozott bifenil-éter (PBDE),

2.1.5. higany,

2.1.6. kadmium,

2.1.7. azbeszt,

2.1.8. ólom,

2.1.9. hat vegyértékű króm.

2.2. A berendezés nem tartalmazhatja a következő szénhidrogéneket:

2.2.1. klórozott-fluorozott szénhidrogén (CFC),

2.2.2. részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC).

4. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése

Az elkülönített gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13. napja után gyártott és hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az alábbi ábrával kell megjelölni:

5. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A vagyoni biztosíték mértéke és számításának módja

1. A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege a tárgyévi biztosítékadási kötelezettség megállapításához:

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege
1. Háztartási nagygépek -
1.1.8418 KN-kód alá tartozó berendezések kivételével 26 Ft
1.2.8418 KN-kód alá tartozó berendezések esetében 100 Ft
2. Háztartási kisgépek 70 Ft
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 100 Ft
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 95 Ft
5. Világítótestek 190 Ft
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 85 Ft
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100 Ft

2. A vagyoni biztosíték mértéke, számításának módja:

2.1. A vagyoni biztosíték mértéke:

A vagyoni biztosíték mértéke a gyártott vagy importált elektromos, elektronikus berendezések berendezés-kategóriánkénti mennyisége, valamint az 1. pontban foglalt táblázatban a berendezés-kategóriákhoz megadott vagy egyes berendezések esetében KN-kódhoz rendelt, kilogrammra vetített biztosítékösszegek szorzataként képzett mennyiségek összege.

2.2. A vagyoni biztosíték számításának módja:

2.2.1. Ha a gyártó a tevékenységét nem év közben kezdi meg, az éves vagyoni biztosíték számításának módja:

B= Mi x bi

ahol

B: a képzendő vagyoni biztosíték összege;

bi: az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített vagyoni biztosíték összege;

Mi: a gyártó által előző évben gyártott vagy importált, adott berendezés-kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az Mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.

2.2.2. Ha a gyártó tevékenységét év közben kezdi meg, a törtév minden hónapjában képzendő vagyoni biztosíték számításának módja:

B= mi x bi

ahol

B: a képzendő vagyoni biztosíték összege;

bi: az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített vagyoni biztosíték összege;

mi: a gyártó által a tárgyhónapban gyártott vagy importált, adott berendezés-kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.

6. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok

1. A gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

2. A meghatalmazott képviselő (ha van) neve, címe, elérhetősége * ;

3. A gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma;

4. A magyarországi kézbesítési meghatalmazott (ha van) neve, székhelye, elérhetősége;

5. A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége;

6. A gyártó által forgalmazott elektromos és elektronikus berendezés kategóriája, típusa, márkaneve;

7. A kötelezettség teljesítésének módja:

a) egyéni teljesítés útján,

b) termékdíjátalány-fizetés útján,

c) átvállalóra átruházás útján,

d) állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés;

8. A rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére a gyártó által vállalt pénzügyi biztosíték típusa;

9. Az értékesítés módja.

7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

1. A gyártóra vonatkozó adatok:

a) a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-1 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

c) HEE-3 adatlap: a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);

d) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

e) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

f) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

g) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;

h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;

i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.

8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

A közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

1. A közvetítő szervezet:

1.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) a közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

1.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.

2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet:

2.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

2.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.

3. Az átvállaló:

3.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:

a) az átvállaló neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) az átvállaló nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

3.2. HEE-10 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, gyártónként bontva).

9. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A szállításra vonatkozó minimumkövetelmények

1. Ha a szállítmány birtokosa használt elektromos, elektronikus berendezést és nem hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést szállít vagy kíván szállítani, akkor - annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni a használt elektromos, elektronikus berendezés és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés között - a szállítmány birtokosának a következő igazolással kell rendelkeznie:

a) a használt elektromos, elektronikus berendezés eladását, illetve tulajdonjogának átruházását igazoló számla vagy szerződés másolata, amelyen szerepel, hogy a berendezést közvetlen újrahasználatra szánják és teljesen működőképes;

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy példánya (tesztigazolás, működési tanúsítvány) a szállítmány összes tételére vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati eredmény jegyzőkönyve a 3. pontban foglaltak szerint részletezve;

c) a használt elektromos, elektronikus berendezés szállítását kezdeményező birtokos nyilatkozata, amely kimondja, hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen anyag vagy berendezés sem minősül hulladéknak a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1. pontja szerinti értelemben;

d) a be- és kirakodás, illetve a szállítás során a szállítmány megfelelő védelme a károsodás ellen biztosított, amely elsősorban a szállítmány megfelelő csomagolása és a rakomány megfelelő elrendezése révén érhető el.

2. Az 1. pont a) és b) alpontja, valamint a 3. pont nem alkalmazandó, ha hitelt érdemlően dokumentált az, hogy a szállítás vállalkozások közötti átadási megállapodás keretében valósul meg, és az, hogy:

a) a használt elektromos, elektronikus berendezést - garanciális javításra, az újrahasználat szándékával - hibásként küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek;

b) a használt, szakmai használatra szánt elektromos, elektronikus berendezést hatályos szerződés alapján helyreállítás vagy javítás céljából - az újrahasználat szándékával - küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek vagy harmadik fél olyan országban található létesítményébe, amelyre az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata vonatkozik; vagy

c) a használt, szakmai használatra szánt hibás elektromos, elektronikus berendezést - így különösen az orvostechnikai berendezéseket és azok alkatrészeit - az értékesítést követő szolgáltatás részeként kötött hatályos szerződés alapján a meghibásodást kiváltó ok elemzésének céljából küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek, ha e vizsgálatot kizárólag a gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy végezheti el.

3. A használt elektromos, elektronikus berendezés tekintetében a következő vizsgálati és nyilvántartási lépéseket kell követni annak megállapítására, hogy a szállított elektromos, elektronikus berendezés használt elektromos, elektronikus berendezésnek, nem pedig hulladéknak minősül:

3.1. Vizsgálat (első lépés):

3.1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezés működőképességét ellenőrizni kell, veszélyesanyag-tartalmát is értékelve. A vizsgálat jellege függ a vizsgált elektromos, elektronikus berendezés rendeltetésétől. A legtöbb használt elektromos, elektronikus berendezés esetében elegendő a főbb funkciók működéséről megbizonyosodni.

3.1.2. Az összes vizsgálati és teszteredményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

3.2. Dokumentáció (második lépés):

3.2.1. A vizsgálati eredményekről szóló adatlapot magának a használt elektromos vagy elektronikus berendezésnek az egyik oldalára kell rögzíteni (ha nincs becsomagolva), illetve a külső csomagolásra kell helyezni, hogy annak felbontása nélkül tanulmányozni lehessen.

3.2.2. A dokumentációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

3.2.2.1. a tétel megnevezése (a berendezés neve az 1. mellékletben meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategória szerint),

3.2.2.2. a tétel azonosító száma (típusszáma),

3.2.2.3. a gyártás éve (ha ismert),

3.2.2.4. a működést igazoló vállalat neve és címe,

3.2.2.5. a teszteredményeknek a 3.1. pontban foglaltak szerinti ismertetése (a működőképességi teszt időpontját is beleértve),

3.2.2.6. a végrehajtott vizsgálatok jellege.

4. Az 1., 2. és 3. pont szerinti dokumentumokon kívül a használt elektromos, elektronikus berendezések minden szállítmányát (pl. konténer, teherautó-rakomány) a következő árukísérő dokumentumokkal kell ellátni:

a) megfelelő fuvarokmány (pl. CMR fuvarlevél);

b) felelősségi nyilatkozat.

5. Az 1., 2., 3. és 4. pontban előírt dokumentumok hiányában - amelyek bizonyítják, hogy egy tárgy használt elektromos, elektronikus berendezés és nem ezek hulladéka -, valamint a szállítmány szállítás, berakodás és kirakodás alatti - különösen az alkalmas csomagolás és a rakomány megfelelő elrendezése révén való - megfelelő védelmének hiányában, amelyek biztosítása a szállítást kezdeményező birtokos kötelezettsége, a tagállami hatóságok az árukat hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésnek tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként kezelik. Ilyen esetekben a szállítmány a továbbiakban a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 25. cikke szerint kezelendő.

10. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

11. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez * 

12-13. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez *